Beslutningsprotokol

onsdag den 2. november 2016 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/38887, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Aabenraa Kommunes strategi/årshjul skal den anden detaljerede bevillingskontrol i 2016 udarbejdes pr. 30. september 2016.

  Social & Sundhed har i samarbejde med Budgetafdelingen foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2016 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillingsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning opdeles bevillingskontrollen i 4 sager.

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto )
  4. Tillægsbevillinger anlæg.

  Denne sag vedrører omplaceringer indenfor eget udvalget, som udvalget er bemyndiget til at foretage.

  Som bilag er vedhæftet,

  • Bilag i3, samlet oversigt over de 4 bevillingskontrolsager
  • Bilag i4, økonomisk oversigt pr. 30. september 2016
  • Bilag i2, noter til budgetomplaceringer indenfor eget udvalg/bevillingsområde (netto 0).

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2016 viser for Social- og Sundhedsudvalgets serviceområde samlede udfordringer på samlet 16,234 mio. kr.

  7,261 mio. kr. foreslås løst indenfor Social- og Sundhedsudvalgets samlede ramme.

  Endvidere er følgende bilag vedhæftet,

  • Bilag i6, forventet regnskab 2016 for de aftalestyrede enheder
  • Bilag i7, noter til resultatforventningerne for de aftalestyrede enheder
  • Bilag i9, status på afviklingsplaner indenfor udvalget

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at budgetudfordringerne og løsningsforslagene godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-11-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/38887, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Aabenraa Kommunes økonomiske strategi/økonomiske årshjul skal den anden detaljerede bevillingskontrol i 2016 udarbejdes pr. 30. september 2016.

  Social & Sundhed har i samarbejde med Budgetafdelingen foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2016 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillingsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning opdeles bevillingskontrollen i 4 sager.

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
  4. Tillægsbevilliger anlæg.

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0).

  Følgende bilag er vedhæftet,

  • Bilag B2, noter til tillægsbevillingsansøgninger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0).

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at tillægsbevillingsansøgningerne finansieret af andre udvalg/bevillingsområder godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-11-2016

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/38887, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Aabenraa Kommunes økonomiske strategi/årshjul skal den anden detaljerede bevillingskontrol i 2016 udarbejdes pr. 30. september 2016.

  Social & Sundhed har i samarbejde med Budgetafdelingen foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2016 i forhold til drifts- og anlægsbevillingerne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillingsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning opdeles bevillingskontrollen i 4 sager.

  1. Omplaceringer inden for eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg.

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansiering.

  Som bilag er vedhæftet,

  • Bilag T2, noter til tillægsbevillingsansøgninger drift med påvirkning af kassen.

  Der søges en samlet tillægsbevilling på 7,974 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der i 2016 gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 7,974 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-11-2016

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/38887, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Aabenraa Kommunes økonomiske strategi/årshjul skal den anden detaljerede bevillingskontrol i 2016 udarbejdes pr. 30. september 2016.

  Social & Sundhed har i samarbejde med Budgetafdelingen foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2016 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillingsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning opdeles bevillingskontrollen i 4 sager,

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg.

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger anlæg.

  Som bilag er vedhæftet

  • Bilag A1, oversigt over tillægsbevillinger anlæg
  • Bilag A2, noter til anlæg
  • Bilag A3, betalingsplan for overførsler vedr. anlægsprojekter fra 2015 til 2016.

  Af bilagsmaterialet fremgår, at der søges overført ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2016 til 2017.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at ansøgningen om negative tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på -1,002 mio. kr. jf. bilag godkendes og tilføres likvide midler, og

  at ansøgningen om overførsel af rådighedsbeløb på 0,912 mio. kr. fra 2016 til 2017 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-11-2016

  1. og 2. at anbefales godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/35449, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage endelig stilling til en omlægning af aktiviteterne i Center for Socialpsykiatri & Udsatte med virkning fra 1. december 2016. Udvalget drøftede omlægning af aktiviteterne på mødet den 5. oktober 2016 og besluttede at høre Handicaprådet om omlægningen. Handicaprådet har behandlet sagen den 25. oktober 2016, og et høringssvar fra brugerrepræsentanterne vil senest foreligge til udvalgsmødet.

