Beslutningsprotokol

onsdag den 12. juni 2019 kl. 15:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Sørensen, Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft, Dorrit Knudsen, Michael Christensen, Ida Smed
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-06-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/40715, Sagsinitialer: wn

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende nye frit-valgspriser på hjemmehjælpsområdet til afregning af frit-valgs-leverandører fra 1. januar 2020. De nye priser indgår også i budgetlægningen 2020-2023.

   

  De nye priser er beregnet på baggrund af en tidsmåling gennemført i hjemmeplejen i uge 9 og 10 i 2019.

  Økonomi og afledt drift

  Frit-valgstimepris 2020

  Aktuel timepris i kr.

  (2019-prisniveau)

  Forslag til ny timepris 2020

  (2019-prisniveau)

  Hverdag, almindelig pleje

  472,49

  492,67

  Hverdag, rehabilitering

  641,76

  -

  Hverdag, rengøring

  296,19

  318,99

  Weekend-dag, almindelig pleje

  489,48

  555,49

  Weekend-dag, rehabilitering

  630,55

  -

  Aften, almindelig pleje

  531,39

  549,02

  Aften, rehabilitering

  703,96

  -

  Nat

  911,08

  932,94

   

  Tabellen viser de nuværende og de nye timepriser i 2019-prisniveau.

   

  Den samlede brugertidsprocent er reduceret fra 46,55 % i 2017-målingen til 44,79 % i 2019-målingen, svarende til 1,76 % -point. Dette skyldes bl.a. en lavere fremmøde-procent/højere sygefravær og stigende brug af tid til diverse kontakter vedr. borgerne og øget dokumentation. Den særlige timepris på rehabilitering bortfalder, da rehabiliteringsindsatsen nu er en integreret del af plejepakkerne.

   

  Antal timer

  Gl. timepris i 1.000 kr.

  Ny timepris i kr. i 1.000 kr.

  Konsekvens i 1.000 kr.

  280.134

  130.055

  134.879

  4.824

   

  Til stigningen på de 4,824 mio. kr. kommer afregningen af ”I sikre hænder” på 1,847 mio. kr. så den samlede påvirkning af visitationsrammen bliver på 6,671 mio. kr. i 2020.

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at de foreslåede fritvalgs-priser godkendes,

   

  at fritvalgs-priserne indarbejdes til endelig godkendelse i forbindelse med budget 2020-2023.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-06-2019

  1. og 2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/36298, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til oprettelse og prioritering af omfang for sundhedspladser på Special- og Rehabiliteringscenteret (SRC).

   

  Sundheds- og Ældreministeriet har den 26. februar 2019 godkendt ændring til bekendtgørelse om hjemmesygepleje. Den opdaterede vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje blev offentliggjort den 22. marts 2019. Ændringerne i bekendtgørelse og vejledning er foretaget med henblik på at sikre, at særlige sygeplejeydelser leveret efter sundhedsloven § 138 er vederlagsfri, herunder forplejning under ophold på midlertidig ophold samt transportudgifter forbundet med midlertidigt ophold.

   

  Der er med ændringen af bekendtgørelsen ikke foretaget ændringer af gældende regler i anden lovgivning, herunder serviceloven. Derfor er der fortsat grundlag for egenbetaling ved pladser til midlertidig ophold visiteret med hjemmel i serviceloven.

   

  På mødet d. 5. december 2018 besluttede udvalget, at daværende akutplads på SRC overgik til en almindelig rehabiliteringsplads grundet en lav belægningsprocent. Aabenraa Kommune tilbyder derfor nuværende midlertidigt ophold fordelt på seks pladstyper:

   

   

  Lovgrundlag

  Aflastning af alvorligt syge og døende

  Sundhedsloven § 138, § 139 og
  Serviceloven § 119, § 120, § 122

  Aflastning af borgere der afventer plejebolig

  Serviceloven § 84 stk. 2

  Aflastning af pårørende

  Serviceloven § 84

  Døgnrehabiliteringspladser

  Serviceloven § 84 stk. 2

  Vurderingspladser

  Serviceloven § 84 stk. 2

  Socialt udsatte

  Serviceloven § 84 stk. 2

   

