Beslutningsprotokol

onsdag den 20. juni 2018 kl. 15:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Sørensen, Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft, Dorrit Knudsen, Michael Christensen, Ida Smed Metze
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-06-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/13487, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Udvalget forelægges i denne sag forslag til målsætninger og indsatser på politikområderne som en del af specielle bemærkninger til budget 2019 – 2022. De samlede specielle bemærkninger forelægges på udvalgsmødet den 8. august 2018.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til målsætninger og indsatser på politikområderne godkendes,

  at forslag til målsætninger og indsatser indarbejdes i de specielle bemærkninger til budget 2019-2022.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-06-2018

  1. og 2. at godkendt.

  Målsætninger m.v. tilpasses med de faldne bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/19300, Sagsinitialer: LHH

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle en ansøgning fra Aabenraa Frivilligcenter om et midlertidigt likviditetstilskud i juli og august måned 2018.

  Aabenraa Frivilligcenter søger om et midlertidigt likviditetstilskud, fordi Socialstyrelsen har meddelt, at grundfinansieringen på 350.000 kr. tidligst kan udbetales i juli måned. Det betyder, at der er risiko for, at frivilligcentret ikke kan udbetale løn og husleje.

  I uge 25 udsender Socialstyrelsen brev til alle frivilligcentre om deres ansøgning er godkendt for grundtilskud i 2018. Aabenraa Frivilligcenter oplyser, at de opfylder kriterierne for statstilskud og forventer at udbetaling sker efterfølgende i løbet af 2-3 uger. Såfremt Socialstyrelsen anmoder om supplerende oplysninger, kan der gå mere end 5 uger før udbetaling finder sted.

  Aabenraa Frivilligcenter ansøger Social- og Sundhedsudvalget om et midlertidigt likviditetstilskud såfremt udbetaling af grundtilskud fra Socialstyrelsen forsinkes. Det er ikke muligt for Aabenraa Frivilligcenter at få en kassekredit i pengeinstitut.


  Forvaltningen bemærker, at Aabenraa Frivilligcenter har et årligt driftsbudget på 700.000 kr. Aabenraa Frivilligcenter er startet op 1. maj 2016 med en statsfinansiering på 510.000 kr. og en kommunal medfinansiering på 190.000 kr. i første projekt år, hvor kommunen har udarbejdet regnskab og fået det godkendt af Socialstyrelsen.

  2. Projektår løber fra 1. maj 2017 til 1. maj 2018. I 2. projektår er økonomien overdraget til Aabenraa Frivilligcenter, der selv aflægger regnskab. Efter 2. projektår overgår Aabenraa Frivilligcenter til finansiering som ca. 60 andre frivilligcentre i Danmark med et årligt statsfinansieret grundtilskud 350.000 kr. og en kommunal medfinansiering på minimum 350.000 kr., der er indarbejdet i budgetoverslagårene. Der er i år udbetalt det fulde kommunale tilskudsbeløb på 323.000 kr. (beløbet skyldes den forskudte projektperiode i forhold til kalenderåret).

  Et likviditetsstilskud på 2 måneders drift svarende til 116.000 kr. sikrer, at Aabenraa Frivilligcenter kan fortsætte driften indtil udbetaling af statens grundtilskud finder sted. Forvaltningen bemærker, at beløbet kan udbetales månedsvis tilbagebetales, når Aabenraa Frivilligcenter modtager grundfinansieringen fra Socialstyrelsen med senest 1. september 2018.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at der ikke i budget 2018 er afsat midler til likviditetstilskud.

