Beslutningsprotokol

onsdag den 5. december 2018 kl. 15:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Sørensen, Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft, Dorrit Knudsen, Michael Christensen, Ida Smed Metze
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-12-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/28592, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  I henhold til Servicelovens § 18 uddeler Aabenraa Kommune tilskud til foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde.

  Fordelingen foregår efter ”Nye retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde”, hvori principper og procedurer står beskrevet for at foreninger og organisationer kan komme i betragtning til § 18 midlerne.

  Frivillighedsrådet i Aabenraa Kommune har gennemgået indkomne ansøgninger, og har fremsendt deres anbefalinger og kommentarer til fordeling af midlerne i 1. ansøgningsrunde for 2019.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2019 afsat 1,148 mio. kr. til ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde.

  Såfremt anbefalingerne fra Frivillighedsrådet imødekommes resterer der 365.000 kr. i 2019.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udvalget gennemgår anbefalingerne fra Frivillighedsrådet, og beslutter den endelig uddeling af tilskud.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-12-2018

  Frivillighedsrådets anbefalinger godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/41132, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte eventuelle muligheder for omprioritering i budget 2019 med afsæt i bevillingskontrollen pr. 30. september 2018.

  Det er forvaltningens vurdering, at der i 2019 er mulighed for at omprioritere ca. 3 mio. kr. fra det ydelsesbaserede budget. Det ydelsesbaserede budget er samlet på 567 mio. kr.

  Forvaltningen har i sin gennemgang af budget 2019 set på den aktuelle status af økonomien, og hvor tilpasningerne mest vil påvirke den enkelte borger.

  Ud fra ovenstående foreslår forvaltningen, at den generelle servicereduktion i botilbuddene på 1,5 mio. kr. ikke effektueres.

  Endvidere foreslår forvaltningen, at den besluttede tilpasning vedrørende rengøring effektueres over 2 år, hvilket vil betyde, at tilpasningen halveres til 0,475 mio. kr.

  Siden vedtagelse af budget 2019 har vi oplevet en betydelig stigning i antallet af borgere med særlige behov, der har behov for døgnovervågning på SRC, hvilket SRC ikke er normeret til at kunne håndtere. Forvaltningen foreslår, at SRC bevilliges en ramme på 0,500 mio. kr. til at imødegå denne udfordring.

  For at kunne imødegå behovet for kompetenceudvikling ved gennemførelsen af Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi 2022 foreslår forvaltningen, at der bliver afsat 0,500 mio. kr. til kompetenceudvikling.

  Økonomi og afledt drift

  I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2018 blev der for politikområdet Visitation og Rehabilitering forventet et samlet mindre forbrug på ca. 5,1 mio. kr. i 2018. Det forventede mindre forbrug skyldes hovedsagelig mindre udgifter vedr. mellemkommunale betalinger for borgere på plejehjem/eller modtagere af hjemmepleje i andre kommuner.

  Der er foretaget en vurdering af antal borgere og priser i 2019 og det skønnes at der kan forventes mindre udgifter, som modsvarer en omprioritering på 3,0 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at foreslåede tilpasninger af budget 2019 drøftes,

  at eventuelle omprioriteringer i udmøntningen af budget 2019 finansieres af det ydelsesbaserede budget og udmøntes i forbindelse med første bevillingskontrol i 2019,

  at der afsættes 0,500 mio. kr. til kompetenceudvikling i forbindelse med gennemførelse af Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi 2022.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-12-2018

  1. at drøftet

  2. at de 3 mio.kr. omprioriteres således med virkning fra 2019:

  - den generelle servicereduktion på botilbud reduceres med 1,25 mio.kr.

  - reduktionen på rengøring reduceres med 0,5 mio.kr.

  - SRC tilføres 0,5 mio.kr. til øget tyngde

  - der øremærkes 0,75 mio.kr. til forebyggelse og investering i udvikling til senere udmøntning i udvalget.

  3. at udgår

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/34244, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende et forslag til revideret Ældre- og værdighedspolitik.

  Byrådet er ifølge bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen forpligtet til i det første i det første år i den kommunale valgperiode at vedtage en værdighedspolitik. Kommunens første Ældre- og værdighedspolitik, der blev vedtaget af Byrådet den 27. april 2016, blev udarbejdet med input fra dialogmøder med bl.a. Seniorrådet, Bruger- og Pårørenderåd og Ældresagen.

  Fra 2018 skal der i værdighedspolitikken være en beskrivelse af, hvordan kommunen understøtter pårørende til svækkede ældre. I forslaget til revideret Ældre- og værdighedspolitik er der under temaet ”Værdighed” indarbejdet følgende:

  ”Pårørende

  Aabenraa Kommune vil arbejde aktivt for:

  • at pårørende til svækkede eller langvarigt syge ældre tilbydes sammenhængende vejledning og information om muligheder for hjælp og støtte

  • at pårørende skal have nem adgang til information om aktiviteter, støttetilbud og aflastning.”

