Beslutningsprotokol

onsdag den 4. marts 2020 kl. 15:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Sørensen, Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft, Dorrit Knudsen, Michael Christensen, Ida Smed
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Økonomi og afledt drift

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8074, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalgets sektorbeskrivelse for regnskab 2019 fremlægges til orientering.

   

  Sektorbeskrivelsen for Social- og Sundhedsudvalget vil blive indarbejdet i Aabenraa Kommunes årsberetning for 2019.

   

  Regnskab 2019 for Social- og Sundhedsudvalget viser et samlet mindreforbrug på 3,748 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 1.168,581 mio. kr.

   

  Årsager og forklaringer til det samlede mindreforbrug fremgår af sektorbeskrivelsen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at sektorbeskrivelsen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-03-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8074, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Aabenraa Kommunes retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring må merforbrug på over 4% af det korrigerede bruttobudget for aftalestyrede institutioner ikke finde sted. Sker det alligevel vil merforbruget blive overført fuldt ud og der skal udarbejdes en afviklingsplan med afvikling af hele merforbruget over maksimalt 3 år.

   

  I forbindelse med opgørelsen af regnskab 2019 blev det konstateret, at følgende institutioner i Social- og Sundhedsudvalgets regi havde en merforbrug over 4 %,

   

  • Center for Job og Uddannelse (CJU)
  • Fælles Sundhed og Psykiatri
  • Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse
  • Sygeplejen
  • Hjælpemiddelhuset

   

  For 2 af institutionerne – Center for Job og Uddannelsen (CJU) og Sygeplejen er der i forhold til den aftalestyrede ramme et merforbrug på henholdsvis 10,9% (1,479 mio. kr.) og 12% (6,610 mio. kr.), hvor der ifølge regelsættet accepteres et merforbrug på 4 %, inden der skal etableres en afviklingsplan. CJU fik i 2018 godkendt en afviklingsplan, som med udgangen af 2019 ikke er fulgt.

   

  For begge institutioner gælder, at de hidtidige ledere er fratrådt, og der er ansat nye ledere.

   

  Direktionen har drøftet sagen og vurderet, at der er tale om en ekstraordinær situation for de 2 institutioner, og at de nye ledere står overfor en meget vanskelig opgave, hvis de økonomiske udfordringer ikke nedbringes.

   

  Direktionen indstillede til Økonomiudvalget, at tilpasse budgettet for de 2 institutionsområder med i alt 5,665 mio. kr., således at der sker afvikling af et merforbrug på 0,559 mio. kr. for CJU og 2,05 mio. kr. for Sygeplejen.

   

  Dette blev godkendt af Byrådet den 26. februar 2020. 

  Økonomi og afledt drift

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at afviklingsplanerne for institutionerne godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/123, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om indholdet i de virksomhedsaftaler, der er indgået mellem direktøren for Social & Sundhed og lederen af de aftalestyrede enheder i forvaltningen.

   

  Baggrund

  I Aabenraa Kommune er der siden 2009 indgået virksomhedsaftaler i overensstemmelse med de retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring, som senest er godkendt af Byrådet den 22. maj 2019. I indledningen til retningslinjerne står der bl.a.:

   

  ’I visionen for Aabenraa Kommune og den politiske aftale indgår, at kommunen skal have en decentral struktur med en decentral styreform, og at kompetence og ansvar skal lægges så tæt på brugere, ledere, medarbejdere og institutioner som muligt. Konkret betyder det, at Aabenraa Kommune ønsker central styring og decentral ledelse.

   

  Derfor indføres aftalestyring, der bygger på, at politikerne fastlægger målene og budgettet for servicetilbuddene i kommunen, og at institutioner og forvaltningsenheder får et frit råderum indenfor dialogbaserede fastlagte mål samt økonomiske rammer.’

   

  I regi af den dialogbaserede aftalestyring er der udarbejdet fælles skabeloner til virksomhedsaftaler og til opfølgning på disse i form af A3- og A2-rapporter, som Social & Sundhed anvender.

