Beslutningsprotokol

onsdag den 5. april 2017 kl. 16:00

Mødested: 425
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Afbud: Karina T. Rogat
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 11/17284, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget og præst Jørgen Jørgensen skal i denne sag som bestyrelse for Den Velgørende Fond tage stilling til en fuldmagt og en jordfordelingsoverenskomst vedrørende areal tilhørende Strucks Legat.

  Landbrugs- og Fiskeristyrelsen er i gang med den anden og endelige jordfordeling i Tøndermarsken. I den forbindelse forespørger styrelsen, om legatbestyrelsen vil mageskifte et areal i projektområdet i Gl. Frederikskog på 2,85 hektar med et andet areal i Gl. Frederikskog på 2,97 hektar. Dette areal er velbeliggende med direkte adgang fra vej, og legatets indtjening vil minimum være uforandret. Der er vedlagt et kort med oversigt over de omhandlende arealer.

  Ifølge fundatsen skal Civilstyrelsen ansøges om tilladelse til mageskifte af legatets areal. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen påtager sig denne opgave, og beder derfor om en fuldmagt fra bestyrelsen til ansøgningen.

  Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har endvidere fremsendt bilagte Jordfordelingsoverenskomst, hvoraf det fremgår, at der sælges et areal på 2,85 hektar og købes et areal på 2,97 hektar til en pris på 0,242 mio. kr. Overtagelses- og skæringsdato er sat til den 1. april 2017, men skæringsdatoen kan udskydes til december 2017. Der vil ikke for legatet være omkostninger forbundet med at deltage i jordfordelingen.

  Forvaltningen gør opmærksom på, at bestyrelsen for Günderoths Skolestiftelse i januar 2015 har godkendt mageskifte af arealer i forbindelse med jordfordelingen i Tøndermarsken.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at fuldmagt vedrørende ansøgning om tilladelse til mageskifte af areal godkendes,

  at jordfordelingsoverenskomst vedrørende legatets areal godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-04-2017

  1. og 2. at godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/10518, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har for 2017 modtaget et særtilskud på 18,3 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 7. februar 2017 (pkt. 10) at afsætte 10,0 mio. kr. til budgetværn på Social- og Sundhedsudvalgets område samt 1,94 mio. kr. til Fjordskolens flytning (pkt. 25).

  På mødet besluttede Økonomiudvalget at indhente driftsforslag af engangskarakter fra de stående udvalg.

  Social & Sundhed har på det grundlag foretaget en vurdering af relevante forslag og har følgende ønsker:

  Pleje & Omsorg

  Forslag til ombygning af lokaler til daghjem (Riseparken) en samlet udgift på 1,500 mio. kr.

  Sundhed & Forebyggelse

  Afbureaukratisering af hjælpemiddelvisitationen – forbedring af Straks Service, en samlet udgift på 0,260 mio. kr.

  Forslagene fremgår af bilaget ”Ansøgning om driftsønsker af engangskarakter i 2017”. Forslag til ombygning af lokaler til daghjem (Riseparken) vil blive opdateret mandag den 3. april 2017.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til driftsønsker af engangskarakter i 2017 drøftes og godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-04-2017

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/2247, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til økonomisk understøttelse af cafédrift ved aktivitetscenter, SRC og plejehjem. Udvalget udsatte d. 1. marts 2017 sagen vedr. driftstilskud til caféer der understøttelse af aktive fællesskaber. Caféerne fremgår af vedlagte bilag.

  Aabenraa Kommunes Interne Revision har efter principafgørelse fra SKAT vurderet, at caféer tilknyttet kommunale plejehjem og aktivitetscentre skal betale moms af salget til borgere der ikke er visiteret til madservice efter servicelovens §83. Denne vurdering er i mellemtiden blevet verificeret af kommunens eksterne revision Ernst & Young.

