Beslutningsprotokol

onsdag den 16. januar 2019 kl. 15:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Sørensen, Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft, Dorrit Knudsen, Michael Christensen, Ida Smed Metze
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Indstilling

  Social & Sundheds indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 16-01-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/14947, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag træffe beslutning om uddeling af tilskud efter ansøgning af § 79-midler for 2019.

  I 2019 er der afsat 0,789 mio. kr. til uddeling til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre. Af disse foreslås 0,759 mio. kr. afsat til uddeling, mens de resterende 0,030 mio. kr. reserveres til annoncering og afholdelse af dialogmøde for kommunens foreninger.  

  Det foreslås endvidere, at de 0,300 mio. kr. fra værdighedsmidlerne, som er reserveret til §79-området indgår i uddelingspuljen. Såfremt dette godkendes er der 1,059 mio. kr. til uddeling. 

  De 0,300 mio. kr. er som nævnt afsat gennem værdighedsmidlerne og skal således løfte på kommunens Ældre- og værdighedspolitik. Politikken indeholder seks temaer, hvor §79 ansøgninger løfter på temaet om ”Den aktive borger og fællesskabet”.

  Jævnfør Aabenraa Kommunes § 79 politik skal Seniorrådet gennemgå indkomne ansøgninger og give anbefalinger til Social- og Sundhedsudvalget.

  Seniorrådet har på deres møde 10. december 2018 behandlet 71 indkomne ansøgninger for i alt 1,253 mio. kr. og indstiller at der uddeles 1,059 mio. kr. til 61 ansøgninger.

  Seniorrådets anbefalinger og bemærkninger til ansøgningerne fremgår af bilag.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at der i budget 2019 er afsat 0,789 mio. kr. til uddeling af §79 uddeling. Midlerne uddeles til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre. Herudover er der i 2018 reserveret 0,3 mio. kr. af værdighedsmidlerne til §79, som endnu ikke er disponeret.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at de 0,300 mio. kr. fra værdighedsmidlerne reserveret til §79-området indgår i ansøgningspuljen, til formål, der understøtter Ældre- og værdighedspolitikken,

  at udvalget gennemgår anbefalingerne fra Seniorrådet og beslutter den endelige uddeling af tilskud.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 16-01-2019

  1. at godkendt.
  2. at Seniorrådets anbefalinger godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/39843, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til udmøntning af midler til klippekortsordning til plejehjemsbeboere. I budgetforlig 2019 fremgår, at parterne er enige om at fastholde rammen på 3,865 mio. kr. årligt til ældreområdet, men at lejligheden benyttes til at spørge medarbejdere, ledere og Seniorrådet om midlerne anvendes mest hensigtsmæssig i en klippekortsordning, eller om der skal justeres på anvendelsen.

  Som en del af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL omlægges ordningen med ”klippekort til ekstra hjælp til plejehjemsbeboere” fra ansøgningspulje til at indgå som en del af kommunernes bloktilskud i 2019 med henblik på at understøtte en værdig ældrepleje, hvilket vil spare kommunerne for bureaukrati. Klippekortordningen har fungeret siden 2015, hvor pengene er givet via ansøgningspulje.

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede at udvide klippekortordning til alle plejehjemsbeboere fra ½ time hver 14 dag til ½ time hver uge fra 1. januar 2017. Udvidet klippekortordning for beboere på plejehjem blev igangsat i januar 2017, og der er bevilliget tilskud til og med den 31. december 2018.

  Klippekortet er "borgerens tid", og beboerne skal selv være med til at bestemme, hvad hjælpen skal bruges til. Klippekortet skal anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats og normering, og medarbejderne bærer ikke arbejdstøj, når de leverer klippekort-ydelse. Ordningen indebærer, at plejehjemsbeboerne får et "klip" svarende til en halv times ekstra hjælp og støtte om ugen. Hver beboer har et klippekort med 52 klip til rådighed på et år. Hvis en plejehjemsbeboer på trods af plejehjemmets initiativer takker nej til tilbuddet om ekstra hjælp, kan den tid, borgeren er blevet tilbudt, anvendes til ekstra hjælp til de andre plejehjemsbeboere.

