Beslutningsprotokol

torsdag den 24. august 2017 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/41998, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  I henhold til Servicelovens § 18 uddeler Aabenraa Kommune tilskud til foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde. Der er udarbejdet en Frivillighedspolitik hvor principper og procedurer står beskrevet til § 18 midlerne.

  Frivillighedsrådet i Aabenraa Kommune har gennemgået alle indkomne ansøgninger, og har fremsendt deres anbefalinger og kommentarer til fordeling af midlerne i den 2. ansøgningsrunde for 2017.

  Efter Frivillighedsrådets fordelingsrunde er alle midler for 2017 fordelt.

  Økonomi og afledt drift

  Restbudgettet i 2017 udgør ultimo juli 0,369 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udvalget gennemgår anbefalingerne fra Frivillighedsrådet, og beslutter den endelig uddeling.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 24-08-2017

  Fordeling af § 18 midler for 2017 godkendt som anbefalet af Frivillighedsrådet.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.  

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/25260, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2017 godkendte Økonomiudvalget, at Social- og Sundhedsudvalget fik tilført 10,0 mio. kr. til at imødegå udfordringer i forhold til hjemmeplejen og Sygeplejen.

  I bevillingskontrollen pr. 31. marts 2017 blev der indlagt en risikovurdering på 1,5 mio. kr., som udvalget ikke anviste løsningsmuligheder til.

  Social & Sundhed har i samarbejde med Budget pr. 30. juni 2017 udarbejdet en ekstraordinær budgetkontrol.

  Det vurderes, at der i 2017 vil være en samlet udfordring for Social- og Sundhedsudvalget på i størrelsesordenen 2,0 – 4,0 mio. kr. (eksklusiv Aktivitetsbestemt medfinansiering).

  Det vurderes samtidig overordnet set, at Social- og Sundhedsudvalgets budget 2017 vedr. serviceudgifter kan overholdes. Heri indgår de aftalestyrede enheders forventede resultat, som vurderes at være et mindre forbrug.

  Forvaltningen følger udviklingen tæt. På nuværende tidspunkt anbefales det, at eventuelle budgetomplaceringer afventer bevillingskontrollen pr. 30. september 2017.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at den ekstraordinære budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 tages til efterretning,

  at eventuelle budgetomplaceringer og handlemuligheder afventer bevillingskontrollen pr. 30. september 2017.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 24-08-2017

  1. at taget til efterretning.
  2. at godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/13428, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om den forventede udfordring i budget 2018 på det specialiserede voksenområde og skal på baggrund heraf tage stilling til udfordringens størrelse og en udvidelse af rammen i 2018.

  Social & Sundhed har i lighed med tidligere år opgjort udfordringsbilledet på det specialiserede voksenområde. Prognosen, som er vedlagt sagen viser at der i 2018 forventes en samlet udfordring på 6,825 mio. kr. stigende til 7,902 kr. i budget 2021.

  I prognosen skitseres den forventede tilgang ag borgere samt tilhørende udgifter fordelt på de 2 kategorier, ”Tilgang fra Børn og Skole” samt ”Øvrig nettotilgang”.

  ”Tilgang fra Børn og Skole” er unge, som overgår til Social og Sundhed når de fylder 18 år eller efter endt efterværn. Denne tilgang forventes i 2018 at udgøre 3,825 mio. kr. Dette ses af tabel 1 i bilag.

  I den første prognose for tilgangen i 2018, udarbejdet i marts, blev ”Øvrig tilgang – netto” vurderet til at være 5,261 mio. kr. (jf. bilag tabel 1). Ved en revurdering af prognosen med afsæt i den faktiske udvikling i nettotilgang i år pr. 1. august 2017 ses, at nettotilgangen i 2017 har været 0 borgere. Et forsigtigt bud på denne nye tendens kunne være, at den i et eller andet omfang afspejler tidligere investeringer i styrket opfølgning, socialpædagogernes øgede fokus på midlertidighed og hurtigere afslutning af indsatser samt muligvis øget beskæftigelse. Det er endnu for tidligt at vurdere, om den tendens holder i 2018. Udviklingen følges i 2017 og bør revurderes i forbindelse med første bevillingskontrol 2018.

  Til kvalificering af den forventede tilgang er det forvaltningens anbefaling, at der tages højde for at der ses en udvikling i efterspørgsel af særlig indsats og der for tiden er nogle unge, som er overgået fra Børn og Skole, som stadig bor hjemme, de afventer åbning af et konkret botilbud, som åbner i 2018.

  Endelig har forvaltningen i forhold til budget 2018, indlagt Aabenraa Kommunes andel af udgifter til etablering af 150 pladser til psykisk syge borgere med særligt sikringsbehov. Denne aftale vil betyde, at Aabenraa Kommune forventes at få en økonomisk forpligtigelse på ca. 1,6 mio. kr. årligt. Der er dog via årets Lov og Cirkulære kompenseret med ca. 0,3 mio. kr. årligt, således at den økonomiske forpligtelse udgør ca. 1,3 mio. kr. årligt. Aabenraa Kommune vil ikke få nogen besparelse ved anvendelse af pladserne, da der lægges op til at borgere under ophold på disse nye institutioner ikke mister deres faste plads i kommunen.

  Kommunernes samlede forpligtigelse på de nye botilbud udgør 80 % af den samlede udgift, de 20 % afholdes af regionen.

  Økonomiudvalget besluttede den 23. maj 2017 (pkt. 101) at acceptere en ubalance på 8,0 mio. kr. på handicap- og psykiatriområdet ved aflevering af budgetbidraget i juni 2017.

  Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at der gives et rammeløft til handicap- og psykiatriområdet i 2018 på 6,625 mio. kr., idet ”Øvrig tilgang af borger  – netto” forventes at blive 0.

  Samlet set er udgiftsprognosen for tilgang til handicap- og psykiatriområdet i 2018 6,625 mio. kr.

  Yderligere gøres opmærksom på, at budgettet på området i 2017 forventes overholdt.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der i forhold til budget 2018 gives et rammeløft på 6,625 mio. kr.,

  at der følges tæt op på udviklingen ultimo 2017 og foretages en revurdering i forbindelse med 1. bevillingskontrol i 2018.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 24-08-2017

  1. at anbefales godkendt.
  2. at godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/19436, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der søges om frigivelse af anlægsbevillingen i 2017 til HjælpemiddelHuset, der er afsat på den godkendte investeringsoversigt og der skal tages stilling til finansiering af en merudgift på 0,687 mio. kr. i forbindelse med flytningen af HjælpemiddelHuset fra den nuværende placering på Industrivej til Brunde Øst, Rødekro.

  De 0,687 mio. kr. dækker over manglende poster i den oprindelige omkostningsvurdering, som samlet udgjorde 1,470 mio. kr. samt uforudsete udgifter.

  Anlægget omfatter eksempelvis tilpasning af eksisterende lagerfaciliteter med værksted mv., opstilling af pavilloner til kontor, etablering af undervisnings- og afprøvningsrum til Straks Service samt etablering af vaskehal til hjælpemidler.

  De uforudsete udgifter har bl.a. baggrund i kontraktforhandling med den nuværende udlejer, fordi det var nødvendigt her at forhandle om huslejen. Det var desuden af konstruktionsmæssige årsager i højere grad end først antaget nødvendigt at lave indvendige ombygninger og installationer, hvorfor det var påkrævet at få adgang til bygningen tidligere end forventet. Derfor er der i en periode dobbelt husleje.

  Der er behov for supplerende ekstern rådgivning, fordi opgavens karakter har ændret sig bl.a. pga. vaskehallen. Den var tiltænkt placeret udvendigt men måtte laves indvendigt af konstruktionsmæssige årsager. Det nødvendiggjorde supplerende rådgiverydelser.

  Økonomi og afledt drift

  I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017 blev der afsat et samlet rådighedsbeløb på 1,470 mio. kr. til Hjælpemiddelhuset.

  I rådighedsbeløbet er der disponeret med udgifter til opstilling af pavillon, etablering af vaskerum, diverse flytteudgifter og etablering af personalerum, møde- og undervisningsfaciliteter.

  Siden vedtagelsen af det oprindelige anlægsbudget har byrådet som led i særpuljens anvendelse bevilliget  0,260 mio. kr. til forbedring af Straks Service. Disse midler indgår i ombygningen af det nye lejemål.

  I forhold til det godkendte rådighedsbeløb er ikke afsat midler til uforudsete udgifter, rådgivningshonorar, ekstern rådgiver, administrative omkostninger (herunder byggetilladelse, miljøundersøgelse m.v.) og ekstraudgift til husleje i 2017 i alt 0,687 mio. kr.

  I forhold til finansiering af merudgiften i forhold til det afsatte rådighedsbeløb henledes opmærksomheden på afslutningen af anlægsprojekt i Rødekro Svømmehal, hvor der forventes et mindreforbrug.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der meddeles en negativ anlægsbevilling til Rødekro Svømmehal på 0,687 mio. kr. og at den negative anlægsbevilling tilføres kassen,

  at rådighedsbeløbet til HjælpemiddelHuset forhøjes med 0,687 mio. kr. finansieret af likvide midler,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 2,157 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2017 og at anlægsbevillingen frigives.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 24-08-2017

  1. – 3. at anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/23065, Sagsinitialer: akpa

  Sagsfremstilling

  På den godkendte investeringsoversigt til budget 2017-2020 er der afsat 1,8 mio. kr. i 2017 til Velfærdsteknologi.

  Midlerne skal finansiere projekt velfærdsteknologi og Living Tech Aabenraa og realisere vision og mål i Social- og Sundhedsudvalgets strategi for velfærdsteknologi ”Det gode liv og sund vækst 2020 – Vi vil mere med velfærdsteknologi”.

  Projektet har til formål at tilvejebringe nye løsninger og vækst i Aabenraa Kommune ved:

  • at understøtte borgerens livskvalitet og mestring, så der efterspørges mindre hjælp fra kommunen
  • at levere effektiv moderne opgaveløsning som lever op til forventningerne om digitalisering og anvendelse af ny teknologi, og
  • Skabe vækst og arbejdspladser inden for social og sundhedsområdet ved at samarbejde med og tiltrække nationale og internationale virksomheder til Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at det afsatte rådighedsbeløb til Velfærdsteknologi til Velfærdsteknologi på 1,8 mio. kr. i 2017 frigives.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 24-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/3908, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag beslutte udmøntning af udvidelse af klippekortsordning.

  I tidligere sag nr. 57 af 7. juni 2017 blev udvalget orienteret om udmøntning af værdighedsmidlerne. Det fremgik af denne orientering, at der mangler at blive udmøntet 750.000 kr. til udvidelse af klippekort i 2017 og 1.587.000 kr. i 2018.

  Forvaltningen indstiller, at klippekortet bliver udvidet fra dags dato til de nye målgrupper, og at det første ½ år bruges til at samle erfaring med målgrupperne, behovet og den mest hensigtsmæssige organisering.

