Beslutningsprotokol

mandag den 26. september 2016 kl. 15:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/32896, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag træffe beslutning om justeringer i anlægsprojektet om levetidsforlængelse af Rødekro svømmehal.

  Byrådet afsatte 29. juni 2016 3,80 mio. kr. til en levetidsforlængelse af Sundhedscentrets Svømmehal i Rødekro. Formålet var at afhjælpe de akutte problemer, således at svømmehallen kunne genåbne, og dækker blandt andet over nedtagning og genopsætning af rutsjebane og renovering af den skadede tagkonstruktion. Arbejdet blev sat i gang straks. Rådgiver er fundet efter udbudsrunde, og rådgiver har haft mulighed for at beskrive opgaven nærmere.

  Såfremt projektet skal løses uden ekstraomkostninger, anbefaler rådgiver, at opgaven bliver løst med en tagføring som det eksisterende tag over den lave del af bassinet uden at genetablere rutsjebane og 3-meter-vippe. Notat fra rådgiver om rutsjebane og tagkonstruktion er vedhæftet.

  Det vil være forbundet med udgifter på ca. 0,600 mio. kr. alene for at demontere og montere rutsjebanen igen. Hertil kommer midler til eventulle fremstilling af nye baneelementer og reparationer af topcoatingen på rutsjebanen. Dette giver rådgiver ikke et overslag på, da det er usikkert, hvor mange elementer der bliver beskadiget under arbejdet. Rådgiver påpeger, at det må forventes, at rutsjebanen er blevet slidt efter 20 år i vind og vejr.

  Rådgiver påpeger, at de eksisterende fundamenter ikke lever op til de nuværende standarder. Det anslås at ekstraudgiften for at bringe dette forhold i orden vil beløbe sig til 0,150 mio. kr., såfremt den anbefalede løsning vælges (uden tre-meter-vippe). Denne ekstraudgift skønnes at kunne holdes indenfor den eksisterende budgetramme, da der var afsat 0,200 mio. kr. til nedtagning og genetablering af rutsjebanen. 

  Følges anbefalingerne fra rådgiver forventes det tilrettede projekt afholdt indenfor den afsatte anlægssum, da omkostningerne til materialeforbrug og dimension på spærfag forventes at blive væsentligt mindre end ved en høj bygning. Der vil på mødet blive fremlagt revideret anlægsbudget ud fra rådgivers anbefalinger.

  Rådgiver påpeger desuden, at såfremt 3-meter-vippen skal genetableres, kræver den nyeste lovgivning, at taghældningen bliver mindre end den eksisterende.

  En mindre taghældning vil medføre, at facaderne skal forhøjes betydeligt. Rådgiver anslår, at dette vil medføre en ekstraudgift på 0,680 mio. kr., hvilket ikke kan holdes indenfor den nuværende budgetramme. Derfor anbefaler forvaltningen ikke at genetablere 3-meter-vippen.

  Kommunale Ejendomme kan tilslutte sig rådgivers anbefalinger.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at anlægsprojektet vedrørende levetidsforlængelsen af Rødekro svømmehal i form af udskiftning af tagkonstruktion m.v. gennemføres i overensstemmelse med rådgivers anbefalede tilpasninger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 26-09-2016

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/34388, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til udmøntning af puljen til forebyggelse af ensomhed blandt ældre.

  Udvalget besluttede den 12. april 2016 at prioritere 227.000 kr. af midlerne fra borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag til temaet ”forebyggelse af ensomhed”. Puljen udmøntes i samarbejde med Seniorrådet, der behandler og anbefaler ansøgningerne til politisk prioritering. Puljen er tiltænkt aktiviteter drevet af frivillige foreninger i kommunen; herunder også bruger- og pårørenderåd og venneklubber på plejehjem samt aktivitetscentre.

  Der er modtaget tre ansøgninger til puljen fra hhv.:

  · Kirsebærhavens Aktivitetscenter ansøger om 25.000 kr. til hente- og bringeordning i forbindelse med afholdelse af sammenkomst den 6. oktober 2016.

  · Burkal-Bylderup Senior Klub ansøger om 40.000 kr. til transportordning i forbindelse med fællesspisning samt transport til juletur til Hamborg den 26. november og transport til adventsgudstjeneste den 30. november 2016.

  · Valdemarshus ansøger om 20.000 kr. til forskellige aktiviteter såsom motion, stolegymnastik, fælles gåture, fællesang, oplæsning, fælles spisning og hyggeligt samvær i efteråret 2016.

  Såfremt ovenstående ansøgninger godkendes resterer der 142.000 kr. af puljen. Disse restmidler skal udmøntes indenfor budgetår 2016.

  Seniorrådet anbefaler, at alle tre ansøgninger imødekommes, og at restmidler fra puljen målrettes beboere på plejehjem. Midlerne foreslås udmøntet således, at hvert plejehjem modtager 15.775 kr., som de lokale aktivitetsmedarbejdere kan disponere over til fællesaktiviteter for beboerne på plejehjemmene.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at ansøgningerne imødekommes,

  at der tages stilling til anvendelsen af de resterende puljemidler.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 26-09-2016

  1. at godkendt.
  2. at restbeløbet målrettes aktiviteter for beboerne på kommunens plejehjem.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag på mødet om den udarbejdede budgetanalyse vedr. tilgangen på Handicap og Psykiatriområdet som baggrund for en indledende drøftelse af udfordringer på Handicap- og Psykiatriområdet.

  I forbindelse med udarbejdelsen af budgetforslag 2017-2020 er der udarbejdet en budgetanalyse med det formål at afdække den økonomiske og aktivitetsmæssige udvikling på Handicap- og Psykiatriområdet. Økonomiudvalget har på mødet den 19. september 2016 behandlet budgetanalysen og godkendt følgende tiltag på anbefaling af Direktionen:

  1. Der igangsættes et arbejde med at udvikle budget- og prognosemodellen, således at den i større omfang end i dag, tager højde for samspillet mellem Jobcenteret og Handicap og Psykiatri.

  2. Den af Social og Sundhedsforvaltningen iværksatte analyse af kapacitetsbehovet på Handicap og Psykiatri (samt ældre) området færdiggøres med henblik på at indgå i budgetlægningen for 2018.

  3. At det tværfaglige samarbejde internt i Aabenraa Kommune styrkes fremadrettet med henblik på at understøtte helhedsorienterede tidlige, forebyggende, rehabiliterende indsatser, blandt andet gennem KIK-projektet og et evt. kommende projekt om tværgående borgerforløb og sammenhængende ungeindsats.

  4. Det afklares hvorvidt styringen og indsatsen i andre kommuner kan bidrage med eventuel inspiration.

  5. Puljen på 10,8 mio. kr. flyttes fra den nuværende placering under Økonomiudvalget til Social- og Sundhedsudvalgets budget.

  På mødet deltager Budgetafdelingen med en gennemgang af resultater, vurderinger og anbefalinger med baggrund i budgetanalysen.

  Forvaltningen orienterer endvidere på mødet om de foreløbige resultater af en igangværende analyse af samtlige borgersager samt redegør for yderligere mulige tiltag på handicap- og psykiatriområdet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning,

  at udfordringer på handicap- og psykiatriområdet drøftes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 26-09-2016

  1. at taget til efterretning.
  2. at drøftet. Forvaltningen følger op vedr. udvikling af effekt- og resultatmåling.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 26-09-2016

  Der blev orienteret om status vedr. Valdemarshus samt udvalgsformandens besøg på Birkelund.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Michael Christensen.