Beslutningsprotokol

onsdag den 7. februar 2018 kl. 15:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Sørensen, Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft, Dorrit Knudsen, Michael Christensen, Ida Smed Metze
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2831, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2017 over 2,0 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvor de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2,0 mio. kr. i Social- og Sundhedsudvalgets regi er afsluttet,

  1.000 kr.

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Rødekro svømmehal

  3.113

  1.130

  1.983

  Hjælpemiddelhuset

  2.157

  2.155

  2

  I alt

  5.270

  3.285

  1.985

  Samlet set er der et mindre forbrug på 1,985 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at opgørelsen over afsluttede anlægsregnskaber for 2017 over 2,0 mio. kr. godkendes med et samlet mindre forbrug på 1,985 mio. kr., der tilføres kassebeholdningen.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-02-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4334, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til et forslag til udmøntning af finanslovsmidler til bedre bemanding i Hjemmeplejen og på plejehjemmene med henblik på høring i Seniorrådet.

  I finanslovsforliget for 2018 afsættes bl.a. en pulje på 500,0 mio. kr. til kommunerne for at styrke værdighed i ældreplejen, hvilket betyder, at Aabenraa Kommune får ekstra 6,0 mio. kr. i 2018 og årene frem.

  Af aftalen fremgår det blandt andet, at puljen skal anvendes til bedre bemanding i Hjemmeplejen, på plejehjem og friplejehjem. Aftaleparterne ønsker, at midlerne i videst muligt omfang anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og ansætte nye medarbejdere i fuldtidsstillinger.

  Den 1. april 2018 skal der indsendes en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet for den planlagte anvendelse af 2018-midlerne. Anvendelsen af 2019-midlerne indarbejdes i den enkelte kommunes samlede redegørelse for anvendelsen af værdighedsmilliarden. Samtidigt skal kommunerne sende redegørelse for den lokale indsats for at sænke sygefraværet og øge den gennemsnitlige arbejdstid for medarbejderne på ældreområdet.

  Udmøntning af 2018 midler

  Plejehjemmene og Hjemmeplejen vurderer, at midlerne fra Finanslov 2018 til styrket ældrepleje i Aabenraa Kommune bør anvendes til:

  Øget normering i aftenvagt på plejehjemmene

  Det foreslås, at midlerne fra finansloven anvendes til opnormering i aftentimer på plejehjemmene. Opnormering i aftentimerne skal anvendes til mere nærvær og skal ses i sammenhæng med det vedtagne serviceløft på plejehjemmene.

  Opnormering af aftenvagt vil få positiv indflydelse på bl.a. aftenmåltiderne/tidlig aften og urolige borgere. Indsatsen skal bl.a. understøtte socialt samvær med udgangspunkt i individuelt behov, hjælp til småt-spisende, tilgodese mere individuel sengetid osv.

  Denne prioritering vil også give mulighed for at opjustere arbejdstiden for de medarbejdere, der måtte ønske det. Her tænkes der specielt på de medarbejdere, som f.eks. har 26 timer om ugen i aftenvagten.

  Højere tilstedeværelse om aftenen i Hjemmeplejen

  Det foreslås, at midlerne fra finansloven anvendes til højere tilstedeværelse i aftentimerne i Hjemmeplejen. Opnormering i aftentimerne skal anvendes til mere nærvær, større fleksibilitet og skal ses i sammenhæng med den rehabiliterende tilgang.

  Denne prioritering vil også give mulighed for at opjustere arbejdstiden for de medarbejdere, der måtte ønske det. Og samtidigt vil dette øge antallet af ruter om aften i Hjemmeplejen.

  Ovenstående prioriteringer vil styrke indsatsen med at nedbringe sygefraværet og borgernes oplevelse af mere tilstedeværelse.

  Forvaltningen bemærker, at fællestillidsrepræsentant på ældreområdet har været inddraget og kan tilslutte sig vurderingen af anvendelse af midlerne i 2018.

  Økonomi og afledt drift

  Den statslige pulje fordeles i perioden 2018 – 2021 mellem kommunerne på baggrund af nøglen i tilskud- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet. For Aabenraa Kommune svarer det til 6,0 mio. kr.