  Kommunen vægter i forvejen samarbejdet med de pårørende på ældreområdet, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved Bruger- og pårørenderåd på plejehjem og prioritering af demensdaghjem. Endvidere er samarbejdet med pårørende centralt i den nye demensstrategi og tilhørende indsatsplaner. Kommunen har allerede initiativer, der understøtter pårørende til demente; eksempelvis daghjem, klippekort til demente og demenskoordinatorer.

  Økonomi og afledt drift

  For at styrke kommunernes indsats for pårørende til de svageste ældre blev der i finansloven for 2018 og frem afsat 60 mio. kr. årligt. Aabenraa Kommune har modtaget  0,610 mio. kr. i 2018. Midlerne vil blive udmøntet af Social- og Sundhedsudvalget.

  Høring/udtalelse

  Sagen er hørt i Seniorrådet, og rådets forslag til ændringer i afsnittet om ”Pårørende” er indarbejdet i forslaget til revideret Ældre- og værdighedspolitik.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til revideret Ældre- og Værdighedspolitik godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-12-2018

  Anbefales godkendt.

  Udvalget ønsker på et passende tidspunkt at vende tilbage til politikken i sin helhed.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4750, Sagsinitialer: jtf

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der træffes beslutning om finansiering og frigivelse af midler til indretning af kontorlokaler til Hjemme- og Sygeplejen i bygningerne Nygade 23 B-D (gl. 10 Aabenraa).

  Den 22. august 2018 blev der i Økonomiudvalget truffet en principbeslutning om flytning af Hjemme- og Sygeplejen, afdeling Nord, fra H P Hanssens Gade 23 til Nygade 23 B-D.

  Kommunale Ejendomme har beregnet en sum på 8,86 mio. kr. til indretning og ombygning af Nygade 23B-D. Beregning er foretaget på grundlag af eksisterende lejemål og uden bruger inddragelse. Udgiften finansieres af kassen

  Lejemålet i H P Hanssens Gade 23 påregnes fraflyttet den 28. februar 2020. En beregnet udgift for Social- og Sundhedsudvalget udviser følgende med udgangspunkt i budgettal:

  - 3 måneders husleje fra 01.01.20 til 31.03.20 på 0,3  mio. kr.

  - En beregnet sum til istandsættelse af lejemål på 0,615 mio. kr.

  - En flytteudgift på 0,285mio. kr.

  Den samlede udgift på 1,2 mio. kr. finansieres af Social- og Sundhedsudvalgets budget til husleje i 2020 – netto = 0 kr. Social & Sundhed forventes at opsige lejemålet senest den 30. september 2019.

  Besparelsen på Social- og Sundhedsudvalgets område udgør fra 2021 1,2 mio. kr. og tilgår kassen i en tilbagebetalingstid på 8 år.

  Fra 2029 og frem tilgår besparelsen fra Social- og Sundhedsudvalgets område, Facility Managementpuljen under Økonomiudvalget, jævnfør vedtaget retningslinjer fra april 2016.

  Planmæssige forhold

  Ejendommen er i dag omfattet af lokalplan M98, da anvendelsesbestemmelsen for delområde D ikke omfatter kontorformål, udarbejdes der en ny lokalplan

  Økonomi og afledt drift

  Social & Sundhed har i 2020 et årligt budget til lejeudgift på H P Hanssens Gade 23 på 1,2 mio. kr. og i 2021 på 1,2 mio. kr., der fra 2021 - 2028 tilgår kassen og fra 2029 tilgår Facility Managementpuljen.

  Social & Sundheds budget til drift fortsætter uændret i Nygade 21 B-D.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv og Social & Sundhed indstiller,

  at der meddeles et tillæg til rådighed og anlægsbevilling på 8,860 mio. kr. i 2019, finansieret af kassen og at rådighedsbeløbet frigives,

  at Social- og Sundhedsudvalgets driftsramme reduceres med 1,2 mio. kr. årligt fra 2021, der tilføres kassen,

  at Facility Managementpuljen tilføres 1,2 mio. kr. årligt fra 2029, finansieret af kassen.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-12-2018

  1. at anbefales godkendt, idet rådighedsbeløbet først frigives i en senere sag.

  2. + 3. at anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/41300, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget skal i denne sag tage stilling til den fortsatte finansiering af Headspace Aabenraa samt godkendelse af ny samarbejdsaftale gældende fra 1. januar 2019 (vedhæftet).

