Beslutningsprotokol

tirsdag den 5. december 2017 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/30542, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  I henhold til Servicelovens § 18 uddeler Aabenraa Kommune tilskud til foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde.

  Udvalget godkendte den 6. september 2017 nye retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde, hvori principper og procedurer står beskrevet for at foreninger og organisationer kan komme i betragtning til § 18 midlerne. 1. ansøgningsrunde for 2018 er gennemført efter de nye retningslinjer.

  Frivillighedsrådet i Aabenraa Kommune har gennemgået indkomne ansøgninger, og indstillet til fordeling af midlerne i  1. ansøgningsrunde for 2018.

  Ifølge de nye retningslinjer skal ansøgninger fra foreninger, der modtager fast årlig § 18 støtte fra kommunen, ikke indgå i Frivillighedsrådets indstilling, men forelægges direkte for Social- og Sundhedsudvalget.

  Der er indgået en ansøgning fra Den Blå Oase på kr. 30.000,-. 

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2018 afsat 1,119 mio. kr. til ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde.

  Såfremt anbefalingerne fra Frivillighedsrådet imødekommes resterer der 424.000 kr. til 2. ansøgningsrunde for 2018. Hvis ansøgningen fra Den Blå Oase imødekommes resterer der 394.000 kr. til 2. ansøgningsrunde for 2018.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udvalget gennemgår anbefalingerne fra Frivillighedsrådet, og beslutter den endelig uddeling af tilskud,

  at udvalget træffer beslutning om ansøgningen fra Den Blå Oase.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-12-2017

  1. at Frivillighedsrådets anbefalinger godkendt.

  Jette Julius Kristiansen stemte imod løbenr. 5, 29, 30 og 31 som omhandler integration og frivilligt arbejde på området.

  2. at ansøgning om tilskud på 30.000 kr. til Den Blå Oase imødekommes.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/34287, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag træffe beslutning om uddeling af tilskud efter ansøgning af § 79-midler for 2018.

  I 2018 er der afsat 0,769 mio. kr. til uddeling til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre. Det foreslås endvidere, at de 0,300 mio. kr. fra værdighedsmidlerne, som er reserveret til §79-området indgår i uddelingspuljen. Såfremt dette godkendes er der 1,069 mio. kr. til uddeling. 

  De 0,300 mio. kr. er som nævnt afsat gennem værdighedsmidlerne og skal således løfte på kommunens Ældre- og værdighedspolitik. Politikken indeholder seks temaer, hvor §79 ansøgninger løfter på temaet om ”Den aktive borger og fællesskabet”.

  Jævnfør Aabenraa Kommunes § 79 politik skal Seniorrådet gennemgå indkomne ansøgninger og give anbefalinger til Social- og Sundhedsudvalget.

  Seniorrådet har på deres møde 14. november 2017 behandlet 63 indkomne ansøgninger for i alt 0,1,129 mio. kr. og indstiller at der uddeles 1,015 mio. kr. til 58 ansøgninger.

  Seniorrådets anbefalinger og bemærkninger til ansøgningerne fremgår af bilag.

  Såfremt Seniorrådets anbefalinger følges, resterer der 0,054 mio. kr. Seniorrådet foreslår at disse midler fordeles til kommunens ni plejehjem til indkøb af materialer til aktiviteter for beboerne m.v.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at der i budget 2018 er afsat 0,769 mio. kr. til uddeling af §79 uddeling. Midlerne uddeles til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre. Herudover er der reserveret 0,3 mio. kr. af værdighedsmidlerne til §79, som endnu ikke er disponeret. Det samlede beløb til uddeling udgør således 1,129 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at de 0,300 mio. kr. fra værdighedsmidlerne reserveret til §79-området indgår i ansøgningspuljen, til formål, der understøtter Ældre- og værdighedspolitikken.

  at udvalget gennemgår anbefalingerne fra Seniorrådet og beslutter den endelige uddeling af tilskud,

  at restbeløbet på 0,054 mio. kr. fordeles til kommunens plejehjem til indkøb af materialer til diverse aktiviteter.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-12-2017

  1. at godkendt

  1. at Seniorrådets anbefalinger godkendt.
  1. at restbeløbet på 54.000 afventer prioritering.

  Udvalget anmodet Seniorrådet om begrundelse for anbefalede afslag.

  Jette Julius Kristiansen stemte imod, med begrundelse at ansøgning fra Aabenraa/Rødekro Krolfklub på 15.000 kr. (lbrnr. 2) ønskes imødekommet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/16438, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende budgetomplacering til finansiering af forventet udfordring i 2018 ved Special- & Rehabiliteringscentret (SRC)

  I økonomiaftalen for 2017 mellem Regeringen og KL blev der afsat og udmøntet midler til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen.

  For Aabenraa Kommunes vedkommende betyder det, at der i 2018 blev tilført 1,606 mio. kr. til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen.

  Primo april 2017 offentliggjorde Sundhedsstyrelsen kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen.

  Akutfunktioner beskrives som ”et tilbud til patienter, der har et særligt pleje- og behandlingsbehov, som ikke kan håndteres af den almindelige hjemmesygepleje. Akutfunktionens varetager særlige plejeopgaver tæt på patientens hverdagsliv og lokalmiljø, eventuelt i eget hjem. Formålet kan være dels med en proaktiv indsats at forebygge forværring af sygdom, dels at følge op på sygehusets pleje- og behandlingsindsats, når patienten efter udskrivelsen fortsat har komplekse pleje- og behandlingsbehov.”

  I Aabenraa Kommune har vi på forhånd finansieret akutfunktionen i en 3-årig projektperiode med sundhedsmidler. Da midtvejsevalueringen af akutfunktionen peger på, at den nuværende funktion er velfungerende, vurderes der ikke et umiddelbart behov for en yderligere tilførsel af midler til de opgaver, det er besluttet, at akutfunktionen skal løse.

