Beslutningsprotokol

onsdag den 7. juni 2017 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/665, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status for anvendelsen af værdighedsmidlerne for budget 2018.

  Udvalget besluttede ved seneste behandling den 3. februar 2017 sag nr. 16/15 udmøntning af værdighedsmidlerne for 2017. Denne udmøntning er godkendt af ministeriet den 16. januar 2017. Status vedrørende værdighedsmidlernes anvendelse i 2018 - 2021 fremgår af bilag.

  I sagen ”Budget 2018 i balance” lægges der op til drøftelser af omprioritering af værdighedsmidlerne i budget 2018 – 2021.

  De forslag, der er til drøftelse i sagen ” Budget 2018 i balance”, er:

  Mulighed 2018

  Konsekvenser

  Tilskud til fællesspisning

  500.000

  Der tilbydes ikke fællesspisning med personalestøtte og mad til hjælper.

  Hjælp til økonomistyring for borgere i eget hjem

  150.000

  Der henvises til den støtte der kan gives af Aabenraa Selvhjælp.

  Lettere adgang til midlertidige hjælpemidler

  500.000

  Der stilles kun hjælpemidler til rådighed, når det er kommunens forpligtigelse.

  Understøttelse af frivillige vågekoner

  150.000

  Initiativet er kommet godt i gang, og der kan henvises til § 79.

  Ikke disponerede midler som følge af korrektion

  272.000

  Penge er ikke disponeret. Midlerne vil således ikke bremse andre initiativer. Anvendelse skal beskrives indenfor værdighedsmidlernes ramme.

  I alt

  1.572.000

  Samlet set vil der blive anvendt 12.072.000 kr. til værdighed.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-06-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/31094, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle forvaltningens forslag til prioriteret anvendelse af demografimidler for 2018 til 2021.

  I forbindelse med budgetlægning for 2013 blev der udarbejdet en ny demografimodel for ældreområdet, idet den gamle model ikke i tilstrækkelig grad understøttede den demografiske udvikling af borgere i gruppen 65+ årige. Ved budgetvedtagelsen 2015 er der i den nye model korrigeret for en forbedret sundhedstilstand hos samtlige 65+ årige.

  Modellen bygger på ældreområdets samlede omkostninger i regnskab 2012, og en forudsætning for modellen er uændret serviceniveau for borgerne.

  De områder, der indgår i modellen, er følgende:

  • Borgere på Plejehjem
  • Borgere der modtager sygepleje
  • Borgere der modtager hjemmehjælp
  • Hjælpemidler til ældre
  • Mellemkommunale udgifter for borgere på plejehjem eller som modtager hjemmehjælp i andre kommuner samt forventet køb af samme ydelser hos Aabenraa Kommune.
  • Borgere der får leveret fra Mad & Måltider.
  • Træning til ældre

  På baggrund af ovenstående er der for perioden 2018 til 2021 udarbejdet en prognose for demografiudligning i Aabenraa Kommune.

  I vedhæftede bilag fremgår forvaltningens forslag til udmøntning af demografimidler for 2018 og forventninger til 2019 – 2021.

  Udmøntningen for 2018 er indarbejdet i budget i balance 2018.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til udmøntning af demografimidler 2018 godkendes,

  at foreløbig disponering for 2019 - 2021 tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-06-2017

  1. at godkendt.
  2. at taget til efterretning.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/13428, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede  på mødet den 3. maj 2017,  at

  • udvalgets endelige udfordring skulle afvente præsentation af iværksatte analyser medio maj 2017.
  • endelige løsningsmuligheder skulle behandles på budgetmødet den 7. juni 2017.
  • den resterende udfordring på 11,545 mio. kr. skulle drøftes politisk. Forvaltningen blev anmodet om at fremlægge forslag til budget i balance til mødet i juni 2017.

  I forhold til dette har Økonomiudvalget på mødet den 23. maj 2017 (pkt. 101) besluttet at acceptere, at

  • Social- og Sundhedsudvalget kan aflevere et budgetbidrag, som ikke er i balance. Det accepteres, at der er en ubalance på ældreområdet på 10,0 mio. kr. og 8,0 mio. kr. på Handicap og Psykiatriområdet ved aflevering af budgetbidraget i juni 2017. Samtidig skal udvalget ikke bidrage til omprioriteringskataloget.

