Beslutningsprotokol

onsdag den 1. marts 2017 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/3278, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalgets sektorbeskrivelse for regnskab 2016 samt oversigter vedr. overførsel af drifts- og anlægsbevillinger fra 2016 til 2017 fremlægges til orientering.

  Sektorbeskrivelse og overførsler skal ikke politisk godkendes i de enkelte udvalg, men vil blive behandlet direkte i Økonomiudvalget og Byrådet.

  Sektorbeskrivelsen for Social- og Sundhedsudvalget vil blive indarbejdet i Aabenraa Kommunes årsberetning for 2016.

  Overførslerne er opdelt i 3 kategorier,

  • Aftalestyrede enheders garantioverførsler (kategori 1)
  • Puljer og projekter (kategori 2)
  • Øvrige overførsler (kategori 3)

  Endvidere indgår overførsler af ikke forbrugte rådighedsbeløb vedr. igangværende anlæg som en del af overførslerne.

  Det bemærkes, at kategori 2 og 3 overførslerne samt overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb vedr. igangværende anlæg godkendes i Byrådet den 29. marts 2017, mens kategori 1 overførslerne er godkendt på Byrådsmødet den 22. februar 2017.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at sektorbeskrivelsen for Social- og Sundhedsudvalget tages til efterretning, og

  at orienteringen vedr. driftsoverførsler samt overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-03-2017

  1. og 2. at taget til efterretning.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/3278, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  På de aftalestyrede enheder i Social- og Sundhedsudvalgets regi er der i 2016 et samlet mindre forbrug på 7,522 mio. kr. Dette kan sammenholdes med et mindre forbrug i 2015 på 6,838 mio. kr.

  Jf. retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring må merforbrug over 4% ikke finde sted. Sker det alligevel overføres beløbet fuldt ud, og der skal udarbejdes en afviklingsplan med afvikling af hele merforbruget over maksimalt 3 år (Social- og Sundhedsudvalget kan godkende afviklingsplaner med en afviklingsperiode på op til 3 år – ellers skal afviklingsplaner forelægges Økonomiudvalget). Herudover vil der blive beregnet et rentetillæg af hele overførselsbeløbet dog justeret for eventuelle investeringer i energibesparende foranstaltninger.

  I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016 er der et merforbrug på over 4% på Pleje & Omsorg, Sygeplejen.

  Årsagerne til merforbruget vil i foråret 2017 blive belyst i en analyse af sygeplejen. Det forventes, at analysen vil give de nødvendige konklusioner, så der kan udarbejdes en endelig afviklingsplan for Sygeplejen, og at der fremadrettet kan skabes balance i Sygeplejens økonomi.

  Indstilling

  Social & Sundheds indstiller,

  at afviklingsplanen for Sygeplejen godkendes endeligt når der foreligger en analyse af Sygeplejen.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-03-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/11113, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om målopfølgning på virksomhedsaftalerne for 2016.

  Alle aftalestyrede enheder i Aabenraa Kommune skal hvert år i januar udarbejde en ’A3-rapport’, der på ca. 2 A4-sider gør status på opnåelsen af kvalitets- og udviklingsmål, aktivitetsmål og økonomiske mål for det foregående års virksomhedsaftale.

  De budgetansvarlige for de forskellige politikområder udarbejder på basis af institutionernes A3-rapporter en ’A2-rapport’, der på ca. 4 A4-sider gør status på opnåelsen af ovennævnte mål indenfor politikområdet, på tværs af aftalestyrede enheder.

  Inden for Social- og Sundhedsudvalgets område er der for 2016 gjort status for politikområderne ’handicap og psykiatri’, ’sundhed og forebyggelse’ og ’pleje og omsorg’.

  For politikområdet pleje og omsorg er der af praktiske hensyn udarbejdet 2 A2-rapporter, én på basis af A3-rapporterne for afdelingen Pleje & Omsorgs aftalestyrede enheder og én på basis af A3-rapporten for Mad & Måltider, der budgetmæssigt hører under politikområdet pleje og omsorg, men organisatorisk hører til i afdelingen Sundhed & Forebyggelse.

