Beslutningsprotokol

tirsdag den 28. maj 2019 kl. 15:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Sørensen, Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft, Dorrit Knudsen, Michael Christensen, Ida Smed
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 28-05-2019

  Godkendt med følgende bemærkninger:

  Sag nr. 64 og sag nr. 67 behandles før budgetsag nr. 62.

  Sag nr. 63 behandles sidst på dagsordenen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/36008, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle budgetønske fra Den Blå Oase til Budget 2020.

  Den Blå Oase har fremsendt et budgetforslag for 2020 til Aabenraa kommune. I forhold til nuværende budgetniveau er budgetforslaget øget med 0,524 mio. kr. til en stilling som socialpædagogisk vicevært.

   

  Den Socialpædagogiske viceværts opgaver skal indarbejdes i det nuværende generelle tilbud, men kan ifølge Den Blå Oase overordnet grupperes i 3 hovedfunktioner:             
   

  -         Være opsøgende i en normal social vicevært rolle, her med fokus på de 18 boliger Den Blå Oase udlejer.
   

  -         Støtte borger i eget hjem med udgangspunkt i de praktiske opgaver.

   

  -         Lave praktiske projekter sammen med borgerne eller ved at flere borgere samles om et projekt ved én borger, hvor den socialpædagogiske vicevært kan fungere som tovholder eller arbejdsleder, men med fokus på at opbygge relationer fremfor at projektet er hurtig og effektivt udført.
   

  Den Blå Oase vurderer, at eventuel bostøtte efter Servicelovens § 86, ydet af kommunen, i nogle tilfælde vil kunne reduceres.

   

  Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 6. maj 2015 Samarbejdsaftale mellem Aabenraa Kommune og Blå Kors, Danmark for Værestedet Den Blå Oase Aabenraa gældende for perioden 2017-2020.

   

  Et forslag til en fornyet samarbejdsaftale gældende fra 2021 forelægges udvalget til efteråret 2019. Hvis budgetønsket imødekommes vil de meropgaver der følger med funktionen socialpædagogisk vicevært blive indarbejdet i den kommende samarbejdsaftale.

   

  Forvaltningen vurderer på det foreliggende grundlag, at det er usikkert, om der for kommunen er positive effekter af forslaget om en Socialpædagogisk vicevært i form af besparelser.

   

  Lovgrundlag

   

   

  Økonomi og afledt drift

  Ifølge budget 2020 udgør Aabenraa Kommunes årlige tilskud 2,137 mio. kr. (øvrige social formål

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at der tages stilling til, om Den Blå Oases budgetønske skal indgå i den videre budgetbehandling.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 28-05-2019

  Budgetønsket medtages i budgetbehandlingen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/38944, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. godkendte budgetproces for 2020-2023 er der i forhold til de enkelte udvalg ikke foretaget en rammeudmelding.

   

  Korrektioner til budgetrammer vil blive udmeldt til de stående udvalg, når resultatet af Økonomiaftalen er kendt.

   

  Fagudvalgene har til opgave at opgøre og håndtere lokale udfordringer for 2020 med afsæt i bevillingskontrollen pr. 31. marts 2019. Formålet hermed er et korrigeret budget i balance.

   

  I forhold til dette har Forvaltningen i samarbejde med Budget vurderet de forventede udfordringer i budget 2020-2023.

   

  Af bevillingskontrollen fremgik endvidere områder, hvor der vurderes at være omprioriteringsmuligheder i forhold til budget 2020

   

  Forvaltningen har ligeledes medtaget enkelte ønsker. Hertil bemærkes, at såfremt disse skal indarbejdes i budgetrammen, skal dette ske ved en omprioritering indenfor Social- og Sundhedsudvalgets budgetramme.

   

  Det bemærkes, at beregningerne på de enkelte områder og vurderingen af henholdsvis mer- og mindreforbrug er under forudsætning af, at der træffes beslutning om en udmøntning og disponering af demografimidlerne, som er afsat under Økonomiudvalget.

   

  Følgende materiale er vedlagt,

   

  • Budget 2020-2023, oversigt over udfordringer, ønsker/udvidelser og omprioriteringsmuligheder
  • Budgetnotat, omprioriteringer indenfor udvalget.

