Beslutningsprotokol

onsdag den 4. oktober 2017 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/22339, Sagsinitialer: mjh

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende udkastet til tids- og procesplan for byggeriet af ’Ny Grønningen’ i Tinglev by.

  Såfremt udkastet godkendes skal udvalget yderligere godkende afholdelsen af et orienteringsmøde for udvalgte interessenter om den vedhæftede tids- og procesplan for ’Ny Grønningen’ på Grønningen plejehjem d. 10. oktober 2017.

  Social & Sundhed har i samarbejde med Kultur, Miljø og Erhverv udarbejdet en tids- og procesplan i overensstemmelse med retningslinjerne for anlæg i Aabenraa Kommune. Herunder stillingtagen til plangrundlaget, den fysiske placering, byggeprogramfasen, valg af boligforening, udbud af totalrådgivning, projektering, udførelse og byggeregnskab.

  Af det medsendte bilag ’ Tids- og procesplan – Nybyggeri, Plejehjemmet Grønningen Tinglev’ fremgår i detaljer indhold og de forventede tidsrammer for anlægsprojektet.

  Med en igangsætning af byggeriprocessen for ’Ny Grønningen’ i oktober måned 2017 forventes det at kommende beboere på det nye plejehjem kan flytte ind omkring sommeren 2020.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at igangsætningen af tids- og procesplanen for ’Ny Grønningen’ godkendes,

  at afholdelse af et orienteringsmøde d. 10. oktober 2017 om tids-og procesplanen på Grønningen godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-10-2017

  1. og 2. at godkendt.

  Udvalget ønsker at følge projektet kvartalsvis.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/13988, Sagsinitialer: mjh

  Sagsfremstilling

  Udvalget sendte d. 6. september 2017 Aabenraa Kommunes mulige deltagelse i tre udvalgte frikommuneforsøg under overskriften ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde” i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

  På baggrund af det indkomne høringssvar skal udvalget i denne sag tage stilling til den endelige godkendelse af deltagelse i tre udvalgte frikommuneforsøg:

  • Brug af teknologiske hjælpemidler som supplement til pædagogisk støtte og omsorg i tilfælde, hvor borgeren ikke modsætter sig brugen af teknologiske hjælpemidler, men hvor borgeren ikke er i stand til at give et informeret samtykke
  • Tilkøbsydelser og hjemmehjælp efter servicelovens § 83 (personlig og praktisk hjælp) og § 85 (socialpædagogisk støtte)
  • Mulighed for, at Aabenraa Kommune kan beslutte at flytte borgere med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke modsætter sig en flytning, men som mangler evnen til at give informeret samtykke, såfremt borgerens værge giver sin accept.

  Med udgangspunkt i forvaltningens vurdering og høringssvaret fra Seniorrådet anbefales udvalget at godkende Aabenraa Kommunes deltagelse i frikommuneforsøgene med det formål at få mulighed for at erhverve erfaringer med nye løsninger, der giver en bedre service for borgerne og bidrager til en mere effektiv opgaveløsning.

  Høring/udtalelse

  Høringsvar fra Seniorrådet i Aabenraa Kommune:

  Seniorrådet kan tilslutte sig de 3 omtalte forsøg, som kan danne grobund for nye kommende tiltag i kommunen.

  Med det første forsøg i netværket ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde” er det betryggende, at der skal gives tilladelse af den kommunale myndighed for magtanvendelse.

  Med det andet forsøg vedrørende tilkøbsydelser og hjemmehjælp efter servicelovens § 83 og 85 får Aabenraa Kommune nu endelig mulighed for at tilbyde borgerne tilkøb af forskellige ydelser, som borgerne på nuværende tidspunkt ikke er visiteret til.

  I det tredje forsøg med mulighed for at kommunen kan beslutte at flytte borgere med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne er der krav om accept fra borgerens værge, hvilket sikrer den pågældende borger. Såfremt der ikke i forvejen er en værge, går Seniorrådet som givet ud fra, at der da udpeges en ad hoc-værge.

  Det bliver interessant til sin tid, når de 3 forsøg skal evalueres, at se, hvor mange borgere, der har benyttet sig af de 3 forsøg.