  I Aabenraa Kommune varetages dele af den kommunale akutfunktion af SRC. Som følge af strukturelle ændringer og tilpasninger i regionen oplever SRC en betydelig ændring i opgaveløsningen. Det betyder bl.a., at SRC modtager borgere udskrevet fra sygehuset, der er langt mere behandlingskrævende end tidligere. Desuden er kompleksiteten omkring den enkelte udskrevne borger også steget. Det betyder f.eks., at der bruges flere ressourcer end tidligere på at sikre korrekt medicinhåndtering og bistand i sektorovergangene.

  Som følge heraf oplever SRC budgetmæssige udfordringer, som ikke kan løses inden for den budgetmæssige ramme. For at kunne håndtere de aktuelle opgaver omkring borgere udskrevet fra sygehus til SRC på en patientsikkerhedsmæssig forsvarlig måde, er der behov for at tilknytte yderligere sundhedsfaglige ressourcer på SRC.

  Derfor anbefaler forvaltningen, at akutmidlerne tilføres SRC, og kommunen på den baggrund bliver i stand til at håndtere borgere udskrevet fra sygehuset og dermed også bidrage aktivt til at undgå unødige liggedage på sygehuset for borgerne.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2018 afsat 1,606 mio. kr. til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen. Midlerne er afsat under Social- og Sundhedsudvalgets budgetreguleringspulje.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at de 1,606 mio. kr. i 2018 budgetomplaceres til Special- og Rehabiliteringscentret (SRC).

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-12-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/13428, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  På den godkendte investeringsoversigt til budget 2018-2021 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2018 til Velfærdsteknologi. Hertil kommer, at der i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2017 blev godkendt  overførsel af et uforbrugt rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. fra 2017 til 2018. 

  Midlerne skal finansiere løsninger indenfor velfærdsteknologi og digitalisering på social- og sundhedsområdet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2018 og

  at bevillingen frigives.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-12-2017

  1. og 2. at anbefales godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/13428, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  På den godkendte investeringsoversigt til budget 2018-2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2018 til etablering/ombygning af lokaler til Daghjem på Rise Parken.

  Rådighedsbeløbet skal dække de nødvendige omkostninger i 2018 til etablering af nye lokaler på ca. 100 m2, inkl. omkostninger til rådgivning, således at lokalerne bedst muligt kan benyttes af målgruppen, der på en række punkter har anderledes behov end de nuværende lokaler/plejeboliger kan opfylde.

  Social & Sundhed har i samarbejde med Kultur, Miljø & Erhverv igangsat udarbejdelse af en tids- og procesplan samt forslag til etablering af lokaler i overensstemmelse med retningslinjerne for anlæg i Aabenraa Kommune og indenfor den afsatte ramme.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2018 og

  at bevillingen frigives.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-12-2017

  1. og 2. at anbefales godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/33104, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  Udvalget godkendte den 1. november 2017 en inddragelsesproces om udmøntning af et særskilt serviceløft på 1,5 mio. kr. årligt til plejehjemsområdet og ønskede sagen forelagt til beslutning på december mødet.

  Den 2. november afholdt Social & Sundhed møde med repræsentanterne fra bruger-/pårørenderåd fra plejehjemmene, Seniorrådet, samt driftslederne og tillidsrepræsentanterne fra plejehjemmene om udmøntning af serviceløft på 1,5 mio. kr. årligt på plejehjemmene.

  Det var generelt opfattelsen på dialogmødet, at serviceløftet bør anvendes på specifikke områder, og at der er behov for en generelt højere normering på plejehjemmene, specielt i aften- og i nattetimerne. Dette serviceløft kan ikke imødegå ønsket om en højere normering. 

  Mødedeltagerne fandt ikke, at der er behov for at bruge serviceløftet på 1,5 mio. kr. specifikt til yderligere aktiviteter/arrangementer for beboerne, idet der er mange gode aktiviteter på plejehjemmene i dag, og der er noget for alle.

  Der var enighed om, at der er et større behov for ressourcer til nærvær, ressourcer i forbindelse med indflytninger på plejehjemmene, mere omsorg til døende beboere, modtagelse af beboere fra sygehuset, urolige og utrygge beboere osv.

  Det anbefales, at serviceløftet udmøntes i en lokalpulje til hvert plejehjem, som anvendes lokalt til mere nærvær sammen med beboerne/den enkelte beboer, omsorg og efter behov for at skabe tryghed hos den enkelte beboer. Udmøntningen kan ske ved at fordele pengene:

  · ud fra antal beboere på det enkelte plejehjem eller

  · en kombination af et grundbeløb til alle plejehjem og antal beboere, så de mindre plejehjem bliver tilgodeset.

  Mødedeltagernes anbefaling tager udgangspunkt i, at et serviceløft på 1,5 mio. kr. svarer til 0,166 mio. kr. per plejehjem eller ca. 4.200 kr. årligt per beboer.

  Aabenraa Kommune har ni plejehjem inklusivt Plejehjemmet Enggården og i alt 357 plejeboliger eksklusivt de 12 tryghedsboliger og 12 plejeboliger på specialenhed på Rise Parken. 

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at serviceløft på 1,5 mio. kr. årligt til plejehjemsområdet udmøntes i en lokal pulje til hvert enkelt plejehjem til at skabe mere nærvær, omsorg og tryghed.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-12-2017

  Godkendt, idet midlerne fordeles ud fra antal beboere  på det enkelte plejehjem til personaletimer, der understøtter nærvær, omsorg og tryghed.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/6389, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende opsigelse af anvisningsret og udbetaling af huslejeforpligtigelse i Kliplev, Felsted og Bovrup.

  Lundtofte Boligselskab vil fortsat kunne leje boligerne ud på almindelige vilkår.

  Social- og Sundhedsudvalget behandlede den 2. november 2016 en sag om tomgangshusleje. Udvalget anbefalede, at der arbejdes videre med nedbringelse af tomgangshuslejen, specielt boligerne Præstestien 1-6, Kliplev og Kirkevej 6-22, Felsted. Disse 15 boliger samt 10 boliger beliggende på Nørrekær i Bovrup er ejet af DSI Ældreboligerne i Gl. Lundtoft Kommune. DSI er en selvejende institution, hvilket indebærer, at dele af boligerne (i Bovrup og Felsted) ikke er opført som almene boliger med støtte, men som kollektiv boliger. DSI´s boliger administreres af BoligSyd/DALBO.

