Beslutningsprotokol

onsdag den 7. november 2018 kl. 15:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Sørensen, Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft, Dorrit Knudsen, Michael Christensen, Ida Smed Metze
Bemærkninger: Afbud: Jens Wistoft.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-11-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/26899, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget pr. 30. september 2018.

  Ledelsesinformationens omfatter følgende,

  • Overordnet økonomi
  • Mellemkommunale betalinger
  • Ventelister og klagesager
  • Ansatte samt sygefravær

  Ledelsesinformationen pr. 30. september 2018 supplerer udvalgets bevillingskontrol.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-11-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/30665, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om etablering af automatisk brandalarmanlæg (ABA) på Special- og Rehabiliteringscentret (SRC) og skal tage stilling til finansieringen af dette anlæg.

  I forlængelse af branden på Farsøhthus Plejecenter i Allingåbro i august 2018, har myndighederne haft skærpet fokus på brandsikkerheden på landets plejecentre. Dette bevirkede et ekstra brandsyn på SRC den 30. august 2018. Ved dette brandsyn blev SRC pålagt et straks-påbud, da dele af SRC ikke er omfattet af et ABA og ikke har de tre medarbejdere om natten, der er påkrævet i områder uden ABA. Et straks-påbud dækker over, at SRC indenfor 24 timer skulle have løst problemet. Såfremt dette ikke skete, ville områderne uden ABA-dækning og tre medarbejdere om natten blive lukket ned. 

  Påbuddet betyder, at bemandingen om natten skal øges fra to til tre medarbejdere, så længe der ikke er etableret et ABA. Straks efter påbuddet omlagde SRC arbejdsgange, således at der er en ekstra medarbejder på om natten.

  Endvidere har SRC efter påbuddet indhentet tilbud og igangsat opsætningen af et ABA. Etableringen af anlægget blev påbegyndt primo oktober og forventes afsluttet medio december.

  Etableringen af et ABA, samt ekstra medarbejderressourcer om natten medfører en række udgifter for SRC. Anlægget inkl. opsætning beløber sig til 0,450 mio. kr., mens medarbejderressourcer fra påbuddets start frem til anlæggets opstartsdato skønnes at beløbe sig til 0,075 mio. kr. Samlet beløber udgiften sig således til 0,525 mio. kr. Denne udgift kan ikke afholdes indenfor SRCs eksisterende budget.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning,

  at der tages stilling til finansieringen af udgifter forbundet med etablering af anlæg og ekstra medarbejderressourcer i forbindelse med bevillingskontrollen.  

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-11-2018

  1. at taget til efterretning,
  2. at finansieringen indgår i bevillingskontrollen.  

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/25928, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til finansieringen af et hjemsted for ’Specialteamet’, der er en funktion under Bo & Aktivitet i Ældre & Handicap.

  Specialteamet har et stort behov for en lokaleløsning, idet teamet ikke råder over egne lokaler. Specialteamet har indtil nu lånt fysiske rammer i værestedet på Engvej, ligeledes under Bo & aktivitet. Denne løsning er dog ikke længere holdbar på grund af pladsmangel, idet værestedet selv har brug for lokalerne. Endvidere er der konkrete problemstillinger med arbejdsmiljøet for de ansatte, som Aabenraa Kommune er nødsaget til at agere på.

  Specialteamet er afhængige af at have lokaler til enkeltsamtaler, forløb m.m. samt til personalet. Specialteamet blev oprettet i 2015 efter henvendelse fra Visitation & Rehabilitering som efterspurgte et sådant tilbud. Siden starten for tre år siden med få borgere og meget lidt personale har teamet vokset sig til ca. 15 borgere og 7 årsværk. Specialteamet har ikke haft egne lokaler i perioden, hvorfor der ikke er opført noget aktuelt budget til lokaler

  Baggrunden for at sagen tages op nu er Specialteamets lokalemangel i almindelighed, men er blevet særlig aktuel, da der uden en snarlig løsning må afvises borgere, der er bevilliget et STU tilbud og som uden en løsning må modtage deres uddannelse i nabokommunerne.