  For de øvrige politikområder er der udarbejdet 1 A2-rapport:

  A2-rapporten for politikområdet handicap og psykiatri er baseret på A3-rapporterne for de aftalestyrede enheder i afdelingen Handicap & Psykiatri, dvs. Autismecenter Syd, Hjernecenter Syd, Bo & Aktivitet, Center for Job & Uddannelse og Center for Socialpsykiatri og Udsatte.

  A2-rapporten for politikområdet sundhed og forebyggelse er baseret på A3-rapporterne for Tandplejen, Sundhedsplejen, Sundhedscentret/SRC, HjælpemiddelHuset samt Træning & Forebyggelse.

  De 14 A3-rapporter beror i sagen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at A2-rapporterne tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-03-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/2247, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til momsafregning på caféer, der understøtter aktive fællesskaber.

  Aabenraa Kommunes Interne Revision har efter principafgørelse fra SKAT vurderet, at caféer tilknyttet kommunale plejehjem og aktivitetscentre skal betale moms af salget. Såfremt momsudgiften pålægges borgerne, vil dette betyde en prisstigning på 25 pct. Et varmt måltid mad vil derfor i 2017 koste 61,50 kr. i stedet for 48 kr. i 2016.

  Caféerne er bl.a. med til at understøtte Aabenraa Kommunes Ældre- og værdighedspolitik om, at borgerne skal have mulighed for at kunne deltage i spisefællesskaber. Formålet med caféerne er at skabe naturlige rum for aktive fællesskaber, hvor borgerne har adgang til uformel socialt samvær, og hvor borgerne understøttes i at tage en aktiv rolle i egen sundhed og trivsel. Cafétilbuddet tilknyttet Kirsebærhavens Aktivitetscenter giver også borgerne en indgang til aktivitet og frivillighed. Kommunens indsats på dette område understøttes bl.a. af et nyt litteraturstudie, som Sundhedsstyrelsen har fået udarbejdet af Aarhus Universitet, der viser, at især sociale aktiviteter, kan få ældre til at trives bedre.

  Der opstilles her to alternativer:

  1) De nuværende priser fastholdes gennem ydelse af et 1-årigt tilskud til cafédriften finansieret via §79-midler til politikimplementering. Forvaltningen vil bruge denne periode til at finde en anden model for driften af caféerne, fx gennem indhentning af erfaringer fra andre kommuner.

  2) Priserne forhøjes med udgiften til moms med forventelig negativ betydning for cafétilbuddene og borgernes brug heraf.

  Omsætning og momsomkostninger mv. fremgår af vedlagte bilag.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes at der i budget 2017 er afsat følgende midler til §79,

  • 0,790 mio. kr., som ydes i tilskud på baggrund af puljeansøgninger fra ældre, der yder en frivillig indsats. Af disse midler blev der på Social-og Sundhedsudvalgets møde den 7. december 2016 (pkt. 177) foretaget uddeling af 0,667 mio. kr., således at der i 2017 er et restbeløb på 0,082 mio. kr. På udvalgets møde den 1. februar 2017 er de resterende 0,082 mio. kr. indstillet anvendt til et samarbejdsprojekt om senioridræt ”Bevæg dig for livet”.
  • 0,432 mio. kr., som er øremærket til implementering af ældre- og værdighedspolitikken samt handicappolitikken. Heraf er der bevilget 0,090 mio. kr. til Frivillighedscentret, således at det korrigerede budget i 2017 udgør 0,342 mio. kr. . På udvalgets møde den 1. februar 2017 er 0,068 mio. kr. indstillet anvendt til et samarbejdsprojekt om senioridræt ”Bevæg dig for livet”. Såfremt indstillingen følges udgør det korrigerede budget 2017 0,273 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der gives et samlet ét-årigt tilskud til cafédriften på 268.000 kr. finansieret af §79 restmidler til politikimplementering fordelt på hhv. aktivitetsområdet med 115.000 kr. og Pleje og Omsorg med 153.000 kr.,

  at sagen sendes til høring i Seniorrådet med henblik på endelig behandling ved udvalget i april.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-03-2017

  Sagen udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/43279, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage endelig stilling til kommunens eventuelle deltagelse i og finansiering af samarbejdsprojektet ”Bevæg dig for livet”, med fokus på senioridræt.

