Beslutningsprotokol

onsdag den 4. december 2019 kl. 15:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Sørensen, Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft, Dorrit Knudsen, Michael Christensen, Ida Smed
Bemærkninger: Afbud: Bent Sørensen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/41611, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til anvendelsen af § 18 restmidler for 2019. Efter uddelingen af § 18 midler fra 2. ansøgningsrunde henstår der 0,060 mio. kr., der kan anvendes til at støtte frivilligt socialt arbejde i kommunen.

   

  Efter aftale med formandskabet har forvaltningen udarbejdet forslag til eventuel anvendelse af restmidlerne:

   

  • Et hjerte for alle – støtte til udgifter forbundet med suppeudlevering fra Mad & Måltider.
    
  • Den Blå Oase – støtte til værestedets arbejde med alternativer til hjælp til hjemløse, da vinterherberget ikke åbner i 2019.
    
  • Røde Kors – støtte til uddeling af julepakker.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at der tages stilling til anvendelse af § 18 restmidler for 2019.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2019

  Restbeløbet tildeles Den Blå Oase.

   

  Afbud: Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/50586, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  I henhold til Servicelovens § 18 uddeler Aabenraa Kommune tilskud til foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde.

   

  Fordelingen foregår efter ”Nye retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde”, hvori principper og procedurer står beskrevet for at foreninger og organisationer kan komme i betragtning til § 18 midlerne.

   

  Frivillighedsrådet i Aabenraa Kommune har gennemgået 39 indkomne ansøgninger, og har fremsendt deres anbefalinger og kommentarer til fordeling af midlerne i 1. ansøgningsrunde for 2020. Ansøgning nr. 9 fra Foreningen Den Boligsociale Fond anbefales ”ikke imødekommet”, idet Frivillighedsrådet vurderer projektet til ikke at være tilstrækkeligt lokalt, og at målgruppen skønnes dækket gennem HeadSpace Aabenraa.  

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2020 afsat 1,159 mio. kr. til ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde. Frivillighedsrådet anbefaler uddeling for 0,766 mio. kr.

   

  Der resterer 393.000 kr. til fordeling i 2. runde 2020.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at udvalget gennemgår anbefalingerne fra Frivillighedsrådet, og beslutter den endelig uddeling af tilskud.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2019

  Udvalget gennemgik anbefalingerne fra Frivillighedsrådet.

  Udvalget godkendte Frivillighedsrådets anbefalinger, dog undtaget ansøgning nr. 15.

   

  Ida Smed stemte imod ansøgning nr. 8 og ansøgning nr. 10.

   

  Afbud: Bent Sørensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/32949, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til en ansøgning fra Den Selvejende Institution Valdemarshus.

   

  DSI Valdemarshus har indsendt en ansøgning vedr. ombygning af de eksisterende lokaler på Valdemarsgade 11, 6330 Padborg. Ombygningen har til formål at udvide kapacitet og fleksibilitet på Valdemarshus ved at erstatte en væg med to foldedøre. Den nuværende væg adskiller to mindre rum fra salen, og med foldedørene vil det blive muligt at opdele eller udvide salen efter behov.

   

  DSI Valdemarshus har indhentet et tilbud på 113.000 kr. for fjernelse af den eksisterende mur samt levering og montering af to foldedøre. Vedlagt sagen er ansøgningen fra DSI Valdemarshus.

  Økonomi og afledt drift

  I Social- og Sundhedsudvalgets regi kan der i 2019 anvises finansiering på 0,113 mio. kr. Beløbet er et restbeløb fra Aabenraa Kommunes andel af den oprindelige ældremilliard og er placeret på udvalgets budgetreguleringspulje.

  Indstilling

  Social &Sundhed indstiller,

   

  at der tages stilling til ansøgningen fra Den Selvejende Institution Valdemarshus.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2019

  Ansøgningen imødekommet.

   

  Afbud: Bent Sørensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/24225, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende skema A for byggeriet af Plejehjemmet ”Ny Grønningen” med 24 boliger med tilhørende serviceareal. ”Ny Grønningen” erstatter de nuværende plejeboliger og serviceareal på plejehjemmet Grønningen. Aabenraa Kommune er byggeherre på hele projektet og boligerne opføres i henhold til Lov om Almene Boliger.

   

  Godkendelse af skema A forudsætter Byrådets godkendelse af lokalplan nr. 120, Tinglev Midt. Denne sag forventes behandlet på Byrådets møde den 18. december 2019.

   

  Plejehjemmet med et samlet boligareal på 1.800 m2, består af 24 plejeboliger med et gennemsnitligt bruttoareal på 75 m2 inkl. andel af fællesarealer. Herudover etableres 481 m2 servicearealer, så det samlede areal udgør 2.281 m2.

   

  Projektets udformning, arkitektur og tekniske totalrådgiver er fundet ved gennemførelse af en prækvalifikation og efterfølgende arkitektkonkurrence.

   

  Under overskriften Mit Hjem – Vores Hus er plejehjemmet Ny Grønningen i Tinglev et bud på fremtidens plejehjem, hvor hjemlighed og fællesskab er omdrejningspunkterne. Centralt for Ny Grønningen er at skabe følelsen af hjem, hvor det handler om at skabe rammerne for en hverdag, der minder om det liv, beboerne tidligere har levet. De 24 boenheder udformes som individuelle ”parcelhuse”. Derudover kommer Ny Grønningen til at bestå af et fælleshus for beboerne.

