Beslutningsprotokol

onsdag den 5. september 2018 kl. 15:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Sørensen, Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft, Dorrit Knudsen, Michael Christensen, Ida Smed Metze
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-09-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2844, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende et forslag til vejledende serviceinformation for beboere, der flytter i botilbud - enten som varigt tilbud efter § 108, alternativt § 85/105 eller som midlertidigt botilbud efter § 107. Sagen er den 22. august 2018 hørt i Handicaprådet, der har besluttet ikke at fremsende et høringssvar.

  Den overordnede tilgang til støtte for borgere med handicap eller psykiske udfordringer er, at så få borgere som muligt, men så mange som nødvendigt, flytter i døgninstitution. Dette bliver forsøgt omsat ved, så længe som muligt at fastholde borgeren i at afprøve at leve og bo i egen bolig med støtte – enten personligt og eller fra værested. Denne målsætning skal sikre, at borgeren i så høj grad som muligt oplever en selvstændig boform.

  Tilbud om ophold i døgninstitution kan ske på grundlag af 3 forskellige lovgivninger.

  · § 85 støtte, hvor borgeren lejer en lejlighed under institutionslignende vilkår. Lejemålet kan anbefales, fordi der eksempelvis er en fælles lejlighed, hvor der er personale.

  Borgeren i egen bolig med støtte efter § 85 er omfattet af lejeboligloven. Tilbud efter § 85 kan være en udfordring, dels grundet huslejeudmåling og dels grundet borgerens tilknytning til lejeboligloven. Borgeren kan ikke flyttes, hvis borgeren ikke er målgruppe, med mindre borgeren selv ønsker det. Der er en del af disse opholdssteder i Aabenraa kommune.

  · § 107 tilbud er et midlertidigt ophold, hvor opholdet sker på en institution, og borgeren betaler husleje efter evne. Tilbuddet er en helhed, og institutionen løser de opgaver, der er aftalt imellem visiterende myndighed, borgeren og institutionen. Borgeren kan flyttes, hvis borgerens problemer ikke længere matcher målgruppen for stedet. Begrebet midlertidig er relativt, men signalerer, at der ikke er tale om et livslangt ophold. Borgere som visiteres til bolig efter § 107 har ikke ret til frit valg.

  · § 108 er længerevarende eller varige ophold på institution. Opholdet er efter de samme regler som ved § 107, men med forventning om at opholdet er længerevarende eller varigt. Borgere som visteres til botilbud efter § 108 har ret til Frit valg.

  Ud fra en faglig og administrativ synsvinkel er § 107 tilbud bestemt at foretrække på grund af den større fleksibilitet i forhold til boliger oprettet med støtte efter § 85. Finansiering af boligerne spiller en væsentlig rolle for valg af boliger efter almenboligloven.

  De grundlæggende principper i visitationen er at afprøve den mindst indgribende foranstaltning først. Eventuelt i form af et udredningsforløb. Et udredningsforløb kan iværksættes som et døgnophold, men det kan resultere i et andet tilbud end først forventet. Alle borgere i et udredningsforløb skal forvente, at dette medfører en flytning.

  Alt støtte i et botilbud gives efter de samme regler som støtte til borgere i eget hjem, men borgerens behov for afskærmning i forhold til andre eller borgerens behov for tilstedeværelse af personale hele døgnet gør, at borgeren skal have et botilbud.

  I botilbuddene gælder som i borgerens hjem, at der arbejdes på at borgeren hele tiden bevarer eller udvider sine individuelle rettigheder og evner så godt som muligt.

  Personalet på boenhederne har på samme måde som i eget hjem mulighed for at anvende alle de teknologiske hjælpemidler som er hensigtsmæssige i forhold til at løse opgaven hos borgeren.

  Det vejledende serviceniveau forudsættes udmøntet indenfor de eksisterende økonomiske rammer.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til vejledende serviceniveau for borgere i midlertidig botilbud godkendes,

  at forslag til vejledende serviceniveau for borgere i længerevarende botilbud godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-09-2018

  1. at og 2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/26482, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende Sundhedsplan 2018-2020 og Indsatskatalog 2018.

  Formålet med sundhedsplanens udarbejdelse er at sikre overordnet koordination og fremdrift i implementeringen af kommunens sundhedspolitik 2012-2020 på tværs af fagudvalg.

  Det Gode Liv er ofte også et sundt liv. Data fra Sundhedsprofil 2017 viser dog en forværring af den generelle sundhedstilstand blandt borgerne i Aabenraa Kommune.

