Beslutningsprotokol

onsdag den 11. januar 2017 kl. 14:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/22006, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende revideret kvalitetsstandard for madservice i eget hjem.

  Ændringer i forhold til tidligere godkendt kvalitetsstandard er hovedsagelig af redaktionel karakter. Der er dog foreslået differentieret takst, således at det er billigere at købe flere portioner.

  Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v., samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens § 83 og 86.

  Madservice i eget hjem er i høj grad en kompenserende ydelse,  hvilket betyder, at der forud for bevilling er taget stilling til, om borgeren kan hjælpes til selv at sørge for sin mad evt. ved en rehabiliterende indsats. Det er således vigtigt, at borgeren forud for en visitation bliver motiveret til at deltage i et madfællesskab.

  Behov for en alsidig kost for pensionister kan dog være årsag til visitation. En alsidig kost kan således understøtte anden indsats.

  Hjemmeplejen i Aabenraa Kommune har særlig fokus på rehabilitering af borgerne og hvorledes borgeren understøttes i at leve et liv med selvbestemmelse og mulighed for at vælge.

  Aabenraa Kommune har 2 godkendte leverandører på madserviceområdet. Leverandørerne er den kommunale leverandør Mad & Måltider og den private leverandør Det Danske Madhus.

  Mad & Måltider leverer til 547 borgere af de i alt 604 visiterede borgere.

  Ca. 200 borgere får diætkost, hvoraf de fleste borgere får diabetes kost.

  Mad & Måltiders mersalg udgjorde i oktober 2016 ca. 3 % af omsætningen.

  Borgerne køber i gennemsnit imellem 5 og 6 portioner pr. uge.

  Borgerens betaling for mad godkendes hvert år i forbindelse med budgettet og foreslås fordelt  for 2017. Den vedtagne pris er 49 kr. pr. hovedret, hvilket stort set svarer til produktions- og leveringsomkostningerne. Kommunens tilskud pr. portion udgør. ca. 30 øre svarende til 40.000 kr. om året.

  Basisprisen for maden er uændret, men udbringningen foreslås ændret fra pr. portion til pr. levering. Det betyder, at prisen for udbringning er den samme pr. levering, uanset om borgerne bestiller 4 eller 7 hovedretter pr. uge.

  Madservice

  Godkendt  pris 2017

  Pr. dag

  Total Pr. uge

  Pris pr. hovedret incl. levering i gennemsnit tidligere

  49,00 kr.

  Udbringning pr. levering

  29,00 kr.

  Pris ved 7 portioner pr. uge

  343

  47,64 kr.

  333,50 kr.

  Pris ved 4 portioner pr. uge

  196

  50,75 kr.

  208,00 kr.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2017 er der netto afsat 41.000 kr. til området, idet øvrige omkostninger er brugerfinansieret.

  I forbindelse med godkendelse af kvalitetsstandarden er foreslået en justering af borgertaksten for madservice 2017.

  Basisprisen for maden er uændret, men udbringningen foreslås ændret fra pr. portion til pr. levering. Det betyder, at prisen for udbringning er den samme pr. levering, uanset om borgerne bestiller 4 eller 7 hovedretter pr. uge.

  Eksempel ved 7 hovedretter pr. uge

  Eksempel ved 4 hovedretter

  pr. uge

  Madservice

  Godkendt pris 2017

  Pris pr. uge

  Pris pr. dag

  Pris pr. uge

  Pris pr. dag

  Hovedret incl. udbringning

  49,00 kr.

  Hovedret excl. udbringning

  304,50 kr.

  43,50 kr.

  174,00 kr.

  43,50 kr.

  Udbringning pr. tur/pr. uge

  29,00 kr.

  4,14 kr.

  29,00 kr.

  7,25 kr.

  I alt

  49,00 kr.

  333,50 kr.

  47,64 kr.

  208,00 kr.

  50,75 kr.

  Høring/udtalelse

  Sagen har været til høring i Seniorrådet.

  Seniorudvalgets bemærkninger er indarbejdet i den fremlagte kvalitetsstandard.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at kvalitetsstandard for madservice i eget hjem godkendes,

  at der fremadrettet betales for en levering, uanset antal portioner.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-01-2017

  1. at anbefales godkendt.
  2. at anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp, Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/23878, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende kvalitetsstandard for Aabenraa Krisecenter.

