Beslutningsprotokol

onsdag den 6. september 2017 kl. 13:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger: Afbud fra: Karina T. Rogat. H. Kristian Wollesen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/12614, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Fortsat behandling af sag om ansøgning om udvidelse af den økonomisk ramme for Aabenraa Krisecenter, fremsendt til formanden for Social- og Sundhedsudvalget og forvaltningen i mail den 27. marts 2017 og behandlet første gang på udvalgets møde den 7. juni 2018.  På mødet besluttede udvalget, at kommunens revision i samarbejde med ledelsen og forretningsudvalg for Aabenraa Krisecenter skulle udarbejde et serviceeftersyn. Ansøgningen er vedhæftet som bilag.

  Aabenraa Krisecenter søger udvalget om udvidelse af deres økonomiske ramme i 2017 og frem med en samlet udgift på 726.000 kr. Beløbet er fordelt med 100.000 kr. til engangsudgifter, 235.000 kr. til underskudsdækning på løn, arr./udd. og vedligeholdelse mm., samt nye tiltag for i alt 391.000 kr.

  Social og Sundhed har modtaget ”Serviceeftersyn af Aabenraa Krisecenter” af kommunens revision EY den 31. august 2017. Konklusionen kan sammenfattes som følger:

  •        I samarbejdsaftalen mellem Aabenraa Krisecenter og Aabenraa Kommune er der aftalt ydelser, der ligger udover lovens minimumskrav herunder personlig og telefonisk rådgivning til voldsramte kvinder og til personer i kontakt med voldsramte kvinder.

  •        Krisecentret har i en årrække budgetteret med et årligt underskud. Budgettet bør derfor fremadrettet bringes i balance samtidig med, at der sker en afklaring, beskrivelse og tydeliggørelse af forudsætningerne for den tildelte økonomiske ramme.

  •        Takstberegningen for 2017 er baseret på en belægningsprocent på 67 procent. Belægningsprocenten opgjort pr. 28. juni 2017 er på 83 procent og den realiserede belægningsprocent i 2016 er på 93 procent. På denne baggrund skal kommunen tage stilling til belægningsprocenten.

  Der er ansøgt om en udvidelse af den økonomiske ramme i 2017 og frem. Der skal derfor tages stilling til en udvidelse af den økonomiske ramme i indeværende budget 2017 og fremadrettet fra budget 2018 og frem.

  Ansøgning vedr. budget 2017:

  Aabenraa krisecenter har efter ansøgning tidligere i december 2016 fået udvidet den økonomiske ramme med 310.000 kr. gældende fra 1. januar 2017. På denne baggrund anbefaler forvaltningen, at Aabenraa Krisecenter anmodes om at overholde det godkendte budget 2017.  Det betyder, at der i 2017 ikke kan sættes nye aktiviteter i gang og at et evt. underskud dækkes af krisecenteret. Det kan oplyses, at krisecenterets forbrugsprocent pr. 31. august 2017 er knap 67 %.

  Ansøgning vedr. budget 2018 :

  Aabenraa Krisecenters økonomi kan bringes i balance på to måder: 1) Aktiviteter og normering tilpasses den eksisterende økonomiske ramme eller, 2) den økonomiske ramme udvides som ansøgt A) enten med hele ansøgningen dvs. engangsbeløb, underskud og nye aktiviteter (bl.a. vikar, supervision, tolkebistand og psykologbistand) 726.000 kr. eller B) med dele af ansøgningen engangsbeløb og underskud 335.000 kr.

  Finansieringsbehovet er ved model A i vedlagte bilag 2 beregnet til 424.000 kr. i 2018 og 91.000 kr. i 2019. For model B er finansieringsbehovet 367.000 kr. i 2018 og 34.000 kr. i 2019.

  I beregningen af finansieringsbehovet indgår belægningsprocent, herunder efterreguleringen af takst og betaling fra andre kommuner.

  Ønsker Social og Sundhedsudvalget at imødekomme Krisecentrets ansøgning om udvidelse af den økonomiske ramme fra 2018 og frem anbefaler forvaltningen at nettomerudgiften indregnes i udvalgets budget for Mellemkommunale betalinger § 109 Krisecentre.