  På denne baggrund sættes der gennem Sundhedsplan 2018-2020 en række målsætninger med ambition om, at der skal ske en forbedring af borgernes sundhedstilstand gennem en forstærket indsats med fokus på:

  · Borgere med ønske om sund livstil og sund aldring.

  · Børn og unges livsstil.

  · Borgere i risiko for eller med psykiske lidelser.

  · Borgere i risiko for eller med kronisk sygdom.

  Dette fokus udmøntes gennem årlige indsatskataloger til politisk prioritering i forbindelse med budgetprocessen. I udarbejdelsen af indsatskataloget for 2018 har der været forskellige tilgange i forvaltningerne. Indsatskatalog 2018 er derfor opdelt i to dele:

  I del 1 fremgår udvalgte allerede igangsatte indsatser, som synliggør en del af det igangværende arbejde i de enkelte forvaltninger i relation til sundhedsområdet. Her er fokus særligt på:

  · Bevægelse i alle aldersgrupper.

  · Borgernes opnåelse af uddannelse og job.

  · Trivsel i skolen og på job.

  I del 2 fremgår udvalgte nye indsatser eller videreudvikling af eksisterende indsatser med behov for finansiering. Hvis alle indsatser igangsættes, vil det betyde en styrket indsats for særligt:

  · Bevægelse og sundhed gennem aktive fællesskaber.

  · Borgere med livstilsudfordringer.

  · Overvægt og mistrivsel hos børn.

  · Unge i psykisk mistrivsel.

  Indsatserne er beskrevet i indsatskataloget og fremgår af vedlagte oversigt. De igangværende indsatser i del 1 vil fremadrettet skulle relateres til de 4 fokusområders mål i 2021.

  Social & Sundhed arbejder i forvejen med de 4 fokusområder/målgrupper og har således ønsket at bruge sundhedsplanen som en mulighed for at prioritere nye indsatser, der kan forstærke indsatsen i forhold til den nye sundhedsprofils udfordringer. Forslag til nye indsatser fremgår af Indsatskatalogets del 2.

  Sundhedsplan og Indsatskatalog er behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget. Udvalgene havde ingen bemærkninger til sundhedsplan og indsatskatalog.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Sundhedsplan 2018-2020 og Indsatskatalog 2018 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-09-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/29151, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende Den Sociale Rammeaftale 2019-2020.

  KKR Syddanmark godkendte den 19. juni 2018 Rammeaftalen for 2019-2020 og sender den til endelig godkendelse hos kommuner og Region.


  Rammeaftalen

  Kommunerne bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes der en rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

  Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Nærværende rammeaftale gælder for 2019 – 2020. Rammeaftalen beskriver bl.a. hvordan køb og salg af pladser skal afregnes imellem kommunerne, og imellem kommunerne og regionen, samt hvordan takster udregnes. Det er også i Rammeaftalen, at regler for nedlukning af tilbud reguleres.

  Indsatser i Rammeaftalen 2019 – 2020

  Rammeaftale for 2018 havde fokus på tre områder:

  · Øget fokus på effekt

  · Fokus på hvordan kommunerne kan understøtte, at borgerne er en aktiv del af samfundet.

  · Øget fokus på koordinerende socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange.

  Disse indsatser var udpeget på baggrund af politisk input som fremkom på temadag om Rammeaftalen i 2017.

  Indsatserne vil fortsat være i fokus i 2019-2020, og i forhold til Aabenraa Kommune gøres opmærksom på, at de 3 politiske temaer i rammeaftalen flugter med kommunens fokus på effekt, borgerdeltagelse og øget fokus på socialpsykiatri og sektorovergange

  Der er i Syddanmark stor fokus på psykiatri og sektorovergange. Der er i løbet af 2018 igangsat følgende projekter på psykiatriområdet:

  · Sammen om psykiatri – et projekt i samarbejde mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner i Syddanmark. Aabenraa Kommune, ved Social og Sundhed,  deltager sammen med 2 andre kommuner i fase 1. Aabenraa, Haderslev og Odense kommuner deltager i fase 1 i projektet.

  Projektets overordnede formål er at skabe bedre sammenhæng i indsatserne for borgerne. Den bedre sammenhæng skal bl.a. medvirke til færre indlæggelser, øget ambulant behandling og mere progression for borgerne. Dette skal opnås ved, at kendskabet sektorerne imellem øges, at samarbejdet, samtidigheden og tværfagligheden i indsatserne styrkes og der udvikles bedre samarbejdsformer mellem behandlingspsykiatrien og kommuner.