  Det følger af styrelsesvedtægtens § 20, stk. 3: at udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om bl.a. kvalitetsstandarder m.v. indenfor udvalgets område.

  Der har ikke tidligere været udarbejdet en kvalitetsstandard for Aabenraa Krisecenter.

  Aabenraa Krisecenter er en selvejende forening, der tegnes af en bestyrelse og er uafhængig af partipolitiske interesser.

  Krisecenterets formål er:

  •        at sikre et sikkert og anonymt midlertidigt ophold for kvinder, der er voldsudsatte i de nære relationer.

  •        at sikre det frivillige engagement i den løbende drift

  •        at sikre gode vilkår for de børn, der ledsaget af moderen tager ophold på krisecentret.

  •        at sikre et stabilt økonomisk grundlag for Aabenraa Krisecenters varetagelse af ovennævnte opgave

  Foruden at yde omsorg, støtte, krisehjælp og rådgivning til beboerne i henhold til krisecentrets formål, yder krisecentret hjælp til selvhjælp og ambulant personlig og telefonisk rådgivning omkring voldsproblemer i nære relationer.

  Rådgivningen er rettet til den voldsramte kvinde, arbejdsgiver, familie/pårørende, veninde m.m. og ansatte, der i deres arbejde har kontakt til voldsudsatte kvinder.

  Antallet af pladser på krisecentret er fastsat til maksimalt 5 kvinder med børn.

  Aabenraa Krisecenter er oprettet og drives efter Lov om Social Service § 109 og Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område.

  Økonomi og afledt drift

  Kvalitetsstandarden kan holdes indenfor den afsatte driftsramme.

  Høring/udtalelse

  Kvalitetsstandarden er drøftet med repræsentanter for bestyrelsen og lederen af Aabenraa Krisecenter. Aabenraa Krisecenters bemærkninger er indarbejdet i kvalitetsstandarden.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Kvalitetsstandard for Aabenraa Krisecenter godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-01-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp, Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/23878, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Udvalget forelægges i denne sag samarbejdsaftale mellem Aabenraa Krisecenter og Aabenraa kommune til godkendelse.

  Samarbejdsaftalen afløser den nuværende samarbejdsaftale mellem Aabenraa Kommune og Aabenraa Krisecenter, godkendt af Socialudvalget den 3. april 2014. Der er alene sket mindre justeringer i den nye samarbejdsaftale. Aftalen løber i 3 år fra 1. januar 2017 til 31. december 2019.

  Aabenraa Krisecenter er en selvejende forening, der tegnes af en bestyrelse og er uafhængig af partipolitiske interesser.

  Krisecenterets formål er:

  •        at sikre et sikkert og anonymt midlertidigt ophold for kvinder, der er voldsudsatte i de nære relationer.

  •        at sikre det frivillige engagement i den løbende drift

  •        at sikre gode vilkår for de børn, der ledsaget af moderen tager ophold på krisecentret.

  •        at sikre et stabilt økonomisk grundlag for Aabenraa Krisecenters varetagelse af ovennævnte opgaver.

  Foruden at yde omsorg, støtte, krisehjælp og rådgivning til beboerne i henhold til krisecentrets formål, yder krisecentret hjælp til selvhjælp og ambulant personlig og telefonisk rådgivning omkring voldsproblemer i nære relationer. Rådgivningen er rettet til den voldsramte kvinde, arbejdsgiver, familie/pårørende, veninde m.m. og ansatte, der i deres arbejde har kontakt til voldsudsatte kvinder.

  Antallet af pladser på krisecentret er fastsat til maksimalt 5 kvinder med børn.

  Aabenraa Krisecenter er oprettet og drives efter Lov om Social Service § 109 og Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område.

  Økonomi og afledt drift

  Samarbejdsaftalen kan holdes indenfor den afsatte driftsramme.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Samarbejdsaftale mellem Aabenraa Krisecenter og Aabenraa Kommune godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-01-2017

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/21923, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  I denne sag forelægges anbefaling fra  § 17.4 udvalget vedr. forebyggelse og sundhed for udsatte unge om godkendelse af samarbejdsaftale med Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS).

