Beslutningsprotokol

onsdag den 7. december 2016 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af punkt 184.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/23458, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  I denne sag lægges op til udvalgets drøftelse af den fremtidige kommunale finansiering af Aabenraa Selvhjælp.

  Udvalget bevilligede den 10. august 2016 et ekstraordinært tilskud til Aabenraa Selvhjælp på 140.000 kr. som konsekvens af bortfaldet af PUF-midler fra Socialministeriet.

  Aabenraa Selvhjælp har i 2017 et budgetmæssigt behov på 650.000 kr. årligt (2014 prisniveau) og modtager fast kommunalt tilskud på 300.000 kr. årligt. Der har været praksis for et supplerende tilskud på 100.000 kr. ved 2. runde uddelingen af § 18-midler.

  Der er i 2017 igen ansøgt om PUF-midler, men resultatet af ansøgningen forventes først ultimo juni 2017.

  På denne baggrund har Aabenraa Selvhjælp ansøgt om tilskud på 350.000 kr. til uddelingen af §18-midler 1. runde (jf. sag på udvalgets dagsorden)

  Såfremt Aabenraa Selvhjælp ikke modtager PUF-midler og ikke modtager § 18-tilskud på 350.000 kr. har den selvejende institution intet eksistensgrundlag efter 1. juli 2017. Der skal således primo januar 2017 iværksættes afviklingsproces med lukning senest med udgangen af juni 2017.

  Aabenraa Selvhjælp har behov for budgetsikkerhed for at kunne fortsætte hele 2017.

  Denne budgetsikkerhed kan eksempelvis tilvejebringes  gennem anvendelse af § 18-midler på 100.000 kr. i 1. runde samt tilsagn om yderligere max. 250.000 kr. i 2. runde, idet evt. tilskud fra PUF-midler fratrækkes tilskuddet  i 2. runde.

  Social & Sundhed kan i øvrigt ikke anvise finansiering indenfor budget 2017.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at finansieringen af Aabenraa Selvhjælp drøftes forud for behandlingen af 1. runde ansøgninger til § 18-midler.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-12-2016

  Ønsket om en budgetgaranti på 350.000 kr. imødekommes i 2017, forudsat at Aabenraa Selvhjælp ikke får tilført eksterne midler, herunder PUF-midler.

  Heraf finansieres 100.000 kr. i 2017 af §18 midlerne, idet finansieringen af de resterende 250.000 kr. indgår i budgetopfølgningen i 2017.

  Udvalget ønsker et møde med Aabenraa Selvhjælp primo 2017 vedr. samarbejdet i 2017 og mål herfor.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/36096, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  I henhold til Servicelovens § 18 uddeler Aabenraa Kommune tilskud til foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde.

  Der er udarbejdet en Frivillighedspolitik, hvori principper og procedurer står beskrevet for at foreninger og organisationer kan komme i betragtning til § 18 midlerne.

  Frivillighedsrådet i Aabenraa Kommune har gennemgået alle indkomne ansøgninger, og indstillet  til fordeling af midlerne i  1. ansøgningsrunde for 2017.

  Forvaltningen gør opmærksom på anden sag på dagsordenen vedrørende tilskud til Aabenraa Selvhjælp, hvor der er forslag om at anvende 0,100 mio. kr. af § 18 midlerne i 1. ansøgningsrunde. I den forbindelse kan oplyses, at Aabenraa Selvhjælp har ansøgt om tilskud på 0,350 mio. kr., hvor Frivillighedsrådet anbefaler tilskud på 0,020 mio. kr.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2017 afsat 1,130 mio. kr. til frivilligt socialt arbejde. Hvis tilskuddet til Aabenraa Selvhjælp forhøjes til 0,100 mio. kr. resterer der 368.600 kr. til 2. ansøgningsrunde.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udvalget gennemgår anbefalingerne fra Frivillighedsrådet, og beslutter den endelig uddeling af tilskud.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-12-2016

  For Frivillighedsrådets anbefaling vedr. nr. 31 (Aabenraa Handicap Idrætsforening) stemte 5, imod stemte 2 (DF, UP).