  I denne sag skal udvalget komme med forslag til et budget i balance. I forhold til Økonomiudvalgets beslutning skal der findes løsningforslag på 1,545 mio. kr.

  Herudover skal udvalget fremkomme med forslag til omprioriteringer, eventuelle driftsinvesteringsønsker, takster, kvalificering af udvalgets investeringsplan samt eventuelle nye anlægsønsker.

  Stillingtagen til omprioriteringer m.v. tager afsæt i en foreløbig disponering af demografimidler på ældreområdet, samt prioritering af værdighedsmidler og sundhedsmidler.

  Demografimidler

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til disponering i 2018-2021 jf. særskilt sag.

  Værdighedsmidler

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til disponering i 2018-2021 jf. budetnotat.

  Sundhedsmidler

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til disponering i 2018 jf. budgetnotat.

  Driftsinvesteringsønsker

  Der er ikke udarbejdet forslag hertil.

  Anlægsrammen

  Udvalget skal kvalificere de nuværende anlægsprojekter og fordelingen mellem de enkelte år. Herudover udarbejdes en prioriteret liste over nye investeringsforslag, der ønskes igangsat 2018 - 2020.

  Høring/udtalelse

  Der er vedlagt udtalelser fra Seniorrådet og Sektorudvalget for Social & Sundhed.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Social- og Sundhedsudvalgets udfordring på 1,545 mio. kr. og løsningsforslag drøftes,

  at forslag til løsninger til budget i balance godkendes,

  at udmøntning af sundhedsmidler godkendes,

  at udmøntning af værdighedsmidler godkendes,

  at forslag til anlæg prioriteres og godkendes,

  at forslag til takster godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-06-2017

  1. at drøftet.

  2. at budget i balance tilvejebringes ved:

  note 20 (500.000 fællesspisning + 272.000 ikke prioriterede midler),

  note 43 (nødkald),

  note 46 (tandplejen),

  note 47 (sundhedsaftaler),

  note 48 (IT 37.000),

  note 49 (Sundhedsplejen) og

  note 50 (reguleringspulje).

  3. at godkendt.

  4. at godkendt.

  5. at nye anlægsønsker  prioriteres således:

  1) velfærdsteknologi

  2) Nyt plejehjem 42 boliger

  3) Hjælpemiddelhuset

  4) Daghjem Riseparken.

  Ny Grønningen er kvalificeret: -1 mio. i 2015, der omprioriteres til velfærdsteknologi i 2018; + rammeudvidelse på 2.102 mio. i 2020.

  6. at godkendt.

  Michael Christensen (SF) undlod at stemme vedr. 5. at.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/13428, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget skal i denne sag godkende de specielle bemærkninger til budget 2018 samt overslagsårene 2019-2021.

  De specielle bemærkninger udmønter kommunens politikker og udvalgets beslutninger på de enkelte politikområder og de understøtter arbejdet med den fælles kerneopgave og den rehabiliterende tilgang.

  De fremsendte bemærkninger er i overensstemmelse med udvalget budgetbidrag ”budget i balance”, som blev godkendt den 3. maj 2017 med en ubalance på 11,545 mio. kr.

  Budgetbidraget for 2018-2021 er korrigeret for følgende,

  • p/l fremskrivninger
  • Byrådsbeslutninger
  • Aktivitetsforudsætninger
  • Interne budgetomplaceringer/-omprioriteringer
  • Tekniske korrektioner

  De tekniske korrektioner for ældreområdet er placeret i en central pulje under Økonomiudvalget. Udmøntningen af puljen forventes at ske til december 2017, når resultatet af finansloven er godkendt. Dette er forudsat i såvel 2018 som i 2019-2021.

  Værdighedsmidlerne indgår i den samlede ramme som et 0-budget, idet de godkendte indsatser modsvares af en tilsvarende indtægt, som i lighed med midlerne fra 2017 skal søges.

  Revideret forslag til målsætninger og mål for handicap- og psykiatriområdet vil foreligge til mødet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at de specielle bemærkninger godkendes som grundlag for den videre budgetproces.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-06-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021 har Social- og Sundhedsudvalget sat fokus på medarbejderinddragelse i forhold til forenklingstiltag.

  De respektive MED-organer er blevet anmodet om at indsamle evt. medarbejderforslag til forenklinger/forbedringer, der kan indgå i Social- og Sundhedsudvalgets arbejde med budgetoplæg.