  Økonomiudvalget principgodkendte den 17. november 2015 efter indstilling fra Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget etableringen af et Headspacecenter i Aabenraa Kommune, med et årlig kommunalt tilskud på 600.000 kr. som samfinansieres ligeligt af de tre involverede udvalgsområder.

  Headspace Aabenraa åbnede i april 2017 og i årene 2017 og 2018 har samarbejdet med Aabenraa Kommune været baseret en på samarbejdsaftale, der blev indgået den 21. december 2016 og som dækkede perioden frem til 31. december 2018.

  Headspace har pr. 1. september 2018 foretaget en egen evaluering af de første knap 2 års erfaringer i Aabenraa Kommune, og vurderingen er, at deres virke har været positivt. Der har overordnet set været afholdt 679 rådgivende samtaler fordelt på 271 unge siden etableringen i april 2017. Headspace fungerer som et tilbud der på et tidligt stadie kan møde unge med problemer, og hjælpe dem inden problemerne bliver til større udfordringer for både de unge selv men også eksempelvis kommunen.

  Social & Sundhed, Jobcenter og Borgerservice samt Børn og Skole er enige i at Headspace er kommet godt i gang, og ønsker på den baggrund en fortsættelse af den kommunale støtte til driften af Headspace fra 2019. Samarbejdet med Headspace og effekten af indsatsen følges løbende i forvaltningen.

  Aabenraa Kommune har i 2017 og 2018 ydet et årligt tilskud på 600.000 kr. som er fordelt ligeligt imellem Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

  I den ny samarbejdsaftale er der alene sket følgende ændringer. Der kan fremover ud over den faste åbningstid lokalt rådes over yderligere fire timers åbning på tidspunkter, der skønnes relevante for de unge og de frivillige. Herudover kan der afholdes samtaler ud over åbningstiden i det omfang, det er relevant for den unge. Derudover er samarbejdsaftalen ikke længere tidsbegrænset, men kan opsiges af hver af parterne med seks måneders varsel til den 1. i en måned. Aabenraa kommunes bidrag til driften af Headspace er fortsat 600.000 pr. år.

  Det kan oplyses, at udover tilskuddet til driften af Headspace bidrager Aabenraa Kommune med, at der i åbningstiden er en kommunal medarbejder tilstede i Headspace i et omfang svarende til ca. en halv stilling og en udgift på 250.000 kr. årligt. Endelig stiller Aabenraa Kommune også lokaler til rådighed for Headspace.

  Økonomi og afledt drift

  Den samlede udgift på 0,720 mio. kr. i tilskud til Headspace fordelt med 0,600 mio. kr. i tilskud og 0,120 mio. kr. til lokaler fordeles ligeligt mellem Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget.

  Social- og Sundhedsudvalgets andel på i alt 0,240 mio. kr. årligt er budgetteret under politikområdet Øvrige Sociale Udgifter.

  Udgiften på 0,250 mio. kr. til en kommunal medarbejder foreslås fremadrettet finansieret af Social- og Sundhedsudvalgets driftspulje.

  Indstilling

  Social & Sundhed, Jobcenter og Borgerservice samt Børn og Skole og indstiller,

  at evalueringen af Headspace tages til efterretning,

  at ny samarbejdsaftale med Headspace gældende fra 1. januar 2019 godkendes,

  at det kommunale tilskud på samlet 0,720 mio. kr. fordeles ligeligt mellem de 3 udvalgsområder, og

  at udgiften på 0,25 mio. kr. til den kommunale medarbejder, der stilles til rådighed for Headspace, i 2019 og fremover finansieres af Social- og Sundhedsudvalgets driftspulje.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 03-12-2018

  Godkendt.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-12-2018

  Godkendt.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-12-2018

  1. at taget til efterretning.

  2. – 4. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/42132, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til udmøntning af midler til en styrket indsats for pårørende til yngre demente.

  Der er i finansloven for 2018 afsat 60 mio. kr. årligt til at understøtte kommunernes indsats med aflastning af pårørende. Aabenraa Kommune modtager i 2019 0,623 mio. kr. Området er beskrevet i kommunens Ældre- og værdighedspolitik, så kommunens indsats for de pårørende styrkes.

  Forvaltningen foreslår, at 0,413 mio. kr. reserveres til etablering af tilbud til aflastning af pårørende til yngre demente i kommunen. Forvaltningen er i gang med at udarbejde forslag til etablering af tilbud til yngre demente i kommunen. Det sker i dialog med pårørende og de yngre demente.  Inden udgang af første kvartal 2019 vil udvalget få forelagt et konkret forslag til etablering af tilbud til aflastning af pårørende til yngre demente.