  Ældreområdet og socialområdet disponerer over 362 ældreboliger – af disse er 32 ledige. Arbejdsmarkedsafdelingen disponerer midlertidigt over 40 boliger – af disse er 15 ledige, og 1.7.2018 overgår samtlige boliger igen til ældreområdet. Hvor stor en andel, der på dette tidspunkt er udlejet, er ukendt, men det forventes, at hovedparten er ledige.

  I forlængelse af udvalgets beslutning, blev der nedsat en projektgruppe. Gruppen har sammen med Bolig Syd og rådgivere fra Kuben Management drøftet mulighederne. Det vurderes – som eneste realistiske mulighed for at begrænse huslejetabet – at nedlægge DSI Ældreboligerne i Gl. Lundtoft Kommune. Vurderingen baseres på Kubens tidligere erfaringer med at nedlægge boliger opført efter almen boligoverenskomsten.

  Der foreligger  ikke er en formel aftale om, at Aabenraa Kommune har forpligtelse til at betale tomgangshusleje for 19 af boligerne (boligerne i Felsted og Bovrup), hvorfor Social- & Sundhed påtænker at varsle en opsigelse af den hidtidige praksis. Formålet med opsigelsen er, at kommunens udfordringer med tomgangshusleje nedbringes. Opsigelsen bør ske i 2017 med virkning fra 1. januar 2019.

  Bestyrelsen kan forsøge at afhænde boligerne ved salg eller drive boligerne uden tilskud. Hvis dette ikke lykkes, kan bestyrelsen søge at afvikle boligerne ved salg eller nedrivning, således at en konkurs undgås.

  Arbejdsgruppens medlemmer er enige om, at det samlet set er mest hensigtsmæssigt, at boligerne udgår af boligporteføljen for at øge efterspørgslen på andre boliger, men dette er op til bestyrelsen i DSI.

  En evt. afvikling af boligerne – dels via nedrivning og dels via overdragelse af enkelte boliger til kommunen –skal gennemføres ved, at DSI nedlægger sig selv med begrundelse i, at DSI´s økonomiske fundament ikke længere er til stede.

  Arbejdsgruppen anbefaler, at Aabenraa Kommune og DSI er fælles om en plan for de 19 boligers afvikling.

  I forhold til de 6 boliger i Kliplev skal der søges om nedlæggelse efter gældende regler. Her har kommunen dog huslejeforpligtigelsen indtil, der er givet tilsagn fra ministeriet for Transport, bygning og bolig.

  Bestyrelsen har udtrykt ønske om, at boligerne ved Bovrup Plejehjem kan bevares og evt. komme ud af situationen som renoverede boliger tilknyttet plejehjemmet.

  Beslutning om opsigelse af de 19 boliger ligger hos Social- og Sundhedsudvalget, mens en beslutning om nedlæggelse af de 6 boliger ligger hos Ministeriet for Transport, Bygning og Bolig efter indstilling fra boligselskabet og Aabenraa Kommune, hvorfor der kan forventes et forløb, der strækker sig over en flerårig periode. Social & Sundhed vil på dette grundlag indstille til Social- og Sundhedsudvalget, at det meddeles DSI, at betalingen af tomgangshusleje indstilles, således at DSI´s bestyrelse får grundlag for at træffe beslutning om de nødvendige foranstaltninger i forhold til dette.

  Social & Sundhed vil indgå aftale med DSI om tidspunkt for ikke længere at anvise nye beboere til boligerne i Bovrup, Felsted og Kliplev. Dette for at undgå en evt. genhusningsforpligtigelse.

  Social & Sundhed vil sammen med DSI arbejde på en alternativ anvendelse, enten af dele af eller alle boliger i Bovrup i afviklingsperioden.

  Bebyggelse

  Lovgrundlag

  Tomgang i % 2015

  Tomgang i % 2016

  Tomgang i % frem til 1.11.2017

  10 boliger ved Bovrup Plejehjem Nørrekær

  Kollektivbolig bekendtgørelsen

  16,7

  36,7

  31,5

  9 boliger + fælleshus Kirkevej i Felsted

  Kollektivbolig bekendtgørelsen

  30,6

  34,3

  8,9

  6 Boliger ved Kliplev plejehjem Præstestien i Kliplev

  Almene ældreboliger

  50,0

  41,7

  48,5

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Aabenraa Kommune meddeler den DSI Ældreboligerne ( Gl. Lundtoft Kommune), at der fra 31. december 2018 ikke længere betales tomgangshusleje for 19 boliger i Bovrup og Felsted,

  at DSI Ældreboligerne (Gl. Lundtofte Kommune) anmodes om at indlede ansøgning om nedlæggelse af 6 almene boliger i Kliplev.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-12-2017

  1. og 2.  at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/6389, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Social og Seniorudvalget  skal i denne sag godkende opsigelse af aftale om anvisningsret til 9 boliger på Callesengade,  5 boliger på Karpedam og 6 boliger i Højgade i Aabenraa.

  På baggrund af udvikling i udgifterne til garantihuslejen og  at nogle anviste borgere har meldt tilbage, at de ikke ønsker at indgå lejemål grundet dårlig vedligeholdelse indstilles til Social og Sundhedsudvalget, at anvisningsretten opsiges.

  Aftalerne blev indgået i 1989 og 1990 og de kan opsiges med 6 måneders varsel. Social & Sundhed vurderer, at der ikke er behov for denne anvisningsret, idet kommunen råder over andre boliger, som kan anvises og der vurderes ikke at være et generelt boligproblem i Aabenraa Kommune.

  Boligerne vil fortsat kunne lejes ved boligselskabet på ordinære betingelser.

