Beslutningsprotokol

onsdag den 7. august 2019 kl. 15:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Sørensen, Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft, Dorrit Knudsen, Michael Christensen, Ida Smed
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-08-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/41611, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  I henhold til Servicelovens § 18 uddeler Aabenraa Kommune tilskud til foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde. Der er udarbejdet ”Retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde”, hvor principper og procedurer står beskrevet til § 18 midlerne.

   

  Frivillighedsrådet i Aabenraa Kommune har gennemgået alle indkomne ansøgninger, og har fremsendt deres anbefalinger. Der er i oversigten tilført kommentarer, markeret med gult, til flere af ansøgningerne.

   

  Ansøgning nr. 31 fra Den Blå Oase forelægges særskilt, med henvisning til ”Retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde”: ”Foreninger og organisationer, der modtager fast årlig § 18 støtte fra kommunen indgår ikke i Frivillighedsrådets indstilling, men skal forelægges direkte for Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Økonomi og afledt drift

  Restbudgettet til uddeling i 2019 udgør ultimo august 0,366 mio. kr. Såfremt alle ansøgninger imødekommes henstår der et restbeløb på 0,020 mio. kr.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udvalget gennemgår anbefalingerne fra Frivillighedsrådet og beslutter den endelig uddeling.

  at udvalget træffer beslutning om ansøgningen fra Den Blå Oase.

   

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-08-2019

  Anbefalinger fra Frivillighedsrådet godkendt med følgende undtagelser:

  - Ansøgning nr. 10 imødekommes ikke idet der søges om støtte til lønnet medarbejder.

  - Ansøgning nr. 25 imødekommes ikke da formålet falder udenfor kriterierne.

  - Ansøgning nr. 30 imødekommes ikke da formålet falder udenfor kriterierne.

   

  Ida Smed stemte endvidere imod at imødekomme ansøgning nr. 27 og 28.

   

  2. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/38944, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle forvaltningens forslag til foreløbig disponering af demografimidlerne i 2021-2023.

   

  Demografimidlerne kompenserer ældreområdet for den demografiske udvikling. De tekniske korrektioner finder sted i forbindelse med budgetlægningen og er som udgangspunkt baseret på befolkningsprognosen og dermed den forventede udvikling i aktivitetsniveauet som følge af den demografiske udvikling.

   

  Budgettet er afsat under Økonomiudvalget og udmøntes til udvalget når indholdet i finansloven er kendt (december 2019). 

  Økonomi og afledt drift

  I forhold til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 12. juni 2019 er der den 18. juni 2019 foretaget en ny beregning af de tekniske korrektioner i forhold til befolkningstallet. Konsekvenserne heraf er indregnet i tabeloversigten.

   

  Fordelingen i 2020 indgår i Social- og Sundhedsudvalgets budgetbidrag.

   

  Tabellen viser, hvordan forvaltningen forventer demografimidlerne anvendes i 2021-2023,

   

  1.000 kr.

  2020

  2021

  2022

  2023

  Budgetlægning 2020-2023

  -7.388

  -21.211

  -36.843

  -53.959

   

  Sygeplejen, inkl. delegeret sygepleje

  1.532

  2.332

  5.332

  10.332

   

  §83 hjemmehjælp

  2.291

  3.319

  6.479

  13.649

   

  Træning

  165

  500

  500

  1.000

   

  Hjælpemidler

  0

  600

  1.000

  1.500

   

  Plejeboliger (drift af nyt plejehjem)

  988

  11.850

  15.800

  19.746

   

  SRC

  0

  0

  4.600

  4.600

   

  Omlægning af tryghedsboliger til plejeboliger

  1.305

  2.610

  3.132

  3.132

   

  Omprioritering

  1.107

  0

  0

  0

  Foreløbig disponering

  7.388

  21.211

  36.843

  53.959

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at forslag til foreløbig disponering af demografimidlerne i 2021-2023 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-08-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/36203, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget besluttede den 7. november 2018 -sag nr. 120- etablering af 4 midlertidige pladser på Enggården. I den forbindelse var der kalkuleret med ombygning af 128m2, men det er i løbet af projektet blevet fastslået til 153 m2.