  I forbindelse med Social og Sundhedsudvalgets behandling af budget 2018 sag nr. 59 den 7. juni 2017 har forvaltningen i bilag ” Noter til budget i balance 2018-2021, 7. juni 2017.docx (Løbenr.: 190199/17)” Note 19 gjort opmærksom på mulighed for justering af budgetrammen på 400.000 kr. på ’Mellemkommunale betalinger § 109 Krisecentre’. Forslaget indgik ikke i beslutningen hvorfor beløbet vil kunne anvendes til finansiering af en tilsvarende udvidelse af krisecentrets økonomiske ramme. Social og Sundhedsudvalget vil således kunne finansiere ansøgningen fra krisecentret indenfor rammen af det godkendte budgetforslag for 2018.

  Udover økonomi skal der tages stilling til følgende spørgsmål:

  •        Skal Aabenraa Krisecenter fortsat yde telefonisk rådgivning til personer der ringer med spørgsmål vedr. voldsramte kvinder?

  •        Belægningsprocenten fastlægges til 75 procent for 2018. Der er beregnet et gennemsnit af de seneste tre års belægningsprocenter suppleret med en konkret vurdering jfr. principperne for takstberegninger og rammenaftalen Region Syddanmark. Ved opgørelse af finansieringsbehovet er der anvendt 75 procent.

  •        Kvalitetsstandarden skal opdateres med oplysning om opholds- og kostbetaling.

  Økonomi og afledt drift

  Økonomiafdelingens bemærkninger foreligge til mødet.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at Social- og Sundhedsudvalget godkender forvaltningens indstilling om ikke at imødekomme en udvidelse af den økonomiske ramme for Aabenraa Krisecenter i 2017.

  at  Social- og Sundhedsudvalget i relation til budget 2018 drøfter Aabenraa Krisecenters ansøgning om en udvidelse af den økonomiske ramme finansieret indenfor Social- og Sundhedsudvalgets budget til ’Mellemkommunale betalinger § 109 Krisecentre’.

  at udvalget tager stilling til om der fortsat i samarbejdsaftalen skal indgå ydelsen ’telefonisk rådgivning til personer der ringer med spørgsmål vedrørende voldsramte kvinder’.

  at udvalget godkender at Aabenraa Krisecenters belægningsprocent fastsættes til 75 % i 2018.

  at udvalget godkender at Kvalitetsstandarden opdateres med oplysning om opholds- og kostbetaling.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-09-2017

  1. at godkendt

  2. at ansøgning imødekommes, idet der dog ikke gives en engangssum på 100.000 i 2018.

  Udvalget ønsker at tilkendegive, at der hermed er taget stilling til den fremtidige budgettildeling fra 2018, inkl. nye aktiviteter.

  For stemte 4 (V, SF, A), imod stemte 1 (DF)

  3. at telefonisk rådgivning indgår fortsat som ydelse jf. samarbejdsaftalen

  4. + 5. at godkendt

  Afbud: Karina T. Rogat. H. Kristian Wollesen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/39067, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte udkast til retningslinjer for støtte til frivilligt social arbejde med henblik på høring i Frivillighedsråd, Seniorråd og Handicapråd.

  Udvalget besluttede på mødet den 1. marts 2017, at der arbejdes med nye retningslinjer for uddeling af §18 midler til understøttelse af frivilligt socialt arbejde. Baggrunden er, at Aabenraa Kommunes Frivillighedspolitik efter Servicelovens § 18 udløb med udgangen af 2016.

  I forbindelse med det årlige dialogmøde med foreninger og organisationer blev der afholdt en workshop med henblik på input til retningslinjerne. Resultat af input fra arbejdsgrupperne er bilagt.

  På workshoppen blev det bl.a. tilkendegivet, at der er et ønske om at fastholde 2 uddelingsrunder, og at der skulle ændres i sammensætningen af Frivillighedsrådet.

  I udkastet til nye retningslinjer er der lagt op til, at målgruppen først og fremmest er borgere under 60 år. Støtte til frivilligt socialt arbejde blandt ældre gives efter § 79 i lov om social service. Dette vil give en adskillelse af ansøgninger i forhold til § 18 og § 79, der bl.a. er efterlyst fra råd og udvalget.

