Beslutningsprotokol

onsdag den 8. maj 2019 kl. 14:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Sørensen, Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft, Dorrit Knudsen, Michael Christensen, Ida Smed
Bemærkninger: Afbud: Michael Christensen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-05-2019

  Sag nr. 59 udsat.

  Godkendt.

   

  Afbud: Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/36309, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Aabenraa Kommunes strategi/årshjul skal årets første detaljerede bevillingskontrol udarbejdes pr. 31. marts 2019.

   

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2019 har fokus på budgetoverholdelse i 2019 og danner samtidig baggrund for vurdering af udfordringer indenfor udvalgsrammen i den kommende budgetlægning 2020-2023.

   

  Social & Sundhed har i samarbejde med Budget foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2019 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillingsbehov samt finansiering heraf.

   

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning opdeles bevillingskontrollen i 4 sager,

   

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg.

   

  Denne sag vedrører omplaceringer indenfor eget udvalg, som udvalget er bemyndiget til at foretage.

   

  Som bilag er vedhæftet,

   

  • Bilag i3, samlet oversigt over de 4 bevillingskontrolsager
  • Bilag i4, økonomisk oversigt pr. 31. marts 2019
  • Bilag i2N, noter til budgetomplaceringer indenfor eget udvalg/bevillingsområde (netto 0)

   

  Endvidere er følgende bilag vedhæftet

   

  • Bilag I6 Status på afviklingsplaner indenfor eget udvalg (Center for Job og Uddannelse).

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at budgetomplaceringerne godkendes,

  at status på afviklingsplanen vedr. Center for Job og Uddannelse tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-05-2019

  1. at godkendt.
  2. at taget til efterretning.

  Afbud: Michael Christensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/36309, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Aabenraa Kommunes økonomiske strategi/økonomiske årshjul skal den første detaljerede bevillingskontrol i 2019 udarbejdes pr. 31. marts 2019.

   

  Social & Sundhed har i samarbejde med Budget foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2019 i forhold drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillingsbehov samt finansiering heraf.

   

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning opdeles bevillingskontrollen i 4 sager,

   

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger, anlæg.

   

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0).

   

  Følgende bilag er vedhæftet,

   

  • Bilag B2, noter til tillægsbevillingsansøgninger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0).

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at tillægsbevillingsansøgningerne finansieret af andre udvalg godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-05-2019

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Michael Christensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/36309, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Aabenraa Kommunes økonomiske strategi/årshjul skal årets første detaljerede bevillingskontrol i 2019 udarbejdes pr. 31. marts 2019.

   

  Social & Sundhed har i samarbejde med Budget foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2019 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillingsbehov samt finansiering heraf.

   

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning opdeles bevillingskontrollen i 4 sager,

   

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg
  4. Tillægsbevillinger anlæg.

   

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger anlæg.

   

  Som bilag er vedhæftet,

   

  • Bilag A1, oversigt over tillægsbevillinger anlæg
  • Bilag A2, noter til anlæg
  • Bilag A3, Investeringsoversigt 2019-2022

  Planmæssige forhold

   

   

  Økonomi og afledt drift

  Jf. sag vedr. periodisering af anlæg 2019-2023 i Økonomiudvalget den 9. april 2019, skal der flyttes rådighedsbeløb vedr. Plejehjemmet Grønningen og Sundheds- og Lægehus jf. tabeloversigten.

   

  1.000 kr.

  2019

  2020

  2021

  2022

  Plejehjemmet Grønningen

  -3.600

   

  3.600

   

  Sundheds- og Lægehus

  -3.000

  -9.000

  -3.000

  15.000

  I alt

  -6.600

  -9.000

  600

  15.000

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at flytning af rådighedsbeløb jf. tabeloversigt under afsnittet Økonomi og afledt drift godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-05-2019

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Michael Christensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/35950, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til frigivelse af anlægsbudget til indretning og ombygning af bygningerne Nygade 23 B-D. I investeringsoversigten for 2019 er der afsat en anlægsramme på 8,860 mio. kr. til indretning og ombygning af Nygade 23B-D.

   

  Undervejs i brugerprocessen er der gennem byggeudvalgets arbejde fremkommet en række nødvendige indretningstiltag, der skal medvirke til forbedret effektivitet og arbejdsmiljø. Derfor indrettes der undervisnings- og mødelokaler, adgangskontrol og omklædningsfaciliteter. Hjemme- og sygeplejen har i processen haft stort fokus på at få placeret funktionerne i forhold til de daglige arbejdsgange.

   

  For at opnå den bedste placering af de forskellige funktioner er der anvist en placering, der nødvendiggør fuld udnyttelse og adgangskontrol af Nygade 23B-C, og frigiver plads i 23D til andre formål. Det gælder bl.a. den øverste gymnastiksal og en række mindre lokaler med separate adgangsforhold. Råderetten over disse frie lokaler fastholdes i Økonomiudvalget med henblik på senere overdragelse til anden anvendelse.

   

  Denne samlede løsning giver god mening af hensyn til flugtvejsforhold og forhold om medicin- og datasikkerhed i 23B-C. De konkrete forhold gør det uhensigtsmæssigt at opdele brugen på tredje part.

   

  Økonomi og afledt drift

  Byrådet godkendte den 11. december 2018 (pkt. 302),

   

  at der blev meddelt et tillæg til rådighed og anlægsbevilling på 8,860 mio. kr. til indretning og ombygning af Nygade 23 B-D,

  at Social- og Sundhedsudvalgets driftsramme blev reduceret med 1,2 mio. kr. årligt fra 2021 og tilført kassen, og

  at Facility Managementpuljen årlig blev tilført 1,2 mio. kr. årligt finansieret af kassen.