  Der er indkommet 44 medarbejderforslag til forenklinger /forbedringer, og der er medarbejderforslag fra alle driftsområder.

  Medarbejderforslagene er fordelt på følgende kategorier:


  - samspil mellem bestiller og udfører
  - ændringer i organisering og samarbejde
  - sammensætning af pakker eller tilbud.

  Sektorudvalget for Social & Sundhed har den 24. maj 2017 drøftet forslagene og besluttet at fremsende bidragene til Social- og Sundhedsudvalget med anbefaling om, at forslagene indgår i det videre arbejde.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at medarbejderforslagene indgår i det videre arbejde.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-06-2017

  Godkendt.

  Forvaltningen giver en status på opfølgningen i 3. kvartal.

  Udvalget udtrykker anerkendelse for de fremsendte forslag.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/16195, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte temaer for ansøgningspuljen under borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag med henblik på dialog med Seniorrådet.

  Der er årligt afsat 0,227 mio. kr. under borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag til en ansøgningspulje målrettet specifikke temaer fastlagt i dialog med Seniorrådet.

  I 2016 var temaet ”forebyggelse af ensomhed” og på udvalgsmødet den 26. september 2016 blev der imødekommet ansøgninger for 0,085 mio. kr. Det resterende beløb på 0,142 mio. kr. blev målrettet aktiviteter for beboere på kommunens plejehjem.

  Forvaltningen foreslår, at temaet ”forebyggelse af ensomhed” videreføres til 2017. Temaet ligger fortsat i forlængelse af det øgede fokus på opsporing af denne målgruppe gennem de forebyggende hjemmebesøg.

  Endvidere foreslår forvaltningen, at der tilføjes et tema om ”styrkelse af demensområdet”. Dette kunne f.eks. være en styrkelse af pårørendes handlemuligheder.

  Forvaltningen anbefaler, at der iværksættes ansøgningsprocedure umiddelbart efter høring i Seniorrådet den 12. juni 2017, såfremt rådet kan tilslutte sig de foreslåede temaer.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at ansøgningspuljen på 0,227 mio. kr. i 2017 målrettes temaerne ”forebyggelse af ensomhed” og ”styrkelse af demensområdet”,

  at Seniorrådet høres om de foreslåede temaer,

  at der iværksættes en ansøgningsprocedure, idet Seniorrådet anmodes om at indstille indkomne ansøgninger til prioriteringer i udvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-06-2017

  1. – 3. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/12614, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle en ansøgning om en udvidelse af den økonomisk ramme for Aabenraa Krisecenter, fremsendt til formanden for Social- og Sundhedsudvalget og forvaltningen i mail den 27. marts 2017.

  Aabenraa Krisecenter ansøger udvalget om en udvidelse af deres økonomiske ramme i 2017 og frem med en samlet udgift på 726.000 kr. Beløbet er fordelt med 335.000 kr. til engangsudgifter, og nye årlige tiltag for i alt 391.000 kr. 

  Social- og Sundhedsudvalget har senest den 4. maj 2016 og igen den 10. august 2016, behandlet ansøgninger fra forretningsudvalg og leder for Aabenraa Krisecenter om en udvidelse af den økonomiske ramme.

  Udvalget besluttede den 4. maj 2016 at yde Aabenraa Krisecenter et ekstraordinært engangstilskud på 150.000 kr. i 2016. Endvidere blev det besluttet, at meddele afslag på yderligere finansiering af engangstilskud i 2016, og at en ansøgning om en årlig budgetudvidelse på 560.000 kr. ikke skulle medtaget som budgetønske for perioden 2017-2020.

  På baggrund af udvalgets beslutninger den 4. maj 2016 genfremsendte forretningsudvalg og leder for Aabenraa Krisecenter en fornyet ansøgning, idet forretningsudvalget ikke fandt det muligt at skabe en holdbar løsning på længere sigt. Ansøgningen drejede sig konkret om en udvidelse af driftsrammen på 310.000 kr. til opnormering med en administrativ medarbejder. Udvalget godkendte denne ansøgning på mødet den 10.august 2016.

  Forvaltningen bemærker, at der ikke i Social og Sundhedsudvalgets budget 2017 er afsat budget til dækning af en yderligere udvidelse af den økonomiske ramme, eller til driftsunderskud, for Aabenraa Krisecenter.

