Beslutningsprotokol

onsdag den 3. oktober 2018 kl. 15:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Sørensen, Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft, Dorrit Knudsen, Michael Christensen, Ida Smed Metze
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-10-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/17415, Sagsinitialer: akpa

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende ”Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi 2022 – Det gode liv i digitale fællesskaber”. Efter anmodning fra Økonomiudvalget den 11. september 2018 er sagen hørt i Sektorudvalget for Social & Sundhed.

  Den digitale strategi for Social & Sundhed har til formål at gribe digitaliseringens muligheder for at skabe værdi for borgeren, understøtte kommunens vækststrategi og udvikle løsningen af Kerneopgaven sammen med borgeren.

  Strategien repræsenterer et gearskifte i arbejdet med digitale løsninger og velfærdsteknologi, og sætter dermed retningen for en ambitiøs digital transformation af social- og sundhedsområdet i de kommende år.

  Strategien rammesætter, sammen med Ældre- og værdighedspolitikken, Politikken for borgere med handicap og Sundhedspolitikken, Social & Sundheds bidrag til den reviderede vækststrategis mission om det gode liv.

  Strategien tager afsæt i vækststrategiens vision om et verdenskendt digitalt fællesskab og i særlig grad det nye spor om Digitalisering og Teknologi samt Sundhed og Læring.

  Visionen for strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi er: Digital transformation med værdi for borgeren.

  Tilgangen til arbejdet med digitale løsninger og velfærdsteknologi bygger på tre styrende principper:

  •        Det handler om borgeren og det skal altid give mening

  •        Vi har udsyn, fremmer nytænkning og samarbejder

  •        Vi skaber værdi på flere bundlinjer

  Strategien fokuserer arbejdet med velfærdsteknologi og digitale løsninger omkring fem strategiske indsatsområder:

  1.       Digitale muligheder i eget hjem

  2.       Digitale muligheder i botilbud

  3.       Udvikling i digitale fællesskaber

  4.       Fremtidens digitale kompetencer

  5.       Digital infrastruktur og data

  Strategien omsættes i årlige handleplaner, der rummer de konkrete aktiviteter, projekter og implementeringer, der samlet set skal virkeliggøre strategiens vision. Strategien bygger på og erstatter Social & Sundheds nuværende strategi for velfærdsteknologi.

  Strategien løfter på nationale strategier på området, og der er indhentet inspiration fra bl.a. den nye skotske strategi for digitalisering af social- og sundhedsområdet.

  Høring/udtalelse

  Sagen er hørt i Seniorrådet den 20. august 2018 og i Handicaprådet den 22. august 2018.

  Seniorrådet går ind for koblingen mellem den digitale strategi og kommunens vækststrategi og politikker. Seniorrådet kan tilslutte sig de styrende principper og de strategiske indsatsområder.

  Seniorrådet lægger vægt på de etiske overvejelser i forhold til anvendelsen af velfærdsteknologi, en individuel tilgang og borgeren som medspiller. Høringssvaret er bilagt.

  Der foreligger ikke et høringssvar fra Handicaprådet.

  Sagen er endvidere hørt i Sektorudvalget for Social & Sundhed den 19. september 2018:

  Medarbejderrepræsentanterne hilser den nye Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi velkommen som et vigtigt afsæt for udviklingen af både vores faglighed og opgaveløsningen på tværs af Social & Sundhed.

  Medarbejdersiden ønsker at fremhæve følgende elementer og opmærksomhedspunkter i strategiens virkeliggørelse:

  • Den overordnede tilgang – at arbejdet med digitalisering og velfærdsteknologi handler om mennesker – er afgørende for at lykkes med de fælles ambitioner.

  • Det skal give mening og værdi for borgeren, når vi udvikler og tager nye løsninger i brug.

  • Giver det mening for borgeren, giver det også mening for os som medarbejdere.

  • Det er vigtigt, at vi skaber tid og rum til både udvikling og implementering.

  • Strategiens fokus på de nødvendige kompetencer er vigtig og en forudsætning for at lykkes i hverdagen.

  • Vi ser ny teknologi som en mulighed for at frigøre tid og ressourcer, og flere hænder, til gavn for de borgere, der har brug for støtte og hjælp.

  • Det er vigtigt, at potentialet i nye løsninger først høstes, når der er sikkerhed for, at det kan realiseres.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi 2022 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-10-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/33316, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til ændret  praksis for udbringning og hjemtagelse af hjælpemidler i form af plejesenge og lifter.

