Beslutningsprotokol

onsdag den 6. februar 2019 kl. 15:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Sørensen, Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft, Dorrit Knudsen, Michael Christensen, Ida Smed Metze
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/8931, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Aabenraa Kommunes retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring må merforbrug på over 4% ikke finde sted. Sker det alligevel vil merforbruget blive overført fuldt ud og der skal udarbejdes en afviklingsplan med afvikling af hele merforbruget over maksimalt 3 år (det stående udvalg kan godkende afviklingsplaner med en afviklingsperiode på op til 3 år – ellers skal afviklingsplaner forelægges Økonomiudvalget).

  I forhold til det overførte merforbrug vil der blive beregnet et rentetillæg af hele overførselsbeløbet.

  Ved afslutning af regnskab 2018 er der et merforbrug på mere end 4% for Center for Job og Uddannelse (CJU).

  For CJU er der udarbejdet en afviklingsplan med afvikling på 0,166 mio. kr. i 2019,  0,400 mio. kr. i 2020 og 0,400 mio. kr. i 2021.

  Til orientering er Social- og Sundhedsudvalgets oversigt over mer-/mindre forbrug på de aftalestyrede enheder vedlagt.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at afviklingsplanen for Center for Job & Uddannelse godkendes, og

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2019

  1. at godkendt.

  2. at taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/9356, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til genetablering af 3 plejeboliger på Plejehjemmet Grønningen i Tinglev.

  I forbindelse med vedtagelse af budget i balance 2016 blev det besluttet at nedlægge 6 plejeboliger i Aabenraa Kommune. Plejeboligerne blev nedlagt dels grundet ringe efterspørgsel, og dels fordi de ikke var tidsvarende.

  Med baggrund i den nuværende venteliste til plejehjem, der i december 2018 var på 38 borgere; heraf 4 omfattet af garantiventeliste anbefaler forvaltningen, at 3 af de lukkede plejeboliger igen bliver taget i brug.

  Der vil i forbindelse med visitering til boligerne blive visiteret borgere, der ikke har behov for væsentlig støtte til personlig pleje. Ligeledes vil borgeren blive orienteret om, at de kan blive opfordret til at søge til en anden bolig, hvis deres behov for hjælp til personlig pleje ændres væsentligt. Aabenraa Kommune vil betale flytteomkostninger, hvis borgeren skal flytteplejebolig. Det forventes ligeledes, at borgeren vil blive tilbudt bolig i Ny Grønningen.

  Der er oprindelig indregnet en besparelse på plejehjemsbudgettet for nedlæggelse af 6 boliger på 1,159 mio. kr. Her i var indregnet udgifter til tomgangshusleje.

  Økonomi og afledt drift

  Den samlede årlige udgift til genetablering af 3 plejeboliger på Grønningen udgør 0,783 mio. kr. Dette modsvares af en mindre udgift til tomgangshusleje (lejetab) på 0,162 mio. kr. årligt. Den samlede merudgift forventes således at udgøre 0,621 mio. kr.

  Merudgiften vil kunne finansieres indenfor Visitation og Rehabiliterings ydelsesbaserede budget.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der genetableres 3 plejeboliger på 1 sal. på Plejehjemmet Grønningen.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/1349, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Der er årligt afsat 0,227 mio. kr. under borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag til en ansøgningspulje målrettet et eller flere specifikke temaer fastlagt i dialog med Seniorrådet.

  I 2016, 2017 og 2018 var temaet ”forebyggelse af ensomhed”.  I 2018 blev alle midlerne uddelt til temaet.

  Forvaltningen foreslår, at temaet i 2019 bliver ”aktiviteter målrettet demente og deres pårørende samt bekæmpelse af ensomhed”, og at ansøgningsprocessen bliver iværksat umiddelbart efter Social- og Sundhedsudvalgets behandling og endelig valg af tema. Baggrunden herfor er, at bekendtgørelsen om værdighedspolitikker for ældreplejen vil blive ændret, så der indføres en forpligtigelse for kommunerne til at beskrive i deres værdighedspolitikker, hvordan ensomhed blandt ældre borgere bekæmpes.

  Seniorrådet har den 21. januar 2019 drøftet forslag til tema og foreslår, at temaet i 2019 bliver ”aflastning af pårørende til demente”. 

  I lighed med tidligere års procedure deltager Seniorrådets § 79 udvalg gerne i arbejdsopgaven med anbefaling af indkomne ansøgninger til endelig prioritering i Social- og Sundhedsudvalget.