  Endvidere er der som en ændring foreslået, at ansøgninger fra foreninger og organisationer, der modtager fast årlig § 18 støtte fra kommunen, ikke indgår i Frivillighedsrådets indstilling, men skal forelægges direkte for udvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2018 afsat (1,130 mio. kr.) til frivilligt socialt arbejde.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udkast til retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde drøftes,

  at udkast til retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde høres i Senior-, Handicap-, og Frivillighedsråd forud for endelig godkendelse på udvalgsmødet den 4. oktober 2017.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-09-2017

  1. at drøftet.
  2. at godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat. H. Kristian Wollesen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/27077, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  Udvalget besluttede den 29. marts 2016, i forbindelse med udmøntning af værdighedsmidlerne i 2016, at udvide dagtilbud til demente i den sydlige del af kommunen, ved at etablere daghjem på Plejehjemmet Rønshave med 80 - 120 halvdagspladser fordelt på fem dage om ugen. 

  Daghjemmet åbnede i august 2016 med visitering af borgere fra ventelisten og er organiseret efter samme princip som daghjemmet på Rise Parken. Ledelsen varetages af driftsleder på plejehjemmet, og der er ansat selvstændigt personale til opgaven.

  Opgaven løses i fællesskab og i samarbejde med den enkelte borger og dennes pårørende og i tæt samarbejde med demenskoordinatorerne og andre faggrupper. Demenskoordinatorerne tager sig af opgaver i hjemmet, superviserer personalet på daghjemmet og skal som tovholder sikre sammenhæng i indsatsen for borgere tilknyttet daghjemmet.

  Daghjemmet tilbyder mange relevante aktiviteter til gavn for borgerne, som f.eks. rehabiliterende træning og fælles aktiviteter. Eksempler på aktiviteter er gåture, bankospil, fællessang, køreture, besøge skolen, læse avis osv. Der er både tale om planlagte og ikke planlagte aktiviteter tilpasset til holdene og den enkeltes behov.

  Derudover afholder daghjemmet mange samtaler med de pårørende, hvor de superviserer og rådgiver dem. Daghjemmets personale tager på hjemmebesøg og deltager i tværfaglige møder med Hjemmeplejen, visitationen og demenskoordinatorerne. Daghjemmet har planlagte samtaler og tværgående møder hver tirsdag eftermiddag, og derfor er der ingen hold tirsdag eftermiddag.

  Placering af daghjemmet på Plejehjemmet Rønshave har givet sidegevinster i form af fælles aktiviteter med plejehjemmets beboere og daghjemmets brugere, hvilket har skabt nye og genopfrisket gamle relationer imellem de to grupper borgere og deres pårørende. Det sker f.eks. når plejehjemmet og daghjemmet i fællesskab om onsdagen og fredagen har stolegymnastik og efterfølgende dans. Ofte deltager imellem 30-40 beboere og daghjemsbrugere til disse aktiviteter. En del af daghjemmets brugere kender plejehjemmets beboere, og derfor har det været naturligt at etablere fælles aktiviteter til gavn for alle.

  Der bliver løbende arbejdet med videreudvikling af daghjemmet og personalets kompetencer. F.eks. er der søgt satspuljemidler til efteruddannelse af personalet. Og daghjemmet har udarbejdet spørgeguide til pårørende, som gennemføres i løbet af august måned. Resultaterne af spørgeguiden fremlægges på udvalgsmøde.

  Belægningsprocent i juni måned 2017

  Daghjemmet har 12 pladser om formiddagen og 12 pladser om eftermiddagen, bortset fra tirsdag eftermiddag.

  Daghjemmets samlede kapacitet er 108 pladser, og belægningsprocent i juni 2017 var 87 %, hvilket svarer til 94 disponerede pladser.

  Ugedag

  Formiddagspladser

  Antal borgere

  Eftermiddagspladser

  Antal borgere

  Mandag

  12

  11

  12

  11

  Tirsdag

  12

  7

  Lukket

  0

  Onsdag

  12

  10

  12

  7

  Torsdag

  12

  13

  12

  10

  Fredag

  12

  14

  12

  11

  60

  55

  48

  39

  Sammensætningen af holdene har stor betydning for den enkelte borgers trivsel og deltagelse i aktiviteter, og hvordan holdene fungerer. Derfor er der f.eks. kun syv borgere på holdene tirsdag formiddag og onsdag eftermiddag, fordi der skal tages specielle hensyn til nogle af borgerne, mens der kan være flere borgere på andre hold, f.eks. torsdag og fredag formiddag.