  Gennem det seneste par år er borgernes benyttelse af værestedet i Tinglev  reduceret markant. I 2014 benyttede 30 borgere værestedet fast, mens der i dag er 15 borgere tilknyttet. Anvendelsen på de to åbningsdage er 6 - 8 borgere på mandage og 4 – 5 borgere på fredage. Nedgangen i antallet af borgere skyldes iværksatte mentorordninger, overgang til bostøtte, uddannelse, frivilligt arbejde m.v.

  Samtidig med den faldende benyttelse af værestedet i Tinglev kan det konstateres, at flere borgere fra området benytter værestederne i Padborg og Aabenraa for herigennem at kunne indgå i en større social sammenhæng.

  På baggrund af den faldende benyttelse af værestedet i Tinglev og den stigende søgning til værestederne i Aabenraa og Padborg foreslås det, at aktiviteterne i Tinglev omplaceres til værestederne i Aabenraa og Padborg.

  Ved samling af aktiviteterne er det muligt at styrke fagligheden og give borgerne et bedre tilbud med bl.a.  gruppeforløb og personstøttende samtaler. Personaledækningen kvalificeres og der benyttes færre personaletimer til transport.

  Handicap & Psykiatri vurderer, at socialisering, fællesskabelse og udviklingsmuligheder for borgerne styrkes ved en samling af aktiviteterne, og arbejdsmiljø og trivsel for medarbejderne forbedres.

  Såfremt enkelte borgere ikke er selvtransporterende, vil de få tilbud om kørselsordning.

  Hjernecenter Syd har i stigende omfang lånt ledig lokalekapacitet i værestedet i Tinglev (Tværvejen 4). Hjernecenter Syd er presset på de lokalemæssige faciliteter på Mads Clausensvej og har stigende behov for værestedsaktiviteter  for borgere med en senhjerneskade. Netop denne borgergruppe kræver god fysisk plads. Hjernecenter Syd benytter endvidere lokalerne til samtaler, coaching og undervisning. Hver 14 dag anvendes lokalerne af Familiecentret i Børn & Familie til gruppeforløb for børn af psykisk syge forældre.

  Såfremt der igen opstår et behov for socialpsykiatriske værestedsaktiviteter i Tinglev, er det aftalt med Hjernecenter Syd, at disse skal kunne indpasses i anvendelsen af lokalerne. Gruppeforløbene  for børn vil fortsat kunne afvikles i lokalerne.

  Økonomi og afledt drift

  Samlingen af værestedsaktiviteterne har ingen økonomiske konsekvenser. Driftsbudgettet for bygningsdrift på Tværvejen 4 budgetomplaceres fra CJU til Hjernecenter Syd.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at omlægningen af værestedsaktiviteterne i socialpsykiatrien med virkning fra 1. december 2016 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-11-2016

  Godkendt med bemærkning, at såfremt behovet ændrer sig markant, skal et værestedstilbud i Tinglev kunne reetableres.

  H. K. Wollesen og Lars Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/32339, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til forslag om etablering af 3 midlertidige boliger i forbindelse med Botilbuddet Rhedersborg.

  Udvalget besluttede den 7. september 2016, at forvaltningen udarbejder endeligt forslag til etablering af 3 midlertidige boliger på Rhedersborg samt at der indhentes købspris på pavillon.

  Forvaltningen har indhentet købspris på pavillonbygning på 993.500 kr. excl. moms. Købsprisen svarer til en lejebetaling for 37 måneder.

  Placering af bygningen er afstemt med Kommunale Ejendomme, der inddrages i forbindelse med etablering og myndighedsgodkendelse.

