Beslutningsprotokol

onsdag den 2. oktober 2019 kl. 15:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Sørensen, Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft, Dorrit Knudsen, Michael Christensen, Ida Smed
Bemærkninger: Afbud: Ditte Vennits Nielsen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-10-2019

  Godkendt.

   

   

   

  Afbud: Ditte Vennits Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget orienteres i denne sag om fremdriften i 17.4-udvalget vedr. tværgående sundhedspolitiks arbejde.

   

  Opsamling på Byrådets temamøde om sundhedspolitik

  Den 24. april 2019 afholdt 17.4-udvalget og Social & Sundhed et temamøde for Byrådet om sundhedspolitik, hvor byrådsmedlemmerne dels fik et oplæg om hvilke udfordringer, den kommende sundhedspolitik skal tackle, dels fik mulighed for i mindre grupper at give input til den kommende sundhedspolitiks vision samt til mål og fokusområder i forhold til en række målgrupper.

   

  Der var et godt engagement fra byrådsmedlemmerne, og der blev givet en række input til det videre arbejde. Disse er opsummeret i vedhæftede notat ’Input fra cafedrøftelser på Byrådets temamøde om sundhedspolitik den 24. april 2019.

   

  Siden temamødet

  17.4-udvalget har siden temamødet i Byrådet holdt 3 møder.

   

  Der har bl.a. været fokus på at drøfte udfordringer og mulige målsætninger og fokusområder i forhold til målgrupperne børn og unge, voksne og ældre samt borgere med eller i risiko for kronisk eller psykisk sygdom.

   

  Derudover har udvalget arbejdet med vision, værdier og principper for politikken.

   

  Udvalget er i løbet af arbejdet med den kommende sundhedspolitik kommet frem til, at det oprindelige forslag til en struktur, der tog udgangspunkt i ovennævnte målgrupper, ikke ville være velegnet til en politik med en forventet tidshorisont på 8 år, som forventes udmøntet gennem sundhedsplaner med en 3 årig tidshorisont.

   

  På den baggrund er udarbejdet vedhæftede reviderede forslag til struktur, som 17.4-udvalget har drøftet og godkendt, at det videre arbejde tager udgangspunkt i.

   

  Formand for § 17.4-udvalget vedrørende tværgående sundhedspolitik, Jane Hansen Thorgeirsson, deltager ved sagens behandling. Evt. bemærkninger fra fagudvalgene til materialet vil indgå i 17.4-udvalgets arbejde, der i resten af 2019 består i at drøfte udkast til oplæg til tværgående sundhedspolitik. Ultimo 2019 fremsender § 17.4-udvalget oplægget til Social- og Sundhedsudvalget.

  Indstilling

  Social & Sundhed, Børn og Skole, Kultur, Miljø & Erhverv samt Jobcenter og Borgerservice indstiller,

   

  at orienteringen om fremdriften i § 17.4-udvalget vedrørende tværgående sundhedspolitiks arbejde tages til efterretning og

  at de respektive fagudvalg drøfter eventuelle bemærkninger til brug for 17.4-udvalgets videre arbejde.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-10-2019

  1. at taget til efterretning.

  2. at drøftet.

   

   

   

  Afbud: Ditte Vennits Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/38944, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget behandlede senest budgetbidraget for 2020-2023 på mødet den 12. juni 2019 (sagsnr. 78). Udvalget godkendte i den forbindelse et korrigeret basisbudget 2020-2023 i balance inkl. udvalgets prioriterede budgetønsker samt omprioriteringer inden for udvalget.

   

  Social- og Sundhedsudvalget behandlede den 4. september 2019 (sagsnr. 102) konsekvenserne af en ny praktikpladsaftale på SOSU-uddannelsesområdet.

   

  Der blev orienteret om en analyse af dels de økonomiske konsekvenser af udviklingen af basisdimensioneringen på uddannelsen af SOSU-elever og dels af, at konsekvenserne af, at der er indgået en ny 2-årig praktikpladsaftale mellem Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA om øget optag af SOSU-elever.