  Det betyder, at klippekortmidlerne til udvidelse af målgruppen tilføres hjemmeplejen som en ramme. Hjemmeplejen vil ansætte personale til at varetage den nye opgave, dels i form af, at deltidsansatte medarbejdere får mulighed for at byde ind på opgaven, og dels ved nye ansættelser, hvis der bliver behov herfor.

  Forvaltningen indstiller, at klippekortet skal understøtte følgende 3 målgrupper:

  • Pårørende til demente,
  • Borgere i rehabiliteringsforløb,
  • Borgere der ikke er selvvalgt ensomme.

  Værdighed vil blive understøttet på følgende vis:

  I forhold til pårørende til en dement borger skal klippekort give øget mulighed for aflastning af pårørende, som ikke kan foregå i dag på demensdaghjem, således at den pårørende kan opnå højere grad af selvbestemmelse over sin tid og kan opretholde sit sociale netværk.

  I forhold til borgere i rehabiliteringsforløb skal klippekortet understøtte, at borgeren opnår højere grad af selvbestemmelse og bliver mindre afhængig af hjælp til at opretholde sine sociale eller fysiske interesser.

  I forhold til ikke selvvalgt ensomme skal klippekortet understøtte, at borgeren ved en nem selvvalgt støtte til aktivitet og fællesskab bliver i stand til at bryde ensomheden. Der tages således udgangspunkt i borgerens ønske om at bryde ensomheden.

  Fleksibel adgang til klippekort

  Pårørende til en dement borger træffer aftale med demenskoordinatorerne om behovet, og aflastningen bliver aftalt med hjemmeplejen.

  Borgere, der skal have understøttet deres rehabiliteringsforløb, træffer aftale med rehabiliteringsteamet, og behovet bliver aftalt med hjemmeplejen.

  Borgere, der oplever sig ensomme, kan træffe aftale med Forebyggende hjemmebesøg eller kontakte visitationen.

  En mere præcis målgruppeformulering og optimering af organiseringen vil ske på baggrund af erfaringer indhentet det første ½ år, og resultatet heraf vil blive forelagt Seniorrådet og Social- og Sundhedsudvalget i marts måned 2018.

  Som udgangspunkt skal klippekort aktiviteterne finde sted på hverdage i tidsrummet kl. 10 til 22. Så borgeren kan støttes i eventuelle aftenarrangementer.

  Information vedrørende det nye klippekortstilbud vil blive givet via Ruden og igennem medarbejderne, der møder problemstillingerne.

  Økonomi og afledt drift

  Der overføres 750.000 kr. til Hjemmeplejen i 2017 til opstart, gennemførelse og planlægning af opgaven i 2017.

  I 2018 overføres 132.000 kr. pr. måned, indtil ordningen er evalueret og den videre organisering besluttet.

  Høring/udtalelse

  Seniorrådet høres om forslaget til udmøntning af klippekortsmidlerne på møde den 21. august 2017. Høringssvar  fra Seniorrådet vil foreligge til mødet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at det nye klippekortstilbud med 3 nye målgrupper iværksættes,

  at klippekortsordningen evalueres ved udgangen af 2017.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 24-08-2017

  1. at godkendt, idet midlerne prioriteres til pårørende til demente og borgere der ikke er selvvalgt ensomme.
  2. at godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/2473, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte opfølgning på de 13 forslag i KLK analysen af ældreområdet; herunder handlemuligheder i forhold til behovet for et rammeløft i budget 2018.

  Forvaltningen har udarbejdet et kort notat i forhold til de enkelte forslag samt en oversigt over KLK anbefalinger med økonomisk virkning.

  KLK analysen er senest afrapporteret på minibudgetseminar den 15.august 2017.

  Forslagene har været med til, at forvaltningen har kunnet indstille fokus mere skarpt på de initiativer, der kan være med til at forbedre kvalitet og økonomi på ældreområdet.

  Forslagene danner ligeledes grundlag  for en politisk drøftelse i forhold til den fortsatte udvikling.

  I relation til den primære anledning til KLK-analysen, den pressede økonomi på ældreområdet, skal der særligt ses på forvaltningens  status på forslag 5. ”Tidligere opfølgning på trufne visitationsbeslutninger” og forslag 6. ”Fokuseret revisitation (opfølgning) bør indføres”.

  Forvaltningen har i den forbindelse igangsat et arbejde, der i løbet af resten af 2017 vil betyde, at ca. 400 borgere vil få gennemgået deres behov og indsatser. Gennemgangen vil tage udgangspunkt i viden fra tidligere opfølgningsforløb og vil ske på grundlag af en indledende dialog imellem visitationen, sygeplejen, træning og hjemmeplejen.

  Erfaring fra tidligere opfølgning på 52 borgere har parallelt med KLK analysen betydet, at der er indarbejdet handlemuligheder på 4 mio. kr. i budget 2018. En gennemgang af de endelige KLK forslag har betydet, at der antages at der er et yderligere potentiale på 2 mio. kr. i forhold til skærpet opfølgning.

  Endvidere gøres opmærksom på forslag 9 ”Hjemmeplejen kan effektiviseres”. Her har Hjemmeplejen og forvaltningen arbejdet med forskellige initiativer til omlægning af møder, nedlæggelse af vikarkorps, opfølgning på enkeltsager og nedbringelse af køretid ved at flytte grupper.

