Beslutningsprotokol

onsdag den 4. april 2018 kl. 15:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Sørensen, Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft, Dorrit Knudsen, Michael Christensen, Ida Smed Metze
Bemærkninger: Afbud: Ditte Vennits Nielsen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2844, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende revideret kvalitetsstandard for hjemmehjælp for 2018. Ændringerne er markeret med rødt.

  Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v., samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens § 83 og 86.

  Den reviderede kvalitetsstandard medfører en øgning i serviceniveauet med baggrund i lovændringer og vedtagelsen af Ældre- og værdighedspolitikken. Der bemærkes særligt afsnit om klippekort til aflastning og modvirkning af ensomhed.

  Serviceniveauet er øget ved tilførsel af centrale midler til klippekort for de svageste borgere i eget hjem. Herudover er der øget fokus på værdighed, der er finansieret af regeringens tilførsel af værdighedsmidler.

  Der er arbejdet med at indføre større fleksibilitet i opgaveløsningen om aftenen, således at der i konkrete tilfælde kan aftales eks. opvarmning af mad om aftenen.

  Der er fortsat fokus på afgørelser skal træffes på grundlag af et personligt møde. Ligeledes er der sat øget fokus på løbende opfølgning på behov for hjælp, hvilket er en forudsætning for overholdelse af budget 2018.

  Hjemmeplejen i Aabenraa Kommune har særlig fokus på rehabilitering af borgerne og hvorledes borgeren understøttes i at leve et liv med selvbestemmelse og mulighed for at vælge.

  Opgaverne i hjemmet løses med udgangspunkt i den ”Rehabiliterende tilgang” og med fokus på værdighed. Der er for medarbejderne fokus på at løse kerneopgaven sammen med borgeren; at understøtte borgerens sundhed, evne til at mestre eget liv og ønske om at deltage i sociale fællesskaber.

  Der er ligeledes i kvalitetsstandarden taget højde for, at leverandøren kan tilrettelægge besøg som skærmbesøg.

  I afsnittet vedrørende arbejdsmiljø, herunder hjælpemidler til sikring af arbejdsmiljø, er vilkårene blevet mere tydelige, men er reelt en beskrivelse af nuværende ramme.

  Nyt i kvalitetsstandarden er også, at alle leverandører kan sælge tilkøbsydelser. Dette er blevet muligt for den kommunale leverandør ved frikommuneforsøg.

  Økonomi og afledt drift

  Det korrigerede budget 2018 til hjemmehjælp udgør netto 136,249 mio. kr. ekskl. centralt tilførte midler. Heraf udgør den kommunale leverandørs andel (82%) og den private leverandørs andel 26,468 mio. kr. (18%).

  Kvalitetsstandarden forventes at være i overensstemmelse med den forventede efterspørgsel på ydelsen, således at visitationsrammen for hjemmehjælp overholdes.

  Høring/udtalelse

  Møde for Seniorrådet den 12. marts 2018:

  Seniorrådet kan kun med tilfredshed notere sig, at der med den reviderede kvalitetsstandard for hjemmehjælp er sket en øgning i serviceniveauet ud fra lovændringer og Ældre- og værdighedspolitikken – herunder især med klippekort til aflastning og modvirkning af ensomhed, som Seniorrådet også tidligere er gået ind for.

  Den rehabiliterende indsats, der nævnes flere gange, kan Seniorrådet også kun anse som et positivt islæt i sammenhæng med kommunens værdighedspolitik.

  Endelig ser Seniorrådet det som meget positivt, at Aabenraa Kommune samt evt. øvrige leverandører nu i lighed med andre frikommuneforsøg kan sælge tilkøbsydelser.

  Seniorrådet kan således tilslutte sig det forelagte udkast.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at revideret kvalitetsstandard for hjemmehjælp godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-04-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Ditte Vennits Nielsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2844, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende revideret kvalitetsstandard for madservice for borgere i eget hjem.