   

  Udvalget godkendte på mødet,

  at finansieringen af et forventet merforbrug i 2020 sker dels via udvalgets ramme og dels via den afsatte pulje under Økonomiudvalget (overført mindreforbrug fra 2018) og dels afholdes indenfor udvalgets ramme,

  at finansieringen af konsekvenserne af praktikpladsaftalen afventer resultatet af Økonomiaftalen, og

  at finansieringen af konsekvenserne af kommunernes overtagelse af arbejdsgiveransvaret afventer resultatet af økonomiaftalen,

  at de økonomiske konsekvenser indgår i et opdateret budgetbidrag 2020-2023 for Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Der blev indgået aftale om kommunernes økonomi den 6. september 2019 og på den baggrund er de økonomiske konsekvenser af praktikpladsaftalen på SOSU-området beregnet.

   

  Social og Sundhed har derudover i samarbejde med Budget foretaget en opfølgning på budgetforudsætningerne for 2020, hovedsageligt for politikområdet Visitation og Rehabilitering. Gennemgangen har afdækket nye udfordringer i forhold til udvalgets budgetbidrag 2020-2023 pr. 12. juni 2019, og som er beskrevet og indarbejdet i det reviderede budgetnotat for Social- og Sundhedsudvalget vedrørende budget 2020 m.v.

   

  Af notatet fremgår endvidere forslag til omprioriteringer mellem udvalgets politikområder.

   

  Der er i Social- og Sundhedsvalgets regi konstateret en række opmærksomhedspunkter, som der vil blive arbejdet med i 4. kvartal 2019 og taget stilling til senest i forbindelse med årets 1. bevillingskontrol i 2020.

  Lovgrundlag

   

   

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at forslag til omprioriteringer mellem udvalgets politikområder godkendes,

  at udvalgets udfordring på 1,6 mio. kr. i 2020 drøftes, og

  at forvaltningen arbejder med forslag til at løse udvalgets øvrige udfordringer budget 2020-2023 i løbet af 4. kvartal 2019 og senest i forbindelse med 1. bevillingskontrol i 2020.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-10-2019

  1. at godkendt.

  2. at udfordringen finansieres af midlerne fra budgetforliget.

  3. at godkendt.

   

   

   

  Afbud: Ditte Vennits Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/24706, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget skal i denne sag drøfte konkrete forslag til udmøntning af ’Helhedsplan for Autismecenter Syd 2019-2022´, hvori der anbefales en udvidelse af botilbud Rhedersborg med 8 pladser og en samtidig afvikling af botilbud Mejerihaven med 5 pladser.

   

  Planen for en udvidelse af Rhedersborg er vedhæftet denne sag som bilag, og indeholder 4 forskellige scenarier der skitserer løsningsmodeller for en udvidelse af Rhedersborg. Alle scenarierne forudsætter en samtidig en lukning af botilbuddet Mejerihaven, hvorefter Autismecenter Syd reduceres fra 4 til 3 botilbud.

   

  Borgerne der i dag bor på Mejerihaven planlægges flyttet til andet tilbud på autismeområdet, bl.a. det udvidede Rhedersborg. Dette vil bl.a. muliggøre en bedre sammenhæng mellem borgernes behov og medarbejdernes kompetencer, således at det i videst muligt omfang er borgernes udfordringer som står i centrum for valget af botilbud. Samtidig vil der økonomisk kunne opnås en mere rationel drift. Med en lukning af Mejerihaven og en udvidelse af Rhedersborg, skabes der samtidig en ekstra kapacitet på 3 pladser, som der er vurderet et konkret behov for.

   

  Etableringen af pladserne på Rhedersborg er en del af den samlede ’Boligstrategi for Social & Sundhed 201-2025’, der blev godkendt på udvalgets møde dem 7. august 2019. Forslaget om en udvidelse af Rhedersborg er tidligere blevet behandlet af udvalget den 8. maj 2019, hvor Helhedsplanen blev præsenteret.

   

  Boligstrategien skal som en overordnet sektorplan, sætte en retning for og sikre den nødvendige kapacitet og udvikling af kommunens boligtilbud, herunder pleje-, botilbudsboliger og midlertidige boliger.