  §17.4 udvalget har på sine seneste to møder drøftet et inspirationskatalog for en forebyggende og tidlig indsats mod spiseforstyrrelser og selvskade. Inspirationskataloget forventes færdigbehandlet på udvalgets kommende møde, men allerede nu har udvalget besluttet at fremsende anbefaling om godkendelse af den forebyggende indsats gennem et samarbejde med LMS.

  Aabenraa Kommune, Tønder Kommune, Sønderborg Kommune og LMS har drøftet muligheden for at udvide samarbejdet mellem LMS og Sønderborg Kommune med de to øvrige kommuner.

  Forslaget til samarbejde indebærer en lokal, åben og personlig rådgivning, der fungerer sammen med telefon, mail, sms og chat som indgangen til såvel den personlige rådgivning som andre af de støttetilbud og aktiviteter, som erfaringsbaseret hjælper mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade.

  Konkret planlægges en åbningstid 1 gang hver 14. dag a 3 timer i Aabenraa og tilsvarende i Tønder. I Sønderborg er åbningstiden 2 gange ugentlig. Borgerne kan benytte den åbne rådgivning på tværs af kommunegrænser.

  I tilknytning til den åbne rådgivning etableres årligt 2 støttegrupper med løbende optag. I første omgang en gruppe rettet mod unge med spiseforstyrrelser (AN/BU) og en gruppe rettet mod pårørende. Herefter vurderes behov for grupper for andre målgrupper fx med selvskade og BED/tvangsoverspisning.

  Såfremt der konstateres et behov kan der i rådgivningens åbningstid arrangeres Drop-In grupper med en fagfrivillig som tovholder.

  LMS tilbud består endvidere af hvervning og uddannelse af frivillige, supervision og koordination. En lokal koordinator med faglige kompetencer på området vil give supervision og sparring i rådgivningen, både i relation til det løbende arbejde men også i rollen som leder af støttegrupperne. Endvidere vil LMS arrangere mindst et årligt foredrag.

  Indsatsen evalueres af VIOSS – Videnscenter om spiseforstyrrelse og selvskade.

  Supplerende kan der efter behov på timebasis tilkøbes sparring, dialog og motivation i konkrete sager, ligesom der vil være mulighed for tilkøb af yderligere gruppeforløb.

  Tilbuddet kan efter nærmere aftale med LMS placeres i eksisterende lokaler. 

  Økonomi og afledt drift

  Den samlede årlige udgift for Aabenraa Kommune for samarbejdet med LMS er 120.000 kr.

  I  2017 og 2018 kan indsatsen finansieres af de afsatte udviklingsmidler i Handicap & Psykiatri.

  I forbindelse med udarbejdelse af budget 2019 tages stilling til d3et fremtidige samarbejde og evt. finansiering heraf.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at samarbejdsaftale med LMS godkendes for 2017 og 2018,

  at samarbejdet i 2017 og 2018 finansieres af de budgetlagte udviklingsmidler i Handicap & Psykiatri.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-01-2017

  1. + 2. at godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/246, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, hvorvidt Sundhedsplejen skal tilbyde et undervisningsforløb for forældre efter den dokumenterede metode De Utrolige År (DUÅ).

  DUÅ er en indsats i et tværgående samarbejde mellem Sundhedsplejen samt Familie- og Ungecentret. Indsatsen har både et forebyggende og behandlende formål. DUÅ vil gøre det muligt at tilbyde en helhedsorienteret indsats, hvor der er sammenhæng mellem forebyggende indsatser i almenområdet og specialområdet. Vedhæftet sagen er projektbeskrivelsen for DUÅ. Projektbeskrivelsen er udarbejdet af Børn og Familie.

  Programmet er evidensbaseret, og forskning har påvist, at de langsigtede gevinster ved indsatsen er udvikling, læring og trivsel for barnet samt at flere børn forbliver i normalsystemet. Dermed forebygges senere behov for mere indgribende og udgiftstunge indsatser, idet udsatte familier opspores og kan henvises til relevante specialiserede indsatser.

  Forældrene opnår gennem kurset konkret viden om blandt andet barnets signaler, milepæle i et spædbarns udvikling, og om hvordan man stimulerer barnets udvikling. Der fokuseres på at give forældrene konkrete redskaber til at fremme barnets fysiske, sociale, følelsesmæssige og sproglige udvikling, da forskningen viser, at det er vigtige forebyggende faktorer for barnets mulighed for at klare sig senere i livet.

