Beslutningsprotokol

onsdag den 6. november 2019 kl. 15:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Sørensen, Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft, Dorrit Knudsen, Michael Christensen, Ida Smed
Bemærkninger: Afbud: Ida Smed.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-11-2019

  Godkendt.

  Afbud: Ida Smed.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/57542, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Aabenraa Kommunes strategi/årshjul skal den anden detaljerede bevillingskontrol i 2019 udarbejdes pr. 30. september 2019.

   

  Social & Sundhed har i samarbejde med Budgetenheden foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2019 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillingsbehov samt finansiering heraf.

   

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning opdeles bevillingskontrollen i 4 sager,

   

  1. Omplaceringer inden for eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg

   

  Denne sag vedrører omplaceringer indenfor eget udvalg, som udvalget er bemyndiget til at foretage.

   

  Som bilag er vedhæftet

   

  • Bilag i3, samlet økonomi oversigt over de 4 bevillingskontrolsager
  • Bilag i4, økonomisk oversigt pr. 30. september 2018
  • Bilag i2N, noter til budgetomplaceringer indenfor eget udvalg/bevillingsområde (netto 0)
  • Bilag i6, status på afviklingsplaner indenfor eget udvalg
  • Bilag i7, forventet regnskab 2019 for de aftalestyrede enheder
  • Bilag i8, noter til resultatforventninger for de aftalestyrede enheder

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at budgetomplaceringerne godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-11-2019

  Godkendt.

  Afbud: Ida Smed.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/57542, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Aabenraa Kommunes økonomiske strategi/økonomiske årshjul skal den anden detaljerede bevillingskontrol i 2019 udarbejdes pr. 30. september 2019.

   

  Social & Sundhed har i samarbejde med Budgetenheden foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2019 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillingsbehov samt finansiering heraf.

   

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning opdeles bevillingskontrollen i 4 sager,

   

  Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)

  Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansiering

  Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)

  Tillægsbevillinger anlæg

   

  Denne sager vedrører tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0).

   

  Følgende bilag er vedhæftet,

   

  • Bilag B2, noter til tillægsbevillingsansøgninger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at tillægsbevillingsansøgningerne finansieret af andre udvalg/bevillingsområder godkendes.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-11-2019

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Ida Smed.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/57542, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Aabenraa Kommunes økonomiske strategi/årshjul skal den anden detaljerede bevillingskontrol i 2019 udarbejdes pr. 30. september 2019.10.29

   

  Social & Sundhed har i samarbejde med Budgetenheden foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2019 i forhold til drifts- og anlægsbevillingerne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillingsbehov samt finansiering heraf.

   

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning opdeles bevillingskontrollen i 4 sager,

   

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger, anlæg

   

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansiering.

   

  Som bilag er vedhæftet,

   

  Bilag T2, noter til tillægsbevillingsansøgninger drift med påvirkning af kassen. Bilaget indgår i den videre sag til Økonomiudvalget.

   

  Der søges ingen tillægsbevillinger, men Social & Sundhed gør opmærksom på, at der på udvalgets aftalestyrede områder i 2019 forventes en nedsparing. I udvalgets regi er der to områder, som forventes at aflægge et regnskab 2019 med et merforbrug på over 4 %, hvilket betyder at der i forbindelse med regnskabsafslutningen skal godkendes afviklingsplaner.

   

  Da begge institutioner står overfor at skulle rekruttere nye ledere afsøges mulighederne i regnskabsresultatet 2019 for at nedbringe overførslen til 4 % grænsen og dermed give de nye ledere et mere realistisk udgangspunkt for genopretning af økonomien.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at bevillingskontrollen godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-11-2019

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Ida Smed.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/57542, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Aabenraa Kommunes økonomiske strategi/årshjul skal den anden detaljerede bevillingskontrol i 2019 udarbejdes pr. 30. september 2019.

   

  Social & Sundhed har i samarbejde med Budget foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2019 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillingsbehov samt finansiering heraf.

   

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning opdeles bevillingskontrollen i 4 sager,

   

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg

   

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger anlæg.

   

  Som bilag er vedhæftet,

   

  • Bilag A1, oversigt over tillægsbevillinger anlæg
  • Bilag A3, noter til anlæg

   

  Af bilagsmaterialet fremgår, at der søges om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb på samlet 18,965 mio. kr. fra 2019 til 2020.