  Forvaltningen bemærker, at udvalget den 5. december 2018 besluttede at reservere 0,413 mio. kr. til etablering af aflastningstilbud til aflastning af pårørende til yngre demente.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der tages stilling til temaet for ansøgningspuljen på 0,227 mio. kr. i 2019.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/43897, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende Aabenraa Kommunes høringssvar til udkastet til politisk Sundhedsaftale 2019-2023.

  Baggrund

  Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Den har til formål at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af sektorer og omfatter både somatik og psykiatri for borgere i alle aldre. 

  Det foreliggende udkast til sundhedsaftale sætter retning og opstiller forpligtende politiske målsætninger med afsæt i de centrale udfordringer på sundhedsområdet, jf. den seneste regionale sundhedsprofil fra 2017.  En kortfattet sammenfatning af Aabenraa Kommunes resultater i sundhedsprofilen er vedlagt som bilag.

  Social- og Sundhedsudvalget har været inddraget i processen omkring udarbejdelse af udkastet, dels på et politisk møde den 24. april 2018 for regionale politikere og de 22 syddanske kommuners  politikere med ansvar for sundhedsområdet, dels på et politisk møde i Aabenraa den 18. september 2018 mellem formandskabet for Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) og formandskabet for Social- og Sundhedsudvalget.

  Vurdering af udkastet til sundhedsaftale

  Social & Sundhed vurderer overordnet udkastet til den kommende sundhedsaftale positivt. Det er en politisk aftale, der sætter tydelig retning og opstiller ambitiøse politiske målsætninger og som – bl.a. på baggrund af input fra Aabenraa Kommunes Social- og Sundhedsudvalg – sætter fokus på de væsentligste målgrupper, herunder de ældre medicinske patienter, kronikere og psykisk syge.  Det er endvidere vurderingen, at den politiske aftale adresserer de væsentligste udfordringer på sundhedsområdet, herunder ulighed i sundhed og mental sundhed.

  Det er ligeledes positivt, at der på visions- og målsætningsniveau sættes fokus på sammenhængen til uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet, og at der er en god balance mellem fokus på behandling, genoptræning og rehabilitering og fokus på forebyggelse og tidlig opsporing.

  Endelig har Aabenraa Kommune via dialogen med Sundhedskoordinationsudvalget sikret et tydeligt fokus på digitalisering og velfærdsteknologi som et virkemiddel i sundhedsaftalen.

  I høringssvaret indgår enkelte bemærkninger om, at Aabenraa Kommune gerne så en mere eksplicit formulering af borgerens ansvar for egen sundhed, samt en gentagelse af den nuværende sundhedsaftales beskrivelse af den rehabiliterende tilgang som dén fælles tilgang til borgeren/patienten på tværs af sektorer.

  Endelig anføres Aabenraa Kommunes ønske om, at der gennemføres en reduceret sundhedsprofil-undersøgelse midt i den 4-årige periode, der er mellem de ordinære undersøgelser, således at der kan følges op på alle sundhedsaftalens målsætninger minimum hvert andet år.  

  Sammenhængen mellem sundhedsaftalen og kommunale serviceområder

  Sundhedsaftalens forpligtende målsætninger og deraf følgende handlinger i kommunerne udgør en vigtig del af rammesætningen for understøttelsen af Det Gode Liv og udvalgenes fokus på sundhed og læring, uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet og selvforsørgelse mv. gennem fagområdernes egne sundhedsindsatser.

  I Aabenraa sker det bl.a. gennem Byrådets Sundhedsplan, hvor fagudvalgene forpligter sig til at bidrage til opnåelsen af fælles effektmål.

  Social & Sundhed deltager ved Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalgets behandling af udkastet til høringssvar og vil på mødet bl.a. redegøre for sammenhængen mellem målsætninger i udkastet til Sundhedsaftale 2019-2023 og målsætninger / indsatser i henholdsvis Aabenraa Kommunes ’Beskæftigelsesplan 2019’ og Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik ’Sund Opvækst’.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice, Børn og Skole samt Social & Sundhed indstiller,

  at udkast til Aabenraa Kommunes høringssvar til

  sundhedsaftalen 2019-2023 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-02-2019

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2019

  Godkendt.

  Udvalget har noteret sig, at Børne- og Uddannelsesudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler høringssvaret.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36291, Sagsinitialer: akpa

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om handleplan 2019 for digital sundhed og velfærdsteknologi og skal drøfte handleplanens udmøntning af strategien ’Det gode liv i digitale fællesskaber – Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi 2022’.