  Caféerne er bl.a. med til at understøtte Aabenraa Kommunes Ældre- og værdighedspolitik om, at borgerne skal have mulighed for at kunne deltage i spisefællesskaber. Formålet med caféerne er at skabe naturlige rum for aktive fællesskaber, hvor borgerne har adgang til uformel socialt samvær, og hvor borgerne understøttes i at tage en aktiv rolle i egen sundhed og trivsel. Cafétilbuddene tilknyttet giver endvidere borgerne indgang til aktivitet og frivillighed. Kommunens indsats på dette område understøttes bl.a. af et nyt litteraturstudie, som Sundhedsstyrelsen har fået udarbejdet af Aarhus Universitet, der viser, at især sociale aktiviteter, kan få ældre til at trives bedre.

  Såfremt momsafregningen pålægges borgerne vil det betyde en prisstigning på 25 pct. Konkret vil et varmt middagsmåltid vil fremover koste 54,50 kr. fremfor 43,5 kr. 

  Der opstilles her to alternativer:

  1) De nuværende priser fastholdes gennem ydelse af et midlertidigt 1-årigt tilskud på 268.000 kr. til cafédriften finansieret via §79-midler til politikimplementering, der giver mulighed for at afsøge alternativ finansiering.

  2) Priserne forhøjes med udgiften til moms. Dette kan medføre risiko for negativ påvirkning af caféernes rolle som understøttende for aktive fællesskaber.

  Omsætning og momsomkostninger mv. fremgår af vedlagte bilag.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes at der i budget 2017 er afsat følgende midler til §79,

  • 0,790 mio. kr., som ydes i tilskud på baggrund af puljeansøgninger fra ældre, der yder en frivillig indsats. Af disse midler blev der på Social-og Sundhedsudvalgets møde den 7. december 2016 (pkt. 177) foretaget uddeling af 0,667 mio. kr., således at der i 2017 er et restbeløb på 0,082 mio. kr. På udvalgets møde den 1. februar 2017 er de resterende 0,082 mio. kr. besluttet anvendt til et samarbejdsprojekt om senioridræt ”Bevæg dig for livet”.
  • 0,432 mio. kr., som er øremærket til implementering af ældre- og værdighedspolitikken samt handicappolitikken. Heraf er der bevilget 0,090 mio. kr. til Frivillighedscentret, således at det korrigerede budget i 2017 udgør 0,342 mio. kr. . På udvalgets møde den 1. februar 2017 blev 0,068 mio. kr. besluttet anvendt til et samarbejdsprojekt om senioridræt ”Bevæg dig for livet”. Det korrigerede budget 2017 udgør 0,273 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der træffes principbeslutning for valg af alternativ,

  at sagen sendes til høring i Seniorrådet med henblik på endelig behandling i udvalget i maj.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-04-2017

  1. at alternativ 1 principgodkendt.

  Forvaltningen anmodes om at arbejde videre med eventuelle løsningsmuligheder.

  1. at godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/5985, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status på arbejdet med Sundhedsplan 2017-2018.

  På seneste styregruppemøde den 21. marts 2017 blev det besluttet at anbefale, at der udarbejdes en Sundhedsplan 208-2019 for at give mulighed for at arbejde videre med en fælles vision og et styrket samarbejde omkring tværgående, målrettede indsatser på sundheds- og forebyggelsesområdet.

  For at kvalificere arbejdet afventes f.eks. afklaring vedr. projektet for tværgående sammenhængende borgerforløb og udgivelsen af den nationale sundhedsprofil 2017. Endvidere afventer p.t. arbejdet med en plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Endeligt vurderes det hensigtsmæssigt at inddrage § 17, stk. 4 udvalgets kommende inspirationskatalog for forebyggelse og sundhed for udsatte unge i en kommende sundhedsplan. Sundhedsplan 2018-2019 vil foreligge til politisk behandling primo 2018.

