Beslutningsprotokol

onsdag den 15. januar 2020 kl. 15:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Sørensen, Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft, Dorrit Knudsen, Michael Christensen, Ida Smed
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/19099, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget skal i denne sag drøfte det oplæg til ny tværgående sundhedspolitik, som formanden for 17.4-udvalget, Jane Hansen Thorgeirsson, på mødet officielt afleverer til Social- og Sundhedsudvalgets videre behandling. Social- og Sundhedsudvalget skal desuden drøfte og godkende et forslag til proces for godkendelse af sundhedspolitikken.

   

  Baggrund

  § 17, stk. 4-udvalget for tværgående sundhedspolitik blev nedsat som en del af konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021 og fik til opgave at udarbejde oplæg til en ny tværgående sundhedspolitik 2020-20xx.

   

  Udvalget har i perioden juni 2018 til december 2019 holdt 10 arbejdsmøder samt gennemført et temamøde i Byrådet om sundhedspolitik, og er i løbet af processen dykket ned i et komplekst emnefelt og har arbejdet indgående med dette. På det afsluttende møde den 17. december 2019 godkendtes, at oplægget til tværgående sundhedspolitik fremsendes med anbefaling til Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokollen er vedlagt til orientering. 

   

  Oplæggets struktur og indhold

  I første del af politikken (s. 1-11) opstilles en sundhedspolitisk vision, dernæst beskrives de værdier og principper, som sundhedspolitikken skal bygge på, og udgangspunktet for at arbejde med sundhed i Aabenraa Kommune beskrives: De lovgivningsmæssige krav, synet på sundhed som både et mål i sig selv og en ressource, der kan fremme andre gode formål såsom læring, beskæftigelse og deltagelse i kulturlivet. Endelig beskrives udfordringerne i form af den utilfredsstillende sundhedstilstand for borgerne i Aabenraa Kommune, som Sundhedsprofilen viser.  

   

  I anden del af politikken (s. 12-20) beskrives de fokuspunkter, der i en matrix kombinerer fokus på fysisk sundhed, mental sundhed og samarbejde om sundhed med tre overordnede målsætninger om at Aabenraa Kommune vil skabe gode rammer for sundhed, fremme at kommunens borgere lever sundt og aktivt og hjælpe dem, når de rammes af sygdom. For hvert fokuspunkt opstilles en generel ambition, det beskrives hvordan vi vil arbejde med at nå ambitionen, og der opstilles en målsætning for 2028.

   

  Politikken afsluttes af afsnittet ’Fra politik til praksis’. 17.4-udvalget har ikke udarbejdet et oplæg til dette afsnit, da det er vurderet, at det ligger uden for udvalgets opdrag at forholde sig til, hvordan en ny sundhedspolitik skal implementeres.

   

  Strategiske overvejelser i relation til sundhedspolitikken

  Social- og Sundhedsudvalget kan på baggrund af 17.4-udvalgets oplæg med fordel gøre sig strategiske overvejelser om:

   

  a)     Sundhedspolitikkens gyldighedsperiode

  b)     målsætningernes konkretiseringsgrad

  c)      handlingsforslagenes ambitionsniveau

  d)     sundhedspolitikkens relation til øvrige politikker samt

  e)     sundhedspolitikkens implementering.

   

  Disse emner er nærmere beskrevet i vedlagte notat ’Strategiske overvejelser i relation til sundhedspolitikken’.

   

  Forslag til tids- og procesplan

  Social & Sundhed foreslår følgende:

   

  Februar – marts 2020: Intern høringsproces i fagforvaltningerne samt administrative drøftelser af den fremtidige organisering af sundhedspolitikkens implementering.

   

  1. april 2020 samt evt. 6. maj 2020: Social- og Sundhedsudvalget drøfter tilbagemeldingerne fra fagforvaltningerne og drøfter og godkender et tilrettet høringsudkast til sundhedspolitik inklusiv afsnit om implementering samt forslag til politisk forord.

   

  15. og 18. maj 2020: Høring i Handicaprådet og Seniorrådet.

   

  Herefter endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget den 3. juni 2020, i Økonomiudvalget den 18. juni 2020 og i Byrådet den 26. juni 2020.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at oplægget fra § 17, stk. 4-udvalget tages til efterretning og Social- og Sundhedsudvalget takker for indsatsen,

  at oplægget drøftes med fokus på de skitserede, strategiske overvejelser og

  at forslaget til tids- og procesplan drøftes og godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2020

  1. at taget til efterretning.
  2. at drøftet, idet gyldighedsperiode, målsætninger, handlingsforslag og implementering blev drøftet.
  3. at godkendt, idet alle fagudvalg også høres.
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/26329, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag træffe beslutning om uddeling af tilskud efter ansøgning af § 79-midler for 2020.

   

  I 2020 er der afsat 0,888 mio. kr. til uddeling til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre. Af disse foreslås 0,858 mio. kr. afsat til uddeling, mens de resterende 0,030 mio. kr. reserveres til annoncering og afholdelse af dialogmøde for kommunens foreninger. 

