Beslutningsprotokol

onsdag den 2. maj 2018 kl. 15:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Sørensen, Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft, Dorrit Knudsen, Michael Christensen, Ida Smed Metze
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/13312, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Aabenraa Kommunes økonomiske strategi/årshjul skal den første detaljerede bevillingskontrol i 2018 udarbejdes pr. 31. marts.

  Social & Sundhed har i samarbejde med Budgetafdelingen foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2018 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle forventede merudgifter samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning opdeles bevillingskontrollen i 4 sager,

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg.

  Denne sag vedrører omplaceringer indenfor eget udvalg, som udvalget er bemyndiget til at foretage.

  Der forventes budgetafvigelser primært på politikområdet Visitation og Rehabilitering, afvigelserne  vedrører hovedsagelig hjemmehjælp, sygepleje og kommunal finansiering. Budgetafvigelserne forventes pr. 31. marts 2018, at kunne håndteres indenfor Social- og Sundhedsudvalget.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udvalget godkender budgetomplaceringerne indenfor eget udvalg.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-05-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/13312, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Aabenraa Kommunes økonomiske strategi/årshjul skal den første detaljerede bevillingskontrol i 2018 udarbejdes pr. 31. marts.

  Social & Sundhed har i samarbejde med Budgetafdelingen foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2018 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle forventede merudgifter samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning opdeles bevillingskontrollen i 4 sager,

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg.

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at ansøgningen om tillægsbevillinger i 2018 (netto 0) finansieret af andre udvalg, jf. vedhæftede bilag godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-05-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/13312, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Aabenraa Kommunes økonomiske strategi/årshjul skal den første detaljerede bevillingskontrol udarbejdes pr. 31. marts.

  Social & Sundhed har i samarbejde med Budgetafdelingen foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2018 i forhold til drifts- og anlægsbevillingerne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillingsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning opdeles bevillingskontrollen i 4 sager,

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansiering.

  Social- og Sundhedsudvalget forventer samlet set at overholde budget 2018, dog med forbehold for bevillingsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering.

  Pr. 31. marts er der usikkerhed om det forventede regnskab 2018. Der vurderes at der med udgangspunkt i 3 måneders aktivitet i 2018 i forhold til en ny afregningsform kan forventes et merforbrug på ca. 10 mio. kr. Hertil bemærkes, at der i Økonomiudvalgets regi er afsat et budgetværn på 5 mio. kr. til området. Dette betyder, at såfremt den nuværende prognose/beregning holder kan forventes en tillægsbevilling på 5 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller ,

  at området følges månedligt og analysen på området afventes,

  at der foretages en ekstraordinær opfølgning på området pr. 30. juni 2018.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-05-2018

  1. + 2. at anbefales godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/13312, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Aabenraa Kommunes økonomiske strategi/årshjul skal den første detaljerede bevillingskontrol udarbejdes pr. 31. marts.

  Social & Sundhed har i samarbejde med Budgetafdelingen foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2018 i forhold til drifts- og anlægsudgifterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle forventede merudgifter samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning opdeles bevillingskontrollen i 4 sager,

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg.

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger anlæg.

  Der er foretaget en vurdering af projekterne i udvalgets regi og herefter udarbejdet en revideret betalingsplan samt noter hertil.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at betalingsplanen for anlægsprojekter i 2018 for Social &  Sundhed tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-05-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/13487, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til et budget 2019-2022 i balance, herunder egne udfordringer og eventuelle ønsker til prioritering indenfor rammen.

  Økonomiudvalget har på sit møde den 10. april 2018 udmeldt foreløbige driftsrammer for budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022.

  Den ramme, som er udmeldt for det enkelte udvalg, svarer til budget 2018 samt overslagsår 2019-2021 korrigeret for efterfølgende byrådsbeslutninger, tekniske korrektioner og den effektiviseringspulje på 5 mio. kr., som Økonomiudvalget ligeledes godkendte udmøntningen af på mødet den 10. april 2018.

