Beslutningsprotokol

fredag den 3. februar 2017 kl. 15:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1191, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status vedrørende klippekortsordninger pr. 1. februar 2017. Endvidere er der til orientering vedlagt et notat med status på anvendelse af klippekort i 2016.

  Aabenraa Kommune har pr. 1. februar 2017 følgende klippekortsordninger:

  • Klippekort til de svageste ældre i eget hjem ½ time pr. uge. (ca. 250 borgere); jf. sag på udvalgets møde den 4. marts 2015.
  • Udvidelse af klippekort for borgere i eget hjem (Yderligere ca. 250 borgere); jf. pkt. 47 den 12. april 2016 vedrørende udmøntning af værdighedsmidler for 2016. Denne udvidelse af klippekortsordningen er foreløbig prioriteret i 2017.
  • Klippekort til alle borgere på plejehjem ½ time pr. uge; jf. pkt. 6 på udvalgets møde den 11. januar 2017.

  I forbindelse med budgetlægning 2017 har byrådet besluttet følgende omprioriteringer på området:

  • Omprioritering af oprindelige klippekort på plejehjem.

  Af andet dagsordenspunkt ”Forslag til budget i balance 2017” på denne dagsorden fremgår, at forvaltningen foreslår, at der ikke sker en udvidelse af klippekortsordning til borgere i eget hjem.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-02-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/665, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget  orienteres i denne sag om status for anvendelse af værdighedsmidler for 2016. Endvidere skal udvalget prioritere anvendelse af værdighedsmidler for 2017 med henblik på at indgå i behandlingen af budget i balance 2017.

  Udvalget besluttede ved seneste behandling den 12. april 2016 sag nr. 47. udmøntning af værdighedsmidlerne for 2017. Denne udmøntning er godkendt af ministeriet den 16. januar 2017. Da der i 2016 er sket omprioriteringer af værdighedsmidlerne svarende til 1,710 mio. kr., ønskes en drøftelse af behov for omprioritering for 2017, før der tages beslutning vedr. budget i balance 2017.

  I 2016 blev følgende indsatser omprioriteret til øget anvendelse af privat leverandør som led i at imødekomme udfordringer i budgettet på dette område og dermed udgå reduktion af det generelle serviceniveau. Omprioriteringen understøtter således værdighedspolitikken fokus på borgerens frie valg af hjemmehjælpsleverandør.

  Omprioritering

  2016

  Mulighed 2017

  Konsekvens

  Dagtilbud for ældre indenfor det specialiserede område

  375.000

  (750.000)

  Der etableres ikke målrettet tilbud til ældre borgere indenfor det specialiserede område.

  Udvidelse af målgruppen for klippekort i eget hjem.

  1.160.000

  1.587.000

  Det fastholdes samme serviceniveau for anvendelse af klippekort som i 2015 og 2016.

  Hjælp til økonomistyring for borgere i eget hjem

  150.000

  0

  Der henvises til den støtte som kan gives af

  Støtte til kørsel af blinde

  25.000

  50.000

  Aabenraa Kommunes serviceniveau fastholdes.

  Lettere adgang til midlertidige hjælpemidler

  0

  500.000

  Der stilles kun hjælpemidler til rådighed, når det er kommunens forpligtigelse.

  Understøttelse af frivillige vågekoner

  150.000

  Initiativet er kommet godt fra land og der kan henvises til § 79.

  § 79 området

  300.000

  Niveauet for 2016 fastholdes.

  Uddannelse af medarbejdere

  200.000

  Nyt forslag:

  Øget anvendelse af borgerens frie valg til privat leverandør.

  2.587.000

  Sikre budgetmidler til borgere, der ønsker privat leverandør.

  I alt

  1.910.000

  Emnerne, der er anført under mulighed 2017, var i spil i forbindelse med budget 2017 (Omprioriteringskataloget), men de blev ikke besluttet i byrådet.

  De midler, som ikke anvendes fra prioriteringen 2016 og 2017, skal anvendes indenfor rammerne af værdighedspolitikken. Derfor fremkommer nyt forslag.

  Da forvaltningen ser minimum samme økonomiske udfordringer  i 2017 som i 2016 anbefales, at der prioriteres 2,587 mio. kr. til fortsat understøttelse af borgerens frie valg for at imødegå besparelseskrav.