   

  Projektgruppen for byggeriet har i samarbejde med rådgivere udarbejdet vedlagte dispositionsforslag. Dispositionsforslaget danner grundlag for udarbejdelse af udbudsmateriale til at følge tilbudsloven i indbudt/begrænset udbud i fagentreprise. Udarbejdelsen af den projektspecifikke lokalplan for området kører parallelt med denne proces, hvormed nærværende dispositionsforslag er med forbehold for lokalplanens endelige godkendelse i Byrådet den 18. december.

   

  I dispositionsforslagsfasen er der i projektgruppen arbejdet for at optimere anvendelsen af kvadratmeterne, for således at opnå den bedste benyttelse af arealet indenfor den godkendte anlægsramme. Derfor er der tale om et tilrettet vinderprojekt med udgangspunkt i ideoplægget til Ny Grønningen og anlægsrammen, hvor de overordnede ”streger” fortsat er de samme. Der indarbejdes en række optioner i udbudsmaterialet således, at de fravalgte dele af projektet kan tilføjes afhængigt af licitationsresultatet.

   

  I processen har der løbende været dialog med planmyndigheden, samtidigt med stort fokus på at skabe gode rammer for beboerne og et optimalt arbejdsmiljø for personalet indenfor rammerne.

   

  Byggeriet er planlagt påbegyndt i maj 2020 med forventet ibrugtagning primo november 2021. Tegningerne beror i sagen.

   

  Økonomi i henhold til Skema A

  Den samlede anskaffelsessum for boligdelen er beregnet til 43,146 mio. kr. inkl. moms og for servicedelen til 12,165 mio. kr. ekskl. moms. Den afsatte økonomiske ramme er dermed overholdt.

   

  Boligdelen:

  Den samlede anskaffelsessum for boligdelen er beregnet til 43,146 mio. kr. inkl. moms, svarende til maksimumbeløbet inkl. energitillæg for alment boligbyggeri for ældreboliger i provinsen. Dette svarer til et maksimumbeløb pr. m2 på 23.970 kr.

  Maksimumbeløbet dækker alle omkostninger i forbindelse med projektering og opførelse af boligerne.

   

  Den samlede anskaffelsessum finansieres således:

  2 % beboerindskud

  0,863 mio. kr.

  10 % Kommunal andel til grundkapital

  4,315 mio. kr.

  88 % kreditforeningslån

  37,968 mio. kr.

   

  I projektbeskrivelsen er oprindeligt forudsat en anskaffelsessum på 59,070 mio. kr. inkl. moms. Den kommunal andel til grundkapital reduceres således fra 5,907 mio. kr. til 4,315 mio. kr.

   

  Den foreløbige opgjorte månedlige husleje er beregnet til ca. 7.365 kr. pr. måned ekskl. forbrugsafgifter for ca. 75 m2 boligerne. Den endelige husleje kendes først ved fremlæggelse af skema B efter gennemført licitation. Beborindskud vil udgøre 35.958 kr.

   

  Det anbefales, at der etableres en byggekredit til finansiering af boligdelen i byggeperioden. Udgiften forbundet med etablering af byggekreditten indgår i anskaffelsessummen.

   

  Servicearealer:

  Den samlede anskaffelsessum for servicearealet udgør 12,165 mio. kr. ekskl. moms. Hertil forventes en indtægt på 0,960 mio. kr. vedrørende servicearealtilskud. Servicearealtilskud afregnes efter godkendelse af skema C. 

   

  Aftalegrundlaget AB18

  Det følger af almenboligloven og støttebekendtgørelsen, at når kommunen meddeler tilsagn til opførelse af almene boliger og servicearealer, skal kommunen stille en række vilkår og betingelser, som er gældende for tilsagnet. Blandt andet følger det af støttebekendtgørelsens § 30, stk. 2, at bygherren i sine aftaler om teknisk rådgivning og i sine entrepriseaftaler lægger ABR og AB til grund uden fravigelser.

   

  Byrådet kan efter modtaget begrundelse i særlige tilfælde godkende fravigelser. En godkendelse skal således bygge på en konkret vurdering af de ønskede fravigelser i den enkelte sag.

   

  Forvaltningen og Kommunale Ejendomme har udarbejdet standardafvigelser fra AB18, som ønskes godkendt. Fravigelser til AB18 er vedlagt.

   

  AB18 er Byggeriets aftalevilkår, som bliver en del af udbudsmaterialet til håndværkerne.

   

  Økonomi og afledt drift

  På investeringsoversigten er afsat et samlet rådighedsbeløb til serviceareal på 12,165 mio. kr, heraf er 4,680 mio. kr. tidligere frigivet.

  Herudover er afsat 9,0 mio. kr. til indfrielse af lån på Gl. Grønningen samt 5,907 mio. kr. til grundkapital til boligdelen.

   

  Boligdelen:

  Samlet anskaffelsessum, jf. skema A 43,146 mio. kr. inkl. moms.

  Serviceareal:

  Samlet anskaffelsessum, jf. skema A 12,165 mio. kr. excl. Moms.

