Beslutningsprotokol

onsdag den 3. maj 2017 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Afbud: Karina T. Rogat. Svend Hansen Tarp forlod mødet kl. 18.20, og deltog ikke i behandlingen af pkt. nr. 50-56.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/10518, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Aabenraa Kommunes økonomisk strategi/årshjul skal den første detaljerede bevillingskontrol i 2017 udarbejdes pr. 31. marts.

  Social & Sundhed har i samarbejde med Budgetafdelingen foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2017 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle forventede merudgifter samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning opdeles bevillingskontrollen i 4 sager,

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg.

  Denne sag vedrører omplaceringer indenfor eget udvalg, som udvalget er bemyndiget til at foretage.

  Der forventes forholdsvis store budgetafvigelser primært på politikområdet Visitation og Rehabilitering, som bl.a. vedr. hjemmehjælp, sygepleje, indkøb af hjælpemidler (momsrefusion) og kommunal finansiering, hvor de samlede merudgifter i 2017 forventes at udgøre 10,4 mio. kr. Dette modsvares af mindre udgifter/merindtægter vedr. Krisecentre på -0,4 mio. kr., således at det forventede tillægsbevillingsbehov pr. 31. marts 2017 udgør 10,0 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udvalget godkender budgetomplaceringerne inden for eget udvalg

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-05-2017

  Godkendt.

  Udvalget noterer sig herunder omplaceringerne indenfor politikområder (bilag i1N)

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/10518, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Aabenraa Kommunes økonomiske strategi/årshjul skal den første detaljerede bevillingskontrol i 2016 udarbejdes pr. 31. marts.

  Social & Sundhed har i samarbejde med Budgetafdelingen foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2017 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle forventede merudgifter samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning opdeles bevillingskontrollen i 4 sager,

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0).

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at ansøgningen om tillægsbevillinger i 2017 (netto 0), finansieret af andre udvalg, jf. vedhæftede bilag godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-05-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/10518, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Aabenraa Kommunes økonomiske strategi/årshjul skal den første detaljerede bevillingskontrol i 2017 udarbejdes pr. 31. marts.

  Social & Sundhed har i samarbejde med Budgetafdelingen foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2017 i forhold til drifts- og anlægsbevillingerne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillingsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning opdeles bevillingskontrollen i 4 sager,

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg.

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansiering.

  Social- og Sundhedsudvalgets udfordring udgør vurderingsmæssigt 11,5 mio. kr. Social og Sundhed foreslår, at det afsatte budgetværn på 10,0 mio. kr. i Økonomiudvalgets regi frigives, og at de resterende 1,5 mio. kr. afventer bevillingskontrollen pr. 30. september 2017.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der i 2017 frigives 10,0 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget finansieret af Økonomiudvalgets budgetværn.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-05-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/10518, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Aabenraa Kommunes økonomiske strategi/årshjul skal den første detaljerede bevillingskontrol udarbejdes pr. 31. marts.

  Social & Sundhed har i samarbejde med Budgetafdelingen foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2017 i forhold til drifts- og anlægsudgifterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle forventede merudgifter samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning opdeles bevillingskontrollen i 4 sager,

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg.

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger anlæg.

  Der er foretaget en vurdering af projekterne i udvalgets regi og herefter udarbejdet en revideret betalingsplan samt noter hertil.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at betalingsplanen for anlægsprojekter i 2017 for Social- og Sundhedsudvalget tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-05-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/13428, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til et basisbudget 2018-2021 i balance.

  Økonomiudvalget har på sit møde den 4. april 2017 udmeldt foreløbige driftsrammer for budget 2018 samt overslagsårene 2018-2021.

  Rammen for det enkelte udvalg svarer til budget 2017 overslagsår 2018-2020 korrigeret for følgende,

  • Byrådsbeslutninger
  • Tekniske korrektioner.

  Rammen fremgår af ”Budgetnotat til Social- og Sundhedsudvalgets budget 2018-2021” side 5.

  Social- og Sundhedsudvalgets  udfordringer er ikke indarbejdet i rammen. Disse håndteres indenfor den udmeldte ramme og søges løst bl.a. via deltagelse i en række projekter/analyser.

  Tilgangen på Handicap- og Psykiatriområdet opgøres særskilt og håndteres i forbindelse med udvalgets prioritering i august måned 2017.