  Forretningsudvalget og lederen af Aabenraa Krisecenter har i henvendelsen marts 2017, anmodet om et møde med Social- og Sundhedsudvalget for at begrunde den aktuelle ansøgning.

  Som grundlag for den videre politiske behandling af sagen anbefaler forvaltningen, at der i samarbejde mellem kommunens revision, ledelsen og forretningsudvalget for Aabenraa Krisecenter gennemføres et serviceeftersyn. Serviceeftersynet skal med udgangspunkt i samarbejdsaftalen og aktivitetsniveauet analysere og vurdere krisecentrets ydelser, økonomi og driftsform.

  På baggrund af serviceeftersynet skal der formuleres anbefalinger til kommunen og forretningsudvalget om, hvordan krisecentret kan opnå en balance mellem aktiviteter og økonomi inden for det eksisterende budget - alternativ med en økonomisk rammeudvidelse som ansøgt.

  Serviceeftersynet vil endvidere kunne danne grundlag for en drøftelse og eventuel revision af samarbejdsaftalen og udarbejdelse af en kvalitetsstandard.

  Økonomi og afledt drift

  .

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at kommunens revision i samarbejde med ledelsen og forretningsudvalg for Aabenraa Krisecenter gennemfører et serviceeftersyn, der indgår i den videre politiske behandling af den aktuelle ansøgning om økonomisk rammeudvidelse.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-06-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/12436, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal med denne sag tage stilling til, om dele af kommunens opgave med at varetage tandregulering i tandplejen skal sendes i udbud.

  Tandplejens kapacitet er generelt udfordret primært som følge af vakante stillinger, hvilket gør det vanskeligt at indhente efterslæbet på undersøgelser og behandlinger i børnetandplejen. For at kunne skærpe fokus på denne opgave og bruge de tilgængelige ressourcer mest optimalt foreslår forvaltningen, at en del af kommunes tandreguleringsopgave sendes i udbud hurtigst muligt.

  Tandplejens kapacitet på tandreguleringsområdet er blevet reduceret, bl.a. fordi en tandlæge, der løste tandreguleringsopgaver i en del af vedkommendes arbejdstid, stoppede ved årsskiftet. Det betyder, at der er brug for yderligere tandlægeressourcer på området for at kunne løse kommunens tandreguleringsopgaver. Opgaverne løses i dag på Kongehøj-klinikken, hvor der i øjeblikket er kapacitet til behandling af 155-165 børn og unge årligt. Behandlingsbehovet er dog reelt større og ligger estimeret på omkring 170-190 børn og unge årligt i en børneårgang på ca. 555.

  Opgaven med tandregulering omfatter behandling af anomalier, læsioner og sygdomme i tand-, mund- og kæberegion samt tandregulering. Tandregulering består i at forebygge og behandle de tandstillingsfejl, der indebærer forudsigelige eller eksisterende risici for fysiske skader på tænderne. Det kan f.eks. være tænder, der bryder forkert frem, fejlstillinger i den enkelte kæbe, eller forkert sammenbid af kæberne.

  Såfremt en del af tandreguleringsopgaven sendes i udbud, vil en given aftale skulle omfatte ca. 150 tandreguleringsforløb til en samlet anslået værdi i hele perioden af 4,5 mio. kr. Perioden forventes at løbe over 7-8 år, idet igangsatte tandreguleringsforløb typisk løber over 4 år. De består af en planlægningsperiode med materialeoptagelse, behandlingsplanlægning, forældresamtale og opstart. Herefter følger 24-27 måneders aktiv behandling, hvor tænderne flyttes, og ca. 18 måneders passiv behandling, hvor det opnåede resultat stabiliseres og kontrolleres. Herefter afsluttes behandlingen. Da der er et behandlingsefterslæb forventes det, at der skal igangsættes 30-40 behandlingsforløb allerede inden for det næste år.

  Det vil være et afgørende krav for udbuddet, at borgerne ikke stilles ringere ved at en del af opgaven løses af en privat leverandør. Samtidig vil der skulle udarbejdes en samarbejdsaftale, der bl.a. tydeliggør kvalitets- og dokumentationskrav og opfølgning herpå. Det økonomiske omfang gør, at der ikke er lovkrav om at sende opgaven i udbud. Dog har andre kommuner sendt lignende opgaver i udbud. Dette skaber en præcedens, hvorfor det vil være god forvaltningsskik, at løsningen af opgaven sendes i udbud.