  Det foreslås endvidere, at de 0,300 mio. kr. fra værdighedsmidlerne i 2019, som er reserveret til § 79-området, indgår i uddelingspuljen. Såfremt dette godkendes er der 1,158 mio. kr. til uddeling.

   

  I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019 ansøges Social- og Indenrigsministeriet om overførsel af de 0,300 mio. kr. til 2020. Tidligere ansøgninger om overførsel af værdighedsmidler er imødekommet, under forudsætning af at midlerne anvendes til de anførte formål indenfor Ældre- og Værdighedspolitikken.

   

  De 0,300 mio. kr. er som nævnt afsat gennem værdighedsmidlerne og skal således løfte på kommunens Ældre- og værdighedspolitik. Politikken indeholder seks temaer, hvor §79 ansøgninger løfter på temaet om ”Den aktive borger og fællesskabet”.

   

  Jævnfør Aabenraa Kommunes § 79 politik skal Seniorrådet gennemgå indkomne ansøgninger og give anbefalinger til Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Seniorrådet har på deres møde 16. december 2019 behandlet 75 indkomne ansøgninger for i alt 1,378 mio. kr. og indstiller uddeling for henholdsvis 0,858 mio. kr. og 1,158 mio. kr., afhængig af om de 0,300 mio. fra værdighedsmidlerne indgår i uddelingspuljen.

   

  Såfremt der skal uddeles 0,858 mio. kr., indstiller Seniorrådet at midlerne fordeles på 58 ansøgninger, og såfremt beløbet er 1,158 mio. kr., indstilles det at midlerne fordeles på 69 ansøgninger.

   

  Seniorrådets anbefalinger og bemærkninger til ansøgningerne fremgår af bilag.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at der i budget 2020 er afsat 0,888 mio. kr. til uddeling af § 79 uddeling. Midlerne uddeles til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at udvalget gennemgår anbefalingerne fra Seniorrådet og beslutter den endelige uddeling af tilskud.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2020

  Godkendt, at 0,300 mio. kr. fra værdighedsmidlerne 2019 reserveret til § 79-området indgår i ansøgningspuljen.

   

  Seniorrådets anbefalinger om imødekommelse af 69 ansøgninger for i alt 1.156.509,00 kr. godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/38944, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Værdighedsmidlerne overgik med virkning fra 2020 til at blive en del af kommunernes bloktilskud. I perioden 2016-2019 blev midlerne udmøntet som puljemidler efter ansøgning og efterfølgende krav om dokumentation overfor Ældre- og Sundhedsministeriet.

  Økonomi og afledt drift

  I forbindelse med budgetlægningen for 2020-2023 prioriterede Social- og Sundhedsudvalget, at værdighedsmidlerne skulle anvendes således,

   

  1.000 kr.

  2020

  2021

  2022

  2023

  Demensdaghjem i Syd

  1.218

  1.218

  1.218

  1.218

  Dagtilbud ældre, specialiseret område

  761

  761

  761

  761

  Kapacitets- og kvalitetsløft til SRC

  4.082

  4.082

  4.082

  4.082

  Rehabilitering

  2.232

  0

  0

  0

  Udvidet målgruppe til klippekort/funktion 3

  1.610

  1.610

  1.610

  1.610

  Understøttelse af borgere i eget hjem

  152

  0

  0

  0

  Tilskud til fællesspisning

  176

  0

  0

  0

  Understøttelse af frivillige vågekoner

  152

  152

  152

  152

  Lettere adgang til midlertidige hjælpemidler

  507

  507

  507

  507

  Arbejde med værdighed

  51

  51

  51

  51

  §79 området

  304

  0

  0

  0

  Visitation til døgnovervågning

  507

  507

  507

  507

  Privat leverandør hjemmehjælp

  655

  655

  655

  655

  Manglende udmøntning jf. budget 2019-2022

  -300

   

   

   

  I alt værdighedsmidler

  12.109

  9.544

  9.544

  9.544

   

  Det bemærkes, at differencen på 2,565 mio. kr. årligt fra budget 2020 til budget 2021-2023 indgik i Social- og Sundhedsudvalgets behandling af budget 2020-2023 den 12. juni 2019.

   

  Værdighedsmidlerne er i øjeblikket placeret på Social- og Sundhedsudvalgets budgetreguleringspulje, hvorfra midlerne foreslås udmøntet/budgetomplaceret til de respektive politikområder i henhold til beslutningen om Social- og Sundhedsudvalgets budget 2020 – 2023.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at værdighedsmidlerne for det godkendte budget 2020-2023 udmøntes til de respektive politikområder.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/39099, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 7. december 2016 (pkt. 178) Aabenraa Kommunes deltagelse i projektet ”På FORKANT”; herunder at Aabenraa Kommune skulle bidrage til en eventuel fællesfinansiering (de 4 sønderjyske kommuner), såfremt det ikke lykkedes at sikre tilstrækkelig finansiering via fonde m.v.

   

  Aabenraa Kommunes andel ville udgøre 0,199 mio. kr. i 2017, 0,218 mio. kr. i 2018 og 0,190 mio. kr. i 2019.

