Beslutningsprotokol

onsdag den 19. februar 2020 kl. 15:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Sørensen, Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft, Dorrit Knudsen, Michael Christensen, Ida Smed
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Indstilling

   

  Social & Sundhed indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-02-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/6225, Sagsinitialer: LHH

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status på arbejdet med velfærdsteknologi 2019. Derudover vil udvalget på mødet blive præsenteret for og få mulighed for at afprøve VR-briller, se og høre om sensorbleen og en digital træningsløsning.

   

  Indhold i statusrapporten

   

  I statusrapport 2019 for digital sundhed og velfærdsteknologi beskrives resultaterne af de projekter, der er blevet gennemført i 2019. Statusrapporten er en opfølgning på Handleplan 2019 for digital sundhed og velfærdsteknologi. I 2019 er der blevet arbejdet med en samlet portefølje på 39 initiativer og projekter, der har udviklet, afprøvet og implementeret en bred vifte af digitale løsninger og velfærdsteknologier.

   

  Statusrapporten præsenterer, hvordan resultaterne bidrager til de fire strategiske bundlinjer – Borger, Medarbejder, Ressourcer og Vækst. Derudover beskrives indsatser og dertilhørende handlinger og resultater for hvert af de fem strategiske spor fra ”Strategi for digital sundhed & velfærdsteknologi 2022 – Det gode liv i digitale fællesskaber”.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orientering om ”Statusrapport 2019 for digital sundhed og velfærdsteknologi” tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-02-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/6225, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte og godkende udkast til ”Handleplan 2020 for digital sundhed og velfærdsteknologi”. Til Handleplan 2020 er bilagt en liste over konkrete initiativer i 2020.

   

  Handleplanens formål

   

  Formålet med Handleplan 2020 for digital sundhed og velfærdsteknologi er at konkretisere og udmønte ’Det gode liv i digitale fællesskaber – Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi 2022’, som byrådet vedtog i oktober 2018. Derudover bidrager handleplanen til at realisere målsætningerne i kommunens vækststrategi ’Sund Vækst 2018-2030’ og målene i ’Vækstplan 2022’.

   

  Handleplanens indhold

   

  Handleplan 2020 beskriver indsatser og handlinger, der skal løfte på visionen om ”Den digitale transformation” af opgaveløsningen med værdi og mening for borgeren og medarbejderne.

   

  Grundlaget for handleplanen er konkrete og specifikke mål, aktiviteter og milepæle i 2020 for samtlige centre og områder i Social & Sundhed. Handleplanens opbygning er, at disse indsatser og handlinger kobles til de strategiske spor og målsætninger i ’Det gode liv i digitale fællesskaber – Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi 2022’. Alle centre og områder i Social & Sundhed indgår i arbejdet med en eller flere indsatser.

   

  Hver indsats beskrives med en kort tekst, hvorefter der skitseres en række handlinger, der gennemføres i 2020. Det fremgår under alle indsatser, hvilke centre og områder, der har ansvaret for gennemførelse efter princippet om central styring og decentral ledelse.

   

  Den videre proces

   

  Handleplanen fungerer som et styringsværkstøj, der skal sikre sammenhæng mellem prioritering af konkrete aktiviteter og udmøntning af strategiens målsætninger. De økonomiske investeringer i indsatser finansieres af Social & Sundhedsudvalgets anlægsbevilling til velfærdsteknologi og eventuelle eksterne midler. Gennemførelsen sker som en del af driften.

   

  Indsatserne igangsættes i første kvartal 2020 med løbende opfølgning over året. Handleplanen følges op af en statusrapport til Social & Sundhedsudvalget i 2021.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at forslag til ”Handleplan 2020 for digital sundhed og velfærdsteknologi” godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-02-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/5595, Sagsinitialer: LHH

  Sagsfremstilling

  I denne sag tages stilling til frigivelse af anlægsbevilling for 2020 til velfærdsteknologi.


  På den godkendte investeringsoversigt til budget 2020-2023 er der i 2020 afsat 3,8 mio. kr. til velfærdsteknologi. Anlægsprojekt er godkendt med det formål at investere i udvikling, afprøvning og anskaffelse af velfærdsteknologi samt forudsætningsskabende initiativer i organisationen, herunder kompetenceudvikling. Formålet beskriver også, at anlægsprojektet skal understøtte vækststrategien og samarbejdet med lokale og internationale virksomheder.

  I oktober 2018 har Social- og Sundhedsudvalget udarbejdet og Byrådet godkendt en ny strategi for ”Digital sundhed og velfærdsteknologi”, der sætter mål og retning for anlægsprojektet med henblik på at løfte på intentioner i kommunens vækststrategi og mål i væksthandleplanen.