  Kvalitetsstandard for madservice beskriver sammensætning og kvalitet af udbragt mad til borgerens hjem. Beskrivelsen tager udgangspunkt i det nuværende serviceniveau.

  Der er hovedsageligt kun foretaget redaktionelle rettelser i den reviderede kvalitetsstandard for madservice, men der er bl.a. lagt vægt på en tydeliggørelse af muligheden for at deltage i spisefællesskaber. Ændringerne er markeret med rødt.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2018 er der afsat 0,041 mio. kr. til området, idet de øvrige omkostninger er brugerfinansierede.

  Høring/udtalelse

  Seniorrådet den 12. marts 2018:

  Seniorrådet kan tilslutte sig den reviderede ”Kvalitetsstandard for madservice”.

  Seniorrådet har med tilfredshed bemærket, at der er sat øget fokus på ensomme ældre, således at man kan blive visiteret til madservice sammen med andre i én af kommunens caféer, såfremt man har et lille netværk og vil have gavn af at spise sammen med andre.

  Ligeledes er det positivt, at der ikke opkræves for mad og kørsel, såfremt en borger er blevet akut indlagt, og der ikke har været mulighed for at informere om indlæggelse.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at revideret kvalitetsstandard for madservice godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-04-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Ditte Vennits Nielsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2844, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende forslag til revideret Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse og revideret Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning.

  I forhold til tidligere godkendte kvalitetsstandarder er der sket mindre ændringer. Ændringerne er markeret med rødt.

  Således er det præciseret, at genoptræningen kan ske ved Målrettet selvtræning ved hjælp af elektroniske træningsprogrammer.

  I den daglige tilrettelæggelse af træningsopgaven er der fokus på, at både vedligeholdende træning og genoptræning skal have et mål og være tidsbegrænset. Borgeren kan dog godt få to eller i særlige tilfælde flere forløb i forlængelse af hinanden.

  Genoptræning og vedligeholdende træning skal ses i sammenhæng med den samlede rehabiliterende indsats.

  Fokus på målrettet indsats også i forhold til vedligeholdende træning betyder, at flere borgere får et mere målrettet tilbud og herefter overgår til et tilbud udenfor kommunalt regi. Tilbuddene har en tidsbegrænset karakter. På sigt er det forventningen, at færre borgere løbende skal have vedligeholdende tilbud, og at der dermed kan skabes mulighed for at prioritere flere midler til genoptræningsforløb og rehabilitering.

  Udredning af en borgers træningspotentiale sker typisk på anmodning fra visitationen, da denne udredning skal anvendes i sagsbehandlingen og indgå i beslutning af om borgeren kan visiteres til træning.

  Der visiteres således til en ramme i form af pakker i forhold til opgaven, og det er terapeutens opgave sammen med borgeren at tilrettelægge træningen ud fra borgerens behov og indenfor den givne ramme.

  Borgere på plejehjem visiteres ikke til vedligeholdende træning idet det indgår som en del af den daglige opgave.

  Økonomi og afledt drift

  Det korrigerede budget 2018 til visiteret træning udgør 14,513 mio. kr. fordelt med 10,351mio. kr. til §140 genoptræning, 1,69 mio. kr. til §86 stk. 1 træning og 2,471 mio. kr. til træning jf. §86  stk. 2 træning.

  Høring/udtalelse

  Seniorrådet den 12. marts 2018:

  Seniorrådet kan gå ind for det foreliggende udkast til kvalitetsstandard for vedligeholdende træning.

  Dog vil Seniorrådet gerne anbefale, at svarfristen for en ansøgning til vedligeholdende træning nedsættes til max. 4 uger ud fra den betragtning, at en ansøger ved indsendelse af ønske om vedligeholdende træning må betragtes som motiveret herfor, hvorfor et svar i værste fald om 6 uger vil kunne have den modsatte virkning.

  Seniorrådet kan erklære sig enig i de fremførte synspunkter/overvejelser i det fremlagte udkast til kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse.