  Rammen fremgår af ”Budgetnotat til Social- og Sundhedsudvalgets budget 2019-2022” side 6.

  Social- og Sundhedsudvalgets udfordringer er ikke indarbejdet i rammen. De samlede udfordringer skal  håndteres indenfor den udmeldte ramme. Det samme gør sig gældende for tilgangen på Handicap- og Psykiatriområdet.

  De samlede udfordringer i udvalgets regi er opgjort til,

  1.000 kr.

  2019

  2020

  2021

  2022

  Udfordringer

  9.249

  10.246

  10.246

  10.246

  Forvaltningen har udarbejdet handlemuligheder til udfordringerne. Der skal på mødet tages stilling til budget i balance 2019-2022. Endvidere skal der tages stilling til prioritering af værdighedsmidlerne og en udmøntning af demografimidler på ældreområdet. Endelig skal der tages stilling til eventuelle driftsinvesteringsønsker. Forvaltningen har ikke forslag til sådanne.

  Til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 2. maj 2018 fremsendes følgende materiale:

  • Budgetnotat, som giver overblik over budget processen og grundlag for det videre forløb, herunder forslag til udmøntning af demografimidler og prioritering af værdighedsmidler,
  • Oversigt over udvalgets udfordringer,
  • Noter til oversigt over udvalgets udfordringer,
  • Oversigt over handlemuligheder til budget i balance og omprioriteringskatalog,
  • Noter til oversigt over handlemuligheder til budget i balance og omprioriteringskatalog.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Social- og Sundhedsudvalgets udfordringer drøftes,

  at forslag til udmøntning af demografimidler i 2019, og foreløbig disponering i 2020 -2022, godkendes,

  at forslag til prioritering af værdighedsmidler i 2019, og foreløbig disponering i 2020 – 2022, godkendes,

  at forslag til løsninger til sikring af et budget 2019 og 2020 – 2022 i balance godkendes,

  at eventuelle driftsinvesteringsønsker drøftes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-05-2018

  1. at drøftet. Udfordringerne lægges til grund for den videre budgetlægning.
  2. at godkendt.
  3. at stillingtagen til evt. omprioritering afventer budget i balancedrøftelsen.
  4. at budget i balance tilvejebringes med afsæt af handlemulighederne i model B, jfr. skema.
  5. at drøftet.  
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/8539, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til udmøntning af puljen til forebyggelse af ensomhed blandt ældre.

  Udvalget besluttede den 7. februar 2018, at puljen i lighed med forrige år  målrettes forebyggelse af ensomhed blandt ældre. Seniorrådet tilsluttede sig efterfølgende denne indstilling.

  Puljen udmøntes i samarbejde med Seniorrådet, der behandler og anbefaler ansøgninger til politisk prioritering i udvalget. Puljen er målrettet aktiviteter drevet af frivillige foreninger i kommunen, herunder venneklubber på plejehjem, bruger- og pårørenderåd samt aktivitetscentre.

  Puljen er i 2018 på 0,227 mio. kr., og der er modtaget 14 ansøgninger fra 12 foreninger til puljen. Ansøgningerne beløber sig til samlet 0,236 mio. kr. Ansøgningerne er vedlagt sagen sammen med indstillingen om udmøntning fra Seniorrådet.

  Seniorrådet indstiller at imødekomme alle ansøgninger helt eller delvis. Seniorrådet foreslår delvis imødekommelse af ansøgning nr. 1 og nr. 10, hvor der foreslås en reducering i tilskuddet.

  Ved imødekommelse af Seniorrådets indstilling vil alle midler fra puljen være uddelt. 

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at ansøgningerne imødekommes jf. Seniorrådets indstilling.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-05-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1331, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende justerede vedtægter for Handicaprådet.