  Indstilling

   

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at ansøgningen om overførsel af rådighedsbeløb på 18,965 mio. kr. fra 2019 til 2020 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-11-2019

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Ida Smed.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/56590, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til en fornyelse af samarbejdsaftalen med Blå Kors Danmark om driften af Den Blå Oase. Social- og Sundhedsudvalget godkendte senest på mødet den 6. maj 2015 den nuværende samarbejdsaftale.

   

  Den Blå Oase er et værested primært for udsatte borgere med tidligere eller aktuelt misbrug. Værestedet får tilskud til driften fra Aabenraa Kommune og har godt 100 frivillige til at hjælpe i og omkring driften.

   

  Forslaget til samarbejdsaftale fra 2021 er forhandlet mellem Social & Sundhed samt ledelsen og bestyrelsen for Den Blå Oase. Det er et ønske fra Den Blå Oase, at en aftale med virkning fra 1. januar 2021, afklares i 2020 af hensyn til fremadrettet driftsplanlægning og budgetlægning.

   

  Aftalen er i forhold til den nuværende alene justeret og ajourført indholdsmæssigt, dog er den ændret til at være en fortløbende aftale uden tidsmæssigt ophør, der kan opsiges af begge parter med 12 måneders varsel til den 1. i måneden. Den hidtidige aftale var 4 årig.

   

  I aftalen er aktiviteten baseret på 60 daglige brugere.

   

  Aabenraa Kommune forpligter sig ifølge aftalen til at yde tilskud til Den Blå Oase på baggrund af og i overensstemmelse med de af Aabenraa Kommune godkendte budgetter. Aabenraa Kommune finansierer i 2020 et driftstilskud til Den Blå Oase på 2,170 mio. kr.

   

  Den Blå Oase indgår i Aabenraa Kommunes almindelige budgetlægningsprocedure. Budgetoplæg fremsendes årligt af Blå Kors Danmark til Aabenraa Kommune senest d. 1. maj for det efterfølgende budgetår. Aabenraa Kommune udmelder endeligt budget for kommende budgetår senest d.1. november.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at  ’Samarbejdsaftale mellem Aabenraa Kommune og Blå Kors Danmark for Værestedet Den Blå Oase’ godkendes.

   

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-11-2019

  Godkendt.

  Afbud: Ida Smed.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/37301, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Udvalget forelægges i denne sag samarbejdsaftale mellem Aabenraa Krisecenter og Aabenraa kommune til godkendelse.

   

  Samarbejdsaftalen afløser den nuværende samarbejdsaftale mellem Aabenraa Kommune og Aabenraa Krisecenter, godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 11. januar 2017. Der er alene sket mindre tekstmæssige justeringer i den nye samarbejdsaftale. Dog er aftalen ikke som tidligere 3 årig men uden tidsmæssigt ophør, idet aftalen kan opsiges af begge parter med 9 måneders varsel til den første i en måned.

   

  Aabenraa Krisecenter er en selvejende forening, der tegnes af en bestyrelse og er uafhængig af partipolitiske interesser. Krisecenterets formål er:
   

  -         at sikre et sikkert og anonymt midlertidigt ophold for kvinder, der er voldsudsatte i de nære relationer.

  -         at sikre det frivillige engagement i den løbende drift.

  -         at sikre gode vilkår for de børn, der ledsaget af moderen tager ophold på krisecentret.

  -         at sikre et stabilt økonomisk grundlag for Aabenraa Krisecenters varetagelse af ovennævnte opgaver.
   

  Foruden at yde omsorg, støtte, krisehjælp og rådgivning til beboerne i henhold til krisecentrets formål, yder krisecentret hjælp til selvhjælp og ambulant personlig og telefonisk rådgivning omkring voldsproblemer i nære relationer. Rådgivningen er rettet til den voldsramte kvinde, arbejdsgiver, familie/pårørende, veninde m.m. og ansatte, der i deres arbejde har kontakt til voldsudsatte kvinder.

   

  Der er i 2019 afsat et rammebudget på 3,676 mio. kr. til drift af Aabenraa Krisecenter, og staten yder 50 % statsrefusion af udgifterne. Der er ikke visitering til krisecentre, og det er lederen af stedet, der træffer afgørelse om ophold. Der budgetteres således med et salg af 2/3 af pladserne til andre kommuner, ligesom Aabenraa Kommune tilsvarende har udgifter til andre krisecentre. Der er i Budget 2019 et samlet nettobudget for 2019 på 1,567 mio. kr. til området krisecentre, SEL § 109.