  Handicaprådet har ikke indsendt høringssvar.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Aabenraa Kommunes deltagelse i de tre udvalgte frikommuneforsøg godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-10-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/39067, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte den videre proces vedrørende udkast til retningslinjer for støtte til frivilligt social arbejde med baggrund i høringssvar fra Frivillighedsråd, Seniorråd og Handicapråd.

  Udvalget besluttede på mødet den 1. marts 2017, at der arbejdes med nye retningslinjer for uddeling af §18 midler til understøttelse af frivilligt socialt arbejde. Baggrunden er, at Aabenraa Kommunes Frivillighedspolitik efter Servicelovens § 18 udløb med udgangen af 2016.

  I forbindelse med det årlige dialogmøde med foreninger og organisationer blev der afholdt en workshop med henblik på input til retningslinjerne. Resultat af input fra arbejdsgrupperne er bilagt.

  På workshoppen blev det bl.a. tilkendegivet, at der er et ønske om at fastholde 2 uddelingsrunder, og at der skulle ændres i sammensætningen af Frivillighedsrådet.

  I udkastet til nye retningslinjer er der lagt op til, at målgruppen først og fremmest er borgere under 60 år. Støtte til frivilligt socialt arbejde blandt ældre gives efter § 79 i lov om social service. Dette vil give en adskillelse af ansøgninger i forhold til § 18 og § 79, der bl.a. er efterlyst fra råd og udvalget.

  Endvidere er der som en ændring foreslået, at ansøgninger fra foreninger og organisationer, der modtager fast årlig § 18 støtte fra kommunen, ikke indgår i Frivillighedsrådets indstilling, men skal forelægges direkte for udvalget.

  Høring/udtalelse

  Seniorrådet og Handicaprådet kan tilslutte sig udkastet til retningslinjer og påskønner, at der er lagt op til en klar adskillelse af ansøgninger vedrørende borgere under  og over 60 år. Derved sker der ikke overlap mellem ansøgninger til § 18 puljen og ansøgninger til § 79 puljen.

  Handicaprådet ønsker præciseret, at der i en ansøgning kan dækkes udgifter til honorar; f.eks. i forbindelse med foredrag. Endvidere forespørger Handicaprådet til muligheden for overførsel af dele af ikke forbrugte tilskud.

  Frivillighedsrådet ønsker ikke en skillelinje for ansøgninger vedrørende borgere under 60 år. Frivillighedsrådet foreslår, at ansøgninger til frivilligt arbejde efter § 79 flyttes til ansøgninger om tilskud til frivilligt arbejde efter § 18. Endvidere forslår Frivillighedsrådet, at der kan gives tilskud til eksempelvis udflugter med et socialt sigte. Endelig foreslår Frivillighedsrådet, at processen med nye retningslinjer udsættes til der er valgt et nyt Frivillighedsråd i begyndelsen af 2018. 

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at de indkomne høringssvar drøftes med henblik på afklaring af den videre proces med ændring af retningslinjerne,

  at der tages stilling til grundlaget ansøgninger til 1. ansøgningsrunde for 2018.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-10-2017

  1. at udkast til retningslinjer godkendt.
  2. at de nye retningslinjer træder i kraft fra og med 1. ansøgningsrunde 2018.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/25290, Sagsinitialer: ESK

  Sagsfremstilling

  Udvalget forelægges i denne sag den årlige beretning om magtanvendelse.

  Kommunalbestyrelsen følger udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed over for de borgere, kommunalbestyrelsen er ansvarlige for. Af bilag fremgår hvilke foranstaltninger, der har været tale om i 2016.

  Vedrørende ældreområdet: Som det kendes for tidligere år, er der nogle indberetninger – 5 i alt, hvor det udførende personale har set sig nødsaget til at anvende fysisk magt, selvom der ikke har været en afgørelse om tilladelse hertil.

  Disse situationer kunne for eksempel være, at en borger ikke har villet have skiftet ble, og at det udførende personale vurderede, at det ikke var forsvarligt ikke at gribe ind. Det udførende personale har stor fokus på at undgå brugen af magt i disse hygiejnesituationer, og der arbejdes hele tiden med pædagogiske tiltag overfor den enkelte borger.

  Vedrørende handicap- og psykiatriområdet: Da borgerne indenfor dette område hyppigt er fysisk stærke, var det  forventeligt, at der ville finde en del akut fastholdelser sted.