  1.000 kr.

  2018

  2019

  2020

  2021

  Udfordringer

  24.343

  29.377

  28.165

  31.965

  Social- og Sundhedsudvalget har udarbejdet løsningsforslag til udfordringerne. Der skal på mødet tages stilling til budget i balance.

  Til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. maj 2017 fremsendes følgende materiale,

  • Budgetnotat, som giver overblik over budgetprocessen og grundlag for det videre forløb
  • Oversigt over udvalgets udfordringer og løsningsforslag
  • Noter til udvalgets udfordringer og løsningsforslag.

  Der vil på udvalgets møde den 17. maj 2017 blive fremlagt KLK-analysen på ældreområdet samt sygeplejeanalysen, hvor KLK deltager i styregruppen. Resultaterne fra analysen vil indgå i grundlaget for budgetmødet den 7. juni 2017.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Social- og Sundhedsudvalgets udfordringer og løsningsforslag drøftes,

  at forslag til løsninger godkendes,

  at der tages stilling til det videre arbejde med udvalgets resterende udfordring i budget i balance 2018-2021.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-05-2017

  1. at drøftet. Den endelige udfordring afventer præsentation af iværksatte analyser medio maj.

  2. at endelige løsningsmuligheder behandles på næste budgetmøde. Foreløbigt indgår løsningerne: note 1 (demografi), note 16-19 (tilpasninger), noterne 22- 43 (effektivisering).

  3. at den resterende udfordring på 11,545 mio.kr. drøftes politisk. Forvaltningen anmodes om at fremlægge forslag til endeligt budget i balance til mødet i juni.

  Afbud: Karina T. Rogat.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/13346, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende vedtægter for Den Selvejende Institution Valdemarshus.

  Den Selvejende Institution Valdemarshus afholdte den 29. marts 2017 stiftende generalforsamling med henblik på nedsættelse af bestyrelse og udarbejdelse af vedtægter. Vedtægter fremgår af vedlagte bilag.

  Etableringen af DSI Valdemarshus viderefører og videreudvikler de hidtidige § 79 aktiviteter (forebyggende og aktiverende tilbud for ældre og handicappede) i Padborg området under andre rammer. Formålet med omstruktureringen er at styrke selvstændigheden og engagement mest muligt for de frivillige.

  Aktivitetscentret Valdemarshus har hidtil været et kommunalt tilbud. Overgang til driftsoverenskomst med DSI Valdemarshus indebærer nedlukning af det kommunale tilbud Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter; herunder ophør af samarbejdet med Brugerrådet. Det betyder bl.a., at husets inventar m.v. samt opsparede midler i medfør af tilbuddets § 79 aktiviteter er kommunens ejendom.

  Vedtægterne er fremkommet på baggrund af dialog mellem DSI Valdemarshus og Aabenraa Kommune. Social & Sundhedsforvaltningen anbefaler at vedtægter godkendes.

  Efterfølgende Byrådets evt. godkendelse af vedtægterne vil der blive indgået en driftsoverenskomst mellem Aabenraa Kommune og DSI Valdemarshus. Driftsoverenskomsten forventes at være gældende pr. 1. juni 2017.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at vedtægter for DSI Valdemarshus godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-05-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/12809, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til udmøntning af midler til styrket indsats til gavn for borgere med kroniske sygdomme.

  Økonomiudvalget godkendte den 13. september 2016 (pkt. 187) en budgetomplacering af midler afsat til nye opgaver i lov- og cirkulæreprogrammet. En del af disse midler er i sagen øremærket til indsats vedr. kronikere og lungesatsning, disse øremærkede midler udgør  0,704 mio. kr. i 2017. Fra 2018 og fremadrettet udgør midlerne  0,892 mio. kr. årligt.

  Midlerne foreslås udmøntet til dækning af tre væsentlige indsatser for det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde på kommunens Sundhedscenter:

  1) Indførelsen af praktiserende lægers henvisning til ”afklarende samtaler” mellem borger og kommunalt sundhedspersonale forud henvisning til specifikt sundheds- og forebyggelsestilbud.

  2) Særlig indsats vedr. lungesyge og Sundhedscentrets involvering i det tværsektorielle KOL forløbsprogram

  3) Sundhedscentrets involvering i og udvidet anvendelse af programmet LIVA.