  Det bemærkes, at de øvrige prioriteringer på 9,213 mio. kr. anvendes som oprindelig indstillet.

  Det bemærkes, at prioriteringen af Dagtilbud for ældre indenfor det specialiserede område til 0,750 mio. kr. fastholdes.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at status vedr. anvendelsen af værdighedsmidler 2016 tages til efterretning,

  at prioritering af værdighedsmidler for 2017 godkendes og indgår i sag vedr. budget i balance.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-02-2017

  1. at taget til efterretning.

  2. at godkendt, idet støtte til kørsel af blinde med 50.000 kr. samt lettere adgang til midlertidig hjælpemidler med 500.000 kr. samt  §79 med 300.000 kr. udgår af omprioriteringen i 2017. Der omprioriteres således 1.737.000 mio.kr.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1931, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, hvorledes der opnås et budget i balance 2017. Baggrunden er, at der siden udvalgets budgetlægning i maj 2016 er sket ændringer i de forudsætninger, der dannede baggrund for budget 2017-2020, hvilket kræver handling.

  Udvalget  godkendte den 4. maj 2016 basisbudget 2017-2020 i balance (pkt. 65).

  Af sagen fremgår, at der i 2017 blev omprioriteret midler for 21,471 mio. kr. I omprioriteringen indgik 7,901 mio. kr. fra demografimidler.

  Blandt de øvrige tiltag, der indgik som løsningsforslag/effektiviseringer for at løse den samlede udfordring på 21,471 mio. kr., forventes følgende ikke at blive opfyldt:

  Løsningsforslag/effektivisering

  1.000 kr.

  Lavere timepris på hjemmehjælp

  2.891

  Korrektion for mindre efterspørgsel i sommerferieperioden

  1.700

  Iværksættelse af varige løsninger

  575

  Beslutningen om et budget i balance blev truffet med en forventning om, at forudsætninger for budget 2016 blev overholdt.

  Der er imidlertid sket en markant udvikling i efterspørgslen; særligt på hjemmehjælp og sygepleje. Jævnfør bevillingskontrollerne i 2016 er der budgetomplaceret 3,333 mio. kr. samt afregnet værdighedsmidler og klippekort for 6,257 mio. kr.

  For sygeplejen er der primo 2017  iværksat en analyse af udfordringerne, hvor analyseresultaterne vil foreligge til budgetlægningen i maj 2017.

  Problemstillingen om hjemmehjælp er beskrevet i bilag ”Udfordring 2017 – Hjemmehjælp jf. Servicelovens §83”. Af hjemmehjælpsnotatet fremgår, at der, afhængigt af hvilke forudsætninger der lægges til grund for en fremskrivning af modtagere af hjemmehjælp og tyngde, vil være en udfordring på et sted mellem 8,114 mio. kr. og 17,239 mio. kr. i 2017. Udfordringen skyldes en stigning i den gennemsnitlige tyngde pr. borger.

  I forvaltningens oplæg til budget i balance er forudsat en udfordring på 8,114 mio. kr. i 2017. Dette forudsætter, at der sker et fald i tyngde, så tyngden i 2017 vil falde og ligge på samme niveau som 2016 (gennemsnittet for hele året). Hertil kommer en forventet stigning i timeprisen på samlet 3,0 mio. kr. årligt, således at den samlede udfordring til hjemmehjælp udgør 11,114 mio. kr. årligt.

  Der er udarbejdet analyser af områderne om hjælpemidler, støtte til biler samt støtte-/ kontaktpersoner. Analyserne indikerer, at der er behov for budgettilpasninger. Resultatet af analyserne er  indarbejdet i det samlede udfordringsbillede for budget 2017-2020.

  Af bilag 1 fremgår, at den samlede udfordring for Social- og Sundhedsudvalget i 2017 udgør 24,342 mio. kr. Forklaring til de enkelte udfordringer fremgår af bilaget ”Udfordring 2017 – Hjemmehjælp jf. servicelovens §83” samt ”Noter til Budget i balance 2017-2020”.

  Forvaltningens forslag til løsningsmuligheder i fremgår ligeledes af bilaget ”Noter til Budget i balance 2017-2020” og udgør samlet i 2017 16,917 mio. kr.