   

  De 153 m2 er alle kommunale servicearealer, hvilket betyder, at der fremadrettet ikke vil være huslejeudgifter forbundet med boligerne, men udelukkende driftsudgifter.

   

  Ligeledes har nye brandsikringskrav i form af brandspjæld, udskiftning af branddøre og ny gipsbeklædning og branddøre i gangarealer betydet øgede omkostninger på ca. 160.000. kr.

   

  Samlet set betyder de ændrede forudsætninger en overskridelse af budgettet på 593.439 kr.

   

  Ombygningen har været i udbud, og der indkom 4 tilbud. Ovenstående overskridelse bygger på laveste pris.

   

  De samlede overskridelser vil blive forsøgt finansieret over det ydelsesbaserede budget, bl.a. ved, at de afsatte driftsmidler til de midlertidige pladser ikke kommer i brug i 2019 og ved delvis betaling via Enggårdens vedligeholdelsesbudget.

   

  På trods af overskridelsen er det forvaltningens anbefaling at iværksætte ombygningen, da de løbende driftsudgifter på pladserne er langt mindre end tilsvarende pladser på SRC. Samtidig vil de etablerede pladser øge muligheden for at hjemtage borgere fra sygehus, når de er færdigbehandlede.

  Økonomi og afledt drift

   

  Enggården, Bylderup Bov

   

   

   

   

   

   

   

  Bevilget jf. bevillingskontrol pr. 30. september 2018

  1.800.000

   

   

   

   

   

   

  Byggebudget

   

   

   

  Håndværkerudgifter

  1.683.000

   

   

  Øvrige omkostninger

  376.810

   

   

  Bygherreleverancer

  58.000

   

   

  Andre udgifter/omkostninger i alt

  30.000

   

   

  I alt

  2.147.810

   

   

  Difference (Byggebudget/bevilling)

  347.810

   

   

   

   

   

   

  Bevilget jf. bevillingskontrol pr. 30. september 2018

  1.800.000

   

   

   

   

   

   

  Tilbud

  1.693.400

   

   

  Uforudsete omkostninger

  169.340

   

   

  Rådgivning/omkostninger m.v.

  262.518

   

   

  Bygherreleverancer

  268.181

   

   

  I alt

  2.393.439

   

   

  Difference (Tilbud/bevilling)

  593.439

   

   

   

   

  Der er i budget 2019 afsat 1,071 mio. kr. ekstra til drift af nye plejeboliger i forhold til 2018.

  Midlerne til drift er tilvejebragt ved udmøntning af demografimidler i forbindelse med budgetlægningen for 2018 – 2021.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at ombygningen igangsættes,

  at et forventet merforbrug vedrørende det frigivne rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. i 2019 kan finansieres af det ydelsesbaserede budget (Visitation og Rehabilitering) og Enggårdens vedligeholdelsesbudget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-08-2019

  1. og 2. at. Godkendt idet omkostningsniveau for rådgiver afprøves.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/30000, Sagsinitialer: mjh

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende Aabenraa Kommunes Boligstrategi 2019-2025.

   

  Boligstrategien skal som overordnet rammesætning sætte retning for og sikre den nødvendige kapacitet og udvikling af kommunens boligtilbud herunder pleje-, botilbudsboliger og midlertidige boliger.

   

  Boligstrategien understøtter Aabenraa Kommunes vision om ’Det Gode Liv’ byggende på fem centrale strategiske pejlemærker og parametre.

