Beslutningsprotokol

onsdag den 1. november 2017 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/33554, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Aabenraa Kommunes strategi/årshjul skal den anden detaljerede bevillingskontrol i 2017 udarbejdes pr. 30. september 2017.

  Social og Sundhed har i samarbejde med Økonomiafdelingen foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2017 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillingsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning opdeles bevillingskontrollen i 4 sager.

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg.

  Denne sag vedrører omplaceringer indenfor eget udvalg, som udvalget er bemyndiget til at foretage.

  Som bilag er vedhæftet,

  • Bilag i3, samlet oversigt over de 4 bevillingskontrolsager
  • Bilag i4, økonomisk oversigt pr. 30. september 2017
  • Bilag i2, noter til budgetomplaceringer indenfor eget udvalg/bevillingsområde (netto 0).

  En samlet udfordring på 1,987 mio. kr. i 2017 på politikområdet Visitation og rehabilitering foreslås løst med budgetomplaceringer fra politikområderne Sundhed og Forebyggelse samt Øvrige Sociale udgifter, hvor der forventes mindre forbrug på henholdsvis 1,487 mio. kr. og 0,5 mio. kr.

  Endvidere er følgende bilag vedhæftet,

  • Bilag i7, forventet regnskab 2017 for de aftalestyrede enheder.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at budgetomplaceringerne godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/33554, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Aabenraa Kommunes økonomiske strategi/økonomiske årshjul skal den anden detaljerede bevillingskontrol i 2017 udarbejdes pr. 30. september 2017.

  Social & Sundhed har i samarbejde med Økonomiafdelingen foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2017 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillingsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning opdeles bevillingskontrollen i 4 sager.

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg.

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0).

  Følgende bilag er vedhæftet,

  • Bilag B2, noter til tillægsbevillingsansøgninger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0).

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at tillægsbevillingsansøgningerne finansieret af andre udvalg/bevillingsområder godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2017

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/33554, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Aabenraa Kommunes økonomiske strategi/årshjul skal den anden detaljerede bevillingskontrol i 2017 udarbejdes pr. 30. september 2017.

  Social & Sundhed har i samarbejde med Økonomiafdelingen foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2017 i forhold til drifts- og anlægsbevillingerne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillingsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning opdeles bevillingskontrollen i 4 sager.

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg.

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansiering.

  Som bilag er vedhæftet,

  • Bilag T2, noter til tillægsbevillingsansøgninger drift med påvirkning af kassen.

  Der søges en samlet tillægsbevilling på 9,354 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der i 2017 gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 9,354 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2017

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/33554, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Aabenraa Kommunes økonomiske strategi/årshjul skal den anden detaljerede bevillingskontrol i 2017 udarbejdes pr. 30. september 2017.

  Social & Sundhed har  i samarbejde med Økonomiafdelingen foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2017 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillingsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning opdeles bevillingskontrollen i 4 sager,

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger anlæg.

  Som bilag er vedhæftet,

  • Bilag A1, oversigt over tillægsbevillinger anlæg
  • Bilag A2, noter til anlæg
  • Bilag A3, betalingsplan for overførsler vedr. anlægsprojekter fra 2017 til 2018.

  Af bilagsmaterialet fremgår, at der søges overført ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2017 til 2018.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at ansøgningen om negative tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på -2,655 jf. bilag godkendes,

  at ansøgningen om overførsel af rådighedsbeløb på 1,028 mio. kr. fra 2017 til 2018 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2017

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/33544, Sagsinitialer: wn

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status på Sygeplejens overførte merforbrug fra 2016 og den tilhørende afviklingsplan.

  Status viser, at Sygeplejen forventes at få et regnskab 2017, med et reduceret merforbrug, der ligger inden for de 4% overførselsret. Det forventes også, at forbruget i 2018 som udgangspunkt vil balancere med budget 2018.

  Med henvisning til udvalgets behandling af foreløbig afviklingsplan for Sygeplejen ved punkt 27 på mødet den 1. marts 2017, er der således ikke behov for en afviklingsplan.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orientering tages til efterretning

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2017

  Taget til efterretning.

  Udvalget ønsker orientering om status vedr. Sygeplejen i foråret 2018.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/30623, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til et projekt mellem Meyers Madhus, Center for Job og Uddannelse (CJU) samt Social- og sundhedsskolen (SOSU Syd).

  SOSU Syd ønsker med projektet at bryde med den uhensigtsmæssige sundhedstilstand hos skolens elever gennem øget fokus på sunde kost, og socialt samvær knyttet til den ”gode madoplevelse”.