  HjælpemiddelHuset har hidtil kunnet dække funktionen som 2. mand på leveringsvogne med medhjælpere med løntilskud (flexjob). På grund af krav til fysik og tempokrav i opgaven må vi konstatere, at dette ikke længere er muligt. Levering/afhentning af f.eks. plejesenge og fritstående lifte kræver 2 mand i bilerne, der er i stand til at have fysisk hårdt arbejde.

  Behovet for hjælpemidler er jævnt stigende, jf. analyserapport fra efteråret 2016. Der har været tilført midler til indkøb af hjælpemidler, men der er ikke tilført midler til lagerdriften. Her er stigningen håndteret via løbende effektivisering og udnyttelse af stordriftsfordele. Den nuværende situation kræver, at det er nødvendigt at tilpasse opgaveløsningen i forhold til de tildelte ressourcer.

  HjælpemiddelHuset har siden 1. juli 2018 ændret praksis for udbringning af senge.  Muligheden for at bestille akutkørsler er skærpet, og kørsler, der kræver 2 mand, er reduceret til et afgrænset tidsrum og faste leveringsdage bestemte steder i kommunen. Ventetiden på afhentninger har igennem længere tid været øget – i perioder på 4-6 uger.

  En forudsætning for at overholde den økonomiske ramme er at den ændrede praksis fastholdes.

  Det er forvaltningens vurdering, at den ændrede praksis er indenfor det politisk fastlagte serviceniveau, hvor følgende fremgår:

  2.4 Udlevering af hjælpemidlet

  Når du er bevilliget et konkret hjælpemiddel, skal du og din familie så vidt muligt selv sørge for at hente dette, hvis det på rimelig vis kan transporteres i almindelig bil. Afhentning kan ske i StraksService, eller ved aftale med hjælpemiddelhuset.

  Hvis du eller din familie ikke har mulighed for at hente hjælpemidlet, bringes det til dig af en medarbejder fra HjælpemiddelHuset inden for 10 hverdage i tidsrummet kl. 8-16.

  I helt særlige tilfælde, hvor der er tale om et akut opstået behov, leveres hjælpemidlet indenfor 5 hverdage.

  Sagsbehandleren vurderer ved henvisningen, hvorvidt du har et akut behov.

  HjælpemiddelHuset, sørger for tilpasning og vejledning i brug af hjælpemidlet når der er brug for det.

  Du skal selv sørge for at flytte møbler, fjerne gulvtæpper med videre, så hjælpemidlerne kan bruges hensigtsmæssigt.

  2.6 Aflevering af hjælpemidler

  Du har pligt til at aflevere de hjælpemidler, du ikke længere anvender. Ved afleveringen, skal du oplyse dit navn og personnummer.

  Du skal selv sørge for at aflevere de hjælpemidler, der på rimelig vis kan transporteres i en almindelig bil. Afleveringen kan ske til HjælpemiddelHuset på hverdage kl. 10-13, tirsdag og torsdag dog til kl. 16.00. Hvis du og din familie ikke har mulighed for at aflevere hjælpemidlet, skal du kontakte HjælpemiddelHuset.

  Afhentning af hjælpemidler betragtes aldrig som akut, og vil ske, når HjælpemiddelHusets chauffør er i dit område. Indenfor 6-8 uger.

  Ved afhentning af hjælpemidler i forbindelse med dødsfald forsøger HjælpemiddelHuset, så vidt det er muligt, at efterkomme et ønske om afhentningstidspunkt. Chaufføren afhenter ikke hjælpemidler i det rum, hvor afdøde måtte være.

  Ændring af praksis betyder f.eks., at der ikke nødvendigvis vil stå plejeseng/hjælpemidler klar i hjemmet ved udskrivelse fra sygehus, men at der kan gå op til 3 dage før levering. Det vil betyde, at der er nogle plejeopgaver, der må vente eller blive løst midlertidigt på en anden måde. Det skal understreges, at den ændrede praksis i udbringning af plejesenge ikke medfører, at en borger ikke kan blive udskrevet fra sygehus.

  Personalet både i Hjemmeplejen og Visitationen har en oplevelse af, at den ændrede praksis af kørsel med hjælpemidler har kostet ekstra indlæggelsesdage. Der kan dog ikke konstateres ekstra udgifter, eller borgere som har haft ekstra indlæggelsesdage på grund af den ændrede praksis. Det har heller ikke i den forløbne periode været muligt at identificere dette.