  At en ansøgning om genoptræning vil blive behandlet indenfor 2 uger, ser Seniorrådet som meget hensigtsmæssigt i modsætning til svarfristen for ansøgning om vedligeholdende træning indenfor 6 uger, som ovenfor anført.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at revideret kvalitetsstandard for vedligeholdende træning godkendes,

  at revideret kvalitetsstandard for genoptræning godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-04-2018

  1. at: Anbefales godkendt.

  Sagsbehandlingsfristen for vedligeholdende træning fastholdes på 6 uger. Der følges op på sagsbehandlingsfrister i ledelsesinformationen til udvalget.

  2. at: Anbefales godkendt.

  Afbud: Ditte Vennits Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2844, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  Udvalget genoptager i denne sag behandling af vejledende serviceniveau for handicapkørsel med henblik på høring i Handicaprådet.

  Handicapkørsel er et tilbud om kollektiv trafik til svært fysisk handicappede om kørsel fra gadedør til gadedør (i gadeplan) med et egnet køretøj. Aabenraa Kommune visiterer til tilbuddet.

  De nuværende kriterier har givet anledning til en præcisering af, hvilke persongrupper der er omfattet af retten til handicapkørsel. Der er derfor udarbejdet forslag til nyt serviceniveau.

  De nuværende kriterier for visitation til handicapkørsel er, at borgeren:

  • er over 18 år
  • er afhængig af et mobilitetshjælpemiddel (for eksempel en kørestol eller en rollator), som borgeren ikke selv kan medtage i bus eller tog.

  Fremover foreslås kriterierne for visitation til handicapkørsel at være, at borgeren:

  • er over 18 år
  • er bosiddende i Aabenraa kommune
  • er afhængig af kørestol og/eller et ganghjælpemiddel, som du ikke selv kan medtage i bus eller tog
  • er ude af stand til at anvende offentlig transport, herunder Flextur
  • har en synsstyrke på 10 % syn eller mindre. Gældende fra 1. juli 2018.

  I det vejledende serviceniveau er der som noget nyt indført, at man i en afgrænset periode kan bevilliges hjælp til at komme fra indgangsdør til kantsten.

  Der forventes at være under 10 borgere om året, der har behov for denne midlertidige løsning, og at de i den midlertidige periode kommer til at køre under 20 ture i gennemsnit.

  Præcisering i forhold til Flextur er en konsekvens af, at denne mulighed er opstået siden seneste behandling af serviceniveau for handicapkørsel.

  Det fastholdes ved ændringen, at handicapkørsel kun bevilliges som følge af en fysisk funktionsnedsættelse og ikke eksempelvis demens og psykisk sygdom. Samtidig fastholdes generelt princippet om, at borgere i kørestol bør bo med niveaufri adgang eller elevator, med mindre borgeren er terminal.

  Det vurderes, at udvidelsen af serviceniveauet kan holdes indenfor den afsatte ramme, idet der tidligere er prioriteret 0,051 mio. kr. af værdighedsmidlerne til ”Støtte til kørsel med blinde” samt at der fra 2018 tilføres øremærkede satspuljemidler til området.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at Aabenraa Kommunes andel af værdighedsmidlerne i 2018 samlet udgør 12,648 mio. kr. heraf har Social- og Sundhedsudvalget den 4. oktober 2017 godkendt anvendt 0,051 mio. kr. til ”Støtte til kørsel af blinde”.

  Herudover indgik Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti den 10. november 2017 aftale om udmøntning af satspuljen for 2018 på Børne- og Socialområdet. I aftalen er der til ”Individuel handicapkørsel for blinde og stærkt svagt synede”  på landsplan i 2018 afsat 6,5 mio. kr., i 2019-2020 er der årligt afsat 23,0 mio. kr. og i 2021 33,0 mio. kr. For Aabenraa Kommune betyder det i 2018 ca. 0,065 mio. kr., i 2019-2020 ca. 0,230 mio. kr. årligt og i 2021 0,330 mio. kr.