  For Frivillighedsrådets anbefaling nr. 54 (Venligboerne Aabenraa) stemte 5, imod stemte 2 (DF, UP).

  For Frivillighedsrådets anbefaling nr. 55 (Røde Kors Aabenraa)  stemte 5, imod stemte 2 (DF, UP).

  Frivillighedsrådets øvrige anbefalinger godkendt, med følgende bemærkninger:

  Aabenraa Selvhjælp tilføres i alt 100.000 kr. som led i udmøntning af budgetgarantien i 2017, finansieret af §18 midlerne til senere uddelingsrunde.

  Udvalget ønsker henset til ansøgte beløbs størrelse (nr. 31) indsigt i Aabenraa Handicap Idrætsforenings egenkapital.

  Frivillighedspolitikken §18 revideres i 1. halvår 2017.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/37186, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag træffe beslutning om uddeling af tilskud efter ansøgning af § 79-midler for 2017.

  I 2017 er der afsat 0,749 mio. kr. til uddeling til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre.

  Jævnfør Aabenraa Kommunes § 79 politik skal Seniorrådet gennemgå indkomne ansøgninger og give anbefalinger til Social- og Sundhedsudvalget.

  Seniorrådet har på deres møde 14. november 2016 behandlet 38 indkomne ansøgninger for i alt 0,733 mio. kr. og anbefaler at der uddeles 0,667 mio. kr. til 34 ansøgninger.

  Seniorrådets anbefalinger og bemærkninger til ansøgningerne fremgår af bilag.

  Såfremt Seniorrådets anbefalinger følges, resterer der 0,082 mio. kr.

  Efter ansøgningsfristens udløb 1. november 2016 er der gennem henvendelse til borgmesteren indløbet en ansøgning på støtte til jubilæumsfest fra Pensionistforeningen ved Grænsen. Ansøgningen udspecificerede ikke ansøgte beløb, men forvaltningen har ved efterfølgende kontakt fået oplyst, at der søges om støtte til spisning for i alt 0,029 mio. kr.

  Seniorrådet afviste ansøgningen, da den indløb efter ansøgningsfristens udløb.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2017-2020 er der i 2017 afsat 0,749 mio. kr. til §79 tilskud. Herudover er der årligt afsat 0,511 mio. kr. til borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag, og 0,432 mio. kr. i øvrige midler. Herudover er budgettet for 2017 årligt tilført 0,3 mio. kr. fra værdighedsmidlerne, således at der samlet er afsat 1,992 mio. kr. i §79 midler.

  Øvrige midler omfatter budget øremærket til implementering af ældre- og handicappolitikkerne.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udvalget gennemgår anbefalingerne fra Seniorrådet og beslutter den endelige uddeling af tilskud,

  at der tages stilling til ansøgningen fra Pensionistforeningen ved Grænsen.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-12-2016

  1. at godkendt.

  2. at imødekommes ikke.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/39099, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende, at Social & Sundhed deltager i projektet ’På FORKANT’, herunder at Aabenraa Kommune bidrager til en eventuel fællesfinansiering, såfremt det ikke lykkes at sikre tilstrækkelig finansiering via fonde m.v.

  Baggrund

  De 4 sønderjyske kommuner, en række praktiserende læger og Sygehus Sønderjylland søgte medio juni 2016 om 9,5 mio. kr. fra satspuljen ’Styrket sammenhæng for de svageste ældre’ til et 3-årigt projekt med titlen ’På forkant med de svageste ældre’. Det overordnede mål med projektet var at implementere en samarbejdsmodel, der, med udgangspunkt i den ældre borgers perspektiv, ville øge de svageste ældre borgeres funktionsevne og livskvalitet og reducere antallet af indlæggelser.

  Den 7. september 2016 meddelte Sundhedsstyrelsen afslag til projektet. Direktørerne for sundhedsområderne i de 4 sønderjyske kommuner samt Sygehus Sønderjyllands direktion besluttede kort tid herefter, at man på trods af afslaget gerne ville arbejde videre med projektet, under forudsætning af bl.a. fortsat deltagelse af praksissektoren og godkendelse i egen sektor af en evt. egenfinansiering.