  Allerede udarbejde forslag til indsatser i sundhedsplanen bæres videre i en særlig indsatsplan 2017. Heri indgår bl.a. LIVA-projektet målrettet kronikere og en indsats målrettet storrygere, som vil skulle medtages i budgetlægningen som driftsønsker. Øvrige indsatser med relevans for andre udvalg vil blive båret individuelt frem i de enkelte udvalg af de respektive forvaltninger.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at foreslåede udarbejdelse af Sundhedsplan 2018-2019 godkendes,

  at indsatsplan 2017 tages til efterretning, som grundlag for det videre arbejde med indsatsen i 2017 og fremadrettet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-04-2017

  1. at godkendt.

  Udkast til Sundhedsplan 2018-2019 forelægges udvalget ultimo 2017.

  1. at indsatsplan 2017 danner grundlag for forlængelse af Sundhedsplan 2015-2016 med indsatser i 2017.

  Nye indsatser med virkning fra 2018 og frem medtages i budgetlægningen.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/9903, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til et forslag om et 2-årigt pilotprojekt med mentorstøtte til unge på ungdomsuddannelse med ”ondt i livet”, og som derfor kan være i risiko for at droppe ud af en ungdomsuddannelse.

  Gennem de senere år er der kommet øgede krav til, at unge skal tage en ungdomsuddannelse. For den gruppe unge, der er presset af personlige og sociale problemstillinger, er det svært at leve op til kravene, hvilket bl.a. ses i en stigende nytilgang i Visitation og Rehabilitering. Samtidig oplever jobcentret, at en stor del af de unge, der søger kontanthjælp, er droppet ud af en uddannelse.

  Ifølge ekspertgruppen om bedre veje til ungdomsuddannelse gælder det på landsplan, at 9 ud af 10 kontanthjælpsmodtagere under 30 år har grundskolen som højst fuldførte uddannelse. 1 ud af 5 unge har ikke gennemført en ungdomsuddannelse eller er i job syv år efter grundskolen.

  Uddannelse er en væsentlig prædiktor for et fremtidigt godt liv, og en mentorordning, som den foreslåede, vil kunne støtte de unge i at forblive i og afslutte en ungdomsuddannelse. Projektet understøtter derfor en udsat gruppe unges mulighed for at realisere det Det Gode Liv i Aabenraa Kommune.

  Projektets idé er et resultat af samarbejdet i Ungeindsatsen. Mentorordningen skal primært benyttes til unge, der står til at starte på en ungdomsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse i sommeren 2017 og 2018. Derudover skal den også benyttes af unge, der aktuelt er indskrevet på en ungdomsuddannelse, men som har risiko for at falde ud af ungdomsuddannelsen.

  Indsatsen forankres i Ungdommens Uddannelsesvejledning, og indsatsen understøttes af PPR samt af en parallel indsats i jobcentret for de unge, der modtager uddannelseshjælp. Projektet foreslås finansieret med hver en tredjedel af Arbejdsmarkedsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Familieudvalget.

  Målgruppen

  Målgruppen er unge, som med en målrettet midlertidig støtte fra en mentor har en god prognose for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

  Målgruppen er unge, som i udgangspunktet er erklæret uddannelsesparate, men ikke har en aktiv sag i jobcentret, men som har en historik, hvor det fagligt vurderes, at de unge alligevel kan have vanskeligt ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. De unge kan f.eks. være karakteriseret ved at have svært ved at finde forankring, skabe struktur og opbygge netværk, og som i overgangen til voksenlivet oplever at være presset af forskellige personlige problemer, som skygger for, at de kan orientere sig fremadrettet mod uddannelse. Det er unge med problemer som generel mistrivsel, ensomhed, lavt selvværd, manglende støtte hjemmefra og dårlige skoleoplevelser i bagagen. Det er unge, som kræver ekstra ressourcer for at klare sig, men det er ikke de helt ekstraordinært ressourcekrævende.