  Forvaltningen har i sit oplæg til løsninger arbejdet med fremrykning af de besparelser, der er besluttet for 2018 og yderligere omprioritering af værdighedsmidlerne.

  De fremrykkede besparelser udgør 2,157 mio. kr. Den samlede omprioritering af værdighedsmidler fremgår af sag ”Status på forbrug af værdighedsmidler sag 17/665 på denne dagsorden og udgør 2,587 mio. kr.

  For at kunne have et mere sikkert budget 2017 mangler der  i alt at blive anvist løsninger for 7,424 mio. kr. Det er forvaltningens opfattelse, at dette vil kræve konkret stillingtagen til serviceniveauet.

  Forvaltningen har besluttet at indgå i KL’s projekter vedr. effektiviseringsprogram med henblik på budgetlægning 2018-2020. Endvidere søges bistand fra KL i forhold til sikring af grundlaget for budget i balance 2017; herunder en vurdering af budgetforudsætninger vedrørende udviklingen i komplekse opgaver og behovet for hjælp.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forvaltningens forslag til løsningsmuligheder i 2017 godkendes,

  at iværksatte analyser af ældreområdet tages til efterretning,

  at der tages stilling til restudfordringen i forbindelse med bevillingskontrollerne i 2017.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-02-2017

  1. at godkendt, idet følgende handlemuligheder udgår:

  - note 21 (plejehjem)

  - note23 (madpriser)

  - Udvidelse af klippekort reduceres til 750.000 kr. i 2017, idet forvaltningen anmodes om forslag til mere målrettet udnyttelse af midlerne

  - støtte til kørsel af blinde

  - §79 midler

  - lettere adgang til midlertidige hjælpemidler

  2. at taget til efterretning.

  3. at restudfordringen på 10.087 mio.kr. indgår i bevillingskontrol pr. 30. marts 2017.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/3278, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlæg i 2016 over 2,0 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsarbejder over 2,0 mio. kr. på Social- og Sundheds- udvalgets område er afsluttet.

  Anlægsprojekt
  (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Special- og Rehabiliterings-center (SRC)

  7.300

  7.302

  2

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Social- og Sundhedsudvalgets afsluttede anlægsregnskaber med en bruttoudgift over 2,0 mio. kr. godkendes med et merforbrug på 0,002 mio. kr.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-02-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Regnskabsafdelingen har udarbejdet 2015 regnskaber for nedenstående stiftelser og fonde:

  • Günderoths Boligstiftelse

  o Regnskabet udviser et overskud på 38.353,07 kr.

  • Günderoths Skolestiftelse – Nygade 48 m.m., 6200

  o Regnskabet udviser et overskud på 49.182,00 kr.

  • Richelsens Boligstiftelse – Nygade 59, 6200

  o Regnskaber udviser et overskud på 785,84 kr.

  • Den Velgørende Fond

  o Regnskabet udviser et underskud på –19.426,45 kr.

  Bestyrelsen for de anførte stiftelser og fonden udgøres af Social- & Sundhedsudvalget sammen med pastor Jørgen Jørgensen, Aabenraa Sogn.

  Indstilling

  Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

  at regnskaberne tages til efterretning og godkendes iflg. underskriftsblad.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-02-2017

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40323, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Kommunerne skal iflg. lovgivningen have et Seniorråd/Ældreråd med mindst fem medlemmer, hvortil der skal afholdes valg mindst hvert fjerde år. Valgret og valgbarhed har alle med fast bopæl i kommunen, som er fyldt 60 år.

  Seniorrådenes formål er i henhold til lovgivningen at rådgive Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og at formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.

  Iflg. lovgivningen fastlægger Byrådet i samarbejde med Seniorrådet de nærmere rammer for rådets virke, herunder aftaler nærmere om, hvordan og i hvilket omfang Seniorrådet skal høres.

  Derudover fastsætter Byrådet i samarbejde med Seniorrådet vedtægter for rådet.

  Forslag fra Seniorrådet om ændrede vedtægter

  Seniorrådet i Aabenraa Kommune har udarbejdet en række ændringsforslag til sine nuværende vedtægter, som er oversendt til Byrådets vedtagelse (se vedlagte bilag).