  Efterfølgende behandlingen i udvalget den 7. september 2016 er der arbejdet videre med organisering og målgruppe.

  Organisatorisk etableres de nye boliger som en enhed i den nuværende projektafdeling i Autismecenter Syd, således at der er ledelsesmæssig og personalemæssig sammenhæng mellem de nuværende 4 projektboliger på Skovbo og de 3 nye projektboliger. Samtidig udnyttes nærheden til Rhedersborg i forbindelse med vagtplanlægningen.

  Målgruppen for boligerne er borgere med behov for et højt specialiseret, midlertidigt tilbud med henblik på afdækning, skærmning og rehabilitering til et mindre omfattende tilbud.

  Konkret arbejdes der med 3 borgere omfattende hjemtagning , overgang fra Børn- og Familie og intern rokering af 1 borger. Rokeringen af en borger vil frigøre en plads på Skovbo, som anvendes til borger på venteliste.

  Udgangspunktet for taksten på de pladser vil være taksten for projektafdelingen på Skovbo med individuel tilpasning i forhold til borgerens funktionsniveau. Som grundlag arbejdes med en ca. pris på 2,2 mio. kr. pr. borger fordelt på driftsramme, specialisering og aktivitet. Den endelige pris pr. borger fastsættes i forbindelse med den konkrete visitation.

  Etableringsudgiften er iflg. tilbud på 150.000 kr., hvortil kommer kommunal udgift til forberedelse af grunden samt etablering af brandalarmeringsanlæg på ca. 100.000 kr.

  På baggrund af købspris i forhold til lejepris er det Handicap & Psykiatris vurdering, at der indgås lejeaftale med min. lejeperiode på 2 år og herefter 3 måneders opsigelsesvarsel. Der søges indarbejdet købsoption i lejeaftalen.

  Boligerne etableres som midlertidige boliger jf. Lov om Social Service § 107.

  Økonomi og afledt drift

  Etableringsudgift på ca. 250.000 kr. finansieres af nytilgangspuljen i Visitation & Rehabilitering.

  Ved konkret visitation afholdes driftsudgiften for den enkelte borger af visitationsrammen på handicap- og psykiatriområdet.

  For den enkelte borger beregnes der husleje incl. forbrug efter gældende regler. Den beregnede husleje afstemmes i forhold til borgerens forsørgelsesgrundlag. 

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der etableres 3 midlertidige boliger på Østermarksvej 1, Rødekro,

  at der indgås lejeaftale med købsoption for pavillon indeholdende 3 boliger,

  at udgiftentil etablering og drift af de nye boliger finansieres a visitationsrammen til handicap- og psykiatriområdet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-11-2016

  1. – 3. at godkendt.

  H. K. Wollesen og Lars Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/6389, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status for tomme almene ældreboliger og de økonomiske konsekvenser ved dette. Der gøres opmærksom på, at de anførte udgifter er baseret på det materiale, der blev anvendt ved udvalgets forslag til anlægsprojekt ”Sanering af ældreboliger”, der ikke blev besluttet gennemført i forbindelse med Budget 2015-2018.

  Aabenraa Kommune har samlet forpligtigelse for 408 ældreboliger og 407 plejeboliger.

  Boligerne administreres dels af almene boligselskaber og dels af Aabenraa Kommune.

  Den kommunale forpligtigelse består i, at kommunen garanterer huslejen i de almene ældreboliger og plejeboliger. Kommunen skal således betale huslejen, når der står en bolig tom.

  I 2015 betalte Aabenraa Kommune på i alt 36 adresser; lejeperioden varierer fra 1 måned til hele året.

  Der blev i 2015 indgået aftale med Jobcenter og Borgerservice om midlertidig anvendelse af de på det tidspunkt ledige almene ældreboliger til flygtninge. Disse anvendes fortsat, men er ikke alle lejet ud. Forpligtigelsen påhviler Jobcenter og Borgerservice.