   

   

  Høring/udtalelse

  Seniorrådet, Handicaprådet og Sektorudvalget for Social & Sundhed høres i forhold til udvalgets budgetbidrag.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

   

  at udvalgets udfordringer drøftes,

  at der tages stilling til hvilke budgetønsker der medtages i den videre budgetlægning,

  at der tages stilling til forslag til omprioriteringer med henblik på høring i råd og MED-udvalg,

  at budgetbidraget sendes i høring med henblik på endelig godkendelse af udvalgets budgetbidrag på udvalgsmødet den 12. juni 2019.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 28-05-2019

  1. at drøftet
  2. at budgetønskerne medtages til finansiering i prioriteret rækkefølge: note 14 (Valdemarshus), note 12 (SOSU uddan./vejl.), note 13 (Min Indgang) og note 15 (Blå Oase). Forvaltningen udarbejder forslag til finansiering til endelig budgetgodkendelse den 12. juni.
  3. at omprioriteringsforslagene medtages og suppleres med yderligere muligheder med henblik på finansiering af ønsker m.v. Der tages udgangspunkt i model C.
  4. at godkendt.

   

  Omdelte bilag tilknyttes sagen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/38944, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  I henhold til budgetproces 2020 – 2023 lægges der i denne sag op til en kort drøftelse af udvalgets eventuelle forslag til engangsønsker i 2020. Forslagene kan anvendes til engangsdispositioner på samlet 13,3 mio. kr. i 2020, herunder bæredygtighedsinitiativer.

   

  Forvaltningen vil kunne bearbejde eventuelle engangsønsker til udvalgsmødet den 12. juni 2019.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at forslag til engangsønsker til 2020 drøftes,

  at forslag til engangsønsker til 2020 behandles endeligt på udvalgsmødet den 12. juni 2019.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 28-05-2019

  1. at drøftet
  2. at følgende emner medtages til nærmere bearbejdning: anskaffelse af Alarm Distress Baby Scale System til Sundhedsplejen; Hybridbiler til Hjemmepleje/Sygepleje; etablering af Socialøkonomisk projekt; uddannelsesprojekt / kompetenceudvikling; forstærket sundhedsindsats.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/38596, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget behandlede den 21. januar 2019, pkt. 10, forpligtelser vedr. tomgang på almenboligområdet. Socialudvalget orienteres i denne sag om det samlede statusbillede, der forudsætter beslutning af boligstrategien. Hvis boligstrategien ikke besluttes skal denne orientering revideres.

   

  Social- og Sundhedsudvalget har i arbejdet med en samlet boligstrategi for botilbud og midlertidige boliger på ældre-, handicap- og sundhedsområdet inddraget tema vedrørende anvendelse at tomme ældreboliger. Udvalget har besluttet at anvende ældreboligerne Kobbermøllevej til tryghedsboliger og foreslået anvendelse af ældreboligerne på Englykke og Åbovej i Bylderup Bov til autismeområdet. Begge alternative anvendelsesmuligheder kræver investeringer.

   

  Samlet set forventer , at kunne nedbringe udgifterne til tomgangshusleje med 1.807.526 kr. i forhold til det afsatte budget i 2019.

   

  Ovenstående besparelse forudsætter investeringer på 991.000 kr. i 2020 og 555.000 kr. i overslagsårene. Investeringerne finansieres af udvalgets budget til tomgangshusleje.

   

  Planen forudsætter ligeledes, at der kan findes borgere, der er interesseret i at etablere en form for seniorbofællesskab for 5 borgere på Mejerihaven i Felsted. Dette arbejde skal koordineres i samarbejde med boligforeningen.

   

  Af bilag til sagen er med stikord uddybet de samlede handlinger på de enkelte områder.

   

  Hvad angår de ledige ældreboliger på Møllemærsk er der en positiv forventning om, at disse boliger kan blive et relevant tilbud til unge udviklingshæmmede, der kan profitere af at bo tæt på Bostedet Møllemærsk.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at der i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2019 blev vurderet et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget 2019 på 3,25 mio. kr.

   

  I budget 2020-2023 er der årligt afsat et budget på 3,25 mio. kr. til tomgangshusleje. Der er ikke taget højde for konsekvenserne af bevillingskontrollen pr. 31. marts 2019 i budget 2020-2023. Men det er indarbejdet i udvalgets budget for 2020 til 2022.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at anvendelse af de ledige ældreboliger og sparet tomgangshusleje indgår i arbejdet med udmøntning af boligstrategien tages til efterretning,

  at restmidler i forhold til sparet tomgangshusleje indarbejdes i udvalgets korrigerede basisbudget,

  at status vedr. opfølgning på udgifter til tomgangshusleje forelægges Økonomiudvalget til orientering.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 28-05-2019

  1. at taget til efterretning.
  2. + 3. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  Økonomiafdelingen har udarbejdet 2018 regnskaber for nedenstående stiftelser og legater:

   

  •       Günderoths Boligstiftelse

  -          Regnskabet udviser et overskud på 29.679,33 kr.