  Byrådet har d. 31. maj 2017 truffet beslutning om at ændre udpegning for en række råd, nævn og bestyrelser.  Dette betød for Handicaprådet, at udpegelsen af byrådsmedlemmer blev reduceret fra 5 til 3 politisk udpegede – formand og næstformand for Social- og Sundhedsudvalget samt formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget. Endvidere udpeges som administrativt tilforordnede to embedsmænd fra hhv. Social & Sundhed og Børn og Skole.

  Brugersiden består fortsat af 4 medlemmer udpeget af Byrådet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 1 medlem udpeget af Byrådet efter indstilling fra lokale brugerorganisationer på handicapområdet, som ikke er medlem af Danske Handicaporganisationer.

  Handicaprådet fremsender vedtægterne i ajourført form som følge af Byrådets beslutning om rådets sammensætning.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at vedtægter for Handicaprådet godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-05-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2844, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende vejledende serviceniveau for forebyggende hjemmebesøg.

  Den forelagte beskrivelse af opgaven er ikke ændret i forhold til tidligere.

  Tilrettelæggelse af forebyggende hjemmebesøg i Aabenraa Kommune sker på baggrund af anbefalinger fra sundhedsstyrelsens håndbog om forebyggelse på ældreområdet.

  Håndbogen har særligt fokus på 6 indsatsområder Alkohol, ensomhed, ernæring, fald, fysisk aktivitet og selvmordsadfærd.

  Viden om, hvorledes borgere med ovenstående udfordringer kan opspores hos ældre borgere er tilvejebragt igennem deltagelse i et landsdækkende forskningsprojekt, om redskaber til opsporing.

  De forebyggende hjemmebesøgere har særligt fokus på den primære forebyggelse, at hindre sygdom, psykosocial adfærd og ulykker i at opstå. Samt den sekundære forebyggelse, at opspore og begrænse sygdom og risikofaktorer tidligst muligt.

  I Aabenraa kommune tilbydes alle borgere over 75 år, som ikke modtager hjemmehjælp mere end 2 timer, tilbud om besøg.

  Der er samlet afsat 703.000 kr. som en ramme til opgaven.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at vejledende serviceniveau for forebyggende hjemmebesøg godkendes,

  at sagen forelægges Seniorrådet til orientering.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-05-2018

  1. + 2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2844, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende vejledende serviceniveau for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder.

  Udvalget behandlede senest sagen den 7.marts 2018, sag 26. med henblik på høring af vejledende Serviceniveau for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder i Seniorrådet og Handicaprådet.

  Høringssvarene fra de to råd er indarbejdet i vejledende serviceniveau for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder med undtagelse af forslag til ændret serviceniveau og ændring af sagsbehandlingsfrister.

  Serviceniveauet for midlertidige hjælpemidler er fastholdt, og vil således fortsat være målrettet borgere med henblik på rehabilitering eller fastholdelse af job.

  Sagsbehandlingstiderne er ikke ændret. Det betyder ikke, at forvaltningen bruger hele sagsbehandlingstiden, men med de nuværende frister er der er mulighed for at prioritere i opgaverne. Ligeledes er der et ønske om at fremme anvendelse af StraksService, hvor borgeren kan få straks behandlet sin hjælpemiddelansøgning ved fremmøde.

  Økonomi og afledt drift

  Det reviderede forslag til vejledende serviceniveau for genbrugshjælpemidler forventes holdt indenfor nuværende økonomiske ramme.

  Det bemærkes, at Aabenraa Kommunes andel af værdighedsmidlerne  i 2018 samlet udgør 12,648 mio. kr. Heraf har Social- og Sundhedsudvalget den 4. oktober 2017 godkendt anvendt 0,500 mio. kr. til ”Lettere adgang til hjælpemidler”.

  Disse midler har stort set været anvendt til hjælpemidler i forbindelse med rehabilitering og træning.

  Høring/udtalelse

  Sagen er hørt i Seniorrådet og Handicaprådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at vejledende serviceniveau for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-05-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2844, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle et forslag til vejledende  serviceniveau for socialpædagogisk støtte (§ 85) med henblik på høring i Handicaprådet.