  Økonomi og afledt drift

  For at styrke kommunernes indsats for pårørende blev der i finansloven for 2018 afsat 60 mio. kr. årligt. Aabenraa Kommune modtager i 2019 0,623 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at 0,413 mio. kr. reserveres til etablering af aflastningstilbud som aflastning af pårørende til yngre demente.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-12-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/41402, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  I Aabenraa Kommunens budgetforlig for 2019 har parterne aftalt, at der iværksættes en afdækning af hvordan man bedst mulig kan etablere en rådgiverfunktion for pårørende til socialt udsatte og psykisk syge med afsæt i den nuværende organisering.

  Forvaltningen kan ved gennemgang af tilførte midler fra Regeringsaftalen og omlægning af opgaver pege på mulighed for at etablere en sådan funktion.

  Funktionen forventes organiseret i samarbejde med anden opsøgende medarbejder. Stillingen vil blive en kombinationsstilling med opgaver som § 99 medarbejder med rådgiverfunktion. En § 99 medarbejder arbejder som hovedregel opsøgende og arbejder uden forpligtigelse til dokumentation og sagsbehandling.

  Målgruppe

  • Pårørende til borgere i risiko for eller med psykiske lidelser.
  • Pårørende til fysisk handicappede eller udviklingshæmmede.

  Mål

  • Øget tilfredshed i forhold til samarbejde med pårørende.
  • Fastholde det forholdsvis lave niveau i antal klager på myndighedsområdet.
  • Styrkelse af sammenhængen mellem de familiære ressourcer og rehabiliterings indsatsen.
  • Frivillighedsområdet oplever et forbedret samarbejde.  

  Opgaver

  • Rådgiverfunktionen vejleder pårørende i forhold til, hvor de kan henvende sig ved bekymringer.
  • Rådgiverfunktionen arbejder med bearbejdning af den sorg/frustration og hjælpeløshed, som de pårørende kan opleve.
  • Rådgiverfunktionen hjælper de pårørende til at være en ressource og medspiller i forhold til rehabilitering af den psykiske udsatte borger. 
  • Rådgiverfunktionen giver pårørende øget forståelse for de lovmæssige rammer, specielt overgangen til voksenlivet.
  • Rådgiverfunktionen kan være bindeled til de frivillige organisationer på området, og dermed være med til at flere pårørende ønsker at biddrage med frivillige kræfter til gavn og glæde for området.

  Det forventes at omfanget af opgaver i en pårørenderådgiverfunktion vil udgøre ½ stilling, men den vil blive anvendt fleksibelt i forhold til behovet.

  Rådgiverfunktionen vil kunne etableres senest 1. april 2019.

  Økonomi og afledt drift

  For at styrke kommunernes indsats for pårørende blev der i finansloven for 2018 afsat 60 mio. kr. årligt. Aabenraa Kommune modtager i 2019 0,623 mio. kr. Pårørenderådgiverfunktionen foreslås finansieret af restmidler på 0,210 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der etableres en pårørenderådgiverfunktion, finansieret af  restmidler fra Finansloven til pårørendeindsatser.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-12-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/38955, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om evalueringen af den kommunale Akutfunktion og skal træffe beslutning om Akutfunktionens videreførelse.

  Akutfunktionen startede som treårigt projekt i 2016 og består af et selvstændigt akutteam organiseret i Sygeplejen samt af en akutplads organisatorisk forankret på Special- og Rehabiliteringscenteret (SRC).

  Akutfunktionen finansieres årligt med 3,347 mio. kr., oprindeligt tilført i Aftale om kommunernes økonomi mellem Regeringen og med KL, og 0,900 mio. kr. fra Sygeplejens budget. Dette giver en samlet årlig finansiering på 4,247 mio. kr.

  I løbet af 2018 er der i perioden januar til oktober givet 3.379 ydelser fra akutteamet fordelt på ca. 850 borgere. I det vedlagte bilag ses, at 35 % af disse ydelser dækker over bistand til den almindelige sygepleje svarende til 1.178 ydelser. Af disse udgør medicinafstemning efter udskrivelse og medicindispensering de største enkelttyper af ydelser.

  Den vedlagte evaluering fokuserer på kvalitet målt på borgeres og de praktiserendes oplevelser med akutfunktionen samt tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens krav og anbefalinger til kommunale akutfunktioner. Endvidere præsenteres en række borgercases, der repræsenterer hverdagen i akutfunktionen og de borgere, der mødes.

  Konklusionerne i evalueringen viser:

  Borgerne udtrykker generelt stor tilfredshed med akutfunktionen, der opfattes som meget kompetent. Borgerne er trygge ved akutfunktionen og behandlingen i eget hjem. Nogen borgere har svært ved at skelne mellem akutfunktionen og kommunens øvrige tilbud, ligesom en enkelt borger har indvendinger imod informationsniveauet fra akutfunktionen. 