  Indholdsmæssigt drejer det sig om en udvidet beskrivelse af de forslag og initiativer, der vedrører de ældres trivsel i kommunen, som Byrådet forpligter sig til at høre Seniorrådet om (§2).

  Udkastet rummer desuden en præcisering af, at Seniorrådet er uafhængigt af partipolitik (§3)

  Der er desuden ændringsforslag til Seniorrådets organisering (§5). Her formaliseres underopdelingen i 5 underudvalg, nemlig; 1) Udvalg for trafik- og byplanlægning, 2) Bygge- og boligudvalg, 3) Udvalg for sundhed, miljø og madservice, 4) Bladudvalg vedr. seniorbladet ”Ruden” og 5) §79-udvalg. Sidstnævnte udvalg er en nyskabelse. Udvalgene kan ikke udtale sig på Seniorrådets vegne.

  Samtidig slås det fast, at Seniorrådet mødes mindst én gang årligt til møde med Social- og Sundhedsudvalget og at det indkaldes til møder om budgetorientering, til arbejdsgrupper mv.

  Og at Seniorrådet er repræsenteret i alle kommunens Bruger- og Pårørenderåd på plejecentre.

  Endelig lægger Seniorrådet op til, at det indskrives i vedtægterne, at dets medlemmer modtager mødediæter og befordringsgodtgørelse for deltagelse i Seniorrådets møder, herunder møder i underudvalg mv.(§6).

  Vedtægtsændringerne fastlægger pligten til høring

  Seniorrådets forslag om en udvidet beskrivelse af de forslag og initiativer, der vedrører de ældres trivsel i kommunen, udvider potentielt kommunens pligt til at høre Seniorrådet.

  Af vejledningen til Retssikkerhedsloven fremgår, at Seniorrådet kan have interesse i at beskæftige sig med eksempelvis forslag til revision af lovpligtige standarder, årlige budgetter, udbygningsplaner, aktiviteter for ældre, borgerservice, biblioteksvæsen forslag fra forsyningsselskaber eller placering af stoppesteder.

  Omvendt fremgår det af lovens §30, at såfremt der ikke kan opnås enighed om, hvordan og i hvilket omfang ældrerådet skal høres, skal Byrådet høre Seniorrådet om alle forslag, der vedrører ældre.

  Derfor bør det overvejes, om det ville være mere hensigtsmæssigt om §2 i vedtægterne i stedet indledtes med:

  ”Seniorrådet høres i henhold til gældende lovgivning om alle forslag og initiativer, der vedrører de ældre.”

  På den måde sikres vedtægterne en længere levetid i forbindelse med fremtidige lovrevisioner på en række områder.

  Vedtægtsændringer øger udgifter til diæter mv.

  Teknisk set udløser indskrivelsen af de fem specifikke undervalg samt den faste repræsentation i Bruger- og Pårørenderåd i Seniorrådets vedtægter, at Byrådet får pligt til at yde diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse til Seniorrådets medlemmer til møder i disse underudvalg og råd efter reglerne i Retssikkerhedsloven.

  Det afgørende for, om seniorrådsmedlemmerne er berettigede til diæter, godtgørelser mv., er, hvorvidt aktiviteterne indgår som en del af seniorrådets arbejde, der er pålagt og godkendt af Byrådet. Fremgår aktiviteterne af vedtægterne for Seniorrådet, opfattes de automatisk som pålagte.

  Seniorrådets budget udgør 135.000 kr. i 2016, og forventes benyttet fuldt ud. Skønsmæssigt forventer Social & Sundhed, at diæter og befordringsomkostninger med den foreslåede vedtægtsændring vil stige med 75.500 kr. fordelt på 43.500 kr. til diæter og 32.000 til befordring. Derfor kan udgiften ikke rummes i det nuværende budget, og Økonomiudvalget skal derfor forholde sig til spørgsmålet om evt. finansiering i forbindelse med den endelige behandling af sagen.

  Aktiviteter som udløser diæter, godtgørelser mv.

  Der skal udbetales diæter, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse (f.eks. befordring)  ved deltagelse i ordinære og ekstraordinære møder i Seniorrådet, inkl. i faste underudvalg, samt ved deltagelse i Seniorrådets dialogmøder med stående udvalg og Byrådet.