   

  Antallet af pladser på krisecentret er fastsat til maksimalt 5 kvinder med børn, og der er i Budget 2019 forudsat en belægningsprocent på 81 %. I 2018 blev realiseret en belægningsprocent på 71,5 %, og det noget lavere resultat kan bl.a. tilskrives lejlighedsvist lukkede værelser under en nødvendig renovering. Der har i alt boet 44 kvinder og 49 børn på Aabenraa Krisecenter i 2018; der er ydet 277 rådgivninger, og krisecenteret har været nødt til at afvise 22 kvinder på grund af pladsmangel.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,
   

  at Samarbejdsaftale mellem Aabenraa Krisecenter og Aabenraa Kommune godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-11-2019

  Godkendt.

  Afbud: Ida Smed.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/37301, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende kvalitetsstandard for Aabenraa Krisecenter gældende fra 1. januar 2020.

   

  Det følger af styrelsesvedtægtens § 20, stk. 3: at Social- og Sundhedsudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om bl.a. kvalitetsstandarder m.v. indenfor udvalgets område.

   

  Byrådet har senest den 22. februar 2017 godkendt den nuværende kvalitetsstandard. Der er i den nye kvalitetsstandard alene sket mindre justeringer og ajourføringer. Aabenraa Krisecenter er en selvejende forening, der tegnes af en bestyrelse og er uafhængig af partipolitiske interesser.

   

  Krisecenterets formål er:
   

  -         at sikre et sikkert og anonymt midlertidigt ophold for kvinder, der er voldsudsatte i de nære relationer.

  -         at sikre det frivillige engagement i den løbende drift.

  -         at sikre gode vilkår for de børn, der ledsaget af moderen tager ophold på krisecentret.

  -         at sikre et stabilt økonomisk grundlag for Aabenraa Krisecenters varetagelse af ovennævnte opgave.

   

  Foruden at yde omsorg, støtte, krisehjælp og rådgivning til beboerne i henhold til krisecentrets formål, yder krisecentret hjælp til selvhjælp og ambulant personlig og telefonisk rådgivning omkring voldsproblemer i nære relationer.

   

  Rådgivningen er rettet til den voldsramte kvinde, arbejdsgiver, familie/pårørende, veninde m.m. og ansatte, der i deres arbejde har kontakt til voldsudsatte kvinder.

   

  Antallet af pladser på krisecentret er fastsat til maksimalt 5 kvinder med børn.

  Aabenraa Krisecenter er oprettet og drives efter Lov om Social Service § 109 og Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område.

  Krisecenterets budget blev i 2017 udvidet med 0,310 mio. kr. årligt og fra 2018 blev budgetrammen yderligere udvidet med 0,626 mio. kr. Krisecenterets bruttobudget for hhv. 2019 og 2020 udgør hhv. 3,676 mio. kr. og 3,752 mio. kr.

  Høring/udtalelse

  Kvalitetsstandarden er drøftet med repræsentanter for bestyrelsen for Aabenraa Krisecenter. Aabenraa Krisecenters bemærkninger er indarbejdet i kvalitetsstandarden.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at Kvalitetsstandard for Aabenraa Krisecenter godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-11-2019

  Godkendt.

  Afbud: Ida Smed.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/54567, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende et udkast til et høringssvar fra Aabenraa Kommune til det høringsudkast til Praksisplanen for almen praksis 2020-2023, som Region Syddanmark har sendt i høring.

   

  Praksisplanens formål og indhold

  Praksisplanen for almen praksis, der udarbejdes et år forskudt i forhold til sundhedsaftalen, har overordnet til formål at udmønte sundhedsaftalen overfor almen praksis, der er en væsentlig part i sundhedsvæsenet, men ikke er en aftalepart i sundhedsaftalen. Derudover lægger praksisplanen grund for kapacitetsplanlægningen i regionen for planlægningsperioden.

   

  Praksisplanen består af to dele:

   

  En politisk del, der afspejler visionen og målsætningerne i Sundhedsaftalen 2019-2023, og som fastsætter hvilke indsatser, der særligt skal prioriteres i det tværsektorielle samarbejde mellem sygehus, kommune og almen praksis i den kommende periode. Denne del af vedlagt som bilag.

   

  En kapacitetsdel, der danner baggrund for planlægning i forhold til sikring af lægedækningen i regionen. Den indeholder overvejelser for hver enkelt kommune om behov for lægekapacitet i planperioden, og det beskrives, hvor der kan være praksis, og hvor der skal være praksis. Den fælles del samt afsnittet om Aabenraa Kommune er vedlagt som bilag.