   

  Struktur og indhold

  Virksomhedsaftalerne for 2020 for de aftalestyrede enheder i Social & Sundhed indeholder kort fortalt følgende:

   

  • en række grundoplysninger om enheden
  • information om rammerne for arbejdet i form af kommunens mission, målsætninger i godkendte politikker, forvaltningens vision og borgerorienterede effektmål
  • budget og aktivitetsmål baseret på det godkendte budget samt
  • kvalitets- og udviklingsmål, der er fokus på i det pågældende år. 

   

  De fælles, chefgruppegodkendte kvalitets- og udviklingsmål fokuserer på den organisatoriske udvikling, som forvaltningsledelsen vurderer, at der er behov for på tværs af enheder og driftsafdelinger. I virksomhedsaftalerne for 2020 er der opstillet fælles kvalitets- og udviklingsmål om følgende emner:

   

  • Effektivisering og optimering af arbejdsgange svarende til 2 %
  • Mellemlederes deltagelse i ledernetværk
  • Udarbejdelse af lokale handleplaner for rekruttering
  • Reduktion af sygefravær og forbedrede resultater i næste trivselsundersøgelse
  • Gennemførelse af aktiviteter i Handleplan for digital sundhed og velfærdsteknologi 2020
  • Datakvalitet i Nexus
  • Fokus på håndtering af retningsgivende dokumenter
  • Omsætning af data fra effektsporet til konkret kvalitetsudvikling samt
  • Deltagelse i og bidrag til det nye, fælles program for nyansatte i Social & Sundhed.

   

  Virksomhedsaftalen for 2020 for Autismecenter Syd er vedlagt som eksempel. Alle 13 virksomhedsaftaler kan fra tirsdag den 3. marts 2020 findes på Medarbejderportalen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-03-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/57833, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om målopfølgning på virksomhedsaftalerne for 2019.

   

  Alle aftalestyrede enheder i Aabenraa Kommune skal hvert år i januar udarbejde en ’A3-rapport’, der på ca. 2 A4-sider gør status på opnåelsen af kvalitets- og udviklingsmål, aktivitetsmål og økonomi for det foregående års virksomhedsaftale.

   

  De budgetansvarlige afdelingschefer for de forskellige politikområder udarbejder på basis af de aftalestyrede enheders A3-rapporter en ’A2-rapport’, der på ca. 4 A4-sider gør status på opnåelsen af ovennævnte mål indenfor politikområdet, på tværs af aftalestyrede enheder.

   

  Inden for Social- og Sundhedsudvalgets område er der for 2019 gjort status for politikområderne ’Handicap’, ’Sundhed’ og ’Ældre’.

   

  A2-rapporterne for de enkelte politikområder er baseret på A3-rapporterne for følgende aftalestyrede enheder:

   

  Handicap:

  • Autismecenter Syd
  • Hjernecenter Syd
  • Bo & Aktivitet
  • Center for Job & Uddannelse

   

  Sundhed:

  • Center for Sundhed & Forebyggelse
  • Center for Socialpsykiatri & Udsatte
  • Special- og Rehabiliteringscenteret
  • HjælpemiddelHuset
  • Træning & Forebyggelse
  • Sygeplejen

   

  Pleje og Omsorg:

  • Hjemmeplejen
  • Plejehjemmene
  • Mad & Måltider.

   

  De 13 A3-rapporter beror i sagen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-03-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/837, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har på mødet den 18. februar behandlet scenarier til økonomiske

  rammevilkår for 2021. Den økonomiske situation taget i betragtning har økonomiudvalget besluttet at der indarbejdes en rammereduktion på 1% af serviceudgifterne.

   

  Økonomiudvalget behandler på mødet den 3. marts forslaget til budgetproceduren for 2021-

  2024 samt udmelder en ramme til de stående udvalg for budget 2021-2024, der indeholder en

  reduktion af servicerammen på 1% ligeligt fordelt på udvalg jf. vedlagte bilag.