  Der har været følgende udgifter til anvisningsret i perioden 2015 – 2017:

  Boliger

  2015

  2016

  2017

  Callesensgade

  65.538 kr.

  88.004 kr.

  175.791 kr.

  Karpedam

  -

  19.234 kr.

  94.350 kr.

  Højgade

  7.006 kr.

  31.755 kr.

  17.970 kr.

  Alle boliger

  72.544 kr.

  138.993 kr.

  288.111 kr.

  Opsigelse af anvisningsretten vil betyde, at udfordringerne i forhold til betaling af huslejegaranti vil kunne nedbringes.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at aftaler om anvisningsret vedrørende boliger i Callesensgade, Karpedam og Højgade opsiges med virkning fra 30. maj 2018.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-12-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/35967, Sagsinitialer: lmhans

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende sundhedsberedskabsplan 2018-2021. Byrådet skal ifølge bekendtgørelse nr. 971 af 28. juni 2016 om planlægning af sundhedsberedskabet godkende en plan for sundhedsberedskabet i hver valgperiode.

  Planen skal ses i sammenhæng med den generelle beredskabsplan for Aabenraa Kommune.

  Sundhedsberedskabsplanen er udarbejdet med baggrund i ’Vejledning til regioner og kommuner om planlægning af sundhedsberedskabet’ fra 2017 i et samarbejde med Haderslev Kommune, Tønder Kommune og Brand & Redning Sønderjylland. Processen har været tilrettelagt af Brand & Redning.

  Sundhedsberedskabsplanen skal sikre en effektiv varetagelse af Social & Sundheds ansvar og opgaver i en ekstraordinær situation ved en større beredskabshændelse ved at udvide og omstille sin behandlings-, pleje- og støtte kapacitet ud over det daglige beredskab.

  Social & Sundheds overordnede operative opgaver indenfor sundhedsberedskabet er:

  · Modtage, pleje og behandle ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehuse samt andre syge og smittede i eget hjem, herunder samarbejde med de praktiserende læger.

  · Varetage hygiejniske foranstaltninger, forebygge og behandle infektioner og epidemiske sygdomme.

  · Pleje- og støtteopgaver i relation til særlige situationer f.eks. ekstremt vejrlig eller CBRNE-hændelser f.eks. drikkevandsforurening.

  · Tilvejebringe ekstra hjælpemidler og relevant medicinsk udstyr.

  · Yde omsorg til tilskadekomne, syge og handicappede, herunder krisestøtte og social assistance.

  · Deltage ved oprettelse af Evakuerings- og Pårørende Center (EPC) og evt. at udsende kriseteams hertil

  · Bistå Region Syddanmark ved massevaccination, herunder sikre information om situationen og forholdsregler til institutioner i kommunen.

  · Sikre opretholdelse af kommunens øvrige kritiske funktioner på sundhedsområdet.

  Sundhedsberedskabet skal være i stand til at omstille aktiviteterne, så de tilpasses situationen, og samtidig være i stand til at løse de daglige opgaver så normalt som muligt.

  Sundhedsberedskabsplanen er en sektorplan for Social & Sundhedsforvaltningen. Den dækker alle driftsområder i Social & Sundhed for at sikre, at alle borgere og medarbejdere har samme vilkår ved en ekstraordinær hændelse.

  Sundhedsberedskabsplanen er baseret på følgende principper:

  · Sektoransvarsprincippet, der indebærer at myndigheden, der har ansvaret for en funktion i det daglige, også har ansvaret ved hændelser og krisesituationer.

  · Lighedsprincippet, som betyder at de daglig organisatoriske forhold benyttes i videst mulig omfang ved en hændelse eller i en krisesituation.

  · Nærhedsprincippet, som indebærer, at sundhedsberedskabsopgaverne løses så tæt på borgeren som muligt.

  · Handlingsprincippet, som indebærer, at i en situation med uklare eller ufuldstændige informationer er det mest hensigtsmæssigt at etablere et lidt for højt beredskab end et lidt for lavt beredskab. Samtidig skal der hurtigt kunne ændres på beredskabet i nedadgående retning.

  · Samarbejdsprincippet, der indebærer, at myndigheder og andre aktører har et selvstændigt ansvar for at samarbejde og koordinere med andre myndigheder og organisationer.

  Sundhedsberedskabsplanen er bygget op omkring krisestyringens seks kerneopgaver jævnfør Beredskabsstyrelsen.

  De seks kerneopgaver er:

  1. Aktivering og drift af krisestyringsorganisationen
  2. Informationshåndtering
  3. Koordination af handlinger og ressourcer
  4. Krisekommunikation
  5. Den operative indsats
  6. Genopretning

  Sundhedsberedskabsplanen er opdelt i 2 dele. Første del indeholder kerneopgaverne 1, 2, 3, 4 og 6. Anden del indeholder den operative indsats.

  Del 2, den operative indsats, er handlingsorienteret og indeholder indsatsplaner og actioncards, der ikke er offentlig tilgængelige. Del 2 skal ses i sammenhæng med de instrukser og procedurer, der er udarbejdet lokalt for de enkelte institutioner.

  Høring/udtalelse

  Sundhedsberedskabsplan 2018-20121har været til høring til i Sønderborg Kommune, Tønder Kommune og Haderslev Kommune, i Region Syddanmark og hos Brand & Redning Sønderjylland.

  Høringssvarerne har ikke givet anledning til ændringer i indholdet i sundhedsberedskabsplanen.

  Sundhedsberedskabsplan 2018-2021 har været til rådgivning i Sundhedsstyrelsen.

  Rådgivningen har ikke givet anledning til ændringer i indholdet i sundhedsberedskabsplanen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at sundhedsberedskabsplan 2018-2021 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-12-2017

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/26482, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende en foreløbig rammesætning for udarbejdelsen af sundhedsplan 2018-2019.

  Direktionen godkendte den 13. oktober 2017 et revideret kommissorium for Styregruppen vedr. Sundhedspolitik. Styregruppen skal udmønte sundhedspolitikken gennem udarbejdelse af en ny sundhedsplan til behandling i fagudvalg, byråd m.v. i 1. kvartal 2018. Sundhedsplanens perspektiv ændres i det reviderede kommissorium fra årligt til toårigt.