  De boliger, der betales huslejetab for i Social og Sundhedsudvalgs regi 2016, er således de boliger, der ikke er overdraget til Jobcenter og Borgerservice.

  Social og Sundhedsudvalgets  ledige boliger ligger fortrinsvis på følgende adresser:

  • Byskoven , Rødekro                 
  • Kirkevej, Felsted            
  • Kirkegårdsvej, Kliplev     
  • Præstestien, Kliplev                                     
  • Nørrekær, Bovrup                              
  • GL.Søndergade, Bolderslev                                   
  • Bredsdorffvej, Kollund                                          
  • Åbovej, Bylderup-Bov     
  • Mejerihaven, Felsted (grundet lukning)

  Baggrunden for at en bolig står tom, er i langt de fleste tilfælde, at de ligger på adresser, hvor der er ringe efterspørgsel, samtidig med, at en stor del af boligerne har en lejeomkostning, der ligger over markedsprisen.

  Huslejen er fastsat på grundlag af kommunalt garanterede lån i kreditforening.

  Kommunen har kun ringe mulighed for at komme ud af lejemålene. Teoretisk kan boligerne sælges eller rives ned. Ved en sådan beslutning skal der ske en afskrivning og dermed finansiering af restværdien og evt. tilbagebetaling af statstilskud.

  Proceduren for at afmelde en bolig er:

  • Beslutning skal i henhold til gældende bemyndigelse i boligorganisationen træffes af bestyrelsen
  • Kommunen skal godkende beslutningen
  • Landsbyggefonden skal anbefale beslutningen
  • Minister for By, Bolig og Landdistrikter skal godkende beslutningen.

  Vedr. Mejerihaven ses 2 muligheder; fuld anvendelse som matcher, det den er opført til, eller nedlæggelse, der i værste fald koster 4.427.574 kr. som engangsudgift. Hvis boligerne står tomme, er der årligt udgifter på ca. 417.000 kr.  i huslejegaranti.

  Forvaltningen arbejder fortsat på at finde anvendelse af boligerne, og dette bør afklares senest i forbindelse med kapacitetsanalysen for ældre- og handicapområdet.

  Vedr. boligerne i afd. 97 Felsted, Kliplev og Bovrup er sagen mere kompleks.

  Grundet forskellige opførelsestidspunkter er der forskellige muligheder, og det anses heller ikke umiddelbart sandsynligt, at de 25 boliger kan behandles under ét.

  Nørrekær 3-13, Bovrup

  Her kan kommunen måske opsige huslejeforpligtigelsen. Udlejningsproblemet er ikke stort og det vurderes derfor ikke sandsynligt, at det er muligt at få boligerne nedlagt. Boligerne kan lægges ind under Bovrup Plejehjem efter ombygning, men der er ingen efterspørgsel pt. Stillingtagen til dette bør ske i revurderingen af plejeboligstrategien (kapacitetsanalysen).

  Nørrekær 17 – 23, Bovrup

  Som ovenstående men forpligtigelsen kan hvis ikke opsiges.

  Kirkegårdsvej 2 A-B Kliplev

  Disse lejes rimeligt ud og vil nok ikke kunne nedlægges pt.

  Præstestien 1-6, Kliplev

  Disse lejes ikke ud og er mere end 66 % ledige. Disse boliger bør nedlægges. Samlet kommunal udgift vil være 1.285.621 kr.

  Kirkevej 6-22

  Her kan kommunen måske opsige huslejeforpligtigelsen. Udlejningsproblemet er relativt stort og det vurderes derfor, at hel eller delvis nedlæggelse bør afprøves.

  Nedlæggelse og salg vil koste ca. 566.712 kr.

  For de øvrige boliger gælder at det ikke vurderes muligt at afmelde boligerne, da de samlet er udlejet mere end 66 %.

  Evt. handleplan for hel eller delvis afmelding af en gruppe almene ældreboliger vil skulle koordineres imellem Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget i samarbejde med boligforeningernes bestyrelse.