   

  Social- og Sundhedsudvalgets strategi er i 2019 omsat i en politisk handleplan og 39 projekter i Social & Sundhed; beskrevet i afrapportering ”Statusrapport 2018-2019 for digital sundhed og velfærdsteknologi” (Aabenraa Kommune februar 2020).

  Som grundlag for fortsat anvendelse af anlægsbevillingen er der på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 19. februar 2020 godkendt en politisk handleplan for 2020, der er vedlagt. På den baggrund søges om frigivelse af anlægsbevilling i 2020 på 3,8 mio. kr.

   

  Indstilling


  Social & Sundhed indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2020 og,

  at bevillingen frigives.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-02-2020

  1. og 2. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/4974, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag træffe beslutning om fremtiden for ”Aabenraa i bevægelse”-appen og tilhørende hjemmeside.

   

  Aabenraa Kommune har siden 2014 udbudt appen ”Aabenraa i bevægelse” og tilhørende hjemmeside. Appen og hjemmesiden udgør en platform, hvor borgere har mulighed for at oprette, dele og tilmelde sig bevægelsesaktiviteter og dermed opbygge fællesskaber omkring disse.

   

  I de senere år har aktiviteten på platformen været nedadgående, og den er nuværende på et minimalt niveau. I 2015, hvor der var flest brugere, var der omkring 4.200 der oprettede sig. Årsagen til denne udvikling er hovedsageligt, at området har set en stor vækst i udbydere gennem sociale medier og markedet for idræts/bevægelses apps. Derfor vurderer forvaltningen, at der ikke fremadrettet vil være grobund for den nuværende form af ”Aabenraa i bevægelse” som et attraktivt og konkurrencedygtigt alternativ.

   

  Platformen er udviklet og bliver drevet af ekstern leverandør, og den har en årlig omkostning på 0,035 mio. kr. Udgiften er finansieret gennem sundhedsfremmemidlerne. Den nuværende kontrakt udløber ultimo februar 2020.

   

  Forvaltningen anbefaler, at midlerne fremadrettet omprioriteres til den generelle bevægelsesindsats. Her vil kommunens foreningsportal Conventus med fordel kunne inddrages. Gennem Conventus kan borgere og foreninger booke tid i lokaler ved kommunens idrætshaller, biblioteker mv.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at appen ”Aabenraa i bevægelse” og tilhørende hjemmeside lukkes ned ved kontraktens ophør, og

   

  at de årlige midler til appen fremadrettet indgår i kommunens bevægelsesindsats.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-02-2020

  1. og 2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/3011, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til udmøntningen af sundhedsfremmemidler. 

   

  I budget 2020-2023 er der i 2020 og overslagsårene afsat 2,042 mio. kr. i sundhedsfremmemidler. Der gøres opmærksom på, at der i budgettet indgår 0,750 mio. kr., som Social- og Sundhedsudvalget afsatte til forebyggelse og videre udvikling i forbindelse med bevillingskontrollen december 2018. Heraf er 0,123 mio. kr. udmøntet, idet udvalget på møde den 15. januar 2020 besluttede at videreføre tilbud til spiseforstyrrede i 2020 og at finansieringen sker gennem midlerne til forebyggelse og videre udvikling.

   

  Social & Sundhed foreslår, at der i 2020 og overslagsårene sker følgende udmøntning af midlerne:

   

  Midler (i 1.000 kr.)

  Foreslået udmøntning

  Forebyggelse af overvægt, småbørn

  204

  CFU-aftale

  145

  TUBA

  61

  Bevægelsesprojekt

  337

  Digital dannelse (mental sundhed)

  387

  Sundhedsprofiler for socialt udsatte)

  221

  Indsats målrettet ældres sundhed

  350

  Indsats målrettet tobak

  214

  I alt

  1.919

  Tilbud til spiseforstyrrede

  123

  Total

  2.042

   

  Forslagene støtter op om den nye sundhedspolitik, der forventes vedtaget inden sommer 2020. De enkelte indsatser er beskrevet i vedlagte bilag, som også indeholder en tabel over prioriteringen i 2019.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at sundhedsfremmemidlerne udmøntes som foreslået,

   

  at udvalget orienteres om status på indsatserne på mødet den 5. august 2020.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-02-2020

  1. og 2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/277, Sagsinitialer: OLD_mpo

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes et forslag til revideret Ældre- og værdighedspolitik.

   

  I forbindelse med regeringens Aftale om finansloven for 2019 blev der afsat 100 mio. kr. årligt

  i perioden 2019-2022 til at understøtte kommunernes opsporing af ensomme ældre og

  bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere. Som en del

  af initiativet skal kommunerne i deres ældre- og værdighedspolitikker beskrive, hvordan ensomhed blandt ældre bekæmpes.

