Beslutningsprotokol

onsdag den 4. september 2019 kl. 15:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Sørensen, Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft, Dorrit Knudsen, Michael Christensen, Ida Smed
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-09-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/41611, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til en ansøgning om tilskud til aktiviteter for udviklingshæmmede i Idrætsforeningen ”Godt Gået”. Foreningen fik afslag på ansøgning i anden runde af uddeling af § 18-midler ved udvalgets behandling den 7. august 2019, da der blev søgt om støtte til lønnet medarbejder. Ifølge aftale med formanden forelægges ny ansøgning til behandling i udvalget.

   

  Idrætsforeningen ”Godt Gået” tilbyder idræt og socialt fælleskab for unge og voksne udviklingshæmmede. Foreningen fremhæver, at økonomisk støtte til foreningens arbejde er uundværlig, da arbejdet med målgruppen kræver kontinuerlig støtte fra mange hjælpere – både til aktiviteterne samt opfølgning overfor foreningens udviklingshæmmede medlemmer og bofællesskaberne, for at medlemmerne kan komme til at dyrke idræt.

   

  Idrætsforeningen ”Godt Gået” ansøger om 42.000 kr.

  Økonomi og afledt drift

  Efter uddeling af midler i 2. runde henstår der et restbeløb på 100.000 kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at der tages stilling til ansøgning om tilskud fra Idrætsforeningen ”Godt Gået”.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-09-2019

  Ansøgningen er godkendt. Ansøger gøres endvidere opmærksom på kriterierne for tildeling ved næste års ansøgning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/49048, Sagsinitialer: akpa

  Sagsfremstilling

  Udvalget godkendte på mødet den 12. juni 2019 forslag til engangsønsker i 2020. Forslagene kan anvendes til engangsdispositioner i 2020, herunder bæredygtighedsinitiativer. Efter aftale med formandskabet er der efter udvalgsmødet fremsendt engangsønsket ” Udvikling af demens- og handicapvenlige samfund” med forbehold for politisk godkendelse i udvalget.

   

  Der søges om midler til design og gennemførelse af udviklingsforløb som første skridt i realisering af vækstplanindsats ”Ny Grønningen og Tinglev som rollemodel for attraktive, bæredygtige og inkluderende lokalområder” i samarbejde med lokale og eksterne aktører.

   

  Forløbet skal bidrage til sammenhæng mellem vækstplansindsatsen, byggeprocessen for Ny Grønningen og supplere indsatser i forbindelse med Udviklingsplan Tinglev og Tinglev områdefornyelse. Processen vil indeholde, workshops, kompetenceudvikling for deltagere (interne og eksterne), udarbejdelse af innovationspartnerskaber og facilitering af proces for udvikling af bud på, hvad der skal til, for i praksis at skabe et demens- og handicapvenligt lokalsamfund, som vækstplanleverance i 2020.

   

  Der ansøges om 450.000 kr. Udgiften dækker over éngangsudgifter i 2020 til design og gennemførelse af udviklingsforløb faciliteret af ekstern aktør.

   

  Målet med gennemførelse af forløbet er, at der i 2020 er udarbejdet bud på hvordan, vi i fællesskab udvikler bæredygtige demens- og handicapvenlige lokalsamfund som grundlag for konkrete tiltag i tæt samarbejde med lokale kræfter. Ligeledes understøtter gennemførelse af forløbet at Social & Sundhed synligt bidrager til bæredygtighedsdagsordenen via offentlig-private innovationspartnerskaber inden for social bæredygtighed

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at engangsønsket ” Udvikling af demens- og handicapvenlige samfund” godkendes og indgår i budgetlægningen for 2020-2023.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-09-2019

  Det tages til orientering at engangsønsket er fremsendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: laa

  Sagsfremstilling

  Der er gennemføret en analyse af dels de økonomiske konsekvenser af udvikling i basisdimensioneringen på uddannelsen af SOSU-elever og dels af, at konsekvenserne af, at der er indgået en ny to-årig praktikpladsaftale mellem Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA om øget optag af SOSU-elever.