  Det samme gælder, hvis seniorrådsmedlemmer er udpeget af Aabenraa Kommune til at deltage i møder eller arbejdsgrupper, herunder når Byrådet i henhold til gældende lovgivning har høringspligt af Seniorrådet (f.eks. om årlige budgetter, planer for byggeri af boliger til ældre, forslag til at iværksætte aktiviteter for ældre).

  Udbetaling af diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse (f.eks. befordring) afholdes af Seniorrådets budget.

  Aktiviteter uden diæter, dækning af tabt arbejdsfortjeneste eller udgiftsgodtgørelse

  Til en lang række aktiviteter ydes der ikke diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste eller udgiftsgodtgørelse til eksempelvis befordring, medmindre

  Byrådet aktivt beslutter sig for, at en eller flere specifikke aktiviteter skal udløse diæter, godtgørelser mv.

  En sådan beslutning må givetvis forventes at udløse tilsvarende ønsker hos andre ”ikke-byrådsmedlemmer”, som af Byrådet er udpeget til råd, nævn og bestyrelser mv.

  Konkret har Seniorrådets formand i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til vedtægtsændringer udtrykt ønske om, at der ydes befordringsgodtgørelse til besøg på institutioner/plejecentre, som skal gøre Seniorrådet i stand til at afgive relevante høringssvar.

  Aktiviteter, som for nuværende ikke udløser diæter mv. er f.eks. forhandlinger med andre myndigheder, repræsentativt arbejde, studieture, besigtigelser, borger/orienteringsmøder, møder med administrationen, borgmester og udvalgsformænd, formaliseret mødeforberedelse, deltagelse i faste formøder, tilsynsforretninger, institutions- og virksomhedsbesøg, deltagelse i ansættelsesudvalg samt deltagelse i indvielse af institutioner, mærkedage for institutioner, herunder første spadestik og jubilæer for institutioner og samarbejdspartnere.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Seniorrådets forslag til vedtægtsændringer sendes til kommentering i Social- og Sundhedsudvalget med særlig vægt på §2 og §5.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-02-2017

  Social- og Sundhedsudvalget har følgende bemærkninger til Seniorrådets forslag til vedtægtsændringer:

  - §2 ændres til ”Seniorrådet høres  i henhold til gældende lovgivning om alle forslag og initiativer, der vedrører ældre”. 

  - §5 der bør tages særligt stilling til evt. diæter i forbindelse med deltagelse i Bruger- og Pårørende råd.

  - det anbefales, at der kan gives kørselsgodtgørelse til evt. besøg på plejehjem / institutioner på ældreområdet svarende til 1 besøg i hver valgperiode.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/22006, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne godkende  serviceinformation  for nødkald.

  Aabenraa Kommune har ikke tidligere haft en serviceinformation for området. Derfor er visitation sket på lidt forskelligt grundlag. Visitationen er foretaget af den enkelte sygeplejerske i det konkrete tilfælde.

  Forvaltningen ønsker med serviceinformationen, at der er gennemsigtighed i forhold til betingelserne for at bevillige nødkald.

  Ud over nødkald har Sygeplejen mulighed for at udlevere telefon nr. til borgere, der kan benytte mobil tlf. nr., når Sygeplejen vurderer behov for dette. Mobil nr. kan gå både til hjemmepleje og sygepleje.

  Der sker med denne serviceinformation en stramning af adgang til nødkald, hvilket betyder, at der ikke vil blive bevilliget nødkald til borgere, der kan benytte mobiltelefon til at løse den problemstilling som borgeren visiteres til løsning af.

  Forvaltningen har efter høring i Seniorrådet ændret beskrivelsen i kriterier for at visitere til anvendelse af mobil tlf.

  Forvaltningen vil ikke revurdere samtlige opsatte nødkald alene med baggrund i, om borgeren kan benytte mobil tlf., men hvis borgerens samlede behov vurderes vil der også blive taget stilling til, om borgeren fortsat har behov for nødkald.

  Det forventes at Aabenraa Kommune over en periode vil reducere antallet af borgere, der har behov for nødkald, med ca. 200. Herefter vil antallet af bevilligede nødkald svare forholdsvis til nabokommunernes.