  Det foreslås, at de 6,0 mio. kr. fordeles således:

  · 3,2 mio. kr. til plejehjemmene, hvilket svarer til 10.744 timer ekstra sammen med beboerne, på årsbasis incl. tillæg og vikardækning.

  Antallet af timer svarer til en udvidelse på 7,45 fuldtidsstillinger i plejen.

  · 2,6 mio. kr. til Hjemmeplejen, hvilket svarer til 4,086 timer hos borgeren, ekstra på årsbasis incl. tillæg og vikardækning.

  Antallet af timer svarer til en udvidelse på 5,76 fuldtidsansatte eller ca. 3 ekstra aftenruter.

  · 0,2 mio. kr. til administration, udarbejdelse af regnskab og efterfølgende revision.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  atforslag til udmøntning af finanslovsmidler til bedre bemanding i Hjemmeplejen og på plejehjem høres i Seniorrådet forud for endelig godkendelse på udvalgsmødet den 7. marts.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-02-2018

  Godkendt.

  Sagen sendes endvidere i høring i Sektor MED.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2964, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte temaer for ansøgningspuljen under borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag med henblik på dialog med Seniorrådet.

  Der er i kommunens andel af ældremilliarden afsat 0,517 mio. kr. til borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag, hvoraf de 0,227 mio. kr. er afsat til en ansøgningspulje målrettet et eller flere specifikke temaer fastlagt i dialog med Seniorrådet. 

  I 2016 og 2017 var temaet ”forebyggelse af ensomhed”, og på udvalgsmødet den 6. september 2017 blev der imødekommet ansøgninger for 0,070 mio. kr. Det resterende beløb på 0,157 mio. kr. blev målrettet aktiviteter for beboere på kommunens plejehjem.

  Forvaltningen foreslår, at temaet ”forebyggelse af ensomhed” videreføres til 2018. Temaet ligger fortsat i forlængelse af kommunens fokus på opsporing af denne målgruppe. Samtidig peger forskning på, at ensomhed kan have en lige så stærk indflydelse på dødeligheden som rygning, inaktivitet og overvægt.

  Der forventes større søgning til puljen i 2018, da ansøgningsprocessen er fremrykket til foråret i modsætning til tidligere år, hvor processen lå i efteråret.

  Forvaltningen anbefaler, at der iværksættes ansøgningsprocedure umiddelbart efter høring i Seniorrådet den 12. februar 2018, såfremt rådet kan tilslutte sig de foreslåede temaer.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at ansøgningspuljen på 0,227 mio. kr. i 2018 målrettes temaet ”forebyggelse af ensomhed”,

  at Seniorrådet høres om det foreslåede tema,

  at der iværksættes en ansøgningsprocedure, idet Seniorrådet anmodes om at anbefale indkomne ansøgninger til prioriteringer i udvalget.  

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-02-2018

  1. – 3. at:Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/34287, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag træffe beslutning om uddeling af restmidler fra ansøgningspuljen vedrørende §79-midler.

  Midlerne har baggrund i Servicelovens §79, og dækker over midler kommunen kan afsætte til aktiviteter med et aktiverende og forebyggende sigte. Det er Byrådet der fastsætter retningslinjerne for støtten. I Aabenraa Kommune er disse defineret i ”Politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre”. Målgruppen er ældre over 60 år og pensionister i Aabenraa Kommune. Der kan søges midler til husleje, aktiviteter og kørsel. 

  Midlerne uddeles en gang årligt efter ansøgninger fra foreninger, klubber, netværksgrupper m.v.. Seniorrådet behandler de indkomne ansøgninger, og giver anbefalinger til Social- og Sundhedsudvalget, der foretager den endelige disponering.

  I 2018 er der afsat 1,069 mio. kr. til uddeling, hvilket dækker over 0,769 mio. kr. afsat til puljen, samt 0,300 mio. kr. til §79-området fra regeringens værdighedsmilliard.

  Det tidligere Social- og Sundhedsudvalg behandlede på deres møde 5. december 2017 indkomne ansøgninger på baggrund af Seniorrådets anbefalinger. Udvalget uddelte 1,015 mio. kr., så der således resterer 0,054 mio. kr.