   

  I denne sag orienteres der om denne analyse, herunder rammerne for finansieringen af de økonomiske konsekvenser heraf. Analysen der ligger til grund for denne sag er vedlagt som bilag. Analysen er opdelt i 3 dele:

  1. Del 1: Udviklingen i basisdimensioneringen
  2. Del 2: Konsekvenserne af praktikpladsaftalen
  3. Del 3: Konsekvenserne af, at kommunerne overtager arbejdsgiveransvaret for de regionale SOSU-assistenter.

   

  De samlede økonomiske konsekvenser

   

  De samlede økonomiske konsekvenser af de 3 dele er vist i nedenstående tabel.

   

  1.000 kr.,

  2019 p/l

  2019

  2020

  2021

  2022

  2023

  2024

  Basisdimensioneringen

  270

  2.682

  3.486

  3.608

  3.608

  3.608

  Praktikpladsaftale

   

  2.139

  4.758

  4.604

  2.505

  519

  Overtagelse af arbejdsgiveransvaret

   

  275

  550

  779

  779

  779

  Bloktilskudskompensation

   

  -300

  -300

   

   

   

  I alt

  270

  4.796

  8.494

  8.991

  6.893

  4.907

  De samlede merudgifter er beregnet til 0,3 mio. kr. i 2019 stigende til knap 9 mio. kr. i 2022, hvorefter udgifterne falder igen, som følge af, at praktikpladsaftalen kun løber i 2 år, hvorefter den skal genforhandles.

   

  Del 1: Udviklingen i basisdimensioneringen

  Den økonomiske udvikling i uddannelsen af SOSU-elever (basisdimensioneringen) er vist i nedenstående tabel.

   

  1.000 kr.

  2019 p/l

  Oprindeligt budget

  Forbrug

  Afvigelse

  2016

  15.060

  13.141

  -1.919

  2017

  15.035

  13.224

  -1.811

  2018

  13.928

  13.096

  -832

  2019

  16.815*

  17.085

  270

  2020

  16.878*

  19.560

  2.682

  2021

  16.378

  19.864

  3.486

  Note: * I budgettet for 2019 og 2020 indgår 0,5 mio. kr. til Digitech, som er et digitalt læringsmiljø.

   

  Den økonomiske udvikling viser, at der i 2016 og 2017 var et mindreforbrug på knap 2 mio. kr., og et mindreforbrug i 2018 på 0,8 mio. kr. I løbet af de respektive år, er der foretaget omplaceringer inden for eget udvalg for henholdsvis 0,6, 2,4 og 0,2 mio. kr. Efter direktionens behandling af sagen den 1. marts 2019, blev det besluttet at 810.000 kr. placeres i en pulje under Økonomiudvalget.

   

  Det er vurderingen, at da de forudsætninger, der ligger til grund for prognosen for den økonomiske udvikling i 2019 og frem, bygger på den hidtidige fordeling mellem voksen- og almindelige elever, frafald med videre, vil en ændring i disse forudsætninger, ikke give nogen væsentlig økonomisk effekt.

   

  Finansieringen af det forventede merforbrug på 0,3 mio. kr. i 2019 foreslås derfor finansieret af puljen under Økonomudvalget, mens det forventede merforbrug i 2020 kan finansieres af dels det resterende beløb fra puljen under Økonomiudvalget (0,5 mio. kr.) og via prioriteringer inden for udvalgets ramme.

   

  Del 2: Konsekvenser af praktikpladsaftalen

  Den indgåede praktikpladsaftale, som gælder i 2020 og 2021, betyder at Aabenraa Kommune skal optage yderligere 10 social- og sundhedshjælpere og 15 social- og sundhedsassistenter årligt. Det er i aftalen forudsat, at arbejdsværdien af de ekstra elever modsvares af de lønudgifter kommunerne har. Kommunerne kompenseres for det administrative arbejde, der er forbundet med eleverne. Aabenraa Kommunes andel udgør ca. 0,3 mio. kr. i hvert af årene. Denne finansieringsmodel er anfægtet af blandt andet KKR og indgår som et tema i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2020.

   

  Da uddannelsen af assistenterne varer 34 måneder er der udgifter forbundet med uddannelsen indtil 2024. De økonomiske konsekvenser er vist i nedenstående tabel.