  Målgruppen er forældre med børn i alderen 6 uger til 1 år og tilbuddet vil blive udbudt som gruppeforløb med 6 familier per forløb (dvs. 6-12 forældre har mulighed for at deltage). Projektperioden spænder over 1,5 år, og der vil her udbydes 6 forløb, hvilket svarer til en aktiv, forebyggende indsats for 36 familier. For at kunne modtage tilbuddet skal forældrene visiteres via Sundhedsplejen.

  Der vil i projektperioden skulle frigøres medarbejderressourcer ved både Familie- og Ungecentret samt Sundhedsplejen. Sundhedsplejen har ingen nuværende driftsopgaver, der kan omlægges til at udbyde DUÅ. Derfor er det nødvendigt at tilføre midler for at dække udgiften til serviceudvidelsen.

  Udgifterne forbundet med frigørelsen af medarbejderressourcer vil det første år beløbe sig til 140.000 kr. og i det andet år 118.000 kr. Efter projektperiodens udløb vil en fortsættelse af tilbuddet årligt beløbe sig til 96.000 kr.

  Forvaltningen anbefaler, at serviceudvidelsen finansieres gennem midlerne afsat til sundhed på tværs under sundhedsfremmemidlerne, da disse er afsat til understøttelse af sundhedsindsatser på tværs af kommunens forvaltninger.

  Herudover kræver tilbuddet en opkvalificering af sundhedsplejersker gennem uddannelse i DUÅ metoden til en værdi af 45.000 kr. Midlerne hertil vil blive dækket af Sundhedsplejens uddannelseskonto, da indsatsen vurderes at have stor betydning som forebyggende redskab.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at der i 2017-2020 årligt er afsat 1,226 mio. kr. vedr. sundhedsfremme projekter. Heraf er der afsat 0,145 mio. kr. vedr. Sundhed på tværs.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Sundhedsplejens service udvides med gruppeundervisningsforløb til forældre gennem metoden De Utrolige År,

  at der i 2017 budgetomplaceres 0,145 mio. kr. og i 2018 0,118 mio. kr. fra Sundhedsfremme projekter (Sundhed på tværs) til Sundhedsplejen.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-01-2017

  1. + 2. at godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/3908, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende udvidelse af klippekort for beboere på plejehjem fra ½ time hver 14 dag til ½ time hver uge.

  Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti afsatte med Aftale om finansloven for 2016 i alt 1 mia. kr. årligt til at understøtte udbredelsen og implementering af en værdighedspolitik i kommunerne. Disse midler er behandlet i udvalget og udmøntet i forbindelse med vedtagelsen af kommunens Ældre- og Værdighedspolitik.

  Med Aftale om finansloven for 2017 tilfører regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti yderligere 2 mia. kr. i 2017-2020 til at understøtte en værdig ældrepleje.

  Af de yderligere midler er der er afsat 380 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til et klippekort til plejehjemsbeboere målrettet ekstra hjælp til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats. Det er kommunens ansvar, at alle plejehjemsbeboere; herunder beboere med demens får tilbud om og kan benytte tilbuddet. Samtidig skal kommunen tilrettelægge en oplysnings- og informationsindsats for at skabe opmærksomhed om klippekortsordningen.

  Klippekortsordningen vil blive udmøntet som en ansøgningspulje, hvor Aabenraa Kommunes andel udgør mellem 3,8 - 5 mio. kr. Fra 2019 fordeles midlerne via bloktilskuddet.

  Visitation & Rehabilitering anbefaler, at plejehjemsbeboerne orienteres om, at deres nuværende klippekortsordning, som Aabenraa Kommune vedtog i 2015, øges fra ½ time hver 14 dag til ½ time hver uge fra 1. januar 2017 jf. finansloven. Midlerne tilføres plejehjemmene som en ramme. Registrering af hvad tilbuddet bruges til skal fortsat ske i Care. Omkostningen til den samlede klippekortsordning til plejehjemmene vil udgøre ca. 3 mio. kr. med nuværende tilrettelæggelse.