  Udvalget principgodkendte på mødet den 3. februar Aabenraa Kommunes deltagelse og finansiering i projektet og sendte sagen til høring i Seniorrådet.

  Aabenraa Kommune modtog i september måned en henvendelse fra DIF og DGI angående projektet ”Bevæg dig for livet”. Projektet er støttet af Nordea-fonden og Trygfonden og har overordnet set til formål at få flere danske til at dyrke idræt frem mod 2025. Den konkrete henvendelse til Aabenraa Kommune handlede om, hvorvidt kommunen ønskede at deltage i delprojektet, der har fokus på at få flere seniorer til at være aktive. Såfremt Aabenraa Kommune vælger at deltage, vil det ske som et samarbejde mellem forvaltningerne Kultur, Miljø og Erhverv  og Social & Sundhed.

  Det er Kultur, Miljø & Erhverv og Social & Sundheds opfattelse, at deltagelse i projektet vil være positivt for kommunen og spille godt sammen med blandt andet kommunens Ældre- og Værdighedspolitik. Med baggrund i dette er indholdet af projektet blevet yderligere konkretiseret i dialog med DIF og DGI. Den primære målgruppe vil således være borgere fra 63-67 år, der enten er ved eller lige er blevet pensioneret. Den sekundære målgruppe er andre seniorer, der får glæde af de aktive fællesskaber, der skabes. Konkret vil samarbejdsprojektet handle om at få flere borgere engageret i foreningslivet og derigennem skabe flere aktiviteter i lokalsamfundene. Projektperioden løber i 2½ år.

  Projektet vil som nævnt understøtte kommunens Ældre- og Værdighedspolitiks tema omkring sundhed og rehabilitering, hvor der blandt andet står: ”Byrådet ønsker, at alle borgere, i den udstrækning, de er i stand til det, tager ansvar for at styrke deres egen sundhed og medansvar for at styrke sundheden for deres nære relationer. Den sunde livsstil og det sunde valg skal gøres til det lette valg – også for ældre borgere.”

  Seniorrådet anbefaler i deres høringssvar, at målgruppen udvides til at gælde fra 60 år fremfor 63 år. Forvaltningen foreslår at denne anbefaling følges.

  Økonomi og afledt drift

  Social- og Sundhedsudvalgets andel af finansieringen på 0,150 mio. kr. i 2017 og 0,075 mio. kr. i 2018 og 2019 til samarbejdsprojekt om senioridræt ”Bevæg dig for livet” er foreslået finansieret via §79 midler.

  Det bemærkes, at der i budget 2017 er afsat følgende midler,

  • 0,790 mio. kr., som ydes i tilskud på baggrund af puljeansøgninger fra ældre, der yder en frivillig indsats. Af disse midler blev der på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. december 2016 (pkt. 177) foretaget uddeling af 0,667 mio. kr., således at der i 2017 er et restbeløb på 0,082 mio. kr., som i denne sag foreslås anvendt til ”Bevæg dig for livet”.
  • 0,432 mio. kr., som er øremærket til implementering af ældre- og værdighedspolitikken. Heraf er der bevilget 0,090 mio. kr. til Frivillighedscentret, således at det korrigerede budget 2017 udgør 0, 342 mio. kr. Heraf foreslås 0,068 mio. kr. i denne sag anvendt til ”Bevæg dig for livet”.

  I 2018 og 2019 foreslås udgiften på 0,075 mio. kr. finansieret via midlerne til implementering af ældre- og værdighedspolitikken, hvor der årligt er afsat 0,432 mio. kr.

  Høring/udtalelse

  I deres høringssvar tilslutter Seniorrådets sig udvalgets principgodkendelse omkring deltagelse og finansiering. Seniorrådet påpeger dog, at målgruppen bør udvides til at gælde fra 60 år fremfor den oprindelige startalder på 63. Det fulde høringssvar er vedlagt sagen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at målgruppens alder udvides til at gælde fra 60 år,

  at deltagelse i projektet ”Bevæg dig for livet” godkendes. 