  Øvrige bilag beror i sagen.

  Økonomi og afledt drift

  Social- og Sundhedsudvalgets budget til området udgør 1.451.000 kr. Der forventes i 2016 et mere forbrug på 822.000 kr.

  Den årlige husleje i en almen bolig svinger imellem ca. 40.000 kr. og 75.000 kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed  indstiller,

  at statusorientering tages til efterretning,

  at handlemuligheder drøftes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-11-2016

  1. at taget til efterretning.

  2. at udvalget anbefaler, at boligerne Præstestien 1-6, Kliplev og Kirkevej 6-22 Feldsted nedlægges.

  Mulighederne for øget fleksibilitet i forbindelse med deltagelse i Frikommuneforsøg følges.

  Der orienteredes under punktet for status vedr. boliger Okslundsvej i Padborg.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/13988, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status vedrørende godkendt frikommuneforsøg.

  Social og Indenrigsministeren inviterede den 15. januar 2016 kommunerne til et nyt frikommuneforsøg. I invitationen skriver ministeren, at Regeringen og KL har aftalt at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016 – 2019, hvor udvalgte kommuner får vidtgående muligheder for at afprøve nye måder at varetage de kommunale opgaver på.

  Social- og indenrigsminister Karen Ellemann har ved brev af 10. oktober 2016 til borgmesteren i Favrskov kommune givet kommunerne Favrskov, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive og Aabenraa kommune tilsagn om igangsætning af projektet. ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde”. Herefter skal de temaer, der er beskrevet i ansøgningen, konkretiseres, og der skal udarbejdes en egentlig forsøgsansøgning.

  Den endelige forsøgsansøgning kan godkendes i flere runder; første gang i foråret 2017 i Folketinget.

  Det er Favrskov Kommune, der er tovholder på ansøgningen for det samlede netværk og den videre projektkoordinering mellem kommunerne.

  I frikommune netværkets ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet om deltagelse i frikommuneforsøget er der skitseret en række forslag til forsøg, som frikommunenetværket er interesseret i at arbejde med. Det er de forsøg,  der nu skal udarbejdes konkret ansøgninger til.

  I beskrivelserne indgår alle kommunerne i netværket, men den endelige deltagelse i forsøget beslutter den enkelte kommune først efter godkendelse i Folketinget.

  Nedenstående en kort beskrivelse af temaer i netværkets prioriterede rækkefølge:

  Indhold

  Aabenraa Kommunes tilkendegivelse

  Ansøgning

  Tilkøbsydelser, hjemmehjælp, og pædagogisk bistand.

  Med mulighed for tilkøbsydelser fra kendt personale udvides det reelle valg for borgeren, da det i praksis ikke altid er muligt at tilkøbe fra private leverandører. Målgruppen er både det specialiserede område og ældreområdet

  Kommunen har tilkendegivet høj prioritet

  1.12.2016

  Sammenhæng imellem almenboligloven og serviceloven

  Ved at give kommunerne mulighed for at fremleje almenboliger til borgere med nedsat husleje baseret på borgerens betalingsevne får borgeren bedre mulighed for at modtage tilbud af midlertidig karakter

  Kommunen har tilkendegivet høj prioritet da vi allerede i dag står med store udfordringer, da samtlige vores botilbud er opført efter almenboliglovgivningen.

  1.12.2016

  Udfordre anvendelse af § 129 om optagelse i botilbud

  Kommunen gives mulighed for at flytte en borger som ikke længere profiterer af det tilbud borgeren er i, men borgeren modsætter sig flytning.

  Kommunen afventer den endelige projektbeskrivelse.

  Projektet har positive perspektiver set i forhold til optimal udnyttelse af pladser.

  1.12.2016

  Mere sammenhængende forløb i psykiatrien

  Borgere der opleves ikke at blive tilbudt et optimalt forløb, begrundet i adskillelsen imellem sundhedslov og sociallov.