   

  Rådighedsbeløbet blev besluttet frigivet i en senere sag.

   

  Efter Økonomiudvalgets behandling af sagen blev det konstateret, at der af hensyn til igangsættelse af projektering og den samlede tidsplan var behov for at frigive et beløb på 0,5 mio. kr. af det samlede rådighedsbeløb. Det blev godkendt af Byrådet den 19. december 2018.

   

  Indstilling

  Social & Social indstiller,

  at restrådighedsbeløbet på 8,360 mio. kr. i 2019 til indretning og ombygning frigives.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-05-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Michael Christensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/32949, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle et budgetønske fra Den Selvejende Institution Valdemarshus.

   

  Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 24. august 2017 driftsoverenskomst med DSI Valdemarshus om driften af Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Der er i budget 2019 afsat 0,516 mio. kr. i driftstilskud.

   

  DSI Valdemarshus anmoder om en budgetudvidelse på 52.000 kr. til i alt 0,568 mio. kr. i budget 2020. Budgetudvidelsen skal medvirke til dækning af udgifter til ansættelse af medarbejder i fleksjob.

   

  Det er forvaltningens indstilling, at en sådan ansættelse bør finansieres indenfor nuværende ramme eller ved anden indtægtsdækket virksomhed. Denne opfattelse er begrundet i, at den nuværende normering er baseret på udgifterne, da kommunen varetog driften. Alternativt at budgetønsket indgår i udvalgets budgetlægning 2020.

   

  Lovgrundlag

   

   

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at en budgetudvidelse på 0,052 mio. kr. vil indgå i Social- og Sundhedsudvalgets behandling af udfordringer til budget 2020-2023, hvor der vil blive taget stilling til eventuelle omprioriteringer indenfor udvalgets samlede ramme.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at budgetønsket fra DSI Valdemarshus ikke imødekommes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-05-2019

  Budgetønsket medtages i budgetlægningen.

  Afbud: Michael Christensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/18095, Sagsinitialer: TFRA

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til udmøntning af pulje til aktiviteter målrettet ældre med demenssymptomer og deres pårørende samt bekæmpelse af ensomhed.

   

  Udvalget besluttede den 6. februar 2019, at puljen målrettes aktiviteter for demente og deres pårørende samt bekæmpelse af ensomhed blandt ældre. Seniorrådet tilsluttede sig efterfølgende denne indstilling.

   

  Puljen udmøntes i samarbejde med Seniorrådet, der behandler og anbefaler ansøgninger til politisk prioritering i udvalget. Puljen er målrettet aktiviteter drevet af frivillige foreninger og organisationer i kommunen, herunder aktivitetscentre og vennekredse på plejehjem.

   

  Puljen er i 2019 på 0,227 mio. kr., og der er modtaget 6 ansøgninger fra 5 foreninger til puljen. Ansøgningerne beløber sig til samlet 0,075 mio. kr. Ansøgningerne er vedlagt sagen sammen med indstillingen om udmøntning fra Seniorrådet.

   

  Seniorrådet anbefaler at imødekomme alle ansøgninger. Det resterende beløb på 152.000 kr. anbefaler Seniorrådet til fordeling mellem Aabenraa Kommunes 9 plejehjem med 16.880 kr. til hvert plejehjems Aktivitetsmedarbejdere med fuld dispositionsret i samarbejde med beboerne til diverse aktiviteter.

   

  Forvaltningen anbefaler, at det resterende beløb anvendes til arbejdet med indsatsmålet i ”Vækstplanen 2022”, der handler om at etablere et demens- og handicapvenligt lokalsamfund i Tinglev byggende på sunde og aktive fælleskaber. Med det som afsæt vil der blive arbejdet med udvikling af Tinglev lokalsamfund, der trækker på styrker i fællesskaber, lokale ressourcer og byens unikke karakter til gavn for mennesker med demens og handicap, mennesker der føler sig ensomme i eget hjem, og mennesker, der gerne vil være noget for andre til gensidig gavn for alle i lokalområdet.

   

  Ny Grønningen og Tinglev skal jf. målet i vækstplanen være rollemodel for attraktive, bæredygtige og inkluderende lokalområder, hvor der i samarbejde med lokale aktører findes svar på nogle af velfærdssamfundets store udfordringer gennem social innovation og fællesskabelse.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at ansøgningerne imødekommes jf. Seniorrådets anbefalinger,

  at de resterende midler på 0,152 mio. øremærkes til arbejdet med at skabe et demens- og handicapvenligt lokalsamfund i tilknytning til Ny Grønningen.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-05-2019

  1. at godkendt.
  2. at anvendelsen af resterende midler drøftes på et senere møde.

  Afbud: Michael Christensen.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/22799, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om den generelle tandsundhed blandt børn og unge i Aabenraa Kommune, og skal tage stilling til handlemuligheder i Tandplejen for at nedbringe efterslæbet på undersøgelser og behandlinger.

   

  Af vedlagte notat omkring tandsundheden kan det ses, at Aabenraa Kommune har en dårligere tandsundhed i forhold til den gennemsnitlige tandsundhed i både Region Syddanmark og Danmark som helhed.

