Beslutningsprotokol

onsdag den 6. marts 2019 kl. 15:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Sørensen, Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft, Dorrit Knudsen, Michael Christensen, Ida Smed Metze
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/8931, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalgets sektorbeskrivelse for regnskab 2018 samt oversigter vedr. overførsel af drifts- og anlægsbevillinger fra 2018 til 2018 fremlægges til orientering.

  Sektorbeskrivelse og overførsler skal ikke politisk godkendes i de enkelte udvalg, men vil blive behandlet direkte i Økonomiudvalget og Byrådet.

  Sektorbeskrivelsen for Social- og Sundhedsudvalget vil blive indarbejdet i Aabenraa Kommunes årsberetning for 2018.

  Overførslerne er opdelt i 3 kategorier,

  • Aftalestyrede enheders garantioverførsler (kategori 1)
  • Puljer og projekter (kategori 2)
  • Øvrige overførsler (kategori 3).

  Endvidere indgår overførsler af ikke forbrugte rådighedsbeløb vedr. igangværende anlæg som en del af overførslerne.

  Det bemærkes, at kategori 2 og 3 overførslerne samt overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb vedr. igangværende anlæg godkendes i Byrådet den 27. marts 2019, mens kategori 1 overførslerne er godkendt på Byrådsmødet den 27. februar 2019.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at sektorbeskrivelsen for Social- og Sundhedsudvalget tages til efterretning, og

  at orienteringen vedr. driftsoverførsler samt overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2019

  1. + 2. at taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23303, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om målopfølgning på virksomhedsaftalerne for 2018.

  Alle aftalestyrede enheder i Aabenraa Kommune skal hvert år i januar udarbejde en ’A3-rapport’, der på ca. 2 A4-sider gør status på opnåelsen af kvalitets- og udviklingsmål, aktivitetsmål og økonomi for det foregående års virksomhedsaftale.

  De budgetansvarlige for de forskellige politikområder udarbejder på basis af de aftalestyrede enheders A3-rapporter en ’A2-rapport’, der på ca. 4 A4-sider gør status på opnåelsen af ovennævnte mål indenfor politikområdet, på tværs af aftalestyrede enheder.

  Inden for Social- og Sundhedsudvalgets område er der for 2018 gjort status for politikområderne ’Handicap og Psykiatri’, ’Sundhed og Forebyggelse’ og ’Pleje og Omsorg’.

  A2-rapporterne for de enkelte politikområder er baseret på A3-rapporterne for følgende aftalestyrede enheder:

  Handicap og psykiatri:

  · Autismecenter Syd

  · Hjernecenter Syd

  · Bo & Aktivitet

  · Center for Job & Uddannelse og

  · Center for Socialpsykiatri og Udsatte.

  Sundhed og Forebyggelse:

  · Tandplejen

  · Sundhedsplejen

  · Sundhedcenteret

  · Special- og Rehabiliteringscenteret

  · HjælpemiddelHuset

  · Træning & Forebyggelse

  Pleje og Omsorg:

  · Sygeplejen

  · Hjemmeplejen

  · Plejehjemmene

  · Mad & Måltider.

  De 15 A3-rapporter beror i sagen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at      orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/8931, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Opgørelse over afsluttede anlægsprojekter i 2018 over 2,0 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2,0 mio. kr. er afsluttet,

  Anlægsprojekt     (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Udbygning Lergården

  11.758

  11.001

  757

  Nyt IT-udstyr

  2.000

  1.967

  33

  Velfærdsteknologi

  2.800

  3.065

  -265

  Tandklinikken Kongehøjskolen

  5.750

  5.750

  0

  I alt

  22.308

  21.783

  525

  Samlet set er der for anlæggene et mindreforbrug på 0,525 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at opgørelserne over afsluttede anlægsregnskaber for 2018 med en bruttoudgift på minimum 2,0 mio. kr. godkendes med et mindreforbrug på 0,525 mio. kr. der tilføres kassebeholdningen.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/13487, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  På den godkendte investeringsoversigt til budget 2019-2022 er der i 2019 afsat 3,750 mio. kr. til Velfærdsteknologi.