  Der arbejdes med større tilgængelighed af data på tværs.

  Aabenraa kommune har ikke taget stilling til behov

  1.12.2016

  Teknologiske hjælpemidler til borgere, der ikke kan give samtykke hertil

  Øget rug af teknologiske hjælpemidler fx alarmer giver større tryghed og sikkerhed for borger, pårørende og personale samtidig med, at det kan give bedre styring af udgifterne på det specialiserede område.

  Afventer stillingtagen af velfærdsteknologi gruppen.

  1.12.2016

  Glidende overgang fra børne- til voksenparagraffer

  Ved at anvende voksenparagraffer til unge imellem 16 og 18 årfår kommunerne mulighed for at forberede overgangen fra barn til voksen

  Afventer drøftelse med børn og unge

  1.5.2017

  Krav til arbejdsleder evne i BPA-ordninger

  Indføre test af borgere der ønsker BPA ordning, således at vurderingen af arbejdslederevne foregår på konkret grundlag.

  Aabenraa Kommune har ikke oplevet væsentlige udfordringer i vurderingerne. Er ikke prioriteret.

  1.5.2017

  Hjælp til borgere med massiv plejebehov

  Udfordre lovgivningens rammer for borgere med massivt plejebehov ved at betinge indsatsen med, at den foregår i botilbud eller i plejehjem

  Aabenraa Kommune bør tilkendegive interesse, da det ligger op af politisk ønske om at borgere med massivt plejebehov kommer på plejehjem.

  1.11. 2017

  Udvalget vil løbende få forelagt projektgodkendelserne til godkendelse i kommunen og få mulighed for at prioritere evt. deltagelse.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning,

  at sagen forelægges Handicaprådet og Seniorrådet til orientering.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-11-2016

  1. at taget til efterretning.
  2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/30141, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om undersøgelser af forholdet imellem budget og regnskab på hjælpemiddelsområdet og bilsager.

  Som følge af et forventet merforbrug på Social og Sundhedsudvalgets budget ved bevillingskontrollen pr. 30. juni 2016 blev der nedsat analysegrupper. Analysegruppernes opgave var at identificere årsager til merforbrug og vurdere handlemuligheder indenfor hjælpemiddelsområdet og bilsagsområdet.

  Hjælpemiddelsområdet består af: Genbrugshjælpemidler, arbejdsmiljøhjælpemidler og særligt tilpassede hjælpemidler.

  For hvert problemområde er der udarbejdet en analyse med konklusioner og anbefalinger. Nedenstående tabel beskriver kortfattet handlemulighederne samt budgetudfordringen for 2017.

  Art

  Udfordringer/årsager

  Handlemuligheder

  Budget

  udfordring

  Arbejdsmiljø hjælpemidler.

  · Velfærdsteknologi

  · Øget kendskab til APV-hjælpemidler og fokus på arbejdsmiljø

  · Ændret praksis på sygehusene i forbindelse med udskrivelser

  · Markant stigning udlån af bækkenstole – specielt manuel kipbar model.

  · Demografisk udvikling.

  · Strammere anvendelse af kipbare bækkenstole 50.000

  · Øget fokus på hjemtagelse kan reducere udviklingen i efterspørgsel.

  877.000 kr.

  Hjælpemidler § 112

  · Manglende tilførsel i forhold til demografi.

  · Stigning i antal udlån til 18-49 årige.

  · Borgere modtager hjælpemidler tidligere og beholder dem længere.

  · Produktudvikling og ny tilgang til ”bedst egnet og billigst princippet”.

  · Markant stigning i bevilling af transportkørestole og arbejdsstole.

  · Tilpasning af budget i forhold til demografi.

  · Sikring af midler i forhold til velfærdsteknologi

  685.000 kr.

  Særligt tilpassede hjælpemidler

  · Teknisk udvikling

  · Manglende budget over år.