   

  •       Günderoths Skolestiftelse – Nygade 48 m.m., 6200

  -          Regnskabet udviser et underskud på -83.679,21 kr.

   

  Det bemærkes, at der i 2018 på baggrund af et bygningstilsyn har været afholdt udgifter til facaderenovering af ejendommen Nygade 48 i form af udskiftning af vinduer, udskiftning af træsøjler og malerarbejde. Endvidere bemærkes, at daværende bestyrelse i 2011 bemyndigede forvaltningen og Ejendomme at disponere fremtidige vedligeholdelser indenfor rammen.

   

  •       Richelsens Boligstiftelse – Nygade 59, 6200

  -          Regnskabet udviser et overskud på 46.412,65 kr.

   

  •       Jacob Rossen Jacobsen og Christine Jacobsens legat

  -          Legatregnskabet udviser et merforbrug på 14.309,25 kr.

   

  •       Henriette Marie Hansens Mindelegat

  -          Legatregnskabet udviser et merforbrug på 718,07 kr.

   

  Det bemærkes, at merforbruget i Jacob Rossen Jacobsen og Christine Jacobsens legat kan henføres til, at der efter aftale med formanden er uddelt større legatuddelinger. Det fremgår af fundatsen til Henriette Marie Hansens Mindelegat, at fondskapitalen ved de årlige legatuddelingen kan nedbringes til nul kroner i løbet af en 25 årig periode, således at en sidste udlodning tidligst kan ske den 7. maj 2020. Efter aftale med formandskabet foreslår forvaltningen, at fondskapitalen nedbringes over en 5 årig periode, således at der årligt uddeles legatportioner på max. 7.000 kr. pr. ansøger.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at regnskaberne godkendes iflg. underskriftsblad,

   

  at fondskapitalen i Henriette Marie Hansens mindelegat nedbringes over en 5 årig periode, således at der årligt uddeles legatportioner på max. 7.000 kr. pr. ansøger.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 28-05-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/24995, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende at der arbejdes videre med at etablere et aktivitetscenter på Birkelund Plejehjem. Udvalget principgodkendte arbejdet med aktivitetscentret på mødet den 3. april 2019 med henblik på høring i Seniorrådet forud for endelig godkendelse.

   

  Forslaget går ud på, at der etableres en funktion som aktivitetsmedarbejder snarest muligt. Som udgangspunkt 30-32 timer ugentligt. Når medarbejderen er ansat, inddrages de forskellige målgrupper i en konkret udformning af de aktiviteter som skal finde sted på aktivitetscenteret. Den organisatoriske forankring af aktivitetscenteret afklares administrativt.

   

  Etablering af et aktivitetscenter skal understøtte en samtidig gradvis etablering af tryghedsboliger i ældreboliger ved Birkelund. Etablering af tryghedsboliger vil ske samtidig med, at disse gradvist omlægges til plejeboliger på Rise Parken, hvilket behandles i særskilt sag på dagsordenen.

   

  Udvalget har tidligere i sag 89 den 16. august 2018 taget stilling til, at borgere i tryghedsboliger kan forvente, at der tilbydes deltagelse i fællesaktiviteter, og at der i nødvendigt omfang tilbydes deltagelse i fællesmåltider, ligesom borgeren kan visiteres til døgnkost. De bevilligede midler til tryghedsboliger, som udgør 50.000 kr. pr borger, vil i takt med at der visteres borgere til boligerne blive tilført Birkelund Plejehjem med 50.000 kr. til opgaven pr. visiteret borger.

   

  I aktivitetscentret kan der planlægges med et bredt tilbud af forskellige aktiviteter med fokus på folks ressourcer og interesser. Aktiviteterne skal tage hensyn til de forskellige målgruppers funktionsniveau samt ønsker, således at beboerne i ældreboligerne, de ældre borgere fra lokalsamfundet og plejehjemmets beboeres ønsker til aktiviteter tilgodeses.