  Det vurderes, at denne indsats samlet kan bidrage med 0,8 mio. kr. til Hjemmeplejens udfordring med at overholde den aftalte timepris. Denne udfordring forventes at udgøre ca. 3 mio. kr. i 2018.

  De øvrige forslag i KLK-analysen vurderes ikke umiddelbart at have en økonomisk effekt.

  Med henvisning til Økonomiudvalgets tidligere beslutning om et muligt rammeløft på 10 mio. kr. i 2018 anbefaler forvaltning på ovenstående grundlag, at rammeløftes fastholdes.

  Indstilling

  Social & Sund indstiller

  at opfølgningen på KLK-rapportens anbefalinger drøftes,

  at ældreområdets rammeudfordring fastholdes på 10 mio. kr. i budget 2018.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 24-08-2017

  1. at drøftet.  Forvaltningen arbejder videre med opfølgning på KLK-rapportens anbefalinger, idet der afrapporteres til udvalget.
  2. at godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/25601, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om konsekvenserne ved initiativ besluttet i forbindelse med beredskabskataloget for 2016 til 2019.

  Der blev i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2016 til 2019 besluttet, at der ved øget opfølgning skulle opnås en nettogevinst på 0,800 mio. kr. i 2017 og i overslagsårene. Dette skulle ske ved en øget opfølgning hos borgere, der modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem.

  De konkrete borgere blev i samarbejde imellem støttepædagogerne og visitationen gennemgået, og alle borgere fik opdateret deres mål og tilpasset deres støtte.

  De konkrete 500 borgere, der blev revisiteret i 2016, fik samlet tilpasset deres hjælp for et beløb svarende til 1,4 mio. kr., så målet blev indfriet og investeringen blev opnået.

  I forbindelse med opfølgningen blev der opnået en del sidegevinster:

  1. Systematisk gennemgang og dokumentation:

  • Udredning ift. borgerens funktionsniveau og behov for støtte.
  • vurdering af hvordan borgerens behov for støtte ”bedst” kan afhjælpes/sammensættes i forhold til Visitation & Rehabiliterings bevillingsområder
  • mål for den udmålte støtte, og aftale om dato for opfølgning (SMART-mål)
  • målformuleringer, der sikrer et fælles overordnet mål/plan for borgeren, hvor der er flere leverandører involvere omkring borgeren
  • opfølgning/revisitering på øvrige iværksatte hjælpeforanstaltninger under Visitation & Rehabiliterings bevillingsområder
  • handleplan i forhold til borgerens fremtid
  • bevillingsbrev – også i forhold til borgere, hvor der ikke er sket ændringer i støtten
  • Hvis støtten kan gives udenfor kommunens bevillingsområde, blev der henvist til dette.
  • Undersøgt om borgerens udfordring kunne afhjælpes med et velfærdsteknologisk hjælpemiddel.


  2. Samarbejdet med leverandørerne er styrket gennem en tæt dialog under opfølgningen, og medført:

  • klarhed i forhold til hvad der forventes fra leverandøren i forhold til de aftalte mål for borgeren
  • aftaler og retningslinjer for dokumentation – herunder udarbejdelse af indsatsplaner, resultatmål
  • aftaler og retningslinjer for opfølgning og tilbagemelding til V&R – herunder statusbeskrivelse
  • aftale om faste dialogmøder leverandørerne og Visitation & Rehabilitering imellem – med fokus på mål for den enkelte og behovet for udvikling af eksisterende tilbud.
  • fremadrettet systematik omkring opfølgninger på bevilget støtte ud fra status fra leverandøren i forhold til de tidsbegrænsede mål for borgeren.


  Der kan ikke siges med sikkerhed, om dette fælles fokus på målrettet indsats om borgeren er årsag til, at vi nu ser en mindre udvikling end forventet af efterspørgslen på støtte i eget hjem.

  Forvaltningen har det seneste år har konstateret, at der har været en tilgang på 139 borgere og en afgang på 122 borgere.

  Tendensen til at borgerne får støtte i en midlertidig periode er styrket over perioden. Dette tilskrives især øget samarbejde om borgeren og øget fokus på opnåelse af de opsatte mål. Der kan også være andre årsager til stagnation i efterspørgslen på støtte, som vi ikke er bekendt med.

  En anden væsentlig faktor er en ændret kultur med fokus på effektuering af indsatser. Sagsbehandling og effektuering sker således indenfor 2 måneder, hvilket betyder, at borgeren får støtten hurtigere, men også at man i højere grad tør afslutte borgeren.

  Indstilling

  Social & Sund indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning,

  at den nye tendens indgår i Social- og Sundhedsudvalgets budgetlægning for 2018.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 24-08-2017

  1. at taget til efterretning.
  2. at godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/24882, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om udmøntning af en tidligere besluttet budgetgaranti i 2017 til Aabenraa Selvhjælp. Endvidere drøftes håndteringen af en formodet tilsvarende udfordring i 2018.

  Aabenraa Selvhjælp har ultimo juni 2017 modtaget et afslag på ansøgning om tilskud fra Socialstyrelsens på PUF midler på i alt 300.000 kr. (Pulje til frivilligt socialt arbejde under Socialstyrelsen).

  Formålet med puljen er at styrke den samlede sociale indsats i samfundet gennem tilskud til frivilligt socialt arbejde i form af at støtte projekter, der styrker den frivillige ulønnede indsats, og forebygger og afhjælper sociale problemer. Målgruppen for puljen er særligt truede mennesker eller mennesker i en svær livssituation.