   

  Boligstrategien understøtter visionen om ’Det Gode Liv’ byggende på fem centrale strategiske pejlemærker og parametre:
   

  -         Hjemlighed og tidssvarende boliger,

  -         Fleksibilitet,

  -         Bæredygtighed,

  -         Kapacitet,

  -         Kompetencer og trivsel.
   

  Forslaget om en udvidelse af Rhedersborg med 8 pladser, er således en konkret udmøntning af Boligstrategien, herunder forvaltningens vurdering af boligbehovet i de kommende år.

  Hvis der ikke findes en anden anvendelse for Mejerihaven når en udvidelse af Rhedersborg vil kunne ståfærdigt i 2022, vil der skulle indfries en restgæld på kr. 2.250.000 (pr. 31.01.19), samt afholdes omkostninger til nedrivning etc.

  Lovgrundlag

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at der arbejdes videre med en udvidelse af Rhedersborg efter scenarie 1., hvor der etableres 8 nye boliger efter almenboligloven. Etableringen kan ske indenfor de rammer der er prioriteret til udmøntning af Boligstrategien i forbindelse med budget 2018.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-10-2019

  Godkendt.

   

   

   

  Afbud: Ditte Vennits Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/30264, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag som bestyrelse for ”Jacob Rossen Jacobsen og Christine Jacobsen legat” tage stilling til, om der skal søges om opløsning af legatet ved Civilstyrelsen.

   

  Der har de senere år været udloddet forholdsvis små legatportioner. I 2019 er der således 1.141 kr. til udlodning fordelt på 10 ansøgere. Det fremgår ikke af fundatsen, hvornår opløsning af legatet kan finde sted, men Civilstyrelsen ser positivt på opløsning af små legater. Legatets formue er pr. 10. september 2019 opgjort til 205.281 kr.

   

  Forvaltningen foreslår at ansøge Civilstyrelsen om at opløse legatet over en 3 årig periode ved at nedbringe legatet gennem uddeling af større årlige legatportioner.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at Civilstyrelsen ansøges om opløsning af ”Jacob Rossen Jacobsen og Christine Jacobsens legat” over en 3 årig periode.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-10-2019

  Godkendt.

   

   

   

  Afbud: Ditte Vennits Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/18095, Sagsinitialer: TFRA

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til anvendelse af resterende midler for 2019 fra pulje til aktiviteter målrettet ældre med demenssymptomer og deres pårørende samt bekæmpelse af ensomhed. Udvalget skal endvidere tage stilling til et forslag om at nedlægge ansøgningspuljen med udgangen af 2019.

   

  Ansøgningspuljen er på 0,227 mio. kr., og udvalget besluttede på mødet den 8. maj 2019 efter anbefaling fra Seniorrådet at imødekomme 6 ansøgninger på samlet 0,075 mio. kr. Udvalget besluttede samtidig, at anvendelsen af resterende midler på 0,152 mio. kr. drøftes på et senere møde.

   

  Forvaltningen har udarbejdet følgende 3 forslag til anvendelse af de resterende midler:

   

  Afprøvning af vandgymnastik for borgere med demens 26.500 kr.

  I samarbejde med Sundhedsambassadører i Aabenraa Arena vil vi afprøve demensvenlig ugentlig vandgymnastik resten af 2019. Omkostninger dækker halleje, livredder samt udgifter til socialt fællesskab. Formålet med socialt fælles efter svømning er for at afprøve om det har en effekt i forhold til fast fremmøde og evt. netværksdannelse.

   

  Opstart af demenscafé i Rødekro 5.000 kr.

  Ældresagen Rødekro søger om midler til rekvisitter og materialer i forbindelse med opstart af ”demenscafé”/”aktivitetscafé”. Caféen er et månedligt tilbud. Ældresagen Rødekro ønsker at etablere for mennesker med demens. Omkostningerne dækker rekvisitter til Krolf, træning, kreative værksteder samt kaffe + diverse.

   

  Nye kurser til borgere med demens og pårørende (I alt 4 hold) 14.000 kr.