  Der har siden 1. juli 2018 været flere borgerklager over ventetid på afhentning af hjælpemidler. Særligt efter dødsfald. Der har også været henvendelser vedrørende utilfredshed med, at hjælpemidler ikke kan leveres på udskrivelsesdagen, eller når borger pludselig bliver dårligere i hjemmet. Det har til tider stillet plejepersonalet i nogle problematiske situationer, at de har måttet vente nogle dage på levering af plejeseng/lift.

  Hvis den tidligere praksis med levering af plejesenge på udskrivningsdagen hver arbejdsdag skal fastholdes, vil det kræve tilførsel af ressourcer til lagerfunktionen på HjælpemiddelHuset.

  Økonomi og afledt drift

  Tilførsel af timer svarende til en stilling udgør 285.000 Kr.

  Evt. finansiering kan ske ved tilførsel af demografimidler, hvorved overholdelse af budget for hjemmehjælp vil blive udhulet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at den skærpede praksis for udbringning og hjemtagning af hjælpemidler i form af plejesenge og lifter fastholdes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-10-2018

  Serviceniveauet og hidtidige praksis fastholdes, idet serviceniveauet for udbringning af senge og lifte i forbindelse med udskrivning fra sygehus udføres som akut udbringning samme dag, eller efter vurderet behov.

  Hjælpemiddelhusets kapacitet tilpasses, så denne opgave kan løses.

  Finansieringen af kapacitetstilpasningen sker via disponering af demografimidler.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/38314, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status for tre puljeprojekter under Sundhedsstyrelsens pulje ”Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper”.

  På udvalgsmødet den 7. februar 2018 blev udvalget orienteret om tilsagn til de tre projekter for i alt 2,803 mio. kr. Fælles for de tre projekter er, at de opstarter og afsluttes i 2018, med efterfølgende slutevaluering.

  Status for de tre projekter er:

  Videreudvikling, standardisering og udbredelse af digital livsstilsintervention (LIVA) (0,810 mio. kr.):

  Projektet har haft succes med at rekruttere borgere. Dette har indtil nu resulteret i en tilgang til LIVA-platformen på 163 borgere med eller i risiko for at udvikle diabetes. På nuværende tidspunkt kan der ikke siges noget om fastholdelse eller effekt. Dette vil indgå i slutevalueringen, da det måles over seks måneder.
  Projektet forventer at bruge alle tildelte midler.

  Styrkelse af det tværfaglige samarbejde omkring udsatte borgere i bosteder og bostedslignende tilbud i Aabenraa Kommune (1,116 mio. kr.):


  Projektet oplevede rekrutteringsvanskeligheder i Sygeplejen i opstartsfasen, hvorfor reel igangsætning først fandt sted i april. De nuværende erfaringer er gode, og viser god effekt af det tværfaglige samarbejde. Sygeplejens rekrutteringsudfordringer har påvirket driften og dermed projektet.

  I projektet forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,150 mio. kr., der tilbageføres til Sundhedsstyrelsen.

  Bygge bro for akutte patientforløb (0,877 mio. kr.):

  Dette projekt er også påvirket af rekrutterings-vanskeligheder blandt sygeplejersker. Dette har betydet, at både Aabenraa Kommune og Sygehus Sønderjylland har haft vanskeligt ved at afsætte personaleressourcer til oplæring i brugen af skærmløsninger. Som alternativ til kursus, har man anvendt kort sidemandsoplæring i dagligdagen. Derfor er der ikke samme optimale effekt i oplæringen, hvilket har indflydelse på projektets resultater. På trods af dette, viser de foreløbige evalueringer god effekt af den øgede brug af videokommunikation mellem kommune og sygehus. De positive resultater forventes afspejlet i slutevalueringen.

  Projektledelsen i projektet har vist sig mere effektiv end først antaget, hvorfor der umiddelbart forventes et mindreforbrug på omkring 0,150 mio. kr. Forvaltningen er i dialog med Sundhedsstyrelsen om, hvorvidt disse midler kan bruges til en udvidelse af projektet til de øvrige sønderjyske kommuner.     Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.  

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-10-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4784, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status for den kommunale Tandpleje i Aabenraa Kommune.

  På udvalgsmødet den 7. marts 2018 blev udvalget præsenteret for status på Tandplejens drift, herunder efterslæb på undersøgelser og behandlinger. Siden dette møde har Tandplejen løbende monitoreret udviklingen i efterslæbet.

  For så vidt angår efterslæbet på undersøgelser ses en stigning på 43 %, fra 93 dage i gennemsnit til 133. Dette er en utilfredsstillende udvikling, da målsætningen er at nedbringe den gennemsnitlige ventetid til 50 dage.