  Den kommunale udgift til brug af en trappekører vil være mellem 0 kr. - 250 kr. pr. gang. Prisen er afhængig af om kørslen varetages af en garantibil eller er specielt indlejet af Sydtrafik.

  Såfremt samtlige ture koster 250 kr., vil den samlede merudgift udgøre 0,050 mio. kr. årligt.

  Høring/udtalelse

  Forslag til ændrede kriterier for handicapkørsel høres i Handicaprådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til vejledende serviceniveau for handicapkørsel høres i Handicaprådet forud for endelig behandling i udvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-04-2018

  Godkendt.

  Afbud: Ditte Vennits Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/23150, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte udkast til Demensstrategi, herunder vision og målsætninger, med henblik på at strategien høres i Seniorrådet.

  Der foreligger nu et udkast til Demensstrategi i Aabenraa Kommune, som er resultatet af en længere proces indledt medio 2017 og er et led i arbejdet med at blive en demensvenlig kommune. I dette arbejde har deltaget såvel ledere, medarbejdere, borgere med demens tæt inde på livet samt repræsentanter fra foreninger og interesseorganisationer m.fl..

  Demensområdet er et område i hastig udvikling, hvilket betyder, at demensstrategien er en agil strategi, der kan ændres og tilpasses med nye og/eller ændrede fokusområder/indsatser i de kommende år.

  Demensstrategien sætter retning for demensindsatsen de kommende år i Aabenraa Kommune, og demensindsatsplanen skal sikre implementering og forankring af strategien ved udmøntning af indsatserne i konkrete handlinger.

  Der er tale om en ambitiøs strategi, der kræver en bred og tværgående indsats med mange aktører. Derfor er nøgleordene i demensstrategien overblik, fornyelse og sammenhæng i den nuværende og fremadrettede indsats.

  Demensstrategiens indhold

  Demensstrategien indeholder en række målsætninger og sigtelinjer, som tilsammen sætter retningen for indsatserne på demensområdet i Aabenraa Kommune. Helt konkret drejer det sig om demensstrategiens vision, en række effektmål, fem fokusområder og 10 indsatser.

  Strategien bygger på den Nationale Handlingsplan for Demens 2025 og inddrager Aabenraa Kommunens værdighedspolitik samt input fra workshops. I tråd med Aabenraa Kommunes værdighedspolitik vil demensstrategien understøtte, at borgerne - trods en sygdom - skal kunne fortsætte et liv med indhold, selvbestemmelse og med følelsen af egen identitet så længe som muligt, også når sygdommen har udviklet sig i svær grad.

  Demensstrategiens vision:

  ”Vi vil skabe det gode, værdige og aktive hverdagsliv så længe som muligt i eget hjem trods demenssygdommen, også når sygdommen har udviklet sig i svær grad.”

  Demensstrategiens overordnede mål er:

  · en demensvenlig kommune.

  · at flere borgere med demenssymptomer udredes.

  · at nedbringe forbrug af antipsykotisk medicin.

  Demensstrategiens fokusområder er:

  · Tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behandling.

  · Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering.

  · Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens.

  · Demensvenlige samfund og boliger.

  · Øget videns- og kompetenceniveau.

  Næste skridt i processen

  Arbejdet med udarbejdelse af handleplaner for de 10 indsatser igangsættes efter godkendelse af strategien. Det vil ske med bred inddragelse og fordeling af ansvarsområder.

  Eksempler på nogle af de første opgaver, som skal arbejdes med i 2018 er:

  · At indsatsplan for demensområdet færdiggøres samt tidsplan udarbejdes.

  · At sikre nem adgang til informationer om demenssygdom samt oplysninger om kommunal og frivillig støtte og tilbud.

  · At reorganisere specialviden med henblik på at etablere et videns- og kompetenceteam, hvor borgere og ansatte kan få støtte og vejledning.

  · At etablere den organisation, som får ansvar for Demensstrategien.