   

  I Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik ”Det gode, værdige og aktive hverdagsliv” er der allerede fokus på ældres muligheder for at indgå i fællesskaber og fastholde relationer. Bekæmpelse af ensomhed indgår bl.a. som en del af det værdigrundlag, der er beskrevet i politikken og i temaet om Den aktive borger og fællesskabet. Derfor kan Aabenraa Kommune med en mindre tilpasning imødekomme forpligtigelsen ved, at der i kommunens ældre- og værdighedspolitik skal beskrives, hvordan ensomhed blandt ældre bekæmpes.

   

  Social & Sundhed foreslår følgende tilføjelse under politikkens tema Den aktive borger og fællesskabet:

   

  Fællesskaber og bekæmpelse af ensomhed

  Aabenraa Kommune vil arbejde aktivt for:

  • At opdyrke og facilitere nye muligheder for fællesskaber omkring borgernes sundhed, socialt samvær og trivsel.
  • At udbuddet af aktivitetstilbud til ældre er varieret og mangfoldigt, så alle kan finde en anledning til at være aktive sammen med andre.
  • At de ældre gøres bekendte med mulighederne for at deltage i fællesskaber og aktiviteter.
  • At borgere, pårørende, frivillige og medarbejdere tager initiativ til at tale om, at fællesskab er et alternativ til ensomhed.
  • At borgerne ved, hvem der kan rådgive og hjælpe, når de føler sig ensomme, oplever sorg eller mister livsmodet.
  • At skabe mulighed for aktiviteter, der sigter mod at opspore, forebygge og modvirke uønsket ensomhed.

   

  Økonomi og afledt drift

  Sagen er hørt i Seniorrådet, og rådets forslag til ændringer i afsnittet ”Fællesskaber og bekæmpelse af ensomhed” er indarbejdet i forslaget til revideret Ældre- og værdighedspolitik.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til revideret Ældre- og Værdighedspolitik godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-02-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/4985, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til årsberetninger for 2019 for

   

  • Henriette Marie Hansens Legat
  • Jacob Rossen Jacobsen og Christine Jacobsens Legat og
  • Den Velgørende Fond.

   

  Beretningerne oversendes herefter til kommunens eksterne revision. Når bestyrelsen senere modtager de eksterne revisionsberetninger om revision af årsregnskaberne, skal regnskaberne godkendes endeligt.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at regnskaberne for 2019 oversendes til Aabenraa Kommunes eksterne revision.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-02-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/4985, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  Sagsfremstilling

  Regnskabsafdelingen har udarbejdet 2019 regnskaber for nedenstående stiftelser:

   

  •       Günderoths Boligstiftelse

  -          Regnskabet udviser et overskud på 25.971,46 kr.

   

  •       Günderoths Skolestiftelse – Nygade 48 m.m., 6200

  -          Regnskabet udviser et overskud på 81.562,80 kr.

   

  •       Richelsens Boligstiftelse – Nygade 59, 6200

  -          Regnskabet udviser et overskud på 42.624,88 kr.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at regnskaberne godkendes iflg. underskriftsblad.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-02-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til institutionsbesøg i 2020. Forvaltningen har udarbejdet følgende forslag til institutionsbesøg:

   

  Onsdag den 15. april 2020 kl. 15.00 – 18.00
   

  • Rise Parken
    
  • Bostedet Rhedersborg, Rødekro
    
  • Bostedet/Specialteam Engvej, Rødekro

   

  Onsdag den 12. august 2020 kl. 15.00 – 18.00

   

  • Sygeplejen, Sattellitklinik på Damms Gaard
    
  • Tandplejen, Kongehøjklinikken
    
  • Center for Job & Uddannelse, Skovly

   

  Onsdag den 11. november 2020 kl. 15.00 – 18.00

   

  • Grønnevej 41, Tinglev
    
  • Bostedet Engparken, Tinglev
    
  • Birkelund Plejehjem

   

  Aftalerne vil blive booket i kalendersystemet, og der vil forud for hver besøgsrunde blive

  udsendt yderligere information.
   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at forslag til institutionsbesøg i 2020 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-02-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/50119, Sagsinitialer: OLD1_PK

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om ”Årsredegørelsen for de kommunale tilsyn på plejecentre og leverandører af personlig og praktisk hjælp samt pædagogisk støtte til borgere i eget hjem.

   

  Tilsynet er afviklet med udgangspunkt i Tilsynspolitikken 2019 med temaerne;      Trivsel & Værdighed, Sundhed og Rehabilitering, Dokumentation, Ledelse og Kompetencer, Tilbudsportalen, Samarbejde med og inddragelse af pårørende.

   

  Samlet konklusion:

  Det er Tilsynets vurdering, at borgerne på samtlige tilsyn tilbydes den pleje og støtte, de er visiteret til i forhold til Aabenraa Kommunes kvalitetsstandarder. Borgerne oplever sundhed og trivsel i deres hverdag.