  De første ti måneder i 2018 har 460 beboere brugt klippekortet en eller flere gange svarende til i alt 7.294 timer. Aabenraa Kommune har 370 faste plejehjemspladser fordelt på kommunens ni plejehjem. Differencen op til 460 beboere kan forklares ved, at der løbende er beboere, der afgår ved døden eller flytter, hvorfor der er en naturlig tilgang af nye beboere, der tildeles et klippekort.

  Den udvidede klippekortordning er blevet brugt til mange forskellige aktiviteter, der dokumenteres i kategorierne ”Sociale aktiviteter”, ”Praktiske aktiviteter” og ”Personlig hygiejne”. Timerne i 2018 er anvendt således:

  •        85 % af timerne bruges til sociale aktiviteter.

  F.eks. gåtur, cykeltur, bustur, indkøb, spil ude som inde, udflugter, samtaler (nærvær), etablere kontakt til familien, sang og musik, ledsagelse til diverse aftaler og arrangementer, deltagelse i fællesarrangementer.

  •        10 % af timerne bruges til praktiske aktiviteter.

  F.eks. Life manager, ekstra rengøring, oprydning i tøjskabe, ekstra oprydning i lejlighed.

  •        5 % af timerne bruges til ekstra personlig hygiejne.

  F.eks. manicure, fodmassage, hår, velvære/nærvær.

  Plejehjemmene vurderer, at den nuværende udvidede klippekortordning har medvirket til, at plejehjembeboerne har fået mulighed for at få hjælp til at gøre ting, der ligger udover den eksisterende plejeindsats. Klippekortordningen har således skabt mulighed for plejehjemsbeboerne til at få nogle unikke oplevelser og har været en stor hjælp for såvel beboere som pårørende. Det gavner især de beboere, som ikke har mange besøg og et tæt netværk.

  Klippekortordningen, som er baseret på individuelle behov og ønsker iht. den vedtagne Ældre- og værdighedspolitik, har øget livskvalitet og selvbestemmelse for den enkelte beboer. Denne vurdering deles af plejehjemmenes bruger- og pårørenderåd, som drøftede klippekortordningen på deres fælles møde 23. oktober 2018. De ønsker, at klippekortordningen fortsætter, fordi den giver livskvalitet til beboerne.

  På baggrund af ovenstående anbefaler plejehjemmene, at den nuværende klippekortordning til plejehjemsbeboere fastholdes med nuværende form og økonomi i 2019 og frem, dog med den ændring, at beløbet til klippekortordningen indgår i plejehjemmenes normering, øremærket til aktiviteter der ligger ud over eksisterende plejeindsats. Plejehjemmene ønsker at fastholde navnet klippekort.

  Plejehjemmene vurderer, at klippekortordningen bidrager til  moderne pleje af plejehjemsbeboere, og at der fremadrettet vil være endnu højere fokus på at tilbyde beboerne aktiviteter med bevægelse i. Det vil ske med inddragelse af og i dialog med beboerne.

  Fysisk aktivitet og funktionstræning - indsatsområde i demensstrategien - er vigtige elementer i pleje og omsorg af borgere med demens.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i det godkendte Budget 2019 – 2022 afsat 3,865 mio. kr. årligt til ældreområdet.

  Høring/udtalelse

  Sektorudvalget den 28. november 2018:

  Sektorudvalget kan tilslutte sig ledere og medarbejderes anbefalinger vedrørende fortsat klippekortsordning på plejehjem. Medarbejderrepræsentanterne anerkender den store inddragelse af medarbejdere og ledere lokalt på plejehjemsområdet.

  Seniorrådet den 10. december 2018:

  Et enigt Seniorråd kan fuldt ud tilslutte sig det fremlagte forslag om en fortsættelse af den nuværende ordning.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at midlerne fortsat anvendes til udvidet klippekortsordning til plejehjemsbeboere.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 16-01-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/9744, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status på forbruget af midler til sundhedsfremme og forebyggelse i 2018 og skal træffe beslutning om prioritering af midlerne i 2019.

  I nedenstående oversigt ses prioritering for 2018 og det forventede forbrug.

  Midler
  (1.000 kr.)