   

  Social- og Sundhedsudvalget godkendte, at medfinansiering på 0,199 mio. kr. i 2017 skete via ikke disponerede midler afsat til sundhedsimplementering, samt at der i 2018 og 2019 blev øremærket henholdsvis 0,211 mio. kr. og 0,190 mio. kr. af ikke disponerede midler afsat til uddannelse af SOSU-elever (ny ordning).

   

  Med udgangen af 2019 har Sygehus Sønderjylland fremsendt en faktura på 0,282 mio. kr. til Aabenraa Kommune. Beløbet udgør Aabenraa Kommunes andel af fællesfinansiering til projektet ”På FORKANT”.

   

  Med baggrund i økonomiske udfordringer i forhold til øget optag af SOSU-elever anbefaler forvaltningen, at de 0,282 mio. kr. alternativt finansieres via ikke disponerede midler i 2019 til Sundhedsfremme.

  Økonomi og afledt drift

  De udisponerede midler på 0,336 mio. kr. under Sundhedsfremme er fremkommet således,

   

  • Overførsel af et mindreforbrug fra 2018 på 0,009 mio. kr. fra 2018.
  • Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 5. december 2018 (pkt. 132 ”Konsekvenser af bevillingskontrol pr. 30. september 2018”), at der blev øremærket 0,750 mio. kr. til forebyggelse og investering i udvikling til senere udmøntning i udvalget.
  • Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 16. januar 2019 (pkt. 4 ”Midler til sundhedsfremme og Forebyggelse”), at der blev disponeret 0,300 mio. kr. af det øremærkede beløb på 0,750 mio. kr. Det udisponerede beløb udgjorde herefter 0,450 mio. kr.
  • Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 3. april 2019 (pkt. 36 ”Etablering af tilbud vedr. spiseforstyrrelser og selvskade”), at der med virkning fra 2019 årligt blev afsat 0,123 mio. kr. finansieret af de udisponerede midler.

   

  Såfremt forvaltningens forslag til finansiering af de 0,282 mio. kr. til ”På FORKANT” godkendes vil der i 2019 under sundhedsfremme restere et udisponeret beløb på 0,054 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at bidrag til fællesfinansiering af projektet ”På forkant” finansieres via ikke disponerede midler i 2019 til Sundhedsfremme.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/277, Sagsinitialer: OLD_mpo

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle forslag til tilføjelse til ældre- og værdighedspolitikken med henblik på høring i Seniorrådet og godkendelse i Byrådet.

   

  I forbindelse med regeringens Aftale om finansloven for 2019 blev der afsat 100 mio. kr. årligt

  i perioden 2019-2022 til at understøtte kommunernes opsporing af ensomme ældre og

  bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere. Som en del

  af initiativet skal kommunerne i deres ældre- og værdighedspolitikker beskrive, hvordan ensomhed blandt ældre bekæmpes.

   

  I Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik Det gode, værdige og aktive hverdagsliv er der allerede fokus på ældres muligheder for at indgå i fællesskaber og fastholde relationer. Bekæmpelse af ensomhed indgår bl.a. som en del af det værdigrundlag, der er beskrevet i politikken og i temaet om Den aktive borger og fællesskabet. Derfor kan Aabenraa Kommune med en mindre tilpasning imødekomme forpligtigelsen ved, at der i kommunens ældre- og værdighedspolitik skal beskrives, hvordan ensomhed blandt ældre bekæmpes.

   

  Social & Sundhed forslår, at følgende tilføjelse under politikkens tema Den aktive borger og fællesskabet sendes i høring i Seniorrådet:

   

  Fællesskaber og bekæmpelse af ensomhed

  Aabenraa Kommune vil arbejde aktivt for:

  • At opdyrke og facilitere nye muligheder for fællesskaber omkring borgernes sundhed, socialt samvær og trivsel
  • At udbuddet af aktivitetstilbud til ældre er varieret og mangfoldigt, så alle kan finde en anledning til at være aktive sammen med andre
  • At de ældre gøres bekendte med mulighederne for at deltage i fællesskaber og aktiviteter
  • At borgere, pårørende, frivillige og medarbejdere har mod til at tale om ensomhed
  • At borgerne ved hvem, der kan hjælpe, når de føler sig ensomme, oplever sorg eller mister livsmodet.
  • At skabe mulighed for, at borgere, der har mistet deres netværk, har nogen at følges med, så det bliver lettere for den enkelte at deltage i de fællesskaber, der er.

   

  Ændringerne fremgår med rødt i vedlagte bilag side 6.

   

  I Aabenraa Kommunes nuværende ældre- og værdighedspolitik er ikke defineret en udløbsdato for politikken.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at forslag til revideret ældre- og værdighedspolitik sendes i høring i Seniorrådet med henblik på behandling på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 19. februar 2020.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/54178, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til omlægning af Center for Socialpsykiatri & Udsatte (CSU)’s integrationstilbud Mamma Mia.