  · SATSpuljeprojekt ”Vi bygger bro” – fælles undervisning for medarbejdere i behandlingspsykiatrien og kommunerne med fokus på borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug.

  · SATSpuljeprojekt ”Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatri”. Aabenraa Kommune, ved Børn og Skole, har i august 2018 indgået en samarbejdsaftale med Regionen om dette projekt, som vil blive implementeret i 2019-2021

  · Kommunerne i Syddanmark har siden 2015 deltaget i projektet Sammen om Velfærd – en proces som startede allerede i 2012. Sammen om Velfærd er et tværsektorielt, tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde mellem de 22 kommuner i Syddanmark, Region Syddanmark, SDU, UCL, UC Syd og de 4 SOSU skoler. Projektet dækker social- og sundhedsområdet og projektets fokus er:

  o Udvikling af grunduddannelserne

  o Udvikling af efter/videreuddannelsestilbud

  o Udvikling i egen organisation

  Ud over de allerede igangsatte projekter vil der i 2019 – 2020 være fokus på sektorovergange, og på hvordan vi samarbejder bedst med borgerne i fokus.

  Styring af udgifterne på det specialiserede området

  Der vil i 2019 og 2020 være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til året forinden i alle kommuner og regionen. Der tages dog højde for pris- og lønfremskrivning, hvilket i praksis betyder, at udgifterne fra 2018 til 2019 maximalt må stige med KL´s pris og lønfremskrivning. Tilsvarende må udgifterne fra 2019 til 2020 ligeledes maximalt stige med KL’s pris og lønfremstigning. Dette skal ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering på de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud.

  Med henblik på at følge og styre udgifterne på det specialiserede socialområde udarbejdes følgende:

  • En beskrivelse af udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Der skal som en del af analysen ses på mulige årsager til udgiftsudviklingen
  • En beskrivelse af udviklingen af antal sager og antal særligt dyre sager. Beskrivelsen skal blandt andet anvendes som forklaringsvariabel i forhold til udviklingen af udgifterne på det specialiserede socialområde i Syddanmark

  Udover indsatserne ovenfor er der i Rammeaftalen 2019 -2020 aftalt følgende indsatser:

  • Tendenser og behov
  • Opfølgning på belægningen på tilbud på det specialiserede socialområde i Syddanmark
  • Belægnings- og driftsmøder med Region Syddanmark
  • Sikring af effektiv drift
  • Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

  Indstilling

  Social & Sundhed og Børn og Skole indstiller,

  at Rammeaftale 2019-2020 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-09-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/17415, Sagsinitialer: akpa

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende ”Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi 2022 – Det gode liv i digitale fællesskaber”.

  Den digitale strategi for Social & Sundhed har til formål at gribe digitaliseringens muligheder for at skabe værdi for borgeren, understøtte kommunens vækststrategi og udvikle løsningen af Kerneopgaven sammen med borgeren.

  Strategien repræsenterer et gearskifte i arbejdet med digitale løsninger og velfærdsteknologi, og sætter dermed retningen for en ambitiøs digital transformation af social- og sundhedsområdet i de kommende år.

  Strategien rammesætter, sammen med Ældre- og værdighedspolitikken, Politikken for borgere med handicap og Sundhedspolitikken, Social & Sundheds bidrag til den reviderede vækststrategis mission om det gode liv.

  Strategien tager afsæt i vækststrategiens vision om et verdenskendt digitalt fællesskab og i særlig grad det nye spor om Digitalisering og Teknologi samt Sundhed og Læring.

  Visionen for strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi er: Digital transformation med værdi for borgeren.

  Tilgangen til arbejdet med digitale løsninger og velfærdsteknologi bygger på tre styrende principper:

  •        Det handler om borgeren og det skal altid give mening

  •        Vi har udsyn, fremmer nytænkning og samarbejder

  •        Vi skaber værdi på flere bundlinjer

  Strategien fokuserer arbejdet med velfærdsteknologi og digitale løsninger omkring fem strategiske indsatsområder:

  1.       Digitale muligheder i eget hjem

  2.       Digitale muligheder i botilbud

  3.       Udvikling i digitale fællesskaber

  4.       Fremtidens digitale kompetencer

  5.       Digital infrastruktur og data

  Strategien omsættes i årlige handleplaner, der rummer de konkrete aktiviteter, projekter og implementeringer, der samlet set skal virkeliggøre strategiens vision. Strategien bygger på og erstatter Social & Sundheds nuværende strategi for velfærdsteknologi.