  Hvis en akut fastholdelse skal kunne godkendes, skal det blandt andet vurderes, at der har været nærliggende risiko for, at personen har udsat sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade.

  Fra 2016 overgik  opgaven med magtanvendelse fra et team til et andet i afdelingen Visitation & Rehabilitering. Der har i 2016 desuden været overgang til anvendelse af  kommunens nu tidligere omsorgssystem Care til håndtering af ansøgninger og indberetninger i de sager, hvor det har kunnet lade sig gøre. Før denne overgang blev kommunens almindelige dokumenthåndteringssystem anvendt. Det kan ikke udelukkes, at ændringerne har medført, at der ikke er blevet indberettet og ansøgt om tilladelse til at anvende fysisk magt i tilstrækkeligt omfang.

  Det vurderes, at der ikke er begrundelse for bekymring for området, selvom der ses at være sket en stigning i sagerne vedrørende ”fastholdelse eller føren til et andet opholdsrum” indenfor handicap- og psykiatriområdet. Begrundelsen herfor er, at sagerne er fordelt på få personer, og at det er oplyst, at det udførende personale har fundet pædagogiske metoder, der virker beroligende på de personer, som magtanvendelserne vedrører.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at årsberetningen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-10-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/29987, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres med denne sag om status for implementeringen af det tværsektorielle forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

  Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt et nyt tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL. Forløbsprogrammet er udviklet i tæt samarbejde med patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. Dette har resulteret i et stærkt fokus på samarbejde og kommunikation, og på hvordan vi mere systematisk kan inddrage patienter og pårørende i bl.a. patientuddannelsen.

  Forløbsprogrammet er bygget op omkring de situationer, hvor mennesker med KOL er i kontakt med sundhedsvæsenet (f.eks. årskontroller og konsultationer i almen praksis, deltagelse i kommunale forebyggelsestilbud, indlæggelser på sygehus). Programmet beskriver roller og opgaver for de involverede aktører i disse situationer. Derfor kan forløbsprogrammet anvendes til:

  - Et kortfattet opslagsværk i det daglige arbejde

  - Et udgangspunkt for udarbejdelse af sektorspecifikke instrukser mv.

  - Et værktøj til planlægning af den mono- og tværsektorielle indsats for mennesker med KOL

  Der er endvidere udviklet en kommunikationspakke til brug for at systematisere kommunikationen fra sundhedsprofessionelle til patienter og pårørende. Kommunikationspakken vedlægges som bilag.

  Det er hensigten, at der skal implementeres et IT-system til brug for telemedicinsk hjemmemonitorering for KOL-borgere. I Region Syddanmark er etableret et KOL-program-sekretariat, som er ansvarlig for implementeringen heraf. Social og sundhedsområdet, Aabenraa Kommune har etableret en tværfaglig arbejdsgruppe, som skal arbejde med det konkrete KOL-implementerings-projekt i kommunen. Arbejdsgruppen havde som den første besøg fra regionens programsekretariat den 5. september for at høre nærmere om opgaven og høre om de forudsætninger, der skal være til stede, før vi i kommunen kan handle i projektet.

  Status er, at kommunen er nødt til at afvente resultatet af et forudsætnings-projekt kaldet FUT (Fælles Udbud af Telemedicinsk løsning). Det er meningen, at alle kommuner i Danmark får mulighed for at tilslutte sig udbuddet for derigennem at sikre, at den digitale løsning kan kommunikere med både borgere, medarbejdere og kommunens EOJ (elektroniske omsorgs journalsystem). Projektet er forsinket, men jævnfør tidsplanen forventes udbuddet offentliggjort i oktober 2017.

  Som en del af forløbsprogrammets implementering flytter sygehusenes opgaver i forbindelse med specialiseret patientuddannelse og genoptræning af mennesker med KOL ud i de kommunale forebyggelsestilbud med virkning fra den 1. januar 2018. I forbindelse med flytningen er der særlig opmærksomhed på at sikre kompetenceudvikling og aftaler om flytningen af den sygdomsspecifikke patientuddannelse og den specialiserede genoptræning fra sygehus til kommune. Dette løses i Sønderjylland i regi af SOF-syd.