   

  Det kan være kreative, sociale eller fysiske aktiviteter, som tilbydes på centret. Bruger- og pårørenderådet ved Birkelund, frivilligforeningen ’’Birkelunds venner’ samt Seniorrådets repræsentanter inddrages aktivt i den nærmere udformning.

   

  Ud af de 24 ældreboliger på Kobbermøllevej har der i første del af 2019 været i ca. 5 ledige boliger og i hele 2018 var der i gennemsnit ca. 7 ledige boliger, svarende til en samlet tomgangshusleje på ca. 416.000 kr. i 2018.

  Økonomi og afledt drift

  Udgiften til etablering af et aktivitetscenter på Birkelund plejehjem forventes finansieret ved mindre udgifter til tomgangshusleje i ældreboligerne på Kobbermøllevej. Udgifterne til lejetab vedr. Kobbermøllevej i 2018 udgjorde 0,416 mio. kr.

   

   

  Det bemærkes, at det samlede budget til lejetab vedr. almennyttige boliger i 2019 udgør 3,250 mio. kr. og at der samlet forventes mindreudgifter på 0,9 mio. kr. i 2019. Det skyldes, at Aabenraa Kommune ikke længere har forpligtelser i forhold til boligerne på Callensensgade, Karpedam, Kirkevej, Okslundvej, Persillegade, Bovrup og Felsted. Det forventede mindreforbrug indgår i udvalgets bevillingskontrol pr. 31. marts 2019.


  I 2. halvår af 2019 ansættes en aktivitetsmedarbejder med 30-32 timer ugentligt. Udgiften til en aktivitetsmedarbejder udgør 0,290 mio. kr. årligt.

   

  De samlede udgifter til etablering af et aktivitetscenter på Birkelund Plejehjem kan opgøres til,

   

  1.000 kr.

  2019

  2020-2023

  Aktivitetsmedarbejder

  145

  290

  Faste driftsomkostninger

  25

  50

  Samlede udgifter

  190

  340

   

  Borgere, der er visiteret til en tryghedsbolig, indebærer en udgift på 50.000 kr. pr. borger, der vil blive tilført Birkelund Plejehjem i takt med antal tryghedsboliger. Udgiften finansieres af det ydelsesbaserede budget, idet tryghedsboligerne på Rise Parken omlægges til plejeboliger.

   

  Borgere, der er visiteret til tryghedsboliger, betaler selv husleje, døgnkost m.m.

  Høring/udtalelse

   

  Seniorrådet den 23. april 2019:

   

  ”Seniorrådet kan tilslutte sig forslaget om etablering af et Aktivitetscenter på Birkelund

  Plejehjem med det formål at skabe et aktivt og attraktivt nærmiljø for såvel beboerne

  i de nærliggende ældreboliger og ældre borgere i lokalområdet som beboerne på plejehjemmet.

   

  Med diverse aktivitetstilbud, fællesspisning m.v. vil der være mulighed for at skabe et

  socialt og trygt fællesskab og mere liv på plejehjemmet.

   

  Seniorrådet er derfor i denne sammenhæng også enig i forslaget om en gradvis etablering

  af tryghedsboliger i de nuværende ældreboliger ved plejehjemmet samtidig med

  omlægningen af tryghedsboliger til plejeboliger på Rise Parken.”

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at etablering af et aktivitetscenter på Birkelund Plejehjem, med særligt fokus på beboerne på Kobbermøllevej, godkendes,

   

  at udgifterne i 2018 på 0,190 mio. kr. og i 2020-2023 på 0,340 mio. kr. årligt finansieres via sparede udgifter til tomgangshusleje til ældreboligerne på Kobbermøllevej,

   

  at udgiften på 50.000 kr. pr. tryghedsbolig finansieres af det ydelsesbaserede budget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-05-2019

  Sagen udsat.

  Afbud: Michael Christensen.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 28-05-2019

  1. at der etableres en tryghedsmedarbejder til tryghedsboligerne / ældreboligerne i tilknytning til Birkelund. Funktionen organiseres under plejehjemmet.
  2. at der afsættes 100.000 kr. i 2019 samt 150.000 kr. i 2020-2023, idet behovet for støttefunktionen revurderes i 2020. Udgiften finansieres via sparede midler til tomgangshusleje vedr. ældreboligerne på Kobbermøllevej.
  3. at godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40240, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte igangsætning af et pilotprojekt vedrørende udvikling af en borgernær indgang til social- og sundhedsområdet med arbejdstitlen ”Min indgang”, et tilbud der er tiltænkt en central rolle i et kommende sundhedshus. Pilotprojektet skal fungere som et pilotprojekt for afprøvning af konceptet for ”Min indgang” forud for en endelig etablering i det planlagte sundhedshus.