  Med udgangspunkt i det oprindelige mål har Sygehus Sønderjyllands projektleder udarbejdet vedhæftede  reviderede projektbeskrivelse med et betydeligt reduceret budget.

  Indhold i det reviderede projekt

  Det reviderede projekt er delt ind i 3 faser på hver et år og bygget op omkring 2 phd-projekter, hvilket giver en række fordele i forhold til at søge om eksterne midler fra fonde m.v. Det er tanken, at parterne forpligter sig til fase 1 og fase 2 (2017 og 2018), hvorefter der igen skal tages stilling til, om man ønsker at fortsætte med fase 3 (2019).

  I fase 1 vil der være fokus på at identificere den sårbare ældre risikopatient og hvilke behov og ønsker denne har samt på at identificere, hvilke barrierer der eksisterer for at systemet som helhed (kommune, almen praksis og sygehus) kan levere en optimal indsats for denne borgergruppe – en indsats, som øger deres funktionsevne og livskvalitet, og som reducerer risikoen for, at de indlægges og genindlægges.  Fase 1 indeholder bl.a. interviews med patienter og pårørende samt sundhedsprofessionelle. Resultatet af fase 1 vil bl.a. danne grundlag for kompetenceudvikling af kommunernes medarbejdere i tidlig opsporing og forebyggelse.

  I fase 2 vil fokus blive rettet mod at identificere og afprøve forebyggende indsatser, der kan forbedre borgernes funktionsevne og livskvalitet og udskyde eller forhindre deres indlæggelse på sygehus. Det forventes, at de kommunale akutfunktioner, og samarbejdet mellem kommunen og almen praksis, understøttet af hurtig adgang til diagnostik og speciallægekompetencer på sygehusene, vil være nogle af de forebyggende elementer, der skal afprøves.

  Hvis fase 3 gennemføres, vil den fokusere på udvikling og afprøvning af forskellige løsningsmodeller, som endeligt evalueres samlet.

  Ressourcetræk i Aabenraa Kommune ved deltagelse

  Udgifterne til fase 1 og fase 2 i form af løn til phd-studerende, frikøb af praktiserende læger og driftsudgifter søges finansieret via ansøgninger til fonde, Syddansk Universitet og Region Syddanmark. I det omfang dette ikke måtte lykkes, skal parterne finansiere en femtedel hver, svarende til maksimalt 0,199 mio. kr. i 2017 og 0,211 mio. kr. i 2018 og forventeligt 0,190 mio. kr. i 2019.

  Derudover vil der være et ressourcetræk i form af medgået tid hos medarbejdere og ledere i Aabenraa Kommune.

  I forhold til fase 1 nævnes hjemmesygeplejersker og visitatorer som nogle kommunale ’sundhedsprofessionelle’, der vil skulle deltage i bl.a. (fokusgruppe)interviews som led i arbejdet med at identificere den sårbare ældre borger/risikopatient og barriererne for den optimale indsats.

  Det præcise indhold i fase 2 fastlægges først i fase 1, men som allerede nævnt forventes det, at kommunale akutfunktioner og samarbejdet mellem disse og almen praksis vil være nogle af de forebyggende indsatser, der skal afprøves. Dermed kan det også forventes, at der vil gå tid med projektdeltagelse hos ledere og medarbejdere i akutfunktionen specifikt, og i akutfunktionens ’fødekæde’ generelt (sygeplejen, hjemmeplejen m.fl.).

  Sammenhæng til øvrige indsatser i Social & Sundhed

  Primo august 2016 blev Social- og Sundhedsudvalget orienteret om den nationale handlingsplan 2016 for den ældre medicinske patient. Notatet ’Styrket indsats for den ældre medicinske patient’ er vedlagt til orientering.