  Socialstyrelsen havde modtaget i alt 442 ansøgninger på i alt 143,8 mio. kr. Der blev imødekommet i alt 269 ansøgninger med i alt 43,3 mio. kr.

  Som en konsekvens mangler Aabenraa Selvhjælp ca. 300.000 kr. i deres budget for 2017 og anmoder derfor Aabenraa Kommune om at få udmøntet den resterende del af deres budgetgaranti på 250.000 kr.

  Aabenraa Selvhjælp har hidtil været finansieret delvist af etårige PUF midler på 250.000 kr. og et fast tilskud fra Aabenraa kommune samt en årlig ansøgning til § 18 midlerne på 140.000 kr. (2014) samlet i alt 690.000 kr. I 2017 forventer Aabenraa Selvhjælp et forbrug på 678.000 kr. Den største del udgøres af løn og husleje.  

  Aabenraa Selvhjælp økonomi har senest været behandlet i Social og Sundhedsudvalget den 10. august 2016 og igen 7. december 2016. Aabenraa Selvhjælp i 2017 har et budgetbehov på årligt ca. 650.000 kr. og modtager 300.000 kr. årligt i fast tilskud fra Aabenraa Kommune og et forventet tilskud på 100.000 kr. ved 2. runde uddeling af § 18 midlerne. Det blev oplyst, at der ansøges om PUF midler. Hvis ikke der bevilges PUF midler er der behov for yderligere kommunal finansiering fx af § 18 midlerne på ca. 350.000 kr.

  Social- og Sundhedsudvalget har bevilliget 100.000 kr. af § 18 midlerne og godkendte en budgetgaranti for det resterende beløb 250.000 kr. i 2017. Budgetgarantien er indarbejdet i budget 2017, hvorfor der er afsat penge til formålet i 2017. Det er denne situation som med Socialstyrelsens afslag af 22. juni 2017 er blevet aktuel.

  Aabenraa Selvhjælp mangler et tilsvarende beløn i budget 2018. For 2018 er der budgetteret med hhv. de 327.000 kr. efter § 18 og 62.000 kr. til et projekt omkring senfølger hos voksne efter seksuel misbrug. Med Socialstyrelsens afslag skal der tages stilling til en fornyet budgetgaranti for 2018.

  Økonomi og afledt drift

  I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets behandling af ”Budget i balance 2017 pr. 1. februar 2017” (pkt. 16) blev der godkendt finansiering af underskudsgarantien på 0,250 mio. kr. i 2017.

  I 2018 er der ikke taget stilling til finansiering af en underskudsgaranti på 0,250 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orientering om udmøntning af den afsatte budgetgaranti for 2017 tages til efterretning,

  at budgetgaranti for 2018 til Aabenraa Selvhjælp drøftes,

  at udfordringen vedrørende budgetgaranti i 2018 håndteres i forbindelse med 1. bevillingskontrol 2018.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 24-08-2017

  1. at taget til efterretning.
  2. at drøftet. Der gives en budgetgaranti på kr. 250.000,00 i 2018.
  3. at godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/13346, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget godkendte d. 5 oktober 2016 et udkast til driftstilskud og driftsoverenskomst mellem Aabenraa Kommune og Den Selvejende Institution (DSI) Valdemarshus.

  Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet bilagte forslag til driftsoverenskomst i dialog med DSI Valdemarshus.

  Følgende vilkår for driftsoverenskomsten fremhæves:

  · Aktivitetscentret er beliggende på Valdemarsgade 11, 6330 Padborg.

  · Tilbuddet drives i overensstemmelse med servicelovens §79.

  · Driftsoverenskomsten træder i kraft d. 1. oktober 2017, og kan opsiges med 9 måneders varsel.

  · DSI Valdemarshus har oprettet vedtægter, som er godkendt af Aabenraa Kommune d. 31. maj 2017

  · DSI Valdemarshus modtager et årligt driftstilskud, der fastsættes i forbindelse med Aabenraa Kommunes budget for det kommende år.

  · Kommunen skal godkende de halvårlige aktivitetsplaner for Valdemarshus

  · Kommunen holder årligt driftsmøde med DSI Valdemarshus.

  · DSI Valdemarshus udarbejder årligt en redegørelse for afholdte aktiviteter forud for driftsmødet.

  Det fremgår desuden af driftsoverenskomsten, at opsparede midler indestående på det tidligere Brugerråds bankkonti skal overføres til Aabenraa Kommune. Kommunen vil i forbindelse med etablering af DSI Valdemarshus yde et engangstilskud til DSI Valdemarshus svarende hertil. Engangstilskuddet forudsættes anvendt indenfor formålsbeskrivelsen i vedtægterne for DSI Valdemarshus til gavn for de lokale brugere af Aktivitetscentret. Forvaltningen har pr. 27. juni 2017 fået oplyst af DSI Valdemarshus, at de opsparede midler udgør 0,318 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at driftsoverenskomst mellem Aabenraa Kommune og DSI Valdemarshus godkendes,

  at kommunen i forbindelse med etablering af DSI Valdemarshus yder et engangstilskud på 0,318 mio. kr. i 2017.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 24-08-2017

  1. og 2. at godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/25042, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende Den Sociale Rammeaftale 2018.

  KKR Syddanmark godkendte den 14. juni 2017 Rammeaftalen for 2018 og sender den til endelig godkendelse hos kommuner og Region.