  De praktiserende læger ser meget positivt på akutfunktionen og har et godt samarbejde med denne. Lægerne ser akutfunktionens medarbejdere som meget fagligt kompetente. Der er til tider udfordringer med tilgængeligheden af akutfunktionen, ligesom der er visse kommunikative problematikker omkring hvilke opgaver akutfunktionen er i stand til at løse. 

  Akutfunktionen opfylder til fulde langt størstedelen af både krav og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen omkring kommunale akutfunktioner. På visse områder opfylder kommunen kun krav og anbefalinger delvist. Der er ingen relevante krav eller anbefalinger der ikke opfyldes helt eller delvist.

  Der er iværksat tiltag, der løfter på anbefalinger fra Økonomi- og Indenrigsministeriets rapport omkring ”Forebyggelige indlæggelser blandt hjemmeplejemodtagere”.

  Akutfunktionens medarbejdere underviser de øvrige ansatte i sygeplejen og hjemmeplejen og medvirker til at højne kvaliteten i hele organisationen.

  Det har ikke været muligt at måle på samme parametre som i midtvejsevalueringen fra 2017; jf. pkt. 130 på udvalgets møde den 5. december 2017. Dette skyldes ændringer i måden hvorpå KommunalØkonomisk Sundhedsinformations-grundlag (KØS) opgør data på, hvorfor der ikke kan trækkes sammenlignelige data for en række nøgletal, der blev brugt tidligere. Hertil kommer at Sygeplejen i lighed med resten af forvaltningen har implementeret et nyt omsorgssystem, der har medvirket til, at egen dataindsamling ikke har været stabil.

  Evalueringen viser, at belægningsprocenten på akutpladsen på SRC generelt er meget lav. Derfor anbefaler forvaltningen, at akutpladsen lukkes, og at den i stedet anvendes som ”almindelig” rehabiliteringsplads på SRC i det belægningsprocenten på disse pladser er meget høj. Antallet af rehabiliteringspladser vil således stige fra 33 til 34.

  Erfaringerne med Akutfunktionen og evalueringerne, sammenholdt med de nye opgaver og krav til kommunernes akutfunktioner,  giver anledning til at konkludere og anbefale, at Akutfunktionen videreføres indenfor nuværende rammer.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i 2018 afsat 3,661 mio. kr. til Akutfunktionen, herudover afregnes 0,91 mio. kr. fra sygeplejen til Akutfunktionen. Midlerne til Akutfunktionen er oprindeligt finansieret fra daværende Sundhedsmidler.

  Nedlæggelsen af akutpladsen på SRC vil være udgiftsneutral, en akutplads kræver mere personale end en midlertidig plads, men da der ikke har været forudsat en belægningsprocent over 50% er forudsætningen en årspris, der matcher en midlertidig plads.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning,

  at akutpladsen på SRC lukker og overgår til almindelig rehabiliteringsplads,

  at Akutfunktionen videreføres indenfor de nuværende rammer. 

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-12-2018

  1. at taget til efterretning.

  2. 3. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/41367, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om forvaltningens indberetning til ministeriet om anvendelse af værdighedsmidler i 2019.

  Indberetningen er i overensstemmelse med de beslutninger, der blev truffet for budget 2017. Der er således ikke ændret på prioriteringerne i forhold til fokus på rehabilitering og borgerens mulighed for selv at have indflydelse på sin hverdag.

  Forvaltningen gør opmærksom på, at der ikke er afsat selvstændige midler til arbejdet med pårørende, men at de tidligere prioriteringer også indeholdt indsatser i forhold til pårørende.

  Ligeledes arbejder forvaltningen på oplæg til prioritering af særskilt tildeling til pårørende indsats jf. Ældre- og værdighedspolitikken.

  Værdighedsmidler (Finansloven 2016)

  Budget 2018

  (1000 kr.)

  Budget 2019 (1000 kr.)