   

  Udvalget har forespurgt handlemuligheder for at imødekomme udfordringerne omkring efterslæb på undersøgelser og behandlinger. Social & Sundhed anbefaler følgende tiltag:

   

  A) Midlertidig opnormering af tandlægestillinger i 2019 og 2020, der vil kræve tilførsel af midler til tandplejens budget. Konkret vil der være tale om en opnormering til 7,1 tandlægestilling, hvor den budgetlagte normering er 6,0 tandlægestilling. Der vil skulle tilføres 0,568 mio. kr. i 2019 og 0,852 mio. kr. i 2020, der dækker over lønudgifter til tandlæge og tilknyttet klinikassistent. Det har helt ekstraordinært vist sig at være muligt at ansætte disse personaleressourcer på nuværende tidspunkt.      

   

  B) Styrket forebyggende indsats gennem tandbørstekørekort. Tandplejen kan i dialog med skolerne indføre forløb for 4. klasserne, hvor der sættes særligt ind på tandbørstning med både læring og konkret færdighedstræning, der munder ud i et tandbørstekørekort. 4. klasse er modtagelige overfor denne pædagogik og børnene har en alder, hvor de i højere grad begynder at overtage tandbørstningen selv. Indsatsen kræver ikke tilførsel af midler, men der vil blive flyttet ressourcer fra den forebyggende indsats i børnehaverne, der knap så hyppigt vil få besøg fra Tandplejegruppen.   

   

  C) Ændre arbejdsgange, således at der ved skoleårets begyndelse indhentes generelt informeret samtykke til undersøgelser med røntgen, samt samtykke til at der kan gives information om tid og sted ved arbejdsdagens begyndelse. Dette vil muliggøre, at der ved afbud m.v. på dagen, kan indkaldes elever til undersøgelse på de tre skoler med tilknyttet klinik.

   

  D) Benytte kommunernes udfordringsret til at udfordre lovgivningen omkring information til forældre om tid og sted for undersøgelser. Andre kommuner, herunder Frederiksberg Kommune, har tidligere forsøgt at få dispensation fra reglerne omkring information omkring undersøgelser uden held. Social & Sundhed vurderer, at Aabenraa Kommune adskiller sig væsentlig geografisk og demografisk fra Frederiksberg Kommune, og derfor muligvis kan opnå dispensation. En sådan udfordring kan eventuelt ske i samarbejde med en eller flere af de øvrige sønderjyske kommuner.

   

  Udvalget har endvidere spurgt til mulighederne for klasseindkaldelser til undersøgelser. Social & Sundhed har undersøgt mulighederne for klasseindkaldelser og påpeger følgende opmærksomhedspunkter:

   

  Rent juridisk er det jf. ”Bekendtgørelse om samtykke til behandling af børn og unge ved den kommunale tandpleje og sundhedspleje” muligt at afholde klasseundersøgelser i Tandplejen, hvis der indhentes samtykke til dette hos forældrene.

   

  Bekendtgørelsen ”Bekendtgørelse om samtykke til behandling af børn og unge ved den kommunale tandpleje og sundhedspleje” indeholder modstridende paragraffer, som gør, at det ikke vil være praktisk muligt at optimere driften gennem klasseundersøgelser, fordi det er lovpligtigt at informere forældre om tid og sted for undersøgelser og behandling. En af fordelene ved klasseindkaldelser, ville netop være muligheden for med kort varsel at indkalde børn fra andre klasser ved fravær m.v. I disse tilfælde ville man ikke kunne overholde loven i forhold til information forud om tid og sted.

   

  Derudover er der ved klasseindkaldelser udfordringer i forhold til manglende forældretilstedeværelse: Den manglende forældretilstedeværelse gør også, at der ikke kan foretage mindre behandlinger i forbindelse med undersøgelser. På den måde vil det være nødvendigt at indkalde til flere selvstændige behandlingstider, der kan medvirke til at øge efterslæbet på behandlinger.

   

  Der forefindes kun tandklinikker på tre skoler i kommunen. Derfor vil klasseindkaldelser medføre store udfordringer, både praktisk og økonomisk, omkring bustransport til og fra undersøgelser, ligesom det vil medføre lang ventetid for eleverne i forbindelse med undersøgelse, der fragår elevernes undervisningstid.

   

  Klasseundersøgelser strider imod Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring individuelle undersøgelsesintervaller.

   

  Mulighederne og konsekvenser omkring klasseundersøgelser er beskrevet yderligere i det vedlagte notat.

   

  Udvalget vil i december 2019 få status vedrørende efterslæb, og igen i maj 2020 vedrørende efterslæb og den årlige opgørelse over tandsundheden.

   

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om samtykke til behandling af børn og unge ved den kommunale tandpleje og sundhedsplejerske

  Økonomi og afledt drift

  Tandplejens budget udgør i 2019 21,048 mio. kr. og i 2020 20,894 mio. kr. Såfremt der skal tilføres midler til Tandplejen vil midlerne skulle findes inden for Social- og Sundhedsudvalgets samlede driftsramme.

   

  Det anbefales, at finansieringen sker via ikke disponerede Lov- og Cirkulæremidler.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at status på tandsundheden tages til efterretning,

   

  at tandplejen midlertidigt opnormeres til 7,1 tandlægestilling i 2019-2020, og at udgiften på 0,568 mio. kr. i 2019 og 0,852 mio. kr. finansieres via ikke udmøntede Lov og Cirkulæremidler,

   

  at den forebyggende indsats styrkes med indførelse af tandbørstekørekort i 4. klasse,

   

  at der ændres arbejdsgange, således at der ved skoleårets begyndelse indhentes generelt informeret samtykke til undersøgelser med røntgen, samt information om tid og sted ved arbejdsdagens begyndelse,

   

  at Aabenraa Kommune benytter den kommunale udfordringsret omkring information om tid og sted til forældre i forbindelse med undersøgelser,

   

  at udvalget forelægges status på efterslæb i december 2019, samt i maj 2020 vedrørende efterslæb og tandsundhed.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-05-2019

  1. at taget til efterretning.
  2. at godkendt.
  3. at godkendt.
  4. at godkendt.
  5. at godkendt.
  6. at godkendt.