  Målgruppen er kendetegnet ved komplekse problemstillinger, typisk en kognitiv nedsat funktionsevne sammen med psykiske problemstillinger.

  Der tilbydes som omtalt ovenfor også et STU tilbud i specialteamet, netop fordi øvrige STU tilbud i Aabenraa Kommune ikke har kunnet tilbyde samme indsats. Specialteamet har pt. 6 STU forløb, 3 er på vej til opstart og det er vurderingen, at der vi være en yderligere efterspørgsel i de kommende år. Endelig tilbydes der en klubfunktion, hvor der er mulighede for fællesskabelse mellem borgerne.

  Som en konkret løsning er der via Kommunale Ejendomme fundet ledige lokaler på godt 100 m2 på overetagen af Rødekro Bibliotek hvor der forefindes kontorlokaler, et toilet og adgang til køkken og frokoststue som mødested for selvhjulpne borgere samt kontor for tilknyttede medarbejdere. Den centrale beliggenhed i Rødekro er optimal set i forhold til de nuværende borgere.

  Kommunale Ejendomme har gennemgået bygningen og fremsendt et overslag over omkostningerne ved de bygningsændringer, der er nødvendige for at lokalerne kan benyttes sammen med borgere. Omkostningerne udgør 275.000 kr. (vedhæftes som bilag).

  Hvis Ældre & Handicap ved Bo & Aktivitet overtager de ledige lokalerne, vil borgere endvidere få lettere adgang til bibliotekets tilbud, og en benyttelse af bibliotekets tilbud vil kunne indgå som del i rehabiliteringen. For Aabenraa Bibliotekerne vil naboskabet give øget mulighed for at understøtte Kultur- og Fritidspolitikkens mål om samarbejde på tværs og involvering af borgerne.

  Lokalerne kan tages i brug forventet 1. april 2019. Udgifter til el, vand, varme, rengøring og renovation vil fordeles imellem Rødekro Bibliotek og Bo & Aktivitet efter en fordelingsnøgle.

  Social & Sundhed har aftalt med Drift & Anlæg, at Drift & Anlæg fremsender en Facility Management sag til Økonomiudvalget til mødet den 6. november 2018. Denne sag vil vedrøre selve delingen Rødekro Bibliotek mellem Kultur, Plan & Fritid og Ældre & Handicap.

  Kommunale Ejendomme har opgjort de nødvendige omkostninger til en ombygning og brandsikring af lokalerne, således at de kan overgå til kontorer, mødelokale fra deres nuværende funktion som primært opbevaringsrum til ca. 275.000 kr. Denne udgift kan ikke afholdes indenfor Bo & Aktivitets eksisterende budget.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning,

  at der tages stilling til finansieringen af udgifter forbundet med ombygningen af Rødekro Bibliotek i forbindelse med bevillingskontrollen.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-11-2018

  1. at taget til efterretning,
  2. at finansieringen indgår i bevillingskontrollen.  

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40514, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til oprettelse af 4 midlertidige plejeboligpladser på Enggården.

  Forvaltningen har i foreløbigt udkast til boligstrategi beskrevet muligheder for etablering af 4 midlertidige pladser på Enggården i Bylderupbov. Pladserne skal sikre, at borgere kan komme hjem fra sygehus og at borgere, der ikke længere kan passes i eget hjem, kan tilbydes en midlertidig plejebolig. Det er alene planen, at de borgere, der får ophold på Enggården, er borgere, der afventer en fast plejebolig.

  På Enggården forefindes i dag et 128 ledige m2, der er opført som serviceareal, hvilket betyder, at de er opført med Aabenraa Kommune som ejer.

  Det er skønnet, at en ombygning vil koste ca. 0,014 mio. kr. pr/m2, hvilket betyder en samlet udgift på 1,8 mio. kr.