  Endelig fremgår det af finansaftalen under ”Værdig ældrepleje”, at kommuner hvert år frem mod 2019 skal redegøre for, hvordan udmøntningen understøtter elementerne i værdighedspolitikken samt årligt indsende revisorpåtegnede regnskaber til Ældreministeriet for værdighedsmidlernes anvendelse.

  Det vil sige, at den administrative opgave med ansøgninger og opfølgning fortsætter.

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa Kommune havde i forvejen prioriteret ½ time hver 14 dag til klippekortsordning på plejehjem. På baggrund af budgetlægningen 2016 skal plejehjemmene tilføres 3 mio. kr. til varetagelse af klippekortsordningen.

  Det bemærkes, at der på landsplan er afsat 380,0 mio. kr. årligt på landsplan til klippekort til plejehjemsbeboere. Klippekortsordningen udmøntes som en ansøgningspulje i 2017 og 2018, fra 2019 fordeles midlerne via bloktilskuddet.

  Af Finansloven for 2017 fremgår ikke, hvor stor Aabenraa Kommunes andel udgør. Såfremt fordelingen er via socioøkonomiske kriterier i lighed med ansøgningspuljen til Værdighedsmidler vil Aabenraa Kommunes andel udgøre ca. 5,0 mio. kr., hvis fordelingskriterierne er som bloktilskudskriterierne vil Aabenraa Kommunes andel udgøre ca. 3,8 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at klippekortet til beboere på plejecenter udvides til ½ time ugentlig,

  at midlerne svarende til ½ times hjælp pr. borger overføres til plejehjem som ramme,

  at den daglige tilrettelæggelse sker på det enkelte plejehjem i samarbejde med beboere og evt. pårørende,

  at sagen forelægges Seniorrådet til orientering.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-01-2017

  1. - 4. at godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/629, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte mulige forslag fra Aabenraa Kommune til bidrag til Den Sociale Rammeaftale 2018.

  KKR Syddanmark har inviteret kommuner og Region til at komme tættere på udformningen af Rammeaftalen for 2018 og bidrage med temaer til aftalen. Hensigten er, at relevante kommunal- og regionalpolitiske udvalg i højere grad end tidligere involveres i rammeaftalen.

  Relevante udvalg har dermed mulighed for lokalt at drøfte dels en overordnet langsigtet politisk og strategisk retning for rammeaftalerne, dels konkrete temaer til rammeaftalen gældende for 2018.

  De lokale drøftelser kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

  · Hvad er vigtigt, og hvad optager os på den tværkommunale bane?

  · Hvad vil vi være kendt på i Syddanmark?

  · Hvad skal vi samarbejde om fremadrettet?

  · Hvilke udviklingstiltag skal rammeaftalen fokusere på?

  KKR Syddanmark har planlagt følgende proces for udarbejdelsen af Rammeaftale 2018:

  · Februar-marts: De indkomne bud grupperes i temaer

  · 9. marts: Politisk temadag kl. 13-16 med oplæg samt drøftelse og prioritering af temaer og indsatser, der skal indskrives i rammeaftalen

  · Maj: Socialdirektørforum drøfter resultatet af temadagen, og formulerer derudfra et udkast til en ny rammeaftale

  · Maj: Udkast til Rammeaftale 2018 drøftes på møde i kredsen af kommunaldirektører

  · Juni: KKR Syddanmark drøfter og godkender Rammeaftalen 2018.

  · Juni-oktober: Kommunalbestyrelser/byråd og regionsråd godkender Rammeaftalen 2018.

  Det fælleskommunale socialsekretariat for Syddanmark har udarbejdet vedhæftede notat om ’Fremtidige indsatser og projekter’ som  opfølgning på Socialdirektørforums seminar 6. og 7. oktober 2016.