  I efteråret 2019 og foråret 2020 udbyder demenskoordinatorerne nye kurser til borgere med demens og deres pårørende. I forbindelse med kurserne ønsker underviserne at udlevere materiale til borgerne samt at kunne tilbyde let forplejning. Omkostninger dækker over hæfter til udlevering samt kaffe. Alternativt skal borgerne selv printe hæfterne ud.

   

  Forvaltningens forslag beløber sig i alt til 45.500 kr. Seniorrådet har anbefalet det resterende beløb på 152.000 kr. til fordeling mellem Aabenraa Kommunes 9 plejehjem med 16.880 kr. til hvert plejehjems Aktivitetsmedarbejdere med fuld dispositionsret i samarbejde med beboerne til diverse aktiviteter.

   

  Forvaltningen foreslår, at den årlige ansøgningspulje på 0,227 mio. kr. nedlægges med udgangen af 2019. Ansøgningspuljen er udmøntet de sidste 3 år, og der har hvert år været få ansøgninger og resterende midler til anvendelse til andre formål. Det er vurderingen, at det administrative arbejde med annoncering, sagsbehandling, Seniorrådets behandling af ansøgninger m.m. ikke står mål med udbyttet af ansøgningspuljen. Kommunen har endvidere fået puljemidler til forebyggelse af ensomhed, og forvaltningen er løbende opmærksom på ansøgning af puljemidler til eksempelvis demensindsatsen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at der tages stilling til anvendelse af resterende midler fra ansøgningspuljen 2019,

  at Seniorrådet høres om nedlæggelse af ansøgningspuljen med udgangen af 2019.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-10-2019

  1. at de 3 ansøgninger godkendes og resten af midlerne fordeles til de 9 plejehjems aktivitetsmedarbejdere i 2019.

  2. at godkendt.

   

   

   

  Afbud: Ditte Vennits Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2844, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende revideret kvalitetsstandard for hjemmehjælp for 2019 - 2020. Efter behandlingen i Social- og Sundhedsudvalget den 7. august 2019 er forslaget til kvalitetsstandard hørt i Seniorrådet.

   

  Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig

  og praktisk hjælp m.v., samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter

  Servicelovens § 83 og 86.

   

  Kvalitetsstandarden er revideret med baggrund i en afgørelse fra Ankestyrelsen, der medfører, at der i særlige tilfælde skal tilbydes hovedrengøring eller omfattende oprydning til borgere, der modtager hjælp til rengøring.

   

  Hjemmeplejen i Aabenraa Kommune har særlig fokus på rehabilitering af borgerne og hvorledes borgeren understøttes i at leve et liv med selvbestemmelse og mulighed for at

  vælge.

   

  Opgaverne i hjemmet løses med udgangspunkt i den ”Rehabiliterende tilgang” og med fokus på værdighed. Der er for medarbejderne fokus på at løse kerneopgaven sammen med

  borgeren; at understøtte borgerens sundhed, evne til at mestre eget liv og ønske om, at deltage i sociale fællesskaber.

   

  Seniorrådets bemærkning vedrørende skærmbesøg er indarbejdet i forslaget til revideret kvalitetsstandard.

  Økonomi og afledt drift

  Det korrigerede budget 2019 til § 83 hjemmehjælp udgør netto 134,201 mio. kr. ekskl. centralt tilførte midler. Heraf udgør den kommunale leverandørs andel (81%) og den private leverandørs andel 25,436 mio. kr. (19%).

   

  Der er i budget 2020 prioriteret midler til hovedrengøring eller omfattende oprydning.

  Høring/udtalelse

  Forslaget til revideret kvalitetsstandard for hjemmehjælp er hørt i Seniorrådet den 19. august 2019.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at revideret kvalitetsstandard for hjemmehjælp godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-10-2019

  Anbefales godkendt.

   

   

   

  Afbud: Ditte Vennits Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2844, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende revideret kvalitetsstandard for madservice for borgere i eget hjem. Efter behandlingen i Social- og Sundhedsudvalget den 7. august 2019 er forslaget til kvalitetsstandard hørt i Seniorrådet.