  Forvaltningen har det sidste ½ år set en stigning i antallet af borgere på venteliste til plejehjem. Der nu er 48 borgere på venteliste, hvor der ikke tidligere har været over 40 borgere på venteliste. Af de 48 borgere på venteliste er 11 borgere på garantiventeliste, hvilket betyder, at Aabenraa Kommune for første gang er udfordret på at opfylde garantiventelisten. Ligeledes er antallet af borgere, som ikke modtager det bedst egnede tilbud stigende, og borgerne er meget afhængige af familiens evne til at hjælpe med at løse borgerens behov.

  Baggrunden for stigningen skal dels ses i demografi, men også i at antallet af borgere, som bor på plejehjem i andre kommuner, er faldet, hvilket medfører, at efterspørgslen lige nu er stigende på Aabenraa Kommunes plejehjem.

  Det nuværende pres på plejeboliger bliver delvis imødegået ved at borgerne tilbydes en plads på SRC, dette betyder så at mulighederne for at tilbyde rehabiliterende døgnophold bliver prioriteret ned, da pladsen optages af en borger, som burde være på plejehjem.

  I forbindelse med vedtagelse af budget 2019 besluttede byrådet at reservere 5,0 mio. kr. i anlægsmidler til for-projektering og opstart i 2022. Da der allerede i 2018 er pres på midlertidige pladser, foreslår forvaltningen, at en andel af udvalgets samlede mindre forbrug i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2018 bliver anvendt til en anlægsbevilling.

  Fordelen ved at etablere de midlertidige pladser i allerede eksisterende servicearealer er, at der ikke vil komme udgifter til husleje fremadrettet, hvilket vil være tilfældet, hvis der bliver anvendt boliger, som er opført som almene ældreboliger.

  Ingen borgere på midlertidigt ophold betaler husleje.

  Midler til drift af de nye midlertidige pladser er reserveret i budgettet.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at de 1,8 mio. kr. er en del af Social- og Sundhedsudvalgets mindre forbrug i forbindelse med udvalgets bevillingskontrol pr. 30. september 2018.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der afsættes et rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. i 2018 til etablering af 4 pladser på Enggården,  finansieret af et mindreforbrug på Social- og Sundhedsudvalget driftsramme, under politikområdet Pleje og omsorg,

  at der gives en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, som frigives.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-11-2018

  1.  + 2. at anbefales godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/38661, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Aabenraa Kommunes strategi/årshjul skal den anden detaljerede bevillingskontrol udarbejdes pr. 30. september 2018.

  Social & Sundhed har i samarbejde med Budget foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2018 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillingsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning opdeles bevillingskontrollen i 4 sager,

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg.

  Denne sag vedrører omplaceringer indenfor eget udvalg, som udvalget er bemyndiget til at foretage.

  Som bilag er vedhæftet,

  • Bilag i3, samlet oversigt over de 4 bevillingskontrolsager
  • Bilag i4, økonomisk oversigt pr. 30. september 2018
  • Bilag i2, noter til budgetomplaceringer indenfor eget udvalg/bevillingsområde (netto).

  En samlet mindre udgift på 1,21 mio. kr. foreslås tilført bevillingsområdet Aktivitetsbestemt Medfinansiering.

  Endvidere er følgende bilag vedhæftet,

  • Bilag i7, forventet regnskab 2018 for de aftalestyrede enheder
  • Bilag i8, noter til resultatforventninger for de aftalestyrede enheder.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at budgetomplaceringerne godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-11-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/38661, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Aabenraa Kommunes økonomiske strategi/økonomiske årshjul skal den anden detaljerede bevillingskontrol i 2018 udarbejdes pr. 30. september 2018.

  Social & Sundhed har i samarbejde med Økonomiafdelingen foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2018 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillingsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning opdeles bevillingskontrollen i 4 sager,

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto)
  4. Tillægsbevillinger anlæg.

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0).

  Følgende bilag er vedhæftet,

  • Bilag B2, noter til tillægsbevillingsansøgninger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0).

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at tillægsbevillingsansøgningerne finansieret af andre udvalg godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-11-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/38661, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Aabenraa Kommunes økonomiske strategi/årshjul skal den anden detaljerede bevillingskontrol i 2018 udarbejdes pr. 30. september 2018.