   

  Fælleskommunalt høringssvar

  Fælleskommunalt Sundhedssekretariat og Fælleskommunalt Socialsekretariat har i fællesskab og med input fra de syddanske kommuner udarbejdet et fælleskommunalt høringssvar på Praksisplan for almen praksis 2020-2023, der er vedlagt som bilag.

   

  I høringssvaret lægges bl.a. vægt på, at der er en god sammenhæng mellem Sundhedsaftalen og Praksisplanen, og at det samlet set er kommunernes vurdering, at praksisplanen vil danne et godt udgangspunkt for udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

   

  Social & Sundhed anbefaler, at Aabenraa Kommune tilslutter sig det fælleskommunale høringssvar.

   

  Aabenraa-specifikke bemærkninger

  I forhold til kapacitetsdelen af Praksisplanen anbefaler Social & Sundhed, at Aabenraa Kommune supplerer det fælleskommunale høringssvar med følgende:

   

  Aabenraa Kommune forventer, at antallet af ydernumre og dermed kapaciteter i Aabenraa Kommune fastholdes, og at eventuelle tilpasninger i praksisstrukturen ikke får negative konsekvenser for antallet af kapaciteter i det kommende sundhedshus.

   

  Endelig bakker Aabenraa Kommune op om, at der i planperioden arbejdes på at afvikle udbudsklinikken, således at alle borgere i Aabenraa Kommune kan tildeles en egen praktiserende læge.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at vedlagte udkast til høringssvar til Praksisplanen for almen praksis 2020-2023 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-11-2019

  Godkendt.

  Afbud: Ida Smed.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/18095, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Udvalget behandlede den 2. oktober 2019 anvendelsen af resterende midler for 2019 fra pulje til aktiviteter målrettet ældre med demenssymptomer og deres pårørende samt bekæmpelse af ensomhed. Endvidere besluttede udvalget at høre Seniorrådet om nedlæggelse af ansøgningspuljen med udgangen af 2019.

   

  Ansøgningspuljen er udmøntet de sidste 3 år, og der har hvert år været få ansøgninger og resterende midler til anvendelse til andre formål. Det er vurderingen, at det administrative arbejde med annoncering, sagsbehandling, Seniorrådets behandling af ansøgninger m.m. ikke står mål med udbyttet af ansøgningspuljen. Kommunen har endvidere fået puljemidler til forebyggelse af ensomhed, og forvaltningen er løbende opmærksom på ansøgning af puljemidler til eksempelvis demensindsatsen.

   

  Seniorrådet har behandlet høringssagen på møde den 21. oktober 2019. Seniorrådet kan tiltræde forslaget om en nedlæggelse af ansøgningspuljen.

   

  Økonomi og afledt drift

  Der er i 2019 afsat 0,227 mio. kr. af tidligere ældremidler til borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag. Midlerne er udmøntet gennem en ansøgningspulje målrettet temaer fastlagt i dialog med Seniorrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at ansøgningspuljen nedlægges med udgangen af 2019.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-11-2019

  Godkendt.

  Afbud: Ida Smed.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget behandlede i august 2019 forsikring af frivillig indsats. Udvalget besluttede i den forbindelse at udsætte sagen og opfordre fagudvalgene til at identificere områder, hvor der er en frivillig indsats.

   

  Baggrunden for identificering af områder, hvor der er en frivillig indsats, kan henføres til følgende forhold:

   

  • Hvis kommunen vælger at forsikre den frivillige indsats, skal den selv fastsætte regler for, hvilke frivillige indsatser og aktiviteter der skal forsikres. Det vil betyde et omfattende registreringsarbejde af den frivillige indsats i kommunen.

   

  • Ved de foreninger, der har tegnet en forsikring for sine medlemmer, vil der være tale om dobbeltforsikring.

   

  • Hvis kommunen vælger at forsikre den frivillige indsats, vil udgiften til forsikring gå fra de forskellige ansøgningspuljer.

   

  I lovgivningen om forsikring af frivillige skelnes der mellem frivilligt arbejde og frivillig indsats.