  Type

  Demensdaghjem i syd

  1.000

  1.200

  Livskvalitet

  Dagtilbud til ældre indenfor det specialiserede område

  750

  750

  Livskvalitet

  Kapacitetsudvidelse og Kvalitetsløft til SRC

  4.063

  4.063

  Livskvalitet

  Længere tid til borgere i rehabilitering

  2.200

  2.200

  Selvbestemmelse

  Udvidelse af målgruppe til klippekort flere borgere funktionsniveau 3

  1.587

  1.587

  Selvbestemmelse

  Nye tilbud til at understøtte borgeren i eget hjem eks. økonomistyring

  150

  150

  Andet

  Tilskud til fællesspisnings arrangementer evt. som projekter

  396

  396

  Mad og Ernæring

  Understøttelse af frivillige vågekoner

  150

  150

  En værdig død

  Lettere adgang til midlertidige hjælpemidler

  500

  500

  Andet

  Støtte til kørsel af blinde

  50

  Livskvalitet

  Arbejde med Værdighed

  50

  50

  Arbejde med værdighed

  § 79-området

  300

  300

  Andet

  Mulighed for at visitere til døgn overvågning

  500

  500

  En værdig død

  Fritvalg på hjemmehjælp

  772

  646

  Selvbestemmelse

  Total

    12.468

  12.492

  2019 er sidste år hvor værdighedsmidlerne tildeles efter ansøgning. Fra 2020 vil Aabenraa Kommune modtage midlerne over den generelle udligning. Der skal derfor i forbindelse med budgetlægningen i 2019 tages stilling til anvendelse af midlerne i 2020 og frem.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-12-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/24225, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om ”Byggeprogram – Ny Grønningen – Tinglev”.

  Social & Sundhed har i tæt samarbejde med Kultur, Miljø og Erhverv og Kuben Management udarbejdet et byggeprogram, der skal danne grundlaget for at kunne udbyde projektet i en totalrådgivningskonkurrence i EU. Byggeprogrammet konkretiserer således krav til det kommende byggeris form, funktion og byggeteknik, Ny Grønningen – Tinglev.

  Byggeprogrammet indeholder bl.a.:

  · Udbuds- og konkurrencebetingelser, hvor totalrådgivning udbydes i begrænset udbud med prækvalifikation. Der prækvalificeres 5 ansøgere til at afgive tilbud, der udarbejder et konkurrenceskitseprojekt, som bedømmes af en til formålet nedsat dommerkomite.

  · Vision og målsætninger, udarbejdet af Social & Sundhed.

  · Økonomi, beliggenhed og grundens data.

  · Program indeholdende krav og ønsker til indretningen af Ny Grønningen.

  · Risikoanalyse og forbehold.

  Det bemærkes, at der efter udvalgsbehandlingen kan forekomme mindre redaktionelle ændringer i udbudsmaterialet.

  Proces for byggeprogram

  Proces for udarbejdelse af byggeprogram:Proces for udarbejdelse af byggeprogram:Proces for udarbejdelse af byggeprogram:Proces for udarbejdelse af byggeprogram:Social & Sundhed har tilrettelagt en proces med fokus på bred inddragelse af centrale samarbejdspartnere, interesseorganisationer, borgere og videnspersoner samt medarbejdere og ledelsen fra det nuværende Plejehjemmet Grønningen. Det klassiske plejehjem ønskes nytænkt i en mere helhedsorienteret tilgang, hvor plejehjemmet får en tættere tilknytning til det omkringliggende boligområde, naboerne og byen Tinglev, og danner rammen om et trygt og godt hjem for de kommende beboere. Overordnet set har der været arbejdet med et tema, der er baseret på:

  · Ny Grønningen som en del af lokalsamfundet

  · Lokalsamfundet som en del af Ny Grønningen

  Konkret er der afholdt en række workshops og arbejdsgruppemøder samt to borgermøder.

  I processen med Ny Grønningen er mange gode ideer blevet drøftet, og mange af dem er indarbejdet i byggeprogrammet. I første omgang vil det ikke være muligt at etablere lokaler til alle eksterne funktioner, som f.eks. til en hjemmehjælpsgruppe. Derfor er et af kravene i byggeprogrammet, at bygningen skal kunne udvides hensigtsmæssigt, hvis der undervejs i projektet, eller efter at projektet er færdiggjort, bliver bevilliget flere midler.

  Det nærmere indhold vedrørende bygningens indretning, fordeling af kvadratmeter, størrelse på boliger, funktionaliteter mm. er udviklet gennem en dialogbaseret proces, hvor bruger- og pårørende råd, relevante interesseorganisationer, plejehjemmets medarbejdere m.fl. har været med til at udvikle og kvalitetssikre projektet.

  I anlægsprojektet, budget 2018 – 2021, er der afsat 350 m2 til ekstra lokaler, der vil kunne stilles til rådighed til at understøtte fællesskabelse mellem beboere, pårørende og lokalsamfundet. Et enigt byggeudvalg har besluttet at reducere de ekstra kvadratmeter til 120 kvadratmeter, som svarer til en reduktion på 4,144 mio. kr. på boligdelen. Byggeudvalget har ikke ønsket, at beboerne skal betale for disse lokaler via huslejen, idet deres boligstørrelse vil overstige de 65 kvadratmeter, som de får boligydelse for, betydeligt.