  Formålet med Sundhedsplan 2018-2019 er at skabe sammenhængende og målrettede sundhedsindsatser i Aabenraa Kommune, der kan følges op på ved hjælp af indikatorer og effektmåling. Afsættet er sundhed som middel til at opnå relevante mål på fagområderne, der samlet set bidrager til at forbedre sundhedstilstanden hos kommunens borgere og derigennem understøtter kommunens mission om at skabe ”det gode liv”.

  En foreløbig rammesætning for det videre arbejde med sundhedsplanen fremgår af vedlagte bilag. Det fremgår af beskrivelsen, at der på sundhedsområdet er et nationalt og regionalt fokus på forebyggelse og populationsansvar.

  De fremtidige indsatser skal bidrage til at forbedre sundhedstilstanden for de delpopulationer, der foreløbigt er fokus for sundhedsplanen. Dette gælder børn og unge, borgere i psykisk mistrivsel og kronisk syge borgere.

  Udkast til sundhedsplanen 2018-2019 vil administrativt blive udarbejdet af styregruppen i løbet i den første del af 2018. Af konstitueringsaftalen for perioden 2018-2021 fremgår, at der nedsættes et §17.4 udvalg for tværgående sundhedspolitik/-plan. Den videre proces tilrettelægges således i §17.4 udvalgets regi.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at den foreløbige rammesætning fremsendes til det nye §17.4 udvalg for tværgående sundhedspolitik/-plan.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-12-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/22006, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende ændringer i serviceinformation for nødkald.

  I forhold til sagen vedrørende opfølgning på godkendt serviceinformation for nødkald, der blev drøftet ved mødet den 1.november 2017 i sag 113, er der ændret i serviceinformationen på følgende områder:

  1. Der er indskrevet mulighed for at bevillige nødkald som et midlertidigt hjælpemiddel. Dette er en mulighed, som lovgivningen har givet pr. 1. januar 2018, og som giver god mening, når Sygeplejen har behov for at opsætte nødkald akut.
  2. Der er for de borgere, som hidtil har fået nødkald på grund af en varig lidelse, indført en vurderingsperiode på 12 måneder. Først efter denne periode fratages nødkaldet, hvis det ikke længere kan anvendes efter formålet. Nødkaldet kan dog nedtages, hvis borgeren ønsker det.
  3. Formålet er synliggjort, så Nødkald ikke opsættes hvis behovet alene er tryghed. I disse tilfælde vil der blive henvist til anden løsning.

  Der forventes, at alle borgere i løbet af en 2 årig periode vil være vurderet og har opsat nødkald i forhold til den forelagte serviceinformation.

  Økonomi og afledt drift

  Der forventes at serviceniveauet efter 2 år vil være tilpasset økonomien. I overgangsperioden vil økonomien blive fulgt som en del af det samlede hjælpemiddelbudget. Målet er at løse opgaven indenfor  den samlede ramme for hjælpemidler.

  Hjælpemiddelområdet fik i forbindelse med budget i balance 2018-2021 tilført 1,1 mio. kr. I 2017 forventes budgettet overholdt. Hertil bemærkes dog, at der i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2017 blev budgetomplaceret 0,6 mio. kr. til området.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at den reviderede serviceinformation godkendes,

  at der sker løbende opfølgning på økonomien i forbindelse med bevillingskontrollerne.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-12-2017

  1. og 2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/36191, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om det videre arbejde med bruger- og pårørendeundersøgelser på Social- og Sundhedsområdet.

  På baggrund af politiske drøftelser med Danske Handicaporganisationer i 2016 og anmodning fra Seniorrådet er der politisk tilkendegivet vilje til at få udarbejdet tilfredshedsundersøgelser, der skal belyse borgernes oplevelse af sagsbehandlingen og beboere og pårørendes oplevelse af livet på plejehjem.

  Forvaltningen og udvalgsformanden har deltaget i dialogmøde med Danske Handicap organisationer og Handicaprådet, med fokus på en brugerundersøgelse, der skal belyse borgerens møde med myndigheden i Aabenraa Kommune.

  Der peges på en kvantitativ analyse ved hjælp af spørgeskema til en repræsentativ andel af de borgere, der har været i kontakt med Visitation & Rehabilitering på det specialiserede område i 2017.

  Et forslag fra firmaet Advice til en undersøgelse samt oversigt over temaer heri fremgår af bilag.

  Advice gennemførte en undersøgelse sammen med DH i 2015, hvor man så på mødet imellem borger, pårørende og sagsbehandler. Disse erfaringer har de bidraget med og har fremsendt tilbud.

  Det skal bemærkes, at tilbuddet alene indeholder en afdækning af forholdene i Aabenraa Kommune og en præsentation af dette. Hvis der skal laves initiativer på baggrund af rapporten, er det ikke indeholdt i tilbuddet, og Advice anbefaler, at dette arbejde udføres af andre.

  På baggrund af Seniorrådets anmodning om tilfredshedsundersøgelse kan forvaltningen supplere med følgende:

  Forvaltningen har pt ikke systematisk iværksat en tilfredshedsundersøgelse. Firmaet VIVE har dog i august, september, oktober 2017 forestået tilsynet på alle plejehjem. I dette tilsyn indgår også interview med borgere om tilfredshed. Rapporten foreligger endnu ikke. Forvaltningen anbefaler derfor, at udvalget afventer den endelige rapport før stillingtagen til eventuel tilfredshedsundersøgelse.

  Økonomi og afledt drift

  En tilfredshedsundersøgelse af borgeres møde med myndigheden forventes at koste 200.000 kr.

  Haderslev Kommune har gennemført en tilfredshedsundersøgelse for beboere og pårørende på plejehjem, og tilsvarende undersøgelser i Aabenraa Kommune forventes at koste 400.000 kr.