  Praktiserende læger behøver ikke længere henvise direkte til specifikke forebyggelsestilbud. Borgeren kan derimod indkaldes til en afklarende samtale med det kommunale sundhedspersonale omkring mulige tilbud og indsatser, der er relevant for borgerens udfordringer i forhold til forebyggelse af kroniske sygdomme. Det er forventningen, at denne nye organisering vil medføre flere borgere i kommunale forebyggelsestilbud, da der opstår mulighed for bedre matching mellem borger og tilbud.

  Det tværsektorielle forløbsprogram for borgere med KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) i Region Syddanmark sætter fokus på at styrke samarbejdet mellem kommuner, almen praksis og sygehuse om behandling og rehabilitering af mennesker med diagnosen KOL. Egen læge bliver tovholder for forløbet.

  Endvidere intensiveres samarbejdet om borger- og patientrettet forebyggelse og tidlig opsporing. Sygehusets tidligere opgave med specialiseret patientuddannelse og genoptræning af borgere med KOL/kroniske lidelser flyttes til varetagelse som en del af de kommunale forebyggelsestilbud. Kronikermidlerne vil skulle medgå til finansiering heraf.

  Der ønskes et øget fokus på at sikre inddragelse af borger og pårørende i hele forløbet. I det fremtidige borgernære sundhedsvæsen tænkes telemedicin anvendt som et vigtigt element.

  LIVA er et program til smartphones og tablets, som kan tilbydes diabetikere, KOL-patienter, hjerte-kar-patienter og overvægtige. Programmet tilbyder blandt andet online selvmonitering og giver fagpersonalet mulighed for at yde personlig og professionel vejledning til brugerne. Aabenraa Kommune er foregangskommune i LIVA projektet, og har arbejdet hurtigt med at implementere redskabet. Dette har betydet, at der i Aabenraa Kommune er opnået langt flere aktive brugere end i de andre kommuner.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at de kronikermidler, som Økonomiudvalget den 13. september 2016 godkendte budgetomplaceret, udgjorde,

  1.000 kr.

  2017

  2018

  2019

  2020

  Kronikere og lungesatsning

  704

  892

  892

  892

  Alle tal er i 2017-priser

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at midlerne budgetomplaceres til Sundhedscentret i forbindelse med bevillingskontrol pr. 31. marts 2017.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-05-2017

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/12436, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Med denne sag orienteres udvalget om driftsstatus i Tandplejen.

  Udvalget blev på udvalgsmødet den 11. januar orienteret om driftsstatus i Tandplejen. Denne sag er en opfølgning herpå, hvor der redegøres for hvilke tiltag, der er sat i værk for opnå en så optimal drift som muligt.

  Til sagen er vedhæftet et notat, der redegør for udviklingen i tandsundheden og giver en status for driften i Tandplejen på de tre primære driftsområder: Tandpleje for børn og unge under 18 år, tandregulering og omsorgstandpleje.

  Konklusionerne i notatet er dels, at der har været en positiv udvikling i tandsundheden gennem de seneste ti år. Der har været mindre udsving i tandsundheden mellem 2015 og 2016, men disse udsving har ikke været markante til trods for, at Tandplejen har været kapacitetsmæssigt udfordret i 2016. Samtidig ses det, at der fortsat er udfordringer kapacitetsmæssigt i forhold til at løse de tre primære driftsopgaver i Tandplejen. Det vurderes, at det i videst muligt omfang er nødvendigt at fokusere Tandplejens ressourcer på at løse opgaverne i den almene tandpleje og i tandreguleringen og dermed finde alternative løsninger for opgaven med omsorgstandpleje samt dele af tandreguleringen. Der er positive tendenser i forhold til at ansætte nye medarbejdere og dermed komme af med de vakancer, der anses for at være den største udfordring i Tandplejen for at sikre en optimal drift.

  På mødet uddybes ovenstående status samt hvilke tiltag, der arbejdes med, for at øge kapaciteten i Tandplejen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-05-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/12436, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal med denne sag tage stilling til, om kommunens opgave med at varetage omsorgstandpleje skal sendes i udbud.