  Budget 2018

  Forventet Forbrug 2018

  Difference

  CFU-aftale

  138

  143

  -5

  Sundhed på tværs

  242

  242

  0

  Bevægelsesprojekt

  338

  338

  0

  Forebyggelse af overvægt, småbørn

  217

  217

  0

  Forebyg. alkoholindsats

  137

  132

  5

  TUBA

  60

  60

  0

  Total

  1.132

  1.132

  0

  Som det ses af ovenstående tabel, forventes de afsatte midler at blive brugt fuldt ud. Beskrivelse af de enkelte projekter kan ses i sagens bilag.

  For 2019 er der i budget 2019-2023 er der afsat 1,262 mio. kr., og disse er i vid udstrækning prioriteret til fortsættelse af projekterne fra 2018.

  Endvidere afsatte udvalget i sag 132 på mødet den 5. december i 2018 0,750 mio. kr. til forebyggelse og udvikling. Forvaltningen anbefaler, at 0,300 mio. kr. af disse indgår i midlerne til sundhedsfremme og forebyggelse. Såfremt denne anbefaling bliver fulgt, er der således 1,562 mio. kr. i 2019.

  Forvaltningen anbefaler, at udvalget foretager en genprioritering af midlerne, således at Sundhed på tværs, Forebyggende alkoholbehandling og Sundhedsambassadører omprioriteres til andre projekter i forlængelse af Sundhedsplan 2018-20.

  Konkret foreslår Social & Sundhed følgende omprioritering:

  Midler
  (1.000 kr.)

  Budget 2019

  Omprioritering 2019

  CFU-aftale

  141

  141

  Bevægelsesprojekt

  332

  332

  Forebyggelse af overvægt blandt børn

  201

  201

  TUBA

  60

  60

  Digital dannelse (Mental sundhed)

  0

  386

  Sundhedsprofiler for socialt udsatte

  0

  221

  Indsats målrettet ældres sundhed

  0

  221

  Forebyg. alkoholindsats

  142

  0

  Sundhed på tværs

  250

  0

  Sundhedsambassadører

  136

  0

  Total

  1.262

  1.562

  De enkelte indsatser er beskrevet i sagens bilag.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at status for forbrug 2018 tages til efterretning,

  at der træffes beslutning om prioritering af midler for 2019.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 16-01-2019

  1. at taget til efterretning.
  2. at forslag til omprioriteringer godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/39064, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  Ændringen af dagtilbudsloven indebærer, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for

  • samarbejdet mellem dagtilbud og sundhedsplejen
  • videregivelse af relevante oplysninger ved børnenes overgang fra den kommunale sundhedspleje til dagtilbud

  Kommunens retningslinjer skal også omfatte samarbejdet mellem dagtilbud og sundhedsplejen i forhold til børn, der allerede er optaget i dagtilbud.

  Sundhedsplejen og Dagtilbud har i fællesskab udarbejdet et udkast til retningslinjer, som hermed forelægges udvalget til godkendelse.

  Baggrund og formål

  Retningslinjerne tager udgangspunkt i Sund Opvækst og målet om at skabe sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgangene fra et tilbud til et andet. Retningslinjerne skal endvidere bidrage til, at sundhedsplejens faglige viden om børn gennem opvæksten kan understøtte det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet, og at det pædagogiske personales viden om at tilrettelægge trygge og stimulerende pædagogiske læringsmiljøer kan styrke den sundhedsfaglige indsats i forhold til familien.

  Hovedpunkter i udkastet til retningslinjer

  Overlevering af oplysninger

  Sundhedsplejen indhenter samtykke hos forældrene til at sende et kort resumé af oplysninger om barnets sundheds- og trivselsmæssige udvikling til Dagtilbud, når barnet er 8 mdr. gammelt.

  Resuméet bygger på oplysninger fra Sundhedsplejens journal, som forældrene har læseadgang til via www.sundhedsvejen.dk.

  Dagtilbud giver besked til sundhedsplejen, såfremt et barn er hjemmepasset, når det er 1½ år, så sundhedsplejen kan give tilbud om et ekstra besøg.

  Samarbejde mellem sundhedsplejen og dagtilbud

  Den lokale distriktssundhedsplejerske kommer fremover på jævnlige besøg i kommunes dagtilbud for at mødes med lederen og medarbejdere.

  Formålet er styrkelse af det tværfaglige samarbejde, videndeling og relationer på tværs af sundhedsplejen og dagtilbud.