   

  Kvalitetsstandard for madservice beskriver sammensætning og kvalitet af udbragt mad til borgerens hjem. Beskrivelsen tager udgangspunkt i det nuværende serviceniveau.

   

  Kvalitetsstandard for madservice skal en gang årligt godkendes i byrådet og skal sikre sammenhængen imellem budget og det ønskede serviceniveau.

   

  Der er kun foretaget redaktionelle rettelser i den reviderede kvalitetsstandard for madservice.

   

  Seniorrådets tilføjelse vedrørende ”Hvad koster maden” er indarbejdet i forslaget til revideret kvalitetsstandard.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2019 er der afsat 0,042 mio. kr. til visiteret madservice, idet de øvrige omkostninger er brugerfinansierede.

  Høring/udtalelse

  Forslaget til revideret kvalitetsstandard for madservice i egen hjem er hørt i Seniorrådet den 19. august 2019.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at revideret kvalitetsstandard for madservice godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-10-2019

  Anbefales godkendt.

   

   

   

  Afbud: Ditte Vennits Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2844, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende forslag til revideret Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse og revideret Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning. Efter behandlingen i Social- og Sundhedsudvalget den 7. august 2019 er forslaget til kvalitetsstandarder hørt i Seniorrådet.

   

  I forhold til tidligere godkendte kvalitetsstandarder er der sket en del ændringer i forhold til organisering af opgaven, men ikke ændringer med indflydelse på serviceniveauet.

   

  Der er fortsat fokus på, at borgerne skal kunne anvende digitale løsninger for at supplere eller modtage genoptræning.

    

  I den daglige tilrettelæggelse af træningsopgaven er der fokus på, at både vedligeholdende træning og genoptræning skal have et mål og være tidsbegrænset. Borgeren kan dog godt få to eller i særlige tilfælde flere forløb i forlængelse af hinanden.

   

  Genoptræning og vedligeholdende træning skal ses i sammenhæng med den samlede rehabiliterende indsats.

   

  Fokus på målrettet indsats også i forhold til vedligeholdende træning betyder, at flere borgere får et mere målrettet tilbud og herefter overgår til et tilbud udenfor kommunalt regi. Tilbuddene har en tidsbegrænset karakter.

   

  Udredning af en borgers træningspotentiale sker typisk på anmodning fra visitationen, da denne udredning skal anvendes i sagsbehandlingen og indgå i beslutning af, om borgeren kan visiteres til træning.

   

  Der visiteres således til en ramme i form af pakker i forhold til opgaven, og det er terapeutens opgave sammen med borgeren at tilrettelægge træningen ud fra borgerens behov og indenfor den givne ramme.

   

  Borgere på plejehjem visiteres ikke til vedligeholdende træning, idet det indgår som en del af den daglige opgave. Borgere på plejehjem bevilliges dog på lige vilkår med borgere i eget hjem, hjælp til genoptræning.

   

  Seniorrådets bemærkning vedrørende digitalt understøttet træning er indarbejdet i forslaget til revideret kvalitetsstandard for genoptræning.

   

  Seniorrådets forslag om, at behandlingstiden for en ansøgning om vedligeholdende træning nedsættes fra de anførte 6 uger til max. 4 uger, samt at tilbuddet ikke skal være af tidsbegrænset karakter, er ikke indarbejdet i forslag til revideret kvalitetsstandard for vedligeholdende træning.

  Økonomi og afledt drift

  Det korrigerede budget 2019 til visiteret træning udgør 16,280 mio. kr. fordelt med 11,403 mio. kr. til § 140 genoptræning, 1,571 mio. kr. til §86 stk. 1 træning og 3,306 mio. kr. til træning jf. §86  stk. 2 træning.

  Høring/udtalelse

  Forslagene til reviderede kvalitetsstandarder for genoptræning og for vedligeholdende træning er hørt i Seniorrådet den 19. august 2019.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at revideret kvalitetsstandard for vedligeholdende træning godkendes,

   

  at revideret kvalitetsstandard for genoptræning godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-10-2019

  Anbefales godkendt.

   

   

   

  Afbud: Ditte Vennits Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/43491, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg, der er tilpasset i forhold til gældende organisation og lovændring samt lovteksten.