  I Aabenraa Kommune vurderes denne gruppe unge at omfatte ca. 40 unge i hver ungdomsårgang, som svarer til ca. 5 % af en ungdomsårgang mellem 15 -18-årige.

  Skulle det ske, at den unge, der understøttes af en mentorindsats, dropper ud af uddannelsen, følger mentoren fortsat den unge i overgangen til ny ungdomsuddannelse eller anden forberedende aktivitet.

  Projektindsats

  Mentorordningen er fleksibel og kan vare mellem tre måneder og et år afhængigt af den unges behov. Mentorindsatsten varetages af vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning.

  Forskning viser, at fokus for mentorarbejdet skal fokuseres specifikt på at afhjælpe konkrete barrierer og konkrete personlige problemer, der er hindringer for, at den unge gennemfører sin ungdomsuddannelse.

  Mentorerne deltager i et opstartskursus og derefter i et løbende supervisionsforløb, som tilsammen skal etablere en faglighed omkring mentoropgaven. Opstartskursus, supervision af medarbejderne varetages af PPR. Derudover afholder PPR gruppeseancer for de unge med fælles problemstillinger for at understøtte, at de unge får oparbejdet nogle værktøjer, f.eks. i forhold til robusthed, håndtering af angst og i forhold til fraværsproblematikker.

  Der skal etableres et samarbejde og en koordinering med flere interessenter samt ungdomsuddannelserne vedrørende de elever, der modtager mentorhjælpen.

  Mål

  Der forelægger ikke bagudrettet datagrundlag, der kan sammenholdes i forhold til denne målgruppe, hvorfor målsætningerne nødvendigvis er baseret på et fagligt skøn. Det overordnede mål for projektet er at undersøge, hvorvidt en mentorindsats har en effekt på at fastholde unge på ungdomsuddannelse uden afbrydelser.

  Det er de færreste unge, der i projektperioden kan nå at færdiggøre uddannelsen, hvorfor succeskriteriet er fastholdelse i uddannelse.

  For de elever, der alligevel afbryder deres ungdomsuddannelse, er det et delmål, at varigheden af denne afbrydelse fra ungdomsuddannelse bliver så kort som muligt.

  Effekter

  Det vurderes, at for de 80 unge, der er i målgruppen, er der en potentiel risiko for, at de kommer til at modtage uddannelseshjælp i jobcentret i 18 års alderen. Det vurderes også, at flere af de unge, der er i målgruppen, potentielt vil være i risiko for at modtage ydelser fra en støttekontaktperson (§85 støtte), Visitation og Rehabilitering, i 18 års alderen.

  Derfor vurderes det konkret, at mentorindsatsen hindrer,

  · at 35 unge, der ellers ville have modtaget uddannelseshjælp i jobcentret et år efter det fyldte 18. år ikke kommer på uddannelseshjælp, og

  · at 16 unge, der ellers ville modtage ydelser fra Visitation og Rehabilitering i form af en støttekontaktperson i 18 års alderen, ikke får dette behov.

  Der vil undervejs i projektet være månedsvise opfølgninger på de unges aktuelle status. For de unge, der indgår i projektet, vil deres fremadrettede historik følges tæt, også efter projektperioden er afsluttet, for at sikre, at den unge faktisk gennemfører en ungdomsuddannelse. 

  Kvalitative mål

  Det vurderes, at de unges generelle trivsel vil højnes af at få en mentor tilknyttet og dermed også en generel samfundsmæssig gevinst på lang sigt. Derudover bidrager projektet også til opkvalificering af personalet og vores viden om effekt af mentorindsatser.

  Projektet vil medføre indsamling af materiale om, hvad der mere præcist karakteriserer de unge i projektet, som evt. kan bidrage med at udvikle andre tiltag på området.