   

  1.000 kr.,

  2019 p/l

  2020

  2021

  2022

  2023

  2024

  Social- og sundhedshjælpere

  835

   

  1.375

  540

   

   

  Social- og sundhedsassistenter

  1.304

  3.383

  4.064

  2.505

  519

  I alt

  2.139

  4.758

  4.604

  2.505

  519

   

  Der er i beregningerne af de forventede udgifter til optag af de ekstra elever, lagt de samme forudsætninger til grund, som ved beregningen af udgifterne til basisdimensioneringen, jævnfør del 1 ovenfor.

   

  Aftalen skal genforhandles efter udløbet af den 2-årige periode.

   

  Det er vurderingen at anvisning af en konkret finansieringsmodel bør afvente resultatet af aftalen om kommunernes økonomi for 2020.

   

   

  Del 3: Kommunerne overtager arbejdsgiveransvaret for de regionalt ansatte SOSU-assistenter

  En del af praktikpladsaftalen var, at kommunerne skulle overtage arbejdsgiveransvaret for de regionale SOSU-assistenter, mens uddannelsesansvaret fortsat påhviler regionen. I aftalen er det forudsat at ændringen er udgiftsneutral. Udfordringen er dog, at de kommunale overenskomster har et lidt højere lønniveau end i regionerne. Dette betyder merudgifter for Aabenraa Kommune, jævnfør tabellen nedenfor.

   

   

   

   

  1.000 kr.,

  2019 p/l

  2020

  2021

  2022

  2023

  2024

  Merudgift

  275

  550

  779

  779

  779

   

  Det er aftalt mellem aftaleparterne, at temaet tages op i overenskomstforhandlingerne i 2021.

   

  Det er vurderingen at anvisning af en konkret finansieringsmodel bør afvente resultatet af aftalen om kommunernes økonomi for 2020.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed og Staben indstiller,

   

  at analysens resultater drøftes,

  at finansieringen af basisdimensioneringen i 2019 håndteres indenfor udvalgets ramme, og at finansieringen af det forventede merforbrug i 2020 sker dels via den afsatte pulje under Økonomiudvalget og dels afholdes inden for udvalgets ramme,

  at finansieringen af konsekvenserne af praktikpladsaftalen afventer resultatet af økonomiaftalen, og

  at finansieringen af konsekvenserne af kommunernes overtagelse af arbejdsgiveransvaret afventer resultatet af økonomiaftalen,

  at de økonomiske konsekvenser indgår i et opdateret budgetbidrag 2020-2023 for Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-09-2019

  1. at drøftet.
  2. at godkendt.
  3. at godkendt.
  4. at godkendt.
  5. at godkendt.
  6. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/48662, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til en ændring i Sundhedsplejens tilbud i skolerne. Reduktionen i tilbuddene gælder midlertidigt i indeværende skoleår.

   

  Sundhedsplejen er organisatorisk en del af Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse. Sundhedsplejen har en normering på 17 medarbejdere, der er opdelt i Team Småbørn og Team Skole. Fra 1. august 2019 mangler der en sundhedsplejerske i Team Skole i Sundhedsplejen, hvilket svarer til omkring 20 % af medarbejdertimerne. Der er også færre sundhedsplejersker end normeret i Team Småbørn, hvorfor udvalget i maj 2019 midlertidigt har tilpasset serviceniveauet.

   

  Sundhedsplejen arbejder løbende med at rekruttere sundhedsplejersker eller alternativt rekruttere sygeplejersker ansat på dispensation. Billedet i Aabenraa Kommune flugter med udfordringerne på landsplan, hvor der også ses stor mangel på sundhedsplejersker – bortset fra i Aarhus og i Hovedstadsområdet. Det har ikke været muligt at rekruttere en ny medarbejder til skoleområdet, siden der blev en stilling ledig. Medarbejdermanglen i Team Skole forventes at vare minimum hele skoleåret 2019/2020.

   

  Sundhedsplejen i Aabenraa Kommune giver sundhedsplejefaglige tilbud på skoleområdet i henhold til ”Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge, 2011”.

   

  Heraf fremgår, at indsatsen er tredelt:

  1. Ind- og udskolingsundersøgelse og sundhedssamtaler ind i mellem med alle børn

  2. Sundhedspædagogiske aktiviteter

  3. Åben konsultation, herunder konsultativ virksomhed i forhold til samarbejdspartnere.