  Seniorrådet  foreslår i deres indstilling, at restbeløbet fordeles til kommunens ni plejehjem til indkøb af materialer til aktiviteter for beboerne m.v.

  Udvalget anmodede på mødet Seniorrådet om begrundelse for Seniorrådets anbefalede afslag til fem ansøgninger beløbende til 0,093 mio. kr. Seniorrådet begrunder deres afslag med, at de fem ansøgninger ikke falder indenfor de vedtagne kriterier for tilskud.  

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udvalget foretager disponering af restbeløbet på 0,054 mio. kr.   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-02-2018

  Restbeløbet fordeles til kommunens ni plejehjem til indkøb af materialer til aktiviteter for beboerne m.v.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/3195, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  Udvalget behandlede den 5. december 2017 en anmodning fra Seniorrådet om gennemførelse af en tilfredshedsundersøgelse ved beboere og pårørende på plejehjemsområdet. Udvalget besluttede, at der først tages stilling til en tilfredshedsundersøgelse på plejehjemmene primo 2018.

  I dag findes der en række aktiviteter, der undersøger beboernes trivsel på plejehjemmene i Aabenraa Kommune.

  Kommunalt tilsyn med plejehjemmene

  Kommunerne er (jf. retssikkerhedsloven og serviceloven) forpligtiget til at føre det socialfaglige tilsyn i plejeboligerne. Der føres tilsyn med både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. Det socialfaglige tilsyn føres af Aabenraa Kommunes tilsynskonsulent, og udvalget orienteres årligt i form af en årsredegørelse . Aabenraa Kommunes tilsynskonsulent er revisionsfirmaet Ernest and Young.

  Tilsynsfokus har i 2017 bl.a. taget afsæt i kerneopgavens 3 fokusområder; Sundhed, Mestring og Fællesskabelse, hvor kvaliteten i tilbuddet er blevet vurderet jf. nedenstående 5 kvalitetstemaer:

  1.       Trivsel & Værdighed

  2.       Sundhed & Rehabilitering

  3.       Dokumentation

  4.       Ledelse & Kompetencer

  5.       Tilbudsportalen

  Ernst and Young har i 2017 gennemført en række uanmeldte tilsyn på plejehjemmene for Aabenraa Kommune, hvor de bl.a. skriver: Det er vores vurdering, at indsatserne tilrettelægges med udgangspunkt i ”den rehabiliterende tilgang” med inkludering af sundhed i opgaveløsningen, med borgerne som den aktive medspiller. Det er vores vurdering, at indsatserne understøtter borgernes trivsel, ønsker om udvikling og deltagelse i fællesskaber og meningsfulde aktiviteter, med mindst mulig indgriben i de personlige rettigheder.

  I årsrapporten for 2016, der blev behandlet på udvalgets møde i marts 2017, skriver tilsynet: den personlige og praktiske hjælp til borgerne på plejehjemmene ydes med afsæt i den rehabiliterende tilgang af kompetente medarbejdere. Der tages hensyn til borgernes mentale og fysiske sundhed ved medinddragelse af borger og pårørende og udarbejdelse af indsatsmål og trivselsskemaer. Flere borgere har oplevet en forbedring i deres funktionsniveau med denne indsats og giver udtryk for at de trives.

  Klippekortsordningen nævnes både af borgere og driftsledere som et tilbud, der for rigtig mange borgere har øget deres livskvalitet og trivsel. Klippekortsordningen gør det muligt for medarbejderne at tilbyde borgerne den individuelle støtte til en gåtur, cykeltur eller i nogle tilfælde at holde den døende borger i hånden og meget mere.

  Sundhedsfaglige tilsynsbesøg på plejehjemmene

  Sundhedsstyrelsen er (jf. sundhedsloven) forpligtiget til at gennemføre (uanmeldte) tilsynsbesøg på landets plejehjem. Ved tilsynene vurderes de sundhedsfaglige forhold. Tilsynene på Aabenraa Kommunes plejehjem blev ført frem til 2016 af Embedslægeinstitutionen Syddanmark.