  Den gennemsnitlige udnyttelse af kapacitet i 2017 har været 101 plads, hvilket giver en gennemsnitlig belægningsprocent på 93,52 %. Disse tal er baseret på dataudtræk i Care for perioden fra januar til april 2017. Fra august måned vil det være muligt at lave analyser for daghjemmet i Nexus.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at status tages til orientering.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-09-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat. H. Kristian Wollesen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/13988, Sagsinitialer: mjh

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til igangsættelse af tre frikommuneforsøg i Aabenraa Kommune.

  Økonomiudvalget godkendte d. 15. marts 2016, at Aabenraa Kommune i form af Social- og Sundhedsudvalget indtrådte i frikommuneforsøgsarbejdet. Udvalget blev den 2. november 2016 orienteret om, at Aabenraa Kommune indgik i udarbejdelse af en række konkrete frikommuneforsøg.

  Folketinget har på baggrund af de forskellige forsøgsansøgninger nu vedtaget lov om frikommunenetværk, som trådte i kraft 1. juli 2017. Loven giver Aabenraa Kommune mulighed for at gennemføre forsøg i perioden frem til d. 31. december 2021 med det formål at opnå en bedre opgaveløsning til gavn for borgerne gennem effektiviseringer, regelforenklinger og bedre styring i kommunen. Forsøgene vil kunne igangsættes i Aabenraa Kommune efter Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse.

  De tre forsøg er organiseret i netværket ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde” (Favrskov-netværket) og gennemføres i samarbejde med Silkeborg, Favrskov, Skive, Holstebro, Herning og Randers kommuner.

  Forsøg i netværket ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde”

  Det første forsøg handler om brug af teknologiske hjælpemidler som supplement til pædagogisk støtte og omsorg i tilfælde, hvor borgeren ikke modsætter sig brugen af teknologiske hjælpemidler, men hvor borgeren ikke er i stand til at give et informeret samtykke. Forsøget giver mulighed for at afprøve personlige alarm- eller pejlesystemer og situationsbestemt video-, audio- og bevægelsesovervågning (f.eks. trædemåtter) hos borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Dette kunne f.eks. være relevant i relation til demente borgere. Målet er at vi gennem individuel stillingtagen til anvendelse af ny teknologi kan skabe værdi for borgeren. Tilladelse skal gives af den kommunale myndighed for magtanvendelse.

  Eksempelvis afprøves der i Aabenraa Kommune virtuelle tilsyn om natten for borgere med urolig natteadfærd, således borgeren ikke bliver unødigt forstyrret af faste besøg om natten.

  Det andet forsøg vedrører tilkøbsydelser og hjemmehjælp efter servicelovens § 83 (personlig og praktisk hjælp) og § 85 (socialpædagogisk støtte). Forsøget giver mulighed for, at borgere, der er visiteret til ydelser vedrørende personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk støtte, får mulighed for at tilkøbe flere af de visiterede ydelser eller andre ydelser omfattet af servicelovens §§ 83 og 85. For at blive omfattet af forsøget er det en betingelse, at borgeren allerede er visiteret til en eller flere ydelser efter servicelovens § 83 og/eller § 85, samt at de tilkøbte ydelser ikke træder i stedet for ydelser, som borgeren omkostningsfrit har krav på. En sådan ydelse kunne f.eks. være tilkøb af ledsagelse i forbindelse med ferier.

  I Aabenraa Kommune foreslås udvidet praktisk hjælp som ekstra rengøring, indvendig vinduespudsning, vask af gardiner, strygning, hjælp ved besøg, højtider og fødselsdage og lign. Eller ekstra ydelser i form af indkøb, madlavning, ledsagelse til aktiviteter, pasning af kæledyr og individuelle tilbud i egen bolig til højtlæsning, brevskrivning, selskab eller lign. Lignende tilkøbsydelser vil blive tilgængelige for modtagere af §85-støtte som pædagogisk støtte.

  Det tredje forsøg giver mulighed for, at Aabenraa Kommune kan beslutte at flytte borgere med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke modsætter sig en flytning, men som mangler evnen til at give informeret samtykke, såfremt borgerens værge giver sin accept. Dermed er kravet om inddragelse af statsforvaltningen fjernet.

  Der er i samarbejde med de andre kommuner nedsat implementeringsgrupper med repræsentanter fra de involverede områder, der har udarbejdet de vedhæftede forsøgsansøgninger.

  Inden forsøgene igangsættes skal projektbeskrivelserne for de enkelte forsøg udarbejdes, indsendes og godkendes af det relevante ressortministerium. Projekterne evalueres i samarbejde med de øvrige kommuner og VIVE.