  Dette vil reducere Aabenraa Kommunes udgifter til den tekniske løsning med 200.000 kr. om året. Denne besparelse er indregnet i Sygeplejens udfordringer.

  Der er samlet anvendt 1.156.357 kr. på den tekniske del af nødkald i 2016.  Hertil kommer udgiften til at kontakte de borgere, der har behov efter aktivering af nødkald.

  Høring/udtalelse

  Seniorrådet er hørt i sagen. Høringssvaret er vedlagt.

  Forvaltningen er enig med Seniorrådet i, at nødkald skal tildeles ved behov. Forvaltningen indstiller dog, at der skal ske en individuel vurdering af, om opgaven kan løses på anden måde.

  I høringsoplægget til serviceinformation var der formuleret en skarpere tilgang til at anvende mobil telefon. Dette er nu ændret til:

  ”Ejer du og benytter du en mobiltelefon til opkald uden for hjemmet, og kan du fysisk have din telefon med rundt i hjemmet, vil du som hovedregel ikke være berettiget til nødkald.”

  Forvaltningen er bevidst om, at en del ældre ikke kan benytte nødkald.

  Indstilling

  Social  Sundhed indstiller,

  at serviceinformationen for nødkald godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-02-2017

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/43279, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til kommunens eventuelle deltagelse i og finansiering af samarbejdsprojektet ”Bevæg dig for livet”, med fokus på senioridræt.

  Aabenraa Kommune modtog i september måned en henvendelse fra DIF og DGI angående projektet ”Bevæg dig for livet”. Projektet er støttet af Nordea-fonden og Trygfonden og har overordnet set til formål at få flere danske til at dyrke idræt frem mod 2025. Den konkrete henvendelse til Aabenraa Kommune handlede om, hvorvidt kommunen ønskede at deltage i delprojektet, der har fokus på at få flere seniorer til at være aktive. Såfremt Aabenraa Kommune vælger at deltage, vil det ske som et samarbejde mellem forvaltningerne Kultur, Miljø og Erhverv (KME) og Social & Sundhed.

  Det er Kultur, Miljø & Erhverv og Social & Sundheds opfattelse, at deltagelse i projektet vil være positivt for kommunen og spille godt sammen med blandt andet kommunens Ældre- og Værdighedspolitik. Med baggrund i dette er indholdet af projektet blevet yderligere konkretiseret i dialog med DIF og DGI. Den primære målgruppe vil således være borgere fra 63-67 år, der enten er ved eller lige er blevet pensioneret. Den sekundære målgruppe er andre seniorer, der får glæde af de aktive fællesskaber, der skabes. Konkret vil samarbejdsprojektet handle om at få flere borgere engageret i foreningslivet og derigennem skabe flere aktiviteter i lokalsamfundene. Projektperioden løber i 2½ år.

  Projektet vil som nævnt understøtte kommunens Ældre- og Værdighedspolitiks tema omkring sundhed og rehabilitering, hvor der blandt andet står: ”Byrådet ønsker, at alle borgere, i den udstrækning, de er i stand til det, tager ansvar for at styrke deres egen sundhed og medansvar for at styrke sundheden for deres nære relationer. Den sunde livsstil og det sunde valg skal gøres til det lette valg – også for ældre borgere.”

  Samarbejdsprojektet har årlige omkostninger på 0,400 mio. kr. i henholdsvis 2017 og 2018, og 0,200 mio. kr. i 2019, hvoraf DIF, DGI, Nordea-fonden og TrygFonden bidrager med halvdelen. Omkostningerne dækker over ansættelse af en projektleder, adgang til materialepulje, følgeforskning og specialforbundenes foreninger.

  Forvaltningen foreslår at kommunens finansiering på henholdsvis 0,200 mio. kr. i 2017 og 2018, og 0,100 mio. kr. i 2019 deles således, at KME finansierer henholdsvis 0,050 og 0,025 mio. kr. og Social & Sundhed de resterende 0,150 og 0,075 mio. kr. Social & Sundhed foreslår, at finansieringen i 2017 findes i de resterende 0,082 mio. kr. fra § 79 puljen og 0,068 mio. kr. fra de 0,341 mio. kr. under § 79 afsat til politikimplementering.