  Tilsyn har typisk varet 4-6 timer, hvor der er ført tilsyn med leder og medarbejderes viden om sundhedsfaglige forhold i relation til procedurer og retningslinjer, og hvad de indeholder, og hvordan de efterleves på det enkelte plejehjem. Derudover er de sundhedsfaglige opgaver på 3 borgere blevet gennemgået, herunder bl.a. gennemgang af borgeres journaler, medicintjek m.m., hvor der føres kontrol med om Sundhedsstyrelsens krav er opfyldt.

  Tilsynene er blevet fulgt op af udkast til rapport og flere handleplaner, samt endelig rapport til offentliggørelse på hjemmesiden. Der fremlægges rapporter på alle niveauer, som suppleres med de endelige rapporter, når de modtages i løbet af høringsperioden.

  Folketinget vedtog den 3. juni 2016 en ændring i Sundhedsloven, der betyder, at de sundhedsfaglige tilsyn varetages af Styrelsen for Patientsikkerhedes. Tilsynene er omlagt fra frekvensbaserede tilsyn til risikobaserede tilsyn. Som følge heraf bortfalder de frekvensbaserede tilsyn.

  Plejehjemmene vil på linje med øvrige sundhedsorganisationer blive genstand for tilsyn ud fra en samlet vurdering af, hvor risikoen for patientsikkerheden er størst. Der kan både være tale om en varslet eller uvarslet tilsyn.

  De risikobaserede tilsyn er både planlagte og reaktive tilsyn.

  Planlagte tilsyn

  Planlagte tilsyn er varslede tilsyn, som gennemføres med et tema, der udvælges på baggrund af risikoområder Styrelsen for Patientsikkerhed har identificeret i det datagrundlag, styrelsen har til rådighed. Det enkelte behandlingssted udvælges til tilsyn ud fra en risikovurdering eller som stikprøve.

  Reaktive tilsyn

  Reaktive tilsyn gennemføres på baggrund af en bekymringshenvendelse, en klagesag, en pressesag eller lignende. Reaktive tilsyn kan både omfatte enkeltpersoner, der udfører sundhedsfaglig behandling, eller behandlingssteder. Reaktive tilsyn gennemføres med kort eller intet varsel.

  Bruger- og pårørenderåd på plejehjem

  Alle plejehjem i Aabenraa Kommune har ét Bruger- og pårørenderåd, som har til opgave at fungere som et forum for dialog mellem beboere, familier, venner og medarbejdere/ledelse om udfoldelsen af det gode hverdagsliv og de daglige aktiviteter på plejehjemmet.

  Rådets formål er i samarbejde med ledelse og medarbejdere at fællesskabe trivsel og muligheder for dem, som har deres hjem på og omkring plejehjemmet.

  Bruger- og pårørenderådets sammensætning afhænger af plejehjemmets størrelse og antallet af boenheder. Det er kun beboere og pårørende, der har stemmeret i forbindelse med afstemninger.

  Økonomi og afledt drift

  En tilsvarende undersøgelse i Aabenraa Kommune, som er gennemført i Haderslev Kommune, forventes at koste 0,4 mio. kr.

  Der er ikke afsat midler i budget 2018 til tilfredshedsundersøgelser.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der ikke igangsættes tilfredshedsundersøgelser på plejehjemsområdet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-02-2018

  Godkendt.

  Forvaltningen anmodes om forslag til inddragelse af bruger- og pårørenderådene.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag udpege medlemmer til bestyrelsen for Ejerforeningen Møllemærsk, der har til formål at administrere ejendomme og at varetage medlemmernes fælles anliggender, rettigheder og forpligtelser. Møllemærsk er i dag hjemsted for Bostedet Møllemærsk og et erhvervslejemål.

  Ifølge vedtægterne skal der udpeges 4 medlemmer fra Aabenraa Kommune. Byrådet har i 2017 besluttet, at der ikke længere udpeges medlemmer af Byrådet til bestyrelsen.

  Forvaltningen foreslår følgende udpegning til bestyrelsen:

  · leder af kommunens Boligadministration

  · kontaktperson fra Boligadministration

  · leder af Bo & Aktivitet

  · kontaktperson fra Bo & Aktivitet

  Kontaktpersoner er de medarbejdere, der har kontakt til brugerne/beboerne.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Ejerforeningen Møllemærsk godkendes,

  at direktøren for Social & Sundhed bemyndiges til at forestå fremtidige udpegninger af medlemmer til bestyrelsen for Ejerforeningen Møllemærsk.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-02-2018

  1. at:Godkendt.