  Tidsplan

  April – juli 2017

  Opstartskursus for mentorer

  Visitation af unge påbegyndes med henblik på opstart af de første mentorforløb i august

  August 2017 – juli 2019

  Mentorforløb

  Juli/august 2018

  Midtvejsstatus i forhold til mål

  April – maj 2018

  Evaluering af projektet og beslutning om en evt. fortsættelse

  Økonomi og afledt drift

  Anslåede årlige udgifter ved 40 mentorforløb årligt og max. 30 i gang ad gangen:

  År 1

  År 2

  Løn til mentorer

  500.000 kr.

  500.000 kr.

  Supervision og opstartskursus

  80.000 kr.

  50.000 kr.

  Årlige udgifter i alt

  580.000 kr.

  550.000 kr.

  Budgettet til projektet tilføres Ungdommens Uddannelsesvejledning.

  På Social- og Sundhedsudvalgets område vil den forventede mindreudgift på 0,325 mio. kr. årligt i år 3 og 4 blive fratrukket den forventede tilgang på Handicap og Psykiatriområdet til støttekontaktperson.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice, Social & Sundhed og Børn og Skole indstiller,

  at projektet Mentorstøtte til unge på ungdomsuddannelserne godkendes,

  at projektet finansieres med hver en tredjedel af Arbejdsmarkedsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget, og

  at de bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes i bevillingskontrollen pr. 31/3-2017.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 03-04-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Erik Uldall Hansen og Gert Nordklitgaard.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-04-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-04-2017

  1. at godkendt.
  2. – 3. at anbefales godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/2706, Sagsinitialer: mjth

  Sagsfremstilling

  I Aabenraa Kommune har Børn og Skole og Social & Sundhed drøftet mulighederne for at se på STU, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Målet er at afdække, hvilke muligheder der er i forhold til driften af Aabenraa Kommunes STU-tilbud, såvel fagligt som økonomisk.

  Den økonomiske ramme for STU i Aabenraa Kommune er på 13,8 mio. kr. I 2016 har der været et merforbrug på 1,86 mio. kr.

  Formålet med STU

  Jf. LBK nr. 783 af 15/06/2015 er formålet med STU, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt, og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Kommunalbestyrelsen sikrer, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov orienteres om uddannelsestilbuddet efter denne lov.

  I Aabenraa Kommune er opgaven politisk placeret under Børne- og Uddannelsesudvalget. Administrativt er opgaven placeret under Børn og Skole, Skole og Undervisning.

  Målsætning

  Målet med at Børn og Skole og Social & Sundhed i fællesskab ser på mulighederne i STU er, at de to forvaltninger udarbejder et forslag til:

  • et lokalt, fagligt og økonomisk bæredygtigt STU-tilbud, der gør brug af den faglige viden Aabenraa Kommune besidder, og
  • at tilbuddet gør de unge livsduelige, og skaber en sammenhæng til voksenlivet.

  Proces

  For at kunne afdække mulighederne i forhold til Aabenraa Kommunes STU-tilbud vil Børn og Skole og Social & Sundhed i lyset af blandt andet de økonomiske udfordringer se på mulighederne for at videreudvikle tilbuddet, jf. ovenstående målsætning.

  Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget orienteres om status på arbejdet efter sommerferien 2017.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (LBK nr. 783 af 15/06/2015), §1, stk. 2, stk. 3.

  Indstilling

  Børn og Skole og Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-04-2017

  Taget til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-04-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/14290, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status på LIVA-projektet.

  LIVA er en app til smartphones og tablets, som kan tilbydes diabetikere, KOL-patienter, hjerte-kar-patienter og overvægtige. Programmet tilbyder blandt andet online selvmonitering og giver fagpersonalet mulighed for at yde personlig og professionel vejledning til brugerne.

  LIVA er et samarbejdsprojekt mellem Forskningsenheden for Almen Medicin ved Syddansk Universitet, sundhedsteknologi-virksomheden LivaLife ApS, samt en række kommuner, heriblandt Aabenraa Kommune.