  Strategien løfter på nationale strategier på området, og der er indhentet inspiration fra bl.a. den nye skotske strategi for digitalisering af social- og sundhedsområdet.

  Høring/udtalelse

  Sagen er hørt i Seniorrådet den 20. august 2018 og i Handicaprådet den 22. august 2018.

  Seniorrådet går ind for koblingen mellem den digitale strategi og kommunens vækststrategi og politikker. Seniorrådet kan tilslutte sig de styrende principper og de strategiske indsatsområder.

  Seniorrådet lægger vægt på de etiske overvejelser i forhold til anvendelsen af velfærdsteknologi, en individuel tilgang og borgeren som medspiller. Høringssvaret er bilagt.

  Der foreligger ikke et høringssvar fra Handicaprådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi 2022 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-09-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/10741, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag, forud for formandskabets møde med Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark (herefter SKU), godkende et forslag til en justeret dagsorden for mødet samt drøfte hvilke budskaber formandskabet skal fremføre på mødet.

  Mødets kontekst – før og efter

  Mødet den 18. september 2018 finder sted på Aabenraa Rådhus og er en del af en række af møder, som formandskabet for SKU holder i perioden ultimo august til primo oktober med de politiske udvalg i kommunerne, der har ansvaret for sundhedsaftaleområdet.

  Forud for møderækken lå det politiske opstartsmøde vedrørende visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2022. Mødet fandt sted den 24. april 2018 i Middelfart. Hele Social- og Sundhedsudvalget fra Aabenraa Kommune deltog.

  SKU har arbejdet videre med de input, der blev givet på opstartsmødet og godkendte den 14. august 2018 visionerne som beskrevet i vedlagte notat ’Visioner for Sundhedsaftalen 2019-2022’.

  Formålet med SKU’s møder med de kommunale politikere er,  at give kommunerne ”mulighed for at komme med input til målsætninger, der ligger inden for rammerne af de godkendte visioner’.

  Efter møderne med de 22 kommuners politikere er det planen, at SKU den 25. oktober 2018 præsenteres for et første udkast til den kommende sundhedsaftale. Den 6. december skal de godkende høringsversionen af sundhedsaftalen, der præsenteres – til orientering – for formænd og næstformænd fra de relevante udvalg i de syddanske kommuner og Region Syddanmark den 10. december 2018.

  Senest den 1. juli 2019 skal aftalen efter godkendelse i de 22 kommunalbestyrelser og Regionsrådet sendes til Sundhedsstyrelsen til godkendelse. 

  Forslag til justeret dagsorden

  SKU formandskabet har sendt et forslag til en dagsorden og bedt om en tilbagemelding på, om Aabenraa Kommune har yderligere punkter vedrørende sundhedsaftalesamarbejdet, som vi ønsker tilføjet.

  Social & Sundhed foreslår, at Aabenraa Kommune melder tilbage, at Aabenraa Kommunes bidrag til drøftelsen af målsætninger bl.a. vil tage afsæt i Aabenraa Kommunes sundhedsplan 2018-2020.

  Sundhedsplanen bygger i høj grad på sundhedsprofilen ’Hvordan har du det?, hvorfor der ikke er behov for at bruge tid på en gennemgang af kommunespecifikke data fra denne.

  Social & Sundhed foreslår desuden et ekstra punkt med titlen ’Lokale emner’, hvorunder der bl.a. vil kunne orienteres om arbejdet med et sundhedshus i Aabenraa by og fælles udviklingsprojekter med Sygehus Sønderjylland, såsom virtuel stuegang på SRC og forskningsprojektet ’På Forkant’.

  Forslag til dagsorden fremgår af bilaget ’Dagsorden for møde med SKU 18. september 2018’. 

  Forslag til budskaber til SKU

  I vedhæftede notat ’Aabenraa Kommunes budskaber til Sundhedskoordinationsudvalget vedr. Sundhedsaftalen 2019-2022’ begrundes og uddybes forslag til fire hovedbudskaber til SKU, som på den ene side ’ligger inden for rammerne af de godkendte visioner’, på den anden side tilføjer fokus på de emner, som vi mener mangler i det udsendte notat fra SKU.

