Beslutningsprotokol

onsdag den 5. oktober 2016 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/13346, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende rammerne for indgåelse af aftale med Den Selvejende Institution Valdemarshus.

  Vedlagte rammesættende udkast til driftsoverenskomst skal ses på baggrund af dialogen med Brugerrådet og udvalgets tidligere drøftelser af samarbejdet vedrørende Valdemarshus.

  Overgangen til en Selvejende Institution indebærer samtidig nedlukning af det kommunale tilbud Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter; herunder ophør af samarbejdet med Brugerrådet. Det betyder bl.a., at husets inventar m.v. samt opsparede midler i medfør af tilbuddets § 79 aktiviteter er kommunens ejendom.

  Den selvejende institution forudsættes etableret og vedtægter herfor godkendt inden årets udgang.  Den selvejende institution forventes ledet af medlemmer fra det nuværende Brugerråd på Valdemarshus. Den Selvejende Institutions medlemmer forudsættes at fremgå af vedtægterne.

  Etableringen af Den Selvejende Institution Valdemarshus viderefører og videreudvikler de hidtidige § 79 aktiviteter under andre rammer for at styrke selvstændigheden mest muligt for de frivillige.

  Af forvaltningens udkast til driftsoverenskomst fremgår bl.a. følgende rammer:

  · Den selvejende institution tilrettelægger og forestår samtlige § 79 aktiviteter på Valdemarshus efter Aabenraa Kommunes godkendelse af en årlig aktivitetsplan.

  · Den selvejende institution forestår drift, indvendig vedligehold m.v. samt snerydning.

  · Den selvejende institution har arbejdsgiveransvar for ansatte under Valdemarshus og aflønner disse.

  · Kommunen udlejer vederlagsfrit bygning, inventar m.v. til Den Selvejende Institution, der overtager driftsansvar for bygningen samt § 79 aktiviteterne.  Der ydes med afsæt i nuværende budget og aktivitetsniveau et årligt driftstilskud på 0,502 mio. kr., der tildeles Valdemarshus via § 79-midlerne.  Driftstilskuddet afspejler de faktiske driftsudgifter ved opstart 1. januar 2017.  

  · Aabenraa Kommune yder et engangstilskud til Den Selvejende Institution i forbindelse med opstart af aktiviteter m.v. Tilskuddet vil fremgå af den endelige driftsoverenskomst.

  Der vil i den videre proces blive afholdt møde med repræsentanter fra Brugerrådet og forvaltningen, hvor de endelige detaljer kan forhandles på plads. Aftalen forventes indgået med ikrafttrædelse 1. januar 2017.

  Økonomi og afledt drift

  De 0,502 mio. kr. finansieres via 0,120 mio. kr. fra Forebyggelse/Vedligeholdelse Valdemarshus og 0,299 mio. kr. fra Træning. De resterende 0,084 mio. kr. tilføres fra § 79 midler.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslaget til driftsoverenskomst som rammesættende ved forhandlinger om overgang fra Brugerråd til Selvejende Institution Valdemarshus godkendes,

  at der ved etablering af samarbejdet med Den Selvejende Institution Valdemarshus sker budgetomplacering af midler til drift af Valdemarshus og løn til § 79 området, hvorfra driftstilskuddet finansieres fremadrettet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-10-2016

  1. og 2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/35449, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til en omlægning af aktiviteterne i Center for Socialpsykiatri & Udsatte med virkning fra 1. december 2016.

  Gennem det seneste par år er borgernes benyttelse af værestedet i Tinglev  reduceret markant. I 2014 benyttede 30 borgere værestedet fast, mens der i dag er 15 borgere tilknyttet. Anvendelsen på de to åbningsdage er 6 - 8 borgere på mandage og 4 – 5 borgere på fredage. Nedgangen i antallet af borgere skyldes iværksatte mentorordninger, overgang til bostøtte, uddannelse, frivilligt arbejde m.v.

  Samtidig med den faldende benyttelse af værestedet i Tinglev kan det konstateres, at flere borgere fra området benytter værestederne i Padborg og Aabenraa for herigennem at kunne indgå i en større social sammenhæng.

