Beslutningsprotokol

onsdag den 3. april 2019 kl. 15:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Sørensen, Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft, Dorrit Knudsen, Michael Christensen, Ida Smed
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-04-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/30062, Sagsinitialer: TFRA

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til forslag til etablering af tilbud til aflastning af pårørende til yngre demente.

   

  Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 5. december 2018, at 0,413 kr. skal reserveres til etablering af tilbud til aflastning af pårørende til yngre demente. Det blev på samme møde besluttet, at forvaltningen skal udarbejde og forelægge udvalget et konkret forslag.

   

  Forslag

  Formål med indsatsen er at aflaste de pårørende og dermed styrke deres livskvalitet. Forslaget er udarbejdet af forvaltningens Demensforum i dialog med Demenskoordinatorerne og med input fra interviews med to familier til yngre demente.

   

  Målgruppen er yngre demente i eget hjem. Der er på nuværende tidspunkt 16 borgere med demens under 65 år tilknyttet demenskoordinatorerne. Det faktiske antal er formenligt højere, men det er ikke muligt at opgøre, idet kommunen ikke har kontakt til alle demente.

   

  Det anbefales, at der etableres et fleksibelt aktivitetstilbud, hvor de demensramte og deres pårørende selv er med til at præge aktiviteterne. Forvaltningen foreslår, at forankre en aktivitetskoordinator under Kirsebærhavens ledelse. Herved sikres en tæt kobling til eksisterende aktivitetstilbud, nem adgang til lokaler samt bus til aktiviteter ud af huset.

   

  Selvom aktivitetskoordinatoren forankres på Kirsebærhaven er det et matrikelløst tilbud, og aktiviteterne vil ved behov også foregå på andre lokationer i kommunen.

   

  Dette tilbud vil støtte de yngre demente i at deltage i eksisterende og nye aktiviteter samt afholde netværksgrupper. Aktivitetskoordinatoren vil have fokus på borgerens behov og ud fra dette vælge meningsfulde aktiviteter. En målrettet indsats vil typisk bestå af et eller flere elementer, f.eks.:

  -         Aktiviteter med fokus på at give tid og frirum til pårørende.

  -         Aktiviteter, der giver pårørende tid sammen med deres nærtstående med demens, så de kan få gode oplevelser sammen.

  -         Aktiviteter med fokus på at give de yngre demente et fælleskab med andre yngre demente.

   

  Tidsplan:

  Maj 2019:  Ansættelse af aktivitetskoordinator

  Juni 2019:  Opsporing og indledende samtaler

  Aug. 2019:  Opstart på aktiviteter

  April 2020:  Evaluering af indsats

  Økonomi og afledt drift

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 5. december 2018 (pkt. 136) at afsætte 0,413 mio. kr. årligt til etablering af aflastningstilbud til aflastning af pårørende til yngre demente. Midlerne er finansieret af de 0,613 mio. kr. årligt, som er Aabenraa Kommunes andel af de 60 mio. kr. årligt, der er afsat til aflastning af pårørende.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at forslag til etablering af tilbud til pårørende til yngre demente godkendes,

  at tilbuddet fra og med 2019 finansieres af øremærkede midler 0,413 mio. kr. til formålet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-04-2019

  1. og 2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/22736, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag beslutte, om der skal oprettes et rådgivnings- og vejledningstilbud vedr. spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd under Center for Socialpsykiatri og Udsatte (CSU). 

   

  På udvalgsmødet den 7. november 2018 i sag 126 om samarbejde med Landsforeningen mod spiseforstyrrelser (LMS) besluttede udvalget, at det daværende samarbejde med LMS ikke skulle fortsætte pga. den lave aktivitet i tilbuddet. I forlængelse heraf ønskede udvalget en redegørelse for, hvordan indsatsen overfor spiseforstyrrede og pårørende fortsætter.

   

  Som beskrevet i sagsfremstillingen til sagen fra den 7. november 2018 er der en række øvrige tilbud til målgruppen bl.a. i PPR’s åbne rådgivning eller via Headspace. I disse tilbud er der dog ikke specialviden om området, som der kan være behov for, når bl.a. pårørende efterspørger råd og vejledning. CSU har erfaring med, at der ofte efterspørges viden omkring, hvad man som pårørende selv kan gøre, samt indblik i øvrige muligheder for hjælp og henvisning hertil. For at imødekomme denne efterspørgsel foreslår Social og Sundhed etablering af en rådgivnings- og vejledningsfunktion under CSU.

