Beslutningsprotokol

onsdag den 23. maj 2018 kl. 15:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Sørensen, Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft, Dorrit Knudsen, Michael Christensen, Ida Smed Metze
Bemærkninger: Afbud: Jens Wistoft.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/13487, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende ændringer i udfordringerne i forhold til det budget 2019-2022 i balance, som udvalget godkendte på mødet den 2. maj 2018.

  Der er foretaget en revurdering af udvalgets udfordringer, og det har betydet,

  • At note 7 på 0,5 mio. kr. årligt er nedskrevet til 0 mio. kr. årligt
  • en ny note 12, som er en udfordring på 0,5 mio. kr. årligt vedr. objektiv finansiering.

  Finansieringen af de skønnede udgifter på 0,5 mio. kr. til KOL-handleplanen (note 7) vil ske via anlægsrammen til bl.a. indkøb af velfærdsteknologi samt prioritering af driftsmidler til kronikerindsatsen.

  Samlet set betyder det, at ændringerne kan håndteres uden at det er nødvendigt at beslutte yderligere handlemuligheder for budget 2019-2022 i balance.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at ændringer i note 7 og 12 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 23-05-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/13487, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 2. maj 2018 et budget 2019-2022 i balance.

  I forhold til de samlede handlemuligheder, der fremgik af materialet til mødet den 2. maj, har forvaltningen revurderet de resterende handlemuligheder, der danner afsæt for 1% omprioriteringskataloget.

  Følgende handlemuligheder udgår:

  • Sygeplejen, egenbetaling sårprodukter (tidligere note 24)
  • Sygeplejen, dosisdispensering (tidligere note 26)
  • HjælpemiddelHuset, reduktion i hjemmebesøg (tidligere noter 33 og 34).

  Følgende handlemuligheder er tilføjet:

  • Reduktion af tilskud til TV Glad (note 4)
  • Tilpasning af medicindispensering i Sygeplejen (note 16)
  • Reduktion i pakketider for genoptræning efter sygehusindlæggelse (note 21)
  • Ny fokus på Rehabilitering og koordinering (note 25)
  • Omprioritering af værdighedsmidler (note 26).

  Social- og Sundhedsudvalgets bidrag til omprioriteringskataloget udgør 8,891 mio. kr., hvilket svarer til 1% af udvalgets serviceramme.

  Der skal på mødet den 23. maj 2018 tages stilling, hvilke forslag, der skal indgå i Social- og Sundhedsudvalgets bidrag til omprioriteringskataloget med henblik på endelig godkendelse på udvalgsmødet den 6. juni 2018.

  Følgende materiale fremsendes:

  • Oversigt over handlemuligheder til omprioriteringskatalog (revideret),
  • Noter til omprioriteringskatalog - budgetforslag 2019-2022, reduktioner (revideret).

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udvalget drøfter forslagene til omprioriteringskatalog - 2019-2022, reduktioner

  at udvalget tager stilling til, hvilke forslag der skal indgå i bidraget til 1% omprioriteringskataloget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 23-05-2018

  1. at drøftet.
  2. at udvalgets foreløbige prioritering af handlemuligheder fremgår af bilag. Omprioriteringskataloget behandles endeligt på næste møde.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/13487, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende et forslag til ændring af Social- og Sundhedsudvalgets politikområder, der danner afsæt for budgetlægningen m.v.

  De nuværende politikområder, der er opdelt efter forvaltningens tidligere organisering, består af følgende:

  · Visitation og Rehabilitering

  · Pleje og Omsorg

  · Handicap & Psykiatri

  · Sundhed og Forebyggelse

  · Øvrige Sociale udgifter

  · Aktivitetsbestemt medfinansiering

  De ændrede politikområder, der har til formål at støtte op om kommunens ældre- og værdighedspolitik, handicappolitik og sundhedspolitik, foreslås at bestå af følgende:

  · Visitation og Rehabilitering

  · Ældre

  · Handicap

  · Sundhed

  · Øvrige Sociale udgifter

  · Aktivitetsbestemt medfinansiering

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til ændring af udvalgets politikområder godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 23-05-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/26482, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om Sundhedsplan 2018-2019 og skal i forlængelse heraf drøfte de foreslåede indsatser fra Social & Sundhed.

  Sundhedsplanen giver et indblik i udviklingen og rammerne på sundhedsområdet. Sundhedsplanen fremhæver områder med et særligt behov for styrkelse gennem målrettede initiativer. Sundhedsplanen er ikke en udtømmende oversigt over de mange sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, der foregår i Aabenraa Kommune.

  Sundhedsplan 2018-2019 har fokus på områderne:

  · Borgere med ønske om sund livstil og sund aldring.

  · Børn og unges livsstil.

  · Borgere i risiko for eller med psykiske lidelser.

  · Borgere i risiko for eller med kronisk sygdom.

  Områderne beskriver hvor og hvordan Aabenraa Kommunes fokus på sundhedsområdet skal ligge i 2018 og 2019.

  Sundhedsplanen har et tilknyttet årligt indsatskatalog med konkrete initiativer og projekter. Indsatskatalog 2018 er opdelt i 2 dele.

  Del 1 er udvalgte allerede igangsatte indsatser, der synliggør en del af det igangværende arbejde i de enkelte forvaltninger på sundhedsområdet, hvor der er et særligt fokus på blandt andet:

  · Bevægelse i alle aldersgrupper.

  · Borgernes opnåelse af uddannelse og job.

  · Trivsel i skolen og på job.