  Tandplejens kapacitet har primært som følge af vakante tandlægestillinger været udfordret i forhold til at indhente efterslæbet på undersøgelser og behandlinger i børnetandplejen. For at kunne skærpe fokus på denne opgave og bruge de tilgængelige ressourcer mest optimalt, foreslår forvaltningen, at opgaven med at varetage omsorgstandpleje sendes i udbud i en 2-årig periode hurtigst muligt.

  Opgaven med omsorgstandpleje omfatter dels behandling af borgere, som f.eks. pga. fysisk eller kognitivt handicap ikke selv er i stand til at komme til en privatpraktiserende tandlæge. Dels omhandler den undervisning af personale på kommunens plejehjem i tandhygiejne for ældre. Opgaven løses i dag primært af 3 medarbejdere i tandplejegruppen, der alle er ansat på nedsat tid. De varetager undersøgelser og undervisning og bistår med behandlinger, som udføres af en af de kommunale tandlæger. Der er i øjeblikket visiteret omkring 230 borgere til omsorgstandplejen.

  Løses opgaven af en privat leverandør i en periode vil de tandlægeressourcer, der i dag bruges på opgaven, kunne prioriteres til at løse opgaver relateret til børn og unge.  Tandplejegruppen varetager i forvejen også det forebyggende arbejde i forhold til børn i f.eks. daginstitutioner og vil kunne prioritere denne opgave samt indgå i undersøgelser af de helt små børn og derved yderligere bidrage til at styrke den tilgængelige kapacitet til at løse denne opgave.

  Forvaltningen foreslår, at opgaven i første omgang udbydes i en 2-årig periode, og det inden periodens udløb evalueres om kapaciteten i Tandplejen på det tidspunkt er på et niveau, der gør det muligt igen selv at løse opgaven.

  Opgavens økonomiske størrelse gør det ikke til et krav at sende opgaven i udbud, men andre kommuner, som får opgaven løst af en privat leverandør, har gjort det, så der er allerede præcedens for, at det er god forvaltningsskik for denne praksis.

  Lovgrundlag

  § 131 og 132 i Sundhedsloven og bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007 om tandpleje. Ifølge Sundhedsloven skal kommunen tilbyde omsorgstandpleje til personer, som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

  Økonomi og afledt drift

  Der forventes løbende at være omkring 230 borgere visiteret til omsorgstandplejen, og det forventes, at den årlige udgift til at løse opgaven vil være på omkring 0,750 mio. kr.

  Det bemærkes at der i budget 2017 er afsat 0,635 mio. kr. til omsorgstandpleje. Der forventes i 2017 indtægter fra egenbetaling på samlet 0,115 mio. kr., således at det samlede budget 2017 udgør 0,750 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at opgaven med at løse omsorgstandpleje sendes i udbud i en 2-årig periode.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-05-2017

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/12957, Sagsinitialer: sroep

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om eventen Rigtige Mænd Løbet.

  Rigtige Mænd Løbet afholdes den 24. maj 2017 fra kl. 19 – 21 omkring 50 steder fordelt over hele landet. Løbet er kun for mænd og er en del af Dansk Firmaidrætsforbunds Rigtige Mænd-projekt, der er et samarbejde mellem forbundet, SDU, MarkeitBee, DR og Nordea Fonden, der støtter projektet med i alt 22 mio. kroner.

  I Aabenraa Kommune arrangeres løbet af Rødekro IF - Håndbold  og holdes omkring Rødekro Hallen.

  Sundhed & Forebyggelse og Kultur og Fritid støtter Rødekro IF - Håndbold med praktisk hjælp til blandt andet planlægning og markedsføring af Rigtige Mænd Løbet.

  Løbet er et 12 km langt stjerneløb for fire- eller femmandshold, der skal gennemføre syv teamopgaver undervejs. Det forventes, at mellem 100 og 300 mænd deltager i løbet (se bilag for nærmere beskrivelse af løbet).

  Det koster 500 kroner pr. hold at deltage, og foreningen, der arrangerer løbet, får halvdelen af tilmeldingsgebyret samt 7500 kroner til indkøb af diverse materialer. Derudover står det frit for foreningen at finde sponsorer til arrangementet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-05-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Status på Nexus.
  2. Magasinet Pleje – god historie om Aabenraa Kommune.
  3. Welfare Tech Award.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning. 

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-05-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i punktets behandling.