  Forvaltningens vurdering er, at frikommuneforsøgene med hjemmel i lov om frikommunenetværk giver gode muligheder for at erhverve erfaringer med nye løsninger, der giver en bedre service for borgerne og bidrager til en mere effektiv opgaveløsning. Frikommuneforsøgene forventes at fjerne nogle af de barrierer og udfordringer, som er en begrænsning i at kunne levere en bedre service til borgerne.

  Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at estimere, hvor mange borgere, der vil drage fordel af forsøgene. Forventningen er, at forsøget med mulighed for tilkøb af ydelser efter servicelovens §§ 83 og 85 vil få det største omfang, da målgruppen omfatter borgere fra både Handicap & Psykiatri samt Pleje & Omsorg. Muligheden for at tilkøbe ydelser har længe været efterspurgt som en mulighed blandt borgerne og deres pårørende. Det vides dog at målgruppen for tredje forsøg forventes at være meget få borgere.

  Sagen bliver sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet, og disses høringssvar vil indgå ved den endelige udvalgsbehandling i oktober.

  Økonomi og afledt drift

  Det forudsættes at deltagelse i frikommuneforsøgene kan gennemføres inden for de eksisterende budgetrammer.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at de tre frikommuneforsøg igangsættes i Aabenraa Kommune inden for rammerne af lov om frikommunenetværk,

  at frikommuneforsøgene høres i Handicaprådet og Seniorrådet med henblik på endelig godkendelse på udvalgsmødet i oktober.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-09-2017

  1. at godkendt. Endelig beslutning afventer høring.
  2. at godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat. H. Kristian Wollesen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/9986, Sagsinitialer: uv

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget skal i denne sag tage stilling til deltagelse i Dansk Boldspils Unions (DBU) velfærdsalliance.

  Aabenraa Kommune blev i foråret 2017 kontaktet af Dansk Boldspils Union (DBU) i forhold til at indgå en velfærdsalliance. Denne proces er igangsat sideløbende med, at den nye Kultur & Fritidspolitik blev godkendt. Med det overordnede tema ”Samarbejde på tværs” er processen med DBU fortsat, for på den måde at skabe nye samarbejder og derved efterleve den nye politik.

  Med udgangspunkt i forvejen igangsatte projekter og aktiviteter er der sammen med DBU blevet udarbejdet et forslag til en velfærdsalliance indeholdende nedenstående aktiviteter:

  • Fodbold og Sundhed på erhvervsuddannelserne

  • Klubudviklingsforløb for udvalgte fodboldklubber

  • Opstart af Fodbold Fitness hold i to fodboldklubber i henhold til fokus på ”Bevæg Dig For Livet”

  • Aktiviteter i forbindelse med indvielse af 1. etape af CampusRamblaen herunder aktive spots og multibane

  • Get2Sport Fodboldskole i Høje Kolstrup

  • Aktiviteter i forbindelse med Genforeningen 1920 - 2020 (særskilt økonomi aftales, når de konkrete aktiviteter er aftalt.

  Dette skal ske i samarbejde med de øvrige 6 genforeningskommuner)

  Alliancen indebærer en gensidig forpligtelse om at igangsætte og støtte op om ovenstående aktiviteter. Nogle af ovenstående aktiviteter er allerede igangsat, hvor andre er projekter, som forvaltningen og DBU arbejder på at beskrive og igangsætte.

  Der arbejdes endvidere på, at samarbejde på tværs af forvaltningerne ved flere af indsatserne. Social & Sundhed er igennem indsatsen ”Fodbold og Sundhed på erhvervsuddannelserne” en væsentlig samarbejdspartner.

  I forhold til Genforeningen 1920-2020 er det aftalt, at denne proces forløber særskilt koordineret imellem projektlederen for Genforeningen og DBU.

  Aftalen er gældende fra 1. oktober 2017 til 31. december 2021.

  Sagen afgøres i Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

  Økonomi og afledt drift

  Alliancen forudsætter en kommunal betaling på 0,037 mio. kr. årligt.

  I 2017 afholdes udgiften af Social & Sundhed igennem den afsatte pulje til bevægelse.