  Kommunerne bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes der hvert år en rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

  Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Rammeaftalen gælder for 2018 og genforhandles årligt. Den lovgivningsmæssige ramme er beskrevet i Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

  Hidtil har rammeaftalen været et dokument udarbejdet af administrationen, men på baggrund af henvendelser fra politikerne i flere kommuner, med ønske om politisk inddragelse i processen, har der for rammeaftale 2018 været en politisk proces.

  Den 9. marts 2017 mødtes de Regionen og de 22 kommuner til en temadag med drøftelse af de indkomne forslag og prioritering af disse. På temadagen udvalgtes tre temaer til rammeaftale 2018:

  • Der skal øget fokus på effekt. Vi skal sikre, at de metoder vi anvender virker
  • Der skal sættes fokus på, hvordan kommunerne kan understøtte, at borgerne er en aktiv del af samfundet/lokalsamfundet.
  • Der er behov for øget fokus på koordinerede socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange.

  Indsatser i Rammeaftalen 2018

  Øget fokus på effekt. Vi skal sikre, at de metoder vi anvender virker

  Der afholdes kurser om metoder i botilbud efter samme skabelon som blev udviklet i 2016, og der arbejdes på at udvikle et kursus for myndighedspersoner. Der afholdes i 2018 en temadag om effekt, hvor kommunerne og regionen kan dele viden.

  Fokus på hjælp i nærmiljøet og specialiseringen bør derfor komme til borgeren fremfor, at borgerne skal komme til de specialiserede tilbud

  Der tages initiativ til et projekt med fokus på, hvordan vi i Syddanmark kan igangsætte projekter med udgangspunkt i forskellige målgrupper.

  Fokus på, hvordan kommunerne understøtter, at borgerne er en aktiv del af samfundet

  Socialdirektørforum vil i 2018 afholde en konference for kommunerne og regionen omkring inddragelse af civilsamfundet. Konferencen skal være en inspiration til, hvordan man lokalt og tværkommunalt kan arbejde med frivillighed, egenmestring og samskabelse.

  Øget fokus på koordinerede socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange

  Der udarbejdes i 2017 en projektbeskrivelse for, hvorledes behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien bedre kan støtte og koordinere om de borgere, som har mange sektorovergange, og borgere som har en udadreagerende eller selvskadende adfærd. Projektet vil blive igangsat i 2017 og fortsætte gennem hele 2018.

  Styring af udgifterne på det specialiserede området

  Der vil i 2018 være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til 2017 i alle kommuner og regionen. Der tages dog højde for pris- og lønfremskrivning, hvilket i praksis betyder, at udgifterne fra 2017 til 2018 maximalt må stige med KL´s pris og lønfremskrivning. Dette skal ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering på de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud.

  Med henblik på at følge og styre udgifterne på det specialiserede socialområde udarbejdes følgende:

  •        En beskrivelse af udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Der skal som en del af analysen ses på mulige årsager til udgiftsudviklingen

  •        En beskrivelse af udviklingen af antal sager og antal særligt dyre sager. Beskrivelsen skal blandt andet anvendes som forklaringsvariabel i forhold til udviklingen af udgifterne på det specialiserede socialområde i Syddanmark

  Udover indsatserne ovenfor er der i Rammeaftalen 2018 aftalt følgende indsatser:

  •        Tendenser og behov

  •        Opfølgning på belægningen på tilbud på det specialiserede socialområde i Syddanmark

  •        Belægnings- og driftsmøder med Region Syddanmark

  •        Sikring af effektiv drift

  •        Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

  I Styringsaftalen er der følgende markante justeringer til aftalen 2018:

  • Tilbud drevet med driftsoverenskomst er ikke omfattet af Styringsaftale 2018. I vejledning til Serviceloven (2017) fremhæves, at private tilbud, herunder selvejende institutioner, der har indgået aftale med kommunale og regionale driftsherrer, ikke indgår i rammeaftalen.
  • Beboerbetaling på tilbud efter §§109 og 110. Der er den 4. november 2016 indgået aftale mellem regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om revision af servicelovens voksenbestemmelser. Heraf indgår aftale om forenkling af reglerne for egenbetaling for ophold i botilbud efter §§109 og 110.

  I forhold til Aabenraa Kommune gøres opmærksom på, at de 3 politiske temaer i rammeaftalen flugter med kommunens fokus på effekt, borgerdeltagelse og øget fokus på socialpsykiatri og sektorovergange.

  Indstilling

  Social & Sundhed og Børn og Skole indstiller,

  at Rammeaftale 2018 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 24-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 29-08-2017

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/23254, Sagsinitialer: kgl

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget  og Børne- og Uddannelsesudvalget skal i denne sag godkende en ny samarbejdsaftale med Center for undervisning (CFU).

  Udvalgene godkendte sidste år at opsige den tidligere rammeaftale med CFU. Forvaltningerne anså den tidligere rammeaftale som begrænsende i forhold til ønsker om nye initiativer. Rammeaftalen var endvidere en fælles aftale med Sønderborg og Haderslev Kommune.

  Igennem det seneste år har Sundhed & Forebyggelse, og Børn og Skole været i forhandling om ny kontrakt med CFU. Med den nye aftale får Aabenraa Kommune en individuel aftale, hvor der er mulighed for at tage afsæt i de til enhver tid gældende mål for sundhedsafdelingens forebyggelse/sundhedsfremme og skolens læringsmål.

  Indsatserne udfoldes hovedsageligt i to arenaer – folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Koordineringen sker overordnet mellem en repræsentant for Sundhed & Forebyggelse, en repræsentant fra skoleafdelingen samt CFU’s sundhedspædagogiske koordinator.