   

  1% rammereduktion af servicerammen

  Reduktionen udgør i alt 27 mio. kr. og fordeles ligeligt ud på alle udvalg.

  Reduktionen udmøntes af de stående udvalg og skal være indarbejdet i det budgetbidrag som

  udvalgene afleverer i juni.

  Øvrige udfordringer i udvalgets serviceramme håndteres parallelt hermed.

   

  For at give retning for forvaltningens videre arbejde med at komme med forslag til

  reduktioner, anbefales det, at udvalget drøfter om der er områder indenfor udvalgets

  serviceramme, som skal undtages for reduktioner.

   

  Det anbefales endvidere, at udvalget som start på budgetlægningsprocessen drøfter, om der er andre prioriteringer, ændringer eller input indenfor udvalgets ramme, som skal indgå i budgetlægningen.

   

  Der udarbejdes en tidsplan for budgetprocessen, der foreligges udvalget i april.

  Udvalget skal aflevere deres budgetbidrag senest den 5. juni.

  Økonomi og afledt drift

  Social- og Sundhedsudvalgets serviceramme fremgår af nedenstående.

  Regnskab 2019 er i 2019 priser, mens budget 2020-2024 er i 2020 priser.

  Eventuelle demografiændringer fra 2021 og frem er ikke indarbejdet i rammerne.

   

  1.000 kr.

  2019

  2020

  2021

  2022

  2023

  2024

  Social- og Sundhedsudvalget

  905.079

  941.213

  930.293

  931.290

  931.085

  931.085

  SS Serviceudgifter

  905.079

  941.213

  930.293

  931.290

  931.085

  931.085

  Ældre

  92.448

  107.984

  110.858

  111.031

  108.877

  108.877

  Handicap

  107.817

  106.889

  106.889

  106.889

  106.889

  106.889

  øvrige sociale udgifter

  7.588

  7.302

  7.302

  7.048

  7.048

  7.048

  udvalgets driftspulje

  3.830

  5.305

  5.078

  4.263

  6.417

  6.417

  Visitation og rehabilitering

  555.169

  576.996

  574.831

  575.367

  575.367

  575.367

  Sundhed

  138.227

  136.736

  134.971

  136.328

  136.123

  136.123

  1% rammereduktion

   

   

  -9.635

  -9.635

  -9.635

  -9.635

   

  Indstilling

  Social & Sundhed og Staben indstiller,

   

  at udvalget drøfter, om der er områder indenfor udvalgets serviceramme, som skal undtages for reduktioner,

  at udvalget drøfter, om der er andre prioriteringer, ændringer eller input indenfor udvalgets ramme, som skal indgå i budgetlægningen.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-03-2020

  Drøftet, idet udvalget beder forvaltningen om at udarbejde et handlekatalog på 2 % af rammen for at løse rammebesparelsen på 1 %.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/4796, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget skal i denne sag drøfte behov og udfordringer på det specialiserede socialområde. Drøftelserne skal indgå som Aabenraa Kommunes bidrag til Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Der vil endvidere være mulighed for at deltage i en politisk temadag den 26. marts 2020 i regi af KKR Syddanmark, hvori de lokale bidrag indgår. Invitationen til temadagen er vedhæftet sagen som billag.

   

  Efterfølgende vil et udkast til en rammeaftale blive udarbejdet af KKR Syddanmark og drøftet på Socialdirektørforum den 29. maj 2020. Derefter vil rammeaftalen, via kredsen af kommunaldirektører og KKR Syddanmark, blive sendt til politisk godkendelse i de 22 kommuner og Region Syddanmark i efteråret 2020. Vedhæftet sagen som bilag er en opsamling på aktiviteter igangsat af Socialdirektørforum siden 2017.

   

  Baggrund

  Kommunerne og Region Syddanmark bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i henhold til BEK nr. 1631 af 16/12/2016 Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes der hvert andet år en toårig rammeaftale, der bliver godkendt af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen dækker både børneområdet og voksenområdet.