  Ambitionen er, at de færdiguddannede SOSU-hjælpere og assistenter samt pædagogiske assistenter skal bidrage til at styrke andres sundhedstilstand. Projektet vil opnå dette ved at styrke egne handlekompetencer omkring det sunde liv. Projektet og dets målsætninger er nærmere beskrevet i den vedlagte projektbeskrivelse.

  Kantinen på SOSU Syd har siden 2012 været forpagtet af CJU og er en vigtig deltager i samarbejdet. Kantinedriften er et beskæftigelsestilbud for voksne med fysisk og psykisk funktions-nedsættelse samt voksne med psykisk sårbarhed. Derudover bliver borgere løbende visiteret til erhvervspraktikforløb ved kantinen.

  Kantinemedarbejderne vil i forbindelse med projektet gennemgå et udviklings- og opkvalificeringsforløb under vejledning fra eksperterne hos Meyers Madhus. Eksempelvist skal der i forløbet udarbejdes en strategi for indkøb af lokale råvarer og samarbejde med lokale producenter. Derfor er samarbejdet en naturlig forlængelse af kommunens hidtidige indsats med Sønderjysk Madinitiativ, hvor der blandt andet også var fokus på anvendelsen af lokale råvarer og sønderjyske egnsretter.

  Deltagelsen i projektet anses som en et vigtigt led i den fremtidige forpagtning af SOSU Syds kantine. Projektet vil indeholde kompetenceudvikling samt analyse af nuværende og fremtidige kantinekoncept. Deltagelse i projektet vil i 2017 beløbe sig til 0,125 mio. kr. Udgifterne i 2018 er endnu ikke kendt, men der vil blive tale om begrænsede udgifter i forbindelse med medfinansiering af borgerrelaterede aktiviteter, der ikke vil overstige 0,125 mio. kr. Finansieringen vil kunne ske gennem prioritering af sundhedsfremmemidler  i 2018, når beløbet er kendt.

  Projektet og samarbejdet med Meyers Madhus og SOSU Syd forventes at kunne videreudvikles til også at omfatte områder såsom ældremad og fællesspisningsarrangementer på de kommunale plejehjem og aktivitetscentre.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at der i budget 2017 til sundhedsfremme projekter er afsat 0,143 mio. kr. til ”Sundhed på tværs”. Der er pr. 30. september 2017 anvendt 0,005 mio. kr. Finansiering af samarbejdet med Meyers Madhus kan ske af restbudgettet på 0,138 mio. kr.

  I budget 2018-2021 er der årligt afsat 0,244 mio. kr. til Sundhed på tværs, ud af et samlet budget på 1,091 mio. til sundhedsfremmemidler i 2018.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at samarbejdsprojektet med Meyers Madhus godkendes,

  at finansieringen af samarbejdet med Meyers Madhus i 2017 sker ved en omprioritering af sundhedsfremmemidler,

  at der tages stilling til finansieringen i 2018, når udgiften er kendt. 

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2017

  1. +. 2. + 3. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/33104, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  I budgetforlig for 2018 – 2021 er der givet et særskilt serviceløft på 1,5 mio. kr. årligt til plejehjemsområdet til nærmere prioritering i Social- og Sundhedsudvalget.

  I den forbindelse vil Social & Sundhed invitere bruger-/pårørende-råd samt Seniorrådet til en dialog om forslag til midlernes anvendelse. Endvidere inddrages ledere og medarbejdere fra plejehjemsområdet.

  Der udarbejdes på den baggrund et oplæg til udmøntning af serviceløftet til prioritering i det nye Social og Sundhedsudvalg i januar 2018.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2017

  Inddragelsesprocessen tages til efterretning.

  Udvalget ønsker sagen forelagt til beslutning på december mødet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/22006, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  I denne sag gøres status for godkendt serviceinformation for nødkald, sag nr. 20. den 3. februar 2017.

  Som følge af godkendt serviceinformation er der fokus på ensartet baggrund for tildeling af nødkald i hele Aabenraa Kommune. Ligeledes er der som beskrevet i sagen vedrørende godkendelse sket en tilpasning af nødkald.

  Målet med stramning af serviceniveauet var også at tilpasse omkostninger til budgettet, men med fortsat fokus på at understøtte borgeren i eget hjem. Der er således i samme periode sket en udvidelse af servicen, så man også kan få GPS til demente i eget hjem.

  Aabenraa Kommune har den 1.10.2017  883 borgere tilsluttet nødkald. Der har i alt været 5267 nødkald, der har resulteret i 2781 besøg. De øvrige kald er afklaret ved samtale.

  Forvaltningen vil under mødet give en uddybende status vedrørende opfølgning på godkendte serviceinformation m.v.

  Økonomi og afledt drift

  I alt Forventet 2017

  Pr. stk. ved 883 nødkald

  Indkøb og opsætning af nødkald kr.