  I handlingsplanen er der afsat midler til kommunerne til indsatserne ’Styrkede kommunale akutfunktioner’ og ’Kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje’. Disse midler (samt midler til kronikere og lungesatsning) søgte og fik udvalget budgetomplaceret til eget område fra en pulje under Økonomiudvalget i september måned i år. De er således øremærket til kapacitets- og kvalitetsudvikling af akutfunktionen samt kompetenceudvikling af Sygeplejen (og medarbejdere i Hjemmeplejen, der løser sygeplejefaglige opgaver på delegation).

  Deltagelse i ’På forkant’ vil således understøtte planlægning og koordination i forhold til de indsatser, som Social & Sundhed måtte ønske at iværksætte i forhold til akutfunktionen, kompetenceudvikling af sygeplejen og tidlig opsporing og forebyggelse for at kunne leve op til kravene i DÆMP-handlingsplanen.

  Projektet vil samtidig være en mulighed for via samarbejdet med de øvrige parter at kvalificere disse indsatser, at få et tillidsfuldt og gensidigt forpligtende samarbejde med de praktiserende læger om denne vigtige målgruppe, og en vigtig mulighed for at få evidensbaseret viden om, hvad der virker og ikke virker. 

  ’På FORKANT’-projektet bidrager således også til implementering af Sundhedsaftalen 2015-2018.

  Økonomi og afledt drift

  Såfremt det ikke lykkes at sikre tilstrækkelig finansiering til projektet ”PÅ FORKANT”, vil Aabenraa Kommunes bidrag til fælles finansiering (de 4 sønderjyske kommuner) udgøre 0,199 mio. kr. i 2017, 0,218 mio. kr. i 2018 og 0,190 mio. kr. i 2019.

  Social & Sundhed foreslår, at medfinansieringen på 0,199 mio. kr. i 2017 sker via ikke disponerede midler afsat til sundhedsaftaleimplementering, samt at der i 2018 og 2019 øremærkes henholdsvis 0,211 mio. kr. og 0,190 mio. kr. af ikke disponerede midler afsat til uddannelse af SOSU-elever (ny ordning).

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at      Aabenraa Kommunes deltagelse i projektet ’På FORKANT’ godkendes, og

  at      Aabenraa Kommune bidrager til projektet med 0,199 mio. kr. i 2017, 0,211 mio. kr. i 2018 samt 0,190 mio. kr. i 2019 til en fælles finansiering af projektet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-12-2016

  1. at godkendt.

  2. at godkendt, idet medfinansieringen på 0,199 mio. kr. i 2017 sker via ikke-disponerede midler afsat til sundhedsaftaleimple-mentering, samt at der i 2018 og 2019 øremærkes henholdsvis 0,211 mio. kr. og 0,190 mio. kr. af ikke disponerede midler afsat til uddannelse af SOSU-elever (ny ordning).

  For 1. at stemte 7.

  For 2. at stemte 5, imod stemte 2 (DF, UP)

  DF stemte imod med følgende begrundelse: Den ekstra udgift burde udløse en tillægsbevilling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/32537, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med borgere, som skal overvåges i eget hjem pga. brug af respiratorisk udstyr.

  Baggrund

  Aftalen, der er vedlagt som bilag, er en revideret udgave af samarbejdsaftalen af samme navn, der senest blev revideret i januar 2013.

  Anledningen til den seneste revision er, at sundheds- og ældreministeren efter forhandling med social- og indenrigsministeren i august 2015 udstedte ’Bekendtgørelse om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens’.

  Bekendtgørelsen stiller krav om at regionsråd og kommunalbestyrelser indgår aftaler om sådanne fælles hjælperordninger og den fastlægger en centralt fastsat fordeling af udgifter mellem regionsråd og kommunalbestyrelser, der skal gælde, hvis ikke andet er aftalt. Fordelingen er, at regionen afholder 67% af de samlede udgifter til fælles hjælperordninger og kommunen 33%.

  Aftalens indhold, herunder ændringer

  Samarbejdsaftalen beskriver patientgruppen, den formelle ansvarsfordeling mellem sektorerne og konkrete aftalepunkter.