   

  Spørgsmålet om klasseindkaldelser drøftes på et senere møde.

  Afbud: Michael Christensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/18013, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende Sundhedsaftalen 2019-2023, der indgås mellem Region Syddanmark og de syddanske kommuner.

   

  Formål

  Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Formålet med Sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af sektorer med det fælles mål at sikre høj ensartet kvalitet og patienttilfredshed. Aftalen omfatter borgere i alle aldre både på det somatiske og psykiatriske område.

   

  Vision, målsætninger og virkemidler

  Visionen for den kommende sundhedsaftale er at skabe mere lighed i sundhed og i fællesskab udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Sundhedsaftalen sætter fokus på følgende visionsområder, hvor parterne vil gøre en særlig indsats i aftaleperioden:

   

  • Vi samarbejder om forebyggelse for:
   • Et røgfrit Syddanmark
   • Mental trivsel blandt børn og unge
   • Færre overvægtige

   

  • Vi arbejder for bedre overgange for:
  • Mennesker med psykiske lidelser
  • Ældre borgere
  • Mennesker med kronisk sygdom

   

  • Vi sikrer sammenhæng til:
  • Uddannelsesområdet
  • Arbejdsmarkedet

   

  De politiske visioner er udfoldet i 16 målbare og effektorienterede målsætninger, som er koblet til de otte nationale mål for sundhedsvæsenet, sundhedsprofilen og nationale databaser. Sundhedskoordinationsudvalget kan således undervejs nemmere følge med i effekterne af de indsatser, som igangsættes og foretage eventuelle justeringer og prioriteringer i sundhedsaftalesamarbejdet.

   

  De forpligtende målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023 understøttes i Aabenraa Kommune i høj grad af den nuværende Sundhedsplan 2018-2020 og målsætningerne vil indgå i § 17.4-udvalgets arbejde med den kommende sundhedspolitik.   

   

  Sundhedsaftalen arbejder med tre generelle virkemidler, som parterne er enige om at holde sig særligt for øje, når de fælles visioner og målsætninger skal omsættes til konkrete indsatser og initiativer:

   

  • Sæt borgeren først
  • Tænk nyt – nye samarbejdsformer
  • Mest mulig sundhed for pengene.

   

  De konkrete indsatser og initiativer vil blive beskrevet i et administrativt tillæg til sundhedsaftalen, der er under udarbejdelse i foråret 2019 og som ikke sendes i høring, men som godkendes af Sundhedskoordinationsudvalget den 26. juni 2019. 

   

  Proces

  Politikere fra Social- og Sundhedsudvalget har deltaget i tilblivelsesprocessen for sundhedsaftalen, dels via hele udvalgets deltagelse i det politiske opstartsmøde for kommunale og regionale politikere samt repræsentanter for praktiserende læge i april 2018, dels via formandskabets politiske møde i Aabenraa med formandskabet for Sundhedskoordinationsudvalget i september 2018, hvor der var en god dialog om udkastet til visioner og målsætninger. 

   

  I forbindelse med høringen af udkastet til sundhedsaftalen i perioden december 2018 til februar 2019 har udkastet været præsenteret på møder i Social- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget, og de tre udvalg godkendte Aabenraa Kommunes høringssvar.

   

  Aabenraa Kommune har i dialogprocessen bl.a. medvirket til at sætte fokus på prioriteringen af målgrupper, borgerens eget ansvar og den rehabiliterende tilgang samt digitale løsninger og telemedicin som virkemiddel.

   

  Sundhedsaftalen skal nu godkendes af de 22 kommunalbestyrelser og af Regionsrådet, hvorefter den sendes til godkendelse af Sundhedsstyrelsen og umiddelbart herefter træder i kraft den 1. juli 2019.

  Lovgrundlag

  Sundhedslovens §§ 204-205 og Bekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

  Høring/udtalelse

  På baggrund af den grundige behandling i de 3 fagudvalg i forbindelse med høringen og ud fra karakteren af tilretningerne af aftalen efter høringen (primært redaktionelle) vurderer Social & Sundhed, at der ikke er behov for yderligere høring i forbindelse med godkendelsen af Sundhedsaftalen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Sundhedsaftalen 2019-2023 godkendes af Aabenraa Kommune.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-05-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Michael Christensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/24706, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Udvalget præsenteres i denne sag for et forslag til ’Helhedsplan for Autismecenter Syd for perioden 2019-2021 med henblik på, at udvalget kan godkende, at planen sendes til høring i Handicaprådet og Socialdirektørforum, samt at Social & Sundhed arbejder videre med helhedsplanens forskellige elementer.

   

  Helhedsplan for Autismecenter Syd 2019-2021 er et delelement i den samlede boligstrategi, og den skal ses som en konkretisering af boligstrategien på autismeområde, hvor forskellige udfordringer og muligheder har skabt et behov for en mere detaljeret delplan.