  Udvalget forelægges på et senere tidspunkt vurdering af omfanget af sygdomsspecifikke patientuddannelser og den specialiserede genoptræning samt hermed forbundne økonomi m.v.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-10-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/13125, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status for klagesager i Visitation & Rehabilitering vedrørende modtagne afgørelser i perioden 1. september 2016 til 30. august 2017.

  Grundlæggende opfatter Visitation & Rehabilitering Ankestyrelsen som borgerens garant for Aabenraa Kommunes tolkning af intensionerne med den sociale lovgivning. Ligeledes er klagesager også en hjælp i forhold til kommunens tolkninger. Har kommunen et for højt eller et for lavt serviceniveau i forhold til lovgivningen. Ankestyrelsen forholder sig således ikke til det generelle serviceniveau i kommunen, men til om kommunen overholder loven, og om kommunen har haft de nødvendige oplysninger som grundlag for at træffe sin afgørelse. Der vil således altid kunne forekomme klagesager.

  I forhold til sager som behandles i Ankestyrelsen, er det vigtigt for forvaltningen, at sagerne ikke hjemvises fordi sagen ikke er tilstrækkeligt belyst. Omvendt skal vi også have fokus på ikke at overbelyse sagen, og tilpasse belysningen til de til rådighed værende ressourcer. Det ses i de sager, hvor kommunen ikke har fået direkte medhold, at sagerne er hjemvist til fornyet behandling, fordi der skulle indhentes yderligere oplysninger. Her har kommunen enten fejlvurderet behovet, eller det har ikke været muligt at indhente de nødvendige oplysninger.

  Der er enkelte sager, hvor forvaltningen har fået en påtale på grund af for sen indsendelse til Ankestyrelsen.

  Der er samlet set kun 3 sager der omgøres. En sag, hvor Ankestyrelsen ændrer kommunens afgørelse  § 85, og 2 sager, hvor Ankenævnet træffer afgørelse om handlekommune, og hvor Aabenraa Kommune vurderes at være handlekommune.

  Der har i alt været 49 klagesager. I 35 tilfælde er kommunens afgørelse stadfæstet. Der er hjemvist 11 sager, disse sager er sat i parentes i nedenstående oversigt.

  Fordeling af sagerne er:

  Art

  2015

  Sep. 2016
  – aug. 2017

  Ca. total antal afgørelser pr. år

  SEL § 41

  Aflastning

  1 sag

  0 Sager

  150

  SEL §83

  Hjemmehjælp

  0 sager

  0 sager

  >1000

  SEL § 85

  Støtte og kontakt person

  7 sager (3)

  2 sag (1)

  500

  SEL 86

  Træning

  1 sag

  0 sager

  >100

  SEL 95 / 96

  BPA

  3 sager

  2 sager (1)

  29

  § 97

  ledsagelse

  1

  15

  SER § 100

  Merudgifter

  4 sager (1)

  4 sager

  250

  SER 107/108

  Botilbud

  1 sag

  0 sager

  15

  SER 112

  Genbrugs Hjælpemidler

  18 sager (3)

  11 sager (5)

  SER 112

  Personlige hjælpemidler

  12 sager (2)

  2000

  SER 114

  Biler indretning type

  16 sager (4)

  2 (1)

  67

  SER 114

  Biler revurdering

  3

  20

  SER 114

  Biler ny vurdering

  3

  3

  SER 116

  Boligindretning

  2

  100

  SER 118

  Pasning af ægtefælle

  2 sager

  1 løn

  <10

  Plejebolig

  1 sag

  RS 9

  Mellemkommunal refusion

  3 Sager (2)

  2 stadfæstet

  Proces klage

  2

  § 119

  Plejeorlov

  1 (1)

  53

  Total

  56 (13)

  49 (11)

  Der ses i gennemgangen ingen systematiske klager, og det bemærkes, at der ikke har været klagesager på afgørelser vedrørende hjemmehjælp.

  Det skal også bemærkes, at det øgede fokus på forvaltningens håndtering af bilsager har medført, at der har været markant færre klagesager. Nedgangen i antallet af klagesager skyldes ikke ændret praksis.