  Aftalen tydeliggør desuden den økonomiske fordeling af udgifter mellem region og kommune, hvilket er den del, hvor der er sket ændringer i forhold til den forrige udgave. Øvrige ændringer kan karakteriseres som præciseringer og opdateringer.

  Den gamle fordeling af udgifter var relativt indviklet, men resultatet er ændringen til 67/33-fordelingen er, at regionen kommer til at betale mindre og kommunerne mere. For Aabenraa Kommunes vedkommende udgør denne merudgift forventeligt 2,2 mio. kr. i 2017, jf. sag til Økonomiudvalget den 23. august 2016. Udgifter til fælles hjælperordninger for borgere med respirationsinsufficiens overgår fra 1. januar 2017 til budgetområdet ’Aktivitetsbestemt medfinansiering’ og Social- og Sundhedsudvalget er kompenseret.

  Forvaltningens anbefaling

  Social & Sundhed anbefaler, at udvalget godkender samarbejdsaftalen, der er godkendt af Det administrative Kontaktforum og Sundhedskoordinationsudvalget, begge fora med repræsentation fra både kommuner og region.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at      samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med borgere, som skal overvåges i eget hjem pga. brug af respiratorisk udstyr, godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-12-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/42944, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres med denne sag om, at Aabenraa Kommune har fået tildelt puljemidler til nedbringelse af ventetid på genoptræning.

  I satspuljeaftalen for 2016-2019 blev der afsat i alt 90 mio. kr. over en treårig periode til nedbringelse af ventetiden til genoptræning i kommunerne. I henhold til aftalen skal midlerne anvendes til nedbringelse af ventetiden gennem pukkelafvikling, kapacitetsopbygning, optimering af arbejdsgange m.v.

  Aabenraa Kommune har derfor den 30. august 2016 indsendt en ansøgning for at få frigjort de afsatte midler. Ansøgningen beskriver, at midlerne skal anvendes til at iværksætte initiativer, som optimerer arbejdsgangen for genoptræningsopstart. Det gælder primært etablering af arbejdsgange, som sikrer, at første konsultation med samtlige nye genoptræningsborgere finder sted indenfor 5 dage, efter kommunen har modtaget genoptræningsplanen. Det kan bl.a. foregå via hjemmebesøg hos borgeren. For at kunne etablere sådanne arbejdsgange er der søgt midler til både flere administrative og terapeutfaglige ressourcer.

  Aabenraa Kommune har den 4. november modtaget besked om, at ansøgningen er godkendt af Sundheds- og Ældreministeriet. Pga. den sene tilbagemelding har kommunen haft mulighed for at omprioritere de ansøgte midler, så de i stedet for delvist at blive anvendt i 2016 kan anvendes i perioden 2017-19. Kommunen har på den baggrund indsendt et revideret budget til Sundheds- og Ældreministeriet, der beskriver, hvordan midlerne fordeles i de tre år.

  Aabenraa Kommune har i alt fået tilskud på knap 1,043 mio. kr. Midlerne er fordelt ligeligt mellem de tre år i tilskudsperioden fra 2017-19. Midlerne fordeles som følger:

  • Terapeutfaglige ressourcer til udredning, anamneseoptag og konsultation: 287.231 kr.
  • Administration (planlægning og indkaldelse af borgere: 60.275 kr.

  Træning & Forebyggelse opnormerer derfor fra 1. januar 2017 både de administrative og terapeutfaglige ressourcer svarende til tilskuddet for at iværksætte initiativer, der optimerer arbejdsgangen for genoptræningsopstart. 

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-12-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser indgik regeringen, KL, Danske regioner og LO den 31. august 2016 aftale om dimensionering af pædagogisk assistentelever (PAU) for 2017 og 2018.

  Formålet med dimensioneringsaftalen er at sikre, at der uddannes faglige pædagogiske assistenter i et omfang, der svarer til arbejdsmarkedets behov, og at der ikke optages for mange elever på grundforløbets 2. del, som ikke får mulighed for at færdiggøre deres uddannelse.