  Funktionen vil bl.a. indeholde følgende:

   

  • Tilbud om åben rådgivning hvor forældre, pårørende og andre berørte kan henvende sig anonymt og uden forudgående henvisning.
  • Individuel rådgivning udenfor den åbne rådgivningstid.
  • Oplysning om og markedsføring af øvrige tilbud via forskellige medier og digitale platforme.
  • Oplysningsvirksomhed på relevante uddannelser, herunder mulighed for sparring med studievejledere m.v.
  • Opstart og facilitering af selvhjælpsgrupper og ”pårørende café” m.v.

   

  Funktionen vil også indeholde fokus på de forebyggende og opsporende opgaver på området, herunder etablering af samarbejde med øvrige relevante aktører som f.eks. Headspace, SIND og Bedre Psykiatri.

   

  Såfremt tilbuddet etableres vil der løbende blive foretager evalueringer af aktiviteter som antal henvendelser, deltagere i rådgivningstilbud, selvhjælpsgrupper m.v.

   

  En nærmere beskrivelse af tilbuddet fremgår af vedlagte bilag.

  Økonomi og afledt drift

  Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 5. december 2018 (pkt. 132), at der fra 2019 årligt blev øremærket 0,750 mio. kr. til Forebyggelse og investering i udvikling. Heraf godkendte udvalget den 16. januar 2019, at der blev afsat 0,3 mio. kr. af midlerne til Sundhedsfremme og Forebyggelse.

   

  En årlig udgift på 0,123 mio. kr. til tilbuddet i Center for Socialpsykiatri foreslås finansieret af disse øremærkede midler.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at der etableres rådgivnings- og vejledningsfunktion vedr. spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd,

   

  at der årligt afsættes 0,123 mio. kr. til tilbuddet, finansieret af puljen til ”Forebyggelse og Udvikling”,

   

  at der evalueres på funktionens aktivitetstal første gang pr. 31. oktober 2019.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-04-2019

  1., 2. og 3. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/24669, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag træffe beslutning om mulig finansiering og videre proces for tobaksforebyggelsesindsatsen X:IT.

   

  Udvalget blev d. 6. marts 2019 orienteret om tobaksforebyggelsesindsatsen X:IT fra Kræftens Bekæmpelse. Udvalget var umiddelbart positiv overfor at understøtte, at indsatsen kan opstartes i Aabenraa Kommune og ønskede derfor et beslutningsoplæg.

   

  Vedlagt sagen er et estimeret budget, en oversigt over skoler med overbygning i Aabenraa Kommune og en opgørelse over arbejdsopgaver og tidsforbrug forbundet med X:IT ud fra Kræftens Bekæmpelses erfaringer med programmet.

  Det antages i beregningerne i bilaget, at 5 af 10 skoler med overbygning i Aabenraa Kommune ønsker at deltage i X:IT. Omkostninger i forbindelse med central og lokal koordination, deltagelse i workshop og præmiering mv. estimeres at være 66.769 kr. årligt. Herudover indeholder X:IT programmet undervisning, hvor deltagende klasser årligt skal have 8 lektioner om emnet rygning, som vil skulle lægges ind i de pågældende skolers årsplaner.

   

  Finansiering foreslås gennem midler afsat til implementering af SundSkole 2020. Udvalget har således tidligere forpligtet sig til at medfinansiere SundSkole gennem bidrag til den centrale koordination af indsatsen og midler til en aktivitetspulje, som kan søges af de lokale sundheds- og bevægelsesråd. Finansieringen af X:IT kan tages af sidstnævnte, således, at der vil være færre midler at søge til lokale bevægelsesaktiviteter men til gengæld mulighed for at prioritere midler til et andet tiltag, som vil understøtte intentionen bag SundSkole2020.

  Økonomi og afledt drift

  De 0,067 mio. kr. til implementering af SundSkole 2020 er foreslået finansieret af Sundhedsfremmme og Forebyggelse, hvor der i budget 2019 er budgetteret med 0,332 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at overbygningsskolerne i kommunen får tilbud om at implementere X:IT i 2019 finansieret af midler afsat til SundSkole2020.

   

  at udvalget tager fornyet stilling til finansiering af X:IT i 2020  på overbygningsskolerne ultimo 2019 på baggrund af erfaringerne i 2019.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-04-2019

  1. og 2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/31552, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag med reference til temamødet den 20. februar 2019 tage stilling til et forslag om gradvis omlægning af tryghedsboliger på Rise Parken til 12 plejeboliger. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget om aktivitetscenter på Birkelund Plejehjem og flytning af tryghedsboliger, der behandles i særskilt sag på dagsordenen.