   

  Tilsynet er forgået ved uanmeldte og anmeldte besøg, interviews af borgere, pårørende, medarbejdere og ledere, ved observationer og stikprøvekontrol. Tilsynet er varetaget af afd. Visitation og Rehabilitering.

   

  Uanmeldte besøg på institutioner:

  Der er i alt afviklet 10 uanmeldte besøg på plejehjem, herunder tilsyn på det selvejende plejehjem Enggården samt på Special- og Rehabiliteringscenter i Rødekro (SRC).

  Der er interviewet i alt 14 ledere, 20 medarbejdere, 29 borgere og 19 pårørende.

  Tilsynet har vurderet alle steder for Godkendt.

   

  Tilsynet oplever, at den personlige pleje og praktiske hjælp ydes med afsæt i den rehabiliterende tilgang. Der tages udgangspunkt i det enkeltes menneskes mentale og fysiske ressourcer. Personalet strækker sig langt for at imødekomme individuelle hensyn ift. døgnrytme, aktiviteter, samvær m.m.

  Personalet fremstår kompetente og dedikerede. Dette afspejler sig i borgernes udsagn om, at de trives og er meget tilfredse med den leverede hjælp. Der er fungerende bruger- pårørenderåd på plejehjemmene. SRC og nogle plejehjem anvender spørgeskema til pårørende med henblik på at måle brugerinddragelse- og tilfredshed.

  Overordnet set er pårørende tilfredse med forholdene de pågældende steder.

   

  Anmeldte besøg hos leverandører af personlig pleje:

  Der er afviklet anmeldte tilsyn ved 2 private leverandører og 1 kommunal leverandør (2 grupper) af personlig og praktisk hjælp.

  Desuden er borgere hos en ny leverandør af personlig pleje interviewet. Der er ikke udfærdiget en rapport, da borgergrundlaget var under 5. De interviewede borgere var yderst tilfredse med hjælpen.

  Der er interviewet i alt 34 borgere og 4 ledere, foretaget stikprøvekontrol af dokumentation på 40 borgere.

   

  Tilsynet har vurderet alle leverandører for Godkendt.

  Dog har de 2 private leverandørerne begge fået en anmærkning samt flere anbefalinger. Anbefalinger kræver ikke handleplaner, men der bliver fulgt op på disse af tilsynet i 2020. Anmærkningen vedrører medarbejderstaben, hvor andelen af ufaglærte er for høj. Leverandøren skal udfærdige en handleplan på problemstillingen, som Tilsynet følger op på.

   

  Tilsynet oplever, at borgerne får den personlige og praktiske hjælp, de er visiteret til og med den kvalitet, der er bestemt jf. kvalitetsstandarden. Borgerne mødes af medarbejdere med den rehabiliterende tilgang. Der er ledelsesmæssigt fokus på at forbedre dokumentationen således at mål, handlinger og evaluering beskrives kontinuerligt.

   

  Borgerne vægter højt, at det er de samme hjælpere, de modtager hjælp fra, hvilket især en privat leverandør har vanskeligt ved at imødekomme. Generelt er borgerne meget tilfredse med den hjælp og tilgang de mødes af hos deres faste hjælpere.

  Nogle leverandøre måler brugertilfredshed via spørgeskemaer.

   

  Anmeldt besøg hos leverandør af socialpædagogisk støtte:

  Der er aflagt besøg hos 2 leverandører.

  Der er interviewet 2 ledere, 3 medarbejdere og 3 borgere.

  Tilsynet vurderer begge leverandører for Godkendt.

   

  Indsatsen leveres med udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang. Borgerne fortæller, at aktiviteterne tilpasses deres behov, at der er fokus på sund livsstil samt at de trives i de sociale fællesskaber. Personale og borgere oplyser samstemmende, at borgerne oplever en positiv personlig udvikling.

   

  Personales tilgang er præget af høj faglighed. Hos den ene leverandør fremgår mål aktuelt ikke i Nexus. Ledelsen er gjort opmærksom herpå, og man ændrer målsætningsproceduren i 2020.

   

  De enkelte tilsynsrapporter henligger i sagen.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning,

  at tilsynsrapporten forelægges Handicaprådet og Seniorrådet til orientering.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-02-2020

  1. at taget til efterretning.
  2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  • World Rehab Congress 2020 i Aarhus den 8., 9., 10. september 2020 – Hjemmeplejen og Visitation & Rehabilitering deltager med oplæg.
  • Invitation fra Region Syddanmark til politisk møde om implementering af Psykiatriplan 2020-2024.
  • Hans og Claus Christensens Mindefond til støtte for beboerne på Rise Parken.
  • Status på Hjemmeplejens og Sygeplejens flytning til Nygadebygningen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-02-2020

  Orienteringerne taget til efterretning.