   

  Tidligere har de forebyggende hjemmebesøg været reguleret efter et såkaldt vejledende serviceniveau, som kunne godkendes i Social- og Sundhedsudvalget. Lovændringen betyder, at det fremadrettet er et krav, at de forebyggende hjemmebesøg tilrettelægges med en kvalitetsstandard, der skal godkendes i Byrådet en gang årligt.

   

  I forbindelse med organisationsændring i Social & Sundhed blev de forebyggende hjemmebesøg flyttet fra HjælpemiddelHuset til Center for Sundhedsfremme & Forebyggelse (CSF).

   

  Folketinget har med virkning fra 1. juli 2019 vedtaget lovændring vedr. målretningen af de forebyggende hjemmebesøg. Lovændringen indebærer, at kommunen som noget nyt skal tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til alene boende borgere i deres fyldte 70. år. Lovændringen betyder også, at kommunens pligt til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg fastholdes ift. alle 75-årige, mens alderskravet for tilbud om årlige besøg flyttes fra det fyldte 80. år til det fyldte 82. år. Kommunen skal fortsat tilbyde alle 80-årige et forebyggende hjemmebesøg.

   

  Opsporing af enker og enkemænd har været en integreret del af de forebyggende hjemmebesøg i Aabenraa Kommune, og CSF har fra 1. juli tilpasset praksis, så de forebyggende hjemmebesøg flugter med gældende regler. Formålet hermed er opsporing og forebyggelse af ensomhed i de år, hvor mange er i risiko for at opleve ensomhed. Dette kan eksempelvis være i overgangen fra arbejdsliv til pension eller ved dødsfald.

   

  I Seniorrådets høringssvar foreslår rådet vedrørende de aldersbaserede besøg, at der i forbindelse med et årligt hjemmebesøg efter det fyldte 82. år følges samme procedure som for borgere på henholdsvis 75 og 80 år, således at der med tilbuddet om et hjemmebesøg er en konkret mødedato, som borgeren skal reagere på.

   

  Seniorrådets forslag vil betyde, at borgere over 82 år fremadrettet aktivt skal fravælge det årlige forebyggende hjemmebesøg, når de modtager det årlige tilbud. I kommunen er der nuværende omkring 1636 borgere over 82 år, som modtager under 2 timers hjemmehjælp, og som ikke er på plejehjem. Disse vil i Seniorrådets forslag modtage et tilbud med dato. Dvs. at hvis borgeren forholder sig passiv efter modtagelse af tilbuddet, da vil den forebyggende medarbejder møde op hos borgeren på det planlagte tidspunkt. I den nuværende tilgang skal borgeren aktivt tilvælge besøget, hvis de mener, at det giver mening for deres situation.

   

  I den nuværende tilgang er det omkring 19 %, som tilvælger et besøg. Det svarer til 322 borgere årligt. Når tilbuddet indeholder en konkret dato ønsker omkring 66 % et besøg. Det svarer til 1080 besøg årligt.

   

  Såfremt Seniorrådets forslag skal indarbejdes i kvalitetsstandarden er forvaltningens vurdering, at det vil medføre 758 ekstra besøg om året. En fuldtidsmedarbejder aflægger omkring 546 forebyggende hjemmebesøg årligt, hvilket vil betyde 1,4 yderligere årsværk til at udføre besøg, hvilket vil betyde en driftsudgift på 0,608 mio. kr. årligt.

   

  Seniorrådets forslag er ikke indarbejdet i forslag til kvalitetsstandard.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at der i 2019 er afsat 0,747 mio. kr. til forebyggende hjemmebesøg. Dette beløb er uændret i budget 2020-2023.

  Høring/udtalelse

  Forslag til kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg er hørt i Seniorrådet den 19. august 2019.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at forslag til kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-10-2019

  Anbefales godkendt.

   

   

   

  Afbud: Ditte Vennits Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/37922, Sagsinitialer: AHK

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om rekrutteringsanalyserne for SOSU-medarbejdere, sygeplejersker og mindre personalegrupper (sundhedsplejersker og tandpleje-personale) i Social & Sundhed. Analyserne er vedlagt som bilag.