  Midlerne skal finansiere,

  1. LivingTech Aabenraa, der løfter på vækststrategien, samarbejdet med virksomhederne og afprøver nye teknologier og digitale løsninger
  2. Fremtidssikring af Social- og Sundhedsudvalgets forskellige boformer herunder eksisterende og nye plejeboliger med velfærdsteknologi og digitale løsninger
  3. Forudsætningsskabende aktiviteter herunder fortsat kompetenceudvikling i forhold til kvalitet, ny teknologi og digitale løsninger
  4. Investering i telemedicinsk hjemmemonitorering til KOL-borgere beskrevet som mål i den nye fælleskommunale digitaliseringsstrategi ”Lokal og Digital” indsats 2.4 og indskrevet som mål i aftale mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi for 2018.

  Social- og Sundhedsudvalget har godkendt Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi 2022 med mål for indsatsen og behandlet Handleplan for digital sundhed og velfærdsteknologi.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 3,750 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 og,

  at bevillingen frigives.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2019

  1. at anbefales godkendt.
  2. at anbefales godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  Regnskabsafdelingen har udarbejdet 2018 regnskaber for nedenstående stiftelser og fonde:

  • Günderoths Boligstiftelse

  - Regnskabet udviser et overskud på 29.679,33 kr.

  • Günderoths Skolestiftelse – Nygade 48 m.m., 6200

  - Regnskabet udviser et underskud på -83.679,21 kr.

  • Richelsens Boligstiftelse – Nygade 59, 6200

  - Regnskabet udviser et overskud på 46.412,65 kr.

  • Den Velgørende Fond

  - Regnskabet udviser et underskud på -22.804,54 kr.

  Bestyrelsen for de anførte stiftelser og fonden udgøres af Social- & Sundhedsudvalget sammen med pastor Jørgen Jørgensen, Aabenraa Sogn.

  Indstilling

  Social- og Sundhed indstiller,

  at regnskaberne tages til efterretning og godkendes iflg. underskriftsblad.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2019

  Sagen udsat til næste møde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2495, Sagsinitialer: JMPL

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende kvalitetsstandard for Aabenraa Kommunes misbrugsbehandling.

  Byrådet skal mindst hvert andet år godkende kvalitetsstandard for misbrugsbehandling, der beskriver Rusmiddelcentrets tilbud efter Serviceloven § 101 og § 107 samt Sundhedsloven § 141 og 142.

  Formålet med kvalitetsstandarden er at sikre de rette overordnede rammer for behandlingstilbud til borgere med alkohol eller stofmisbrug og deres pårørende. Derfor fastsætter kvalitetsstandarden de overordnede målsætninger, værdier og temaer for misbrugsindsatsen ved kommunens Rusmiddelcenter. Et eksempel herpå er Rusmiddelcentrets fokus på at støtte borgeren under behandlingsforløbet i forhold til fastholdelse af uddannelse og beskæftigelse.

  Der er kun foretaget redaktionelle ændringer i kvalitetsstandardens opbygning i forhold til den tidligere godkendte kvalitetsstandard.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at kvalitetsstandard for misbrugsbehandling godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Udvalg anmoder forvaltningen om en orientering om fokusområder, økonomi og aktivitet mv. på Rusmiddelområdet.  

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/22799, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om driftsstatus i tandplejen samt om en fornyet strategi i forhold til nedbringelse af efterslæbet på undersøgelser og behandlinger indenfor børn og unge-delen i Tandplejen.

  Efterslæbet i tandplejen kan deles op i to områder; undersøgelser og behandlinger.

  For så vidt angår forsinkelser på undersøgelser, er der sket en klar forbedring siden sidste status til udvalget i oktober 2018. Den gennemsnitlige forsinkelse er faldet med 27 % fra 133 dage i august 2018 til 100 dage i februar 2019. Dette er dog stadig langt fra målet om en gennemsnitlig forsinkelse på 50 dage.

  For så vidt angår forsinkelser på behandlinger, er den gennemsnitlige ventetid steget fra 52 dage i august 2018 til 69 dage i februar 2019. Dette sker efter en forbedring henover efteråret 2018, som desværre er afløst af en forværring, da en tandlæge stopper.