  Aabenraa Kommunes deltagelse i projektet er forankret i kommunens sundhedscenter, der fagligt vurderer stort potentiale i deltagelsen. Erfaring viser, at borgere der ønsker at ændre deres vaner, har større chance for succes, såfremt de tilbydes professionel støtte og vejledning. Fagpersonalet ved Sundhedscentret har gennem LIVA adgang til et redskab, hvorigennem det er muligt at tilbyde professionel vejledning og støtte til langt flere borgere end tidligere, således at flere borgere har muligheden for vedvarende livsstilsændringer.

  Aabenraa Kommunes anvendelse af LIVA begyndte i efteråret 2016, hvor app’ens funktionalitet blev afprøvet i samarbejde med 60 borgere. I starten af 2017 blev LIVA primært markedsført mod borgere med diabetes og nåede 100 brugere i februar 2017. Målsætningen for LIVA i 2017 er, at der i løbet af året er tilknyttet 400 aktive brugere.

  For at fremme synligheden omkring LIVA, og tiltrække flere borgere med livsstilsygdomme eller overvægt til programmet, blev der den 15. marts afholdt et åbent og gratis foredrag med Chris MacDonald i Sønderjyllandshallen. Udgifterne hertil var delt mellem Aabenraa Kommune og LivaLife Aps. LIVA betalte honorar til foredragsholder og markedsføringsmateriale, mens Aabenraa Kommune afholdte udgiften til leje af lokaler. Foredraget var et en stor succes og oplevede med 840 deltagere fuldt hus, samt stor mediedækning, herunder TV Syd, hvor historien havde titlen ”Aabenraa Kommunes nye digitale tilbud til borgerne”.

  Efter foredraget stod 14 medarbejdere fra Sundhedscentret og fem fra LIVA klar til at tale om og hjælpe borgerne til at tilmelde sig LIVA. I alt 253 relevante borgere, meldte sig til LIVA fra annonceringen af foredraget blev påbegyndt i starten af marts og indtil 24. marts.

  Pr. 24. marts 2017 er der dermed i alt 353 aktive brugere af LIVA i Aabenraa Kommune, og i Sundhedscentret er der blevet prioriteret at få de mange nye brugere i gang med programmet med det samme. Sundhedscentret modtager stadig op til 10 tilmeldinger pr. dag, og det vurderes derfor, at målet om at nå 400 aktive brugere i løbet af 2017 bliver opfyldt.

  Gennemsnitalderen for de 353 aktive brugere af LIVA er lige under 49 år og ca. 75 pct. er kvinder. Den største brugergruppe er overvægtige i risikozonen for livsstilssygdomme med 205 personer. Der er 99 brugere med diabetes, 34 med hjertesygdomme og 15 med KOL.

  Aabenraa Kommune er foregangskommune i LIVA projektet, og har arbejdet hurtigt med at implementere redskabet. Dette har betydet, at der i Aabenraa Kommune er opnået langt flere aktive brugere end i de andre kommuner. LIVA planlægger på baggrund af erfaringerne fra Aabenraa Kommune, hvordan andre kommuner også kan sprede brugen af LIVA.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.  

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-04-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/10205, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Børne- og Socialministeriet har den 28. februar 2017 fremsendt decisionsskrivelse om gennemgang af kommunens fremsendte revisionsberetning, omfattende sociale regnskaber for regnskabsåret 2015.

  En decisionsskrivelse er ministeriers og styrelsers svar på kommunens revisionsberetninger.

  Konklusionen på revisionen er, at Aabenraa Kommunes forvaltning og udbetaling af disse ydelser og tilskud ikke har givet revisionen anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger på Børne- og Socialministeriets område.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-04-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  · Status på Nexus

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-04-2017

  • På mødet blev orienteret om program for inspirationstur vedr. plejehjem. m.v., samt ansøgningspulje vedr. bedre ældremad under Finanslov 2017.

  Taget til efterretning.

  • Status på Nexus udsat til næste måned.

  Afbud: Karina T. Rogat.