   

  Formålet med rekrutteringsanalyserne har – set i lyset af både nationale og lokale drøftelser

  om eventuelle rekrutteringsudfordringer – været at kortlægge nuværende og forventede

  fremtidige rekrutteringsudfordringer for udvalgte personalegrupper på social- og

  sundhedsområdet i Aabenraa Kommune.

   

  Derudover har formålet været at anbefale indsatser, som kan øge arbejdsudbuddet, for både

  på kort og lang sigt at kunne rekruttere det nødvendige antal kvalificerede medarbejdere til

  Social & Sundhed i Aabenraa Kommune.

   

  Hovedkonklusionerne er følgende:

  1. Der er aktuelle – og forventning om tiltagende – rekrutteringsudfordringer i forhold til at rekruttere SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter. Den øgede elevdimensionering i 2020 og 2021 bedrer situationen. Det er dog med den nuværende 20/21 dimensionering ikke muligt at holde status quo på SOSU-hjælpere hverken på kort eller lang sigt eller SOSU-assistenter på lang sigt.
  2. Der er aktuelle rekrutteringsudfordringer i forhold til at rekruttere sygeplejersker. Den øgede dimensionering af sygeplejestuderende kunne bedrer situationen – særligt hvis UC Syd i samarbejde med de lokale arbejdspladser mindsker frafaldet/fraflytningen af studerende.
  3. Der er aktuelle rekrutteringsudfordringer i mindre personalegrupper som sundhedsplejersker og tandlæger.

   

  Anbefalinger

  Social & Sundhed og Staben anbefaler følgende overordnede indsatser for at øge

  arbejdsudbuddet inden for personalegrupper med nuværende og kommende

  rekrutteringsudfordringer.

  1. I forlængelse af analysernes resultater og tilkendegivelsen i Økonomiaftalerne mellem Regeringen og KL/Danske regioner om en fælles uddannelsesindsats rettes der politisk henvendelse til KKR Syddanmark og KL med en anmodning om, at elevdimensioneringen for SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter øges ud over 20/21-niveau.
  2. I forlængelse af analysens resultater søges det politiske partnerskab med SOSU Syd og UC SYD fastholdt og udbygget med fokus på at mindske frafald og fraflytning.
  3. I forlængelse af analysens resultater udarbejder Social & Sundhed en samlet rekrutteringsstrategi, som opsummerer og udbygger den nuværende rekrutteringsindsats. Strategien skal blandt andet indeholde følgende elementer:
   1. Målrettet branding
   2. Sikre attraktive stillinger og arbejdspladser (faste stillinger, højere timetal, arbejdsplanlægning, lønniveau, udviklingsmuligheder)
   3. Fastholde elever efter endt uddannelse
   4. Struktureret samarbejde med Jobcentret
   5. Udnyttelse af udenlandsk arbejdskraft

   

  Rekrutteringsanalyserne har været forelagt Sektorudvalget for Social & Sundhed og HMU.

  Indstilling

  Staben og Social & Sundhed indstiller,

   

  at rekrutteringsanalyserne, og forvaltningens plan om at udarbejde en samlet rekrutteringsstrategi tages til orientering.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-10-2019

  Taget til efterretning idet opmærksomheden på bosætning af studerende indarbejdes.

   

   

   

  Afbud: Ditte Vennits Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/51044, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om forventet stigning på efterspørgsel af rygestopstilbud ved Sundhedscenteret i Rødekro.

   

  Rygestop har den størst dokumenterede sundhedsmæssige gevinst af de aktiviteter der udbydes i Sundhedscenteret. Det er derfor positivt, at Sundhedscenteret oplever en øget efterspørgsel på rygestopstilbud. Årsagen hertil skal findes ved, at, Region Syddanmark nuværende intensiverer indsatsen for at motivere patienter til rygestop. Der udpeges lokale rygestopambassadører, som undervises til metoden ’Very Brief Advice’. Metoden går ud på, at motivere patienter til rygestop ved at stille dem få simple spørgsmål. Patienter vil derfor i stigende grad blive mødt med spørgsmål om deres rygevaner, om de har overvejet et rygestop, og om sygehuset må sende en henvisning til bopælskommunen på borgerens vegne.