   

  Mamma Mia tilbydes efter servicelovens § 104 vedr. tilbud om aktivitets- og samværstilbud, og har i en årrække fungeret som en del af kommunens integrationsindsats. Mamma Mia har hidtil været et dagtilbud for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, hvor der gennem et værested ved Høje Kolstrup udbydes forskellige aktiviteter, socialt samvær, samt rådgivning og støtte. Jobcentret har tidligere købt 3-5 pladser til borgere på integrationsydelse. Dette er dog ikke længere muligt for Jobcentret grundet ændrede regler omkring virksomhedspraktik. Der var primo december 2019 13 borgere tilknyttet tilbuddet.

   

  Historisk har tilbuddet haft omkring 15 til 20 brugere tilknyttet og er hidtil fortrinsvist blevet benyttet af den samme afgrænsede kreds af kvinder med ikke-vestlig baggrund, der er kommet i tilbuddet gennem flere år. For at få input til hvordan tilbuddet bedre kan fremme mestring og aktiv deltagelse i samfundet, blev området belyst fra forskellige social- og sundhedsfaglige vinkler i regi af Område-MED under Sundhed & Psykiatri. Input herfra pegede bl.a. på, at tilbuddets nuværende form som dagtilbud risikerer at modvirke integration, da borgerne over flere år fastholdes på et værested adskilt fra det øvrige samfund. Dette vurderes ikke at fremme et aktivt deltagende medborgerskab, herunder tilknytning til arbejdsmarked, sociale foreninger mv.

   

  Social og Sundhed foreslår, at indsatsen omlægges fra at være et tidsubegrænset dagtilbud til være tidsafgrænsede gruppeforløb med fokus på borgerprogression. Gruppeforløbene skal fremme et aktivt deltagende medborgerskab hos borgere, der skal integreres i det danske samfund, og der sættes konkrete mål for borgerens udvikling. Indsatsen på området vil også i højere grad have fokus på den særligt udsatte gruppe af piger mellem 15 og 25 år, der lever i en flerkulturel hverdag. Omlægningen vil betyde, at der ikke længere vil være et værested dedikeret til borgere med ikke-vestlig baggrund.

   

  Social og Sundhed foreslår, at der i 2020 igangsættes 3 nye tiltag som erstatning for Mamma Mia-tilbuddet:

  • Overgangstilbud i 2020 - hvor nuværende borgere tilknyttet Mamma Mia guides over i alternative tilbud og aktiviteter.
  • ”Lær at tackle - på nemt dansk” - hvor borgere med ikke-vestlig baggrund opnår redskaber til at mestre egen hverdag og sygdom.
  • Unge tilbud - hvor piger med ikke-vestlig baggrund opnår redskaber til at mestre en flerkulturel hverdag.

   

  Vedlagt sagen er indholdsbeskrivelse for tilbuddene.

  Lovgrundlag

   

   

  Økonomi og afledt drift

  Omlægningen vil være udgiftsneutral og kunne afholdes indenfor den eksisterende økonomi for samværs og aktivitetstilbud (Værestederne), som Mamma Mia er en del af.

   

  Den samlede økonomi i budget 2020 for Center for Socialpsykiatri og Udsatte (CSU) udgør netto 26,357 mio. kr., heraf udgør Værestedernes budget 5,549 mio. kr.

   

  Mamma Mias andel af Værestedernes budget 2020 udgør 0,568 mio. kr., heraf er størstedelen afsat til løn (0,331 mio. kr.) og huslejeudgifter (0,094 mio. kr.).

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at omlægningen af Mamma Mia godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2020

  Godkendt, idet udvalget får en evaluering af det tilrettede tilbud efter 1 år.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/22736, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

   

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til videreførelsen af indsats til borgere ramt af selvskade og spiseforstyrrelse ved Center for Socialpsykiatri og Udsatte (CSU).

   

  Udvalget behandlede på mødet den 3. april 2019 oprettelse af den nuværende indsats, hvor der 2 timer ugentligt har været adgang til åben og anonym rådgivning for borgere og pårørende berørt af selvskade eller spiseforstyrrelse. Erfaringer på området viser, at det kan være særdeles svært for pårørende og ramte borgere at samle mod til tage kontakt til rådgivning. Emnet er meget tabubelagt, og opsporing er ofte vanskelig, medmindre pårørende eller borgeren selv retter henvendelse.

   

  Indsatsen havde opstart i juli 2019, og der har i perioden frem til december været 4 henvendelser om personlig rådgivning. Dette er sammenligneligt med aktiviteten ved det tidligere tilbud, der blev købt ved Landsforeningen mod Spiseforstyrrelse og Selvskade (LMS), hvor der i 2018 var 11 henvendelser om personlig rådgivning.

   

  Aktiviteten på området vurderes derfor fortsat at være for lav ift. udfordringens forventede omfang. På baggrund af landsdækkende tal fra bl.a. Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed estimerede LMS i 2018, at der i Aabenraa Kommune ca. er:

  • 800 borgere ramt af en spiseforstyrrelse (heraf ca. halvdelen med overspisning), 
  • 750 piger i alderen 14-21 år med risikoadfærd for at udvikle en spiseforstyrrelse,
  • 650 unge i alderen 16-19 år har skadet sig selv mindst én gang
  • Omkring 270 børn/unge i alderen 14-15 år, der har skadet sig selv mindst én gang

   

  Såfremt tilbuddet videreføres er målet, at der ultimo 2020 er ydet personlig rådgivning til 45 borgere gennem tilbuddet.