  Øvrige kommunale udgifter:

  Kommunal andel af grundkapital 10% udgør 4,315 mio. kr.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Skema A for boligdelen godkendes,

  at Skema A for servicearealet godkendes,

  at der gives tilsagn om kommunal garanti,

  at der oprettes en byggekredit på 43,146 mio. kr. til finansiering af boligdelen i byggeperioden,

  at der gives en anlægsbevilling på 43,146 mio. kr. til boligdelen finansieret af den etablerede byggekredit,

  at der gives et tillæg til anlægsbevilling på 7,485 mio. kr. til servicearealer, således den samlede anlægsbevilling udgør 12,165 mio. kr.,

  at anlægsbevillingen til servicearealer finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, som frigives,

  at der gives en anlægsbevilling på 4,315 mio. kr. til grundkapitalindskud, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten,

  at der opkræves et støttesagsgebyr til kommunen på 2,5 promille af anskaffelsessummen,

  at AB18 Byggeriets Aftalevilkår - Med tilføjelser og fravigelser for Aabenraa Kommune - finder anvendelse ved udbud.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2019

  1. – 9. at anbefales godkendt.

   

  Afbud: Bent Sørensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/43887, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag indstille til byrådet, at rådighedsbeløb vedrørende Boligstrategien bliver omplaceret fra budget 2021 til budget 2020 svarende til 1,0 mio. kr. Midlerne skal anvendes til projektering af udvidelse på Rhedersborg. Der gøres opmærksom på, at Social & Sundhed har ændret i periodisering for midler til velfærdsteknologi, således at 3,0 mio. kr. er flyttet fra budget 2020 til 2021.

   

  Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 2. oktober 2019, at der arbejdes videre med en udvidelse af Rhedersborg, hvor der etableres 8 nye boliger i tilknytning til de nuværende 12 boliger. Etableringen kan ske indenfor de rammer, der er prioriteret til udmøntning af Boligstrategien i forbindelse med budget 2018. Udvalget besluttede, at udvidelsen opføres efter almenboliglovgivning som almene ældreboliger.

   

  Opførelse og udvidelse af botilbud efter almenboliglovgivningen er den almindeligst forekomne metode til at udvide kapaciteten på de specialiserede socialområde. Borgeren har en lejekontrakt efter almenboligloven. Fra den endelige politiske stillingtagen og til indflytning går der typisk ca. 2,5 år.

   

  Forud for en egentlig anlægssag har forvaltningen behov for frigivelse af et rådighedsbeløb til projektering og evt. udbud.

   

  Forslaget om en udvidelse af Rhedersborg med 8 pladser er en konkret udmøntning af Boligstrategien, herunder forvaltningens vurdering af boligbehovet i de kommende år.

   

  Boligstrategien skal som en overordnet sektorplan sætte en retning for og sikre den nødvendige kapacitet og udvikling af kommunens boligtilbud, herunder pleje-, botilbudsboliger og midlertidige boliger.

   

  De konkrete boliger er tiltænkt borgere med autisme og indgår ligeledes i en overordnet strategi vedr. Mejerihaven.

  Økonomi og afledt drift

   

  Der foreslås omprioriteret 1 mio. kr. til 2020 fra det afsatte rådighedsbeløb på 4,24 mio. kr. i 2021 til implementering af boligstrategi.

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,
   

  at der til grund for det videre projekteringsarbejde med udvidelse af Rhedersborg omplaceres 1. mio. kr. fra det afsatte rådighedsbeløb på 4,24 mio. kr. vedrørende boligstrategien fra budget 2021 til budget 2020.

   

  at der frigives 1 mio. kr. til projektering af udvidelse af Rhedersborg.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2019

  1. + 2. at anbefales godkendt.

   

  Afbud: Bent Sørensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/56545, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om flytningen af en stor andel af den specialiserede genoptræning fra Sygehus Sønderjylland til Aabenraa Kommune, og udvalget skal træffe beslutning om finansieringen heraf.

   

  Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark godkendte i februar 2019 ”Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom – samarbejde og kommunikation”. Forløbsprogrammet er udviklet i et samarbejde mellem borgere, pårørende og sundhedsprofessionelle fra sygehuse, almen praksis og kommuner. Det beskriver den tværfaglige, tværsektorielle og koordinerende indsats, som kommunerne, almen praksis, sygehusene og apotekerne i Syddanmark yder i samarbejde for borgere med hjertesygdom.

   

  Forløbsprogrammet lægger op til, at en stor andel af de nuværende tilbud om specialiseret genoptræning og patientuddannelse flyttes ud i kommunerne. Hjerterehabilitering har tidligere været delt op i tre faser; I, II (A og B) og III:

   

  Fase I:

  Diagnose og direkte behandling i sygehusregi.

   

  Fase II:

  Genoptræning efter sygehusforløb. Denne fase var yderligere opdelt i fase II A og fase II B. Fase II A dækkede over avanceret genoptræning i sygehusregi og Fase II B dækkede over basal genoptræning i kommunal regi. Borgerne tilbydes i denne fase tidsafgrænset genoptræning i en periode på 8-12 uger.

   

  Fase III:

  Vedligeholdelse og forebyggelse gennem f.eks. livsstilsændringer.

   

  Samordningsforum Syd (SOF Syd) godkendte på deres møde 2. oktober 2019 implementeringsplanen for forløbsprogrammet. Det betyder i praksis, at hjerterehabilitering (dvs. den tidligere fase II A) fra 1. januar 2020 varetages i kommunerne som almen genoptræning på avanceret niveau (Sundhedslovens § 140) og rehabiliterings- og forebyggelsestilbud (Sundhedslovens § 119). I Aabenraa Kommune vil denne opgave blive varetaget af Træning & Forebyggelse og Sundhedscenteret i fællesskab. Dermed ligger hele fase II-opgaven i kommunerne, hvilket er i tråd med Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom 2018.