  Aabenraa Kommune har i dag en række tilbud indenfor demensområdet, som i dag er en del af den eksisterende drift og finansieret indenfor budgettet. Disse indsatser skal enten optimeres, dvs. skærpes, eller forbliver, som de er, hvilket afklares i forbindelse med udarbejdelse af handleplaner og prioritering af dem.

  Økonomi og afledt drift

  De nye indsatser vil blive finansieret af henholdsvis værdighedsmidler, puljemidler fra Den Nationale Handlingsplan for Demens eller omprioritering af budgettet. Finansiering af nye indsatser afklares i forbindelse med udarbejdelse af handleplaner og prioritering af indsatserne.

  I forbindelse med den nationale demenshandlingsplan udmøntes der løbende puljer i sammenhæng med de overordnede indsatsområder. Forvaltningen er i gang med at udarbejde ansøgninger til to af puljerne i 2018. I 2017 har forvaltningen modtaget 1,5 mio. kr. til kompetenceudvikling på demensområdet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udkast til Demensstrategi, herunder vision og målsætninger, drøftes,

  at udkast til Demensstrategi høres i Seniorrådet forud for endelig godkendelse på udvalgets møde i maj.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-04-2018

  1. at: Drøftet.

  Udvalget er enig i strategiens vision og retning samt ambitionerne i de overordnede mål og målsætninger.

  2. at: Godkendt.

  Udkastet til Demensstrategi høres i Seniorrådet, Handicaprådet samt Frivillighedsrådet.

  Afbud: Ditte Vennits Nielse

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af konstitueringsaftalen, at der under Arbejdsmarkedsudvalget skal nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg vedrørende integration. Et § 17, stk. 4 udvalg er et særligt udvalg, der kan nedsættes af Byrådet til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for Byrådet, Økonomiudvalget eller et stående udvalg. Byrådet bestemmer det særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for dets virksomhed.

  § 17, stk. 4 udvalget vedrørende integration refererer til Arbejdsmarkedsudvalget og er således rådgivende i forhold til dette udvalg. Nedsættelse af § 17, stk. 4 udvalget ændrer ikke ved Arbejdsmarkedsudvalgets kompetencer.

  Ifølge konstitueringsaftalen er § 17, stk. 4 udvalget vedrørende integration midlertidigt. Af bilagte kommissorium fremgår, at udvalgets opgave er at udarbejde oplæg til en ny tværgående integrationspolitik, inden udgangen af 2019, med anbefaling til Arbejdsmarkedsudvalget.

  Integrationspolitikken skal understøtte flygtninge og indvandreres integration til det danske samfund, herunder læring og uddannelse, selvforsørgelse og tilknytning til arbejdsmarkedet, sundhed og mestring af eget liv og mulighed for at indgå i sociale fællesskaber.

  Det er ønsket, at den nye Integrationspolitik bliver til i levende dialog og samskabelse med borgere i alle aldre, de frivillige foreninger og kommunens mange andre aktører og

  interessenter på integrationsområdet og på arbejdsmarkedet. Integrationspolitikken skal således bidrage til fremtidens fællesskaber i Aabenraa Kommune.

  Udarbejdelse af oplæg til en integrationspolitik forventes at danne afsæt for det fremtidige integrationsarbejde, der bl.a. forventes at have fokus på styrkelse af kommunens samarbejde med arbejdsmarkedet, frivillige organisationer, skoler, boligforeninger, sundhedsvæsenet og andre interessenter.

  Integrationspolitikken skal således danne grundlag for forankringen af kommunens integrationsindsats på tværs af fagudvalgene og i samspil med kommunens mange aktører og interessenter på Integrationsområdet.

  Udvalget består af 7 – 11 medlemmer. Udvalgsformand samt 4 medlemmer udpeget af

  Byrådet, der sikrer repræsentation fra Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og

  Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Ifølge konstitueringsaftalen tildeles formandsposten byrådsmedlem Erik Uldall Hansen.