  Mødernes indhold kan f.eks. være

  · Generel rådgivning om børns sundhed og trivsel (f.eks. kostpolitik)

  · Vedledning om og tilsyn med sundhedsforhold i dagtilbuddet (f.eks. hygiejne, smittespredning, sikkerhed på legepladsen)

  · Konkret rådgivning vedr. børn, som dagtilbuddet vurderer har særlige behov

  · Faglig sparring

  På dagplejeområdet foregår møderne som fællesmøder med deltagelse af medarbejdere og leder fra Sundhedsplejen, dagplejekonsulenter og ledere fra Dagplejen.

  Lovgrundlag

  Dagtilbudsloven § 3 a

  Indstilling

  Børn og Skole og Social & Sundhed indstiller,

  at retningslinjerne godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-01-2019

  Godkendt, med bemærkning om at udvalget ønsker en status om 1 år.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 16-01-2019

  Godkendt.

  Der forelægges fælles status om 1 år.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til institutionsbesøg i 2019.

  Som opfølgning på udvalgets introduktion i 2018 til driftsenhederne i Social & Sundhed har der været et ønske om at besøge institutionerne i 2019.

  Forvaltningen har udarbejdet følgende forslag til institutionsbesøg:

  Den 26. marts 2019 kl. 15.00 – 18.00:

  · Plejehjemmet Grønnegården

  · Kilen

  · Bostedet Møllemærsk

  · Mad & Måltider

  Den 23. september 2019 kl. 15.00 – 18.00:

  · Træning & Forebyggelse

  · HjælpemiddelHuset

  · Special- & Rehabiliteringscenter; herunder Sygeplejeklinik

  · Sundhedscenter

  · Autismecenter Syd, Skovbo

  Den 13. november 2019 kl. 15.00 – 18.00:

  · Center for Socialpsykiatri & Udsatte; Bjerggade

  · Hjernecenter Syd, Bosted og Aktivitetscenter, Kliplev

  · Plejehjemmet Rønshave

  Aftalerne vil blive booket i kalendersystemet, og der vil forud for hver besøgsrunde blive udsendt yderligere information.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til institutionsbesøg i 2019 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 16-01-2019

  Godkendt, idet september besøget søges flyttet til andet tidspunkt i september.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/38496, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om Indsatskatalog 2019.

  Det fremgår af Sundhedsplan 2018-2020, at denne skal følges op af årlige indsatskataloger, der udarbejdes gennem styregruppen vedr. sundhedspolitikkens tværgående implementering. Styregruppen behandlede og godkendte bilagte katalog d. 28. november 2018.

  Indsatskataloget indeholder beskrivelser af 30 indsatser, som fremhæver et udsnit af de indsatser og tilbud, der skal løfte på Aabenraa Kommunens målsætninger i Sundhedsplan 2018-2020. 

  I Indsatskatalog 2019 kan særligt fremhæves fokus på:

  · Bevægelse i alle aldersgrupper

  · Borgernes opnåelse af uddannelse og job

  · Data- og evidensbaseret tilgang

  · Trivsel i skolen og på arbejdsmarkedet

  · Tidlig forebyggelse og opsporing

  · Fokus på forældreansvar og formidling af redskaber til varetagelse af forældrerollen.

  Der fremgår af kataloget både videreførte og nye indsatser. Eksempelvis fremhæves den fortsatte indsats om bevægelse på erhvervsskolerne, og igangsættelse af nye indsatser om data og digitalisering, herunder gennemførelse af dataindsamling om unges trivsel og sundhed gennem Ungeprofil 2019 samt understøttelse af digital dannelse/mental sundhed.

  Social- og Sundhedsudvalget vil tage stilling til finansiering af nye indsatser i særskilt sag.

  Indstilling

  Social & Sundhed, Børn og Skole, Jobcenter og Borgerservice samt Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 16-01-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  • Tilmelding til KL´s Social- og Sundhedspolitiske Forum i Aalborg 9. – 10. maj 2019.
   Bemærk afrejse 8. maj kl. 16:00 efter udvalgsmødet.

  • Status vedrørende borgersager.

  Indstilling

  Social- og Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 16-01-2019

  Orienteringerne taget til efterretning.