   

  I forarbejderne til ”Min indgang” er der taget udgangspunkt i at skabe et sted, hvor borgeren kan henvende sig med sit problem og ud fra problemet blive hjulpet videre; f.eks. til et 10 ugers kommunalt forløb, eller til et ikke kommunalt tilbud. Overskrifterne har været gennemskuelighed og tilgængelighed.

   

  I pilotprojektet er tanken at leje lokaler i Aabenraa midtby som midlertidig ramme for ”Min indgang”. Lokalerne skal fremstå som en form for butik, hvor begrebet tilgængelighed kommer til sin ret.

   

  Der er gennemført interviews med forskellige borgergrupper, og der er stor tilslutning til koncept ”Min indgang”. Det er karakteristisk, at borgerne sjældent kan forestille sig, hvad de har behov for, før behovet opstår, men tanken om at kunne henvende sig ét sted modtages positivt.

   

  Forvaltningen forestiller sig, at de borgere, som har et midlertidigt behov for hjælp, både vil kunne hjælpes videre og afsluttes i ”Min indgang”.

   

  Formålet med pilotprojektet er at få erfaringer med, hvilke problemer borgeren henvender sig med, samt at få erfaring med hvilke former for rådgivning, træning og supervision, der efterspørges.

   

  Der er opsat følgende succeskriterier for pilotprojektet:

  -         Antallet af varig hjælp og støtte reduceres.

  -         Borgeren oplever det er nemt at søge råd, vejledning og støtte.

  -         Ensartet screening af om borgeren er omfattet til hjælp og støtte eller om der kan ydes en anden form end kommunal indsats forud for ydet støtte.

  -         Antallet af ansøgninger om støtte inden for SEL reduceres.

  -         Borgerne opnår en personlig udvikling og får succesfølelser.

  -         Mere klart overblik over indhold og opgave varetagelse i et kommende Sundhedshus.

  -         Ved åbning af Kommunens sundhedshus, er borgeren bekendt med, ”min indgang” og anvendelsen af dette tilbud.

  -         Sundhedshuset bliver således en del af fremtidens løsninger for og sammen med borgerne

   

  Det er således målet, sammen med borgerne, at udvikle ”Min indgang”  som en kommende del af et sundhedshus, der kan være med til at løfte på fremtidens sundhedsopgaver, herunder sammenhæng på tværs af social- og sundhedsområdet.

   

  Det skal bl.a. afklares, hvilke funktioner der fremadrettet skal være i ”Min indgang”. Som udgangspunkt er fokus hele Social- og sundhedsudvalgtes område, ligesom det er tanken at styrke et systematisk og tæt samarbejde med frivillige.

   

  Økonomi og afledt drift

  Det forventes, at de årlige omkostninger til husleje og drift af de midlertidige rammer vil beløbe sig til ca. 0,300 mio. kr. årligt. Der lægges op til, at en finansiering af de midlertidige rammer medtages i budgetlægningen for 2020 – 2021.

   

  Prioriteringen af personaleressourcer vil ske indenfor eksisterende ramme.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at pilotprojekt i form af midlertidig etablering af ”Min indgang” igangsættes,

  at finansiering af ”Min indgang” i midlertidige rammer med 0,300 mio. kr. i 2020 og 2021 medtages i budgetlægningen

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 28-05-2019

  1. at Pilotprojekt søges igangsat.
  2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/38634, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om personalemangel i Sundhedsplejen og skal godkende midlertidig løsning på problemstillingen.

   

  Sundhedsplejen er organisatorisk en del af Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse. Sundhedsplejen har en normering på 17 medarbejdere, der er opdelt i Team Småbørn og Team Skole. Team Småbørn i Sundhedsplejen mangler pr. 1. maj 2019 mellem 15-25 % af medarbejdertimerne. Der er dels 2 medarbejdere, der har opsagt deres stillinger, dels 2 længerevarende sygemeldinger, der er årsag til dette. En fremskrivning ud fra det kendte udfordringsbillede peger på at Sundhedsplejen vil være udfordret resten af året, hvor personalemanglen vil ligge på mellem 12-20 %.