  I 2018 afholdes udgiften af Kultur- og Fritidspolitikken.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv og Social & Sundhed indstiller,

  at Velfærdsalliancen mellem DBU og Aabenraa Kommune godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-09-2017

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat. H. Kristian Wollesen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/26602, Sagsinitialer: lmhans

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om Aabenraa Kommunes resultater ved rehabilitering beskrevet gennem rapport om effekt og resultatmåling og en gennemført brugerundersøgelse. 

  Effekt- og resultatmåling i Aabenraa 2016-17

  Opgørelsen bygger på data for et år fra 1. april 2016 til 31. marts 2017, hvor der er gennemført 244 hele rehabiliteringsforløb. Forløbene er fordelt på tre forløbstyper; rehabilitering i hjemmet, døgnrehabilitering og kombineret rehabilitering.

  Rapporten viser bl.a., at rehabiliteringsforløbene i gennemsnit har reduceret borgernes behov for hjælp med 4,41 timer pr. uge efter 3 måneder hvilket svarer til en reduktion i gennemsnit på ca. 52,5 %. Desuden har i gennemsnit ca. 85 % af borgerne opnået deres mål som forventet eller over forventning. De nævnte gennemsnitsberegninger er ikke vist i rapporten.

  Brugerundersøgelse

  Undersøgelsen er gennemført blandt borgere, der har afsluttet et tværfagligt rehabiliterende forløb i perioden 15. august til 30. november 2016. Der er interviewet 19 borgere.

  Undersøgelsen indikerer blandt andet at:

  • Borgerne havde et mål for rehabilitering, og at de generelt nåede deres mål.
  • Det var vigtigt for borgerne at fastholde eller forbedre funktionsniveauet efter et afsluttet forløb.
  • Borgerne prioriterede det psykiske velbefindende højt.
  • Tryghed og tillid var vigtige forudsætninger for borgernes motivation.
  • Få og kendte personalekontakter var afgørende for tilliden og trygheden.
  • Forløbene generelt fungerede som aftalt.

  Konklusion på analyserne i Aabenraa Kommune
  De 2 omtalte undersøgelser om resultater med rehabilitering i Aabenraa Kommune viser inden for rammerne af analysemetoden, at Aabenraa Kommune opnår effekt og resultater med rehabilitering, som reducerer ydelsesforbruget og efterspørgsel efter hjælp.

  Alt andet lige er den gennemsnitlige økonomiske værdi af det genererede reducerede ydelsesforbrug for de rehabiliteringsforløb, der indgår i undersøgelsen, beregnet til 14.717 kr. (i 2017 priser) pr. forløb til og med 3 måneder efter forløbet. 

  Brugerundersøgelsen viser, at borgerne i undersøgelsen har formuleret eget mål for rehabiliteringen og, at de fortsætter træning efter det planlagte forløb. De tilkendegiver også at tillid, tryghed og få kendte personalekontakter styrker deres  motivation.

  Resultaterne fra rehabilitering i Aabenraa kan sammenlignes med resultaterne fra 24 andre kommuner beskrevet i en rapport fra Sundhedsstyrelsen i 2017.

  Effektstudierne viser, at det er muligt at reducere ydelsesforbruget ved en målrettet rehabiliterende indsats.

  Undersøgelserne af borgernes oplevelser viser, at det er vigtigt at medarbejderne tydeligt kommunikerer at rehabilitering er et kvalitetstilbud, at borgerne er sikret den hjælp, de har brug for, og at borgernes eventuelle utryghed ved selv at skulle løse opgaverne alvorligt tages alvorligt.

  Sammenfattende er Aabenraa Kommunes tilbud om rehabilitering med til at reducere borgernes behov for hjælp samtidig med, at borgerne når deres mål. De interviewede borgere fortæller, at forløbene fungerer som aftalt, og at det for dem er vigtigt at fastholde eller forbedre funktionsniveauet efter et afsluttet forløb.


  Aabenraa Kommunes resultater understøttes af sundhedsstyrelsens rapport, der supplerer med, at et længerevarende og dagligt fokus på rehabilitering er vigtige elementer for implementering af den rehabiliterende tilgang.

  Forvaltningen uddyber resultaterne på mødet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-09-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat. H. Kristian Wollesen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/26487, Sagsinitialer: lmhans

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om Frivilligcenter Aabenraas virke i første projekt år og aktiviteter i 2017.

  Orienteringen sker med baggrund i den årsrapport, Frivilligcenter Aabenraa har udarbejdet, og som er vedhæftet som bilag.