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-03-2017

  1. og 2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/41871, Sagsinitialer: mpo

  Sagsfremstilling

  Udvalget præsenteres i denne sag for opsamling på udvalgets studietur til Holland den 29. januar  til 1. februar 2017.

  Opsamlingen er bygget op, så der både samles op på overordnede tendenser på tværs af de besøgte institutioner og på de mest centrale pointer fra hver enkelt institution.

  Studieturen gav ny viden og et indblik i erfaringer, som kan indgå i det videre arbejde med nyudvikling, byggeri og fremtidssikring af plejeboliger i Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at opsamlingen drøftes med fokus på centrale pointer, der kan indgå i det videre arbejde med plejeboliger i Aabenraa Kommune.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-03-2017

  Drøftet. Opsamlingen indgår i det videre arbejde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/39067, Sagsinitialer: LHH

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte forslag til proces for revision af Aabenraa Kommunes Frivillighedspolitik efter Servicelovens § 18.

  Baggrunden for forslaget om revidering af politikken er, at den gældende politik udløber med udgang af 2016, og at der har været udtrykt ønske om en indholdsmæssig revision.

  Revisionsprocessen tager afsæt i den nuværende Frivillighedspolitik og politikker for ældre og handicappede.

  I disse politikker står der, at ”Aabenraa Kommune ønsker, at borgerne deltager i aktiviteter i lokale fællesskaber og tager ansvar for deres egen og andres velfærd, sundhed og trivsel.” Derfor ønsker Byrådet at fokusere på tre indsatsområder: At skabe sammen, De frivillige og Fællesskaber. Der står endvidere, at Aabenraa Kommune vil arbejde aktivt for at den frivillige indsats får de bedst mulige betingelser, at flere borgere engageres i frivilligt arbejde, og at de frivillige organisationer oplever, at kommunen lytter til dem og værdsætter både deres arbejde og synspunkter.

  Der har fra forskellige frivillige og Seniorrådet været nævnt en række indholdsmæssige ønsker til den kommende revision og forventning om en fælles proces.

  Forvaltningen foreslår følgende alternative processer:

  Model 1: Administrativ revision af eksisterende politik. Forvaltningen udarbejder forslag til opdatering af Frivillighedspolitikken, så den ligner de øvrige politikker på området i indhold, form og design. Social- og Sundhedsudvalget arbejder videre med forslaget og sender politikudkast i høring hos relevante råd.

  Model 2: Proces, hvor frivillige organisationer og repræsentanter fra Social- og Sundhedsudvalget deltager i en fælles ”Work shop”. Work shoppen kan afvikles på det årlige §18 dialogmøde med frivillige sociale foreninger den 5. april 2017 efter samme model, som blev anvendt af Handicaprådet på Folkehjem den  25. august 2016.


  Model 3: Proces, hvor repræsentanter fra Social- og Sundhedsudvalget mødes med repræsentanter fra Frivillighedsrådet, Handicapråd og Seniorråd. På baggrund af mødet udarbejdes et udkast til Frivillighedspolitik som Social- og Sundhedsudvalget arbejder videre med og sender i høring hos relevante parter.

  Forvaltningen anbefaler Model 2 med den begrundelse, at de frivillige ved egen deltagelse får mulighed for at drøfte indhold i politikken og opleve, at den bliver til i fællesskab. 

  I forbindelse med drøftelse af sagen skal forvaltningen gøre opmærksom på, at Frivillighedspolitikken er en politik for frivilligt social arbejde. Den dækker ikke bredt over andre områder med frivillighed i kommunen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslaget til proces for revision af frivillighedspolitikken for § 18 drøftes,

  at Model 2 godkendes hvor der afvikles en Work shop på møde med de frivillige organisationer den 5. april 2017. 

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-03-2017

  1. at drøftet. Der arbejdes med nye retningslinjer for uddeling af §18 midler til understøttelse af frivilligt socialt arbejde.
  2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/6199, Sagsinitialer: jeo

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende ”Tilsynspolitik 2017” efter servicelovens bestemmelser. Byrådet skal hvert år udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik og gennemføre tilsyn på visse sociale institutioner.