  Byggeudvalget har besluttet, at de ekstra kvadratmeter på servicedelen skal anvendes til et multirum, som kan benyttes af plejehjemmet og Træning & Forebyggelse for at optimere driften.

  Desuden har byggeudvalget besluttet, at der bygges 24 ens boliger. Det vurderes ikke, at der er behov for fire bariatriske pladser (til svært overvægtige beboere)/ægtepar boliger. Men der er i byggeprogrammet tænkt i fleksibilitet således, at hvis der skulle opstå behovet for større døre, badværelse, lifte osv., så vil det være muligt.  

  I forudsætningerne for anlægget står der, at Aabenraa Kommune er bygherre på servicearealet, og at et boligselskab skal være bygherre på boligdelen. I processen har Social- og Sundhedsudvalget anbefalet, og Økonomiudvalget besluttet, at Aabenraa Kommune er byggeherre på hele projektet. Boligerne opføres i henhold til Lov om Almene Boliger.

  Social & Sundhed har igangsat proces for udarbejdelse af fondsansøgninger til etablering af udenomsarealer til gavn for plejehjemsbeboere og borgere i Tinglev. Det vil også ske med bred inddragelse af interessenterne i Tinglev.

  I forhold til at bevare fremdriften i Ny Grønningen projektet bemærkes, at det formelt er besluttet at bygge Grønningen, at der er afsat midler til projektet på investeringsoversigten, og at det er besluttet selv at bygge boligdelen. Det er på denne baggrund Kultur, Miljø & Erhvervs og Social & Sundheds vurdering, at den videre fremdrift i projektet ikke behøver afvente lokalplan og Skema A godkendelse.

  Byggeprogrammet beror på sagen.

  Økonomi og afledt drift

  Den samlede økonomiske ramme fordeler sig med 27,072 mio. kr. til servicedel og 47.256 mio. kr. til boligdel. Boligdelen skal tillægges moms.

  Der er således som budgetforudsætning afsat:

  · 12,165 mio. kr. til servicearealudgifter

  · 5,907 mio. kr. til grundkapitalindskud forudsat indskudsprocent på 10 % (2018 niv.)

  · 9,0 mio. kr. til indfrielse af lån.

  Fordeling (i 1.000 kr.)

   Boliger

  Serviceareal

   I alt

  Beboer/kommune- fordeling

  74,0%

  26,0%

  100%

  Projektudgifter i alt (i 1.000 kr.)

  Beboer

  Kommune

  I alt

  Grund og klargøring

             3.527

            1.239

         4.766

  Tilslutningsudgifter

                589

               207

           796

  Rådgivning, programmering, udbud m.v.

             6.071

            2.132

         8.203

  Håndværkerudgifter (boliger og serviceareal)

            32.925

            4.502

       37.427

  Håndværkerudgift ekstra 350 m2

             4.144

            1.456

         5.600

  Håndværkerudgifter modtagekøkken

                 -  

            1.000

         1.000

  Håndværkerudgifter garage

                 -  

               200

           200

  Løst inventar (plejesenge, loftslifte .m.v.)

                 -  

               930

           930

  Løst inventar til ekstra 350 m2

                 -  

               500

           500

  Byggeudgifter i alt

             47.256

           12.165

       59.421

  Grundkapital 10%

            5.907

         5.907

  Indfrielse af lån (gl. Grønningen)

            9.000

         9.000

  Udgifter i alt excl. Moms

             47.256

           27.072

       74.328

  Udgifter i alt incl. Moms

             59.070

           27.072

       86.142

  Finansiering ( i 1.000 kr.)

  Beboer

  Kommune

  I alt

  Grundkapital fra kommunen 10%

            -5.907

       -5.907

  Beboerindskud 2%

            -1.181

       -1.181

  Optagelse af lån 88%

          -51.982

      -51.982

  Servicearealtilskud

             -960

          -960

  Finansiering i alt

           -59.070

               -960

     -60.030

  Nettoudgift i alt ved nyt plejehjem

                      -  

           26.112

       26.112

  De økonomiske/bevillingsmæssige konsekvenser, som følge af beslutning om at reducere ”ekstra kvadratmeter”, medtages først i forbindelse med godkendelse af skema A.

  En ny lokalplan for Ny Grønningen forventes vedtaget ultimo 2019, og det er forudsætningen for politisk behandling af skema A.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv og Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-12-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/41739, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om flytning af børn til Tinglev tandklinik.

  Tandplejen har igennem længere tid været udfordret på tandlægekapacitet, og det har ikke været muligt at opbygge den ønskede tandlægekapacitet på Kongehøjklinikken i Aabenraa. På baggrund af dette er der i stedet rekrutteret flere tandplejere, der må foretage undersøgelser på linje med tandlæger, men ikke foretage behandlinger.