   

  Frivilligt arbejde er kendetegnet ved, at en borger af egen fri vilje og uden løn udfører en opgave til gavn for almensamfundet, og det er således den værdi arbejdet har over for andre, der gør det til frivilligt arbejde. Kommunen skulle have hentet lønnet arbejdskraft udefra til at løse opgaven, hvis ikke den frivillige havde løst den. Arbejdet er af mere organiseret, struktureret og aftalt karakter, og foregår ikke spontant eller uanmeldt. Eksempler på frivilligt arbejde kan eksempelvis være frivillig i en genbrugsbutik, frivillig havehjælp på et plejehjem eller frivillig rådgiver. Borgere, der udfører frivilligt arbejde, er dækket på samme vis som kommunens ansatte og dækket af reglerne i arbejdsskadesikringsloven (den lovpligtige arbejdsskadeforsikring).

   

  Det medfører, at alle, der udfører frivilligt arbejde i Aabenraa kommune, dermed er dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

   

  Frivillig indsats er kendetegnet ved, at borgeren ikke er i et tjenestelignende forhold med kommunen. Borgeren bestemmer således selv, hvornår og hvordan den frivillige indsats skal udføres. Opgaven og indsatsen er ikke defineret af kommunen, og kommunen har ikke egentlig instruktionsbeføjelse i forhold til borgeren. Frivillige indsatser kan f.eks. være aktiviteter i sociale samværscaféer for udsatte borgere, besøgsvenner, lektiehjælp i visse situationer, vågekone, frivillige mentorer mv.

   

  Kommunen har mulighed for at tegne ansvars- og ulykkesforsikringer for borgere, der i tilknytning til løsning af kommunale opgaver yder en frivillig indsats. Kommunen kan også vælge at opfordre de borgere, der udfører en frivillig indsats, til selv at tegne en privat heltids ansvars- og ulykkesforsikring. I Aabenraa Kommune har praksis hidtil været at opfordre de borgere, der udfører en frivillig indsats, til selv at tegne en privat heltids ansvars- og ulykkesforsikring.

   

  Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over de frivillige foreninger og organisationer, der søger tilskud ved kommunen efter Servicelovens § 18 eller Servicelovens § 79. I oversigten er angivet, om der er tale om frivilligt arbejde eller frivillig indsats samt oplysning om forsikringsforhold ved de foreninger og organisationer, hvor forvaltningen har kendskab hertil.

   

  Forvaltningen har følgende bemærkninger til oversigten:

   

  • Oversigten er ikke udtømmende for frivillighed på social- og sundhedsområdet.
    
  • I samråd med Staben er vurderingen, at de frivillige på Kirsebærhavens Aktivitetscenter udfører både frivilligt arbejde og frivillig indsats. De frivillige, der deltager i opgaver som f.eks. rengøring, køkkenhjælp o.l. udfører frivilligt arbejde. De øvrige frivillige udfører frivillig indsats. Dette vil få betydning ved behandlingen af en eventuel arbejdsskade.
    
  • Frivillighed gennem større organisationer som f.eks. Ældresagen, Røde Kors m.fl. har tegnet forsikringer for foreningens frivillige.

   

  Forvaltningen bemærker, at der på nuværende tidspunkt ikke er et tilstrækkeligt kendskab til omfanget og arten af frivillig indsats på social- og sundhedsområdet. Såfremt der skal tegnes en forsikring af frivillig indsats for alle frivillige, vil det være nødvendigt at udarbejde et samlet overblik af antal frivillige, opgaver og årligt timetal. Det er forvaltningens vurdering, at udarbejdelsen af et samlet overblik vil være forbundet med et betydeligt ressourcetræk til registrering af den frivillige indsats. Samtidig udvikler behovet for frivillig indsats sig løbende. Der gøres opmærksom på, at kommunen kan vælge at forsikre udvalgte typer af frivillig indsats.

   

  Efter drøftelsen af omfanget af frivillig indsats i fagudvalgene er det planlagt, at Økonomiudvalget behandler sagen om forsikring af frivillig indsats i januar 2020.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at der tages stilling til, i hvilket omfang udvalget ønsker at pege på forsikring af frivillig indsats.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-11-2019

  Kortlægning oversendes til Økonomiudvalget med anbefaling om at de frivillige, som ikke allerede er forsikret omfattes af en forsikring af frivillig indsats.

   

  Det afdækkes hvilken praksis de store landsdækkende organisationer har i forhold til forsikring.

   

  Afbud: Ida Smed.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/53973, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om evaluering af omorganisering af arbejdsgange ved Sygeplejen.

   

  Sygeplejen har siden foråret arbejdet med en omorganisering af arbejdsgange, hvor der blandt andet er oprettet et koordinerende TeamConnect, og sat fokus på øget brug af sygeplejeklinikker.