   

  Konkret medfører flytningen af opgaven, at minimum 80 % af de borgere, der tidligere blev genoptrænet på sygehuset, fremover skal genoptrænes i kommunen. Det øgede antal af henviste borgere med hjertesygdomme, medfører øgede udgifter for Træning & Forebyggelse og Sundhedscenteret. På nuværende tidspunkt har de to enheder tilsammen udgifter for 0,265 mio. kr. årligt i forbindelse med genoptræning og undervisning af årligt omkring 72 borgere fra Fase II B. Fremover forventes minimum yderligere 127 borgere at skulle modtage avanceret basal træning og undervisning af kommunen. For at løse opgaven forventes en samlet årlig merudgift på 0,965 mio. kr. Prisen for de nye og mere avancerede forløb er højere end de eksisterende, da den nuværende Fase II B genoptræning til hjerteborgere ikke indeholder samme antal træningsgange, undervisning og udvidede individuelle opstarts- og afslutningssamtaler.

  Økonomi og afledt drift

  Den økonomiske udfordring på 0,965 mio. kr. årligt blev i Chefgruppen for Social & Sundhed foreslået finansieret således,

   

  • 0,5 mio. kr. finansieres via den aftalestyrede enhed Træning og Forebyggelse via en reduktion på øvrige pakker,
  • 0,465 mio. kr. finansieres via en budgetomplacering fra kommunal finansiering (specialiseret genoptræning) under politikområdet Visitation og Rehabilitering, hvor der forventes en mindreforbrug pga. flytningen af opgaven fra Sygehus Sønderjylland til Aabenraa kommune.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning,

   

  at der budgetomplaceres 0,465 mio. kr. årligt med virkning fra 2020 fra politikområdet Visitation og Rehabilitering til politikområdet Sundhed.

   

  at de 0,5 mio. kr. finansieres via den aftalestyrede enhed Træning og Forebyggelse via en reduktion på øvrige pakker.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2019

  1. at taget til efterretning.
  2. + 3. at godkendt.

   

  Afbud: Bent Sørensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/57212, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om nye takster for ophold på Rendbjerghjemmet. I den forbindelse skal udvalget tage stilling til igangsætning af et arbejde med henblik på at finde alternativer indenfor kommunens egne centerområder.

   

  Baggrunden er en samlet takststigning for 7 borgere på ca. 200.000 kr. ekskl. moms. Priserne varierer i forhold til borgernes behov imellem 2.919 og 3.719 kr. pr. døgn inkl. moms.

   

  Aabenraa Kommune har pt. 7 borgere, der bruger Rendbjerghjemmet til aflastningsophold, som er et supplement til, at borgerne opholder sig hos forældrene. Borgerne har bevillinger på ophold fra 36 til 155 døgn pr. år.

   

  Ud fra et helhedssyn er det godt for borgeren og dennes pårørende at kunne supplere ophold i hjemmet med aflastning. Alternativet ville i flere tilfælde blive et tilbud om døgnophold.

   

  Forvaltningen har haft møde med ledelsen af Rendbjerghjemmet, hvor baggrunden for de nye takster blev drøftet. Borgerne vil modtage den samme støtte som hidtil, Rendbjerghjemmet har konstateret, at de tidligere har taget for høj pris for borger på STU og for lav pris for borgere på aflastning. Dette er en form for korrektioner, som Aabenraa Kommune også selv har foretaget gennem årene på andre områder.

   

  Forvaltningen har tidligere drøftet mulighederne for at oprette aflastningspladser i forbindelse med egne botilbud. Dette med henblik på at få en bedre udnyttelse af botilbuddet og for at forberede borgeren på et kommende liv i botilbud. På baggrund af takstændringerne på Renbjerghjemmet ønsker forvaltningen at undersøge mulighederne for at etablere aflastningstilbud på egne opholdssteder og samtidig få fastlagt serviceniveauet på aflastningsophold.

   

  Det overvejes at skelne imellem aflastningsophold med et pædagogisk formål og aflastningsophold som ren aflastning.

   

  Forvaltningen kan ikke pege på muligheder for at etablere eller finde nye aflastningssteder på kort sigt.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at de nye takster på Rendbjerghjemmet tages til efterretning,

   

  at der igangsættes et arbejde med at finde alternative aflastningstilbud indenfor kommunens egne centerområder.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2019

  1. at taget til efterretning.
  2. at godkendt, at der igangsættes et arbejde med at afdække alternative aflastningsmuligheder på kommunens egne centre.

   

  Afbud: Bent Sørensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/43659, Sagsinitialer: TFRA

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag orienteres om evaluering af projekt ”Aktivt liv med demens”.

   

  Kommunen har i 2018 fået 1,915 mio. kr. fra puljen ”Flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens”. Projektet skulle udvikle fleksible aflastningstilbud, der også sikrer inkludering i samfundet. Projektet understøtter indsats nummer seks (Flere meningsfulde dag- og aflastningstilbud) i Demensstrategien. Projektet startede 1. oktober 2018 og er afsluttet den 30. november2019.

   

  Projektet ”Aktivt liv med demens” har bestået af to delprojekter:

   

  ”Aktiv Højskole”

  Formålet med dette tilbud har været at udvikle et aktivt og målrettet højskoletilbud til borgere med demens og deres pårørende, der kan inspirere og skabe energi hos deltagerne og medvirke til, at de oplever en øget livskvalitet og i højere grad bliver trygge ved at deltage i andre sociale aktiviteter i hverdagen efter opholdet.