   

  For at opnå dette foreslår CSU at igangsætte et samarbejde med Tønder Kommune på området, samt at øge det tværgående samarbejde med skolesundhedsplejen og det specialiserede område om opsporing af ramte borgere. Eksempelvis har en del borgere på det specialiserede område tendens til overvægt, og det kan ofte være svært for personalet at vurdere, hvorvidt dette skyldes følgevirkninger af eksempelvis sygdom og medicin, eller om der er tale om overspisning. Her kan CSU’s rådgivningsteam vedr. selvskade og spiseforstyrrelse være med til at vurdere og støtte personalet i udredningen og give redskaber til den efterfølgende indsats.

   

  I forhold til et samarbejde med Tønder Kommune skal dette bidrage til at styrke fagligheden og ressourcerne på området. Eksempelvis kan telefonbemanding i rådgivningscaféen varetages i samarbejde. Samarbejdet forventes også at styrke opsporingen, da nogle af borgene i målgruppen har en dagligdag på tværs af kommunegrænser, hvilket kan vanskeliggøre opsporing og oplysning om tilbud.

   

  En tilpasset indsatsbeskrivelse er vedlagt sagen.

  Økonomi og afledt drift

  Jf. beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 3. april 2019 (pkt. 30) blev det godkendt at afsætte 0,123 mio. kr. årligt til tilbuddet i Center for Socialpsykiatri og Udsatte finansieret af puljen til ”Forebyggelse og Udvikling”.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at tilbuddet til borgere ramt af selvskade og spiseforstyrrelse videreføres i 2020 i tilpasset form.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/39064, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  På baggrund af en orientering om status på samarbejdet mellem dagtilbud og sundhedsplejen skal udvalget i denne sag tage stilling til en justering af retningslinjerne.

   

  Baggrund

  Den nye dagtilbudslov fra 2018 indebærer, at kommunalstyrelsen skal fastsætte retningslinjer for

  • Samarbejdet mellem dagtilbud og sundhedsplejen
  • Videregivelse af relevante oplysninger ved børnenes overgang fra den kommunale sundhedspleje til dagtilbud

   

  I januar 2019 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget (sag nr. 9) og Social- og Sundhedsudvalget (sag nr. 5) retningslinjer for samarbejdet – se bilag ”Retningslinjer for samarbejde mellem dagtilbud og sundhedsplejen”. Samtidig blev der udtrykt ønske om at få en status på samarbejdet efter et år.

   

  Status

  Den systematiske overlevering af oplysninger fra sundhedsplejen er blevet forsinket på grund af udfordringer med at finde en sikker teknisk løsning, der kan håndtere overførsel fra Sundhedsplejens Novax-system direkte til Dagtilbuds KMD Institution. Der er nu fundet en anden løsning, som dog er administrativt tung. Det foreslås derfor, at der kun overleveres oplysninger fra sundhedsplejen til Dagtilbud i de tilfælde, hvor det faktisk er relevant - og ikke på alle børn. Det vil sige at der sendes besked til Dagtilbud i de tilfælde, hvor sundhedsplejersken ser særlige behov hos barnet, som kan kræve specielle hensyn i forbindelse med valg af dagtilbud og opstart i dagtilbud.

   

  Der er aftalt en fast procedure for besked fra Dagtilbud til sundhedsplejen om børn, der er hjemmepassede ved 1½ år, med henblik på at sundhedsplejen kan tilbyde et ekstra besøg.

   

  Sundhedsplejens besøg i dagtilbud er under implementering. I 2019 er besøgsordningen startet op 6 steder: Kongehøjens Børnehave, Børnehuset Bakkebo, Vuggestuen Kernehuset, Børnehaven Skovbrynet/Søndermosen og i Dagplejen i Kongehøjens distrikt og i Padborg. Hvert sted har der været tale om mellem 3 og 5 besøg.

  Besøgene har fundet sted i sammenhæng med projekt ”En bedre chance i livet”. Erfaringerne viser, at besøgene i høj grad bidrager til at styrke samarbejdet mellem sundhedsplejen og dagtilbuddene. Det giver et stærkt afsæt for den videre implementering.  

   

  Forslag til justering af retningslinjerne

  Det har vist sig, at der kan være behov for løbende at kunne justere på de konkrete arbejdsgange i samarbejdet. Derfor foreslås det, at retningslinjerne fokuseres på de overordnede rammer, og at de konkrete arbejdsgangsbeskrivelser slettes.

  Se forslag til justerede retningslinjer i bilaget ”Forslag til reviderede retningslinjer for samarbejde mellem dagtilbud og sundhedsplejen”.

   

  Ændringer i forhold til den nuværende tekst er markeret med gult i bilaget ”Retningslinjer for samarbejde mellem dagtilbud og sundhedsplejen”.

   

  Lovgrundlag

  Dagtilbudsloven § 3 a

  Indstilling

  Børn og Skole og Social & Sundhed indstiller,

  at de reviderede retningslinjer godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/64169, Sagsinitialer: OLD_mpo

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende foreløbig program for studietur for Social- og Sundhedsudvalget i marts 2020.