  Social & Sundhed har i samarbejde med Budget foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2018 i forhold til drifts- og anlægsbevillingerne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillingsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning opdeles bevillingskontrollen i 4 sager,

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg.

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansiering.

  Som bilag er vedhæftet,

  • Bilag T2, noter til tillægsbevillingsansøgninger drift med påvirkning af kassen.

  Der søges en samlet tillægsbevilling på 1,586 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der i 2018 gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 1,586 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-11-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/38661, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Aabenraa Kommunes økonomiske strategi/årshjul skal den anden detaljerede bevillingskontrol i 2018 udarbejdes pr. 30. september 2018.

  Social & Sundhed har i samarbejde med Budget foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2018 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillingsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalget beslutning opdeles bevillingskontrollen i 4 sager,

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg.

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger anlæg.

  Som bilag er vedhæftet,

  • Bilag A1, oversigt over tillægsbevillinger anlæg
  • Bilag A2, noter til anlæg
  • Bilag A3, betalingsplan for overførsler vedr. anlægsprojekter fra 2018 til 2019.

  Af bilagsmaterialet fremgår, at der søges overført et ikke forbrugt rådighedsbeløb vedr. Grønningen på 6,5 mio. kr. fra 2018 til 2019.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at ansøgningen om overførsel af rådighedsbeløb på 6,5 mio. kr. fra 2018 til 2019 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-11-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/34244, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle et forslag til revideret Ældre- og værdighedspolitik med henblik på høring i Seniorrådet og godkendelse i Byrådet.

  Byrådet er ifølge bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen forpligtet til i det første i det første år i den kommunale valgperiode at vedtage en værdighedspolitik. Kommunens første Ældre- og værdighedspolitik, der blev vedtaget af Byrådet den 27. april 2016, blev udarbejdet med input fra dialogmøder med bl.a. Seniorrådet, Bruger- og Pårørenderåd og Ældresagen.

  Fra 2018 skal der i værdighedspolitikken være en beskrivelse af, hvordan kommunen understøtter pårørende til svækkede ældre. I forslaget til revideret Ældre- og værdighedspolitik er der under temaet ”Værdighed” indarbejdet følgende:

  ”Pårørende

  Aabenraa Kommune vil arbejde aktivt for:

  • at pårørende til svækkede eller langvarigt syge ældre tilbydes sammenhængende vejledning og information om muligheder for hjælp og støtte

  • at pårørende ved behov får adgang til støttende indsats og aflastning.”

  Kommunen vægter i forvejen samarbejdet med de pårørende på ældreområdet, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved Bruger- og pårørenderåd på plejehjem og prioritering af demensdaghjem. Endvidere er samarbejdet med pårørende centralt i den nye demensstrategi og tilhørende indsatsplaner. Kommunen har allerede initiativer, der understøtter pårørende til demente; eksempelvis daghjem, klippekort til demente og demenskoordinatorer.

  Økonomi og afledt drift

  For at styrke kommunernes indsats for pårørende til de svageste ældre blev der i finansloven for 2018 og frem afsat 60 mio. kr. årligt. Aabenraa Kommune har modtaget  0,610 mio. kr. i 2018.

  Indstilling

  Social & sundhed indstiller,

  at forslag til revideret Ældre- og værdighedspolitik høres i Seniorrådet med henblik behandling på udvalgsmødet den 5. december.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-11-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/14971, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, hvorvidt samarbejde med Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) skal fortsætte.

  Samarbejdet blev indgået efter anbefaling fra et tidligere §17, stk. 4-udvalg vedr. unge udsatte med formålet om at tilbyde en personlig rådgivning samt støtte tilbud og aktiviteter såsom oplysning og hvervning af frivillige. Samarbejdet har fungeret i perioden fra marts 2017 til ultimo 2018.