   

  ”Aktiv liv med demens” (aflastning udenfor hjemmet)

  Yngre borgere med demens og borgere med demens i tidlig stadie fik støtte til at deltage i foreningsaktiviteter og sociale aktiviteter. Med dette tilbud fik de støtte til aktiviteter, som tidligere har været en naturlig del af deres liv, men som de nu ikke mere magter pga. deres demens.

   

  Resultaterne fra projektet:

  Projektet har øget livskvalitet hos borgere med demens og deres pårørende med udgangspunkt i fælles aktiviteter og inddragelse i civilsamfundet via lokale partnerskaber.

   

  • Deltagerne fra højskoleopholdet har udvidet deres netværk
  • Flere af deltagerene er begyndt på nye og/eller gamle aktiviteter
  • Nogle af deltagerne har fået det bedre psykisk og fysisk 
  • Flere af deltagerne tør prøve mere og være mere aktive
  • 400 har fået undervisning i demens
  • 7 aktiviteter afprøvet
  • Viden og erfaring som kan anvendes til at udvikle fremtidige tilbud til demente og pårørende

   

  Erfaringerne fra projektet viser at:

  • Relationsdannelse som del af aktiviteter giver glæde, lyst til at være aktiv og øget livskvalitet.
  • Kørselsordning, der er tilpasset målgruppen, øger mulighederne for, at borgerne kan deltage i aktiviteter og virker aflastende for pårørende.
  • 360° demensvenligt fokus nedbryder tabu, giver flere egnede aktiviteter og gør det muligt at have et aktivt liv med demens.

   

  På baggrund af evalueringen anbefaler forvaltningen, at der udarbejdes et beslutningsoplæg om, hvordan ”Aktivt liv med demens” kan videreføres.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen om projektevalueringen tages til efterretning,

  at forvaltningen udarbejder et beslutningsoplæg om, hvordan ”Aktivt liv med demens” kan videreføres.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2019

  1. at taget til efterretning.
  2. at godkendt.

   

  Afbud: Bent Sørensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/55505, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om opfølgning på Sundhedsplanens Indsatskatalog 2018 og 2019.

   

  Det fremgår af Sundhedsplan 2018-2020, at indsatserne i de årlige indsatskataloger samles til en evaluerings- og statusrapport til politisk niveau. Evalueringen er udarbejdet i regi af styregruppen vedr. sundhedspolitikkens tværgående implementering. Styregruppen behandlede og godkendte vedlagte katalog den 24. oktober 2019.

   

  Opfølgningen indeholder indsatser fra både Indsatskatalog 2018 og 2019. Hertil kommer, at nogle indsatser endnu ikke er afsluttede, og løber videre i sidste del af 2019 eller frem. Evalueringerne skal synliggøre resultater og effekter opnået i forbindelse med indsatsen, samt hvordan erfaringerne herfra ønskes videreført og forankret.

   

  Blandt resultaterne kan eksempelvis fremhæves ”Mentorstøtte til unge på ungdomsuddannelse”. Her har flere unge opnået øget trivsel og færre unge har modtaget uddannelseshjælp eller haft behov for en støttekontaktperson efter tilknytning af en mentor.

   

  I forhold til sund aldring har projektet omkring ”Bevæg dig for livet – Senior” etableret nye lokale senioraktiviteter og etableret gå-hold drevet af frivillige ”gå-værter”. Erfaringen fra projektet har skabt grobund for øget fokus på, at borgere i højere grad understøttes til fysisk aktivitet efter endt forløb ved kommunale rehabiliterings- og sundhedstilbud.

   

  I de tilfælde, hvor der i beskrivelserne fremgår anbefalinger eller forslag, er disse videregivet til relevante instans i anden regi.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2019

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Bent Sørensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/24908, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende Sundhedsplanens Indsatskatalog 2020.

   

  Det fremgår af Sundhedsplan 2018-2020, at denne udmøntes gennem årlige indsatskataloger, der udarbejdes af styregruppen vedr. sundhedspolitikkens tværgående implementering. Styregruppen behandlede og godkendte bilagte katalog den 24. oktober 2019.

   

  Indsatskatalog 2020 er ikke en udtømmende liste over alle sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i Aabenraa Kommune. Formålet med indsatskataloget er at synliggøre de enkelte forvaltningers igangværende udførelse af Aabenraa Kommunes Sundhedspolitik og Sundhedsplan 2018-2020.

   

  Indsatskataloget indeholder derfor en række udvalgte igangværende og godkendte indsatser, der bidrager til at løfte på målsætningerne for Sundhedsplan 2018-2020. Der er med indsatskataloget for 2020 særligt fokus på at vise Aabenraa Kommunes fortsatte indsats omkring borgernes mentale helbred samt børn og unges livsstil.

   

  Nedenfor fremgår en oversigt, som i grove træk viser den primære forankring af de særligt udvalgte indsatser. Det skal pointeres, at mange af de udvalgte indsatser er tværgående og afhænger af bidrag og samarbejde mellem forvaltningerne. Dette gælder eksempelvis indsatserne tilknyttet SundSkole 2020, tobaksforebyggelse, Cyberhus, forbedring af overgang fra patientuddannelse til aktiv i foreningslivet, senioridræt, bevægelse på erhvervsskolerne mv.

   

  Primær forankring

  Indsats nr.