  På baggrund af den faldende benyttelse af værestedet i Tinglev og den stigende søgning til værestederne i Aabenraa og Padborg foreslås det, at aktiviteterne i Tinglev omplaceres til værestederne i Aabenraa og Padborg.

  Ved samling af aktiviteterne er det muligt at styrke fagligheden og give borgerne et bedre tilbud med bl.a.  gruppeforløb og personstøttende samtaler. Personaledækningen kvalificeres og der benyttes færre personaletimer til transport.

  Handicap & Psykiatri vurderer, at socialisering, fællesskabelse og udviklingsmuligheder for borgerne styrkes ved en samling af aktiviteterne, og arbejdsmiljø og trivsel for medarbejderne forbedres.

  Såfremt enkelte borgere ikke er selvtransporterende, vil de få tilbud om kørselsordning.

  Hjernecenter Syd har i stigende omfang lånt ledig lokalekapacitet i værestedet i Tinglev (Tværvejen 4). Hjernecenter Syd er presset på de lokalemæssige faciliteter på Mads Clausensvej og har stigende behov for værestedsaktiviteter  for borgere med en senhjerneskade. Netop denne borgergruppe kræver god fysisk plads. Hjernecenter Syd benytter endvidere lokalerne til samtaler, coaching og undervisning. Hver 14 dag anvendes lokalerne af Familiecentret i Børn & Familie til gruppeforløb for børn af psykisk syge forældre.

  Såfremt der igen opstår et behov for socialpsykiatriske værestedsaktiviteter i Tinglev, er det aftalt med Hjernecenter Syd, at disse skal kunne indpasses i anvendelsen af lokalerne. Gruppeforløbene  for børn vil fortsat kunne afvikles i lokalerne.

  Lovgrundlag

  Værestederne i CSU drives efter Lov om Social Service § 104.

  Økonomi og afledt drift

  Samlingen af værestedsaktiviteterne har ingen økonomiske konsekvenser. Driftsbudgettet for bygningsdrift på Tværvejen 4 budgetomplaceres fra CJU til Hjernecenter Syd.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at omlægningen af værestedsaktiviteterne i socialpsykiatrien drøftes,

  at Handicaprådet høres inden endelig beslutning i sagen.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-10-2016

  1. at drøftet.
  2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/23102, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende det endelige evalueringsdesign for akutfunktionen.

  På Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 14. juni 2016 blev udvalget præsenteret for status for akutfunktionen, herunder det første udkast til evalueringsdesign. Forvaltningen har efterfølgende arbejdet videre med designet, som gælder for projektperioden fra 2016-18.

  Der er foretaget mindre justeringer af det tidligere præsenterede med henblik på en mere valid evaluering, ligesom der er blevet uddybet omkring den praktiske indsamling af data. Der evalueres på følgende 7 punkter:

  1. Akutfunktionen vil fra 2016 nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser for de dækkede diagnoser med 15-20 stk. pr. måned.

  2. Akutfunktionen vil fra 2016 blive kaldt ud til 50 second opinions pr. måned.

  3. Nedbringelse af den kommunale medfinansiering på indlæggelser relateret til diagnosetyper dækket af akutfunktionen.

  4. Reduktion af gennemsnitlig indlæggelsestid for borgere med de omfattede diagnoser.

  5. Ændringer ved arbejdsgange før og efter etablering af akutfunktionen for at dokumentere de organisatoriske forbedringer, der er opnået i komplekse borgerforløb.

  6. Kvalitetssikring af akutfunktionen gennem inddragelse af borgernes oplevelse af akutfunktionen.

  7. Samarbejdspartneres, herunder de praktiserende lægers, vurdering af nytteværdien af akutfunktionen.

  I det vedhæftede notat fremgår det mere detaljeret, hvordan der i praksis måles på de ovenstående parametre.

  I forhold til punkt 3 er det væsentligt at tilføje, at en reduktion i antallet af indlæggelser på specifikke diagnoser ikke nødvendigvis vil medføre en samlet besparelse på den kommunale medfinansiering. Dertil indgår for mange usikkerhedsfaktorer i de samlede udgifter, som f.eks. om der i et år har været mange sygehus- og lægekontakter pga. en influenzaepidemi.