  Handleplanens formål

  Formålet med handleplan 2019 for digital sundhed og velfærdsteknologi er at konkretisere og udmønte ’Det gode liv i digitale fællesskaber – Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi 2022’, som byrådet vedtog i oktober 2018. Derudover bidrager handleplanen til at realisere målsætningerne i kommunens vækststrategi ’Sund Vækst 2018-2030’ og målene i ’Vækstplan 2022’.

  Handleplanen løfter på et højt ambitionsniveau, der medfører gennemgribende forandringer i form af en digital transformation af kommunens opgaveløsning på social og sundhedsområdet, som får betydning for borgere såvel som medarbejdere. Det er vigtigt, at vi gennemfører de forandringer på en måde, så både borgere og medarbejdere spiller en aktiv rolle og føler sig trygge.

  Handleplanens indhold

  Handleplan 2019 beskriver indsatser og handlinger, der skal bidrage til at vi lykkes med den digital transformation af opgaveløsningen, så det giver mening og værdi for borgere og medarbejdere.

  Grundlaget for handleplanen er konkrete og specifikke mål, aktiviteter og milepæle i 2019 for samtlige centre og områder i Social & Sundhed, der samles i en række indsatser og tilhørende handlinger. Handleplanens grundlæggende opbygning er, at disse indsatser og handlinger kobles til de strategiske spor og målsætninger i ’Det gode liv i digitale fællesskaber – Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi 2022’ og alle centre og områder i Social & Sundhed indgår i arbejdet med en eller flere indsatser.

  Hver indsats beskrives med en kort tekst, hvorefter der skitseres en række handlinger, der gennemføres i 2019. Det fremgår under alle indsatser hvilke centre og områder, der har ansvaret for gennemførelse efter principper central styring og decentral ledelse.

  Den videre proces

  Handleplanen fungerer som et styringsværkstøj, der skal sikre sammenhæng mellem prioritering af konkrete aktiviteter og udmøntning af strategiens vision og målsætninger. De økonomiske investeringer i indsatser finansieres via social- og sundhedsudvalgets anlægsbevilling til velfærdsteknologi og eventuelle eksterne midler. Gennemførelsen sker som en del af driften. De økonomiske midler anvendes også til investering i udvikling af medarbejdere og organisation.

  Indsatserne igangsættes i første kvartal 2019 med løbende opfølgning over året. Handleplanen følges op af en resultatopgørelse til social & Sundhedsudvalget.

  Høring/udtalelse

  Handleplan 2019 for digital sundhed og velfærdsteknologi vil blive forelagt Områdeudvalget for Ældre & Handicap, Områdeudvalget for Sundhed & Psykiatri og Sektorudvalget for Social & Sundhed.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at handleplanen og herunder ambitionsniveau og forudsætninger drøftes,

  at handleplanens udmøntning af strategien ’Det gode liv i digitale fællesskaber – Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi 2022’ tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2019

  1. at drøftet.

  2. at taget til efterretning.

  Udvalget lægger vægt på løbende opfølgning på indsatser og økonomi.

   Handicapråd og Seniorråd orienteres om handleplanen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2744, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes ”Tilsynspolitik 2019” efter servicelovens bestemmelser. Byrådet skal hvert år udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik og gennemføre tilsyn på visse sociale institutioner.

  ”Tilsynspolitik 2019” beskriver de overordnede rammer for de lovpligtige tilsyn med kommunale såvel som private leverandører af personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem og på plejecentre, pædagogisk støtte i eget hjem, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

  Tilsynet tager afsæt i den fælles kerneopgave; Sundhed, mestring og fællesskabelse og visionen for Aabenraa Kommunes Handicappolitik og Ældre- og Værdighedspolitik.

  Formålet med det kommunale tilsyn efter serviceloven er at påse om:

  - borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som byrådet har truffet,

  - hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde, og

  -Tilsynsmodellen understøtter systematisk kvalitetssikring og bidrager til udvikling af kommunens tilbud, herunder opfølgning på kvalitetsarbejdet på det enkelte tilbud.

  Gennem anmeldte og/eller uanmeldte tilsyn foretages en stikprøvekontrol og vurdering af leverandørernes praksis og kvalitet. Kvaliteten i tilbuddet vurderes ud fra 6 kvalitetstemaer; Trivsel og værdighed, Sundhed & Rehabilitering, Dokumentation, Ledelse & Kompetencer, pårørende samarbejde/inddragelse samt Tilbudsportalen.