   

  Ind- og udskolingsundersøgelser i hhv. 1. og 8. klasse er hjørnestene i skolearbejdet og vurderes derfor at have den højest prioritet blandt skolesundhedsplejens opgaver. Standardtilbuddet indeholder også sundhedssamtaler i 3. og 6. klasse. Samtalerne har i 3. klasse forældredeltagelse, og det vurderes også, at disse samtaler har høj prioritet for at sikre fællesskabelsen med både forældre og børn.

   

  Sundhedssamtalerne vurderes samlet som vigtigere at prioritere end de sundhedspædagogiske aktiviteter i henholdsvis børnehaveklassen og 4./5.-klasse, hvor flere af lærerne, gerne selv varetager undervisningen af børnene evt. efter supervision fra sundhedsplejersken.

   

  Sundhedsplejen tilbud i skolerne fordeler sig på en række indsatser på forskellige klassetrin:

   

  0. klasse: Undervisning om sundhed og trivsel

  1. klasse: Indskolingsundersøgelse

  3. klasse: Sundhedssamtale

  4. eller 5. klasse: Pubertetsundervisning

  6. klasse: Sundhedssamtale

  8. klasse: Udskolingssamtale

  Alle klassetrin/skolen: Åben konsultation (behovsundersøgelser) og konsultativ virksomhed

   

  For at imødekomme den akutte kapacitetsudfordring har Sundhedsplejen vurderet, at den fagligt mest hensigtsmæssige, midlertidige løsning er at stoppe med undervisningen i 0. klasse samt sundhedssamtalerne i 6. klasse.

   

  Supervisionsopgaven vil fortsat blive varetaget, og Sundhedsplejen er i dialog med kommunens skoleområde om, hvordan den vil blive varetaget.

   

  Åben konsultation (behovsundersøgelser) og konsultativ virksomhed i forhold til samarbejdspartnerne vil fortsat blive prioriteret og varetaget. Lærerne i skolerne kan fortsat også henvise børn fra andre klassetrin til behovssamtaler hos sundhedsplejersken.

   

  Mødevirksomheden på skolerne vil fortsat blive varetaget. Formålet med disse møder er en tværfaglig, sammenhængende indsats for de mest udfordrede børn. Denne opgave vurderes at være vigtigt at varetage for at sikre stabile samarbejdsforhold og understøtte kommunens indsats for at skabe ”sund opvækst”.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at midlertidige ændringer af Sundhedsplejens tilbud i skolerne godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-09-2019

  Godkendt for skoleåret 19/20.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/19918, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om ventetider på genoptræning og borgernes mulighed for at vælge en privat leverandør.

   

  Folketinget vedtog den 24. maj 2018, at borgere udskrevet fra sygehus med genoptræningsplan har ret til frit valg af leverandør til genoptræning. Denne ret træder i kraft, såfremt kommunen ikke kan tilbyde opstart af genoptræning indenfor syv kalenderdage efter udskrivelse. Behandlingen ved privat leverandør finansieres af kommunen.

   

  Det frie valg gælder genoptræning efter sundhedslovens § 140, hvilket omfatter basal og avanceret genoptræning. Lovgivningen bliver implementeret gennem et datterselskab under Statens og Kommunernes Indkøbsservice ved navn FritValgService. Firmaet åbnede 18. februar 2019 for den basale genoptræningsdel, hvorfor lovgivningen i praksis trådte i kraft på denne dato. Der afventes stadig, at den avancerede genoptræningsdel åbner, hvorfor loven for denne del endnu ikke er praktisk trådt i kraft. FritValgService forventer at denne del åbner ultimo 2019. Derfor bliver der i denne sag udelukkende gjort rede for den basale genoptræningsdel.

   

  I det vedlagte notat ses data for ventetiden for basal genoptræning i Aabenraa Kommune. Som det ses i notatet, har den gennemsnitlige ventetid ligget stabilt på fire til seks dage henover det sidste år, og derved overholder Aabenraa Kommune i snit de maksimalt syv kalenderdage. Da dette er en gennemsnitsbetragtning, er der dog nogle borgere, der venter længere. I gennemsnit venter 3,84 % af borgere til basal genoptræning i mere end syv dage. Den gennemsnitlige ventetid for disse borgere er 8,34 kalenderdage, hvilket er 1,34 dage over fristen.

   

  På trods af at der er borgere, der venter længere end fristen på de syv kalenderdage, har ingen borgere valgt at benytte deres ret til frit leverandørvalg.