  Socialpædagogisk støtte skal opfylde lovens formulering:

  § 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

  Den kommunale fastsættelse af serviceniveau er betinget af 2 væsentlige parametre. Det drejer sig om hvad der forstås ved ”betydelig nedsat”, og hvad ”omfanget af støtten” skal være.

  I Aabenraa Kommune har vi de seneste år arbejdet målrettet med, at borgerne skal bruge værestederne før der iværksættes individuelle tilbud. Ligeledes har der været et fælles fokus imellem støttepersoner og myndighed på at afslutte borgere, der ikke længere har behov, men også samtidig sikre at borgerne igen kan modtage støtte, når behovet opstår. Dette har været medvirkende til, at der ikke længere kan ses en stigning i efterspørgslen.

  I Aabenraa Kommune forsøger vi med en stor indsats i borgerens eget hjem at forebygge en anbringelse i en boenhed.

  Der har de seneste år, bortset fra 2017, været en stor stigning i efterspørgslen efter socialpædagogisk støtte. Dette er begrundet i flere faktorer. Dels får stadig flere borgere sværere ved selv at løse dagligdagens udfordringer. De får diagnoser særligt på det psykiatriske område, og tendensen viser, at flere borgere samtidig har en sag tilknyttet arbejdsmarkedsområdet. Forvaltningen er repræsenteret ved samtlige sager, der bliver behandlet i teamet vedrørende ressourceforløb og sygdagpengeforløb.

  Udviklingen fordrer, at der er tæt samarbejde imellem arbejdsmarkedsområdet og socialområdet, da det er den fælles indsats, der skal fastholde eller bringe borgeren tilbage på arbejde. I dette krydsfelt ses der særligt drøftelser af  serviceniveau. Derfor er der i beskrivelsen også lagt vægt på en synliggørelse af, hvad vi ikke yder indenfor socialpædagogisk støtte.

  Der har ikke tidligere været fastlagt et vejledende serviceniveau for socialpædagogisk støtte (§85) i Aabenraa Kommune. Der har været arbejdet ud fra den politisk fastsatte økonomiske ramme, der har været udmøntet i støttepakker som har været udmålt dels i forhold til det antal kontakter (besøg) som en borger kan have behov for og dels ud fra borgerens individuelle mål med støtten. Der har som led heri været løbende fokus på harmonisering af tilbud på tværs af specialområderne.

  Det vejledende serviceniveau er således udarbejdet for at få en fælles ramme for italesættelse og sikring af et ensartet  serviceniveau for socialpædagogisk støtte.

  Det seneste år har der rimeligt konstant været 522 borgere, der modtog støtte i eget hjem. Den gennemsnitlige udgift hertil udgjorde ca. 67.000 kr. pr. borger, varierende fra 11.000 kr. til 890.000 kr.

  Støtte til borgere i boenheder gives også efter § 85. Her har kommunen i gennemsnit 214 borgere, der i gennemsnit koster 385.000 kr. ud over den faste takst i boenheden.

  Økonomi og afledt drift

  Den samlede økonomi til § 85 støtte udgør 117 mio. kr., fordelt med 83 mio. kr. i boenheder og 35 mio. kr. i eget hjem.

  Det korrigerede budget 2018 til § 85 støtte udgør 117,925 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at vejledende serviceniveau for socialpædagogisk støtte høres i Handicaprådet forud for godkendelse på udvalgsmødet den 6. juni 2018.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-05-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7547, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag træffe afgørelse om loft for støtte til visse tandplejeydelser under fritvalgsordningen, herunder tandregulering og andre særligt udgiftstunge behandlinger.

  Fritvalgsordning for tandplejeydelser for kommunal tandpleje blev genindført pr. 1. januar 2018 gældende for 0-15 årige.  Ordningen giver borgerne mulighed for, at modtage tandplejeydelser i privat praksis og få tilskud fra kommunen på 65 % af udgifterne. Tilskuddet beregnes på grundlag af takster fastsat i overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger indgået mellem KL og Tandlægeforeningen. 