   

  • Hjemlighed og tidssvarende boliger:

  Vi vil skabe attraktive hjem, der er placeret hvor borgerne efterspørger dem, på en måde så borgerne har råd til at bo i vores boligtilbud. Kommunens boligtilbud skal gennem fællesskabelse blive en integreret del af det omkringliggende samfund. Boligtilbud der er tidssvarende så boligerne lever op til de stigende krav teknologien, bygningsreglementer mv. stiller såvel dagligdagen som arbejdsdagen.

   

  • Fleksibilitet:

  Vi vil arbejde med fleksible boligtilbud der kan indeholde flere målgrupper og dermed indrettes fleksibelt efter behov. En del af fleksibiliteten ligger ligeledes i eksempelvis at bygge uden for Almenboligloven i form af midlertidige boliger eller ved at lade private aktører opføre boligtilbud. Udnyttelse af eksisterende og ny teknologi skal yderligere bidrage til at øge fleksibiliteten i anvendelse af boligmassen.

   

  • Bæredygtighed:

  Bæredygtighed har mange betydninger, også i Boligstrategien, hvor begrebet både dækker økonomi, faglighed og miljø. Vi vil etablere økonomisk bæredygtige boligtilbud med en faglig tyngde, der sikrer det nødvendige faglige miljø samt overholder de energi- og miljømæssige krav til kommunale bygninger.

   

  • Kapacitet:

  Vi vil sikre at et boligtilbud er en mulighed når behovet opstår, i overensstemmelse mellem borgernes behov og kommunens serviceniveau. Herunder behov for midlertidige boliger. Udvidelsen af boligkapaciteten vil ske med et klart fokus på at undgå en overkapacitet.

   

  • Kompetencer og trivsel:

  Kommunes boligtilbud er udover at være borgernes hjem ligeledes en arbejdsplads. Derfor vil vi sikre et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Et arbejdsmiljø med fokus på de rette kompetencer og høj trivsel. Og når vi ikke selv, har de rette kompetencer, køber vi adgang til de boligtilbud, der har dem.

   

  En nærmere beskrivelse af parametrene fremgår af Boligstrategien for Aabenraa Kommune 2019-2025.

   

  Boligstrategien tager sit udgangspunkt i forvaltningens vurdering af boligbehovet i perioden 2019 til 2025. En vurdering, der har anslået et samlet behov på 80-100 yderligere boliger på udvalgets område. Med udgangspunkt i et ønsket forsigtighedsprincip er dette behov indledningsvist reduceret til en udvidelse på 73 boliger, fordelt på 66 plejeboliger og syv botilbudsboliger, da man ved at anvende forsigtighedsprincippet ønsker at reducere risikoen for at etablere en overkapacitet af boliger. Som eksempel på løbende behov for tilpasning af foreslåede udvidelser er, at en privat investor har besluttet, at opføre 66 private plejeboliger i Aabenraa Kommune, hvilket ændrer behovet for flere kommunale boliger på kort sigt.

   

  I forlængelse af forsigtighedsprincippet er der indlagt en fleksibilitet i form af en række kapacitetsudvidelsesmuligheder, såfremt behovet stiger udover niveauet, der er lagt i henhold til forsigtighedsprincippet.

  Høring/udtalelse

  Uddrag af høringssvar fra Handicaprådet vedrørende Boligstrategien 2019-2025:

  ”Handicapra°det anerkender […] den samlede Boligstrategi […], som på sigt vil kunne tilbyde flere muligheder for at samle borgere med samme handicap og funktionsniveau i et støttende miljø.”

   

  Uddrag af høringssvar fra Seniorrådet vedrørende Boligstrategien 2019-2025:

  ”Seniorrådet er på linje med de fremførte strategiske parametre for etablering og drift for boliger på social- og sundhedsområdet:

  1) Hjemlighed og tidssvarende boliger

  2) Fleksibilitet

  3) Bæredygtighed

  4) Kapacitet

  5) Kompetencer og trivsel

   

  og kan derfor tilslutte sig den foreslåede boligstrategi.”