  I det vedhæftede notat kan ses yderligere detaljer i udviklingen af efterslæbet.

  Tandplejen har henover efteråret 2018 arbejdet særligt med fire indsatser for at nedbringe efterslæbet på både undersøgelser og behandlinger. Indsatserne forventes fortsat og udvidet i 2019. Indsatserne er:

  1. Rekruttering af personale, der kan bidrage til at nedbringe efterslæb

  Der har af flere omgange været forsøgt at rekruttere fuldtidstandlæger. Det er lykkes at ansætte en tandlæge 1 dag om ugen fra 1. april, men samtidig stopper en fuldtidstandlæge ved udgangen af februar 2019. For at imødekomme flaskehalsproblematikkerne i forhold til tand-lægeressourcer er der ansat to tandplejere, der med deres faglighed bidrager til at nedbringe efterslæbet på undersøgelser.

  Stillingsopslag ift. tandlæge er slået op og Tandplejen er i dialog med kommunens privatpraktiserende tandlæger i håbet om at kunne rekruttere i kombinationsstillinger. Hvis det ikke er muligt at finde tilstrækkeligt med tandlægetimer vil tandplejen kigge på muligheden for at rekruttere yderligere tandplejertimer. Sidstnævnte kan dog kun bidrage til at nedbringe efterslæbet på undersøgelser.

  2. Nedbringelse af afbud, udeblivelser og aflysninger

  Nye udeblivelsesprocedurer med bl.a. øget fokus på at kontakte forældre hvis børn udebliver, er indført og bidrager løbende til at nedbringe de undersøgelser med størst forsinkelse.

  3. Tilpasning mellem kapacitet og børnetal på de enkelte klinikker

  De børn, der på grund af vakant tandlægestilling på Kongehøjklinikken ikke var tilknyttet en tandlæge er for en stor dels vedkommende flyttet til Tinglevklinikken, og en del er blevet fordelt på de to tilbageværende tandlæger på Kongehøjklinikken. Med yderligere en tandlæge, der mangler på Kongehøjklinikken, bliver en tandlæge fra Høje Kolstrupklinikken flyttet hertil tre dage om ugen, og der afsættes en ekstra tandplejerdag. På den måde er udfordringerne nogenlunde ligeligt fordelt på klinikkerne men kapaciteten passer fortsat ikke til børnetallet.

  4. Delvis udlægning af arbejdsopgaver til områdets privatpraktiserende tandlæger

  For hurtigere at nedbringe ventetider på undersøgelser og behandlinger har Tandplejen i andet halvår 2018 opfordret de 16-17-årige til at vælge privat tandlæge nu og ikke først, når de fylder 18 år. Lovgivningen giver 16-17-årige frit valg mellem offentlig og privat tandpleje. Privat tandpleje er også gratis for borgeren, idet den private tandlæge sender regning for almindelig undersøgelse og behandling til den kommunale tandpleje.

  I august 2018 havde ca. 13 % af de unge 16-17-årige valgt en privat tandlæge. Niveauet er nu på ca. 17 %, så den frivillige opfordring har ikke haft betydende effekt. Hvis det ikke lykkes at rekruttere tilstrækkeligt personale, kan det blive nødvendigt at bede de privatpraktiserende tandlæger om i en periode at overtage hele gruppen eller en langt større andel end nu. Der vil i givet fald blive indledt en dialog med kommunens privatpraktiserende tandlæger herom.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.  

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2019

  Taget til efterretning.

  Sagen forelægges med henblik på belysning af handlemuligheder.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/24669, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om mulighed for tobaksforebyggelse gennem indsatsen X:IT.

  Sundhed er vigtigt for opnåelse af det gode liv. Rygning er den vigtigste forebyggelige årsag til tab af gode leveår, fordi personer, der ryger, har ringere helbred, oftere er afhængig af hjælp i deres sidste leveår, oftere får førtidspension og generelt har dårligere selvrapporteret livskvalitet. Rygning er generelt den risikofaktor, som regnes som den farligste i forhold til udvikling af kroniske sygdomme som bl.a. KOL og hjertekarsygdomme.