   

  I forbindelse med etablering af Rise Parken blev det besluttet at etablere 12 plejeboliger til borgere med behov for mere individuel plads. Disse boliger har i en årrække været anvendt til tryghedsboliger. Boligerne foreslås nu gradvist omlagt til plejeboliger, så de kan indgå i kommunens plejeboligkapacitet.

   

  De nuværende beboere i tryghedsboligerne forbliver beboere i tryghedsboliger, men ved ledighed konverteres tryghedsboligen til en plejebolig.

   

  Der er 2 overordnede mål med omlægning af tryghedsboligerne på Rise Parken:

   

  1. At optimere udlejningen af ældreboligerne ved Birkelund Plejehjem.
  2. At opnormere antallet af plejeboliger.

  Økonomi og afledt drift

  Etablering af 12 plejeboliger på Rise Parken vil betyde behov for ekstra midler til plejeboliger.

   

  2019 1 plejebolig

  261.000 kr.

  2020 4 plejeboliger

  1.305.000 kr.

  2021 5 plejeboliger

  2.610.000 Kr.

  2022 2 plejeboliger

  3.132.000 Kr.

  Fra 2022

  3.132.000 Kr.

   

  Finansiering af plejeboligerne forudsættes at ske indenfor det ydelsesbaserede budget til hjemmehjælp.

  Høring/udtalelse

  Sagen høres i Seniorrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at tryghedsboligerne på Rise Parken gradvist omlægges til plejeboliger,

  at der etableres 12 plejeboliger på Rise Parken finansieret indenfor det ydelsesbaserede budget til hjemmehjælp,

  at sagen høres i Seniorrådet forud for endelig godkendelse.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-04-2019

  1. og 2. at principgodkendt.
  1. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/24995, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag med reference til temamødet den 20. februar 2019 drøfte et forslag om en åbning af et aktivitetscenter på Birkelund plejehjem. Aktivitetscenteret og dets aktiviteter henvender sig til beboerne i ældreboligerne samt ældre borgere i lokalområdet og beboerne på Birkelund plejehjem.

   

  Forslaget går ud på, at der etableres en funktion som aktivitetsmedarbejder snarest muligt. Som udgangspunkt 30-32 timer ugentligt. Når medarbejderen er ansat, inddrages de forskellige målgrupper i en konkret udformning af de aktiviteter som skal finde sted på aktivitetscenteret. Den organisatoriske forankring af aktivitetscenteret afklares administrativt.

   

  Etablering af et aktivitetscenter skal understøtte en samtidig gradvis etablering af tryghedsboliger i ældreboliger ved Birkelund. Etablering af tryghedsboliger vil ske samtidig med, at disse gradvist omlægges til plejeboliger på Rise Parken, hvilket behandles i særskilt sag på dagsordenen.

   

  Udvalget har tidligere i sag 89 den 16. august 2018 taget stilling til, at borgere i tryghedsboliger kan forvente at der tilbydes deltagelse i fællesaktiviteter og at der i nødvendigt omfang tilbydes deltagelse i fællesmåltider, ligesom borgeren kan visiteres til døgnkost. De bevilligede midler til tryghedsboliger, som udgør 50.000 kr. pr borger, vil i takt med at der visteres borgere til boligerne blive tilført Birkelund Plejehjem med 50.000 kr. til opgaven pr. visiteret borger.

   

  I aktivitetscentret kan der planlægges med et bredt tilbud af forskellige aktiviteter med fokus på folks ressourcer og interesser. Aktiviteterne skal tage hensyn til de forskellige målgruppers funktionsniveau samt ønsker, således at beboerne i ældreboligerne, de ældre borgere fra lokalsamfundet og plejehjemmets beboeres ønsker til aktiviteter tilgodeses.

   

  Det kan være kreative, sociale eller fysiske aktiviteter, som tilbydes på centret. Bruger- og pårørenderådet ved Birkelund, frivilligforeningen ’’Birkelunds venner’ samt Seniorrådets repræsentanter inddrages aktivt i den nærmere udformning.

   

  Ud af de 24 ældreboliger på Kobbermøllevej har der i første del af 2019 været i ca. 5 ledige boliger og i hele 2018 var der i gennemsnit ca. 7 ledige boliger, svarende til en samlet tomgangshusleje på ca. 416.000 kr. i 2018.