   

  Forvaltningen bemærker, at for så vidt angår Handicaprådets bemærkning om placeringer henvises der til den videre behandling af boligkapacitetsplanen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at Aabenraa Kommunes Boligstrategi 2019-2025 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-08-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2844, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende revideret kvalitetsstandard for hjemmehjælp for 2019 - 2020. Ændringerne er markeret med rødt.

   

  Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig

  og praktisk hjælp m.v., samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter

  Servicelovens § 83 og 86.

   

  Kvalitetsstandarden er revideret med baggrund i en afgørelse fra Ankestyrelsen, der medfører, at der i særlige tilfælde skal tilbydes hovedrengøring eller omfattende oprydning til borgere, der modtager hjælp til rengøring.

   

  Hjemmeplejen i Aabenraa Kommune har særlig fokus på rehabilitering af borgerne og hvorledes borgeren understøttes i at leve et liv med selvbestemmelse og mulighed for at

  vælge.

   

  Opgaverne i hjemmet løses med udgangspunkt i den ”Rehabiliterende tilgang” og med fokus på værdighed. Der er for medarbejderne fokus på at løse kerneopgaven sammen med

  borgeren; at understøtte borgerens sundhed, evne til at mestre eget liv og ønske om, at deltage i sociale fællesskaber.

   

  Økonomi og afledt drift

  Det korrigerede budget 2019 til § 83 hjemmehjælp udgør netto 134,201 mio. kr. ekskl. centralt tilførte midler. Heraf udgør den kommunale leverandørs andel (81%) og den private leverandørs andel 25,436 mio. kr. (19%).

   

  Der er i budget 2020 prioriteret midler til hovedrengøring eller omfattende oprydning.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at revideret kvalitetsstandard for hjemmehjælp godkendes,

  at den reviderede kvalitetsstand forelægges Seniorrådet til orientering.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-08-2019

  1. at anbefales godkendt.

  2. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2844, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende revideret kvalitetsstandard for madservice for borgere i eget hjem.

   

  Kvalitetsstandard for madservice beskriver sammensætning og kvalitet af udbragt mad til borgerens hjem. Beskrivelsen tager udgangspunkt i det nuværende serviceniveau.

   

  Kvalitetsstandard for madservice skal en gang årligt godkendes i byrådet og skal sikre sammenhængen imellem budget og det ønskede serviceniveau.

   

  Der er kun foretaget redaktionelle rettelser i den reviderede kvalitetsstandard for madservice. Ændringerne er markeret med rødt.

   

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2019 er der afsat 0,042 mio. kr. til visiteret madservice, idet de øvrige omkostninger er brugerfinansierede.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at revideret kvalitetsstandard for madservice godkendes,

  at den reviderede kvalitetsstand forelægges Seniorrådet til orientering.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-08-2019

  1. at anbefales godkendt.

  2. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2844, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende forslag til revideret Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse og revideret Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning.

   

  I forhold til tidligere godkendte kvalitetsstandarder er der sket en del ændringer i forhold til organisering af opgaven, men ikke ændringer med indflydelse på serviceniveauet.

   

  Der er fortsat fokus på, at borgerne skal kunne anvende digitale løsninger for at supplere eller modtage genoptræning.

    

  I den daglige tilrettelæggelse af træningsopgaven er der fokus på, at både vedligeholdende træning og genoptræning skal have et mål og være tidsbegrænset. Borgeren kan dog godt få to eller i særlige tilfælde flere forløb i forlængelse af hinanden.

   

  Genoptræning og vedligeholdende træning skal ses i sammenhæng med den samlede rehabiliterende indsats.

   

  Fokus på målrettet indsats også i forhold til vedligeholdende træning betyder, at flere borgere får et mere målrettet tilbud og herefter overgår til et tilbud udenfor kommunalt regi. Tilbuddene har en tidsbegrænset karakter.