  Rygelovens indførelse i 2007, som begrænsende muligheden for at ryge i det offentlige rum, har bidraget betydeligt til at færre danskere ryger i dag. Den seneste sundhedsprofil viste imidlertid en stigning i bl.a. andelen af daglige og lejlighedsvise rygere i Region Syddanmark:

  Aldersgruppe

  2013

  2017

  16-24 år

  26,3 %

  27,3 %

  25-34 år

  22,6 %

  27,2 %

  Kræftens Bekæmpelse vurderer, at 80 % af borgere, som ryger, er startet med at ryge, inden de fylder 18 år.

  Aabenraa Kommune partner i Røgfri Fremtid, der er et initiativ fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Herigennem er kommunen blevet præsenteret for nogle muligheder for tobaksforebyggelse i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse jf. vedlagte dialogmøde referat.

  Det gælder bl.a. muligheden for igangsættelse af konceptet X:IT, der er en indsats til forebyggelse af rygestart blandt elever i 7.-9. klasse. Indsatsen indeholder tre del-elementer, der bl.a. omfatter indgåelse af en kontrakt mellem elev og forældre, hvor eleven lover at være røgfri. Indgåelsen af aftalen er tiltænkt at give forældrene en anledning til at starte en samtale om rygning. Hvis aftalen bliver overholdt, deltager eleven i lodtrækning om en præmie. Konceptet er nærmere beskrevet i vedlagte brochure.

  Fra 2010-13 blev X:IT evalueret af Center for Interventionsforskning ved Syddansk Universitet. Evalueringen viste, at X:IT-skoler har omkring en fjerdedel færre rygere end andre skoler. Vedlagt sagen er et estimeret budget baseret på tal fra Kræftens Bekæmpelse. Omkostningerne vurderes at være 66.063 kr. årligt, og dækker primært over udgifter til koordination af indsatsen samt præmiering af overholdte aftaler.

  Indstilling

  Social- & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2019

  Forvaltningen anmodes om beslutningsoplæg på næste møde med henblik på finansiering og iværksættelse.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/19918, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om frit valg på genoptræningsområdet.

  Folketinget vedtog den 24. maj 2018, at borgere udskrevet fra sygehus med genoptræningsplan har ret til frit valg af leverandør til genoptræning. Denne ret træder i kraft, såfremt borgers kommune ikke kan tilbyde opstart af genoptræning senest syv kalenderdage efter udskrivning fra hospitalet. Denne behandling hos privat leverandør finansieres af kommunen. 

  Det frie valg gælder først og fremmest genoptræning efter sundhedslovens § 140, hvilket omfatter basal og avanceret genoptræning. Basal genoptræning dækker typisk over enkle og afgrænsede funktionsnedsættelser, hvor der sjældent har været komplikationer. Dette kan f.eks. være en korsbåndsskade eller skulderfraktur. Avanceret genoptræning dækker typisk over omfattende funktionsnedsættelser, som kan have stor betydning for flere aspekter i borgerens liv. Dette dækker f.eks. over hjerneblødninger, blodprop eller borgere med KOL.

  Siden lovens vedtagelse er der pågået arbejde med praktisk implementering af lovgivningen, og der er oprettet et datterselskab under Statens og Kommunernes Indkøbsservice ved navn FritValgService. Selskabet har ansvaret for at udvikle, implementere og drifte det frie valg.

  FritValgService åbnede for borgerdelen på deres fritvalgsportal den 18. februar, hvorfor fritvalgsordningen i praksis trådte i kraft på denne dato. I første omgang er der kun åbnet for frit valg for den basale genoptræning. Målsætningen fra FritValgService er at den avancerede genoptræning kan implementeres ultimo 2019, hvilket dog afhænger af erfaringerne fra den basale genoptræning.

  Borgerportalens åbning betyder således, at såfremt Træning & Forebyggelse ikke kan tilbyde borgere opstart af basale genoptræningsforløb indenfor syv dage, har borgere ret til at vælge en privat leverandør.