  Tilfredshedsundersøgelser er ikke budgetlagt i 2018.

  Høring/udtalelse

  Handicaprådet har deltaget i drøftelser om tilfredshedsundersøgelse på det specialiserede område.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at stillingtagen til borgerundersøgelse på det specialiserede område drøftes med det nye Handicapråd og det nye Social- og Sundhedsudvalg primo 2018,

  at der først tages stilling til en tilfredshedsundersøgelse på plejehjemmene primo 2018.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-12-2017

  1. og 2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/23972, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om det endelige inspirationskatalog fra §17,4-udvalget vedrørende forebyggelse og sundhed for udsatte unge.

  §17,4-udvalget fik gennem sit kommissorium til opgave at udarbejde et inspirationskatalog med råd og anbefalinger inden for følgende indsatsområder: mental sundhed, sundhedsfremme, trivsel, angst, depression, rusmidler, selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser, samt KRAM risikofaktorer.

  Det fremgår endvidere af kommissoriet, at inspirationskataloget forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, samt andre relevante fora. 

  §17,4-udvalget har arbejdet med evaluering og kvalificering af eksisterende tilbud og indsatser i dialog med eksterne ressourcepersoner med særlig indsigt på området. Udvalget har endvidere været med til at undersøge mulige indsatsområder med henblik på igangsættelse af nye initiativer.

  Inspirationskataloget er en sammenfatning på de drøftelser der er pågået i §17,4-udvalget.

  Følgende emner indgår i inspirationskataloget:

  1.       Spiseforstyrrelser og selvskade

  2.       Angst, stress og depression

  3.       Rusmidler – Beredskab

  4.       Rusmidler – Tidlig opsporing

  5.       Overvægt

  6.       LIVA

  7.       Rygning

  8.       Bevægelse på erhvervsskolerne

  9.       Frivillighed

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning,

  at inspirationskataloget forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Ungeindsatsen.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-12-2017

  1. at taget til efterretning.

  Det nye Social- og Sundhedsudvalg anbefales at arbejde videre med anbefalingerne i Inspirationskataloget.

  2. at Inspirationskataloget fremsendes til de nye udvalg.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/29933, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om midtvejsevaluering af kommunens akutfunktion.

  På Social- og Sundhedsudvalgsmødet 15. april 2015 blev det besluttet at oprette en kommunal akutfunktion med en projektperiode på tre år fra 2016 til 2019. Akutfunktionen har siden april 2016 fungeret som et selvstændigt team under Sygeplejen. Akutfunktionen finansieres årligt gennem 3,347 mio. kr. af Sundhedsmidler fra regeringsaftalen med KL og 0,900 mio. kr. fra Sygeplejens budget. Dette giver en samlet finansiering på 4,247 mio. kr. 

  Akutfunktionen har på flere parametre været en stor succes, herunder en minimering af antallet af indlæggelser. Borgerne udtrykker stor tilfredshed med akutfunktionen og føler, at den giver stor tryghed i hverdagen. Borgerne giver endvidere udtryk for, at der opleves et højt fagligt niveau hos akutfunktionen.

  De praktiserende læger udtrykker også stor tilfredshed med akutfunktionen og påpeger, at akutfunktionen bidrager til, at borgere hurtigere kan få målt en række helbredsværdier, der medvirker til hurtigere at kunne give den mest optimale behandling. Samtidig er det lægernes indtryk, at akutfunktionen medvirker til at reducere antallet af indlæggelser.

  En reduktion i indlæggelser, kommunal medfinansiering og gennemsnitlige indlæggelsesdage har vist sig svær at påvise. Akutfunktionens egne målinger viser, at den medvirker til at forebygge indlæggelser. Data fra KommunalØkonomisk Sundhedsinformationsgrundlag viser dog intet fald i hverken antallet af indlæggelser, den kommunale medfinansiering eller gennemsnitlig indlæggelsestid. Dette billede er sammenligneligt med erfaringerne fra andre kommuners evalueringer af lignende akutfunktioner.

  Efter implementeringen af akutfunktionen er kommunen i højere grad i stand til at løse mere avancerede opgaver end tidligere. Dette betyder, at i tilfælde hvor det tidligere havde været nødvendigt at indlægge borgere, kan der nu ydes behandling i eget hjem. Dette medvirker til at minimere antallet af indlæggelser.

  Akutfunktionen vil blive endelig evalueret ved projektperiodens udløb i slutningen af 2019. 

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.  

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-12-2017

  Taget til efterretning

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/27281, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om proces for udvikling af Ungeindsatsen.

  Baggrund

  Ungeindsatsen blev etableret i oktober 2009 på baggrund af en byrådsbeslutning fra april samme år.

  Formålet med Ungeindsatsen er at sikre sammenhæng, kontinuitet og helhedsperspektiv på arbejdet med og for de unge på tværs af lovgivning og administrative strukturer. Ungeindsatsen skal koordinere rådgivning og sagsbehandling i forhold til de unge, samt udvikling af tilbuddene til de unge i kommunalt regi og med eksterne samarbejdsparter.

  Afsættet for udvikling af Ungeindsatsen

  Ungeindsatsen er organiseret stort set, som den var fra starten, men verden ændret sig. Visitation og Rehabilitering er blevet tættere knyttet til Ungeindsatsen og deltager i husmøder og temadage.

  Der er sket en udskiftning i ledelsen og blandt medarbejderne, der har skabt behov at identificere og tydeliggøre de værdifulde elementer i den eksisterende Ungeindsats og skabe afsæt for en videreudvikling af vores model, så den vedbliver med at være en relevant og effektiv organisering.

  Endelig betyder den nye ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job” fra oktober 2017 nye overordnede rammer for en sammenhængende kommunal ungeindsats.

  Proces for revitalisering af Ungeindsatsen

  Der er udarbejdet en projektplan for udvikling af Ungeindsatsen, som er godkendt i Direktionen den 21. september 2017.