   

  Udredning af en borgers træningspotentiale sker typisk på anmodning fra visitationen, da denne udredning skal anvendes i sagsbehandlingen og indgå i beslutning af, om borgeren kan visiteres til træning.

   

  Der visiteres således til en ramme i form af pakker i forhold til opgaven, og det er terapeutens opgave sammen med borgeren at tilrettelægge træningen ud fra borgerens behov og indenfor den givne ramme.

   

  Borgere på plejehjem visiteres ikke til vedligeholdende træning, idet det indgår som en del af den daglige opgave. Borgere på plejehjem bevilliges dog på lige vilkår med borgere i eget hjem, hjælp til genoptræning.

   

  Økonomi og afledt drift

  Det korrigerede budget 2019 til visiteret træning udgør 16,280 mio. kr. fordelt med 11,403 mio. kr. til § 140 genoptræning, 1,571 mio. kr. til §86 stk. 1 træning og 3,306 mio. kr. til træning jf. §86  stk. 2 træning.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at revideret kvalitetsstandard for vedligeholdende træning godkendes,

   

  at revideret kvalitetsstandard for genoptræning godkendes,

   

  at de reviderede kvalitetsstandarder forelægges Seniorrådet til orientering.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-08-2019

  1. og 2. at anbefales godkendt.

  3. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/43491, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle revideret Vejledende serviceniveau for forebyggende hjemmebesøg, der er tilpasset i forhold til gældende organisation og lovændring samt lovteksten. Ændringerne er markeret med rødt.

   

  I forbindelse med organisationsændring i Social & Sundhed blev de forebyggende hjemmebesøg flyttet fra HjælpemiddelHuset til Center for Sundhedsfremme & Forebyggelse (CSF).

   

  Folketinget har med virkning fra 1. juli 2019 vedtaget lovændring vedr. målretningen af de forebyggende hjemmebesøg. Lovændringen indebærer, at kommunen som noget nyt skal tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til alene boende borgere i deres fyldte 70. år. Lovændringen betyder også, at kommunens pligt til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg fastholdes ift. alle 75-årige, mens alderskravet for tilbud om årlige besøg flyttes fra det fyldte 80. år til det fyldte 82. år. Kommunen skal fortsat tilbyde alle 80-årige et forebyggende hjemmebesøg.

   

  Opsporing af enker og enkemænd har været en integreret del af de forebyggende hjemmebesøg i Aabenraa Kommune, og CSF har fra 1. juli tilpasset praksis, så de forebyggende hjemmebesøg flugter med gældende regler. Formålet hermed er opsporing og forebyggelse af ensomhed i de år, hvor mange er i risiko for at opleve ensomhed. Dette kan eksempelvis være i overgangen fra arbejdsliv til pension eller ved dødsfald.

   

  Økonomi og afledt drift

  Ændringen af Vejledende serviceniveau for forebyggende hjemmebesøg er udgiftsneutral, da det årlige forebyggende hjemmebesøg til 81-årige fremadrettet erstattes af et besøg til alle 70-årige.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at Vejledende serviceniveau for forebyggende hjemmebesøg høres i Seniorrådet forud for endelige politisk godkendelse.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-08-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/32481, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag orienteres om tilsagn om tilskud på 2.672.320 kr. fra Fællesskabspuljen 2.0 til projekt ”Fællesskabsgrupper for ældre hjemmehjælpsmodtagere.

   

  Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på ældreområdet for 2019-2022 afsat 20,3 mio. kr. til initiativet ”Fællesskabspulje 2.0: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse”. Puljen har til formål at afhjælpe ensomhed blandt svage ældre hjemmehjælpsmodtagere.

   

  Aabenraa Kommune har ansøgt og fået tilsagn på 2.672.320 kr. fra Fællesskabspuljen 2.0.