  Specielt vedrørende personlige hjælpemidler fremgår det,  at der er tale om klager over indlæg, skinner o. lign. Dette er som hovedregel  ikke en kommunal opgave, idet borgeren ikke har funktionsnedsættelse, men derimod smerter eller ubehag. Dette er en behandling, der er borgerens eget ansvar.

  I sager vedrørende genbrugshjælpemidler drejer det sig især om støtte til 3 hjulet cykel.

  Forvaltningen ser ingen grund til at ændre nuværende praksis, men afdelingen vil fortsat have fokus på en god sagsbehandling, der sikrer, at borgeren har forståelse for evt. bevilling eller afslag. Dette skal gerne medvirke til at reducere borgernes behov for at klage over afgørelser.

  Myndighedsafdelingen skal dog også være opmærksom på, at afgørelserne afspejler kommunens serviceniveau og intentionerne med lovgivningen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-10-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/38, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om udarbejdelse af virksomhedsaftaler for 2018 for de aftalestyrede enheder i Social & Sundhed.

  Virksomhedsaftalernes formål

  Formålet med virksomhedsaftalerne er at udmønte udvalgets politikker, evt. godkendte strategier og budgettets aktivitetsforudsætninger.

  Det gør vi i Social & Sundhed ved at fokusere på én fælles kerneopgave, der løfter på politikkernes vision og værdier i forhold til løsning af opgaven sammen med borgeren.

  For at lykkes med den fælles kerneopgave og tackle morgendagens udfordringer arbejder Social & Sundhed med en vision, ’Vision 2020’, der indeholder pejlemærkerne for den samlede organisationsudvikling.

  Virksomhedsaftalernes opbygning

  Virksomhedsaftalerne i Social & Sundhed følger grundlæggende den skabelon, der er udarbejdet for virksomhedsaftaler i Aabenraa Kommune. De indeholder:

  · Fakta om området/centerområdet

  · Overvejelser om, hvordan Social & Sundheds vision og kerneopgaven udmøntes i det pågældende område/centerområde

  · Udmøntning af budget- og aftalte aktivitetsforudsætninger

  · Beskrivelse af de prioriterede indsatsområder

  · Kvalitets- og udviklingsmål

  Virksomhedsaftale-processen

  Processen med at udarbejde virksomhedsaftaler for det kommende år foregår i Social & Sundhed på den måde at chefgruppen i efteråret træffer beslutning om evt. justeringer af de prioriterede indsatsområder, der typisk gælder 2-4 år ad gangen og som udgør fælles prioriteter for alle aftalestyrede enheder med det formål at koncentrere udviklingskraften samt sikre sammenhæng og tværgående koordination. Med udgangspunkt i de prioriterede indsatsområder beslutter chefgruppen et antal fælles, tværgående kvalitets- og udviklingsmål, som vil indgå i alle eller flertallet af Social & Sundheds virksomhedsaftaler.

  Omkring uge 42 sendes skabelonen til årets virksomhedsaftale ud til center- og områdeledere, der bearbejder den og tilføjer evt. afdelingsspecifikke eller institutionsspecifikke kvalitets- og udviklingsmål. Ultimo november og december er der dialogmøder, hvor enhedernes udkast til virksomhedsaftale drøftes mellem center- eller områdelederen, afdelingschefen og direktøren. Virksomhedsaftalerne skal være underskrevet inden udgangen af januar måned for det år de gælder, men er det typisk primo januar.

  Prioriterede indsatsområder i 2018

  Chefgruppen i Social & Sundhed har besluttet, at de prioriterede indsatsområde, som der skal udarbejdes kvalitets- og udviklingsmål indenfor, i 2018 er følgende:

  · Det gode liv og sund vækst gennem velfærdsteknologi

  · Styring og LEON

  · Implementering af Nexus og digitalisering

  · Helhedsorienteret kompetenceudvikling

  · Systematisk kvalitetssikring og kvalitetsudvikling

  · Velfærdsledelse, kommunikation og dialog

  · Forebyggelse og tidlig opsporing

  · Samskabelse og

  · Organisationsudvikling.

  De prioriterede indsatsområder er nærmere beskrevet og sat i relation til visionen, kerneopgaven m.v. i vedlagte ’Social & Sundheds værdigrundlag og grundantagelser, den rehabiliterende tilgang, vision, kerneopgave, strategier og prioriterede indsatsområder’.