  Lovgrundlag

  Lovgrundlaget for den kommunale tandpleje er sundhedslovens kapitel 37, §§ 127-137.

  § 129, stk. 2 fastslår, at ”unge på 16 og 17 år selv kan vælge, om de ønsker at modtage det vederlagsfri kommunale tandplejetilbud hos praktiserende tandlæge efter eget valg eller på kommunal klinik.”

  I praksis betyder det, at der for de 16-17-årige er frit valg mellem kommunal eller privat klinik, såfremt behandlingen ikke er påbegyndt.

  § 127, stk. 2 fastslår endvidere, at ”kommunalbestyrelsen er ansvarlig for færdiggørelse af påbegyndte behandlinger ud over det fyldte 18. år.”

  Økonomi og afledt drift

  Tandplejens samlede driftsbudget udgør 21,75 mio. årligt, hvoraf der er afsat 4,374 mio. kr. årligt til tandregulering. Af disse dækker 3,605 mio. kr. over lønninger til en tandlæge, en tandplejer og seks klinikassistenter. Herudover er der afsat midler til 1/3 tandlægestilling, hvor den resterende del af stillingen er i børnetandplejen.

  Det vurderes, at udbuddet kan holdes indenfor tandplejens nuværende budget.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at en del af kommunens tandreguleringsopgave sendes i udbud.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-06-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/5760, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag principgodkende overdragelse af Rødekro svømmehal ved Sundhedscentret til Kultur- og Fritidsudvalget. Overdragelsen forudsætter godkendelse i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2017.

  Som led i udviklingsprocessen på Kultur og Fritidsområdet, og i forlængelse af idrætsfacilitetsanalysen, er det blevet vurderet hvordan de kommunale idrætsfaciliteter i fremtiden kan organiseres, drives og udvikles. Det vurderes, at et relevant område for en sådan omorganisering er de kommunale svømmehaller. Der ligger fire svømmehaller i Aabenraa Kommune. Svømmehallerne i Bov, Rødekro og Tinglev er kommunale, mens svømmehalen ved Arena Aabenraa er en selvejende institution.

  Administrationen af de tre kommunale svømmehaller har hidtil været opdelt mellem Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget. Det er forvaltningernes vurdering, at det vil være fornuftigt med en sammenlægning af svømmehalsadministrationerne i Aabenraa Kommune. Der er en lang række sammenfaldende opgaver mellem de tre svømmehaller, og det forventes at en samlet administration vil kunne medføre et udviklingspotentiale i form af eksempelvis udvikling af sundhedsfremmende aktiviteter og rationale ved samdrift.

  Der lægges op til at Sundhed og Forebyggelse samt Kultur og Fritid foretager en evaluering henholdsvis seks og 18 måneder efter overdragelsen for at belyse evt. uforudsete potentialer og udfordringer forbundet med reorganiseringen. Herunder også de økonomiske konsekvenser af overdragelsen.

  Da svømmehallen står for den langt overvejende del af driftsudgifter i bygningen, beliggende på Østergade 61-63 i Rødekro, vurderes det fordelagtigt, at bygningen overgår til Kultur- og Fritidsudvalget. Dette vil betyde en administrativ flytning af midler, der på nuværende tidspunkt vurderes at beløbe sig til 1,60 mio. kr. dækkende over lønninger, driftsudgifter og indtægter.

  Lokaludvalget for Rødekro Svømmehal er orienteret om den forestående flytning.

  Økonomi og afledt drift

  De økonomiske konsekvenser vil indgå i bevillingskontrollen pr. 30. september 2017.

  Indstilling

  Social og Sundhed og Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at driften af Rødekro Svømmehal overdrages fra Social- og Sundhedsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

  at bygningsansvaret for Østergade 61-63, 6230 Rødekro overdrages fra Social- og Sundhedsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-06-2017

  1. – 2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/2247, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage endelig stilling til økonomisk understøttelse af cafédrift ved aktivitetscenter, SRC og plejehjem. Udvalget principgodkendte nedenstående alternativ 1 ved behandlingen 5. april 2017, hvorefter sagen har været til høring i Seniorrådet  15. april 2017.