  2. at: Godkendt med gyldighed for denne valgperiode.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/6199, Sagsinitialer: jmoe

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende ”Tilsynspolitik 2018” efter servicelovens bestemmelser. Byrådet skal hvert år udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik og gennemføre tilsyn på visse sociale institutioner.

  ”Tilsynspolitik 2018” beskriver de overordnede rammer for de lovpligtige tilsyn med kommunale såvel som private leverandører af personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem og på plejecentre, pædagogisk støtte i eget hjem, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

  Tilsynet tager afsæt i den fælles kerneopgave; Sundhed, mestring og fællesskabelse og visionen for Aabenraa Kommunes Handicappolitik og Ældre- og Værdighedspolitik.

  Formålet med det kommunale tilsyn efter serviceloven er at påse om:

  - borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som byrådet har truffet,

  - hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde, og

  -Tilsynsmodellen understøtter systematisk kvalitetssikring og bidrager til udvikling af kommunens tilbud, herunder opfølgning på kvalitetsarbejdet på det enkelte tilbud.

  I 2017 blev det besluttet, at tilsynene skulle gennemføres af en ekstern tilsynskonsulent. Forvaltningen anbefaler, at dette bliver videreført, da der har været et godt samarbejde, og det vurderes, at der igennem et flerårigt samarbejde kan opnås et bedre læringsmiljø i forbindelse med tilsynene.

  Gennem anmeldte og/eller uanmeldte tilsyn foretages en stikprøvekontrol og vurdering af leverandørernes praksis og kvalitet. Kvaliteten i tilbuddet vurderes ud fra 5 kvalitetstemaer; Trivsel og værdighed, Sundhed & Rehabilitering, Dokumentation, Ledelse & Kompetencer samt Tilbudsportalen.

  Der er kun lavet redaktionelle ændringer i forhold til tilsynspolitikken 2017. Der er mulighed for at ønske andre fokusområder, end de fokusområder der er foreslået.

  Forvaltningen indstiller, at nuværende områder fortsætter, da de fortsat vurderes at være de væsentligste i forhold til løsning af kerneopgaven.

  Social- & Sundhedsudvalget modtager 1 gang årligt en redegørelse for årets tilsyn, såfremt tilsynene ikke har givet anledning til andre handlinger.

  Høring/udtalelse

  ”Tilsynspolitik 2018” forelægges Seniorrådet og Handicaprådet til orientering.

  Indstilling

  Social & Sundheds forvaltningen indstiller,

  at ”Tilsynspolitik 2018” godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-02-2018

  Anbefales godkendt, idet der tilføjes et 6. kvalitetstema: Inddragelse af bruger- og pårørenderåd.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/6199, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om ” Årsredegørelsen for de kommunale tilsyn på plejecentre og leverandører af personlig og praktisk hjælp samt Blå Oase og beskyttet beskæftigelse ved TV Glad 2017”.

  Tilsynet er sket ved observation og interview af borgere, ledere og medarbejdere. Tilsynet er varetaget af Ernst & Young.

  Tilsynet er afviklet med udgangspunkt i Tilsynspolitikken 2017 med temaerne; Trivsel & Værdighed, Sundhed og Rehabilitering, Dokumentation, Ledelse & Kompetencer, og deltagelse i fællesskaber .

  Tilsynet i ved Den blå Oase og TV-Glad er udvidet med et økonomisk tilsyn.

  Der er i alt afviklet 10 uanmeldte tilsyn på plejehjem, herunder ét tilsyn på det selvejende plejecenter Enggården og ét tilsyn på Special- og Rehabiliteringscentret i Rødekro (SRC). Tilsynet har vurderet, at samtlige plejehjem har fået bedømmelsen Godkendt. Dokumentation har været drøftet på samtlige plejehjem, men det er tilsynets vurdering, at det på ingen måde har berørt beboerne, og der har været dialog medimplementeringsgruppen for Nexus om den videre plan for implementering.