  Bekendtgørelse om tandpleje, §4, stk. 1–6 giver kommunen mulighed for at sætte en maksimumsgrænse over tilskuddet til behandlinger, hvor der ikke er fastsat takster. Dette gælder eksempelvist tandregulering og andre særligt udgiftstunge behandlingsydelser.

  Forvaltningen anbefaler, at tilskuddet til tandregulering på 65 % maksimalt gives til beløb op til 33.000 kr., svarende til 21.450 kr. Loftet på 33.000 kr. ligger på niveau med kommunens pris i forbindelse med udbud af dele af tandreguleringsopgaven.

  Forvaltningen anbefaler endvidere, at Tandplejen kan træffe afgørelse om maksimumsstøtte til behandlinger, hvor der ikke er fastsat takster. 

  Per 18. april benytter 54 borgere mellem 0-15 år privat praksis til den almene tandpleje, mens ingen borgere har benyttet fritvalgsordningen i forbindelse med tandregulering.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at tilskuddet på 65 % til tandregulering maksimalt gives til beløb på op til 33.000 kr.,

  at forvaltningen tildeles kompetence til at træffe afgørelse om loft for støtte til tandplejeydelser uden fastsatte takster.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-05-2018

  1. + 2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/11693, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle ansøgning om lagertilbygning ved Aktivitetscenter Valdemarshus, Valdemarsgade 11, 6330 Padborg.

  Den Selvejende Institution Valdemarshus søger Aabenraa Kommune om tilskud til opførelse af lagertilbygning på 36 m2 til aktivitetscentret. Der ansøges om 100.000 kr. Ved evt. behov for yderligere midler vil disse blive finansieret af Valdemarshus.

  Aktivitetscenter Valdemarshus drives efter servicelovens § 79, hvor kommunen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Den daglige drift af aktivitetscentret varetages af Den Selvejende Institution Valdemarshus, der har indgået driftsoverenskomst med Aabenraa Kommune.

  Tilbygning vil blive anvendt som lagerkapacitet, vinteropbevaring af aktivitetscentrets udemøbler, og som lager for køkken, forbrugsmaterialer mv. Dette vil frigøre plads i aktivitetscentret, så der kan gennemøres flere og mere varierede tilbud i centeret.

  Ved gennemgang af lokalplan er der ikke umiddelbart problemer i forhold til opførelse af lagerbygning. Men der skal ansøges om byggetilladelse.

  Forvaltningen indstiller at byggesagsomkostningerne også afholdes af puljemidlerne.

  Økonomi og afledt drift

  Der er p.t. reserveret et mindre beløb på 0,191 mio. kr. til at understøtte fysiske rammer på aktivitetscentre for ældre. Midlerne er afsat til udvikling af de fysiske rammer i syd under borgerdrevne sundhedsfremmende indsatser og er overførte midler vedr. pulje til løft af ældreområdet.

  Ansøgte beløb kan finansieres af disse midler.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der ydes tilskud på 100.000 kr. plus sagsomkostninger, til opførelse af lagertilbygning ved Aktivitetscenter Valdemarshus, finansieret via midler til understøttelse af aktivitetscentre.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-05-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/34, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om Aabenraa Kommunes deltagelse i fase 1 af projektet ’Sammen om psykiatri’.

  Baggrund

  På Kommunekontaktrådet (KKR)’s politiske temadag i marts 2017 var psykiatri et af de emner, som politikerne prioriterede højt. Der blev lagt vægt på, at der skal fokus på koordinerede socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange.

  I Rammeaftalen for det sociale område for 2018 står der, med udgangspunkt i ovennævnte politiske drøftelser: Der skal udarbejdes en projektbeskrivelse for, hvorledes behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien bedre kan støtte og koordinere om de borgere, som har mange sektorovergange, og borgere som har en udadreagerende eller selvskadende adfærd. 