   

  Ændringerne er sket med ønske om følgende:

   

  • Fokus på kerneopgaven og sikring effekt for borgeren ved at understøtte den udkørende sygeplejerske
  • Driftsoptimering og fokus på mestring af hverdagen ved at borgere i videst muligt omfang modtager behandling på klinik fremfor eget hjem
  • Styringsoptimering gennem central koordination ved TeamConnect
  • Skabe rammerne for et sundt arbejdsmiljø gennem synlighed og medindflydelse på planlægningsdelen.

   

  I det vedhæftede notat fremgår evalueringen, som er udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt de udkørende sygeplejersker og fokusgruppeinterview af TeamConnect samt aktivitets- og kapacitetsdata for sygeplejeklinikkerne.

   

  Hovedkonklusionerne fra evalueringen er:

   

  Medarbejderne giver udtryk for, at TeamConnect har fået en god start og arbejder effektivt. Dog opleves der til tider en ”hård tone” i kommunikationen mellem udkørende sygeplejersker og TeamConnect. Baggrunden for dette, formodes at være ændringer i arbejdsopgaver og tilgange. Evalueringen viser, at TeamConnect er sårbare overfor sygdom, og oplever at ydertidspunkterne kan være pressede.

   

  De udkørende sygeplejersker oplever at have fået mere tid til kerneopgaven. Der opleves færre forstyrrelser i dagligdagen, ligesom de føler at TeamConnects tidlige mødetid og planlægning bidrager til en god start på dagen.  Der er forbedringspotentiale omkring den interne kommunikation i forhold til arbejdsdeling, ligesom kørelisterne løbende skal optimeres omkring vejtid og funktionsopgaver.

   

  I aktivitetstallene ses en svag stigning i andelen af borgere i klinik. Der er fokus på kulturændring blandt sygeplejerskerne, hvorfor der forventes en yderligere stigning i andelen af borgere på klinik. Klinikkerne og satellitklinikkerne har kapacitet til en øget tilgang.

   

  Overordnet set, er de organisatoriske ændringer vellykkede på de fleste målepunkter, og der arbejdes fortsat med at skabe forbedringer omkring arbejdsmiljøet og –kultur, samt  udbygning af kapacitet og øget anvendelse af klinikker.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-11-2019

  Taget til efterretning.

  Afbud: Ida Smed.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/57174, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om omlægningen af den forebyggende indsats i den kommunale tandpleje.

   

  Tandsundheden i Aabenraa Kommune har i flere år ligget under både det nationale og regionale gennemsnit. To af de primære årsager til dette er hhv. efterslæb på undersøgelser og behandlinger og udeblivende effekt af den forebyggende indsats. Tandplejen har gennem de senere år arbejdet med at nedbringe efterslæbet, og siden august 2019 er efterslæbet blevet mindsket. Dette skyldes at tandplejen er lykkes med rekrutteringsindsatsen, og at der nu er fuld tandlægedækning på tandklinikkerne. Fokus er derfor nu på at øge effekten af den forebyggende indsats gennem en række justeringer af den nuværende indsats.

   

  Tandplejen ønsker at arbejde med en mere individuel vejledning. Her vil der er i samarbejde med forældrene blive fokuseret på tandbørsteinstruktion og kostvejledning. Indsatsen vil være formet efter inspiration fra landets øvrige tandplejer, hvor der er set positive resultater forbundet med en individuel forebyggende indsats. Det viser sig således at være afgørende for en effektfuld forebyggelse, at forældrene er en aktiv del af indsatsen. Den individuelle tilgang vil blandt andet bidrage til en højere grad af forældreinddragelse og skabe bevidsthed om forældreansvaret i forhold til børns tandsundhed, herunder hvornår børnene motorisk selv er i stand til at børste tænder.

   

  I den nuværende lokale indsats ved dagplejere, daginstitutioner og på skoler er forældrene ikke inddraget. Som konsekvens af ovenstående omlægger Tandplejen den forebyggende indsats til tandklinikkerne, hvor forældrene er til stede.  I vedlagte skema ses en oversigt over hvilket konkrete indsatser, der foretages ændringer af.