  Arbejds­markeds­udvalget:

  21, 22, 23, 24

  Børne- og Uddannelses­udvalget:

  13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25  

  Kultur- og Fritidsudvalget:

  8, 9

  Social- og Sundheds­udvalget:

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

   

  Forud for godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget har Indsatskatalog 2020 været behandlet i Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget, hvor de respektive bidrag til Indsatskatalog 2020 blev godkendt. Børne- og Uddannelsesudvalget med bemærkning om, at projekt ”En bedre chance i livet” tilføjes kataloget.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at at orienteringen tages til efterretning

  at udvalgets bidrag til Indsatskatalog 2020 godkendes,

  at det samlede Indsatskatalog 2020 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2019

  1. at taget til efterretning.
  2.  + 3. at godkendt.

   

  Afbud: Bent Sørensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/59377, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status for Sundhedsplejen.

   

  Sundhedsplejen har igennem en længere periode oplevet udfordringer omkring rekruttering af medarbejdere, hvilket har medført medarbejdermangel i både Team Skole og Team Småbørn.

   

  På denne baggrund har udvalget på møder i maj 2019 og september 2019 midlertidigt tilpasset serviceniveauet. Dette har medført færre kontakter til forældre og børn, både hvad angår småbørn og børn i skolealderen. Det midlertidigt tilpassede serviceniveau for Team Småbørn var planlagt til at løbe frem til minimum 4. kvartal 2019, mens det for Team Skole skulle gælde for hele skoleåret 2019/2020.

   

  Sundhedsplejen har løbende arbejdet med rekruttering, hvilket har resulteret i ansættelsen af en sundhedsplejerske i både Team Skole og Team Småbørn fra 1. november, ligesom det har været muligt at ansætte en sygeplejerske på dispensation fra 1. januar 2020.

   

  På denne baggrund vil størstedelen af tilpasningerne i serviceniveauet blive rullet tilbage fra 1. november, således at størstedelen af aktiviteter i skolerne genoptages, dog med undtagelse af de sundhedspædagogiske aktiviteter i børnehaveklassen. Disse aktiviteter vil først blive genoptaget fra starten af næste skoleår. Samtidig betyder ansættelserne, at Team Småbørn fremadrettet kan tilbyde 8-måneders besøg til alle familier. I vedlagte oversigt ses en liste over hvilket tilbud, der har været sket ændringer i, og hvilket der genoptages.

   

  Sundhedsplejen vil fortsat have fokus på fastholdelse og rekruttering. Som led i dette, arbejdes der med at udvikle Sundhedsplejen som en faglig attraktiv arbejdsplads. I 2020 vil dette ske gennem blandt implementering af screeningsmetoden Alarm Distress BaBy scale, kendt som ADBB, hvor der er søgt puljemidler hos Socialstyrelsen, og eventuelt afsat midler i Budget 2020 ved afslag på ansøgning omkring puljemidler.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2019

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Bent Sørensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/51055, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om programmet for det politiske møde om Sundhedsaftalen 2019-2023, som Sundhedskoordinationsudvalget har inviteret til den 9. december 2019.

   

  Mødets form

  Sundhedskoordinationsudvalget har inviteret en politisk repræsentant med ansvar for sundhedsaftaleområdet samt en administrativ repræsentant fra hver af de 22 syddanske kommuner til en temadrøftelse den 9. december 2019 kl. 15-17, hvor temaet er forebyggelse.

   

  Mødet er det første af de årlige politiske møder med kommunale udvalgsformænd med ansvar for sundhedsaftaleområdet og lokale repræsentanter for PLO Syddanmark, som Sundhedskoordinationsudvalget ønsker at holde for at styrke det politiske ejerskab for Sundhedsaftalen.

   

  Fra Aabenraa Kommune deltager Karsten Meyer Olesen som medlem af Sundhedskoordinationsudvalget, Bent Sørensen som næstformand for Social- og Sundhedsudvalget samt direktør Karen Storgaard Larsen.

   

  Mødets indhold

  Temaet for mødet er ’forebyggelse’, der sammen med ’bedre overgange’ og ’sammenhæng’ er ét af de tre overordnede elementer i visionen for Sundhedsaftalen 2019-2023.

   

  Under visionstemaet forebyggelse er der opstillet målsætninger om et røgfrit Syddanmark, færre overvægtige syddanskere og mental trivsel og sundhed blandt syddanske børn og unge. Sundhedsaftalens målsætninger vil blive præsenteret på mødet og er vedlagt til orientering.

   

  De 8 nationale mål for Sundhedsvæsenet præsenteres ligeledes på mødet. Aabenraa Kommunes resultater i den seneste opfølgning på de nationale mål fremgår af det vedlagte notat ’Baggrundsinformation’ sammen med supplerende information om de to øvrige emner.

   

  Herefter er der fokus på et Røgfrit Syddanmark, med oplæg fra henholdsvis Tønder og Odense kommuner samt projektlederen for Røgfri Fremtid i Syddanmark. Syddanmark var den første region, hvor alle kommuner og regionen var blevet partnere i Røgfri Fremtid.

   

  Endelig er der fokus på mental sundhed for børn og unge, med oplæg ved Syddansk Universitet og Vejle Kommune.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2019

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Bent Sørensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/57552, Sagsinitialer: mjh

  Sagsfremstilling

  Udvalget vil i denne sag blive orienteret om udvalgte resultater fra Social- og Indenrigsministeriets undersøgelse af ældre borgeres tilfredshed med overgangene i sundhedsvæsenet. Der vil således i denne sag være særskilt fokus på overgangen fra sygehus til kommune.