  Regeringen har som led i handlingsplanen for den ældre medicinske patient (DÆMP) på landsplan i perioden 2016-2019 afsat midler til styrkede kommunale akutfunktioner. Midlerne er afsat til den kapacitetsopbygning mv., der er nødvendig, for at akutfunktionerne fra 2016 kan leve op til Sundhedsstyrelsens eksisterende faglige anbefalinger for kommunale akutfunktioner. Hertil kommer, at Sundhedsstyrelsen primo 2017 vil have udarbejdet nye kvalitetsstandarder, som de kommunale akutfunktioner skal leve op til fra 2018.

  Evalueringsdesignet dækker derfor foreløbig projektperioden 2016-18. Herefter skal evalueringen indgå i vurderingen af den videre udvikling samt udformning af akutfunktionen og evalueringen af denne. Ved projektperiodens udløb i 2018 vil der endvidere foreligge en endelig evalueringsrapport. 

  Evalueringen i projektperioden er inddelt i to faser. Den første fase har primært det organisatoriske sigte at tilpasse kapacitet og kompetencer til Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder. Målet i fase 1 er, at akutfunktionen lever op til de faglige, nationale standarder. I fase 2, der starter 1. januar 2018, evalueres der på, hvorvidt dette reelt er tilfældet, og hertil udarbejdes nye evalueringsparametre i 2017, når Sundhedsstyrelsens retningslinjer er offentliggjort.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at evalueringsdesignet godkendes. 

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-10-2016

  Godkendt.

  I forbindelse med borgerens oplevelse sættes fokus på borgeroplevet kvalitet og borgerens bidrag til videreudvikling af akutfunktionen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5820, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om evaluering af Arbejde & Sundhed samt indgåelsen af ny samarbejdsaftalen med Jobcenteret.

  Arbejde & Sundhed, Projektenheden blev startet op i august 2014 med baggrund i flere vellykkede samarbejdsprojekter mellem Jobcentret og Sundhed & Forebyggelse. Målet har været at levere indsatser, der har til formål at bringe borgerne tættere på arbejdsmarkedet. Udgangspunktet for alle indsatser er afklaring eller opkvalificering af borgere.

  Samarbejdet mellem Jobcentret og Arbejde & Sundhed er foregået i en løbende udviklingsproces fra opstarten i august 2014. Den vedlagte evaluering viser imidlertid, at effekten af tilbuddene ikke på alle området har levet op til forventningerne.

  Derfor er der udarbejdet en ny samarbejdsaftale, der imødekommer udfordringerne og fokuserer på borgere, der har gavn af træning kombineret med en kognitiv indsats. Herved kan der bidrages yderligere til kommunens KIK-indsats. Den nye samarbejdsaftale er vedlagt sagen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.  

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-10-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/35450, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status for Center for Socialpsykiatri og Udsattes’s projekt om forebyggelse af livstilssygdomme. Projektet er iværksat i forbindelse med udmøntning af Sundhedsplanen og er p.t. inde i det tredje og afsluttende år.

  Status for projektet fremgår af bilag.

  Økonomi og afledt drift

  Projektet støttes med 250.000 kr. årligt i årene 2014- 2016. Projektstøtten finansieres af Sundhedsmidlerne.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-10-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/34181, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres med denne sag om status for ombygningen af Aktivitetscentret Grønnevej 41 i Tinglev.

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede d. 14. juni 2016 at tildele Tinglev Pensionistforening 200.000 kr. af de resterende § 79-midler for 2016 til at renovere og ombygge de fysiske rammer på Aktivitetscentret Grønnevej 41 i Tinglev. Ved udmøntningen af borgerdrevne sundhedsfremmende midler d. 2. marts 2016 i Social- og Sundhedsudvalget blev der på baggrund af Seniorrådets indstilling besluttet at tildele 43.000 kr. til ombygningen af badeværelset.

  Tidligere har udvalget afsat 90.000 kr. af ældremidlerne i 2015 til  renoveringen. Disse midler blev imidlertid ikke brugt og er søgt overført til 2016. Trods gentagne forespørgsler har kommunen dog endnu ikke fået besked fra Sundheds- og Ældreministeriet, om det er muligt at overføre midlerne. Medlemmer af Tinglev Pensionistforening bidrager med hjælp til malerarbejde m.v.