  Forebyggelsesindsatserne i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne omhandler forsat følgende områder:

  • Seksuel sundhed: Understøttelse af den årlige ”Kun med kondom” kampagne. Deltagelse ved større arrangementer som ”By Night” samt besøg af Ung til Ung korpset i folkeskolens udskolingstrin.
  • Tobak: Formidling af fakta om tobak og tobakkens virkning gennem inddragende undervisning i 6. klasser. Besøg på ungdomsuddannelser, hvor de unge kan besøge hotspots med forskellige fokus på tobak og rygning.
  • Læremidler omkring rusmidler: Læremidler er udarbejdede undervisningsforløb til lærerne, materiale til brug i undervisningen samt faglig pædagogisk sparring til emnet.

  Økonomi og afledt drift

  Det samlede budget til samarbejdet er forsat omkring 280.000 kr. fordelt med ca. 260.000 kr. til CFU og ca. 20.000 kr. til Ung til Ung korpset. Den samlende udgift er fordelt med 50 % til hvert af udvalgene.

  • Social & Sundhed har afsat 140.000 kr. af midlerne til sundhedsfremme og forebyggelse.
  • Børn og Skoles andel finansieres af skolernes fælles konto.

  Indstilling

  Social & Sundhed og Børn og Skole indstiller,
  at den nye samarbejdsaftale godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 24-08-2017

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 29-08-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/26779, Sagsinitialer: akpa

  Sagsfremstilling

  Udvalget præsenteres i denne sag for resultatopgørelsen for velfærdsteknologi 2016 - 2017.

  Resultatopgørelsen er et nedslag i indsatsen på velfærdsteknologiområdet og tager afsæt i strategien ’Det gode liv og sund vækst – Vi vil mere med velfærdsteknologi’. Resultaterne viser de seneste 12 måneders målrettede arbejdet med at løfte på de 3 strategiske spor: Borgerens gode liv, Mere for penge og Livingtech Aabenraa og de dertilhørende målsætninger.

  Det seneste år har der været fart på afprøvninger, erfaringsindhentning og dokumentation af potentialer og resultater. Og Aabenraa Kommune har markeret sig som en væsentlig national aktør inden for området. Der er gennemført 15 projekter og igangsat 11 afprøvningsprojekter og 6 implementeringer af afprøvede og dokumenterede teknologier. 1.250 borgere og 870 medarbejdere har deltaget i velfærdsteknologiprojekter. I efteråret 2017 træffes beslutning om nye implementeringer af teknologier på baggrund af netop afsluttede testforløb.

  Det strategiske spor ’Borgerens gode liv’
  Der er syv målsætninger, som handler om, hvordan velfærdsteknologi kan understøtte selvstændighed, selvhjulpenhed og mestring; sundhedsfremme, forebyggelse og selvmonitorering samt struktur og tryghed i hverdagen. Der er i perioden blevet arbejdet målrettet med og skabt konkrete resultater for seks af de syv målsætninger.

  Det strategiske spor ’Mere for pengene’
  Der er fem målsætninger, som handler om dokumentation, synliggørelse og udbredelse af gevinster og værdi, bedre udnyttelse af ressourcer og øget handlerum samt innovativ opgaveløsning.  Der er i perioden blevet arbejdet målrettet med og skabt konkrete resultater for fire af de fem målsætninger.

  Det strategiske spor ’Livingtech Aabenraa’
  Der er der otte målsætninger, som handler vækst, markedsmodning og udvikling af bæredygtige løsninger, offentlig-privat samarbejder og partnerskaber på tværs af sektorer samt etablering af et innovativt og praksisnært udviklingsmiljø. Der er i perioden blevet arbejdet målrettet med og skabt konkrete resultater for syv af de otte målsætninger.

  Ser man samlet og på tværs af de tre strategiske spor, bidrager de til gevinster i forhold til de fire bundlinjer, nemlig for økonomi, borger, medarbejder og vækst. Der er indtil nu opnået flest borgerrettede og medarbejderrettede gevinster. Det fokus skal fastholdes, men der ligger også en opgave i at løfte mere på, at realisere de økonomiske og vækstrettede bundlinjer. Implementering af løsninger, der skaber effektivitet, øget handlerum, frigør ressourcer og understøtter vækstsamarbejde vil derfor være en driver i arbejdet med velfærdsteknologi i det kommende år.

  Erfaringerne med afprøvninger har givet et godt fundament for at skabe det rigtige match mellem borgere og teknologi i den fremadrettede implementering og et grundlag for at definere de fire overordnede fokusområder for velfærdsteknologi frem mod 2020 som beskrevet i anlægsønske for velfærdsteknologi:

  • Fremtidssikring af boformer
  • Digital omstilling i opgaveløsningen
  • Fortsat arbejde med velfærdsteknologi i LivingTechAabenraa
  • Investering i telemedicinske løsninger.

  For at imødegå disse eksterne rammer, udarbejdes i efteråret en konkret handleplan for 2018 for Aabenraa Kommunes arbejde med velfærdsteknologi. Her påbegyndes arbejdet med forudsætningsskabende projekter inden for bl.a. stemmestyring, virtuel hjemmepleje, test af virtual reality i borgerpanelet, øget fokus på genoptræningsteknologier og implementering af skærmbesøg i Center for Socialpsykiatri og udsatte.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udvalget tager resultatopgørelse for velfærdsteknologi 2016 – 2017 til efterretning

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 24-08-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/26779, Sagsinitialer: akpa

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om den resultatopgørelse KL udarbejder i forbindelse med det fælleskommunale program for anvendelse af velfærdsteknologi, der blev igangsat med økonomiaftalen i 2013 og afsluttet med udgang af 2016.