   

  Hovedresultatet af undersøgelsen er, at de ældre borgere over 64 år overvejende var tilfredse (på en skala fra 1-5) med overgangene i det danske sundhedsvæsen. Ca. 90 ældre borgere fra Aabenraa kommune har besvaret ministeriets henvendelse, og af disse besvarelser fremgår det, at borgerne i Aabenraa kommune (3,9) er lidt mere tilfredse med overgangen fra sygehus til kommunen end landsgennemsnittet (3,8). Samtidig er andelen af utilfredse borgere i Aabenraa kommune (8%) lavere end på landsplan (10%).

   

  Langt de fleste adspurgte borgere i Aabenraa kommune (91,2%) var tilfredse med perioden fra udskrivelsen til de modtog hjælp fra kommunen. Igen ligger Aabenraa Kommune marginalt over landsgennemsnittet (90%).

   

  Trefjerdedele af respondenterne fra Aabenraa kommune (74,7%) vidste, hvornår en kommunal medarbejder første gang ville komme på besøg. Blot 70,4% af de ældre borgere på landsplan var vidende om, hvornår det første besøg ville falde.

   

  Ligeledes var de adspurgte ældre i Aabenraa kommune (3,8) lidt mere tilfredse med informationen om den hjælp, de ville modtage af kommunen efter en udskrivelse end på landsplan (3,6). Også her går det igen, at betydeligt færre Aabenraa borgere (10,1%) var utilfredse med informationsniveauet sammenlignet med 14,8%, som er landsgennemsnittet.

   

  Lignende resultater ses for spørgsmålet, om der var styr på det praktiske i overgangen fra sygehuset til kommunen, hvor Aabenraa Kommune (3,9) fortsat ligger over landsgennemsnittet (3,8). Respondenterne fra Aabenraa kommune (11,0%) er ligeledes her mindre utilfredse end på landsplan (13,1%).

   

  På spørgsmålet om de ældre borgere følte sig tilstrækkelig informeret fortsætter ovenstående tendens, og Aabenraa Kommune (3,6) ligger således lidt bedre end landsgennemsnittet (3,5). Under dette spørgsmål er der markant færre ældre i Aabenraa kommune (15%), der er utilfredse end på landsplan (19,5%).

   

  Afsluttende kan det ligeledes konkluderes, at de adspurgte ældre i Aabenraa Kommune (3,8), i højere grad oplever, at den kommunale hjælp har skabt tryghed end landsgennemsnittet (3,7).

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen til efterretning.

  at sagen forelægges Seniorrådet til orientering.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2019

  1. at taget til efterretning.
  2. at godkendt.

   

  Afbud: Bent Sørensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/53401, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om analyse på det specialiserede voksenområde med særligt fokus på psykiatrien.

   

  Orienteringen tager udgangspunkt i en analyse fra KL, der beskriver udviklingen i borgere med en psykiatrisk diagnose, set i forhold til efterspørgslen af ydelser på voksenområdet; særligt støtte i eget hjem og botilbud.

   

  Konklusionerne på landsplan er:

   

  • Der er en sammenhæng imellem borgere med diagnoser og borgere, der har behov for støtte.
  • Væksten sker særligt blandt unge.
  • Væksten sker særligt i forhold til de ”lettere” diagnoser eks. ADHD, Autisme, Angst
  • Resultaterne for Aabenraa kommune ligner umiddelbart resultaterne på landsplan.

   

  Aabenraa Kommunes strategi på området er at give så meget af støtten som muligt med udgangspunkt i, at borgeren bor i eget hjem, samt tilbyde midlertidige indsatser, eventuelt med forholdsvis meget støtte i en kort periode.

   

  På det seneste er fokus ændret fra individuel støtte til støtte i grupper.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2019

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Bent Sørensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/51372, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om afholdelsen af tiltaget ”Break the Rules” ved Center for Socialpsykiatri og Udsatte (CSU).

   

  I samarbejde med Socialpædagogernes Landsforbund (SL) blev tiltaget afholdt i uge 40 ved Botilbud Bjerggade og Boenhed Stubbæk. Tiltaget er inspireret af lignende tiltag fra det britiske sundhedsvæsen, hvor man gennem systematisk inddragelse af brugere, pårørende og personale har skabt fokus og fælles ansvar omkring forbedringer af kvaliteten af sundhedsindsatsen. 

   

  Den metodiske tilgang i tiltaget er, at beboere, pårørende og medarbejdere i en ”sprint” periode bliver opfordret til at ”tænke ud af boksen” og være nysgerrige på at afgive konkrete forslag til forandringer, der skal forbedre kvalitet, udbytte og oplevelse for borgerne, eller forslag til ændring af uhensigtsmæssige arbejdsgange, regler eller vaner.

   

  Der blev indleveret i alt 34 forslag, hvoriblandt der blev trukket lod om præmier sponsoreret af SL. Disse forslag behandles af ledelse og medarbejdere i MED-systemet på CSU for at finde ud af, hvilke af forslagene der med fordel kan udføres og arbejdes med for at forbedre kvalitet, arbejdsglæde og lette hverdagen for borgere, pårørende og medarbejdere på CSU.

   

  På mødet fremlægges en kort video, hvor tovholderen på CSU, Christian Freund (fællestillidsmand for SL), fortæller om resultaterne af tiltaget.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2019

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Bent Sørensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/54404, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om ansøgning af puljemidler ved Socialstyrelsen.