  På denne baggrund er der behov for at videreudvikle og præcisere kommunens særlige sygeplejefaglige tilbud og tilgodese borgere, der falder indenfor de betingelser, der ligger til grund for at kunne få en vederlagsfri midlertidig plads. Derfor fremlægger forvaltningen to alternative kvalitetsstandarder for en ny pladstype på SRC for at kunne tydeliggøre, hvornår der opkræves egenbetaling i forbindelse med et midlertidigt ophold. Den nye pladstype på SRC defineres som en sundhedsplads.

   

  I alternativ 1 omfatter vederlagsfriheden kun borgere med særlige sygeplejefaglige observations-, pleje- eller behandlingsbehov, og som ikke har behov for en sygehusindlæggelse. Det betyder, at hvis en borger visiteret efter alternativ 1 overgår til at være døende, eller hvor behandling vurderes formålsløs, da vil borgeren overgå til en brugerbetalt plads efter serviceloven.

   

  I alternativ 2 omfatter vederlagsfriheden også borgere henvist efter den nuværende kvalitetsstandard for aflastning af alvorligt syge og døende. Det betyder, at hvis en borger visiteret efter alternativ 2 overgår til at være døende, eller hvor behandling vurderes formålsløs, forbliver borgeren på den vederlagsfri sundhedsplads.

   

  Forvaltningen forventer, at alternativ 2 vil være nemmere at kommunikere til borgere på midlertidigt ophold, da det vederlagsfri ophold vil følge med graden af behov for sygeplejefaglig indsats. Ved alternativ 1 vil mange borgere forventes at være uforstående overfor, at der skiftes fra en vederlagsfriplads til en brugerbetalt plads. Særligt da det omhandler den følsomme og komplekse situation omkring borgere, der er døende, eller hvor behandling vurderes formålsløs. Alternativ 1 forventes derfor at betyde en stigning i antallet af klager, og at der vil skulle foretages flere afgørelser i forbindelse med visitationens vurdering af borgerens nuværende behov for pladstype.

   

  En sundhedsplads vurderes i gennemsnit at udgøre omkring 50.000 kr. årligt i manglende indtægt til kost og transport.

   

  • Alternativ 1 forventes at medføre et årligt behov for gennemsnitlig 2 pladser, som vil betyde en forventet manglende indtægt på omkring 100.000 kr.
    
  • Alternativ 2 forventes at medføre et årligt behov for gennemsnitlig 4 pladser, som vil betyde en forventet manglende indtægt på omkring 200.000 kr.

   

  Vedlagt sagen er bekendtgørelse og vejledning samt udkast til de to alternative kvalitetstandarder, samt den nuværende kvalitetsstandard for aflastning af alvorligt syge og døende.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at enten kvalitetsstandard alternativ 1 eller 2 godkendes,

   

  at oprettelse af sundhedspladser indgår i den videre budgetbehandling.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-06-2019

  1. at alternativ 1 godkendt, idet ordningen evalueres ultimo 2019 (For stemte 5, imod stemte 2 Dorrit Knudsen; Michael Christensen).
  2. at godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/38944, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag endeligt godkende udvalgets budgetbidrag i form af et korrigeret basisbudget i balance. Jf. godkendte budgetproces for 2020-2023 er der i forhold til de enkelte udvalg ikke foretaget en rammeudmelding. Korrektioner til budgetrammer vil blive udmeldt til de stående udvalg, når resultatet af Økonomiaftalen er kendt.

   

  Fagudvalgene har til opgave at opgøre og håndtere lokale udfordringer for 2020 med afsæt i bevillingskontrollen pr. 31. marts 2019. Formålet hermed er et korrigeret budget i balance.

   

  I forhold til dette har Forvaltningen i samarbejde med Budget vurderet de forventede udfordringer i budget 2020-2023. Udfordringerne er bearbejdet i forhold til mødet den 28. maj 2019.