   

  Projektets formål er at tilbyde ældre hjemmehjælpsmodtagere, der oplever ensomhed, hjælp til at indgå i fællesskabsgrupper. Tanken bag fælleskabsgrupperne er at de i fællesskab kan støtte hinanden til at deltage i aktiviteter i civilsamfundet. Vi vil afhjælpe ensomhed blandt ældre hjemmehjælpsmodtagere ved at:

  • matche ensomme hjemmehjælpsmodtagere med ligesindede og finde aktiviteter og tilbud som passer til deres interesser,
  • fastholdelse netværksgruppen indtil en naturlig relation er dannet.

   

  Ældre & Handicap og Visitation & Rehabilitering igangsætter i samarbejde projektet.

   

  Se beskrivelse af projektet i vedhæftet ansøgningsskema til sundhedsstyrelsen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-08-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/38596, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Udvalget blev på mødet den 28. maj 2019 - sag nr. 64 - orienteret om handleplan for nedbringelse af udgifter til tomgangshusleje.

   

  Udvalget orienteres i denne sag om status for handleplan vedr. ældreboliger i Bylderup Bov.

   

  Der er 2 boligselskaber i Bylderup Bov, der har ældreboliger Der er 12 ældreboliger på Englykke, hvoraf 10 er ledige. Der er 14 ældreboliger på Åbovej, hvoraf 4 er ledige.

   

  Der har været arbejdet på at etablere et botilbud for Autister i området. Dette er udsat, dels fordi der ikke findes alternativ anvendelse af de nuværende boliger til autister og dels grundet fokus på beliggenheden i Bylderup Bov.

   

  Der har endvidere været vurderet på mulighederne for at ændre boligerne til større boliger. Det vil imidlertid betyde, at de samlede omkostninger til fremtidig husleje i høj grad vil overstige markedsværdien. En sådan ændring vil således kun være mulig i et samarbejde med almenboligfonden. Der er ikke arbejdet videre med denne mulighed.

   

  I forbindelse med en fælles gennemgang af boligerne med Bolig Syd er det opfattelsen, at en sanering af den ene af de 2 ældreboligafdelinger vil være hensigtsmæssig for at tilpasse antallet af boliger til efterspørgslen.

   

  På vedligeholdelsesplanen for Åbovej fremgår en større udgift indenfor de næste 5 år.

   

  Forvaltningen kan ikke umiddelbart pege på alternativ anvendelse af boligerne.

  Økonomi og afledt drift

  Der er budgetlagt med at den fremtidige udgift til tomgangshusleje i Bylderup Bov vil være 520.000 kr. årligt. Svarende til udgifterne i 2018.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-08-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/4075, Sagsinitialer: lmhans

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om Frivilligcenter Aabenraas virke i 2018 og  samarbejdsaftale mellem Frivilligcenter Aabenraa og Social & Sundhed.

   

  Social & Sundhedsudvalget godkendte på deres møde 6. januar 2016 etablering af et frivillighedscenter i Aabenraa Kommune.

   

  Aabenraa Kommune og Frivilligcenter Aabenraa ønsker med samarbejdsaftalen at sikre et godt og tæt samarbejde, som bygger på gensidig respekt, ligeværd og dialog. Samarbejdsaftalen er udarbejdet af Social & Sundhed og Frivilligcenter Aabenraa i fællesskab.

   

  Samarbejdets fundament er projektbeskrivelsen for Frivilligcenter Aabenraa og frivilligcenterets vedtægter. Samarbejdsaftalen er et gensidigt forpligtende dokument, der konkretiserer, hvorledes Aabenraa Kommune og frivilligcenteret samarbejder på en række centrale områder.

   

  I samarbejdsaftalen er indskrevet en række succeskriterier for frivilligcenterets virke. 

   

  Samarbejdsaftalen er godkendt af bestyrelsen i Frivilligcenter Aabenraa.

   

   

  Orienteringen om frivilligcenterets virke sker på baggrund af statusrapporten for 2018, som Frivilligcenter Aabenraa har udarbejdet. 