   

  Sundhedsplejen arbejder løbende med at rekruttere sundhedsplejersker, eller alternativt sygeplejersker ansat på dispensation. Billedet i Aabenraa Kommune flugter med udfordringerne på landsplan, hvor der også ses stor mangel på sundhedsplejersker – bortset fra i Aarhus- og i Hovedstadsområdet. På den baggrund har det også vist sig yderst vanskeligt at rekruttere nye medarbejdere.

   

  For at imødekomme de akutte udfordringer, har Sundplejen drøftet forskellige løsningsmodeller. Her har Sundhedsplejen fundet frem til at den mest hensigtsmæssige midlertidige løsning er, ikke længere at tilbyde 8-måneders besøg til familier, hvor situationen vurderes til at forløbe hensigtsmæssig. Lederen af Sundhedsplejen har individuelt vurderet alle familier og udvalgt dem, hvor det vurderes, at 8-måneders besøget kan undværes. Forældrene er herefter orienteret om denne ændring. Det forventes at den midlertidige løsning løber frem til 4. kvartal.  

   

  Såfremt personale og rekrutteringssituationen bliver mere alvorlig, skal der tages fornyet stilling vedrørende 8-måneders besøget. Forslag til løsningsmodel fremgår af vedlagte notat. Sundhedsplejen vil dog fortsat tilbyde behovsbesøg til familier, hvor det vurderes at være relevant.

   

  Som det fremgår af vedlagte notat, arbejdes der med at forbedre det faglige niveau, for således at forbedre Sundhedsplejens evne til fastholdelse af medarbejdere og rekruttering af nye. Erfaringer fra andre kommuner viser, at netop fokus på det faglige miljø har en positiv virkning på rekruttering og fastholdelse. Konkret arbejdes der med mulighederne for at implementere ”Alarm Distress Baby Scale (ADBB)”-metoden. ADBB benyttes ved sundhedsplejerskernes hjemmebesøg hos børnefamilier, og har fokus på at identificere tidlig mistrivsel og stress hos spædbarnet. Metoden vil hjælpe sundhedsplejersken til en ensartet og objektiv vurdering af spædbørns psykiske trivsel. På nuværende tidspunkt er der ikke personalemæssige eller økonomiske ressourcer til en opstart, hvorfor en implementering tidligst kan påbegyndes i 2020.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen om personalemanglen tages til efterretning og

   

  at den midlertidige løsningsmodel godkendes frem til 4. kvartal.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 28-05-2019

  1. at taget til efterretning.
  2. at godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/37415, Sagsinitialer: LHH

  Sagsfremstilling

   

  Udvalget skal i denne sag behandle en ansøgning fra Aabenraa Frivilligcenter om et midlertidigt likviditetstilskud fremsendt til forvaltningen i mail af 23. april 2019.

   

  Aabenraa Frivilligcenter søger om et midlertidigt likviditetstilskud, fordi Socialstyrelsen har meddelt, at grundfinansieringen på 350.000 kr. er meget forsinket ind i 2. halvår 2019. Det betyder, at der er risiko for, at frivilligcentret ikke kan udbetale løn og husleje fra juli og frem.

   

  Aabenraa Frivilligcenter oplyser, at de opfylder kriterierne for statstilskud og forventer at udbetaling sker så snart Socialstyrelsen udsender tilskud til landets frivilligcentre. Det er ikke muligt for Aabenraa Frivilligcenter at få en kassekredit i pengeinstitut.

   

  Aabenraa Frivilligcenter var i samme situation i 2018 hvor Social og Sundheds udvalget i sag 81.  den 20. juni 2018 godkendte et tilsvarende midlertidigt likviditetstilskud.

  Aabenraa Frivilligcenter finansieres, som øvrige frivilligcentre i Danmark, med et årligt statsfinansieret grundtilskud 350.000 kr. og en kommunal medfinansiering på minimum 350.000 kr., der er indarbejdet i budgetoverslagårene. Der er i år udbetalt det fulde kommunale tilskudsbeløb på 350.000 kr.
   

  Et likviditetsstilskud på 2 måneders drift svarende til 116.000 kr. sikrer, at Aabenraa Frivilligcenter kan fortsætte driften i juli og august måned 2019. Beløbet tilbagebetales når Aabenraa Frivilligcenter modtager grundfinansieringen fra Socialstyrelsen i 2. halvår.
   