   

  Dette forventes at medføre en øget tilgang i antallet af henvendelser om rygestopstilbud. Erfaringen fra en tilsvarende intensivering i Esbjerg viste en øget henvisning på 199 patienter til kommunens rygestopstilbud. Såfremt det har samme effekt for Aabenraa Kommune vil det betyde en stigning på 150 henvendelser. Sundhedscenteret modtog 340 henvendelser på rygestopstilbud i 2018. Fremadrettet forventes derfor et behov for kapacitet til rygestop på op mod 490 henvendelser.

   

  Da rygning er den mest belastende risikofaktor for folkesundheden i Danmark vil Sundhedscenteret prioritere henvendelser på rygestopforløb fremfor øvrige tilbud. Rygning har både personlige og samfundsmæssige konsekvenser. Eksempelvis har rygere kortere levetid, og flere år med dårligt helbred, øgede sundhedsudgifter samt nedsat arbejdsevne og øget sygefravær. Sundhedsprofil 2017 viste for Aabenraa Kommune, at 19,2 % af borgerne over 16 år ryger dagligt, hvoraf omkring halvdelen er storrygere.

   

  Sundhedscenteret tilbyder en række tilbud i forbindelse med rygestop, herunder individuel vejledning, gruppeforløb, forløb målrettet tilbud til gravide og unge samt virksomhedsrettede tilbud. Herudover tilbyder kommunen rygestoprådgivning i samarbejde med apotekerne i Tinglev, Padborg og Aabenraa. Aabenraa Kommune yder i visse tilfælde tilskud til rygestopmedicin til storrygerne med et særligt behov for støtte såsom socialt eller økonomisk udsatte borgere.

   

  Udvalget orienteres i december 2019 om den faktiske udvikling i antallet af henvisninger til rygestoptilbud, herunder konsekvenserne for øvrige indsatser i Sundhedscentret.

  Økonomi og afledt drift

  Sundhedscentret har i en årrække haft et budget på 0,4 mio. kr. til rygestoptilbud. I 2018 og 2019 er budgettet hævet med 0,1 mio. kr. for at finansiere indsatsen til ”Sønderjylland knækker tobakken”.

   

  Hvis der tages udgangspunkt i Sundhedscentrets aktivitetstal for 2018 med 340 henvendelser til rygestoptilbud samt antager, at der vil være en tilsvarende stigning i henvendelserne, som det er oplevet i Esbjerg Kommune, svarer det til, at der i årets tre sidste måneder er en stigning på 30-40 henvendelser. Det svarer til en meromkostning i størrelsesordenen 45.000 kr. til 60.000 kr.

  Indstilling

  Social- og Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-10-2019

  Taget til efterretning.

   

   

   

  Afbud: Ditte Vennits Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  Udvalget bedes tage stilling til mødeplan for 2020. Det styrende for fagudvalgenes møder er Økonomiudvalgets kalender.

   

  Forslag til mødeplan for 2020:

   

  ·               onsdag den 15. januar

  ·               onsdag den 19. februar

  ·               onsdag den 4. marts

  ·               onsdag den 1. april

  ·               onsdag den 22. april (temamøde)

  ·               onsdag den 6. maj

  ·               onsdag den 3. juni

  ·               onsdag den 5. august

  ·               onsdag den 2. september

  ·               onsdag den 30. september

  ·               onsdag den 21. oktober (temamøde)

  ·               onsdag den 4. november

  ·               onsdag den 2. december

   

  Alle møder starter kl. 15.30

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til mødeplan for udvalgsmøder i 2020 godkendes,

  at forslag til mødeplan for temamøder i 2020 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-10-2019

  1. at godkendt.

  2. at godkendt.

   

   

   

  Afbud: Ditte Vennits Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  • Forsorgshjem i Aabenraa
  • Invitation til WHINN 2019

  Indstilling

   

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-10-2019

  Orienteringerne taget til efterretning.

   

   

   

  Afbud: Ditte Vennits Nielsen