   

  Data fra de øvrige Sønderjyske kommuner viser samme tendens. Sønderborg, Haderslev og Tønder kommuner melder at de alle i gennemsnit overholder fristen, og ligger på mellem fire og syv dages ventetid.

  Økonomi og afledt drift

  I 2018 var der et forbrug på 11,267 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget 2018 på 10,973 mio. kr. til genoptræning efter § 140, fordelt på 2.330 genoptræningsforløb. Det bemærkes, at området i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2018 fik tilført 0,650 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-09-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/1269, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget godkende udviklingsplan for Center for Socialpsykiatri og Udsatte (CSU).

   

  Udviklingsplanen skal sikre den fremadrettede kvalitet og fremtidig løsning af behov for borgere med behov for socialpsykiatrisk støtte. Planen forsøger at tilpasse tilbuddene til de nye opgaver, så som hurtigere udskrivelse fra sygehuset og en øgning af borgere med psykiatriske diagnoser. Udviklingsplanen sætter retningen for CSU frem mod 2022 og danner et overblik over fokusområder og udviklingspunkter. Disse er udarbejdet med inddragelse af relevante kommunale fagligheder og samarbejdspartnere gennem workshops, erfaringsudveksling og gruppearbejde i løbet af første halvår 2019.

   

  Eksempelvis indeholder udviklingsplanen:

   

  • Øget anvendelse tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte efter de nye regler i servicelovens § 82 vedr. tidlig forebyggende indsats for voksne. Dette skal medvirke til at stoppe tilvæksten i borgere med behov for § 85 støtte.
  • Skabelse af rammen for et mere fleksibelt tilbud ved Boenhed Stubbæk gennem eksempelvis afprøvning af natbesøg og udviklingen af understøttende boformer, såsom opgangsfællesskaber og satellit-boliger, som kan give borgeren en mere selvstændig boligsituation og forbedre mulighederne for at fortsætte den iværksatte behandling i forbindelse med indlæggelse.
  • Målretning af Botilbud Bjerggade, således at der skabes øget kapacitet og fokus ift. den primære målgruppe af borgere med behov for massiv støtte og døgndækning. Dette indebærer afviklingen af § 108 længerevarende botilbud i Aabenraa Kommune, med mindre borgeren kan rummes på et plejecenter. Borgerne vil tilbydes ophold udenfor kommunen, hvor det pt. opleves, at løsningen er billigere.
  • Mindre indgribende og mere fleksibel kontakt og behandling af borgere gennem øget anvendelse af teknologi. Dette vil opnås gennem eksempelvis skærmbesøg og udvikling af behandlingsmetoder ved brug af virtual reality.

   

  De øvrige fokus og udviklingspunkter fremgår af CSU udviklingsplanen 2019-2022, som er vedlagt sagen.

  Indstilling

  Social- og Sundhed indstiller,

   

  at CSU udviklingsplan 2019-2022 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-09-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/18013, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om godkendelsen samt det øvrige indhold i Sundhedsstyrelsens tilbagemelding til Sundhedskoordinationsudvalget og Regionsrådet i Region Syddanmark samt kommunalbestyrelserne i kommunerne i regionen på den Sundhedsaftale for 2019-2023, som blev sendt til Sundhedsstyrelsens vurdering den 28. juni 2019.

   

  Ros til Sundhedsaftalen

  Det fremgår af Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler, at

  ’Sundhedsaftalen udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af regioner og kommuner, med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed.’

   

  Sundhedsstyrelsen vurderer generelt, at Sundhedsaftalen fungerer godt som en overordnet ramme for udviklingen af det tværsektorielle samarbejde, og at aftalen positivt understøtter sundhedsaftalernes formål.

   

  Derudover fremhæves det som positivt, at Sundhedsaftalen:

   

  • understøtter samarbejde mellem sundhedsområdet og andre velfærdsområder, herunder social-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet
  • i sin vision og målsætninger viser en tydelig sammenhæng til de 8 nationale mål for sundhedsvæsenet, og indeholder indikatorer, som kan understøtte fremdrift
  • indeholder et ambitiøst og dataunderstøttet program for den årlige målopfyldelse af aftalen
  • har fokus på at styrke det politiske ejerskab gennem årlige møder mellem Sundhedskoordinationsudvalget, kommunale udvalgsformænd og lokale repræsentanter for PLO og at
  • Sundhedsaftalens visioner og målsætninger danner udgangspunkt for Praksisplanen 2020-2023.