   

  Studieturen gennemføres mandag den 23. og tirsdag den 24. marts 2020. Studieturen går til Sjælland og Københavnsområdet. Transporten til og fra Sjælland og mellem de forskellige besøgssteder foregår med tog og bus.

   

  De overordnede temaer for studieturen bliver arbejdet med socialt udsatte og fokus på forebyggelse. Udvalget bliver på turen præsenteret for:
   

  • Viden om og eksempler på arbejde med socialt udsatte
  • Nyeste viden og best practice om forebyggelse generelt og med fokus på udsatte borgere
  • Viden om socialøkonomi og rundvisning på socialøkonomisk virksomhed

   

  På studieturen besøges bl.a. Region Sjælland, hvor udvalget mødes med bl.a. regionspolitikere, KLs Center for forebyggelse i praksis, hvor der vil være oplæg med leder af centeret Tine Curtis samt Copenhagen Dome – Videnscenter for socialøkonomi, hvor udvalget får mulighed for at drøfte socialøkonomi med centerchef Dorte Bukdahl og får en rundvisning på stedets socialøkonomiske værksteder.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at foreløbig program for studietur godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/63817, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om driftsstatus for Tandplejen med fokus på forsinkelser af undersøgelser og behandlinger. Udvalget blev senest orienteret om driftsstatus på mødet 6. marts 2019.

   

  Forsinkelser i Tandplejen deles op i to områder hhv. undersøgelser og behandlinger.

   

  Der er i løbet af 2019 sket en klar forbedring i forhold til forsinkelse ved undersøgelser. Den gennemsnitlige forsinkelse er faldet fra 100 dage i februar til 65 dage i december. I 2019 er Tandplejen således kommet tættere på den samlede målsætning om maksimalt 50 dages gennemsnitlig forsinkelse ved undersøgelser. Samtidig ses en markant forbedring i andelen af forsinkede undersøgelser, hvor der er booket en konkret dato for næste aftale. I december var der ved 75 % af de forsinkede undersøgelser booket en tid for næste undersøgelse. Dette er en mærkbar forbedring fra tilsvarende 25 % i februar. Den positive udvikling omkring undersøgelser afspejles også i, at andelen af forsinkede undersøgelser, hvor forsinkelsen er under tre måneder, er steget fra 66 % i februar til 76 % i december. Dette er tæt på målsætningen på 80 %.  

   

  Der ses ikke umiddelbart samme forbedring, når der ses på forsinkelser på behandlinger. I februar var den gennemsnitlige ventetid 33 dage, hvor den i december var 41 dage. Opgørelsen af ventetid på behandling er meget følsom overfor forestående ferier. Det er derfor bedst at sammenligne ventetider på behandlinger periodevis med året før. Både i februar og december 2019 ses en forbedring i forhold til samme perioder 2018, hvor den gennemsnitlige ventetid var henholdsvis 50 og 46 dage. Tallet forventes igen at være tæt på de 30 dage, når vi kommer ind i 2020. Det vil også være det niveau, som Tandplejen sigter efter, når der prioriteres mellem tider til henholdsvis behandlinger og tider til undersøgelser.

   

  I forbindelse med behandlinger er der tale om en gennemsnitsventetid og omhandler kun planlagte behandlinger, hvor en ventetid på omkring 30 dage er fagligt acceptabelt. Tallet siger således ikke noget om akutte henvendelser og behandlinger, der altid prioriteres.

   

  I vedhæftede notat fremgår yderligere detaljer for udviklingen af Tandplejens aktivitet.

   

  Tandplejen har fortsat fokus på at fastholde de nuværende forbedringer og arbejder på at nedbringe efterslæbet yderligere. En forudsætning for dette er en fastholdelse af den nuværende mængde personaleressourcer. Derfor kræver en fortsat forbedring, at Tandplejen lykkedes med at rekruttere en tandlæge i løbet af første kvartal, da tandlæger kan arbejde med både undersøgelser og behandlinger.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning,

   

  at der udarbejdes ny status i december 2020. 

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2020

  1. at taget til efterretning.
  2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/60816, Sagsinitialer: mjh

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om ”Strategi for rekruttering, fastholdelse og fremmøde”, der er udarbejdet med baggrund i anbefalinger i rekrutteringsanalyser på social- og sundhedsområdet.

   

  Social & Sundheds overordnede målsætning for Strategi for rekruttering, fastholdelse og fremmøde er, at social- og sundhedsområdet også i 2025 har de kvalificerede medarbejdere, vi har brug for, for at kunne løse forvaltningens kerneopgave: Sundhed, Mestring og Fællesskabelse.

   

  Medarbejderne er fundamentet for, at vi SAMMEN med borgeren kan skabe mulighed for et sundt, aktivt og værdigt liv. Det er i dette samspil mellem borgeren og medarbejderen, at vi løser Social & Sundheds kerneopgave.

   

  Forudsætningen for, at Social & Sundhed kan løse kerneopgave er, at vi kan rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere, så vi i Social & Sundhed også i fremtiden kan løse vores opgaver. Samtidig ønsker vi at udnytte vores medarbejderressourcer optimalt ved at øge fremmødetiden.