  Der er i forhold til tilsynspolitikken for 2018 tilføjet tema for arbejde med pårørende. Dette er begrundet i den reviderede Ældre- og værdighedspolitik. Derfor foreslås det tidligere prioriterede emne om bruger- og pårørenderåd erstattet med et bredere tema om inddragelse af pårørende.  Der er mulighed for at ønske andre temaer.

  Forvaltningen anbefaler, at nuværende temaer fortsætter, da de fortsat vurderes at være de væsentligste i forhold til løsning af kerneopgaven. Samtidig relaterer temaerne sig til Ældre- og Værdighedspolitikken og Handicappolitikken.

  Social- & Sundhedsudvalget modtager 1 gang årligt en redegørelse for årets tilsyn, såfremt tilsynene ikke har givet anledning til andre handlinger.

  De lovpligtige kommunale tilsyn skal ses som supplement til de risikobaserede tilsyn som udføres af Styrelsen for patientsikkerhed.

  I 2017 og 2018 er de kommunale tilsyn gennemført af en ekstern tilsynskonsulent. Det er forvaltningens opfattelse, at der vil kunne gennemføres grundigere tilsyn og bedre opfølgning på tilsynene, såfremt opgaven varetages af Aabenraa Kommune indenfor den samme økonomiske ramme. Dette kræver, at tilsyns- og vejledningsfunktionen bliver organiseret som en myndighedsfunktion, der ikke er en del af den daglige drift. Tilsynsfunktionen vil blive organiseret sammen med værgemålssager og magtanvendelse.

  Høring/udtalelse

  ”Tilsynspolitik 2019” forelægges Seniorrådet og Handicaprådet til orientering.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at de kommunale tilsyn varetages af en intern myndighedsfunktion,

  at ”Tilsynspolitik 2019” godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2019

  1. at taget til efterretning

  2. at anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/17681, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om ” Årsredegørelsen for de kommunale tilsyn på plejecentre og leverandører af personlig og praktisk hjælp samt pædagogisk støtte til borgere i eget hjem.

  Tilsynet er sket ved observation og interview af borgere, ledere og medarbejdere. Tilsynet er varetaget af Ernst & Young.

  Tilsynet er afviklet med udgangspunkt i Tilsynspolitikken 2018 med temaerne; Trivsel & Værdighed, Sundhed og Rehabilitering, Dokumentation, Ledelse & Kompetencer, deltagelse i fællesskaber og Beboer og Pårørende råd.

  Der er i alt afviklet 10 uanmeldte tilsyn på plejehjem, herunder ét tilsyn på det selvejende plejecenter Enggården og ét tilsyn på Special- og Rehabiliteringscentret i Rødekro (SRC). Tilsynet har vurderet, at samtlige plejehjem har fået bedømmelsen Godkendt. Det er tilsynets samlede vurdering, at alle plejehjem lever op til Ældre- og Værdighedspolitikken.

  Tilsynet oplever, at den personlige og praktiske hjælp til borgerne på plejehjemmene ydes med afsæt i den rehabiliterende tilgang af kompetente medarbejdere. Der tages hensyn til borgernes mentale og fysiske sundhed ved medinddragelse af borger og pårørende og udarbejdelse af indsatsmål og trivselsskemaer. Flere borgere har oplevet en forbedring i deres funktionsniveau med denne indsats og giver udtryk for at de trives.

  Der er afviklet anmeldte tilsyn ved de to private leverandører og en kommunal leverandør af personlig og praktisk hjælp i Aabenraa Kommune (2 grupper). Samtlige tilsyn har fået bedømmelsen Godkendt.

  Tilsynet oplever, at borgerne får den praktiske og personlige hjælp, de er visiteret til og med den kvalitet, der er bestemt jf. kvalitetsstandarden. Borgerne mødes af medarbejderne med den rehabiliterende tilgang, og der er hele tiden fokus på at forbedre denne arbejdsgang. I sammenhæng hermed er der fokus på at forbedre dokumentationen, således at mål, handlinger og evaluering på de enkelte borgere beskrives kontinuerligt.

  For tilsynene på det socialpædagogiske område gælder:

  • At der arbejdes målrettet på at forbedre borgerens mulighed for at mestre eget liv og at skabe en struktureret hverdag.
  • At der arbejdes på at styrke borgerens evne til at indgå i sociale fællesskaber og aktiviteter med henblik på øget fysisk og psykisk sundhed.
  • At støtten er tilrettelagt på en sådan måde, at det i videst mulig omfang støtter borgerens egne ønsker og drømme.
  • At medarbejderne har løbende fokus på, at borgerne inddrages i at opstille delmål på baggrund ag de langsigtede mål, der opstilles i handleplanen, således at de oplever at have indflydelse og medansvar i eget liv.
  • At medarbejderne støtter borgeren i at fastholde en sund livsstil, både fysisk og psykisk, ved hjælp af motiverende samtaler.