  Det midlertidige likviditetstilskud kan finansieres af udvalgets budget på 5,659 mio. kr. til ”Øvrige sociale formål og § 18 midler”.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der godkendes et midlertidigt likviditetstilskud til 2 måneders drift svarende til 116.000 kr.,

  at det midlertidige likviditetstilskud finansieres af ”Øvrige sociale formål og § 18 midler”,

  at det midlertidige likviditetstilskud tilbagebetales, når frivilligcentret har modtaget grundfinansieringen; dog senest 1. september 2018.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-06-2018

  1. – 3. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/20812, Sagsinitialer: LHH

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte og principgodkende udkastet ”Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi 2022 – Det gode liv i digitale fællesskaber”.

  Den digitale strategi for Social & Sundhed har til formål at gribe digitaliseringens muligheder for at skabe værdi for borgeren, understøtte kommunens vækststrategi og udvikle løsningen af Kerneopgaven sammen med borgeren. Strategien repræsenterer et gearskifte i arbejdet med digitale løsninger og velfærdsteknologi, og sætter dermed retningen for en ambitiøs digital transformation af social- og sundhedsområdet i de kommende år.

  Strategien rammesætter, sammen med Ældre- og værdighedspolitikken, Politikken for borgere med handicap og Sundhedspolitikken, Social & Sundheds bidrag til den reviderede vækststrategis mission om det gode liv. Strategien tager afsæt i vækststrategiens vision om et verdenskendt digitalt fællesskab og i særlig grad det nye spor om digitalisering og teknologi samt Sundhed og Læring.

  Visionen for strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi er: Digital transformation med værdi for borgeren. Tilgangen til arbejdet med digitale løsninger og velfærdsteknologi bygger på tre styrende principper:

  · Det handler om borgeren og det skal altid give mening

  · Vi har udsyn, fremmer nytænkning og samarbejder

  · Vi skaber værdi på flere bundlinjer

  Strategien fokuserer arbejdet med velfærdsteknologi og digitale løsninger omkring fem strategiske indsatsområder:

  1. Digitale muligheder i eget hjem

  2. Digitale muligheder i botilbud

  3. Udvikling i digitale fællesskaber

  4. Fremtidens digitale kompetencer

  5. Digital infrastruktur og data

  Strategien omsættes i årlige handleplaner, der rummer de konkrete aktiviteter, projekter og implementeringer, der samlet set skal virkeliggøre strategiens vision. Strategien bygger på og erstatter den nuværende strategi for velfærdsteknologi.

  Strategien løfter på nationale strategier på området og der er indhentet inspiration fra bl.a. den nye skotske strategi for digitalisering af social- og sundhedsområdet. Strategien er drøftet i Direktionen 8. juni.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udkast til ”Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi 2022 – Det gode liv i digitale fælleskaber” principgodkendes med henblik på endelig godkendelse efter høring i Seniorrådet og Handicaprådet,

  at udkast til strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi høres i Seniorrådet og Handicaprådet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-06-2018

  1. at principgodkendt.
  2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/26482, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om justering af Indsatskataloget 2018 for Sundhedsplan 2018-19.

  Udvalget drøftede på mødet d. 23. maj 2018 Sundhedsplanen for 2018-19, og det dertilhørende Indsatskatalog 2018.

  På baggrund af drøftelserne på udvalgsmødet er indsatskatalogets del 2 (nye indsatser) blevet revideret, således at den samlede ramme for indsatser er justeret fra de oprindelige 4,6 mio. kr. til 2,5 mio. kr. årligt i en 2-årig periode. Der er således tale om 2-årige projekter med igangsætning i Sundhedsplan 2018-2019 og afslutning i 2010. Indsatserne igangsættes hurtigst muligt eller fra primo 2019 til ultimo 2020.

  I prioriteringen af indsatserne er der lagt vægt på at styrke indsatsen for særligt:

  · Bevægelse og sundhed gennem aktive fællesskaber.

  · Borgere med livstilsudfordringer.

  · Overvægt og mistrivsel hos børn.

  · Unge i psykisk mistrivsel.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-06-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Indstilling

  Social & Sundheds indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-06-2018

  Der blev orienteret om besøg på Aabenraa Selvhjælp.