  Økonomi og afledt drift

  Udgiften til åbning af et aktivitetscenter på Birkelund plejehjem forventes finansieret ved mindre udgifter til tomgangshusleje i ældreboligerne på Kobbermøllevej. Et eventuelt yderligere behov for finansiering vil kunne ske ved omlægninger inden for politikområdet Ældre.

  I 2. halvår af 2019 ansættes en aktivitetsmedarbejder med 30-32 timer ugentligt. På længere sigt kan der blive tale om yderligere ansættelse af en medarbejder. Udgiften til en aktivitetsmedarbejder udgør 0,290 mio. kr. årligt.

   

  Det bemærkes, at udgifterne til lejetab vedr. Kobbermøllevej i 2018 udgjorde 0,416 mio. kr.

   

  De samlede udgifter til åbning af et aktivitetscenter på Birkelund Plejehjem kan opgøres til,

   

  1.000 kr.

  2019

  2020-2023

  Aktivitetsmedarbejder

  145

  290

  Løbende drift

  25

  50

  Samlede udgifter

  190

  340

   

   

  Høring/udtalelse

  Sagen høres i Seniorrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at der arbejdes videre med at åbne et aktivitetscenter på Birkelund plejehjem, med særligt fokus på beboerne på Kobbermøllevej,

   

  at udgifterne i 2018 på 0,190 mio. kr. og i 2020-2023 på 0,340 mio. kr. årligt finansieres via forventede mindre udgifter til tomgangshusleje til ældreboligerne på Kobbermøllevej.

   

  at sagen høres i Seniorrådet forud for endelig godkendelse.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-04-2019

  1. og 2. at principgodkendt.
  1. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/35834, Sagsinitialer: JMPL

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om optimering og omlægning af arbejdsgange i Sygeplejen.

   

  Optimeringen sker på baggrund af de udfordringer, som Sygeplejen står overfor. Udfordringerne er:

   

  • Et stort patient- og medarbejderflow
  • Øget opgaveglidning fra region til kommune
  • Rekrutteringsvanskeligheder i Sygeplejen
  • Sårbar styringsdel i Sygeplejen i den nuværende form, da centrale opgaver er placeret ved enkeltpersoner
  • Stigende kompleksitet i Sygeplejens opgaver og høje faglige krav dertil
  • Store krav til den enkelte sygeplejerskes selvstændighed og egen stillingtagen på et meget tidligere tidspunkt i sygeplejerskens karriereforløb nu end tidligere
  • Høj indlæringskurve og høje krav til nyansatte sygeplejersker i forhold til såvel det administrative – herunder dokumentation – som det at kunne anvende og mestre procedurer
  • Den demografiske udvikling med flere multisyge, ældre borgere.

   

  Hensigten med forandringerne er at skabe mest mulig effekt for borgeren i kombination med optimering af den lokale styring og forbedret arbejdsmiljø i Sygeplejen.

   

  Der sigtes mod gennemsigtighed og stabilitet i Sygeplejens koordinering, samt mere effektive arbejdsgange gennem oprettelse af understøttende og koordinerende funktioner og samtidig understøttelse af basissygeplejerskens arbejde ved at skabe yderligere rum til kerneopgaven.

   

  Desuden sigtes der mod mindre sårbarhed i planlægningen, da tidligere enkeltmandsdimensionerede opgaver flyttes til teambaserede opgaver, hvorved flere kan varetage dem.

   

  Sygeplejen søger at imødekomme udfordringerne gennem en proces, hvor der er sigte på det gode arbejdsmiljø med indflydelse, samarbejde og koordinering, samt prioritering af indsatserne og effektiv opgaveløsning.

   

  Endvidere løfter tiltagene på Budget 2019-2022, hvor det blev politisk vedtaget, at spare 0,600 mio. kr. i 2019, 0,800 mio. kr. i 2020 og 1,000 mio. kr. årligt i 2020-2022 på medicindispensering. Dette skal ske gennem både reduktion i antal gange borgerne kan modtage hjælp til medicindispensering, men også ved at oprette lokationer i kommunens større byer uden sygeplejeklinikker. Borgerne kan således møde op her og modtage hjælp til dispenseringen. Endvidere er tiltagene i overensstemmelse med det godkendte serviceniveau for Sygeplejen, hvor sygepleje i udgangspunktet leveres på klinikker.  