  Udvalget sammensættes yderligere med eksterne ressourcepersoner med viden og indsigt

  indenfor integration og skal:

  · Være med til at skabe grundlag for aktive lokalpolitiske processer, hvor relevante aktører involveret tidligt i politiske drøftelser

  · Sikre, at alle interessenter arbejder sammen om at skabe lokalt forankrede processer og strategier

  · Komme med input til, hvordan borgere kan inddrages i beslutningsprocesser og i udvikling af konkrete løsninger.

  · Sikre en åben dialog mellem parterne

  · Inddrage relevant viden for udvalgets arbejde

  · Holde fokus på de gode eksempler

  Udvalget kan ad hoc indbyde eksterne eller kommunale ressourcepersoner/fagpersoner indenfor udvalgets opgaver. Udvalget udøver sin virksomhed i møder samt i dialog og samskabelse med frivillige foreninger, eksterne aktører og ressourcepersoner i kommunen og nationalt.

  Sekretariatsbetjeningen af § 17, stk. 4 udvalget varetages af Jobcenter og Borgerservice.

  Forvaltningen har udarbejdet et udkast til kommissorium med henblik på høring i berørte fagudvalg forud for byrådets behandling af sagen.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice, Social & Sundhed, Børn og Skole og Kultur og Miljø & Erhverv

  indstiller,

  at sagen høres i Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- & Uddannelsesudvalget, Kultur- &

  Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget med henblik på eventuelle bemærkninger til

  kommissoriet,

  at der nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg vedrørende integration med reference til  Arbejdsmarkedsudvalget, og

  at kommissorium for § 17, stk. 4 udvalget godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-04-2018

  1.-3. at anbefales godkendt.

  Afbud: Jane Thorgeirsson

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-04-2018

  1.-3. at: Anbefales godkendt.

  Signe Bekker Dhiman (A) forlod mødet og deltog ikke i punkt 45-51.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-04-2018

  2.- 3. at: Anbefales godkendt.

  Afbud: Ditte Vennits Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/30000, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Udvalget blev på temamødet den 19. marts 2018 introduceret til foreløbige analyser og udviklingstendenser vedrørende plejeboligbehov og behov for boligtilbud på det specialiserede voksenområde.

  Udvalget skal i denne sag som opfølgning på temamødet drøfte den gældende boligstrategis styrende principper og mål som grundlag for det videre arbejde med boligstrategiens færdiggørelse.

  Principperne er:

  · At boligerne skal være Kommunens tilbud til borgere, der har sociale eller praktiske behov, der ikke kan imødekommes i andre boformer,

  · At boligerne skal støtte op om beboernes individuelle behov for et trygt hjem,

  · At boligerne skal understøtte, at man inden for rammerne har mulighed for at få opfyldt individuelle behov og ønsker under hensyntagen til helheden.

  Målet er at skabe:

  · Tidssvarende og udviklingsorienterende boliger,

  · Økonomiske og fagligt bæredygtige enheder med et huslejeniveau, der sikrer, at borgerne har råd til at bo der,

  · Fleksible og hjemlige rammer for beboernes hverdagsliv og livskvalitet,

  · Miljøer med liv og aktivitet for både beboere og netværk,

  · Tilbud til målgrupper med specielle behov,

  · Et attraktivt fagligt udviklende arbejdsmiljø med fokus på trivsel, kvalitet og effektivitet.

  Der lægges som supplerende afsæt for drøftelsen på mødet op til en drøftelse af fokusområderne: midlertidige botilbud, botilbud i lokalområderne, den rehabiliterende tilgang og boligbehovet samt fleksibel anvendelse.

  Udvalgets drøftelser skal danne grundlag for det videre politiske og administrative arbejde med Boligstrategi 2018 – 2025 inklusiv beslutningsoplæg og forslag til scenarier, der vil blive forelagt udvalget på mødet i maj.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at den politiske rammesætning og mål for Boligstrategi 2018 – 2025 drøftes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-04-2018

  Drøftet.