  Mens renoveringen er pågået har Pensionistforeningen i Tinglev bistået af kommunens aktivitetsmedarbejdere søgt diverse fonde for at sikre de bedst mulige økonomiske vilkår for renovering og ombygning. Fondsansøgningerne har foreløbig været meget succesfulde, og det er indtil videre lykkes at indhente følgende fondsmidler:

  • Velux Fonden: 90.444 kr.
  • Danfoss Fonden: 25.000 kr.
  • SE Vækstpulje: 70.000 kr.
  • A.P. Møller Fonden: 250.000 kr.

  Det betyder, at der samlet set i alt kan være 768.444 kr. til rådighed til renovering, ombygning og igangsætning af nye aktiviteter på Aktivitetscentret Grønnevej 41, såfremt de 90.000 kr. frigives fra Sundheds- og Ældreministeriet.


  De yderst positive resultater af Tinglev Pensionistforenings ansøgning til SE Vækstpulje og A.P. Møller Fonden blev kommunen orienteret om henholdsvis d. 25. august og d. 6. september. Med disse beløb er det muligt ikke bare at gennemføre de tidligere planlagte renoveringsprojekter vedr. køkken, toilet, adgangsforhold m.v. Det er også muligt at udbygge stuen, så det bliver muligt at rumme de større aktiviteter, der efterspørges af Tinglev Pensionistforening. Det vil bidrage til, at Grønnevej 41 bliver et endnu mere attraktivt samlingssted for mange forskellige aktiviteter for pensionister i Tinglevområdet.

  På udvalgsmødet præsenteres en kort video, hvor Jes Petersen, formand for Tinglev Pensionistforening, fortæller om og viser, hvordan midlerne allerede dels er anvendt, dels forestilles anvendt.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-10-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/35740, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om udgifter til tomgangshusleje i ældreboliger.

  Ud over de anførte boliger i bilag er brugsretten til en række ældreboliger overdraget til arbejdsmarkedsafdelingen, der anvender dem midlertidigt til flygtninge.

  Det bemærkes, at de væsentligste udgifter knytter sig institutioner, der er nedlagt, og som stadig efter loven er almene boliger.

  Der er ikke endnu ikke fundet alternativ anvendelse af Mejerihaven, og Okslundvej er planlagt sat til salg.

  Udgifter i plejeboliger knytter sig i væsentlig grad til borgere, der grundet værgemål ikke må placeres permanent i plejebolig. Den mest hensigtsmæssige løsning er at borgeren så tilbydes pladsen midlertidigt, hvorfor det er anvendt som en mulighed.

  De 2 største udfordringer i forhold til udlejning er beliggenhed (udenfor Aabenraa by) og størrelsen på huslejen.

  Økonomi og afledt drift

  Der må forventes et mindre merforbrug i forhold til budget 2016, som dog er betydeligt mindre end ved den ekstraordinære bevillingskontrol pr. 30. juni 2016, hvor der blev forventet et merforbrug på 0,717 mio. kr.

  Området revurderes i forbindelse medbevillingskontrollen pr. 30. september 2016.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-10-2016

  Taget til efterretning.

  Der ønskes en uddybende sag med status på de enkelte boliger m.v.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  Udvalget bedes tage stilling til mødeplan for 2017. Det styrende for fagudvalgenes møder er Økonomiudvalgets kalender.

  Forslag til mødeplan for 2017:

  · onsdag den 11. januar

  · onsdag den 1. februar

  · onsdag den 1. marts

  · onsdag den 5. april

  · onsdag den 3. maj

  · onsdag den 7. juni

  · onsdag den 9. august

  · onsdag den 6. september

  · onsdag den 4. oktober

  · onsdag den 1. november

  · tirsdag den 5. december.

  Alle møder holdes fra kl. 16.00 – 19.00.

  Forslag til temamøder for 2017:

  · onsdag den 15. marts

  · onsdag den 17. maj

  · mandag den 18. september

  · onsdag den 15. november.

  Alle møder holdes fra kl. 15.00 – 19.00.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at mødeplanen godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-10-2016

  Godkendt.

  Mødet 11. januar 2017 afholdes fra kl. 14-16.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller, at

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-10-2016

  Intet at bemærke.