  Forvaltningen har fået oplyst, at Socialstyrelsen i samarbejde med FRISE arbejder på en ny løsning for udbetaling af tilskud for 2020 med det mål at grundtilskud til frivilligcentre udbetaltes i januar fra 2021. FRISE står for Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark, der en landsdækkende medlemsorganisation for 86 lokale frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer. 
   

  Økonomi og afledt drift


  Det bemærkes, at der ikke i budget 2019 er afsat midler til likviditetstilskud.

   

  Det midlertidige likviditetstilskud kan finansieres af udvalgets budget til ”Øvrige sociale formål og § 18 midler”, hvor der i 2019 er afsat 1,149 mio. kr.

   

  Indstilling


  Social & Sundhed indstiller,

   

  at der godkendes et midlertidigt likviditetstilskud til 2 måneders drift i 2019 svarende til 0,116 mio. kr.,

   

  at det midlertidige likviditetstilskud finansieres af ”Øvrige sociale formål og § 18 midler”,

   

  at det midlertidige likviditetstilskud tilbagebetales, når frivilligcentret har modtaget grundfinansieringen i 2. halvår 2019.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 28-05-2019

  1. – 3. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7495, Sagsinitialer: mjh

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende projektet ’Det digitale sundhedshus’, hvortil Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilsagn om 3,285 mio. kr. Tilsagnet er givet under forudsætning af politisk godkendelse i Aabenraa Kommune.

   

  Det nye og digitale sundhedshus skal være på forkant med udviklingen af nye sundhedsløsninger i et sundhedsvæsen under løbende forandring, hvor borgerne lever længere, flere lever med mere end én kronisk sygdom, og hvor det gode, aktive og produktive hverdagsliv udfordres af livsstilsrelaterede sygdomme. Vi skal blandt andet blive bedre til at identificere de borgere, som skal have hjælp til at hjælpe sig selv - eksempelvis gennem anvendelse af videokonsultationer, digitale sundhedsplatforme, selvrapporterede data m.m.

   

  Visionen for både det fysiske og digitale sundhedshus er at skabe rammerne om et nært og sammenhængende sundhedsvæsen, der således fysisk og men særligt digitalt forbinder kommunale, regionale og andre funktioner i og uden for huset.

   

  Det vil sige, at ’Det digitale sundhedshus’;

  • skal rumme relevante, digitalt understøttede tilbud til borgerne,
  • understøtte tilgængelige og nære tilbud og sundhedsløsninger i eller tæt på borgerens eget hjem; og uden for husets åbningstid,
  • digitalt skal understøtte sammenhængende forløb og indsatser for den enkelte borger/patient på tværs af sektorer.

   

  ’Det digitale sundhedshus’ skal som modelprojekt og med sin særlige digitale profil understøtte moderne rammer, kvalitet og effektive samarbejdsformer mellem aktører i og udenfor huset. Sundhedshuset skal herigennem bidrage til udviklingen af det digitale samarbejde om sundhed for og med den enkelte borger/patient som led i udfoldelsen af et mere integreret og sammenhængende sundhedsnetværk.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at projektet ’Det digitale sundhedshus’ godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 28-05-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/20164, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om afslutning af projektet ”Kvalitetsudvikling af praksis gennem anvendelse af neuropædagogik i demensomsorgen”, som Sundhedsstyrelsen har bevilliget 1,5 mio. kr. (1,95 mio. kr. med VEU godtgørelse)

   

  Projektet løb i perioden fra 1.oktober 2017 til 1. november 2018, og havde afsluttende evaluering i februar 2019. 

   

  I samarbejde med SOSU Syd har Social & Sundhed skræddersyet et kompetenceudviklingsforløb baseret på transfermetoden, der kombinerer ny teori og praksislæring på arbejdspladsen. Kompetenceudviklingsforløbet er udviklet og tilpasset til forskellige faggrupper og tværfaglighed, så det tværgående samarbejde var i fokus.

   

  283 medarbejdere fra Hjemmeplejen, Plejehjemmene, Sygeplejen, SRC og Træning & Forebyggelse har gennemført tre-dags kursus og løst en række opgaver på arbejdspladsen. Derudover har 400 medarbejdere deltaget i foredrag om hjernens funktioner og neuropædagogik.

   

  Projektet skal ses i sammenhæng med Aabenraa Kommunes demensstrategi 2018-2025, hvor et af fokusområderne er en øget videns- og kompetenceniveau hos medarbejdere, der arbejder med borgere med demens.