  Formålet med ’Helhedsplanen for Autismecenter Syd 2019-2021’ er indenfor en relativ kort årrække at skabe et mere sammenhængende centerområde på botilbudsområdet under Autismecenter Syd (AUC Syd), herunder at:
   

  -         Sikre den rette kapacitet på botilbudsområdet under hensyntagen til forventet tilgang.
   

  -         Sikre at viften af botilbud er sammensat hensigtsmæssigt, således at borgernes funktionsevne og medarbejdernes kompetencer matcher.
   

  -         Sikre at de enkelte botilbud har en hensigtsmæssig størrelse, således at de enkelte tilbud kan varetages med lavest mulige driftsomkostninger.
   

  -         Sikre den fornødne fleksibelt til, at agere på ændret efterspørgsel efter botilbud på autismeområdet.
   

  -         Sikre et bredt og alsidigt tilbud til unge borgere med autisme i et selvstændigt og attraktivt nærmiljø i Bylderup-Bov.

   

  Hvor Autismecenter Syds botilbud i dag er fordelt på 4 adresser, sigter Helhedsplanen på at samle disse på 3 adresser. Botilbuddene vil få en hensigtsmæssig størrelse driftsmæssigt; Skovbo, et udvidet Rhedersborg inkl. målgruppen for Mejerihaven, og en fordelagtig fleksibel kapacitet ved et kommende klyngebotilbud i Bylderup-Bov.

   

  Med en udmøntning af Helhedsplanen for Autismecenter Syd 2019-2021 vil Aabenraa Kommune optimere et flow for borgerne, således at Aabenraa Kommune lettere kan tilbyde borgerne en plads i et mindre indgribende tilbud, når dette er muligt. Endvidere vil organiseringen bedre kunne løfte på borgernes udfordringer ved at kunne tilbyde plads på et botilbud hvor de faglige metoder tilpasses borgerens udfordringer, ligesom der bedre kan skabes medarbejdergrupper af en størrelse som muliggør et optimalt match mellem borgernes behov og medarbejdernes kompetencer.

  Det skal bemærkes, at Styringsaftalen på det specialiserede socialområde forudsætter, at Aabenraa Kommune sender sagen i høring i Socialdirektørforum, førend at der kan ske en opnormering af antallet af pladser.

   

  Samlet set betyder planen, at der udvides netto med 3 pladser på Rhedersborg og der gives mulighed for en løbende tilpasning af pladser i Bylderup-Bov. Udvidelse af ekstra pladser i Bylderup Bov budgetteres med en tilgang på netto 4. Driftsmæssigt vil en samling af borgerne fra Mejerihaven med Rhedersborg medføre en optimering, der betyder faldende gennemsnitstakster på borgerniveau.

   

   

   

  Lovgrundlag

  Udbygningen kan ske i henhold til Andelsboligloven eller alternativt som kommunalt byggeri efter Serviceloven.

  Planmæssige forhold

  Boligudbygningen kan ske indenfor eksisterende lokalplan.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet set betyder helhedsplanen for Autismecenter Syd (fra nuværende løsning for 17 borgere på to adresser til 20 borgere på et udvidet Rhedersborg) samlede årlige merudgifter for Visitationsbudgettet på 1,509 mio. kr. årligt.

   

  Beregningerne er baseret på gennemsnitstakster.

   

  Hertil kommer, at der foretages investeringer på 0,705 mio. kr. i 2019, som forventes finansieret i form af mindreudgifter til tomgangshusleje i årene 2019-2021.

   

  Den samlede økonomi behandles i forbindelse med behandling af Boligstrategien og budget 2020-2023 på udvalgsmøder den 28. maj 2019 og den 12. juni 2019.

  Høring/udtalelse

   

  Forslaget høres i Socialdirektørforum og Handicaprådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at forslag til ’Helhedsplanen for Autismecenter Syd 2019-2021’ høres i Handicaprådet,

  at spørgsmålet om en opnormering af antallet af specialiserede pladser på autismeområdet høres i Socialdirektørforum,

  at handleplanens forskellige delelementer indgår i implementeringen af den samlede boligstrategi.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-05-2019

  1. + 2. at godkendt.
  1. at delelementerne indgår i færdiggørelsen af boligstrategien.

  Afbud: Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/30000, Sagsinitialer: mjh

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle forslag til Boligstrategi og Kapacitetsplan 2019-2025 med henblik på høring i Seniorråd og Handicapråd. Social- og Sundhedsudvalget har tidligere på udvalgsmødet d. 16. september 2018 behandlet Boligstrategien og Kapacitetsplanen. Der refereres i denne sag yderligere til Social- og sundhedsudvalgets temamøde d. 20. februar 2019 om Boligstrategien og Kapacitetsplanen.

   

  Boligstrategien skal som overordnet sektorplan sætte retning for og sikre den nødvendige kapacitet og udvikling af kommunens boligtilbud herunder pleje-, botilbudsboliger og midlertidige boliger.

   

  Boligstrategien understøtter visionen om ’Det Gode Liv’ byggende på fem centrale strategiske pejlemærker og parametre:

  • Hjemlighed og tidssvarende boliger,
  • Fleksibilitet,
  • Bæredygtighed,
  • Kapacitet,
  • Kompetencer og trivsel

  En beskrivelse af disse parametre fremgår af Boligstrategien for Social & Sundhed 2019-2025.