  Tilsynet oplever, at den personlige og praktiske hjælp til borgerne på plejehjemmene ydes med afsæt i den rehabiliterende tilgang af kompetente medarbejdere. Der tages hensyn til borgernes mentale og fysiske sundhed ved medinddragelse af borger og pårørende og udarbejdelse af indsatsmål og trivselsskemaer. Flere borgere har oplevet en forbedring i deres funktionsniveau med denne indsats og giver udtryk for at de trives.

  Der er afviklet anmeldte tilsyn ved de to private leverandører og en kommunal leverandør af personlig og praktisk hjælp i Aabenraa Kommune (2 grupper). Samtlige tilsyn har fået bedømmelsen Godkendt.

  Tilsynet oplever, at borgerne får den praktiske og personlige hjælp, de er visiteret til og med den kvalitet, der er bestemt jf. kvalitetsstandarden. Borgerne mødes af medarbejderne med den rehabiliterende tilgang, og der er hele tiden fokus på at forbedre denne arbejdsgang. I sammenhæng hermed er der fokus på at forbedre dokumentationen, således at mål, handlinger og evaluering på de enkelte borgere beskrives kontinuerligt.

  Vedrørende tilbuddet på den Blå Oase er vurderingen, at Den Blå Oase lever op til gældende aftale med Aabenraa Kommune.

  I forhold til beskyttet beskæftigelse (TV-Glad) er det tilsynets vurdering, at Glad Fonden efterlever de krav og aftaleforhold, der er specificeret i aftalen med Aabenraa Kommune.

  Godkendelserne indikerer, at de områder, som tilsynet har haft bemærkninger til, ikke har haft konsekvenser for borgerne. Det har drejet sig om dokumentation, omgang med personfølsomme data og tydelighed om opgaven for medarbejderen. På alle områder er der udarbejdet handleplaner i samarbejde med leverandørerne.

  De enkelte tilsynsrapporter vil blive tilgængelig på kommunens hjemmeside og på Tilbudsportalen.

  Rapporterne kan ligeledes rekvireres i forvaltningen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning,

  at tilsynsrapporten forelægges Seniorrådet og Handicaprådet til orientering.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-02-2018

  1. at: Taget til efterretning.

  2. at: Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2831, Sagsinitialer: aok

  Sagsfremstilling

  På udvalgets møde d. 4. oktober 2017 blev forvaltningen anmodet om at finde finansiering af husleje på daghjemmet på Rise Parken i 2018.

  Finansiering af husleje i 2018 på 0,200 mio. kr. vil blive finansieret over plejehjemmets drift og vedligeholdelse. Det bemærkes, at plejehjemmet overfører et mindreforbrug på 4,007 mio. kr. fra 2017 til 2018.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-02-2018

  Taget til efterretning, at plejehjemsområdet finansierer huslejeudgiften i 2018.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/38314, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om tre puljeansøgninger til Sundhedsstyrelsen.

  I starten af december ansøgte Social & Sundhed om midler til tre projekter i 2018 gennem puljen ”Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper” hos Sundhedsstyrelsen.

  De tre projekter er:

  • Videreudvikling, standardisering og udbredelse af digital livsstilsintervention (0,810 mio. kr.):

  Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Aabenraa Kommunes sundhedscenter og Liva Healthcare, der har til formål at udvikle anvendelsen af den digitale platform Liva i den kommunale sundhedsindsats.  Liva er en app, hvor borgeren kan modtage personlig rådgivning fra Sundhedscentret, og som giver adgang til løbende opdatering af egne sundhedsdata. Personlig vejledning og data skal være med til at hjælpe borgeren til en mere sund livsstil. Der ønskes gennem projektet bl.a. optimering af den indledende samtale med borgeren omkring anvendelsen af den digitale platform. Målgruppen for projektet er bl.a. mænd i den erhvervsaktive alder, der ofte er svære at fastholde i livsstilsforløb. Derfor vil det i projektet blive forsøgt at kombinere den digitale tilgang med mere praktiske tilbud omkring eksempelvis madlavning og aktiviteter i skoven for mænd.