   

  Der er endvidere udarbejdet en udvidet palette af forslag til omprioriteringsmuligheder.

   

  Endelig er i sagen medtaget udvalgets prioriterede budgetønsker jf. mødet den 28. maj 2019. Hertil bemærkes, at såfremt disse skal indarbejdes i budgetrammen, skal dette ske ved en omprioritering indenfor Social- og Sundhedsudvalgets budgetramme.

   

  Det bemærkes, at beregningerne på de enkelte områder og vurderingen af henholdsvis mer- og mindreforbrug er under forudsætning af, at der træffes beslutning om en udmøntning og disponering af demografimidlerne, som er afsat under Økonomiudvalget.

   

  Følgende materiale er vedlagt,

   

  • Budget 2020-2023, revideret oversigt over udfordringer, ønsker/udvidelser og omprioriteringsmuligheder
  • Budgetnotat, omprioriteringer indenfor udvalget, inkl. noter.

   

  Høring/udtalelse

  Seniorrådets og  Sektorudvalget for Social & Sundhed høringssvar i forhold til udvalgets budgetbidrag er vedlagt.

   

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

   

  at udvalgets udfordringer drøftes,

  at der tages stilling til budgetønskernes eventuelle indarbejdelse i basisbudgettet,

  at der tages stilling til forslag til omprioriteringer med henblik på godkendelse af et korrigeret basisbudget i balance.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-06-2019

  1. at note 8C og 11C indgår i beslutningsgrundlaget.
  2. at note 15 ønske udgår.
  3. at der etableres basisbudget i balance i 2020: omprioriteringsforslag godkendt, idet følgende tiltag udgår i 2020:

   

  -         Længere tid til rehabilitering udgår i 2020

  -         Nye tilbud understøttelse eget hjem udgår i 2020

  -         §79 udgår i 2020

   

  Note 24 og 26 udgår i 2020-2023

   

  Basisbudget i balance fremgår af revideret bilag: Oversigt over udfordringer, ønsker/udvidelser og omprioriteringsmuligheder, dateret 12. juni 2019

   

  Note 24 forelægges som enkeltsag.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/38944, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  I henhold til budgetproces 2020 – 2023 kan fagudvalgene fremsende forslag til engangsønsker i 2020. Forslagene kan anvendes til engangsdispositioner i 2020, herunder bæredygtighedsinitiativer.

   

  Med baggrund i udvalgets beslutninger den 28. maj 2019 har forvaltningen udarbejdet bemærkninger til følgende forslag:

   

  • Elbiler til hjemmeplejen
   - 2.419.960 kr. til indkøb af 10 batteridrevne elbiler samt tilhørende ladestandere.
    
  • Tidlig opsporing ved ADBB-screening af spædbørn
   - 0,400 mio. kr. til uddannelse og certificering i Sundhedsplejen
    
  • Åben og Rolig på arbejdsmarkedet
   - 0,710 mio. kr. til uddannelse, licens, kursusmateriale, app m.v. vedrørende forsøgsprojekt om styrkelse af mental sundhed hos borgere ved effektiv reducering af stress og påvirkning af bæredygtig tilknytning til arbejdsmarkedet.

   

  I forhold til forslaget ”Åben og Rolig på arbejdsmarkedet” bemærkes, at det er udarbejdet i samarbejde med Jobcentret og har opbakning fra den tværgående styregruppe for Sundhedsplanen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at forslag til engangsønsker i 2020 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-06-2019

  Følgende forslag prioriteres:

   

  1. Tidlig opsporing (ADBB)
  2. Åben og Rolig

   

  1. Pulje på 0,5 mio.kr. til bæredygtighed gennem uddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere i Social & Sundhed

   

  El-biler udgår som éngangsønske.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36293, Sagsinitialer: akpa

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til udmøntning af midler til opprioritering af antallet af SOSU-elever og igangsætning af Digi-Tech-forløb. I budgetforlig 2019 fremgår, at parterne er enige om at der afsættes 0,5 mio. kr. i 2019 og 2020 til opprioritering af antallet af SOSU-elever i Aabenraa Kommune herunder igangsætning af de nye Digi-Tech forløb sammen med SOSU Syd.