  For så vidt angår ventetiden på behandlinger ses også en stigning i den gennemsnitlige ventetid. Her er ventetiden steget med 18 %, fra 44 dage til 52 dage i gennemsnit.

  Vedlagt denne sag er et notat, der beskriver udviklingen i detaljer.

  Den negative udvikling i ventetiden viser behov for fortsat fokus og en ny tilgang til arbejdet med hurtigst muligt at nedbringe efterslæbet.

  Tandplejen opererer med fire indsatsområder:

  1. Rekruttering af personale

  Tandplejen har i juni 2018 forgæves forsøgt at rekruttere tandlæger. I september er der opslået stillinger som tandlæge og tandplejer.

  2. Nedbringelse af afbud, udeblivelser og aflysninger

  Der er i august og september blevet arbejdet på nye udeblivelsesprocedurer, der kvalitetssikrer Tandplejens muligheder og tydeliggør forældreansvaret. Dette sker for at begrænse ressourceforbruget i forbindelse med udeblivelser.

  3. Kvalitetssikring i oplæring af nye kolleger samt optimering mellem kapacitet og børnetal på de enkelte klinikker

  Tandplejen oplever et misforhold i mellem antallet af tandlæger/tandplejere og børn tilknyttet de enkelte klinikker. Med den nyligt afsluttede renovering af klinikken i Tinglev vil det være muligt at arbejde i fire nyrenoverede klinikrum i Tinglev. Derfor vil det i fremadrettet være muligt at tilknytte børn fra nærliggende distrikter til klinikken i Tinglev. Det vil være børn, der på nuværende tidspunkt er tilknyttet  Kongehøj klinikken. Vi tilstræber at flytte børn, der pga. vakance alligevel skal skifte tandlæge. Herved vil de to klinikkers kapaciteter bedre matche antallet af tilknyttede børn.

  4. Opfordring til at flere 16-17-årige vælger områdets privatpraktiserende tandlæger

  For at Tandplejen hurtigere kan nedbringe ventetider på undersøgelser og behandlinger opfordres de 16-17årige til at vælge privat tandlæge nu, fremfor når de fylder 18 år. Lovgivning giver 16-17årige frit valg mellem offentlig og privat tandpleje. Privat tandpleje er også gratis for borgeren. Tandlægen sender regning for almindelig undersøgelse og behandling til den kommunale tandpleje. Frie lønmidler i Tandplejen allokeres til denne udgift.

  I 2017 var der omkring 21.000 aftaler i børne- og ungetandplejen, heraf var der ca. 2.200 aftaler der vedrørte de 16-17 årige, knap, svarende til 11 % af alle aftalerne i børne- og unge-tandplejen. 2.200 af aftaler dækker over omkring 1.200 unge.

  Økonomi og afledt drift

  Tandplejens korrigerede budget 2018 udgør 23,811 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.  

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-10-2018

  Taget til efterretning.

  Udvalget ønsker ny status i marts 2019.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/30098, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  I perioden 15. maj 2018 - 14. august 2018 har jobcentret foretaget en tilfredshedsundersøgelse af borgerens møde med kommunens rehabiliteringsteam.

  Efter mødets afslutning har borgeren fået udleveret et spørgeskema, som de efterfølgende kunne udfylde og aflevere til deres respektive beskæftigelsessagsbehandlere.

  Fokus i spørgeskemaerne har været borgerens oplevelse af mødet i Rehabiliteringsteamet for ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Besvarelserne viser, at borgerne generelt er meget tilfreds med dialogen og mødet i Rehabiliteringsteamet.

  Det er beskæftigelsessagsbehandlerne, som står for hele forberedelsesprocessen af borgerens møde med Rehabiliteringsteamet, og tilfredshedsundersøgelsen viser, at dialogen op til – og under mødet – fungerer rigtig godt.

  100 borgere har fået udleveret spørgeskemaet, og jobcentret har fået 92 besvarelser retur. Resultatet af undersøgelsen fremgår af bilaget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice, Børn og Skole og Social & Sundhed indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 18-09-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-10-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres på mødet om fakta og forvaltningens tilgang ved særligt dyre enkeltsager.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-10-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  • Henvendelse fra Danske Tandplejere om opfølgning af satspuljemidler til forbedring tandsundhed for de svageste ældre.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-10-2018

  På mødet orienteredes endvidere om møde med Røde Kors (Følge Hjem projekt), og møde med Blå Oase.

  Taget til efterretning