  I vedlagte bilag findes KL-opgørelsen for Aabenraa Kommune, der gengiver den dokumenterede udvikling i anvendelsen af velfærdsteknologi inden for det fælleskommunale program.

  Ved slutopgørelsen er Aabenraa Kommunes kapacitet i form af antal af de forskellige hjælpemidler opgjort som 270 indkøbte loftslifte, 97 indkøbte elektriske bade/toiletstole, 22 indkøbte vasketoiletter og 8 indkøbte toiletsædeløftere samt 2 spiserobotter. Antallet af hjælpemidler dækker det løbende behov i den aktuelle driftssituation i kommunen bevilget som APV hjælpemidler eller til borgerne. 

  Den samlede varige økonomiske gevinst i Aabenraa Kommune er netto opgjort til 850.000 kr. Den økonomiske gevinst er hovedsagelig fremkommet ved, at færre borgere har brug for 2 hjælpere i forflytningssituationer. Det betyder, at gevinsten er realiseret i visitationsbudgettet i form af færre bestillinger af forflytning med 2 hjælpere. Alt andet lige slår det igennem som en lavere gennemsnitlig timepris. 

  Kl skriver, at den nationale opgørelse viser, at der er stor forskel på, hvor meget de enkelte teknologier har bidraget med i effektiviseringsgevinster. Forflytningsteknologi som loftlifte har givet gevinster for 332 millioner kroner, mens vasketoiletter har givet 114 millioner og spiserobotter en enkelt million i gevinst.

  Ud over de tre teknologier omfatter projektet også bedre brug af hjælpemidler, der er en metode, der skal sikre, at medarbejdere og borgere får det optimale ud af de enkelte hjælpemidler. Den indsats har i sig selv bidraget med 74 millioner kroner, så den samlede effektivisering over de tre år er på 521 millioner kroner.

  De deltagende kommuner har i stort omfang endvidere angivet, at der er kvalitative gevinster som en effekt af arbejdet med de fire indsatsområder. Gevinsterne kommer overordnet til udtryk i øget selvhjulpenhed, tryghed og værdighed for borgerne samt en aflastning af borgerens ægtefælle eller pårørende. For medarbej­derne drejer det sig primært om muligheden for bedre arbejds­stillinger og en større fleksibilitet i opgaveløsningen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at KL’s resultatopgørelse af det fælleskommunale velfærdsteknologi projekt 2014-2016 tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 24-08-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/28968, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Med denne sag orienteres Social- og Sundhedsudvalget om status for arbejdet i § 17, stk. 4 udvalget vedr. forebyggelse og sundhed for udsatte unge.

  Det første møde i § 17, stk. 4 udvalget blev holdt den 30. august 2016. Der er siden blev holdt fem møder og resterer endnu to møder, før udvalget har afsluttet sit arbejde.

  Svend Hansen Tarp (A) er formand for udvalget, og byrådet er desuden repræsenteret ved Lars Kristensen (V) og Rasmus Lyngbak Bøgen (V). Udvalget har herudover syv medlemmer:

  • Corinne-Kelly Fogsgaard Seibt (socialrådgiverstuderende på UC Syd)
  • Janne Bonde (DGI)
  • Kim Callesen (Headspace)
  • Kirsten Opsal Bertelsen (UC Syd)
  • Mette Lassen Petersen (pædagogstuderende på UC Syd)
  • Rosita Andersen (pædagogstuderende på UC Syd)
  • Trine Etzerodt (UC Syd)

  På de hidtidige møder i udvalget har følgende emner været behandlet:

  • Forebyggende og tidlig indsats mod spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd
  • Tidlig og forebyggende indsats mod stress, depression og angst
  • Indsatser til fremme af mental sundhed
  • Projekt om samtalegrupper for udsatte unge
  • Metodeprojekt for stofbehandling
  • Unge og hash
  • Overvægtsindsatser
  • Indsatser til forebyggelse af kroniske sygdomme
  • Projekt om bevægelse på erhvervsskoler

  En nærmere beskrivelse af de enkelte emner og forslag til konkrete indsatser samles i et inspirationskatalog, der dermed fungerer som opsamling på udvalgets arbejde. Udvalget førstebehandler inspirationskataloget på det kommende møde den 29. august og færdiggør kataloget på udvalgets sidste møde 31. august. Desuden arbejder udvalget med frivillighed i forhold til udsatte unge samt dobbeltdiagnoser på de to sidste møder. Disse emner indarbejdes også i inspirationskataloget, der forelægges relevante fora og udvalg efter færdiggørelsen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 24-08-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/18037, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget pr. 31. juli 2017.

  Ledelsesinformationen omfatter følgende,

  • Overordnet økonomi
  • Mellemkommunale betalinger
  • Ventelister og klagesager
  • Personale

  Overgang fra Care til Nexus bevirker, at der pt. ikke indgår nøgletal i forhold til Hjemmehjælp, Sygeplejen, Plejebolig, Botilbud og Bilsager.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 24-08-2017

  Taget til efterretning.

  Udvalget orienteres om udviklingen i klagesager på kommende møde.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  · Orientering vedrørende skift af leverandør ved udbud

  · Henvendelse vedrørende Grønnevej 41

  · Henvendelse fra pårørende

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 24-08-2017

  Orienteringerne taget til efterretning.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.