   

  Tandplejen vurderer, at den nye tilgang med fokus på forældreinddragelse i barnets tandsundhed vil have en større effekt på børnenes tandsundhed end i den nuværende indsats. Den lokale forebyggelse kan dog fortsat spille en rolle, hvorfor Tandplejen ønsker at fastholde en række opgaver i den nuværende form. Det drejer sig om følgende:

   

  • ”Min første tandpose til forældre med 8 måneders barn”, som udleveres af sundhedsplejerske
  • Undervisning af 4. klasses børn omkring syreholdige drikke, tandbørstning mv. Børnene er således på dette tidspunkt motorisk selv i stand til at overtage ansvaret for egen tandbørstning.
  • Undervisning af fagpersonale: Dette kan f.eks. være plejepersonale omkring tandsundhed og mundhygiejne hos ældre
  • Undervisning eller anden forebyggende indsats ved særlige behov i dialog med fagpersonale.

   

  Tandplejen er en del af kommunens Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse sammen med Sundhedscentret og Sundhedsplejen. Der er overlap mellem de målgrupper, der undervises af Tandplejen og Sundhedsplejen. F.eks. er der både i Tandplejen og i Sundhedsplejen kontakt til barn og forældre, når barnet er 7-8 måneder. I begge kontakter vejledes om kost, ernæring, sukker og tandbørstning. Derfor er det hensigtsmæssigt, at disse kontakter koordineres, således at forældre ikke modtager dobbeltinformation.

   

  Ændringerne i den forebyggende indsats kan holdes indenfor den nuværende ramme.

   

  Økonomi og afledt drift

  Tandplejens samlede ramme udgør i 2020 22,021 mio. kr. (2020-priser), rammen er fordelt således:

   

  1.000 kr.

   

  Løn kommunal tandpleje

  11.328

  Drift kommunal tandpleje

  1.818

  Private klinikker

  758

  Tandregulering

  4.466

  Special tandpleje

  1.396

  Kommunal omsorgstandpleje

  759

  Tandplejen, Bjerggade

  1.498

  I alt

  22.022

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at omlægningen af den forebyggende tandplejeindsats tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-11-2019

  Taget til efterretning.

  Afbud: Ida Smed.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/51682, Sagsinitialer: ESK

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om den årlige beretning for magtanvendelse.

   

  Kommunalbestyrelsen følger udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed for de borgere, kommunalbestyrelsen er ansvarlige for. Af bilaget fremgår det, hvilke typer magtanvendelse der har været anvendt i 2018.

   

  I 2017 har det på grund af skift i omsorgssystem og udskiftning af medarbejdere ikke været muligt at indhente pålidelige tal, hvorfor ”2017-tal” ikke fremgår af oversigten.

   

  Ældreområdet:

  Som i tidligere år, er der i nogle tilfælde anvendt magt, hvor der ikke er givet en forhåndsgodkendelse. De eneste situationer, hvor der ikke skal gives forhåndsgodkendelse, er i forbindelse med akut udøvelse af magt. Det er sjældent, at personlig pleje betragtes som akut. Der vil i 2020 være ekstra fokus på

  • hvornår der skal søges om en forhåndsgodkendelse, og
  • hvornår der skal indberettes magtanvendelse for efterfølgende godkendelse.

   

  Det var ventet, at langt de fleste magtanvendelser ville vedrøre hygiejnesituationer.

   

  Handicap- og psykiatriområdet:

  Da borgere indenfor dette område ofte er mobile og fysisk stærke, omhandler en del af indberetningerne fastholdelse eller eskortering til et andet opholdsrum. Der skal ikke gives forhåndsgodkendelse til den type af magtanvendelse, da det er det udførende personale, der foretager et akut indgreb. Myndighedsafdelingen vurderer efterfølgende om magtanvendelsen kan godkendes.

   

  Serviceloven indeholder regler, der gør det muligt at gribe ind i andre dele af selvbestemmelsesretten, når en person iht. en dom er anbragt i en boform efter servicelovens § 108 (Længerevarende eller permanent boophold). Der kan, hvis betingelserne er opfyldte eksempelvis foretages undersøgelse af opholdsrum og ejendele samt inddragelse af ejendele. Der har været 3 af sådanne sager fra en boform – Kofoedsminde. Lederen har i alle sagerne truffet en forhåndsafgørelse grundet sagernes hastende karakter. De 3 sager er efterfølgende godkendt af Myndighedsafdelingen.

   

  Frikommuneforsøget:

  I perioden 2018-2021 deltager kommunen i et frikommuneforsøg med 3 forskellige lovbestemmelser omhandlende området magtanvendelse. Målet med deltagelsen er et ønske om at kunne hjælpe borgerne bedre – f.eks. inden de udsætter sig selv for væsentlig personskade. Tillige ønskes en effektivisering af de økonomiske ressourcer, der anvendes. Frikommuneforsøget accelereret betydeligt i 2019, mens der i 2018 er truffet 5 afgørelser.