  Aabenraa Kommunes Interne Revision har efter principafgørelse fra SKAT vurderet, at caféer tilknyttet kommunale plejehjem og aktivitetscentre skal betale moms af salget til borgere der ikke er visiteret til madservice efter servicelovens §83. Denne vurdering er i mellemtiden blevet verificeret af kommunens eksterne revision Ernst & Young.

  Caféerne er bl.a. med til at understøtte Aabenraa Kommunes Ældre- og værdighedspolitik om, at borgerne skal have mulighed for at kunne deltage i spisefællesskaber. Formålet med caféerne er at skabe naturlige rum for aktive fællesskaber, hvor borgerne har adgang til uformel socialt samvær, og hvor borgerne understøttes i at tage en aktiv rolle i egen sundhed og trivsel. Cafétilbuddene tilknyttet giver endvidere borgerne indgang til aktivitet og frivillighed. Kommunens indsats på dette område understøttes bl.a. af et nyt litteraturstudie, som Sundhedsstyrelsen har fået udarbejdet af Aarhus Universitet, der viser, at især sociale aktiviteter, kan få ældre til at trives bedre.

  Såfremt momsafregningen pålægges borgerne vil det betyde en prisstigning på 25 pct. Konkret vil et varmt middagsmåltid vil fremover koste 54,50 kr. fremfor 43,5 kr. 

  Der opstilles her to alternativer:

  1) De nuværende priser fastholdes gennem ydelse af et midlertidigt 1-årigt tilskud på 268.000 kr. til cafédriften finansieret via §79-midler til politikimplementering, der giver mulighed for at afsøge alternativ finansiering.

  2) Priserne forhøjes med udgiften til moms. Dette kan medføre risiko for negativ påvirkning af caféernes rolle som understøttende for aktive fællesskaber.

  Omsætning og momsomkostninger mv. fremgår af vedlagte bilag.

  Høring/udtalelse

  Seniorrådet har de seneste år støttet de forskellige initiativer for at skabe aktive fællesskaber/spise-sammen-arrangementer for ældre i kommunen.

  Et overvejende flertal i Seniorrådet kan derfor gå ind for Social- og Sundhedsudvalgets forslag om, at nuværende priser på caféerne på kommunens plejehjem og aktivitetscentre fastholdes i 2017 ved at den yderligere udgift på 268.000 kroner dækkes ind via § 79-midler, som jo er målrettet aktiverende og forebyggende tiltag for ældre 60+.

  Et mindretal i Seniorrådet mener, at de 268.000 kroner bør findes indenfor udvalgets eget budget, og at der bør søges andre muligheder.

  Seniorrådet forventer dog, at der fremover fra 2018 kan findes en anden løsning på ovennævnte problem evt. via Kommunernes Landsforening.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at alternativ 1 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-06-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/14855, Sagsinitialer: kgl

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Aabenraa Kommune skal indgå i et samarbejde med Foreningen Team Tvilling.

  Team Tvilling er et samarbejde mellem frivillige løbere og kørestolsbrugere eller handicappede. Foreningen har rettet henvendelse til Aabenraa Kommune med forespørgsel om samarbejde. Foreningens mål er, at såvel handicappede som fuldt fungerende mennesker skal have mulighed for at få et godt liv samt synliggørelse af flere aktive handicappede deltagere i flere løb rundt omkring.  Socialt samvær på denne måde eliminerer berøringsangst, tabu og isolation for handicappede.

  Foreningen ønsker at etablere sig i Aabenraa Kommune med støtte fra kommunen. Målsætningen for foreningen er bl.a., at der etableres en lokal Team Tvilling afdeling for løbere/atleter, der træner mindst 1 gang ugentligt. Kommunen skal bl.a. udpege tovholdere og stå for opbevaring af udstyr.

  Det koster 88.000 kr. for kommunen at samarbejde med Team Tvilling det første år som opstart. Heri er inkluderet en vedligeholdelsespakke med 6 vogne samt en merchandicepakke. Udgiften for de efterfølgende år anslås til 27.000 kr. til vedligeholdelsespakke og 30 løbsuniformer.

  Indgås der samarbejde med Team Tvilling, ønsker foreningen, at kontrakten tegnes for en 5-årig periode.