   

  Digi-Tech er en toning af SOSU-assistentuddannelsen, den første af sin art i Danmark, som blev udviklet i et samarbejde mellem SOSU Syd og Aabenraa Kommune, forankret i Ældre & Handicap, med henblik på at uddanne medarbejdere med særlige digitale kompetencer. I januar 2019 startede det første hold SOSU-assistentelever på Digi-Tech forløb på SOSU-Syd. Holdet blev etableret med elever fra de fire Sønderjyske kommuner, heraf 7 elever fra Aabenraa Kommune ansat inden for rammen af den eksisterende elev-normering.

   

  For at styrke igangsætning af de nye Digi-Tech forløb i samarbejde med SOSU-Syd, anbefales midlerne udmøntet i ansættelse af tre SOSU-assistentelever udover den faste normering på Digi-Tech forløb. Uddannelsen har en varighed på 2 år og 10 måneder og en samlet omkostning for tre elevers uddannelsesforløb på kr. 807.000.

   

  For at sikre kvalitet i disse uddannelsesforløb og forankring af nye digitale kompetencer i driften, anbefales de resterende afsatte midler på kr. 193.000 udmøntet til udbygning af et digitalt læringsmiljø for Digi-Tech elever, praktikvejledere og praktikkoordinatorer, samt til at styrke praktikvejlederes kompetencer på det digitale område, så de dermed er rustet til at vejlede elever på Digi-Tech forløb.

   

  Lovgrundlag

   

   

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at der i budget 2019 og 2020 er af 0,5 mio. kr. årligt til en opprioritering af antallet af SOSU-elever i Aabenraa Kommune; herunder igangsætning af nye Digi-Tech forløb sammen med SOSU Syd.

   

  Finansieringen af de 3 SOSU-assistentelevers uddannelsesforløb forudsættes at ske med overførselsadgang i forløbet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at udmøntning af midlerne til ansættelse af tre Digi-Tech elever, udbygning af digitalt læringsmiljø og kompetenceudvikling for praktikvejledere godkendes,

  at finansiering af de 3 uddannelsesforløb forudsættes at ske med overførselsadgang i uddannelsesperioden.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-06-2019

  1. + 2. at godkendt.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/30264, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for Den Velgørende Fond skal i denne sag behandle regnskabet for 2018 og tage stilling til løsning af fondens økonomiske udfordringer.

   

  Siden Den Velgørende Fond blev pålagt at betale ejendomsskat, har udgifterne oversteget indtægterne. Det har medført, at fonden har haft underskud på regnskaberne. Regnskabet for 2018 udviser således et underskud på 22.804,54  kr. I perioden med underskud har der ikke været udlodning af legater.

   

  Ejendomsskatten vedrører de af fondens arealer, der er udlejet til Haveforeningen Rugkobbel og Haveforeningen Skomagermosen. Da lejeaftalerne først udløber den 1. april 2020, har administrator for Den Velgørende Fond ansøgt Civilstyrelsen om tilladelse til delvis anvendelse af fondskapitalen frem til april 2020, hvor der vil kunne gennemføres en lejeforhøjelse med henblik på at skabe balance i fondens regnskab. Civilstyrelsen har endnu ikke behandlet ansøgningen, men svar vil kunne forventes inden udgangen af september 2019.