  · Ingen,

   tilpasning af  budget,

  svarende til behov.

  665.000 kr.

  Bilsager

  · Nedsættelse af budget x flere, antallet af bevillinger er konstant.

  · Der ses ikke skred i serviceniveau.

  · Forventninger i forhold til udbud vurderes overholdt.

  · Ingen muligheder, da det vurderes at serviceniveauet er i overensstemmelse med ankestyrelsens afgørelser.

  1.800.000 kr.

  De samlede udfordringer vil blive behandlet i senere udvalgssag vedr. konsekvenserne for budget 2017, når der er overblik over de økonomiske følger af de iværksatte handlinger.

  Forvaltningen har iværksat samtlige de tiltag, der er mulige at gennemføre uden at ændre serviceniveauet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-11-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/19336, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om forbruget af sundhedsmidler fra aftalen mellem regering og KL for 2016.

  I 2016 var der afsat 6,934 mio. kr. og fordelingen og forbrug fremgår af nedenstående oversigt. Hertil er der på to poster overført beløb fra 2015. I forbindelse med bevillings-kontrollen 31. marts 2016 blev budgettet nedbragt med 0,501 mio. kr., der blev fundet på posten implementeringsprojekter i sundhedsaftalen.

  Sundhedsmidler (1.000 kr.)

  Korr. budget 2016

  Forventet forbrug 2016

  Difference

  Særlig sundhedsindsats

  -53

  -53

  0

  Forebyggelsespakker

  705

  705

  0

  Fremskudt visitation

  370

  370

  0

  Kvalitets- og effektmåling

  600

  550

  50

  Forebyggelse for borgere med sindslidelser

  300

  300

  0

  Projekt TOF

  25

  25

  0

  LIVA

  295

  295

  0

  Impl. projekter i sundhedsaftalen*

  1.058

  0

  1.058

  Implementering af FMK**

  134

  373

  -239

  Den Digitale Landevej

  200

  0

  200

  Akutfunktion

  3.347

  3.347

  0

  Kronikerindsats

  200

  200

  0

  Praksisplan

  330

  0

  330

  Sønderjylland knækker tobakken sammen

  95

  95

  0

  Total

  7.565

  6.207

  1.358

  *Overført 0,998 mio. kr. fra 2015.
  ** Overført 0,134 mio. kr. fra 2015

  Det fremgår, at der er et mindreforbrug i forhold til budgettet på 1,358 mio. kr. Dette skyldes at der ikke umiddelbart er sket den forventede fremdrift omkring sundhedsaftalen og praksisplanen. Dette forventes dog at ske i 2017.

  For så vidt angår merudgiften i forbindelse med FMK skyldes dette undervisningsforløb i Sygeplejen udover de afsatte midler, der har dækket udgifter i forbindelse med oprydningsforløbet i 2015.

  En del af mindreforbruget på 0,834 mio. kr. fra implementeringsprojekter under i sundhedsaftalen indgår i bevillingskontrollen per 30. september 2016. 

  Således resterer der et mindreforbrug på 0,524 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning. 

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-11-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/19382, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status for det forventede forbrug af midler til sundhedsfremme og forebyggelse i 2016.

  I nedenstående oversigt ses prioritering for 2016 og forventet forbrug.

  Midler
  (1.000 kr.)

  Budget 2016

  Forbrug 2016

  Difference

  CFU-aftale

  140

  140

  0

  Sundhed på tværs

  145

  145

  0

  Aabenraa i Bevægelse

  300

  300

  0

  Forebyggelse af overvægt, småbørn

  200

  200

  0

  Sundhedsambassadører

  135

  135

  0

  Sønderjysk madinitiativ

  45

  45

  0

  Kostfagligt forum

  26

  26

  0

  Familieorienteret alkoholbehandling

  200

  200

  0

  Total

  1.191

  1.191

  0

  Det fremgår af ovenstående, at alle afsatte midler forventes af blive forbrugt i 2016.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-11-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/28966, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres med denne sag om status i Tandplejen.