  Formålet er at revitalisere Ungeindsatsen med afsæt i de eksisterende erfaringer og relancere den i en ny og optimeret udgave. Den nye Ungeindsats skal samle mangfoldigheden af både kommunale, regionale og private aktører i en fælles bestræbelse på at skabe betingelser for, at alle unge kan lykkes med at etablere et meningsfuldt ungdomsliv med uddannelse og/eller arbejde.

  Projektets mål er at beskrive en (eller flere) model(ler) for en ny Ungeindsats 2.0. - til præsentation i sommeren 2018.

  Modellen/modellerne skal komme med bud på:

  • Vision for Ungeindsatsen 2.0
  • Målgruppen for Ungeindsatsen 2.0
  • Organisering, herunder bl.a.:
    • Hvilke funktioner/medarbejdere indgår i Ungeindsatsen 2.0, og hvem er samarbejdspartnere i og udenfor kommunen
    • Fremtidig ledelse
    • Sammenhæng og snitflader til den øvrige organisation og til samarbejdspartnere udenfor organisationen
  • Rammebetingelser, der understøtter Ungeindsatsen 2.0
  • Dokumentation af Ungeindsatsens  resultater

  Relevante ledere og medarbejdere fra de tre forvaltninger Børn og Skole, Sundhed & Omsorg og Jobcenter og Borgerservice er involveret i udviklingsarbejdet.

  Indstilling

  Børn og Skole, Social & Sundhed og Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-11-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kåre S. Dahle

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-12-2017

  Godkendt.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-12-2017

  Taget til efterretning

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/13346, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om udbetaling af engangstilskud til Den Selvejende Institution Valdemarshus.

  Udvalget besluttede den 24. august 2017 at yde et engangstilskud i forbindelse med driftsoverdragelsen af Aktivitetscenter Valdemarshus til DSI Valdemarshus. Det fremgår af driftsoverenskomsten, at engangstilskuddet skal være tilsvarende de opsparede midler på det tidligere brugerråds bankkonti. Disse midler blev den 27. juni 2017 oplyst at udgøre 318.044 kr.

  Det tidligere brugerråd overførte midlerne til kommunen den 24. oktober 2017. I den mellemværende periode har der været udgifter forbundet med aktivitet og drift af aktivitetscentret. Disse udgifter har medført en difference på 40.293 kr. Jf. driftsoverenskomsten er det udbetalte engangstilskud derfor nedjusteret til 277.751 kr.

  DSI Valdemarshus har redegjort for differencen overfor forvaltningen. Udgifterne er afholdt indenfor rammerne af driftsoverenskomsten for Aktivitetscenter Valdemarshus.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-12-2017

  Taget til efterretning

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status på opfølgning på medarbejderforslag til forenklinger/forbedringer, der blev indsamlet i forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021.

  Der indkom 44 medarbejderforslag til forenklinger /forbedringer, og der var medarbejderforslag fra alle driftsområder.

  Medarbejderforslagene fordelte sig på følgende kategorier:

  - samspil mellem bestiller og udfører

  - ændringer i organisering og samarbejde

  - sammensætning af pakker eller tilbud

  Forvaltningens bemærkninger til status på medarbejderforslagene er i bilaget sorteret i følgende kategorier:

  · Forslag vedr. serviceniveau, som vil kræve politiske omprioriteringer eller tillægsbevillinger, hvor forslag er delvist imødekommet.

  · Forslag vedr. serviceniveau, som vil kræve politiske omprioriteringer eller tillægsbevillinger, hvor forslagene ikke er imødekommet.

  · Forslag der vedrører arbejdsgange, som er under behandling og som ikke har økonomiske konsekvenser.

  · Forslag der vedrører optimering, og hvor der kan være en økonomisk gevinst.

  · Forslag der kræver en investering, men som kan være en gevinst for driften på sigt.

  · Forslag der ikke henhører under udvalgets beslutningsområde.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-12-2017

  Taget til efterretning

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/23150, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status på udarbejdelse af Demensstrategien.

  Den kommende demensstrategi skal bidrage til overblik over, fornyelse og sammenhæng i de nuværende og fremadrettede indsatser, som vil rette sig mod alle faser af sygdommen demens.

  Demensstrategi 2018 - 2025 for demensområdet i Aabenraa Kommune bygger på ”Den Nationale Demenshandlingsplan 2025” og ”Aabenraa Kommunens ældre- og værdighedspolitik”.

  I tråd med Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik vil vi med demensstrategien opnå, at borgere med demenssymptomer kan fortsætte det gode, værdige og aktive hverdagsliv så længe som muligt i eget hjem trods demenssygdommen, også når sygdommen har udviklet sig i svær grad.

  Demensstrategien vil indeholde en række målsætninger og sigtelinjer, som tilsammen sætter retningen for indsatserne på demensområdet i Aabenraa Kommune. Helt konkret drejer det sig om tre overordnede mål, effektmål, fem fokusområder og 10 indsatser.

  Hvert fokusområde i strategien efterfølges af en målsætning og konkrete indsatser, der skal udmønte hvert fokusområde i praksis via aktiviteter. Nogle indsatser/aktiviteter er allerede eksisterende, mens andre er nye, der forventes at blive sat i værk i de kommende år.

  Demensområdet er et område i hastig udvikling. Det betyder, at Demensstrategien og handleplan skal være fleksible og agile – de ændres og tilpasses med nye og/eller ændrede indsatser i de kommende år. Derfor har strategien også syv års perspektiv.

  Den færdige udgave af Demensstrategien vil bestå af tre dele:

  1. Mål, effektmål, fokusområder og indsatser.

  2. Handleplan – hvad virker i dag, og hvad skal der arbejdes med i fremtiden?

  3. Økonomi og prioritering af foreslåede aktiviteter i handleplanen.

  Proces for udarbejdelse af strategien

  Demensstrategien vil blive udarbejdet i samarbejde med dem, det handler om: pårørende til borgere med demens, lokale repræsentanter fra relevante interesseorganisationer samt ledere og medarbejdere, der til dagligt beskæftiger sig med demens.