  På denne baggrund er behandlingskapaciteten på Kongehøjklinikken og Tinglev tandklinik lige stor, mens der er væsentlig flere børn tilknyttet Kongehøjklinikken fremfor Tinglev tandklinik. Dette medvirker til at skabe et efterslæb i tandplejen, hvor det er svært at overholde undersøgelsesintervaller og rettidige behandlinger.

  For at imødekomme denne udfordring flyttes en gruppe børn, der i dag er tilknyttet Kongehøjklinikken, til Tinglev Tandklinik. Der er tale om ca. 400 børn fra Kliplev og Hjordkær området. Disse børn får i vid udstrækning enten kortere eller uændret afstand til en tandklinik.

  Dertil kommer en gruppe på ca. 1.700 børn fra primært Aabenraa by. Ved en flytning til Tinglev vil disse børn få længere til tandklinikken end på nuværende tidspunkt. Derfor vil forældrene blive orienteret om, at det er muligt for deres børn at forblive tilknyttet på Kongehøj-klinikken, men at det kan have betydning for Tandplejens mulighed for at tilbyde undersøgelser og behandlinger, der lever op til indkaldelsesintervallerne. Målsætningen er at flytte ca. 450 børn fra denne gruppe gennem denne indsats.

  Samlet set er forventningen at flytte ca. 850 børn fra Kongehøjklinikken til Tinglev Tandklinik.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-12-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/40614, Sagsinitialer: LHH

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om udbetaling af likviditetstilskud til Frivilligcenter Aabenraa. Sagen er tilsvarende sag nr. 81 20. juni 2018.

  Behov for likviditet er opstået som beskrevet i brev fra Socialstyrelsen den 16. oktober 2018, hvor der står, ”PÅ grund af sagen om mistanke om underslæb har Socialstyrelsen været nødsaget til at lukke det tilskudsadministrative system ned.” Der arbejdes på at åbne systemet så hurtigt som muligt.

  Frivilligcenter Aabenraa har oplyst, at Socialstyrelsen forventer at udbetale tilskud inden årets udgang, hvorefter kommunens likviditetstilskud vil blive tilbagebetalt. 

  Et likviditetsstilskud på 2 måneders drift svarende til 116.000 kr. sikrer, at Aabenraa Frivilligcenter kan fortsætte driften indtil udbetaling fra Socialstyrelsen finder sted.  Forvaltningen bemærker, at beløbet udbetales månedsvis og tilbagebetales, når Aabenraa Frivilligcenter modtager udbetalt tilskud fra Socialstyrelsen senest 31. december 2018.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at der ikke i budget 2018 er afsat midler til likviditetstilskud.

  Det midlertidige likviditetstilskud kan finansieres af udvalgets budget på 5,659 mio. kr. til ”Øvrige sociale formål og § 18 midler”.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-12-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/42424, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om Børne- og Socialministeriets danmarkskort over afgørelser fra Ankestyrelsen.

  Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:

  Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:

  • Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
  • Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.
  • Ændring: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer den.

  Når en afgørelse hjemvises eller ændres kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist eller ændret) ud af alle sager hvor der er truffet en afgørelse.

  Resultatet viser for Aabenraa Kommune, at omgørelsesprocenten ligger langt under landsgennemsnittet.

  På voksenhandicapområdet er hjemvist 2 sager ud af 15 sager, svarende til 14 %. Landsgennemsnittet er 21 %. Ingen sager har fået ændret afgørelsen.

  På Socialområdet er hjemvist 19 sager ud af 79 sager, svarende til 23 %. Landsgennemsnittet er 38 %. 2 sager har fået ændret afgørelsen.

  Det er forvaltningens opfattelse, at en medvirkende årsag til Aabenraa Kommunes placering har været et bevidst politisk og administrativt fokus, hvor der dels har været fokus på kvaliteten i afgørelserne og dels fokus på dialog med borgeren forud for et evt. afslag på en ansøgning, således at borgeren har haft forståelse for afslaget.

  Det vurderes endvidere, at Aabenraa Kommune træffer afgørelser i overensstemmelse med lovgivningens intention, og at borgerne får den hjælp, de er berettigede til.

  Danmarkskortet fremgår af bilag og  Børne- og Socialministeriets hjemmeside:

  http://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/apr/der-er-stadig-alt-for-mange-fejl-i-kommunernes-sagsbehandling-paa-socialomraadet-det-viser-de-nye-danmarkskort/

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-12-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  • Ændring af starttidspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 8. maj 2019.
  • Status på klippekortsmidler.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-12-2018

  Taget til efterretning.

  Mødet den 8. maj 2019 flyttes til start kl. 14.00.