  I 2018 og 2019 foreslås det at den årlige udgift dækkes af midlerne under § 79 til politikimplementering.

  Det bemærkes, at KME er enig i finansieringen og har afsat midler til deres andel.

  Økonomi og afledt drift

  Social- og Sundhedsudvalgets andel af finansieringen på 0,150 mio. kr. i 2017 og 0,075 mio. kr. i 2018 og 2019 til samarbejdsprojekt om senioridræt ”Bevæg dig for livet” er foreslået finansieret via §79 midler.

  Det bemærkes, at der i budget 2017 er afsat følgende midler,

  • 0,790 mio. kr., som ydes i tilskud på baggrund af puljeansøgninger fra ældre, der yder en frivillig indsats. Af disse midler blev der på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. december 2016 (pkt. 177) foretaget uddeling af 0,667 mio. kr., således at der i 2017 er et restbeløb på 0,082 mio. kr., som i denne sag foreslås anvendt til ”Bevæg dig for livet”.
  • 0,432 mio. kr., som er øremærket til implementering af ældre- og værdighedspolitikken. Heraf er der bevilget 0,090 mio. kr. til Frivillighedscentret, således at det korrigerede budget 2017 udgør 0, 342 mio. kr. Heraf foreslås 0,068 mio. kr. i denne sag anvendt til ”Bevæg dig for livet”.

  I 2018 og 2019 foreslås udgiften på 0,075 mio. kr. finansieret via midlerne til implementering af ældre- og værdighedspolitikken, hvor der årligt er afsat 0,432 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Aabenraa Kommune tilslutter sig projektet ”Bevæg dig for livet” med fokus på senioridræt,

  at udvalget principgodkender, at udgiften på 0,150 mio. kr. i 2017 finansieres via §79 midler,

  at udvalget principgodkender, at udgiften på 0,075 mio. kr. i 2018 og 2019 finansieres via §79 midler og indgår i den kommende budgetlægning,

  at sagen høres i Seniorrådet med henblik på endelig beslutning på udvalgets møde den 1. marts 2017.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-02-2017

  1. at godkendt

  2. at godkendt, heraf finansieres 0,082 mio.kr. via §79 ansøgningsmidler, og 0,068 mio.kr. af midlerne øremærket til implementering af ældre- og værdighedspolitikken.

  3. at godkendt, idet  udgiften på 0,075 mio. kr. i 2018 og 2019 finansieres via §79 midlerne til implementering af ældre- og værdighedspolitikken.

  4. at godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: aok

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag på foranledning af formanden om status på aktivitetsmedarbejdere på plejehjem.

  Baggrunden for orienteringen er bl.a., at der på seneste dialogmøde med Seniorrådet har været forespørgsler til aktivitetstilbuddet, samt at Seniorrådet har bedt forvaltningen belyse status på et kommende Seniorrådsmøde.

  Det fremgår bl.a. af bilagte notat:

  • der er ansat 16 aktivitetsmedarbejdere fordelt på 8 plejehjem,
  • 14 aktivitetsmedarbejdere er ansat i flexjobs, og 2 aktivitetsmedarbejdere er ansat i ordnære jobs,
  • alle 16 aktivitetsmedarbejdere udfører kun aktivitetsarbejde og deltager ikke i plejen.

  Forvaltningen ved Anni Oksen, afdelingschef for Pleje & Omsorg redegør nærmere på mødet for status på aktivitetsmedarbejdere på plejehjem.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-02-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/2868, Sagsinitialer: lmhans

  Sagsfremstilling

  Udvalget bliver i denne sag orienteret om status på faste læger tilknyttet plejehjem i Aabenraa Kommune.

  Praktiserende Lægers Organisation (PLO), staten, Danske Regioner og KL har 29. september 2016 indgået rammeaftale om implementering af ordningen faste læger tilknyttet plejehjem.

  Aftalen består af 2 elementer:

  · Der indgås konsulentkontrakt mellem den enkelte kommune og den fasttilknyttede læge til at yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejehjemmet

  · Beboerne på plejehjemmet tilbydes at vælge en læge, der er fast tilknyttet plejehjemmet. Beboerne skal dog oplyses om, at der forsat er frit lægevalg, så de kan forsætte med deres nuværende praktiserende læge.