  Udfra notatet anbefaler forvaltningen, at Aabenraa Kommune i prioriteret rækkefølge anbefaler følgende indsatser og projekter:

  • Udvikling af samarbejdet på psykiatriområdet, idet beskæftigelsesområdet inddrages fx med baggrund i erfaringer fra det sønderjyske projekt om sammenhængende forløbsplaner.
  • Specialiseringen ud til borgerne, idet den høje specialisering  i stigende omfang kan leveres fleksibelt og matrikelløst.
  • Udvikling af metoder til borgere med problemskabende adfærd, idet Aabenraa Kommune gerne stiller Hjernecenter Syds viden, erfaring og metoder på dette område til rådighed i projektet.
  • Kurser for pårørende.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udvalget drøfter evt. bidrag fra Aabenraa Kommune til rammeaftalen for 2018.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-01-2017

  Anbefalede forslag godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/35797, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget er tidligere orienteret om iværksættelse af et satspuljeprojekt mellem Tønder Kommune, Sønderborg Kommune, Aabenraa Kommune og Lokalpsykiatrien i Region Syddanmark om udarbejdelse af et sammenhængende forløbsprogram for borgere med angst og depression.

  Den første projektfase med udarbejdelsen af forløbsprogrammet er nu afsluttet, og udvalgene orienteres i denne sag om den rapport, der beskriver indholdet i forløbsprogrammet og som er fremsendt til Socialstyrelsen. Rapporten er vedhæftet som bilag.

  Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget blev i november 2016 orienteret om en fase 2 ansøgning, der var fremsendt til Socialstyrelsen fra de fire sønderjyske kommuner og regionen, til implementering af det forløbsprogram, der er udarbejdet i fase 1, for borgere med angst og depression i relation til beskæftigelsesområdet. Ansøgningen er imødekommet og finansieres over satspuljemidlerne.

  I tilknytning til fase 1-rapporten er der udarbejdet et sæt skabeloner og retningslinjer, der definerer indsatsen overfor målgruppen. Modellen implementeres i samspillet mellem region og kommuner omkring den målrettede fælles indsats overfor målgruppen.

  Fra Aabenraa Kommune deltager hhv. Jobcenteret og Handicap & Psykiatri, herunder Socialpsykiatrien, i indsatsen. Aabenraa kommune modtager i 2017 200.000 kr. til fordeling mellem de involverede aktører til frikøb af medarbejdere. Dertil kommer nogle mindre beløb til netværksmøder etc. Øvrige udgifter forudsættes afholdt inden for de deltagende institutioners budgetramme.

  Målet med forløbsprogrammet i fase 2 er helt overordnet at sikre, at de forskellige aktiviteter og indsatser der tilbydes borgeren understøtter hinanden og opleves sammenhængende på tvær af fagområder. Borgere med angst og depression vil med andre ord opnå en bedre mulighed for opnå en meningsfuld hverdag og bedre betingelser for at vende tilbage til job eller uddannelse.

  Målgruppen for forløbsprogrammet er borgere i aldersgruppen 30-65 år, som tidligere har haft en mere varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Borgerene skal være i sygedagpengeforløb, jobafklaringsforløb eller være aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Borgerene er samtidig i målgruppen for behandling for angst og/eller depression i den regionale psykiatri.

  I det kommunale system registreres borgerne ikke ud fra et diagnosesystem og der er således ikke øvrige relevante data til rådighed. Vurderingen er, at der vil være en tilstrækkelig andel af borgere, der følger et behandlingsforløb i psykiatrien og samtidig modtager kontanthjælp, jobafklaringsydelse eller sygedagpenge til at udarbejde et nyt forløbsprogram, jf. også dokumentationen for det produktionstab der følger af de to lidelser i Sundhedsstyrelsens rapport ”Sygdomsrapporten i Danmark”.

  Jf. regionale patientdata opgjort i perioden januar til og med august 2016 er 245 patienter i alderen 30-65 år, fra de fire kommuner (Tønder, Aabenraa, Sønderborg, Haderslev) i ambulant behandling med en angst og/eller depressionsdiagnose. Hertil kommer, at der opgjort for perioden januar til og med august 2016 i gennemsnit har været ca. 11 indlagte borgere med den pågældende diagnose og med bopæl i de fire kommuner. Der vurderes foreløbigt, at målgruppen er sammensat af 60 % kvinder og 40 % mænd.

  I Aabenraa kommune er der august 2016 531 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, 235 borgere i jobafklaringsforløb og 463 borgere med sygedagpenge varighed over 4 uger.