  I 2016 er der sket en række ændringer i arbejdet med kariesbehandlingen af børn og unge. Det gælder særligt følgende:

  • Implementering af teamstrukturen i forlængelse af den nye klinikstruktur, hvor alle undersøgelser og behandlinger foregår på klinikkerne i Høje Kolstrup og Tinglev samt på Kongehøjklinikken.
  • Implementering af borgerbookingsystemet der gør det muligt for borgerne at booke tider digitalt.

  I forbindelse med ovenstående har Tandplejen arbejdet på at nedbringe et efterslæb på undersøgelser og sikre, at de individuelt tilrettelagte undersøgelserne intervaller overholdes.

  Siden juli måned har både souchef- og overtandlægestillingen været vakante. Det betyder, at ledelsesstrukturen i Tandplejen aktuelt fungerer på en anderledes måde end normalt

  På udvalgsmødet uddyber afdelingschefen for Sundhed & Forebyggelse ovenstående. 

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-11-2016

  Taget til efterretning.

  Udvalget ønsker statusopfølgning i januar 2017.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/35797, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget blev den 6. januar 2016 orienteret om, at kommunerne og regionen var gået sammen om udviklingen af et forløbsprogram i 2016, som der blev bevilget midler til fra Socialstyrelsen. Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres i denne sag om en ny ansøgning der er fremsendt til Socialstyrelsen fra de fire sønderjyske kommuner og regionen.

  Ansøgningen er samlet set på godt 1,8 mio. kr. til fordeling mellem aktørerne. I 2017 skal forløbsprogrammet implementeres, og Haderslev kommune, der ikke deltog udviklingsdelen i 2016, er nu med i ansøgningen omkring selve implementeringen.

  Projektets formål er:

  - At borgere med psykiske lidelser hurtigere opnår det bedst tænkelige funktionsniveau i hverdagslivet og en større grad af arbejdsfastholdelse.

  - At der implementeres et forløbsprogram for borgere med psykiske lidelser, der sikrer en koordineret og helhedsorienteret indsats på tværs af det behandlende sundhedsteam og én eller flere kommunale forvaltninger.

  - At der afprøves og implementeres et forløbsprogram der er baseret på retningsgivende mål og handleplaner for borgere med psykiske lidelser på tværs af fagområderne i kommunerne og Regionen.

  - At borgerne inddrages aktivt i hele processen omkring sit forløbsprogram, også når der skal træffes beslutninger.

  Baggrunden for forløbsprogrammet er, at man på beskæftigelsesområdet i kommunerne oplever en stor andel af borgere med psykiske lidelser, særligt blandt sygedagpengemodtagere og de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

  Derfor vil der være et potentiale i at øge graden af arbejdsfastholdelse ved, at aktørerne omkring målgruppen i større grad samarbejder om mål og koordinerede indsatser i et fælles forløbsprogram. De primære aktører er således den kommunale socialpsykiatri, jobcentrene og den regionale lokalpsykiatri samt borgerens egen læge.

  Indstilling

  Social & Sundhed og Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-11-2016

  Taget til efterretning.

  Udvalget noterer sig Socialstyrelsens meddelelse om bevilling af ca. 1,4 mio. kr.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/18037, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget pr. 30. september 2016.

  Ledelsesinformationen omfatter følgende,

  • Overordnet økonomi
  • Fokusområde ”mellemkommunale betalinger”
  • Hjemmehjælp
  • Sygeplejen
  • Ventelister, klagesager og bilsager
  • Personale

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-11-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Status på studietur.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-11-2016

  Studietur drøftet.

  Der arbejdes videre med studietur til Holland i uge 5.

  Der orienteredes om status vedr. ledere på ældreområdet.

  Der orienteredes om status på eventuelt sundhedshus i Aabenraa.

  Orienteringer taget til efterretning.