  Forvaltningen afholdt den 19. januar 2016 orienteringsmøde med interesserede læger. På nuværende tidspunkt er  forventningen, at 6 praktiserende læger indgår aftale med Aabenraa Kommune om sundhedsfaglig rådgivning for 6 plejehjem fra 1. februar 2017.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-02-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/5985, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om arbejdet med den kommende Sundhedsplan 2017-2018.

  Sundhedsplanen har til hensigt at løfte på KKR Syddanmarks vision, der lyder: ”De syddanske borgere har i 2025 opnået en forbedret sundhedstilstand ved i langt højere grad at få ansvar for egen sundhed i samspil med et borgernært sundhedsvæsen, der understøtter borgerens aktive rolle og sundhed”.

  KKR sætter særligt fokus på 3 målgrupper og indsatsområder, der særdeles stiller krav til ny-tænkning og tværgående samarbejde: 1) Børn og unges livstil, 2) Borgere i risiko for eller med psykiske lidelser og 3) Borgere i risiko for og med kroniske sygdomme.

  Den administrative Styregruppe vedr. Sundhedspolitik i kommunen har i forlængelse af visionerne fra KKR og i vurdering af de største sundhedsmæssige udfordringer i Aabenraa Kommune udvalgt en række målgrupper med forskellige udfordringer. Den nærmere opdeling på målgrupper og fokusområder kan ses i vedlagte bilag. Et afgørende parameter i udvælgelsen af målgrupper er, hvorvidt borgerne befinder sig i en livssituation, hvor de har ”lettere” end ellers ved at ændre vaner. Det gælder f.eks., når hverdagen ændres radikalt i overgangen fra arbejdsliv til pensionisttilværelse, når en borger får en diagnose med en kronisk sygdom. Derudover er det i skoletiden og de første voksenår, at vanerne får voksenlivet for alvor defineres, og det vurderes derfor afgørende at skabe de bedst mulige rammer for at træffe sunde valg i denne livsperiode. Endelig er der fokus på forældrenes betydelige rolle i forhold til at påvirke deres børns sundhed.

  Enkelte udvalgte indsatser i Sundhedsplanen 2017-2018 rammer direkte ind ift. KKR målgrupperne og deres mål for 2025. Andre indsatser i sundhedsplanen understøtter borgernes generelle sundhedstilstand i fht. KRAM faktorer og bidrager dermed indirekte i forhold til KKR målgrupperne. Eksempelvis kan et højt alkoholforbrug være tegn på mistrivsel i forhold til en psykisk lidelses eller manglende bevægelse øger risikoen for forekomst af kroniske sygdomme som f.eks. diabetes.   

  I processen omkring udarbejdelsen af sundhedsplanen har der været stort fokus på medinddragelse af nøglepersoner fra de forskellige fagområder. I den forbindelse har der primo januar, i samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation, været afholdt workshopdag, hvor der blev udarbejdet konkrete indsatser, der løfter på de udvalgte fokusområder og målgrupper. I denne proces har der været stor fokus på effektmål, således at det er muligt at måle på de enkelte indsatser og derved vurdere, om indsatserne har de ønskede effekter eller ej. Der vil på Social- og Sundhedsudvalgsmødet blive præsenteret et eksempel på en indsats, der tager udgangspunkt i rygning. Eksemplet er udarbejdet på den førnævnte workshop.

  Det er med udgangspunkt i de udvalgte indsatser og visionen fra KKR Syddanmark, at den endelige Sundhedsplan 2017-2018 vil blive udarbejdet. Sundhedsplanen forventes at kunne blive præsenteret for udvalget på mødet i marts og for Byrådet på deres temamøde efterfølgende. 

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.  

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-02-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  • Tilmelding til KL´s Social- og Sundhedspolitiske Forum den 10. & 11. maj 2017 i Aalborg.

  • Forslag fra Seniorrådet vedrørende udarbejdelse af demenspolitik og inddragelse af emner fra værdighedspolitikken i det kommunale tilsyn.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-02-2017

  Der blev endvidere orienteret om status vedr. Rødekro Svømmehal og Kongehøj Tandklinik.

  Orienteringerne taget til efterretning.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.