  Forløbsprogrammet vil sikre en styrket koordination mellem involverede aktører fra forskellige kommunale forvaltninger og driftsområder, de forskellige regionale aktører, praksissektoren og ikke mindst borgeren selv. Dette vil ske ved at borgeren sammen med de forskellige aktører sætter sig sammen med det formål i fællesskab at samstemme og koordinere de forskellige indsatser i den grad det giver mening og lader sig gøre.  Indstilling

  Social & Sundhed og Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-01-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/729, Sagsinitialer: LHH

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om Aabenraa Kommunes deltagelse i et OPI-projekt ”Fælles tryghed” med IntelligentLIFE om udvikling af en tryghedsløsning, der skal markedsføres som en løsning, forbrugerne selv skal anskaffe.


  Formålet med projektet er at afprøve og tilpasse løsningen, så den kan anvendes og erhverves som almindeligt forbrugsgode.

  Løsningen bygger på en kombination af en kommunikationsapp og sensorer placeret i hjemmet. Se vedhæftede bilag.  

  Kommunikationsappen og sensorerne er hver for sig udviklet til brug i plejehjem og hjemmeplejen. Det nye er den kombinerede løsning og ideen om at udvikle IntelligentLIFE til salg til private. Formålet er bl.a., at borgerne selv anskaffer sig IntelligentLIFE og på den måde ikke efterspørger hjælp fra kommunen.

  Projektets økonomi er opgjort til 1,946 mio. kr. Region Syddanmark har fra OPI-puljen under Syddansk Vækstforum bevilget 1,459 mio. kr. til projektet af Syddansk OPI-pulje og de 2 private virksomheder, som står bag løsningen, finansierer restbeløbet. Projektperioden er 2017. 

  Aabenraa Kommune bidrager som videnspart ved at deltage i en workshop og stille netværk og kendskab til lovgivning, velfærdsteknologi, hjælpemidler og pleje- og handicapområdet til rådighed. Aabenraa Kommune deltager også med det formål at få afdækket, hvad løsningen vil kunne få af konsekvenser for kommunen.   

  Projektet ”Fælles tryghed” omfatter afprøvning af løsningen IntelligentLIFE på 15 frivillige borgere og deres netværk/pårørende i Aabenraa Kommune som findes i samarbejde med bl.a. Ældresagen.

  Projektet ledes og faciliteres af Bamberg Consult, der også har stået for ansøgning m.m. Projektet evalueres med test og effektdokumentation samt tilbagemelding til bevillingsgiver.

  Projektet skal ses som et af resultaterne af virksomhedssporet i LivingsTechAabenraa og Social og Sundhedsudvalgets strategi for velfærdsteknologi ”Det Gode Liv og Sund Vækst 2020: Vi vil mere med velfærdsteknologi”.   

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-01-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/14290, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres med denne sag  om udviklingen af den digitale platform LIVA, der bruges til at understøtte og styrke den kommunale kronikerindsats.

  Udvalget besluttede den 3. juni 2015, at Aabenraa Kommune skulle indgå i et udviklingssamarbejde med virksomheden LivaLife Aps. og en række andre kommuner om udviklingen af den digitale platform. Platformen er opbygget som en onlinetjeneste, der kan tilgås via smartphone, tablet eller hjemmeside, og målgruppen er kronisk syge borgere. Platformen er blevet testet i et forskningsprojekt og er gennem dialog mellem samarbejdspartnerne udviklet gennem det sidste halvandet år, og det var i efteråret muligt for de deltagende kommuner at invitere borgerne med i et pilotprojekt.

  Målgruppen i pilotprojektet er borgere med hjertekarsygdomme, rygerlunger (KOL), type-2-diabetes eller overvægt. Det er i Aabenraa Kommune lykkes at få omkring 60 borgere til at bruge og teste platformen, der understøttes af sundhedsvejledere i Sundhedscentret. Resultaterne fra pilotprojektet er foreløbigt positive. Det skyldes bl.a. følgende:

  • Platformen giver mulighed for at mange borgere kan være i kontakt med kommunen
  • Kontakten er uafhængig af tid og sted – både for borgeren og delvis også for sundhedsvejlederne i Sundhedscentret
  • Platformen giver mulighed for hyppig opfølgning
  • Platformen er fleksibel og kan give mulighed for at borgeren kan holde pause, når der er styr på den kroniske sygdom og vende tilbage, når der er behov herfor
  • Der er mulighed for personlig vejledning, hvor borgeren som udgangspunkt har samme vejleder hele forløbet igennem
  • Formidling gennem video giver mange muligheder for vejledning og undervisning og giver en mere personlig kontakt end udelukkende skriftsprog

  De borgere, der hidtil har deltaget i pilotprojektet, har i forvejen haft kontakt til Sundhedscentret. Pilotprojektet går nu ind i en fase, hvor Sundhedscentret forsøger at få yderligere kronisk syge borgere til at tilgå platformen. Derfor afholdes der en række informationsarrangementer rundt om i kommunen i løbet af januar måned. Målet er, at 400 borgere skal bruge platformen i 2017.