   

  Evaluering af projektet viser indikationer på, at:

  • antallet af ordinationer af antipsykotisk medicin er faldende.
  • forbrug af antipsykotisk medicin er faldende på plejehjemmene.
  • borgernes livskvalitet er forbedret, ligesom borgerne er blevet mere rolige og mindre udad reagerende.
  • medarbejderne har fået ny viden og nye redskaber, som de kan anvende i deres daglige arbejde med borgere med demens.
  • medarbejderne i stigende grad anvender den nye viden og de nye redskaber.
  • medarbejderne med de nye kompetencer har en tilgang, de kan bruge i det daglige arbejde til alle borgere, og ikke kun borgere med demens.

   

  Efterspørgsel på kursuspladser var større, end det var muligt at efterkomme i projektet. På baggrunden af efterspørgslen fra medarbejderne og lederne samt erfaringerne og resultaterne fra projektet har ledelsen fra driftsområderne besluttet at fortsætte projektet med egen finansiering. Driften vil få dækket en stor del af udgifterne, idet kurset afholdes i AMU regi, der beretter til VEU godtgørelse og transportgodtgørelse efter gældende regler.

   

  Der er truffet aftale med SOSU Syd om undervisning af 75 medarbejdere i 2019 og 100 medarbejdere i 2020. Det er som tidligere med et tværgående og tværfagligt forløb med medarbejdere fra hjemmeplejen, plejehjem, sygeplejen og træning.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-04-2019

  Udsat.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 28-05-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/34972, Sagsinitialer: hhm
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/33263, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om opsætning af tv-overvågning ved udvalgte afdelinger hos Center for Job & Uddannelse (CJU).

   

  Økonomiudvalget behandlede den 9/4-2019 sag 19/23771 vedr. opsætning af overvågning i byens rum. Denne sag adskiller sig ved, at der vil være tale om overvågning af specifik kommunal ejendom, og ikke generel overvågning i det offentlige rum.

   

  CJU har gennem længere tid været udsat for tyveri, hvilket skaber utryghed for borgere og ansatte tilknyttet de berørte steder. For at afskrække fremtidige tyverier, og for at skabe øget tryghed blandt borgere og personale, ønsker CJU at opsætte tv-overvågning på afdelingerne Skovly, Næstmark og Kilen.

   

  CJU arbejder med borgere med sociale udfordringer, psykisk sårbarhed og/eller borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Borgerne dækker over en forskelligartet borgergruppe eksempelvis både borgere i forløb fra Jobcenteret og beboere fra bostedet Møllemærsk.

   

  Især på afdelingen Skovly har CJU gennem en årrække oplevet tilbagevendende udfordringer med tyveri – både i og uden for åbningstiden. Flere borgere har oplevet at miste punge og andre værdigenstande. Der er herudover blevet stjålet brændekløver og græsslåmaskine fra Skovly. På Næstmark er der oplevet indbrud og bilindbrud, og på Kilen blev der d. 15. marts 2019 stjålet brændstof ved at bore hul i tanken på en af CJU’s biler.

   

  TV-overvågning vil blive igangsat i dialog med politiet, der vil blive opsat tydelig skiltning, og optagelser vil blive håndteret efter gældende regler.

   

  Der er på nuværende tidspunkt tyverialarm i alle CJU’s afdelinger.

  Økonomi og afledt drift

  Finansiering af opsætning og drift af tv-overvågningen vil blive afholdt indenfor CJU’s budget efter indhentning af tilbud på indkøb og opsætning. Det forventes, at investeringen vil betyde en omkostning på omkring 100.000 kr., som forventes at blive afviklet over dette og næste budgetår. Forventningen er baseret på tilbud indhentet i 2014 i forbindelse med opsætning af tv-overvågning ved Jobcentret.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at igangsætning af tv-overvågning ved Center for Job & Uddannelse tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-05-2019

  Sagen udsat.

  Afbud: Michael Christensen.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 28-05-2019

  Taget til efterretning.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Ferie- og ledsagerordning.

  https://www.aabenraa.dk/media/4014898/vejledende-serviceniveau-for-ophold-i-laengerevarende-botilbud.pdf

   

  https://www.aabenraa.dk/media/4014899/vejledende-serviceniveau-for-ophold-i-midlertidige-botilbud.pdf

   

  https://www.aabenraa.dk/media/4012410/vejledende-serviceniveau-85.pdf

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 28-05-2019

  Taget til efterretning.