  Foreningen Frivilligcenter Aabenraa blev stiftet 28. juni 2016 ved en stiftende generalforsamling.

  Bestyrelsen for Foreningen Frivilligcenter Aabenraa åbnede 1. oktober 2016 Frivilligcenter Aabenraa med en daglig centerleder og lokaler i midtbyen i Aabenraa. Første projekt år er fra 1. maj 2016 til 30. april 2017.

  Et af målene for Frivilligcenter Aabenraa er 30 medlemsforeninger ved afslutning af andet projekt år d. 30. april 2018. Frivilligcenter Aabenraa havde ved afslutningen af første projekt år d. 30. april 2017 61 medlemsforeninger, hovedsageligt indenfor social- og sundhedsområdet, men også kultur, fritid og idræt er repræsenteret.

  Udlån af frivilligcenterets lokaler til medlemsforeningerne til forskellige aktiviteter er en del af frivilligcenterets aktiviteter. I 2017 har foreningerne flittigt lånt lokalerne, og lokalerne har været lånt ud ca. hver anden hverdag.

  Frivilligcenteret er gennem sit arbejde med til at koordinere, synliggøre og effektivisere det frivillige arbejde. Frivilligcenteret skal også fremover gøre en aktiv forskel for de, der vil og kan gøre en frivillig social indsats i Aabenraa kommune.

  Planlagte aktiviteter i Frivilligcenter Aabenraa i 2017:

  · oprettelse af bisidderkorps i forlængelse af bisidderkursus i samarbejde med bl.a. Hjerteforeningen, Bedre Psykiatri og Aabenraa Selvhjælp

  · deltagelse i Projekt  Frivillig i samarbejde med Center for Frivilligt Socialt Arbejde,
  projektet har fokus på unge under 25 år

  · Frivillig Fredag d. 29. september 2017

  · opstart af Kulturcafé i samarbejde med Café Venligbo

  · opstart af Ældrecafé i samarbejde med ÆldreSagen.

  · konsulenthjælp til lokalforening der ønsker at starte en genbrugsbutik i Aabenraa by

  · samarbejde med NEFOS om opstart af åben rådgivning til selvmordsramte (efterladte og pårørende)

  · facebookkursus

  · Tak til de Frivillige, julearrangement 

  Forvaltningen bemærker, at projektet løber over 2 år, og formålet med projektet er at skabe mulighed for udvikling og etablering af et frivillighedscenter i Aabenraa kommune.

  Frivillighedscentret skal understøtte det eksisterende frivillighedsarbejde og udvikle fremtidens frivillighed i fællesskabelse med borgerne i kommunen.

  I projektbeskrivelsen er angivet en række mål der skal være nået ved afslutning af 2. projekt år.

  Målopfyldelse efter 1. projekt år:

  • Målet for 40 forskellige brugere det første år er nået.
  • Målet om en strategi for rekruttering af frivillige er delvist nået
  • Målet om minimum 30 medlemsforeninger er nået
  • Målet for synliggørelse er delvist nået
  • Målet for foreningsservice er delvist nået
  • Målet for etablering af netværk er delvist nået

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-09-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat. H. Kristian Wollesen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/26985, Sagsinitialer: jck

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget orienteres i denne sag om indholdet i dels udvalgsrapporten om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, dels Region Syddanmarks rammepapir om samme.

  På baggrund af denne orientering samt tidligere orientering på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 16. november 2016 om KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner lægges op til en drøftelse af betydningen for Aabenraa Kommune af disse udmeldinger.

  Dette også set i lyset af, at regeringen i efteråret forventes at komme med et politisk udspil, der omsætter nogle af udvalgsrapportens anbefalinger.

  Baggrund og bilag

  Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen blev nedsat i januar 2016 og har bestået af KL, Danske Regioner og staten. Udvalgets afrapportering blev offentliggjort den 26. juni 2017 og er vedlagt som bilag. Sammenfatningen fremgår af kapitel 2, s. 9-21, se særligt oversigten over anbefalinger på s. 11.

  Region Syddanmarks rammepapir for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen blev godkendt af regionsrådet samme dag, den 26. juni 2017 og er ligeledes vedlagt som bilag.

  Såvel udvalgsrapporten som rammepapiret har den 31. august 2017 været drøftet i Kommunekontaktudvalget.

  Endelig er vedlagt som bilag KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner.