  Aftalen indebærer, at kommunerne forpligtiger sig til at tilvejebringe 700 uddannelsesaftaler pr. år, som skal ses i forhold til de nuværende omkring 1.600 pladser.

  Kommunekontaktrådene og regionerne kan oprette flere praktikpladser, end minimumsdimensioneringen tilsiger, hvis der er behov herfor.

  Parterne skal i foråret 2018 drøfte en fremtidig, flerårig dimensionering af uddannelsen.

  Den pædagogiske assistentuddannelse varer 2 år og 1½ måned og giver adgang til pædagoguddannelsen.

  Aabenraa Kommune har indtil nu haft en dimensionering på 19 PAU elever pr. år. Pt. er der ansat 40 PAU elever. For 2017 og 2018 er kommunens minimumsnormering med den nye aftale 6 PAU elever pr. år.

  Eleverne ansættes af kommunen, der også stiller praktikpladser til rådighed og den teoretiske del af uddannelsen foregår på Social- og Sundhedsskolen Syd i Aabenraa. De pædagogiske assistentelever administreres i dagtilbudsafdelingen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-12-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/32530, Sagsinitialer: LHH

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om afslutning af udviklingsprojekt Frivilligcenter Aabenraa.

  Forvaltningen har pr. 1. december 2016 efter godkendelse i Socialstyrelsens tilskudsforvaltning overdraget ansvaret for bevilling fra staten og den kommunale medfinansiering til foreningen Frivilligcenter Aabenraa. Fremover er det foreningens formand, der har ansvaret for at søge staten om tilskud og kommunen om medfinansiering.


  Frivilligcenter Aabenraa er kommet godt fra start den 1. oktober 2016 og har i dag 31 betalende foreninger optaget som medlemmer. Målet er at nå op på mindst 20 foreninger i løbet af de 2 første år.

  Ved forskudt opstart af frivilligcentret den 1. oktober 2016 forrykkes en stor del af bevillingen og udgiften for det første drifts år til budget 2017 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016. Det betyder, at en stor del af den budgetterede kommunale medfinansiering søges overflyttet til budget 2017. På møde den 14. juni 2016 har udvalget truffet beslutning om finansiering af den kommunale medfinansiering i 2017 og 2018 og, at finansiering i 2019 indgår i budgetlægningen. Udvalget har også besluttet, at ”Frivillighedscenterets virksomhed evalueres”. Der er ikke aftalt en tidsfrist, men evalueringen vil kunne gennemføres efter de 2 opstarts år med særlig tilskud fra staten.

  Med udgangspunkt i denne orientering foreslår forvaltningen, at der tages initiativ til en dialog med frivilligcentret om indgåelse af en samarbejdsaftale.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning,

  at der tages initiativ til en dialog med frivilligcentret om indgåelse af en samarbejdsaftale.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-12-2016

  1. at taget til efterretning

  2. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/30000, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag  om status på arbejdet med Botilbuds- og plejeboligvurderingsanalyse som opfølgning på sag 143 i udvalgsmødet den 7. september 2016.

  Udvalget vil på mødet få en kort beskrivelse af de behov, forvaltningen vurderer på kort og længere sigte. Prognoserne er dog præget af større usikkerhed, desto længere der ses frem i tiden. Baggrunden for dette er, at der ikke er kendskab til de ældres flyttetendenser om 10 år eller til de ældres sundhedstilstand. Det er faktorer, der kan få store konsekvenser for efterspørgslen.

  Ligeledes gives en kort orientering om de beslutninger der er behov for indenfor en kortere beslutningshorisont; gerne i 2017.

  Endelig vil udvalget blive orienteret om tidsplanen for opgaven.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-12-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  · Deponering i forbindelse med etablering af midlertidige pladser på SRC.

  · Status på Headspace.

  · Status på program for studietur.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-12-2016

  Endvidere orienteredes om status vedr. Valdemarshus, Svømmehal Rødekro, OPI projekt ”Fælles tryghed”.

  Orienteringer taget til efterretning.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i dette punkt.