  • Styrkelse af det tværfaglige samarbejde omkring udsatte borgere i bosteder og bostedslignende tilbud i Aabenraa Kommune (1,116 mio. kr.):

  Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Sygeplejen og socialpsykiatrien i Center for Socialpsykiatri og Udsatte. Projektet skal sikre borgere med psykiske lidelser større lighed i sundhed og bidrage til, at de opnår en bedre sundhedstilstand. Dette skal ske gennem systematiske screeninger af borgernes sundhedsmæssige tilstand. Samtidig skal projektet medvirke til en opkvalificering og kompetenceudvikling af både det socialpædagogiske og sundhedsfaglige personale.

  • Bygge bro for akutte patientforløb (0,877 mio. kr.):

   Projektet er et tværsektionelt samarbejde mellem Sygehus Sønderjylland og den kommunale akutfunktion. Projektet skal optimere arbejdsgange og informationsdeling omkring patienters overgang mellem sygehus og kommune. Dette skal ske gennem en teleskærmløsning, der gør det nemmere at viderebringe relevante sundhedsfaglige informationer mellem personalet i de forskellige enheder. Dette skal medvirke til at nedbringe antallet af utilsigtede hændelser og genindlæggelser, således at patienter og personale oplever en højere kvalitet i sektorovergangene. 

  Sundhedsstyrelsen har imødekommet alle tre ansøgninger og har således bevilliget samlet 2,803 mio. kr. Alle tre projekter bliver derfor gennemført i 2018 og evalueres herefter.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-02-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/26110, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om status for udarbejdelsen af kommunens Sundhedsplan 2018-2019.

  Formålet med Sundhedsplanen er at skabe sammenhængende og målrettede sundhedsindsatser i Aabenraa Kommune, der kan følges op på ved hjælp af indikatorer og effektmåling. Afsættet er sundhed som middel til at opnå relevante mål på de enkelte fagområder, dvs. at sundhedsindsatserne bidrager til kommunens kerneopgaver. Fokus er at iværksætte indsatser på udvalgte områder, der forbedrer sundhedstilstanden for kommunens borgere. En forbedring af sundhedstilstanden medfører mindre sygdom og flere gode leveår hos den enkelte borger, og er derfor en betydningsfuld faktor i forhold til at kunne realisere kommunens vision om at skabe det ”Det Gode Liv” for borgerne.

  Sundhedsplanen er en 2-årig plan, der understøtter Sundhedspolitikkens implementering gennem konkrete indsatser forankret i de respektive fagudvalg. Afklaringen omkring finansieringen af disse indsatser skal politisk afklares i forbindelse med budgetlægningen.  Det er derfor nødvendigt, at processen omkring udarbejdelsen af Sundhedsplan 2018-2019 opdeles i to sideløbende spor.

  Første spor er en administrativ færdiggørelse af sundhedsplanen, der definerer ambitionerne. Planen forventes fremlagt for udvalgene til april.

  Andet spor er udarbejdelse af en indsatsplan med konkrete indsatser, der løfter på ambitionerne i sundhedsplanen. Indsatserne vil blive behandlet i fagudvalgene i forbindelse med budgetprocessen i maj måned. Indsatser, der opnår finansiering, vil indgå i den samlede indsatsplan for sundhedsplanen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-02-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/23972, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om det tidligere §17, stk. 4-udvalgs inspirationskatalog med forslag og anbefalinger vedrørende forebyggelse og sundhed for udsatte unge. Det foregående Social- og Sundhedsudvalg besluttede den 5. december 2017 at fremsende kataloget til det nuværende udvalg.

  Der blev i forrige byrådsperiode nedsat et §17, stk. 4-udvalg, der havde til opgave at udarbejde et inspirationskatalog med forslag og anbefalinger vedrørende forebyggelse og sundhed for udsatte unge med særligt fokus på indsatsområderne: mental sundhed, sundhedsfremme, trivsel, angst, depression, rusmidler, selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser, samt KRAM risikofaktorer.

  Inspirationskataloget indgår i det administrative arbejde med Sundhedsplanen 2018-19 samt inddrages i arbejdet i det kommende § 17, stk. 4-udvalgs arbejde med både opfølgning på sundhedsplanen og udarbejdelse af ny sundhedspolitik.