   

  For at nå i mål med dette arbejder vi med tre fokusområder:

  • Rekruttering af de rigtige medarbejdere
  • Fastholdelse af flere medarbejdere
  • Sikring af højere fremmøde blandt vores medarbejdere.

   

  Med den overordnede målsætning som pejlemærke sætter Strategi for rekruttering, fastholdelse og fremmøde tre konkrete mål for arbejdet med at sikre, at vi har de rette medarbejderressourcer i Social & Sundhed.

   

  De tre mål er som følger:

  • Rekruttering: 90% af stillingsopslagene i Social & Sundhed besættes ved første stillingsopslag
  • Fastholdelse: Et fald på 10% i personaleomsætningen i Social & Sundhed
  • Fremmøde: Den gennemsnitlige tilstedeværelse hos borgerne er steget med

  10%

   

  Med udgangspunkt i de tre mål udarbejdes der en baseline primo januar 2020 med den tilgængelige data for 2019.

   

  Derudover indeholder strategien en rammesætning for overgangen fra strategi til handling, hvori virksomhedsaftalerne er omdrejningspunktet.

  Høring/udtalelse

  Strategi for rekruttering, fastholdelse og fremmøde forelægges til orientering i Sektorudvalget for Social & Sundhed og Områdeudvalg for Ældre & Handicap og Områdeudvalg for Sundhed & Psykiatri.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at Strategi for rekruttering, fastholdelse og fremmøde tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/27437, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om seneste tal for udviklingen i antal udsatte i Aabenraa kommune. Tallene er baseret på grundlag af hjemløsetælling, der bliver gennemført hvert år i uge 6.

   

  I forhold til tællingen i 2018 er der konstateret en øgning af registrerede hjemløse med 141%.

   

  Stigningen er især sket blandt hjemløse, der havde ophold på gaden, opholdt sig i natvarmestue eller boede hos venner.

   

  Langt størstedelen (66%) af de hjemløse havde været hjemløse i under 1 år.

   

  Aldersfordelingen er jævnt fordelt i aldersgruppen 18 til 59 år.

   

  Der kan være forskellige bud på årsag til stigningen.

  1. Borgerens forståelse af at tilhøre Aabenraa Kommune
  2. Registrering af den samme borger i forskellige tilbud.
  3. Øget fokus på at registrere hjemløse.

   

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 7. marts 2018 en handleplan for udsatte. Der er udarbejdet et statusnotat for dette arbejde, der er vedlagt som bilag.

   

  Fokusområderne i handleplanen var:

  1. Udarbejdelse og revidering af interne samarbejdsaftaler og arbejdsprocedure på tværs.
  2. Tydelige kriterier i sagsbehandlingen på tværs af fagområder.
  3. Mere fleksibel bostøtte.
  4. Boliger eller bolig tilbud.

   

  For at prioritere indsatsen har forvaltningen arbejdet ud fra mål for borgeren.

   

  Målet for udsatte borgere er at understøtte den udsatte borgers muligheder for at leve et godt, værdigt og aktivt liv; herunder at borgeren bliver i stand til at forsørge sig selv, igennem principperne for Housing First.

   

  Mål med indsatsen

  At ingen borgere i Aabenraa kommune ufrivilligt oplever at komme til at stå uden bolig og uden mulighed for forsørgelse.

   

  Handleplanen retter sig imod:

  ·         Forebygge udsættelse

  ·         Understøtte borgere i at bo og leve et selvstændigt liv

  ·         Anvende afprøvede metoder i indsatsen overfor udsatte

  ·         Anvende tværfaglig viden i arbejdet med udsatte

  ·         Boliger for de udsatte

   

  På trods af stigningen i antallet af udsatte er det forvaltningens opfattelse, at handleplanen har den rigtige retning, men vi erkender, at arbejdet er komplekst.

   

  Af de registrerede 65 hjemløse borgere er det lykkedes forvaltningen at identificere de 24, som alle har en handleplan, og som for en stor del har fået mere varige botilbud.

   

  Ude af hjemløshed evt. med støtte

  14

  På institution eller indlagt

  2

  Fortsat hjemløs, inkl. forsorgshjem, med en plan

  5

  Fortsat hjemløs uden plan

  2

  Død

  1

   

   

   

   

  En forudsætning for at vi har kunnet identificere borgerne er, at de er kendte modtagere af en ydelse fra Aabenraa Kommune.

   

  Borgere som opholder sig på gaden, i natvarmestue, hos venner eller på herberg, behøver således ikke at have anden tilknytning til kommunen end deres forsørgelse.

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at statusorienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2020

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40240, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget orienteres i denne sag om status for arbejdet med at etablere ”Min Indgang”, der i det videre arbejde er omdøbt til ”Rådgivning Social & Sundhed”.

  ”Rådgivning Social & Sundhed” forventes at åbne den 1. februar 2020.

  Forventet åbningstid i opstarten alle hverdage kl. 11.00 til 15.00 med en bemanding på 3 medarbejdere.