  De fire budskaber er:

  · Tag arvegodset med – et tydeligt borgerfokus og den rehabiliterende tilgang

  · Fokusér også på det fælles populationsansvar for ældre, kronikere og psykisk syge

  · Målsætningerne bør være borgervendte og effektorienterede og

  · Digital sundhed bør være et virkemiddel

  Forslagene til budskaber gennemgås på mødet som afsæt for den politiske drøftelse.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til budskaber til brug for formandskabets møde med SKU drøftes.

  at forslag til justeret dagsorden for mødet godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-09-2018

  1. at drøftet.

  2. at godkendt .

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/24044, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Som led i den generelle introduktion til social- og sundhedsområdet orienteres udvalget i denne sag om området for forebyggelse og frivillighed gennem kommunens fire aktivitetscentre drevet efter servicelovens § 79.

  Aktivitetscentrene er beliggende i hhv. Padborg, Stubbæk, Tinglev og Aabenraa. Aktivitetsfoldere for efterår 2018 er vedlagt sagen.

  Det brede udbud af aktiviteter ville ikke være muligt uden frivillighed. Derfor er frivillige kræfters engagement på forebyggelsesområdet afgørende, hvis borgerne skal have mulighed for Det Gode Liv gennem hele livet. Her spiller aktive fællesskaber en afgørende rolle ved at gøre det attraktivt og bekvemt at vælge en sund og aktiv alderdom.

  De aktive fællesskaber opstår ikke af sig selv. Det er derfor nødvendigt at understøtte samskabelse mellem borgere og kommune. Til dette formål har Aabenraa Kommune fire aktivitetscentre. Aktivitetscentrene fungerer som naturlige sundhedsarenaer med plads til både de ressourcestærke og –svage borgere.

  Borgerne har gennem centrene mulighed for aktivitet og fællesskab, hvilket styrker sundhed og trivsel. Borgerne kan finde inspiration, oplevelser og støtte til at skabe indhold i hverdagen gennem en bred vifte af trænings- og aktivitetstilbud. Disse omfatter sociale og fysiske aktiviteter såsom mental og fysisk træning, socialt samvær samt de daglige gøremål i centrene.

  Der er ugentligt omkring 1800 brugere af aktivitetscentrene, hvor der til sammen afholdes omkring 100 aktiviteter og tilbud om ugen. Dette ville ikke være muligt uden de omkring 200 frivillige. De frivillige understøttes af 4 aktivitetsmedarbejdere, således at det aktiverende og forebyggende sigte opnås bedst muligt. Hovedopgaven for aktivitetsmedarbejderne er derfor at være bindeled til de frivillige samt at organisere og kvalificere samskabelsen omkring aktiviteterne. Aktivitetsmedarbejdernes tilstedeværelse og engagement er afgørende for at aktivere og fastholde så mange frivillige som muligt.

  Lovgrundlag

  Efter Servicelovens § 79 kan Byrådet iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Byrådet fastsætter retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene.

  Retningslinjerne i Aabenraa Kommune er fastsat gennem den gældende ”Politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre”.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-09-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/30323, Sagsinitialer: akpa

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status for arbejdet med velfærdsteknologi 2017-2018. Derudover vil udvalget på mødet blive præsenteret for Social & Sundheds tilgang til business cases og værdi på flere bundlinjer inden for arbejdet med velfærdsteknologi.

  Indhold i statusrapporten

  I det vedlagte bilag ”Statusrapport for digitale løsninger og velfærdsteknologi” beskrives de konkrete projekter, der er afsluttet i årets løb, og hvad de har ført til. Dernæst gennemgås samarbejdet med eksterne aktører og den profilering, der er sket af Aabenraa Kommune i perioden. Endeligt følger en kort beskrivelse af det gearskifte i arbejdet med velfærdsteknologi og digitale løsninger i efteråret 2018, der ledsager den nye strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi og leder op til den første årlige handleplan i januar 2019. Som afslutning på statusrapporten følger et appendix, der indeholder korte beskrivelse af de igangværende projekter i Social & Sundhed.

  • Der er i perioden august 2017 til august 2018 arbejdet målrettet med afprøvninger, erfaringsindhentning og dokumentation af potentialer og resultater. Der er gennemført 13 projekter og igangsat 9 afprøvningsprojekter og 6 implementeringer af afprøvede og dokumenterede teknologier.
  • Der er indgået samarbejdsaftaler med uddannelsesinstitutionerne på social- og sundhedsområdet om fælles udvikling i arbejdet med velfærdsteknologi og digitale borgerløsninger.
  • Samtidig har Aabenraa Kommune i det seneste år udbygget sin position som en anerkendt samarbejdspartner med bl.a. oplæg på internationale konferencer og i netværkssammenhænge, besøg af internationale delegationer og positiv presseomtale.