  Økonomi og afledt drift

  Forvaltningen kan ikke umiddelbart anvise finansiering til det foreslåede samarbejde. Der kunne eventuelt peges på muligheden af årlig ansøgning via § 18-midlerne.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udvalget tager stilling til, om der skal indledes samarbejde med Team Tvilling.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-06-2017

  Drøftet.

  Der indledes ikke samarbejde med Team Tvilling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/21304, Sagsinitialer: ER.CHK

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om Socialtilsyn Syds årsrapport 2016 og om tilsynsrapporter for 2016 for Handicap & Psykiatris botilbud til voksne.

  Socialtilsyn Syds årsrapport 2016

  Socialtilsyn Syd udgav i maj måned i år deres årsrapport for 2016. Socialtilsyn Syd, der drives af Faaborg-Midtfyn Kommune, overtog pr. 1. januar 2014 tilsynet med sociale tilbud i Region Syddanmark, dvs. såvel de kommunale som de regionale tilbud. De drejer sig overordnet set om tilbud til børn og unge, tilbud til voksne, kombinerede tilbud til både børn, unge og voksne samt plejefamilier.

  Samtlige tilsyn er gennemført i henhold til den kvalitetsmodel, som alle landets 5 socialtilsyn anvender. Kvalitetsmodellen indeholder 7 kvalitetstemaer, der er konkretiseret med et antal kriterier og indikatorer. Inden for de enkelte indikatorer samt samlet for kvalitetstemaet gives det enkelte sociale tilbud en score efter følgende 5-punkts-skala for, i hvor høj grad kravene til kvalitet er opfyldt:

  ’5’ = i meget høj grad opfyldt

  ’4’ = i høj grad opfyldt

  ’3’ = i middel grad opfyldt

  ’2’ = i lav grad opfyldt

  ’1’ = i meget lav grad opfyldt.

  Den overordnede konklusion i årsrapporten er, at de sociale tilbud i Syddanmark i høj grad opfylder kvalitetsmodellens faglige krav til tilbuddenes kvalitet. Årsrapportens valgte fokuspunkter giver mulighed for at sammenholde scoringen/bedømmelserne med de enkelte detaljerede tilsynsrapporter. Der er derfor udarbejdet et særskilt overblik over tilsynsrapporterne på handicap- og psykiatriområdet.

  Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

  I vedlagte notat med ovenstående titel sammenstilles de scorer, som 11 tilbud i Handicap & Psykiatri i Aabenraa kommune har fået indenfor de forskellige kvalitetstemaer. Tilbuddene er bosteder og botilbud til udviklingshæmmede, borgere med psykisk funktionsnedsættelse og samtidige sociale problemer, borgere med forstyrrelser indenfor autismespektret og borgere med erhvervede hjerneskader.

  De enkelte tilsynsrapporter indeholder udover de nævnte scorer også en række observationer og betragtninger, som indgår i den samlede vurdering af, om det sociale tilbud opfylder betingelserne for godkendelse.

  Det bemærkes, at notatet med sit fokus på scorerne dermed ikke yder fuld retfærdighed overfor de 11 tilsynsrapporter, de hver især er på mellem 45 og 60 A4-sider.

  Sammenstillingen af scorer kan imidlertid give et overordnet indtryk og måske give anledning til en nysgerrighed og interesse for at se nærmere på en eller flere af de enkelte tilsynsrapporter, der beror i sagen.

  Det overordnede indtryk af tilsynsrapporterne for tilbud i Handicap & Psykiatri er, at tilbuddene har en høj faglig kvalitet. Niveauet har ændret sig minimalt ift. 2015 (tabel s. 15).

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Socialtilsyn Syds årsrapport tages til efterretning,

  at orienteringen vedrørende Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-06-2017

  1. – 2. at taget til efterretning.
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  • Projekt SeniorNET - ensomhed blandt enlige ældre
  • Ansøgning til pulje vedr. ”Bedre mad i eget hjem”
  • Åbning af svømmehallen i Rødekro
  • Temadag om vederlagsfri fysioterapi
  • Lov om frikommunenetværk vedtaget med ikrafttræden den 1. juli 2017
  • KL´s Ældrekonference 25. september 2017. Sted: Hotel Comwell Kolding. Emne: Det gode ældreliv trods sygdom.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at  orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-06-2017

  Orienteringerne taget til efterretning.