   

  Optimeringen i Sygeplejen sker gennem tre spor:

   

  1)     Oprettelse af et koordinerende team – TeamConnect - der arbejder med administrative og borgerrettede opgaver samt koordination af samarbejde

  2)     Øget brug af klinikker, herunder satellitklinikker i lokalområder

  3)     Øget brug af skærmbesøg, som er under udrulning i område Syd, hvorefter område Nord starter op

   

  Målene med ændringerne er:

   

  • At understøtte den udekørende sygeplejerske maksimalt, så der er rum til at koncentrere sig om kerneopgaven og sikre effekt for borgeren
  • At optimere styringen ved at der er opbygget og sikret en central koordination i form af et koordinerende team, benævnt TeamConnect
  • At prioritere og øge antallet af borgere der benytter klinikker og skærmløsninger
  • At bidrage til et sundt arbejdsmiljø ved at skabe synlighed og medindflydelse på planlægningsdelen

   

  Tidsplanen er, at forandringerne iværksættes pr. 1.april 2019.

   

  Der vil i oktober 2019, når ændringerne er implementeret, blive foretaget en evaluering, hvor der vil blive vurderet på:

   

  • Kvaliteten af det planlægningsmæssige og koordinerende arbejde, som TeamConnect udfører
  • Basissygeplejerskens tid og kvalitet i udførelsen af kerneopgaven i forhold til effekt for borger
  • Om der er sket en øget tilgang til klinik- og skærmbesøg

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning. 

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-04-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/38335, Sagsinitialer: JMPL

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget orienteres i denne sag MI/KAT/GO-metoden (MOVE) i misbrugsbehandlingen til unge i alderen 15-25 år.

   

  MOVE er en helhedsorienteret behandlingsmetode i misbrugsbehandlingen. Ud over at fokusere på selve rusmiddelbruget arbejdes der også med at styrke den unges ressourcer og fjerne psykiske, fysiske og sociale barrierer, der kan stille sig i vejen for at begrænse eller helt ophøre med brugen af rusmidler.

   

  Det påhviler kommunalbestyrelsen at tilbyde vederlagsfri lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler til stofmisbrugere (substitutionsbehandling). Denne forpligtigelse fremgår af sundhedslovens § 142, stk. 1.

   

  MOVE har baggrund i et metodeprojekt, der blev afprøvet i 2014 til 2018 af Socialstyrelsen til stofmisbrugsbehandling til unge i alderen 15 til 25 år. Aabenraa Kommune deltog i metodeprojektet, hvor Rusmiddelcenter Aabenraa og Hus til Unge samarbejdede om misbrugsbehandling af unge 15-25 årige.

   

  Samarbejdet i metodeprojektet har medført en struktureret og forstærket rusmiddelbehandling. Desuden er kompetenceløftet hos medarbejderne via indsigten i og erfaringen med MOVE både væsentlig og en forudsætning for et videre samarbejde. Projektperioden har vist, at de medarbejdere, som deltog i projektet, opnående betydelige terapeutiske færdigheder, der har bevirket, at arbejdet med stofmisbrugsbehandlingen lykkes bedre. Der er et ønske om, at alle medarbejdere i begge enheder uddannes i og arbejder med MOVE. Ligeså ønskes der et samarbejde mellem enhederne og med andre instanser, der arbejder med unge om forebyggelse og tidlig opsporing af unge på vej ud i misbrug.

   

  MI/KAT/GO (nu MOVE) opnåede i projektperioden gode resultater og har vist sig effektiv til at behandle rusmiddelbrug hos unge mellem 15 og 25 år. Effektevalueringer viste, at MI/KAT/GO var den mest effektive af fire afprøvede metoder. 50 procent af de unge, der blev interviewet 9 måneder efter indskrivning i behandling, oplyste, at de var stoffrie. Metoden fastholdt de unge i behandling og nedbragte andelen af unge, der begår kriminalitet samt øgede andelen af unge i uddannelse.

   

  I december 2018 udgav Center for Rusmiddelforskning en evaluering af effekten, implementeringen og de økonomiske omkostninger ved de forskellige behandlingsmetoder, men allerede i 2017 udgav Center for Rusmiddelforskning en foreløbig effektevaluering. Effektevalueringen viste, at MOVE er en effektiv metode til opnåelse af stoffrihed.