   

   

  Sagen er senest behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 28. maj 2019. Udvalget principgodkendte

  • at pilotprojektet igangsættes og
  • at finansieringen af udgifter til husleje og drift vedrørende ”Min indgang” i midlertidige rammer med 0,300 mio. kr. medtages i budgetlægningen for 2020 og 2021.

  Prioriteringen af personaleressourcer sker indenfor eksisterende rammer.

   

  Visitation & Rehabilitering har lejet stueetagen i Ramsherred 20 (tidligere Svane Apotek). Lokaliteten udgør en god ramme for de påtænkte funktioner i ”Rådgivning Social & Sundhed”, hvor specielt begrebet tilgængelighed kommer til sin ret. Lokalerne er indrettet med skranke og ekspeditionsareal, hvor borgerne kan modtages. Der er personalerum, mulighed for indretning af separat rum til borgersamtaler, og god plads til udvidelse af funktionerne. Ifølge Team Byg opfylder lokalerne desuden bestemmelserne vedrørende flugtveje og brand.

   

  Der er fra den 1. december 2019 indgået lejeaftale med udlejer for en 2 årig periode vedrørende rådighed over 308 m2 i stueetagen. De årlige lejeudgifter udgør 162.500 kr.

   

  Lokalerne er generelt i god stand, men der skal ske istandsættelser før indflytning, da lokalerne ikke har været brugt siden 2014, og det er nødvendigt med få fysiske ændringer for at tilpasse lokalerne til de påtænkte funktioner i ”Rådgivning Social & Sundhed”. Istandsættelser og bygningsændringer gennemføres i december 2019 og januar måned 2020, forudsat at beboerforeningen skriftligt har accepteret etableringen. Dette kan betyde, at opstart udskydes 1 måned.

   

  Der er nedsat og udpeget medlemmer til de arbejdsgrupper, der skal udarbejde beskrivelser til arbejdsgange, flowdiagram og standardprocedurer for vejledning og rådgivning af borgeren i ”Rådgivning Social & Sundhed”.

   

  Ligeledes har projektet været fremlagt i Seniorråd og Handicapråd.

   

  Den 9. januar 2020 har der været afholdt borgermøde, hvor der deltog ca. 30 borgere. Der blev drøftet overvejelser vedrørende ”Rådgivning Social & Sundhed” og borgerne kunne komme med input til forventninger.

  Der blev ligeledes nedsat en borger-følgegruppe, som skal være med til at udvikle og skabe ”Rådgivning Social & Sundhed”. Planen er, at følgegruppen skal mødes med tovholder og projektleder for ”Rådgivning Social & Sundhed” 4 gange årligt.

   

  Økonomi og afledt drift

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

   

  at status tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2020

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/279, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget blev den 3. december 2019 og Social- og Sundhedsudvalget den 4. december 2019 orienteret om en ansøgning af puljemidler ved Socialstyrelsens pulje til screening og tidlige familierelaterede indsatser.

   

  Projektet er et samarbejde mellem Sundhedsplejen, Familie & Ungecentret samt Tidlig Forebyggelse og har inddragelse af Myndighed på børneområdet.

   

  Projektet har til formål at forbedre den tidlige indsats for familier i sårbare og udsatte situationer. Projektet vil forbedre indsatsen gennem:

  • Et fælles kompetenceløft for medarbejdere tæt på småbørnsfamilier
  • En tværfaglig udvikling, der skal bidrage til mere sømløse overgange
  • Systematisk tidlig opsporing gennem anvendelse af ADBB (Alarm Distress BaBy scale)
  • Udbygning af indsatstrappen med de evidensbaserede tilbud COS-P (Circle Of Security – Parenting) og Marte Meo.

   

  Med projektet vil Aabenraa Kommune kunne tilbyde alle gravide borgere graviditetsbesøg, og der vil blive afsat ekstra tid i kontakten med borgerne, således at medarbejderne har mulighed for at komme i gang med de nye tilgange.

  Projektet omfatter endvidere kompetenceudvikling af samlet set 40 medarbejdere ved Sundhedsplejen, Familie & Ungecentret og Tidlig Forebyggelse.

   

  Aabenraa Kommune har fået tilsagn fra Socialstyrelsen om 4,341 mio. kr. til projektet ”Et sundt fundament – barnets sundhed og trivsel i de første 1000 dage”, som afvikles i perioden primo 2020 til ultimo 2022. Projektet indebærer ikke egenfinansiering fra Aabenraa Kommune.

   

  Ved budgetvedtagelsen for budget 2020 blev der afsat 0,4 mio. kr. til screeningsprojekt vedr. småbørn, med bemærkning om, at midlerne skulle overføres til cykelstipuljen, hvis Socialstyrelsen imødekom ovenstående ansøgning.

  I forbindelse med førstkommende bevillingskontrol i 2020 vil de 0,4 mio. kr. derfor blive overført til cykelstipuljen.

   

  Indstilling

  Børn og Skole og Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2020

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  • KL´s  Social- og Sundhedspolitiske Forum 2020 i Aalborg ­– (13.) 14. & 15. maj.
   Herunder tilmelding og fælles transport løsning.

   

  Økonomi og afledt drift

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2020

  Taget til efterretning.