   

  Rammeaftalen består af: 
   

  -          en Udviklingsstrategi, der beskriver den faglige udvikling på området, herunder fælles udvikling af området med udgangspunkt i særlige, politisk valgte indsatsområder.

  -          en Styringsaftale, der beskriver styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på området. Styringsaftalen er den mere beregningstekniske del af Rammeaftalen, som indeholder fælles spilleregler ift. køb og salg af pladser.

   

  Lokale drøftelser af bidrag til rammeaftalen 2021-2022

  På denne baggrund opfordrer KKR Syddanmark til lokale drøftelser af behov og udfordringer på det specialiserede socialområde og udvikling af området. Drøftelserne kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:
   

  -          Hvad er vigtigt, og hvad optager os på den tværkommunale og tværsektorielle bane?

  -          Hvad vil vi være kendte for i Syddanmark?

  -          Hvad skal vi samarbejde om fremadrettet?

  -          Hvilke udviklingstiltag skal rammeaftalen fokusere på?

  -          Hvilke mål sætter vi for fremtidens socialområde i Syddanmark?

   

  Der opfordres til at have fokus på såvel kortsigtede og langsigtede perspektiver.

   

  Proces

  De lokalpolitiske bidrag samles og danner grundlag for en politisk temadag den 26. marts 2020. På denne baggrund udarbejdes Rammeaftalen 2021-2022.

   

  -          9. marts 2020: Deadline for tilbagemelding til KKR på de lokale drøftelser (idet at Børne- og Uddannelsesudvalget afholder møde den 10. marts, er der indhentet accept af at tilbagemeldingen fra Aabenraa Kommune sker den 11. marts)

  -          26. marts 2020: På den politiske temadag vil der være politiske oplæg samt

  -          drøftelse af temaer og indsatser, der skal indgå i rammeaftalen. Bidrag fra de lokalpolitiske drøftelser indgår i denne drøftelse.

  -          April-maj 2020: Socialdirektørforum drøfter resultatet af temadagen, og der formuleres et udkast til en ny rammeaftale.

  -          29. maj 2020: Udkast til Rammeaftale for 2021-2022 drøftes på Socialdirektørforum, hvorefter den sendes til godkendelse i kredsen af kommunaldirektører og KKR Syddanmark efterfulgt af politisk godkendelse i de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark.

  Indstilling

  Social & Sundhed og Børn og Skole indstiller,

   

  at udvalgene drøfter henvendelsen fra KKR Syddanmark med udgangspunkt i ovenstående spørgsmål, og indsender bidrag til Rammeaftalen.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/50119, Sagsinitialer: OLD1_PK

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle forslag til Tilsynspolitik 2020 med henblik på høring i Seniorrådet og Handicaprådet forud for endelig politisk godkendelse.

   

  Forslag til Tilsynspolitik 2020 beskriver de overordnede rammer for de lovpligtige tilsyn med plejehjem, kommunale og private leverandøre af personlig og praktisk hjælp, leverandøre af pædagogisk støtte i eget hjem, aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse.

   

  Tilsynspolitikken har en kobling til visionen for Aabenraa Kommunes Handicappolitik og Ældre- og værdighedspolitik samt til den fælles Kerneopgave; Sundhed, mestring og fællesskabelse.

   

  Formålet med de kommunale tilsyn er at påse at:

  -         Borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og det serviceniveau, som Byrådet har besluttet.

  -         Hjælpen eller støtten er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde.

   

  Tilsynet er med til at understøtte en systematisk kvalitetskontrol med henblik på læring og udvikling af tilbuddene.

  Herudover har Tilsynet fokus på, hvordan leverandørerne arbejder med effektmåling, og opnår resultater sammen med borgeren.

   

  Tilsynsfokus for 2020 er uændret i forhold til 2019, og udmøntet i 6 kvalitetstemaer.