  Det er planlagt at afholde to workshops i forbindelse med udarbejdelse af strategien, hvor formålet er at få deltagernes input til demensstrategien.

  Anbefalingerne fra den første workshop, som er afholdt med udvalgte medarbejdere, ledere og afdelingschefer, vil indgå i 1. udkast til demensstrategi.

  Den anden workshop planlægges afholdt den 22. januar 2018 med inddragelse af borgere, SSU og interesseorganisationer, f.eks. seniorråd, bruger- og pårørenderåd, pårørende til demente m.fl. som også skal komme med deres inputs til strategien. Workshops tema bliver: Sammen om et trygt, værdigt og aktivt liv for borgere med demens og for deres pårørende.

  I starten af 2018 omsættes strategien til handleplaner, der vil understøtte mål og initiativer i strategien, til gavn for alle borgere og medarbejdere i Aabenraa Kommune med demenssygdom tæt inde på livet.

  Den samlede proces for udarbejdelse af strategien består af seks dele:

  1. Udarbejdelse af mål, effektmål, fokusområder og indsatser.

  2. Afholdelse af interne og eksterne workshops.

  En intern workshop er allerede afholdt. Workshop med eksterne deltagere planlægges afholdt den 22. januar.

  3. Udarbejdelse af handleplaner.

  For hver indsats skal der udearbejdes handleplan, som vil indeholde en række aktiviteter. Udarbejdelse af handleplanerne vil ske med udgangspunkt i samskabelse og med borgerinddragelse i det omfang, det er muligt, hvorfor det ikke kun er ledere og medarbejdere, men også pårørende og borgere samt lokalsamfundet og interesseorganisationer, som inddrages.

  4. Økonomiske analyser

  Der skal udarbejdes økonomiske analyser af demensindsatsen i dag, og hvor meget de forskellige indsatser i handleplanen vil koste. Dvs. oversigt over økonomi i demensindsatsen. Analysen afsluttes med prioritering af aktiviteter i handleplanen.  

  5. Færdiggørelse af den samlede strategi, som indeholder de tre dele:

  a. Mål, effektmål, fokusområder og indsatser.

  b. Handleplan med indsatser og aktiviteter (Inddragelse af borgere, pårørende, medarbejdere og ledere).

  c. Økonomi og prioritering af aktiviteter.

  6. Demensstrategien behandles politisk.

  · 1. udkast af strategien behandles i Social- og Sundhedsudvalget

  · 1. udkast sendes i høring.

  · Strategien behandles i udvalget igen efter endt høring med henblik på endelig godkendelse.

  Tidsplanen for ovenstående aktiviteter udarbejdes, når den første del af strategien er godkendt og har været i høring.

  Indstilling

  Social & sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-12-2017

  Taget til efterretning

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/2247, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om svar fra Kommunernes Landsforening vedr. momsafregning på kommunale caféer drevet efter servicelovens §79.

  Som følge af momsafregningen besluttede udvalget d. 7. juni 2017 at fastholde cafépriserne gennem ydelse af et midlertidigt 1-årigt tilskud finansieret via §79-midler til politikimplementering. Seniorrådet efterspurgte i denne forbindelse at der rettedes henvendelse til KL vedr. mulighederne for fritagelse af momspligt ved caféer drevet efter §79.

  KL anerkender udfordringen og sigtet for henvendelsen. KL  vurderer dog, at det på nuværende tidspunkt ikke vil være muligt at opnå ændring af momsreglerne, således at der ydes dispensation for caféerne drevet efter §79. KL genkender problematikken, og vil tage sagen op igen på et senere tidspunkt.

  Da det ikke har været muligt at opnå en ændring af momsreglerne, vil der blive svaret moms af omsætningen på de kommunale aktivitets- og plejehjemscaféer. Dette vil fra 2018 betyde en prisstigning. Mad & Måltider er på nuværende tidspunkt ved at udarbejde nye priser for pleje- og aktivitetscaféerne i 2018. Disse vil blive meldt ud i december.

  De 50.000 kr. afsat i budgetforlig 2018 til kompensation for momspligt på caféerne er udmøntet efter samme fordeling som det midlertidige 1-årige tilskud i 2017.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning,

  at sagen forelægges Seniorrådet til orientering.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-12-2017

  1. at taget til efterretning.
  2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/33516, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om et toårigt forsøg med omlægning af støtten i Bo & Aktivitet i Tinglev til i højere grad at være et gruppetilbud.

  Målet med projektet er at skabe en anden social ramme for modtagelse af støttetilbud og på sigt være i stand til at øge tilbuddet til en større målgruppe og omfanget indenfor målgruppen.

  Tilbuddet, der er placeret i samme hus som Hjernecenter Syd, har aktiviteter, og det er håbet, at huset kan udvikle sig til at kunne løse opgaver mere på tværs af målgrupper. Dette har dog ikke været det primære i fase 1, idet det her har været vigtigt bare at få borgerne til at blive trygge ved at modtage støtten på denne måde.

  Tilbuddet er etableret, så det i sin opstart er udgiftsneutralt i forhold til § 85 støtte, så gruppetilbuddet finansierers af § 85 midler. Der er i høj grad tale om, at borgeren nu får hele eller dele af sin støtte i form af et gruppetilbud. Men håbet er, er støtten kan blive åben, og det er i projektet beskrevet som et åbent værested.

  Projektet er beskrevet i samarbejde imellem rehabiliteringskoordinator i Visitation & Rehabilitering og den daglige leder på Bo & Aktivitet i Tinglev.

  På tilsvarende vis blev støtten i socialpsykiatrien i Aabenraa omlagt i 2015, således at flere borgere kunne få deres støtte i værestedet uden at være visiteret. Dette har været medvirkende til, at flere borgere har kunnet undvære individuel pædagogisk støtte.

  Indstilling

  Social & Sundhedsforvaltningen indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-12-2017

  Taget til efterretning

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Procedure for valg til Frivillighedsrådet.
  2. Lejemål for Headspace.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.  

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-12-2017

  Orienteringerne taget til efterretning