   

  Socialstyrelsen har på baggrund af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) foretaget en økonomisk vurdering af metoden MI/KAT-GO (nu kaldet MOVE). Den økonomiske vurdering af metoden viste, at MOVE giver en nettogevinst efter det tredje år, og at metoden er omkostningseffektiv for den offentlige sektor sammenlignet med almindelig rusmiddelbehandling. De økonomiske omkostninger bestod af udgifter til gavekort og flere samtaler til de unge end i anden almindelig rusmiddelbehandling.

   

  De positive økonomiske konsekvenser skyldes, at de unge, som har fået behandling med MOVE, får færre sundhedsydelser og modtager færre overførselsindkomster sammenlignet med borgere i den almindelige rusmiddelbehandling.

   

  Desuden har en implementeringsanalyse, udført af VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) vist, at der er sket et kompetenceløft blandt de behandlere, der arbejdede med metoden.

   

  Rusmiddelcenteret og Hus til Unge ønsker at fortsætte samarbejdet med henblik på at opnå resultater for alle unge i misbrugsbehandling, dvs. at flere unge er stoffrie, at flere unge fastholdes i behandling samt at flere unge undgår eller nedbringer omfanget af kriminalitet. Desuden at arbejde med flere indgange til unge, der ønsker behandling af misbrug.

  Økonomi og afledt drift

  Finansiering af MOVE forudsættes afholdt indenfor Rusmiddelcentrets og Hus til Unges budgetrammer.

  Indstilling

  Social & Sundhed og Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-04-2019

  Taget til efterretning.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-04-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/20164, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om afslutning af projektet ”Kvalitetsudvikling af praksis gennem anvendelse af neuropædagogik i demensomsorgen”, som Sundhedsstyrelsen har bevilliget 1,5 mio. kr. (1,95 mio. kr. med VEU godtgørelse)

   

  Projektet løb i perioden fra 1.oktober 2017 til 1. november 2018, og havde afsluttende evaluering i februar 2019. 

   

  I samarbejde med SOSU Syd har Social & Sundhed skræddersyet et kompetenceudviklingsforløb baseret på transfermetoden, der kombinerer ny teori og praksislæring på arbejdspladsen. Kompetenceudviklingsforløbet er udviklet og tilpasset til forskellige faggrupper og tværfaglighed, så det tværgående samarbejde var i fokus.

   

  283 medarbejdere fra Hjemmeplejen, Plejehjemmene, Sygeplejen, SRC og Træning & Forebyggelse har gennemført tre-dags kursus og løst en række opgaver på arbejdspladsen. Derudover har 400 medarbejdere deltaget i foredrag om hjernens funktioner og neuropædagogik.

   

  Projektet skal ses i sammenhæng med Aabenraa Kommunes demensstrategi 2018-2025, hvor et af fokusområderne er en øget videns- og kompetenceniveau hos medarbejdere, der arbejder med borgere med demens.

   

  Evaluering af projektet viser indikationer på, at:

  • antallet af ordinationer af antipsykotisk medicin er faldende.
  • forbrug af antipsykotisk medicin er faldende på plejehjemmene.
  • borgernes livskvalitet er forbedret, ligesom borgerne er blevet mere rolige og mindre udad reagerende.
  • medarbejderne har fået ny viden og nye redskaber, som de kan anvende i deres daglige arbejde med borgere med demens.
  • medarbejderne i stigende grad anvender den nye viden og de nye redskaber.
  • medarbejderne med de nye kompetencer har en tilgang, de kan bruge i det daglige arbejde til alle borgere, og ikke kun borgere med demens.

   

  Efterspørgsel på kursuspladser var større, end det var muligt at efterkomme i projektet. På baggrunden af efterspørgslen fra medarbejderne og lederne samt erfaringerne og resultaterne fra projektet har ledelsen fra driftsområderne besluttet at fortsætte projektet med egen finansiering. Driften vil få dækket en stor del af udgifterne, idet kurset afholdes i AMU regi, der beretter til VEU godtgørelse og transportgodtgørelse efter gældende regler.

   

  Der er truffet aftale med SOSU Syd om undervisning af 75 medarbejdere i 2019 og 100 medarbejdere i 2020. Det er som tidligere med et tværgående og tværfagligt forløb med medarbejdere fra hjemmeplejen, plejehjem, sygeplejen og træning.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-04-2019

  Udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  Invitation til politisk møde om socialpolitik på KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum d. 9. maj

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-04-2019

  Der orienteredes endvidere om status vedr. puljeansøgninger til sundhedshuse i Syddanmark, samt brev til kommunerne fra KL´s Sundheds- og Ældreudvalg.

   

  Taget til efterretning.