   

  Boligstrategien tager sit udgangspunkt i forvaltningens vurdering af boligbehovet i perioden 2019 til 2025, som den fremgår af Boliganalyse 2019. En vurdering, der har anslået et samlet behov på 80-100 yderligere boliger på udvalgets område. Med udgangspunkt i et ønsket forsigtighedsprincip er dette behov indledningsvist reduceret til en udvidelse på 73 boliger, fordelt på 66 plejeboliger og syv botilbudsboliger, da man ved at anvende forsigtighedsprincippet ønsker at reducere risikoen for at etablere en overkapacitet af boliger.

   

  I forlængelse af forsigtighedsprincippet er der indlagt en fleksibilitet i form af en række kapacitetsudvidelsesmuligheder, såfremt behovet stiger udover niveauet, der er lagt i henhold til forsigtighedsprincippet. Disse udvidelsesmuligheder er kort nævnt i kapacitetsplanen, men indgår ikke som en del af kapacitetsudviklingen og den tilhørerende økonomi. Der er således mulighed for at justere kapacitetsplanen i såvel opadgående eller nedadgående retning i henhold til den konkrete udvikling i perioden frem til 2025.

   

  Derudover har forvaltningen peget på et øget behov for midlertidige pladser til særligt at håndtere sektorovergange, terminale borgere, borgere der venter på plejebolig og døgnrehabilitering.

   

  Kapacitetsplan for Boligstrategien 2019-2025 beskriver således, hvordan ovenstående kapacitetsbehov foreslås dækket. Eksempelvis gennem anvendelse af friplejehjemsboliger, omlægning af tryghedsboliger på Rise Parken, udvidelsen med nybygningen af Ny Grønningen samt en udvidelse af botilbudsboliger på autismeområdet ved at udvide Rhedersborg og inddrage ældreboliger i Bylderup-Bov samt en udvidelse af den midlertidige kapacitet på SRC. På mødet vil udvalget blive præsenteret for elementerne i Kapacitetsplan for Boligstrategien 2019-2025.

   

  Boligstrategien skal ligeledes ses i sammenhæng med en kommende ældreboligstrategi for Aabenraa Kommune, hvori Boligstrategien bliver et af værktøjerne til at løse udfordringerne forbundet med uudnyttede ældreboliger.

   

  Boligstrategien og Kapacitetsplanen danner baggrund for den kommende budgetlægning af budget 2020-2023.

   

  Boliganalysen for Social- og Sundhedsområdet beror i sagen. Udviklingsplanen vil blive udarbejdet på baggrund af den endelige boligstrategi og kapacitetsplan.

  Økonomi og afledt drift

  Anlæg

  Kapacitetsplanen peger på et ikkefinansieret anlægsbehov på 2,41 mio. kr. for perioden 2020-2022. I budgettet for 2021 er der afsat 5,0 mio. kr. til boligstrategiens projektering og opstart.

   

  Drift

  Ved en udvidelse af plejeboligkapaciteten (med 66 boliger) og antallet af midlertidige boliger (med syv boliger) vil der fra 2021 være en øget driftsudgift på ca. 29 mio. kr. om året.

   

  Finansieringen af de nye plejeboliger og midlertidige boliger på de ca. 29 mio. kr. foreslås prioriteret inden for social- og sundhedsudvalgets ramme (demografimidlerne). Endvidere forventes mindre efterspørgsel af hjemmehjælp m.v. i eget hjem.

   

  I relation til udvidelsen af kapaciteten af botilbudsbolig med syv er der et ikkefinansieret driftsbehov på ca. 5,8 mio. kr.

   

  Deponering

  Der vil være et krav om deponeringen af ca. 5,8 mio. kr. ved omlægningen af Funkevej til midlertidige boliger. Deponeringen kan ske gennem almindelig deponering eller ved en tilsvarende reduktion i lånerammen. Der er ikke anvist finansiering af denne udgift.

  Høring/udtalelse

  Forslaget til boligstrategi og kapacitetsplan høres i Seniorråd og Handicapråd.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at forslag til Boligstrategi og Kapacitetsplan 2019-2025 høres i Seniorråd og Handicapråd forud for endelig godkendelse på udvalgsmødet den 12. juni 2019.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-05-2019

  Godkendt.

  Afbud: Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/31552, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende en gradvis omlægning af tryghedsboliger på Rise Parken til plejeboliger. Udvalget principgodkendte omlægningen på mødet den 3. april 2019 med henblik på høring i Seniorrådet forud for endelig godkendelse.

   

  I forbindelse med etablering af Rise Parken blev det besluttet at etablere 12 plejeboliger til borgere med behov for mere individuel plads. Disse boliger har i en årrække været anvendt til tryghedsboliger. Boligerne foreslås nu gradvist omlagt til plejeboliger, så de kan indgå i kommunens plejeboligkapacitet.

   

  De nuværende beboere i tryghedsboligerne forbliver beboere i tryghedsboliger, men ved ledighed konverteres tryghedsboligen til en plejebolig.

   

  Der er 2 overordnede mål med omlægning af tryghedsboligerne på Rise Parken:

   

  1. At optimere udlejningen af ældreboligerne ved Birkelund Plejehjem.
  2. At opnormere antallet af plejeboliger.

  Økonomi og afledt drift

  Etablering af 12 plejeboliger på Rise Parken vil betyde behov for ekstra midler til plejeboliger.

   

  2019 1 plejebolig

  261.000 kr.

  2020 4 plejeboliger

  1.305.000 kr.

  2021 5 plejeboliger

  2.610.000 Kr.

  2022 2 plejeboliger

  3.132.000 Kr.

  Fra 2022

  3.132.000 Kr.

   

  Finansiering af plejeboligerne forudsættes at ske indenfor det ydelsesbaserede budget.