   

  Ifølge Økonomiafdelingen vil Den Velgørende Fond ikke kunne betale ejendomsskatterne for 2019. Derfor er der efter aftale med formandskabet ansøgt om henstand med betaling af ejendomsskatterne, hvilket er imødekommet. Restancen afvikles løbende og i takt med den lejeforhøjelse, der foreslås gennemført, når de nuværende lejeaftaler udløber den 1. april 2020.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at regnskab 2018 tages til efterretning og godkendes iflg. underskriftsblad,

   

  at der gennemføres en lejeforhøjelse, når de nuværende lejeaftaler udløber den 1. april 2020.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-06-2019

  1. at taget til efterretning og godkendt.
  2. at godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/24706, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Udvalget behandlede på mødet den 8. maj 2019 sagerne ’Forslag til Boligstrategi og kapacitetsplan 2019-2025’ samt ’Forslag til Helhedsplan for Autismecenter Syd 2019-2021’. Udvalget godkendte at Boligstrategien og Kapacitetsplanen blev sendt til høring i Handicaprådet og Seniorrådet forud for endelig godkendelse. Derudover blev Helhedsplan for Autismecenter Syd sendt til høring i Handicaprådet.

   

  Udvalget modtager i denne sag en kort status på arbejdet med Kapacitetsplanen og Helhedsplanen; herunder et forslag til den videre proces.

   

  Udvalget har modtaget høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet på Boligstrategien og Kapacitetsplanen. Yderligere har Handicaprådet kommenteret på Helhedsplan for Autismecenter Syd. Høringssvarene er vedhæftet som bilag.

   

  Af Seniorrådets høringssvar fremgår det, at rådet er enig i de strategiske parametre for Boligstrategien, og derfor kan tilslutte sig den strategiske retning. Med hensyn til kapacitetsplanen er rådet endvidere enig i denne, herunder at en evt. yderligere udvidelse af plejeboliger kan ske ved knopskydning af de eksisterende mindre plejehjem.

   

  Af Handicaprådets høringssvar fremgår det bl.a., at rådet overordnet anerkender behovet for en fremadrettet løsning for Autismecenter Syd, og at denne, ifølge Boligstrategien og Kapacitetsplanen, på sigt vil kunne tilbyde flere muligheder for at samle borgere med samme handicap og funktionsniveau i et støttende miljø. I relation til Helhedsplanen for Autismecenter Syd er der ligeledes opbakning til, at en samlet enhed vil kunne gavne den specialpædagogiske faglighed, bl.a. med mulighed for en øget og bredere kvalificeret sparring.

   

  Handicaprådet mener dog, at en placering af autismebotilbud i Bylderup Bov ikke er befordrende for at kunne vedligeholde og udvikle beboernes færdigheder. Handicaprådet anbefaler i denne sammenhæng, at beboerne placeres i nærheden af værksted, dagtilbud, trænings- og bymiljø.

   

  Parallelt med høringsprocessen vedr. Boligstrategien, Kapacitetsplanen og Helhedsplanen for Autismecenter Syd, er der i budgetprocessen indarbejdet forslag til finansiering til udvidelse af plejeboligkapaciteten. Dermed er et foreløbigt grundlag for indfrielse af Boligstrategiens målsætning om at skabe den rette plejeboligkapacitet de kommende år indarbejdet i den videre budgetproces.

   

  I Social og sundhedsudvalgets budgetoplæg er endvidere indarbejdet forskellige scenarier for udvidelsen af midlertidige pladser på SRC i den kommende budgetperiode. En udvidelse vil bl.a. skulle ses i sammenhæng med det videre arbejde med Kapacitetsplanen og Helhedsplanen for Autismecenter Syd.

   

  På baggrund af ovenstående foreslås det, at der arbejdes videre med den samlede Kapacitets- og helhedsplan for boligkapaciteten på social- og sundhedsområdet i Aabenraa Kommune. En samlet helhedsplan forventes at kunne fremlægges efter sommeren 2019.

  Lovgrundlag

   

   

  Høring/udtalelse

  Seniorrådets og Handicaprådets høringssvar er vedhæftet som bilag.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at statusorienteringen tages til efterretning.

   

  at en samlet helhedsplan for boligkapaciteten på social- og sundhedsområdet fremlægges efter sommeren 2019.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-06-2019

  1. at taget til efterretning.
  2. at godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/42424, Sagsinitialer: jjj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om Børne- og Socialministeriets danmarkskort over afgørelser

  fra Ankestyrelsen.