  ”Tilsynspolitik 2017” beskriver de overordnede rammer for de lovpligtige tilsyn med kommunale såvel som private leverandører af personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem og på plejecentre, pædagogiske støtte i eget hjem, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

  Formålet med det kommunale tilsyn efter serviceloven er at påse om:

  - borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som byrådet har truffet,

  - hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde, og

  Tilsynsmodellen understøtter systematisk kvalitetssikring og bidrager til udvikling af kommunens tilbud, herunder opfølgning på kvalitetsarbejdet på det enkelte tilbud.


  Seniorrådet har fremsat ønske om at tilsynspolitikken indarbejder afsnit baseret på indholdet  i værdighedspolitikken. Det fremgår både af et nyt tema ”Trivsel og værdighed” og spørgeguiden.

  Gennem anmeldte og/eller uanmeldte tilsyn foretages en stikprøvekontrol og vurdering af leverandørernes praksis og kvalitet. Kvaliteten i tilbuddet vurderes ud fra 5 kvalitetstemaer; Trivsel og værdighed, Sundhed & Rehabilitering, Dokumentation,  Ledelse & Kompetencer samt Tilbudsportalen.

  Social- & Sundhedsudvalget orienteres løbende om gennemførte tilsyn samt årligt i form af en årsredegørelse.

  Høring/udtalelse

  ”Tilsynspolitik 2017” forelægges Seniorrådet og Handicaprådet til orientering.

  Indstilling

  Social & sundhed indstiller,

  at ”Tilsynspolitik 2017” godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-03-2017

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/109, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om ”Årsredegørelsen for de kommunale tilsyn på plejecentre og leverandører af personlig og praktisk hjælp 2016”.

  Der er i alt afviklet 10 uanmeldte tilsyn, herunder ét tilsyn på det selvejende plejecenter Enggården og ét tilsyn på Special- og Rehabiliteringscentret i Rødekro (SRC). Tilsynet har vurderet 9 ud af 10 plejecentre for Godkendt og et enkelt for Godkendt med anmærkninger. Anmærkningerne blev givet for en mangelfuld opdatering af dokumentationen, og at interne retningslinjer ikke blev fulgt. Plejehjemmet har straks fulgt op på anmærkningerne ved udarbejdelse af fyldestgørende handleplaner.

  Tilsynet er afviklet med udgangspunkt i Tilsynspolitikken 2016 med temaerne; Sundhed, Trivsel & Rehabilitering, Ledelse & Kompetence, Dokumentation og Tilbudsportalen.

  Der er i alt gennemført interviews med 31 borgere og 9 driftsledere. Dokumentationen er gennemgået på samtlige 31 borgere.

  Tilsynet oplever, at den personlige og praktiske hjælp til borgerne på plejehjemmene ydes med afsæt i den rehabiliterende tilgang af kompetente medarbejdere. Der tages hensyn til borgernes mentale og fysiske sundhed ved medinddragelse af borger og pårørende og udarbejdelse af indsatsmål og trivselsskemaer. Flere borgere har oplevet en forbedring i deres funktionsniveau med denne indsats og giver udtryk for at de trives. Klippekortsordningen nævnes både af borgere og driftsledere som et tilbud, der for rigtig mange borgere har øget deres livskvalitet og trivsel. Klippekortsordningen gør det muligt for medarbejderne at tilbyde borgerne den individuelle støtte til en gåtur, cykeltur eller i nogle tilfælde at holde den døende borger i hånden og meget mere.

  Der er afviklet anmeldte tilsyn ved de to private leverandører og en kommunal leverandør af personlig og praktisk hjælp i Aabenraa Kommune. Samtlige tilsyn har fået bedømmelsen Godkendt.

  Der er i alt gennemført interviews og gennemgået dokumentation på 44 borgere. Derudover har tilsynet haft dialoger med i alt 4 ledelsesrepræsentanter fra de private leverandører og en driftsleder samt kvalitetsassistent fra den kommunale leverandør.