  Mål i virksomhedsaftalerne for 2018

  Processen i chefgruppen med at godkende målemner og konkrete mål for 2018 er p.t. ikke afsluttet, men som eksempler på emner, der sandsynligvis bliver fælles, tværgående mål inden for, kan nævnes opfølgning på implementering og forankring af Nexus og, under det prioriterede indsatsområde ’Helhedsorienteret kompetenceudvikling’  implementering af en tværgående praktikorganisation.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at      orienteringen tages til efterretning.   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-10-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  · Ansøgning fra Sundhedsplejen om satspuljemidler

  · Ny organisering pr. 15. oktober 2017

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tagets til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-10-2017

  Orienteringerne taget til efterretning.

  Der orienteredes endvidere om henvendelse fra Ældresagen vedr. vilkår for pårørende samt deltagelse i Socialstyrelsens kortlægning vedr. hjemløseindsatsen i Aabenraa.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/665, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende Aabenraa Kommunes indberetning for anvendelse af værdighedsmidlerne 2018.

  Udvalget behandlede senest værdighedsmidlerne i forbindelse med budget 2018 i sag 57 den 7. juni 2017.

  I denne sag sker der alene en udmøntning af de midler, der er tilført puljen grundet pris og lønfremskrivning.

  Beløbet udgør en øgning på 396.000 kr. i forhold til 2017.

  Forvaltningen indstiller, at der anvendes 200.000 kr. af de 396.000 kr. i pris- og lønfremskrivning til husleje på daghjemmet på Rise Parken. Baggrunden er, at den bevilligede tilbygning ikke bliver færdig før 2018, og der derfor fortsat er en ekstraordinær husleje. De resterende 196.000 kr. foreslås anvendt til forholdsmæssig opskrivning af de prioriterede indsatser i 2018.

  Alternativ kan det overvejes at anvende de 196.000 kr. til fællesspisningsaktiviteter, der indgik i omprioriteringer i forbindelse med etablering af budget i balance 2018.

  Værdighedsmidler (Finansloven 2016) P/L fremskrivning 2018

  Nr.

  Projekt

  Budget

   2017

  Budget
  2018

  1

  Demensdaghjem i syd

               1.200

                 1.219

  2

  Dagtilbud til ældre indenfor det specialiserede område

                  750

                    762

  3

  Kapacitetsudvidelse og Kvalitetsløft til SRC

               4.063

                 4.128

  4

  Længere tid til borgere i rehabilitering

               2.000

                 2.235

  5

  Udvidelse af målgruppe til klippekort, 3 indsatsområder aflastning, træning og ensomhed

                  750

                 1.612

  6

  Nye tilbud til at understøtte borgeren i eget hjem eks. økonomistyring

                    -  

                    152

  9

  Tilskud til fællesspisnings arrangementer evt. som projekter

                    -  

                      -  

  10

  Understøttelse af frivillige vågekoner

                    -  

                    152

  11

  Lettere adgang til midlertidige hjælpemidler

                  500

                    508

  13

  Støtte til kørsel af blinde

                    50

                      51

  14

  Arbejde med Værdighed

                    50

                      51

  15

  § 79-området

                  300

                    305

  16

  Mulighed for at visitere til døgn overvågning

                  500

                    508

  17

  Frit valg på hjemmehjælp

               1.909

                    784

  Total

            12.072

              12.468

  I forhold til 2017 sker der endvidere udmøntning af 1.137.000 kr. til det, der oprindelig var hensigten fra udvalgets behandling. Dette er i overensstemmelse med forudsætning for budget i balance for 2018; projekt nr. 6 og nr. 10 og øgning af klippekort svarende til et helt år.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at den foreslåede anvendelse af værdighedsmidlerne 2018, med 200.000 kr. til daghjemmet på Rise Parken og 196.000 kr. til P/L fremskrivning af prioriterede indsatser i 2018, godkendes som grundlag for indberetning til ministeriet,

  at sagen forelægges Seniorrådet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-10-2017

  1. at der anvendes 396000 kr. af  pulje til fællesspisning.

  For stemte 6. Imod stemte 1 (Jette Julius Kristiansen) med begrundelse, at beløbet ønsket anvendt til § 79 formål.

  2. at godkendt.