   

  Aabenraa Kommune har ansøgt om midler fra ansøgningspuljen til screening og tidlige familierettede indsatser til sårbare og udsatte familier i barnets første 1.000 dage.

   

  Ansøgningen er et fælles projekt mellem Sundhedsplejen, Familie & Ungecentret samt Tidlig Forebyggelse og har inddragelse af Myndighed på børneområdet.

   

  Projektet har til formål at forbedre den tidlige indsats for familier i sårbare og udsatte situationer. Projektet vil forbedre indsatsen gennem:

  • Et fælles kompetenceløft for medarbejdere tæt på småbørnsfamilier
  • En tværfaglig udvikling, der skal bidrage til mere sømløse overgange
  • Systematisk tidlig opsporing gennem anvendelse af ADBB (Alarm Distress BaBy scale)
  • Udbygning af indsatstrappen med de evidensbaserede tilbud COS-P (Circle Of Security – Parenting) og Marte Meo.

   

  Såfremt projektet opnår finansiering vil det bl.a. betyde, at alle borgere vil blive tilbudt graviditetsbesøg, og der vil blive afsat ekstra tid i kontakten med borgerne, således at medarbejderne har mulighed for at komme i gang med de nye tilgange.

   

  Projektet omfatter kompetenceudvikling af samlet 40 medarbejdere ved Sundhedsplejen, Familie & Ungecentret og Tidlig Forebyggelse. Der er ansøgt om 4,341 mio. kr. til projektet, som anvendes i perioden primo 2020 til ultimo 2022. Projektet indebærer ikke egenfinansiering fra Aabenraa Kommune.

   

  Der forventes svar på ansøgningen i december 2019.

  Indstilling

  Social & Sundhed og Børn & Skole indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2019

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Bent Sørensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/60760, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  Folketinget har vedtaget en forsøgsordning, der er trådt i kraft 1. januar 2019, hvor borgere med særlige sociale problemer kan blive visiteret til et socialt frikort. Ordningen løber i perioden fra 1.1.2019 til 31.12.2020.

   

  Frikortet består i, at en særligt udsat borger, der er langt fra arbejdsmarkedet eller uddannelse, har mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår i ordinært, ustøttet arbejde.

   

  Forudsætningen for at være i målgruppen er, at borgere opfylder betingelserne for at modtage hjælp og støtte jf. Servicelovens afsnit V, der omhandler voksne med særlige behov.

   

  Ligeledes må borgeren hverken have været under uddannelse eller have haft en arbejdsindkomst over 10.000 kr. indenfor det seneste år.

   

  Visiteringen til socialt frikort sker i dag i regi af Social & Sundhed, der administrerer ordningen.

   

  Borgere, der bliver godkendt til socialt frikort, bliver indberettet i en fælleskommunal it-løsning.

   

  Status på forsøgsordning om socialt frikort

   

  Social & Sundhed og Jobcenter og Borgerservice har undersøgt, hvordan status er i de

  sønderjyske kommuner:

   

  - Tønder Kommune - 66 tildelte sociale frikort, heraf 25 taget i brug i en virksomhed.

  - Haderslev Kommune - 38 tildelte sociale frikort – har ikke kunnet oplyse antal taget i brug.

  - Sønderborg Kommune - 5 tildelte sociale frikort, heraf 0 taget i brug i en virksomhed.

  - Aabenraa Kommune - 6 tildelte sociale frikort, heraf 0 taget i brug i en virksomhed.

   

  Tallene er indhentet ved kommunernes fagpersoner.

   

  Ordningen har nu snart kørt i et år, og trods flere forsøg har det ikke været muligt at udbrede til flere borgere i Aabenraa Kommune på baggrund af følgende to kriterier:

   

  • Man skal være omfattet af servicelovens kapitel V, som omfatter voksne med nedsat funktionsevne.
    
  • Borgeren må hverken have været under uddannelse eller har haft en arbejdsindkomst over 10.000 kr. indenfor det seneste år.

   

  Derfor har Social & Sundhed og Jobcenter og Borgerservice undersøgt erfaringerne i Tønder Kommune for at få et kendskab til, hvordan kommunen har udbredt det sociale frikort.

   

  Tønder Kommune anvender det social frikort målrettet i forbindelse med sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet som et led i borgens vej tilbage til arbejdsmarked. Det er derfor besluttet, at Jobcenteret arbejder videre med den erfaring, som vi har fået fra Tønder Kommune, samt på baggrund af en dialog med Socialstyrelsen.

   

  Dette betyder, at visitationskompetencen til socialt frikort fremover bliver placeret både på arbejdsmarkedsområdet og på voksen socialområdet.

   

  Økonomi og afledt drift

  Den udvidede brug af socialt frikort har ingen økonomiske konsekvenser.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning,

  at sagen forelægges Handicaprådet til orientering.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2019

  1. at taget til efterretning.
  2. at godkendt.

   

  Afbud: Bent Sørensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  • Åbning af ”Rådgivning Social & Sundhed”.
  • Tilbud fra Bolig Syd om køb af boliger.
  • Ansøgning vedrørende rengøring.
  • Landsdækkende foreninger - forsikring af frivillige.
  • KL´s Sundhedskonference 21. januar 2020.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2019

  Orienteringerne taget til efterretning.

   

  Afbud: Bent Sørensen.