   

  Som deltager i frikommuneforsøget har kommunen fået mulighed for selv at træffe afgørelse om flytning uden informeret samtykke. Det gør sig gældende når en borger indenfor handicap- og psykiatriområdet ikke modsætter sig flytningen, samt hvis nogle andre betingelser kan opfyldes. Flytningen kan f.eks. ske fra eget hjem til botilbud og fra botilbud til plejebolig. Inden kommunens deltagelse i frikommuneforsøget lå afgørelseskompetencen hos Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen). En af de betingelser, der skulle være opfyldt var, at borgeren skulle udsætte sig selv for væsentlig personskade. I frikommuneforsøget er betingelserne for flytning mere lempelige, hvilket sikrer, at de pågældende borgere kan få bedre hjælp. Der er truffet 5 afgørelser om flytning efter bestemmelsen. Myndighedsafdelingen ønsker at forsøget gøres permanent  og implementeres i ”Lov om social service”.

   

  I frikommuneforsøget er der tillige givet hjemmel til at kunne træffe afgørelse om alarm- og pejlesystemer i et botilbud eller en plejeboligbebyggelse – dvs. mellem personens egne bolig- og fællesboligarealer. Desuden er der givet hjemmel til, at der kan træffes afgørelse om situationsbestemt video-, audio- og bevægelsesovervågning for personer, der ligeledes har ophold i et botilbud eller en plejebolig. Da der har været en del forberedende arbejde, er de første afgørelser efter bestemmelserne først blevet truffet i 2019.

   

  Nye regler og det udførende personale:

  Pr. 2020 træder nye regler om magtanvendelse i kraft. Myndighedsafdelingen vil informere det udførende personale gennem en række nyhedsbreve, der vil være tilgængelige på Dialog-net. Desuden vil der blive tilbudt undervisning.

   

  Der er allerede trådt en regel i kraft om nedsættelse af et råd. Rådet skal løbende følge udviklingen af tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger, der med afsæt i de nye magtanvendelsesregler kan være relevante at anvende.

   

  Rådets opgave er at rådgive social- og indenrigsministeren om tryghedsskabende, velfærdsteknologiske løsningers egnethed i forbindelse med at sikre omsorg og tryghed for borgerne. Minimum én gang om året skal rådet tilstille Social- og indenrigsministeren  en positivliste over velfærdsteknologiske løsninger, der kan anvendes efter magtanvendelsesreglerne . Ministeren udsteder efterfølgende en officiel liste med løsninger. Rådet vil i sit arbejde inddrage input fra relevante aktører – herunder kommuner, regioner og interesseorganisationer.

   

  Ved at arbejde med socialpædagogiske metoder yder det udførende personale en stor indsats i forsøget på at undgå magtanvendelse. Når det alligevel bliver nødvendigt at anvende magt, er det udførende personale meget opsatte på, at det sker i overensstemmelse med de ofte komplicerede regler.

   

  Der er sket en stigning i antallet af indberetninger, hvilket vidner om, at området har en større bevågenhed både fra det udførende personale og fra Myndighedsafdelingen. Antallet af anmeldelser er også meget afhængig af antallet af borgere med udfordrende adfærd.

   

  Det er forvaltningens opfattelse, at der er løbende fokus på anvendelse af magt i forbindelse med udførelse af opgaverne, og at der altid handles i forhold til borgerens bedste, men der skal også være fokus på borgerens retssikkerhed.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at årsberetningen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-11-2019

  Taget til efterretning.

  Afbud: Ida Smed.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/30264, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Udvalget godkendte på mødet den 2. oktober 2019, som bestyrelse for ”Jacob Rossen Jacobsen og Christine Jacobsen legat”, at ansøge Civilstyrelsen om opløsning af legatet.

   

  Civilstyrelsen har ved brev af 10. oktober 2019 meddelt, at styrelsen tillader opløsningen.

   

  I overensstemmelse med bestyrelsens beslutning vil fondskapitalen blive afviklet over en treårig periode gennem udlodning af større legatportioner.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-11-2019

  Taget til efterretning.

  Afbud: Ida Smed.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  • Status på Ny Grønningen.
  • Status på 2 personsager.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-11-2019

  Taget til efterretning.

  Afbud: Ida Smed.