  Det videre arbejde

  Statusrapporten markerer overgangen fra den hidtidige strategi for velfærdsteknologi til den nye strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi – Det gode liv i digitale fællesskaber. Denne overgang repræsenterer et gearskifte i arbejdet med velfærdsteknologi og digitale løsninger, der udmønter sig i en række konkrete initiativer i efteråret 2018, herunder en grundig potentialegennemgang af samtlige centerområder, der danner grundlag for den første årlige handleplan i januar 2019.

  De konkrete elementer i dette gearskifte samt en gennemgang af arbejdet med business cases, gevinstrealisering og værdiskabelse på fire bundlinjer præsenteres mundtligt på udvalgsmødet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at status for digitale løsninger og velfærdsteknologi tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-09-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/30182, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangsættelsen og fremdriften i projekt KICK – Bevægelse på erhvervsskolerne.

  Formålet med projektet er at bidrage til, at erhvervsskolerne kan opfylde kravet om 45 minutters daglig bevægelse for deres elever. Målet er derigennem at øge elevernes trivsel, læring og fastholdelse på uddannelsen. Projektet i Aabenraa er startet efter inspiration og model fra Roskilde Kommune, og er et samarbejde mellem DGI, SOSU Syd, EUC Syd og Aabenraa Kommune.

  90 elever deltager i projektet, hhv. 40 elever fra EUC Syd og 50 elever fra SOSU-skolen i Aabenraa. Projektet i Aabenraa har foreningsidrætten i fokus på baggrund af tidligere positive erfaringer fra Roskilde Kommune med dette. Eleverne har fået skemalagt to ugentlige timers foreningsidræt i alt 12 uger. Ni foreninger er tilknyttet projektet, og der er opnået en spredning i forhold til typen af foreningsidrætter, så eleverne vil opleve et alsidigt udbud af foreningsidrætter. Det forventes, at foreningerne vil kunne opnå en medlemstilgang ved at deltage i projektet.

  Lærere fra både SOSU Syd og EUC Syd tilbydes derudover et kursus, som skal løfte deres kompetencer i forhold til at inkludere bevægelse i undervisningen.

  Der blev den 20. august 2018 afviklet en Kick off-dag, hvor eleverne blev introduceret for projektet og fik mulighed for at afprøve et udvalg af de foreningsidrætter, de tilbydes i løbet af projektperioden. Fire foreninger deltog i Kick off-dagen.

  Projektet er forankret i afdelingen Sundhed & Psykiatri under Social & Sundhed, men udføres i et tæt samarbejde med Kultur, Plan & Fritid under Kultur, Miljø & Erhverv.

  Projektet vil blive evalueret på baggrund af de årlige frafaldsopgørelser.

  Projektet har et årligt budget på 0,0925 mio. kr. Dette dækker foreningstilskud, markedsføring, evaluering, mødeaktivitet, samarbejde med eksterne partnere, lokaleleje og rekvisitter. Derudover er der afsat timer til en kommunal projektleder forankret i Kultur, Plan & Fritid. Begge dele dækkes af midler afsat til Aabenraa i Bevægelse.

  Økonomi og afledt drift

  Der er under midler til sundhedsfremme et korrigeret budget 2018 på 0,331 mio. kr. til bevægelsesprojekter.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning. 

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-09-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/26899, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget pr. 30. juni 2018.

  Ledelsesinformationen omfatter følgende,

  • Overordnet økonomi
  • Mellemkommunale betalinger
  • Ventelister og klagesager
  • Ansatte samt sygefravær

  Som supplement til den overordnede økonomi er vedlagt en økonomisk oversigt pr. 31. juli 2018.

  Social- og Sundhedsudvalgets korrigerede budget 2018 vedr. service-og overførselsudgifter forventes pr. 30. juni 2018 overholdt.

  Vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering er der udarbejdet en analyse med en vurdering af det forventede regnskab 2018. Resultatet af analysen forelægges på Byrådets minibudgetseminar den 14. august 2018.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2018

  Sagen udsat.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-09-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1) Henvendelse fra Ældre Sagen Aabenraa vedr. dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at henvendelsen fra Ældre Sagen drøftes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-09-2018

  Der orienteredes endvidere om møde med Boligforeningerne og dialogmøde med Seniorrådet.

  Taget til efterretning.