  De enkelte tilsynsrapporter vil blive gjort tilgængelige på kommunens hjemmeside og på Tilbudsportalen.

  Rapporterne kan ligeledes rekvireres i forvaltningen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning,

  at tilsynsrapporten forelægges Seniorrådet og Handicaprådet til orientering.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2019

  1. at taget til efterretning.

  2. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/44672, Sagsinitialer: mjh

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag orienteres om status på aftalen om etableringen af et tværsektorielt telemedicinsk tilbud udbredt til relevante KOL-patienter. Særligt status for medarbejderløsningen i det tværsektorielle telemedicinske tilbud.

  Udbredelsen af telemedicin til borgere skal bidrage til udviklingen af et nært og tæt samarbejdende sundhedsvæsen. Første skridt er borgere med, mens nye relevante patientgrupper med tiden kan tilbydes telemedicin, såfremt erfaringerne er positive, og der foreligger god dokumentation af effekten af det telemedicinske tilbud.

  De strategiske målsætninger er, at:

  • Borgere med KOL oplever med telemedicinsk behandling færre indlæggelser og færre ambulatoriebesøg
  • Borgere med KOL, som tilbydes telemedicinsk, skal opleve øget behandlingskvalitet, mere fleksibilitet og tryghed i hverdagen samt øget sygdomsmestring
  • Det skal være nemt for borgere med KOL og relevante medarbejdere at anvende de telemedicinske løsninger

  Der er i regi af aftalen etableret en fællesoffentlig porteføljestyregruppe med repræsentanter fra de fem landsdele, KL, Danske Regioner, Sundheds- og Ældreministeriet og Digitaliseringsstyrelsen. Gruppen koordinerer blandt andet en række nationale forudsætningsprojekter og monitorerer udviklingen i fremdrift i både centrale og decentrale aktiviteter. Herunder er nedsat fem landsdelsprogrammer, hvorfra repræsentanterne fra de fem landsdele er rekrutteret.

  Landsdelsprogrammerne står i spidsen for den praktiske gennemførelse af udbredelsen, der er forankret i de tværgående sundhedsaftaler. Kommuner og regioner har i fællesskab ansvaret for at sikre fremdrift og gevinstrealisering i udbredelsen.

  Der vil blive orienteret yderligere på mødet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/40999, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Jobcenter Aabenraa har fået tilsagn fra STAR – Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - til projektet ”flere handicappede i job” under puljen ”Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap, 2018-2020” Finanslovskonto 17.59.21.70.  Projektets varighed er fra 1. jan. 2019 til 31. sept. 2020. Der er bevilliget et samlet budget på 1.810.700,00 kr. Projektet gennemføres i samarbejde med Dansk Handicap Forbund.

  Projektets målgruppe er ledige med handicap i Aabenraa Kommune, som enten modtager kontant- eller uddannelseshjælp, ledighedsydelse eller dagpenge. Målgruppen i projektet omfatter alle typer af handicap,  både fysiske, psykiske, kognitive og sensoriske handicap, dog skal der være tale om en varig funktionsnedsættelse.

  Projektets formål er, ud fra en helhedsbetragtning af målgruppens jobmål, ønsker og ressourcer, at øge tilknytningen til arbejdsmarkedet for mennesker med handicap.

  Målet er at deltagerne i projektet oplever en forandring i kommunens fokus på handicap og beskæftigelse, de kompenserende ordninger og jobmatch på ordinære timer. Derudover skal målgruppen opleve en forandring i deres viden om egen situation, handicap, kompensationsmuligheder og muligheder på det lokale arbejdsmarked.

  Projektet skal forsøge at opnå dette ved at implementere en række tiltag i de eksisterende arbejdsgange i kommunen:

  • Screeningsmodel for at identificere relevante borgere til projektet
  • Brug af personlige jobformidlere for deltagerne i projektet
  • Målrettet tilpasning af borgerens CV og brug af MinPlan
  • Fast-track ordning for de kompenserende ordninger
  • Virksomhedsrettet indsats og et efterværn for borgere visiteret til fleksjob.