  Høring/udtalelse

  Seniorrådet den 23. april 2019:

   

  ”Seniorrådet kan tilslutte sig forslaget om en gradvis omlægning af 12 tryghedsboliger på Rise Parken til 12 plejeboliger.

   

  De nuværende beboere i tryghedsboligerne forbliver i disse, således at det først er ved ledighed her, at tryghedsboligerne bliver konverteret til plejeboliger.

   

  I forbindelse med omlægningen opfordrer Seniorrådet til, at der bliver fundet en løsning på et acceptabelt udvidet fællesareal for plejeboligerne, da der pt. kun findes ét mindre opholdsrum i bygningen.”

   

  Forvaltningen bemærker, at beboerne i de omlagte plejeboliger vil have samme adgang til Rise Parkens servicearealer på lige fod med de øvrige plejehjemsbeboere.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at tryghedsboligerne på Rise Parken gradvist omlægges til plejeboliger,

  at der etableres 12 plejeboliger på Rise Parken finansieret indenfor det ydelsesbaserede budget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-05-2019

  1. + 2. at godkendt.

  Afbud: Michael Christensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/24995, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende at der arbejdes videre med at etablere et aktivitetscenter på Birkelund Plejehjem. Udvalget principgodkendte arbejdet med aktivitetscentret på mødet den 3. april 2019 med henblik på høring i Seniorrådet forud for endelig godkendelse.

   

  Forslaget går ud på, at der etableres en funktion som aktivitetsmedarbejder snarest muligt. Som udgangspunkt 30-32 timer ugentligt. Når medarbejderen er ansat, inddrages de forskellige målgrupper i en konkret udformning af de aktiviteter som skal finde sted på aktivitetscenteret. Den organisatoriske forankring af aktivitetscenteret afklares administrativt.

   

  Etablering af et aktivitetscenter skal understøtte en samtidig gradvis etablering af tryghedsboliger i ældreboliger ved Birkelund. Etablering af tryghedsboliger vil ske samtidig med, at disse gradvist omlægges til plejeboliger på Rise Parken, hvilket behandles i særskilt sag på dagsordenen.

   

  Udvalget har tidligere i sag 89 den 16. august 2018 taget stilling til, at borgere i tryghedsboliger kan forvente, at der tilbydes deltagelse i fællesaktiviteter, og at der i nødvendigt omfang tilbydes deltagelse i fællesmåltider, ligesom borgeren kan visiteres til døgnkost. De bevilligede midler til tryghedsboliger, som udgør 50.000 kr. pr borger, vil i takt med at der visteres borgere til boligerne blive tilført Birkelund Plejehjem med 50.000 kr. til opgaven pr. visiteret borger.

   

  I aktivitetscentret kan der planlægges med et bredt tilbud af forskellige aktiviteter med fokus på folks ressourcer og interesser. Aktiviteterne skal tage hensyn til de forskellige målgruppers funktionsniveau samt ønsker, således at beboerne i ældreboligerne, de ældre borgere fra lokalsamfundet og plejehjemmets beboeres ønsker til aktiviteter tilgodeses.

   

  Det kan være kreative, sociale eller fysiske aktiviteter, som tilbydes på centret. Bruger- og pårørenderådet ved Birkelund, frivilligforeningen ’’Birkelunds venner’ samt Seniorrådets repræsentanter inddrages aktivt i den nærmere udformning.

   

  Ud af de 24 ældreboliger på Kobbermøllevej har der i første del af 2019 været i ca. 5 ledige boliger og i hele 2018 var der i gennemsnit ca. 7 ledige boliger, svarende til en samlet tomgangshusleje på ca. 416.000 kr. i 2018.

  Økonomi og afledt drift

  Udgiften til etablering af et aktivitetscenter på Birkelund plejehjem forventes finansieret ved mindre udgifter til tomgangshusleje i ældreboligerne på Kobbermøllevej. Udgifterne til lejetab vedr. Kobbermøllevej i 2018 udgjorde 0,416 mio. kr.

   

   

  Det bemærkes, at det samlede budget til lejetab vedr. almennyttige boliger i 2019 udgør 3,250 mio. kr. og at der samlet forventes mindreudgifter på 0,9 mio. kr. i 2019. Det skyldes, at Aabenraa Kommune ikke længere har forpligtelser i forhold til boligerne på Callensensgade, Karpedam, Kirkevej, Okslundvej, Persillegade, Bovrup og Felsted. Det forventede mindreforbrug indgår i udvalgets bevillingskontrol pr. 31. marts 2019.


  I 2. halvår af 2019 ansættes en aktivitetsmedarbejder med 30-32 timer ugentligt. Udgiften til en aktivitetsmedarbejder udgør 0,290 mio. kr. årligt.

   

  De samlede udgifter til etablering af et aktivitetscenter på Birkelund Plejehjem kan opgøres til,

   

  1.000 kr.

  2019

  2020-2023

  Aktivitetsmedarbejder

  145

  290

  Faste driftsomkostninger

  25

  50

  Samlede udgifter

  190

  340

   

  Borgere, der er visiteret til en tryghedsbolig, indebærer en udgift på 50.000 kr. pr. borger, der vil blive tilført Birkelund Plejehjem i takt med antal tryghedsboliger. Udgiften finansieres af det ydelsesbaserede budget, idet tryghedsboligerne på Rise Parken omlægges til plejeboliger.

   

  Borgere, der er visiteret til tryghedsboliger, betaler selv husleje, døgnkost m.m.