  Del 2 er udvalgte nye indsatser eller videreudvikling af eksisterende indsatser med behov for finansiering. Hvis alle indsatser igangsættes vil det betyde en styrket indsats for særligt:

  · Bevægelse og sundhed gennem aktive fællesskaber.

  · Borgere med kroniske lidelser.

  · Borgere med livstilsudfordringer.

  · Overvægt og mistrivsel hos børn.

  · Unge i psykisk mistrivsel.

  Indsatserne er beskrevet i Indsatskatalog 2018 og fremgår af vedlagte oversigt. For at udføre indsatserne i indsatskatalogets del 2 er det nødvendigt med nye midler til samlet 4,644 mio. kr.

  Sundhedsplanen behandles i direktionen primo juni og forventes forelagt de politiske udvalg i august.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orientering om Sundhedsplanen tages til efterretning,

  at indsatserne i Indsatskatalogets del 2 drøftes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 23-05-2018

  1. at taget til efterretning.
  2. at drøftet.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/13336, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres med denne sag om organisationstilpasning i Social & Sundhed og etablering af Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse (CSF).

  Formålet med organisationstilpasningen og etableringen af CSF er at understøtte kommunes vækststrategi og kommunens sundhedspolitik med fokus på det gode liv, flere sunde borgere med flere gode leveår, samt at fremme sunde valg og skabe mere sammenhængende sundhedsindsatser. CSF skal styrke kommunens arbejde med tidlig opsporing af sygdom samt styrke den sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Med CSF skabes en organisatorisk ramme for kvalitetsudvikling, bedre kapacitet, udbygning af samarbejdet mellem centrets enheder og en mere robust ledelsesstruktur.  

  CSF etableres som decentral aftalestyret enhed og består som udgangspunkt af Sundhedscentret, Sundhedsplejen og Tandplejen samt de forebyggende hjemmebesøg. Den nuværende leder for Sundhedscentret og Special- og Rehabiliteringscentret udpeges som centerleder.  Som konsekvens af organisationstilpasningen bliver Special- og Rehabiliteringscentret en selvstændig aftalestyret enhed.

  Ved en samling af enheder og aktører i et CSF følger de nuværende budgetter med til opgaven. Der vil fortsat være mulighed for at adskille driftsbudgetterne for de enkelte enheder, så det fortsat er mulighed for prioritering og gennemsigtighed i forhold til budget- og aktivitetsforudsætninger, serviceniveau m.v.

  I konceptpapiret omkring CSF, der er vedlagt som bilag til sagen, uddybes centrets opgaver samt en række målsætninger for styrkelse af det tværgående samarbejde på tværs af centrets enheder.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-05-2018

  Sagen udsat.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 23-05-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/22263, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Med denne sag orienteres udvalget om status for Sundhedsplejen i forlængelse af orienteringen om etablering af Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse på udvalgsmødet den 2. maj.

  Sundhedsplejen oplevede i 2017 en øget aktivitet bl.a. som følge af et større antal fødsler end forventet. Derfor fremlagde forvaltningen i efteråret 2017 en udviklingsplan, der skulle medvirke til at afhjælpe udfordringerne. Udviklingsplanen blev fremlagt på udvalgsmødet den 1. november 2017 (sag nr. 114). Antallet af fødsler faldt imidlertid i den sidste del af året, og hvor udviklingsplanen arbejdede med en forventning om 600 fødsler i 2017, blev det reelle antal 570. Antallet af fødsler er fortsat på et lavere niveau i den første del af 2018 end i de første ni måneder af 2017. Forventningen er i øjeblikket, at antallet af fødsler i år ender på mellem 530 og 540. Der er derfor ikke længere presserende udfordringer med øget aktivitet på samme måde som det blev oplevet i sensommeren 2017. Udviklingen bliver dog fortsat fulgt tæt, herunder udviklingen i andelen af familier som kategoriseres som havende behov for opfølgende kontakter udover det normale serviceniveau.

  Sundhedsplejen indgår fra 1. juni som en del af Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse (jf. punkt om Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse på samme dagsorden). På samme tid tiltræder en ny leder i Sundhedsplejen, der sammen med den øvrige ledelse af det nye center får til opgave at analysere arbejdsgange på tværs af centrets enheder. Målet er bl.a. at skabe en mere bæredygtig enhed, der bedre vil være i stand til at håndtere ændringer i aktivitetsniveauet. Samtidig er det hensigten at styrke den sundhedsfremmende indsats, herunder den gruppebaserede indsats overfor børn og unge.

  På mødet vil ovenstående blive uddybet, herunder udvikling i antallet af opfølgende besøg, aktivitet på skoleområdet m.v.

  Økonomi og afledt drift

  Sundhedsplejen har siden 2015 været omfattet af tekniske korrektioner, der beregnes på baggrund af det aktuelle befolkningstal. Det betyder at når antallet af 0-5 årige stiger eller falder, reguleres sundhedsplejens budget.

  Reguleringerne betyder følgende for sundhedsplejens budget de kommende år (beløb i 1.000 kr.):

  År

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  Tilførsel

  -20

  -48

  -35

  77

  86

  106

  100

  225

  Det fremgår af ovenstående tabel,  at sundhedsplejen i 2018 har en rammestigning på 77.000 kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 23-05-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 23-05-2018

  På mødet orienteredes om kommende arbejde med tilgængelighed på Rødekro Station.

  Endvidere orienteredes om besøg fra Hong Kong.

  Afbud: Jens Wistoft.