  § 17, stk. 4-udvalget arbejdede med evaluering og kvalificering af eksisterende tilbud og indsatser i dialog med eksterne ressourcepersoner med særlig indsigt på området. Udvalget undersøgte endvidere mulige indsatsområder med henblik på igangsættelse af nye initiativer.

  Inspirationskataloget er en sammenfatning på de drøftelser der er pågået i § 17, stk. 4-udvalget.

  Følgende emner indgår i inspirationskataloget:

  1.       Spiseforstyrrelser og selvskade

  2.       Angst, stress og depression

  3.       Rusmidler – Beredskab

  4.       Rusmidler – Tidlig opsporing

  5.       Overvægt

  6.       LIVA

  7.       Rygning

  8.       Bevægelse på erhvervsskolerne

  9.       Frivillighed

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-02-2018

  Inspirationskataloget taget til efterretning.

  Der arbejdes videre med en kvalificering af initiativer i kataloget, herunder i forbindelse med Sundhedsplan 2018-2019.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om en henvendelse fra TV Glad, der i forbindelse med flytning til nyt lejemål ansøger om tilskud til omkostningerne hertil.

  TV-Glad ansøger om midler til etablering af lift til kørestol, der er anslået til ca. 135.000 kr., og 50.000 kr. til reetablering af lokaler i nuværende lejemål.

  Forvaltningen kan ikke anvise finansiering indenfor budget 2018.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-02-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/3878, Sagsinitialer: ESK

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om kommunens deltagelse i frikommuneforsøg om udfordring af anvendelse af lov om social service § 129 om optagelse i botilbud. Udvalget behandlede sidst sagen på møde den 6. september 2017, sag nr. 90.

  Forsøget vedrører flytning til botilbud af visse borgere tilhørende handicapområdet, som ikke kan give et  informeret samtykke, og som ikke modsætter sig en flytning. Der er stor forskel på de gældende betingelser om sådan flytning indenfor henholdsvis handicapområdet og ældreområdet. Med frikommuneforsøget gøres betingelserne ens.

  På handicapområdet, og i nogle få situationer indenfor ældreområdet, er kompetencen til at træffe afgørelse om flytning hos Statsforvaltningen. Kommunalbestyrelsen skal indstille til flytning til Statsforvaltningen, og fem meget restriktive betingelser skal være opfyldte – blandt andet skal borgeren udsætte sig selv for risiko for at lide væsentlig personskade.

  På ældreområdet er kompetencen til at træffe afgørelse om flytning i langt de fleste tilfælde hos kommunalbestyrelsen. Det gælder, hvis en borger har en erhvervet mental svækkelse, som er fremadskridende, og denne borger ikke modsætter sig flytningen. Desuden skal værgen tiltræde indstillingen, og et par andre ikke så restriktive betingelser være opfyldte.

  På både handicapområdet og ældreområdet skal den psykiske funktionsevne være betydelig og varigt nedsat.

  Den regel, der vil være gældende ifrikommuneforsøget for handicapområdet, er den, der som absolut hovedregel er gældende for ældreområdet, hvilket blandt andet betyder, at kommunalbestyrelsen får kompetencen til at træffe afgørelsen om flytningen.

  Da borgerne indenfor handicapområdet således under deltagelsen i frikommuneforsøget ikke længere -  blandt andet - skal udsætte sig selv for at lide væsentlig personskade, er det opfattelsen, at der kan gives en bedre hjælp på et tidligere tidspunkt.

  Kompetencen til at træffe afgørelse i personsager er allerede delegeret til forvaltningen, og der vil derfor ske iværksættelsen af frikommuneforsøget straks efter denne orientering. Det forventes, at der indenfor få måneder vil være mindst 5 borgere, som reglen kan anvendes overfor.

  Udvalget vil i forbindelse med den årlige redegørelse om magtanvendelsesområdet blandt andet få oplyst, hvor mange borgere der er truffet afgørelse om flytning af.

  Ligeledes indgår det i frikommuneforsøgene, at anvendelsen skal evalueres og indberettes til ministeriet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-02-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Ekstra udvalgsmøde den 23. maj 2018.

  2. Invitation til arrangement om offentliggørelse af Sundhedsprofil.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-02-2018

  Taget til efterretning.