  Høring/udtalelse

   

  Seniorrådet den 23. april 2019:

   

  ”Seniorrådet kan tilslutte sig forslaget om etablering af et Aktivitetscenter på Birkelund

  Plejehjem med det formål at skabe et aktivt og attraktivt nærmiljø for såvel beboerne

  i de nærliggende ældreboliger og ældre borgere i lokalområdet som beboerne på plejehjemmet.

   

  Med diverse aktivitetstilbud, fællesspisning m.v. vil der være mulighed for at skabe et

  socialt og trygt fællesskab og mere liv på plejehjemmet.

   

  Seniorrådet er derfor i denne sammenhæng også enig i forslaget om en gradvis etablering

  af tryghedsboliger i de nuværende ældreboliger ved plejehjemmet samtidig med

  omlægningen af tryghedsboliger til plejeboliger på Rise Parken.”

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at etablering af et aktivitetscenter på Birkelund Plejehjem, med særligt fokus på beboerne på Kobbermøllevej, godkendes,

   

  at udgifterne i 2018 på 0,190 mio. kr. og i 2020-2023 på 0,340 mio. kr. årligt finansieres via sparede udgifter til tomgangshusleje til ældreboligerne på Kobbermøllevej,

   

  at udgiften på 50.000 kr. pr. tryghedsbolig finansieres af det ydelsesbaserede budget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-05-2019

  Sagen udsat.

  Afbud: Michael Christensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/34972, Sagsinitialer: hhm
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/33263, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om opsætning af tv-overvågning ved udvalgte afdelinger hos Center for Job & Uddannelse (CJU).

   

  Økonomiudvalget behandlede den 9/4-2019 sag 19/23771 vedr. opsætning af overvågning i byens rum. Denne sag adskiller sig ved, at der vil være tale om overvågning af specifik kommunal ejendom, og ikke generel overvågning i det offentlige rum.

   

  CJU har gennem længere tid været udsat for tyveri, hvilket skaber utryghed for borgere og ansatte tilknyttet de berørte steder. For at afskrække fremtidige tyverier, og for at skabe øget tryghed blandt borgere og personale, ønsker CJU at opsætte tv-overvågning på afdelingerne Skovly, Næstmark og Kilen.

   

  CJU arbejder med borgere med sociale udfordringer, psykisk sårbarhed og/eller borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Borgerne dækker over en forskelligartet borgergruppe eksempelvis både borgere i forløb fra Jobcenteret og beboere fra bostedet Møllemærsk.

   

  Især på afdelingen Skovly har CJU gennem en årrække oplevet tilbagevendende udfordringer med tyveri – både i og uden for åbningstiden. Flere borgere har oplevet at miste punge og andre værdigenstande. Der er herudover blevet stjålet brændekløver og græsslåmaskine fra Skovly. På Næstmark er der oplevet indbrud og bilindbrud, og på Kilen blev der d. 15. marts 2019 stjålet brændstof ved at bore hul i tanken på en af CJU’s biler.

   

  TV-overvågning vil blive igangsat i dialog med politiet, der vil blive opsat tydelig skiltning, og optagelser vil blive håndteret efter gældende regler.

   

  Der er på nuværende tidspunkt tyverialarm i alle CJU’s afdelinger.

  Økonomi og afledt drift

  Finansiering af opsætning og drift af tv-overvågningen vil blive afholdt indenfor CJU’s budget efter indhentning af tilbud på indkøb og opsætning. Det forventes, at investeringen vil betyde en omkostning på omkring 100.000 kr., som forventes at blive afviklet over dette og næste budgetår. Forventningen er baseret på tilbud indhentet i 2014 i forbindelse med opsætning af tv-overvågning ved Jobcentret.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at igangsætning af tv-overvågning ved Center for Job & Uddannelse tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-05-2019

  Sagen udsat.

  Afbud: Michael Christensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  Økonomiafdelingen har udarbejdet 2018 regnskaber for nedenstående stiftelser og legater:

   

  •       Günderoths Boligstiftelse

  -          Regnskabet udviser et overskud på 29.679,33 kr.

   

  •       Günderoths Skolestiftelse – Nygade 48 m.m., 6200

  -          Regnskabet udviser et underskud på -83.679,21 kr.

   

  Det bemærkes, at der i 2018 på baggrund af et bygningstilsyn har været afholdt udgifter til facaderenovering af ejendommen Nygade 48 i form af udskiftning af vinduer, udskiftning af træsøjler og malerarbejde.

   

  •       Richelsens Boligstiftelse – Nygade 59, 6200

  -          Regnskabet udviser et overskud på 46.412,65 kr.

   

  •       Jacob Rossen Jacobsen og Christine Jacobsens legat

  -          Legatregnskabet udviser et merforbrug på 14.309,25 kr.

   

  •       Henriette Marie Hansens Mindelegat

  -          Legatregnskabet udviser et merforbrug på 718,07 kr.

   

  Det bemærkes, at merforbruget kan henføres til, at der efter aftale med formanden er uddelt større legatudlodninger, da det fremgår af legaternes fundatser, at fondskapitalen skal tilstræbes at være uddelt i 2020 – 2025.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at regnskaberne godkendes iflg. underskriftsblad.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-05-2019

  Sagen udsat.

  Afbud: Michael Christensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  • .Henvendelse fra Frivilligcenter Aabenraa vedr. forespørgsel om budgetgaranti.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-05-2019

  Taget til efterretning.

  Afbud: Michael Christensen.