  Tilsynet oplever, at borgerne får den praktiske og personlige hjælp, de er visiteret til og med den kvalitet, der er bestemt jf. kvalitetsstandarden. Borgerne mødes af medarbejderne med den rehabiliterende tilgang, og der er hele tiden fokus på at forbedre denne arbejdsgang. I sammenhæng hermed er der fokus på at forbedre dokumentationen så mål, handlinger og evaluering på de enkelte borgere beskrives kontinuerligt. Borgerne trives, med den hjælp de modtager, og lægger specielt vægt på, at de ved de private leverandører modtager hjælp af få medarbejdere og derved opnår en kontinuitet i hjælpen.

  De enkelte rapporter og handleplaner henligger i sagen.

  Høring/udtalelse

  Årsredegørelsen 2016 for det kommunale tilsyn med plejecentre og leverandører af personlig og praktisk hjælp i Aabenraa Kommune forelægges Seniorrådet til efterretning.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Årsredegørelsen 2016 for de kommunale tilsyn med plejecentre og leverandører af personlig og praktisk hjælp tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-03-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/109, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om ”Årsredegørelse 2016 for det kommunale tilsyn med det specialiserede socialområde for voksne”.

  Tilsynet har i alt afviklet 9 anmeldte tilsyn på det specialiserede socialområde for voksne. Der er gennemført interviews med 9 afdelingsledere, 17 medarbejdere og 14 borgere.

  Tilsynet er afviklet med udgangspunkt i Tilsynspolitikken 2016 med temaerne; Sundhed, Trivsel & Rehabilitering, Ledelse & Kompetence, Dokumentation og Tilbudsportalen.

  Syv tilsyn blev vurderet; Godkendt med anmærkninger

  To tilsyn blev vurderet; Godkendt.

  Borgerne oplyser, at de trives med den pædagogiske støtte, hjælp og vejledning de modtager i de forskellige tilbud. Borgerne medinddrages i udarbejdelsen af individuelle mål for fremtiden og føler sig anerkendt og respekteret. Der udbydes aktiviteter som tager afsæt i Sundhed, Mestring og Fællesskabelse, og borgerne fortæller, at aktiviteterne er med til at give dem en tryghed i hverdagen og gode sociale relationer.

  Medarbejdere og afdelingsledere fortæller, at aktiviteterne er med til at vedligeholde og rehabilitere borgernes funktionsniveau og give dem redskaber til at mestre eget liv.

  Medarbejdertrivslen er god på samtlige institutioner, og på Aktivitetscenter Tinglev har man valgt at udarbejde ”anerkendelseskort” og ”samarbejdskontrakter” til bevaring af det gode arbejdsmiljø.

  Kompetencer opretholdes og udvides bl.a. gennem temamøder og drøftelse af konkrete problemstillinger i hverdagen gennem en kobling af teori og praksis. På værestederne rummer medarbejderne mange forskellige kompetencer, som fx NADA- akupunktur og kognitiv uddannelse mm.

  Der dokumenteres i de institutioner, der er underlagt et dokumentationskrav. Der er i tilsynets stikprøvekontrol fundet mangler i den forbindelse, der har givet anledning til anmærkninger. På de enheder, der har fået anmærkninger, er der efterfølgende udarbejdet handleplaner.

  Enkelte institutioner har fået anmærkninger på en manglende indberetning på Tilbudsportalen.

  Tilsynet vurderer, at den samlede ydelse der leveres på det specialiserede socialområde for voksne er i overensstemmelse med den kvalitet, der er truffet afgørelse om og imødekommer borgernes behov. Der er fundet få og mindre fejl og mangler, der har udløst anmærkninger. De anses ikke for kritiske for borgerne.

  De enkelte tilsynsrapporter og handleplaner henligger i sagen.

  Høring/udtalelse

  Årsredegørelsen 2016 for det kommunale tilsyn med det specialiserede socialområde i Aabenraa Kommune forelægges Handicaprådet til efterretning.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Årsredegørelsen 2016 for de kommunale tilsyn med det specialiserede socialområde tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-03-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  · Tilbud på kommunalt tilsyn.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-03-2017

  Orienteringen taget til efterretning.