  Indhold i udvalgsrapporten

  Udvalget har haft til opgave at komme med forslag til styrkelse af indsatsen inden for nedenstående områder. Der er formuleret i alt 20 anbefalinger, tallene i parentes viser, hvor mange anbefalinger, der er lavet inden for de enkelte områder.

  · Bedre samarbejde mellem sygehuse, kommuner og praksissektor (6)

  · Rette kompetencer til opgaver (6)

  · Ensartet kvalitet i hele landet (5)

  · Bedre digital understøttelse og brug af data (3).

  Målgrupperne for arbejdet har være nedenstående; tallene i parentes viser, hvor mange anbefalinger, der specifikt vedrører den pågældende målgruppe:

  · Den ældre medicinske patient (0)

  · Patienter med kroniske sygdomme (1)

  · Mennesker med psykiske lidelser, herunder mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug (5).

  Udover sammenfatningen og beskrivelsen af anbefalingerne (hh. kapitel 2 og kapitel 6) indeholder rapporten en beskrivelse af tendenser og udfordringer i sundhedsvæsenet (kapitel 3) samt en beskrivelse af visionen for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen (kapitel 4).

  Indhold i rammepapiret

  Region Syddanmarks vision er, at fremtidens sundhedsvæsen er et bæredygtigt sundhedsvæsen, hvor der er fundet en balance mellem følgende:

  · Borgerens ansvar for egen sundhed og sundhedsvæsenets indsats

  · Fælles, tværregionale løsninger og lokale, individuelle løsninger

  · Borgernære, almen tilbud tæt på hverdagslivet og specialiserede tilbud af høj kvalitet.

  Med udgangspunkt i visionen og på baggrund af en beskrivelse af udfordringsbilledet for fremtidens sundhedsvæsen samt en karakteristik af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen opstilles følgende mål for indsatserne omkring det nære og sammenhængende sundhedsvæsen:

  · Større patienttilfredshed

  · Mere fokus på mennesker med kronisk sygdom

  · Bedre tilbud til mennesker med flere samtidige sygdomme

  · Mindre ulighed i sundhed

  · Øget folkesundhed

  · Højere grad af tillid mellem sektorerne

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen om udmeldinger vedrørende udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen tages til efterretning,

  at udviklingsperspektiverne for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og betydningen for Aabenraa Kommune drøftes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-09-2017

  1. at taget til efterretning.
  2. at drøftet.
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  · Henvendelse vedrørende stigende udgifter til kronisk sygdomme

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-09-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat. H. Kristian Wollesen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/18354, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til udmøntning af puljen til forebyggelse af ensomhed blandt ældre.

  Udvalget oprettede på deres møde 12. april 2016 en pulje  på 0,227 mio. kr. af midlerne fra borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag til temaet ”forebyggelse af ensomhed”. Puljen udmøntes i samarbejde med Seniorrådet, der behandler og anbefaler ansøgningerne til politisk prioritering. Puljen er tiltænkt aktiviteter drevet af frivillige foreninger i kommunen; herunder også bruger- og pårørenderåd og venneklubber på plejehjem samt aktivitetscentre.

  I 2017 er der modtaget fem ansøgninger til puljen, der beløber sig samlet til 0,070 mio. kr. Ansøgningerne er vedlagt sagen sammen med indstilling fra Seniorrådet.

  Seniorrådet indstiller at imødekomme samtlige ansøgninger.  

  Såfremt ovenstående ansøgninger godkendes resterer der 0,157 mio. kr. af puljen. Disse restmidler skal udmøntes indenfor budgetår 2017.

  Seniorrådet indstiller, at det resterende beløb i lighed med sidste år fordeles mellem kommunens ni plejehjem til fuld disposition for plejehjemmenes aktivitetsmedarbejdere, således at der skabes aktiviteter på de enkelte plejehjem. Dette vil svare til 17.444 kr. per plejehjem.

  Seniorrådet opfordrer til, at en eventuel ansøgningspulje i 2018 fremrykkes til før sommerferien, således at flere foreninger m.v. ser sig i stand til at ansøge og iværksætte aktiviteter.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at ansøgningerne imødekommes,

  at der tages stilling til anvendelsen af de resterende puljemidler.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-09-2017

  1. at godkendt.

  2. at de resterende midler anvendes på plejehjemmene som foreslået af Seniorrådet

  Afbud: Karina T. Rogat. H. Kristian Wollesen.