  På den baggrund har der været nedsat en styregruppe med repræsentation fra kommuner, den regionale psykiatri og det regionale sociale område. Styregruppen har godkendt projektbeskrivelsen, der er vedhæftet. Projektbeskrivelsen skal opfattes som en ramme og de kommuner, som indgår i projektets fase 1, skal sammen med psykiatrien i Region Syddanmark folde projektet ud.

  Aabenraa, Haderslev og Odense kommuner deltager i fase 1 i projektet.

  Projektets formål

  Det overordnede formål er at skabe bedre sammenhæng i indsatserne for borgerne. Den bedre sammenhæng skal bl.a. medvirke til færre indlæggelser, øget ambulant behandling og mere progression for borgerne. Dette skal opnås ved, at kendskabet sektorerne imellem øges, at samarbejdet, samtidigheden og tværfagligheden i indsatserne styrkes og der udvikles bedre samarbejdsformer mellem behandlingspsykiatrien og kommuner.

  Projektets indsatsområder og tidsplan

  Indsatsområderne for projektet er:

  · Fælles kompetenceløft

  · Samarbejde om konkrete, udvalgte borgere

  · Systematisk samarbejde.

  Det fælles kompetenceløft vil bestå i en temadag for ledere fra både behandlingspsykiatrien, socialpsykiatrien og den kommunale misbrugsbehandling. Medarbejdere vil i regi af satspuljeprojektet ’Fælles undervisning omkring borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug’, som også er relevant for dette projekts målgruppe.

  Samarbejdet om konkrete, udvalgte borgere vil fokusere på borgere med komplekse problemstillinger. I første fase udvælges i samarbejde mellem kommunerne og psykiatrien 10 borgere, der skal give accept til deltagelse i projektet. I forhold til disse borgere indledes et tæt samarbejde mellem kommune og behandlingspsykiatri, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte borger og dennes udfordringer.

  Projektets tidsplan og økonomiske rammer

  Tidsplanen for projektet er, at projektet forventes igangsat primo maj 2018 og afsluttes 31. december 2019. Projektet har et samlet budget på 650.000 kr., hvoraf de 150.000 kr. finansieres af fælleskommunale midler under Fælleskommunalt socialsekretariat, det resterende finansieres af Region Syddanmark.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning,

  at projektet forelægges Handicaprådet til orientering.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-05-2018

  1. at taget til efterretning.
  2. at godkendt.  
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/13336, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres med denne sag om organisationstilpasning i Social & Sundhed og etablering af Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse (CSF).

  Formålet med organisationstilpasningen og etableringen af CSF er at understøtte kommunes vækststrategi og kommunens sundhedspolitik med fokus på det gode liv, flere sunde borgere med flere gode leveår, samt at fremme sunde valg og skabe mere sammenhængende sundhedsindsatser. CSF skal styrke kommunens arbejde med tidlig opsporing af sygdom samt styrke den sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Med CSF skabes en organisatorisk ramme for kvalitetsudvikling, bedre kapacitet, udbygning af samarbejdet mellem centrets enheder og en mere robust ledelsesstruktur.  

  CSF etableres som decentral aftalestyret enhed og består som udgangspunkt af Sundhedscentret, Sundhedsplejen og Tandplejen samt de forebyggende hjemmebesøg. Den nuværende leder for Sundhedscentret og Special- og Rehabiliteringscentret udpeges som centerleder.  Som konsekvens af organisationstilpasningen bliver Special- og Rehabiliteringscentret en selvstændig aftalestyret enhed.

  Ved en samling af enheder og aktører i et CSF følger de nuværende budgetter med til opgaven. Der vil fortsat være mulighed for at adskille driftsbudgetterne for de enkelte enheder, så det fortsat er mulighed for prioritering og gennemsigtighed i forhold til budget- og aktivitetsforudsætninger, serviceniveau m.v.

  I konceptpapiret omkring CSF, der er vedlagt som bilag til sagen, uddybes centrets opgaver samt en række målsætninger for styrkelse af det tværgående samarbejde på tværs af centrets enheder.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-05-2018

  Sagen udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-05-2018

  -