   

  Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:

   

  • Stadfæstelse :Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.

   

  • Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.

   

  • Ændring: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer den.

   

  Når en afgørelse hjemvises eller ændres kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort.

  Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver

  ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist eller ændret) ud af alle sager, hvor der er truffet en afgørelse. Resultatet viser for Aabenraa Kommune, at omgørelsesprocenten følger landsgennemsnittet.

   

  På Socialområdet, samlet set, er der behandlet 76 klagesager. Heraf er 36 % omgjort. Omgørelserne fordeler sig på 11 % ændringer og 25 % hjemvisninger. Landsgennemsnittet for omgørelser på socialområdet samlet set er ligeledes 36 %.

   

  Ses der udelukkende på voksenhandicapområdets §§ 95, 96, 97 og 100, er der behandlet 13 klagesager. Heraf er 46 % omgjort. Omgørelserne fordeler sig med 15 % ændringer (svarende til 2 sager) og 31 % hjemvisninger (svarende til 4 sager). Landsgennemsnittet for omgørelser på voksenhandicapområdet er på 32 %.

   

  Antallet af klagesager skal ses i sammenhæng med det samlede antal afgørelser, der er truffet på området i 2018. På voksenhandicapområdets §§ 95, 96, 97 og 100 er der truffet hhv. 12, 2, 24 og 186 afgørelser. I alt 224 afgørelser. Dermed klages der i 5,8 % af de trufne afgørelser. De to sager, der er omgjort med ændringer, udgør 0,9 % af det samlede antal afgørelser på området. 

   

  Forvaltningen vurderer, at Aabenraa Kommune træffer afgørelser i overensstemmelse med

  lovgivningens intention, og at borgerne får den hjælp, de er berettigede til.

   

  Danmarkskortet fremgår af bilag og Børne- og Socialministeriets hjemmeside:

  https://socialministeriet.dk/danmarkskort/2019/mar/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-2018/

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-06-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/40780, Sagsinitialer: AMJEN

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om resultatet af lovpligtige tilsyn, gennemført af Socialtilsyn Syd.

   

  Tilsynene er gennemført i løbet af 2018.

   

  Der er gennemført tilsyn på samtlige boenheder og Rusmiddelcenter Aabenraa. I vedlagte bilag er helhedsindtrykkene fra de enkelte centerområder samlet. De enkelte tilsynsrapporter kan ses på tilbuddenes hjemmeside.

   

  I forbindelse med de enkelte tilsyn bliver der udarbejdet en rapport, der tilkendegiver tilsynets vurdering af det enkelte botilbud. Disse rapporter danner baggrund for en intern refleksion over evt. nødvendige forbedringsområder og fokusområder.

   

  Tilbuddenes kvalitet vurderes på kvalitetsmodellen, jf. bekendtgørelsen om socialt tilsyn.

  Temaer i kvalitetsmodellen:

  1. Uddannelse og beskæftigelse
  2. Selvstændighed og relationer
  3. Målgruppe, metoder og resultater
  4. Sundhed og trivsel
  5. Organisation og ledere
  6. kompetencer
  7. Fysiske rammer

   

  Konklusion:

  Der er generelt på samtlige tilbud en høj faglig ledelse: Endvidere beskrives en høj faglighed blandt personalet, hvor personalet bekrives veluddannet, også i forhold til videreuddannelse. Dog beskrives tilbuddene sårbare overfor store udskiftninger i personalegruppen, samt ved længerevarende sygdom.

   

  Det er forvaltningens vurdering, at Aabenraa Kommunes serviceniveau og kvalitet er i overensstemmelse med de politiske og administrative forventninger, og at kommunens boenheder leverer et fagligt velfunderet stykke arbejde..

  Høring/udtalelse

  Årsredegørelsen sendes til orientering i handicaprådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed forvaltningen indstiller.

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-06-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  .

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-06-2019

  Intet at bemærke.