  Per 20. februar er der i den jyske del af Region Syddanmark oplyst ca. 30 private behandlingssteder. Af disse er tre beliggende i Aabenraa Kommune, mens de nærmeste udenfor kommunen er beliggende i Haderslev og Sønderborg.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/22386, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om evalueringen af tre projekter under Sundhedsstyrelsens pulje til ”Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper”.

  Primo 2018 fik kommunen bevilliget midler til at gennemføre tre projekter i 2018. Projekterne og konklusionerne var:

  Videreudvikling, standardisering og udbredelse af digital livsstilsintervention (LIVA) (0,810 mio. kr.):

  Projektet har haft succes med at rekruttere borgere. Dette har resulteret i en tilgang til LIVA-platformen på 163 borgere med eller i risiko for at udvikle diabetes. Der kan endnu ikke siges meget om fastholdelse og effekt af projektet, da dette måles over seks måneder og derfor er alle data ikke endnu ikke indsamlet. Der ses dog allerede en positiv effekt for så vidt angår deltagernes vægttab. De positive erfaringer fra projektet omkring opsporing af borgere til platformen videreføres til det fremtidige arbejde. Opstartssamtalen, der er udviklet i projektperioden, er ligeledes videreført, således at denne nu indgår i alle borgeres forløb.

  Projektet har brugt alle tildelte midler.

  Styrkelse af det tværfaglige samarbejde omkring udsatte borgere i bosteder og bostedslignende tilbud i Aabenraa Kommune (1,116 mio. kr.):

  Projektet kom senere fra start end planlagt pga. vanskeligheder ved at rekruttere sygeplejersker. Der var derfor først opstart i april, og de afsatte timer til projektet måtte reduceres til omkring halvdelen. Trods den sene igangsætning og de færre timer er erfaringerne fra projektet positive og viser god effekt af det tværfaglige samarbejde. Projektet har et markant mindreforbrug på 0,770 mio. kr. Dette skyldes i vid udstrækning de nævnte rekrutterings- og timeudfordringer. Forvaltningen har været i dialog med Sundhedsstyrelsen omkring overførsel af midlerne til 2019, men dette har ikke været muligt. Derfor tilbagebetales midlerne til Sundhedsstyrelsen. 

  På Social- og Sundhedsudvalget den 16. januar 2019 afsatte udvalget 0,221 mio. kr. gennem midler til sundhedsfremme og forebyggelse til en fortsættelse af projektet i 2019. 

  Bygge bro for akutte patientforløb (0,877 mio. kr.):

  Dette projekt har også været påvirket af rekrutteringsvanskeligheder blandt sygeplejersker. Dette har betydet, at både Aabenraa Kommune og Sygehus Sønderjylland har haft vanskeligt ved at afsætte personaleressourcer til oplæring i brugen af skærmløsninger.

  Projektet viser blandede resultater. På den ene side har personalet tilkendegivet, at skærm-teknologien har været meget let anvendeligt og den visuelle kontakt har været meget meningsgivende – særligt ved komplekse patientforløb. På den anden side har projektet dog ikke vist sig at have en effekt på antallet af utilsigtede hændelser, ligesom det heller ikke antages at projektet har haft en positiv indvirkning på antallet af genindlæggelser. Projektets primære værdi ligger i dannelsen af relationer mellem kommunen og FAM og i overbringelse af informationer/viden om områder, der ikke kan måles og vejes. Den borgeroplevede værdi af en mere glidende sektorovergang vurderes at være høj.

  Med disse erfaringer in mente blev projektet udbredt til de øvrige sønderjyske kommuner ultimo 2018.

  Projektledelsen i projektet har vist sig mere effektiv end først antaget, hvorfor projektet har et mindreforbrug på omkring 0,150 mio. kr. Disse midler tilbageføres til Sundhedsstyrelsen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7495, Sagsinitialer: mjh

  Sagsfremstilling

  Der orienteres på mødet om status for det kommende sundhedshus i Aabenraa by.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Bedre Psykiatri, Landsforeningen for Pårørende: Invitation til regionskonference omkring pårørendeinddragelse, torsdag den 28. marts 2019.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2019

  Der blev endvidere orienteret om KL debatmøde om Det Gode Ældreliv.

  Taget til efterretning.