   

  Et af målene med samarbejdsaftalen er blandt andet at styrke samarbejdet mellem Aabenraa Kommune og Aabenraa Frivilligcenter. Frivilligcenteret har blandt andet et samarbejde med Aabenraa Kommune omkring demens og integrationsprojekter. Endvidere er centerlederen for frivilligcenteret repræsenteret i Aabenraa Kommunes Frivillighedsråd.

   

  Frivilligcenteret løfter på samarbejdsaftalens formål om at være et naturligt samlingssted og koordinerende for det frivillige arbejde ved at låne sine lokaler ud, men også ved at være med til at starte en kulturcafé, en seniorklub og økonomisk rådgivning for trængte familier. 

   

  Et af succeskriterierne er at sikre mangfoldigheden ved, at forskellige typer af foreninger er medlemmer af frivilligcenteret og repræsenteret i foreningens bestyrelse. I bestyrelsen er følgende foreninger repræsenteret: Scleroseforeningen Sønderjylland, Den Blå Oases Venner, Høreforeningen Aabenraa, Ældresagen Rødekro og Ældresagen Aabenraa, Aabenraa Lænken og Fri Liste.

   

  Frivilligcenteret har 66 medlemmer fordelt med 40 foreninger fra det sociale område, 19 foreninger fra kulturområdet og 7 foreninger fra idrætsområdet.

   

  Der har i 2018 været 68 henvendelser til frivilligcenteret, frataget bookinger af mødelokaler.

   

  Udlån af frivilligcenterets lokaler til medlemsforeningerne til forskellige aktiviteter er en del af frivilligcenterets aktiviteter. I 2018 var frivilligcenterets lokaler udlånt 213 gange til arrangementer afholdt af medlemsforeningerne.

   

  40 frivilligforeninger har foråret 2019 svaret på frivilligcenterets spørgeskemaundersøgelse omkring udbuddet af lokaler til frivilligforeninger i Aabenraa Kommune.

  45 % af foreningerne tilkendegiver, at Frivilligcenter Aabenraa sammen med andre tilbud om lokaleudlån dækker behovet for lån af lokaler tilstrækkeligt, 30 % tilkendegiver, at behovet ikke dækkes, og 25 % svarer ved ikke.

   

  Det er også et succeskriterie, at Frivilligcenteret og det frivillige arbejde synliggøres,  blandt andet gennem sociale medier, hvor frivilligcenteret er aktiv på Facebook med 950 følgere i 2018, og foreningens egen hjemmeside med 156 unikke besøg i 2018.

   

  Frivilligcenteret har haft forskellige foreningsarrangementer blandt andet et facebookkursus, rådgivning omkring ansøgning til § 18 og kursus i kommunikation. Der har været et arrangement i samarbejde med Aabenraa Kommune, hvor kommunens fundraiser kom med gode tips til at søge midler fra fonde.

   

  Foreningerne inviteres på tværs af interesser og ikke medlemsforeninger inviteres til udvalgte arrangementer.

   

  Frivilligcenter Aabenraa forpligtiger sig til at søge grundfinansiering fra socialstyrelsen, og Aabenraa Kommune støtter årligt frivilligcenteret med minimum det beløb, som Socialstyrelsen stiller krav om, for at frivilligcenteret kan søge grundfinansiering fra socialstyrelsen.

  I 2019 er beløbet fra Socialstyrelsen 350.000 kr. og tilsvarende 350.000 kr. fra Aabenraa Kommune.

   

  Økonomi og afledt drift

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at samarbejdsaftalen tages til efterretning,

   

  at orienteringen om frivilligcenterets virke i 2018 tages til efterretning.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-08-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-08-2019

  Der blev orienteret om status på personsag.

   

  Studietur for Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Budgetprocessen for 2020.

   

  Undersøgelse af omfanget af hjemmehjælp.