  På udvalgsmødet orienterer afdelingschef for Sundhed & Forebyggelse, Michael Metzsch, yderligere om udviklingen og forventningerne til LIVA.

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa Kommune har betalt 0,950 mio. kr. for at deltage i udviklingen af LIVA. Udgifterne dækker udvikling, support og drift af platformen i perioden 2015-17.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-01-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/694, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres med denne sag om den aktuelle driftsstatus i Tandplejen.

  På udvalgsmødet den 2. november 2016 orienterede forvaltningen om arbejdet på kariesområdet i Tandplejen på baggrund af dels implementeringen af teamstrukturen i Tandplejen, dels implementeringen af borgerbookingsystemet. Udvalget tog orienteringen til efterretning og ønskede en opfølgning i januar 2017, herunder status for anvendelsen af borgerbookingssystemet.

  Den aktuelle driftsstatus i Tandplejen primo januar 2017 er følgende:

  • De seks teams arbejder intenst på at overholde tidsintervallerne og udføre de løbende, akutte behandlinger
  • Personalemæssigt er driften udfordret af, at det ikke har været muligt at genbesætte overtandlægestillingen og at besætte en vakant tandlægestilling. Tandlægestillingen genopslås sammen med en stilling til arbejde med omsorgstandplejen og tandregulering.
  • Efterslæbet på undersøgelser ligger på omkring 650-700 og har gjort det gennem hele efteråret. Målet er, at efterslæbet indhentes i 2017, forudsat at det lykkes at rekruttere de nødvendige personaleressourcer.
  • Borgerbookingssystemet viser gode resultater i forhold til at reducere udeblivelser men mangler endnu at blive bredt anvendt af børn og unge/forældre. Kun omkring 18 % af de 2.531 aftaler i Tandplejen i november 2016 blev foretaget via borgerbooking. Derfor iværksættes en kommunikationsindsats for at få flere til at bruge bookingsystemet i løbet af januar måned.

  På mødet uddyber afdelingschef for Sundhed & Forebyggelse, Michael Metzsch, ovenstående; herunder hvilke tiltag der arbejdes med for at øge kapaciteten i Tandplejen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-01-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/30000, Sagsinitialer: mjh

  Sagsfremstilling

  Udvalget bliver i denne sag præsenteret for den analyse, der ligger til grund for forvaltningens vurdering af det fremtidige boligbehov i Social & Sundhed.

  I analysen her der været fokus på følgende elementer:

  · Forebyggelse og rehabilitering

  · Sundhedstilstanden

  · Funktionsniveau og velfærdsteknologi

  · Demografisk udvikling og

  · Bopræferencer

  Analysens elementer vil fremgå af den samlede boligvurderingsrapport, der bliver udarbejdet som en del af det endelige beslutningsgrundlag for udviklingen i boligmassen i Social & Sundhed.

  På mødet præsenteres ovennævnte elementer og grundlag for boligbehovsvurderingen.

  Der lægges på mødet op til en drøftelse af vision og den strategiske retning for det videre arbejde; herunder evt. beslutning om særlige områder, der skal indgå i det videre arbejde.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning,

  at udvalget drøfter den strategiske retning og vision for udarbejdelse af beslutningsgrundlag vedr. botilbud og plejeboliger,

  at udvalget beslutter, hvad der skal arbejdes videre med.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-01-2017

  1. at taget til efterretning.
  2. at den strategiske retning ”vi skaber udviklingen” fastholdes som grundlag for det videre arbejde.
  3. at visionen drøftes på kommende møde.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  • Social- og Sundhedsudvalgets møde den 24. januar 2017 med Ældre Sagens koordinationsudvalg.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

  at  orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-01-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.