  En evaluering udført af LMS er bilagt sagen. Heraf fremgår følgende aktivitetstal for antal deltagere og samtaler:

  2017

  (marts-december)

  2018

  (januar-oktober)

  Foredrag

  61

  20

  Personlig rådgivning

  27

  11

  Telefon- og digitalrådgivning

  34

  16

  Drop-in støttegruppe

  0

  6

  I forbindelse med en evt. fortsættelse i 2019 forventes Aabenraa Kommune i en samarbejdsaftale at skulle forpligte sig til at yde et årligt tilskud på 120.000 kr., og derudover at stille kontorlokale, samtalerum, vente-/opholdsrum og et større lokale til min. 20 personer til rådighed for LMS.

  Det er forvaltningens vurdering, at omkostningerne forbundet med samarbejdet ikke står mål med de hidtil opnåede aktivitetstal.

  Borgere, der har anvendt LMS, vil kunne søge hjælp og støtte gennem andre tilbud. Dette kunne eksempelvis være PPR’s uforpligtende åbne rådgivning eller gennem Headspace, der også tilbyder anonyme og uforpligtende samtaler med unge. Tilbuddet kan tilgås gennem flere kanaler fx personligt fremmøde, telefon, sms eller chat.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at nærværende samarbejde med LMS ikke videreføres i 2019.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-11-2018

  Godkendt.

  Der er fokus på området i det videre arbejde.

  Udvalget ønsker en redegørelse i 1. kvartal 2019.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/30199, Sagsinitialer: ESK

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om nye kontrakter til kommunens fritvalgsleverandører af henholdsvis praktisk hjælp og af personlig pleje med rehabiliteringsforløb.

  Disse kontrakter træder i kraft den 1. maj 2019. De nuværende fritvalgsleverandører vil kunne blive godkendt   under forudsætning af, at de kan opfylde de stillede krav i kontrakten.

  Begrundelsen for opsigelsen af nuværende kontrakter er den, at der er trådt en ny regel i kraft vedrørende krav til fritvalgsleverandørerne.

  Den nye regel fastsætter følgende for at blive godkendt  som fritvalgsleverandør:

  • sikkerhedsstillelse
  • indsendelse af årsregnskaber
  • indsendelse af dokumentation for,  at der ikke er forfalden gæld til offentlige myndigheder.

  Der henvises til kontrakterne vedrørende uddybende om disse krav. Fritvalgsleverandørerne vil få refunderet deres udgifter til sikkerhedsstillelsen. Aabenraa Kommune er blevet kompenseret for denne udgift af staten.

  Den nye regel pålægger kommunalbestyrelsen at udarbejde en konkursberedskabsplan med retningslinjer for, hvordan kommunalbestyrelsen håndterer en konkurs hos en fritvalgsleverandør.

  Hvis en fritvalgsleverandør går konkurs, er der dels beskrevet forholdsregler for denne leverandør, og dels beskrevet forpligtelser for de øvrige leverandører, herunder den kommunale leverandør.

  De fritvalgsleverandører, der ikke er gået konkurs, er forpligtede til at indgå i et konkursberedskab. Såfremt det ikke sker, vil det blive betragtet som værende misligholdelse af kontrakten.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-11-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  Udvalget bedes tage stilling til mødeplan for 2019. Det styrende for fagudvalgenes møder er Økonomiudvalgets kalender.

  Forslag til mødeplan for 2019:

  · onsdag den 16. januar

  · onsdag den 6. februar

  · onsdag den 20. februar (temamøde)

  · onsdag den 6. marts

  · onsdag den 3. april

  · onsdag den 8. maj 

  · onsdag den 28. maj

  · onsdag den 12. juni(temamøde/ordinært møde)

  · onsdag den 7. august

  · onsdag den 4. september

  · onsdag den 25. september (temamøde)

  · onsdag den 2. oktober

  · onsdag den 6. november

  · onsdag den 20. november (temamøde)

  · onsdag den 4. december

  Alle møder starter kl. 15.30

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til mødeplan for udvalgsmøder i 2019 godkendes,

  at forslag til mødeplan for temamøder i 2019 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-11-2018

  1. + 2. at  godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  · Møde med borgere i Holbøl.

  · Seniorrådets musikarrangement i Grænsehallen den 14. november 2018.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-11-2018

  Orienteringerne taget til efterretning.

  Afbud: Jens Wistoft.