   

  Rådgivning i forhold til Sundhedsaftalen

  Sundhedsstyrelsens rådgivning består i enkelte anbefalinger, herunder bl.a. at:

   

  • det kan overvejes at skrive den politiske og den administrative aftale sammen af hensyn til læsevenligheden og betoningen af, at de politiske målsætninger understøttes af det administrative samarbejdsgrundlag
  • Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om mental sundhed inddrages i arbejdet med at styrke den mentale trivsel og sundhed blandt børn og unge
  • Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om tobak inddrages i arbejdet med at forebygge rygning.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-09-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/24225, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Social & Sundhedsudvalget om status på projektet Ny Grønningen.

   

  Ny Grønningen skal være en aktiv del af lokalområdet, så beboere og deres pårørende fortsat kan deltage i et inspirerende og levende bymiljø i Tinglev. Ny Grønningen skal være et attraktivt plejehjem, der sikrer både en åbenhed men også privatliv og en hjemlig atmosfære, samtidig med at plejehjemmet indrettes til at imødegå eller imødekomme fremtidige behov og krav. Plejehjemmet skal kunne rumme fremtidige beboere med mange forskellige aldersrelaterede udfordringer.

   

  Med udgangspunkt i blandt andet de ovennævnte ønsker i byggeprogrammet har der været afholdt en arkitektkonkurrence, hvor fem teams har afleveret deres bud på, hvordan et nyt plejehjem i Tinglev kan se ud. Det bliver Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S, der får til opgave at bygge Ny Grønningen.

   

  Arkitektfirmaet Frost Larsen har hjemme i Skanderborg og bliver totalrådgiver på Ny Grønningen-byggeriet, mens underrådgivere på vinderforslaget er LB Consult og Wad Landskabsarkitekter.

   

  Under overskriften Mit Hjem – Vores Hus er plejehjemmet Ny Grønningen i Tinglev et bud på fremtidens plejehjem, hvor hjemlighed og fællesskab er omdrejningspunkterne. Centralt for Ny Grønningen er at skabe følelsen af hjem, hvor det handler om at skabe rammerne for en hverdag, der minder om det liv, beboerne tidligere har levet. De 24 boenheder udformes som individuelle ”parcelhuse”. Derudover kommer Ny Grønningen til at bestå af et fælleshus i to plan, hvor førstesalen primært anvendes til personalefaciliteter.

   

  Byggegruppen har igangsæt arbejdet med projektering, herunder totaløkonomiske beregninger som grundlag for valg af materialer og løsninger. En detaljeret tidsplan med licitation, entreprise-kontrakter, byggeperiode, idriftsætning osv. er under udarbejdelse. Jævnfør den foreløbige tidsplan forventes den endelig ibrugtagningsdato medio 2021.

   

  Skema A kan først godkendes i byrådet efter, at byrådet har godkendt den endelige lokalplan for Ny Grønningen. Udkast til lokalplanen sendes i høring i september og forventes vedtaget på byrådsmødet den 18. december. Godkendelse af den endelige lokalplan og Skema A for Ny Grønningen kan foregå på det samme byrådsmøde, forudsat at lokalplanen godkendes først.

   

  Derudover har byggegruppen arbejdet på at forbedre infrastrukturen omkring plejehjemmet ved at åbne adgang via Grønnevej 32 til plejehjemmet. Adgangen via Grønnevej vil give bedre mulighed for at komme til pladsen fra flere sider, hvilket er en klar fordel i bygge-processen. Endvidere forventes det, at mindske generne for borgere og brugere af rådhus og borgerhus.

   

  Social & Sundhed har derudover igangsat proces for udarbejdelse af fondsansøgninger til etablering af udenomsarealer til gavn for plejehjemsbeboerne og borgerne i Tinglev. Det sker som et led i Vækstplan 2022.  Det vil også ske med bred inddragelse af interessenterne i Tinglev.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-09-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Status Tandplejen.
  2. Herberg.
  3. Opgørelse over venteliste/akut plejecentre.
  4. Dialog med Datatilsynet.

  Indstilling

   Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-09-2019

  Taget til efterretning.