  Afbud: Ditte Vennits Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40240, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om forvaltningens arbejde med beskrivelse af ”Din indgang i Aabenraa". Arbejdet skal ses som oplæg til en senere politisk stillingtagen til en eventuel etablering af ”Din indgang i Aabenraa”. Forvaltningen forventer at fremlægge forslag til etablering i efteråret 2018.

  ”Din indgang” er tænkt som en fremskudt enhed tæt på borgeren, hvor borgeren kan henvende sig med sit problem og få hjælp til at komme videre, om muligt uden kommunens involvering eller med kommunen som en midlertidig samarbejdspartner.

  Den fremskudte enhed er som minimum tiltænkt at bestå af det nuværende Team Borgerindgang under Visitation & Rehabilitering, men eventuelt også med tilknytning af forskellige koordinatorer og fagpersoner, hvilket skal afklares i det videre forløb. 

  Projektet skal være medvirkende til, at Aabenraa Kommune løfter på nogle af de nye muligheder for en tidlig og forebyggende indsats, der blev åbnet for i 2017 ved en revision af serviceloven.

  I vedlagte konceptbeskrivelse er bekrevet de overordnede tanker for ”Din Indgang”. Hensigten er, at det videre koncept skal udvikles og beskrives i en tæt dialog imellem borgere i Aabenraa og de mest oplagte professionelle og frivillige samarbejdspartnere/ikke kommunale aktører.

  I det videre arbejde vil en projektgruppe søge inspiration i andre kommuner, der har arbejdet med tænkningen i konceptet med henblik på oplæg til en model for Aabenraa Kommune.

  Udviklingsarbejdet forventes løst indenfor nuværende ramme, men et endeligt forslag til ”Din Indgang” vil indeholde beskrivelse af de økonomiske konsekvenser.

  Høring/udtalelse

  Seniorråd og Handicapråd orienteres og inddrages i den videre proces.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-04-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Ditte Vennits Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1331, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag planlagte omlægninger af aktivitets- og samværstilbud efter SEL § 104 på Autismecenter Syd.

  Omlægningen er blevet aktuel, idet et midlertidigt lejemål på Vinkelvej 5 i Rødekro er opsagt pr. 31. juli 2018. På Vinkelvej 5 er der aktuelt 6 borgere, som derfor skal modtage deres tilbud andetsteds. Lejemålet på Vinkelvej 5 blev indgået tilbage i 2014, idet kapaciteten på Skovbogård (Vinkelvej 9) var udfordret bl.a. som en konsekvens af åbningen af botilbuddet på Funkevej.

  Autismecenter Syd har derfor vurderet alle de ca. 50 borgere, der modtager et aktivitets- og samværstilbud efter SEL § 104 og der planlægges et mindre antal omplaceringer.

  Den konkrete udfordring med 6 færre pladser løses bl.a. ved at indgå et samarbejde med Børnehuset Lille Kolstrup og Hjernecenter Syd om et STU tilbud til en gruppe af unge som derved vil få et mere fleksibelt tilbud i et egentligt ungemiljø. For at styrke fleksibiliteten og skabe mulighed for at indgå i et arbejdsmiljø har Autismecenter Syd endvidere igangsat et samarbejde med Center for Job og Udvikling.(CJU)

  Endvidere vil enkelte borgere også flytte til et dagtilbud på Fristedet i Padborg under Autismecenter Syd. Personalet, der er tilknyttet de enkelte borgere, flyttes med borgerne. I denne sammenhæng er fleksibiliteten koblet til, at der tænkes mulighed for gruppetilbud, som kan give værdi og mening i borgernes liv og evt. skabe grundlag for et videre forløb i CJU.

  Endeligt vil der for den ældre borgergruppe, der modtager et aktivitets- og samværstilbud  på Autismecenter Syd skabes mulighed for mere fleksible løsninger i balancen mellem hvile, arbejde og fritid.

  Borgerne og deres pårørende/forældre involveres løbende i processen og der er indkaldt til samlet orienteringsmøde den 8. april 2018.


  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-04-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Ditte Vennits Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-04-2018