  Projektet skal screene i alt 1650 borgere på kontanthjælp, dagpenge eller ledighedsydelse og at visiterer 330 borgere ind i projektet. Heraf forventes det, at 288 opnår løntimer i ordinær beskæftigelse.

  Forventet  antal screenede borgere (akkumuleret) i projektet opdelt på ydelsesgrupper.

  Målgruppe

  Medio 2019

  Ultimo 2019

  Medio 2020

  Dagpengemodtagere

  200

  400

  600

  Ledighedsydelse

  100

  200

  300

  Kontanthjælpsmodtagere

  250

  500

  750

  Forventet antal borgere (akkumuleret) visiteret til projektet opdelt på ydelsesgrupper.

  Målgruppe

  Medio 2019

  Ultimo 2019

  Medio 2020

  Dagpengemodtagere

  40

  80

  120

  Ledighedsydelse

  20

  40

  60

  Kontanthjælpsmodtagere

  50

  100

  150

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at forvaltningens orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-01-2019

  Godkendt.

  Sagen sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet.

  Afbud: Kim Brandt.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/3178, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget orienteres i denne sag om evalueringen af tilbuddet om anonym psykologisk rådgivning til unge til og med 25 år.

  Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget godkendte i marts og april 2018, at tilbuddet om anonym psykologisk rådgivning blev forankret i Ungeindsatsen med organisatorisk placering under PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

  Tilbuddet er som planlagt blevet evalueret ultimo 2018.

  Indhold i tilbuddet

  Målgruppen for tilbuddet er alle unge til og med 25 år, der henvender sig om psykologbistand, ikke kun ledige.

  Den indledende kontakt foretages via en vagttelefon, der betjenes af en psykolog i tidsrummet kl. 11.00-18.00 mandag til fredag. Via kontakten med psykologen kan der laves konkret aftale om personlige samtaler til den unge. Den fysiske placering af samtalen aftales med den unge. Der ydes ikke samtaleforløb i private hjem.

  Omfanget af forløbene er berammet til at vare 1-5 samtaler. Forløbene foretages under reglerne for anonym rådgivning, der er organiseret af offentlige myndigheder, og er således ikke omfattet af journalpligt, jf. bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser § 1, stk. 4.

  Da tilbuddet omhandler åben anonym psykologrådgivning, henvises borgere, hvor det viser sig nødvendigt med en behandlingsindsats, til behandling i det ordinære behandlingssystem.

  Evaluering

  Fra 1. juni til 1. december 2018 har der i alt været 64 henvendelser til vagttelefonen. Dette inkluderer kun afsluttede forløb.

  18 af de 64 henvendelser har ikke medført aftale om samtaler og er blevet afsluttet over telefonen. 46 henvendelser har resulteret i aftaler om samtaler med unge, som alle har gennemført et samtaleforløb. Med de 46 unge har der i alt været afholdt 130 samtaler.

  Derudover var 17 unge pr. 1. december 2018 i gang med et samtaleforløb.

  De hyppigste temaer ved henvendelserne er angst, depression, familieproblematikker, sociale problemstillinger og/eller stressproblematikker.

  Ved 50 henvendelser er den unges køn blevet noteret. 76% var piger, mens 24% var drenge.

  Fra oktober til december 2018 er tidspunktet for henvendelserne blevet registreret. Ved 21 henvendelser ser fordelingen således ud:

  • 52% ringede mellem kl. 9 og 12
  • 38% ringede mellem kl. 12 og 15
  • 10% ringede mellem kl. 15 og 18

  Når de unge har ringet uden for vagttelefonens åbningstid, har de kunnet lægge en besked og bede om at blive ringet op.

  Der overvejes i øjeblikket en tilpasning af vagttelefonens åbningstid, da en del unge har ringet før kl. 11, mens få unge har ringet i tidsrummet kl. 15 til 18.

  Økonomi og afledt drift

  I forbindelse med budgettet for 2018 er der afsat 1 mio. kr. i 2018 og 2019 til unge under 26 år til psykologisk rådgivning og behandling indenfor rammen af KIK projekter.

  Fra denne ramme er der til opgaven om anonym psykologisk rådgivning i 2018 og 2019 overført 0,7 mio. kr., og i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. 9. 2018 er der til 2020 tilført resterende 0,6 mio. kr. til dette formål.  Disse midler skal dække løn og drift.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice, Børn og Skole samt Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-02-2019

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  · Status på handleplan for hjemløse.

  · Orientering om møde med Kræftens Bekæmpelse og Røgfri Fremtid.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2019

  Orienteringerne taget til efterretning.