  1.500.000 Kr.

  Abonnement på vagtordning

  619.000 kr.

  TDC abonnement

  150.000 Kr.

  Opsætning af Nøglesystem

  Vedligehold

  800.000 Kr.

  I alt

  3.069.000. Kr.

  3.475. kr.

  Det forventes, at de borgere, der ikke har behov for nødkald, heller ikke har behov for nøglesystem.

  Indkøb forventes ligeledes at falde, når der er skiftet til nye nødkaldsapparater.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2017

  Orientering taget til efterretning.

  Udvalget ønsker forelæggelse af beslutningssag vedr. revideret serviceinformation til behandling på december mødet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/30688, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne om udfordringer i Sundhedsplejen på baggrund af stigningen i antal fødsler i 2017.

  Sundhedsplejen har gennem de sidste måneder udarbejdet en analyse med baggrund i det stigende aktivitetsniveau primært pga. det stigende antal fødsler. Det gælder bl.a. analyser af ressourceanvendelse og muligheder for driftsoptimering. Analysen peger på, at der trods muligheder for optimering af driften på enkelte områder er behov for tilførsel af ressourcer for at kunne leve op til det nuværende serviceniveau.

  Analysen viser tre områder, der har betydning for aktiviteten i Sundhedsplejen. Det gælder stigende fødselstal/besøg, øget antal behovssamtaler samt ændring af samarbejdsstrukturen på skoleområdet.

  Jf. nedenstående tabel ses det, at der på småbørnsområdet har været en nedadgående normering grundet et faldende børnetal:

  Normering i sundhedsplejen – timer/uge

  2015

  2016

  2017

  Småbørnsområdet

  363

  341

  340

  Skoleområdet

  181

  179,5

  179,5

  Som led i at anvende ressourcerne i Sundhedsplejen bedst muligt og afdække muligheder for driftsoptimering har Sundhedsplejen haft fokus på specialisering for at øge den faglige kvalitet. Det har også været fokus på fordelingen af medarbejdertimer mellem distrikter pga. den ændrede aktivitet.

  Til trods for en faldende normering er fødselstallet i 2016 og fremskrevet 2017 væsentligt højere end forventet. Det forventes, at antallet af fødsler i 2017 vil være 17 % over det forventede antal:

  Forventet og reelle fødselstal i Aabenraa Kommune

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  Forventet

  560

  550

  550*

  504*

  517*

  Reelt

  510

  498

  472

  548

  600**

  *Demografi reguleret

  ** Beregnet ud fra 1. halvår 2017

  Det fremskrevne fødselstal for 2017 bekræftes af Sygehus Sønderjyllands prognose, der viser at antallet af gravide fortsat ligger over befolkningsprognosen.

  Endvidere har Sundhedsplejen i de senere år oplevet et øget behov for at lave flere forsøg hos enkelte familier. Det gælder bl.a. et øget antal henvisninger fra jordmødre til graviditetsbesøg.

  På skoleområdet er en ændret samarbejdsstruktur under implementering, og det forventes, at det er nødvendigt at ændre i den nuværende anvendelse af sundhedsplejeressourcerne på skoleområdet. Det gælder også i forhold til projekt Sund Skole 2020, herunder opstarten af de nye sundheds- og bevægelsesråd knyttet til de enkelte skoler.

  På den baggrund foreslår forvaltningen, at der gennemføres en normeringsforøgelse i Sundhedsplejen, men at den endelige beslutning om finansiering træffes af det nye Social- og Sundhedsudvalg i 2018.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at sundhedsplejen med virkning fra 2015 blev omfattet af tekniske korrektioner, som beregnes på baggrund af det aktuelle befolkningstal, dvs. at når antallet af 0-5 årige stiger/falder, vil sundhedsplejens budget blive reguleret.

  Hertil bemærkes, at f.eks. dagplejen, daginstitutioner, folkeskoler og skolefritidsordninger i perioden 2011-2014 er blevet reguleret for et faldende antal børn, det blev sundhedsplejen ikke.

  Reguleringerne har netto haft følgende betydning for Sundhedsplejens budget (beløb i 1.000 kr.),

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  2021

  -20

  -48

  -35

  77

  201

  266

  239

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/18037, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget pr. 30. september 2017.

  Ledelsesinformationen omfatter følgende,

  • Overordnet økonomi
  • Mellemkommunale betalinger
  • Ventelister og klagesager
  • Personale

  Overgang fra Care til Nexus bevirker, at der pt. ikke indgår nøgletal i forhold til Hjemmehjælp, Sygeplejen, Plejebolig, Botilbud og Bilsager.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2017

  Intet at bemærke.