  Temaerne vurderes fortsat at være relevante og væsentlige i forhold til løsning af kerneopgaven.

   

  -         Trivsel & Værdighed

  -         Sundhed & Rehabilitering

  -         Dokumentation

  -         Samarbejde med og inddragelse af pårørende

  -         Ledelse og kompetencer

  -         Tilbudsportal & Plejehjemsoversigt

   

  Hvert kvalitetstema er konkretiseret i et dertilhørende kriterier. Der er tilføjet flere nye kriterier i forhold til Tilsynspolitik 2019. Ændringerne er markeret med rødt.

   

  Kvalitetskriterierne udmøntes yderligere i en interviewguide, der benyttes under tilsynet og tilpasses målgruppen.

   

  Tilsynene foregår uanmeldte eller anmeldte i henhold til, hvad loven foreskriver.

  Under tilsynet foretages observationer, stikprøvekontrol af dokumentation, interview med borgere, pårørende, ledere og medarbejdere. Vurdering af tilbuddet sammenfattes i en tilsynsrapport.

   

  En gang årligt modtager Social- og Sundhedsudvalgt en årsredegørelse for de samlede tilsyn.

   

   

   

  Høring/udtalelse

  Forslag til Tilsynspolitik 2020 høres i Seniorrådet og Handicaprådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at forslag til Tilsynspolitik 2020 sendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2770, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om ”Årsrapport 2019 med sammenfatning af tilsyn på det specialiserede socialområde” afviklet af Socialtilsyn Syd. Der er tale om en meget kort sammenfatning af Socialtilsyn Syds 15 tilsyn på botilbud og tilhørende aktivitets- og samværstilbud, heraf 13 anmeldte tilsyn og 2 uanmeldte tilsyn. Listen af institutioner fremgår af tabel 1.

   

  Tilsynene gennemføres med afsæt i en dialogbaseret kvalitetsmodel med 7 kvalitetstemaer og underliggende indikatorer. De 7 kvalitetstemaer er: Uddannelser og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer, Målgruppe, metoder og resultater, Sundhed og trivsel,

  Organisation og ledelse, Kompetencer & Fysiske rammer.
   

  De 7 kvalitetstemaer og underliggende indikatorer vurderes ud fra en 5 punkt skala, hvor 5 er den højeste score, der udtrykker ”I meget høj grad opfyldt”. Aabenraa Kommunes institutioner ligger alle med en høj gennemsnitlig score.

   

  Samlet konklusion:

  Generelt er tilbuddene kendetegnet ved, at der foreligger en klar målgruppebeskrivelse, hvor tilbuddene anvender relevante faglige tilgange og metoder. Tilbuddene involverer borgerne i de mål, der udarbejdes og der tages udgangspunkt i bestillingen fra visitationen. Målene dokumenteres kontinuerligt og systematisk i det elektroniske fagsystem. 
   

  Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddene i høj grad understøtter borgernes udvikling, selvstændighed og indgåelse i sociale relationer i overensstemmelse med borgerenes egne ønsker og behov. Det vurderes endvidere at samtlige tilbud drives af en faglig kompetent ledelse med kompetente og veluddannede medarbejdere.
   

  På tilsynene samtales med borgere, pårørende (hvor dette er muligt), ledere, medarbejdere og visiterende myndighed. Derudover gennemgås udviklingsplaner, personaleoversigter, sygefraværsstatistik, oplysninger på Tilbudsportalen og den borgerrettede dokumentation i det elektroniske fagsystem


  Tilsynsrapporterne giver ikke anledning til bemærkninger fra forvaltningen.
   

  De enkelte tilsynsrapporter henligger i sagen.

  Høring/udtalelse

  Årsrapporten 2019 for tilsyn på det specialiserede socialområde forelægges Handicaprådet til orientering.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,
   

  at Årsrapport 2019 med sammenfatning af tilsyn på det specialiserede socialområde tages til efterretning,

  at Årsrapport 2019 forelægges Handicaprådet til orientering.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-03-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/60336, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om ”Årsrapport 2019 sammenfatning af de sundhedsfaglige risikobaserede tilsyn” afviklet af Styrelsen for Patientsikkerhed.
   

  Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Tilsynstema for 2019 var; Diagnostik og behandling med særligt fokus på det kirurgiske område samt sårbare borgere.


  Formålet med tilsynsbesøget er at vurdere patientsikkerheden på tilbud, der yder opgaver efter sundhedsloven. Desuden har tilsynet til formål at bidrage til udvikling og læring.

  Styrelsen for Patientsikkerhed har afviklet 4 risikobaserede tilsyn på behandlingssteder i Social & Sundhed.

   

  Tilsynene gennemføres med udgangspunkt i et sæt generelle målepunkter samt målepunkter, som er specifikke for typen af behandlingsstedet. Målepunkterne fokuserer på, om patientsikkerheden er tilgodeset på det enkelte sted, og om patientrettighederne er overholdt.

  På baggrund af tilsynets fund kategoriseres de enkelte tilbud i kategorierne 1-4. Kategori 1 udtrykker ”Ingen betydning for patientsikkerheden”.  Kategori 2: ”Mindre problemer med patientsikkerheden”, Kategori 3: ”Større problemer med patientsikkerheden” og, Kategori 4 udtrykker ”Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden”.

   

  Samlet konklusion:
   

  Tre ud af de fire tilbud er blevet vurderet til kategori 2; Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden. Et tilbud er vurderet til kategori 1; Ingen problemer med betydningen for patientsikkerheden.
   

  Målepunkterne, der blev givet anmærkninger til på de tre tilbud, fordeler sig på følgende måde; Tre tilsyn gav bemærkninger vedr. den sundhedsfaglige dokumentation i den elektroniske journal. To tilsyn gav bemærkninger på medicinhåndtering, hvor fejlene på det ene tilbud blev rettet med det samme.
   

  Et af institutionerne blev i forbindelse med tilsynet bedt om udarbejdelse af en handleplan med beskrivelser af, hvordan anmærkninger vil blive fulgt op. Handleplanen blev godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed.


  Der er på de enkelte institutioner fulgt op på tilsynene med korrigerende handlinger. På denne baggrund har forvaltningen ingen bemærkninger.

   

  De enkelte tilsynsrapporter henligger i sagen.

  Indstilling


  Social & Sundhed indstiller,
   

  at Årsrapporten 2019 sammenfatning af sundhedsfaglige risikobaserede tilsyn tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-03-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/49027, Sagsinitialer: mjh

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i den sag om status på sundhedshus i Aabenraa midtby.

   

  Social & Sundhed har siden maj 2019 i samarbejde med Region Syddanmark, Kultur, Erhverv & Miljø arbejdet med de indledende øvelser med etableringen af et kommende sundhedshus. Processen blev sat i gang med en workshop om fremtidens sundhedshus i Aabenraa, hvor der var deltagelse af eksterne interessenter i form af privat praktiserende læger, uddannelseslæger og patientforeninger. Derudover deltog de kommunale funktioner, der er påtænkt at blive en del af huset.

   

  Med udgangspunkt i input fra workshoppen har Social & Sundhed og Kultur, Erhverv og Miljø på en række byggeudvalgsmøder arbejdet med at skabe grundlaget for et kommende ideoplæg om sundhedshuset. Senest var byggeudvalget på besøg i Gråsten Sundhedshus december 2019 for at få et indtryk af de fysiske rammer og lære af erfaringerne med at bygge sundhedshuse i Sønderborg Kommune.

   

  Der tegner sig nu et billede af et sundhedshus med følgende funktioner:

  -         Praktiserende læger

  -         Kommunal sygeplejeklinik

  -         Kommunal sundhedsklinik

  -         Kommunal ’Rådgivning – Social & Sundhed’

  -         Borgerrettede lokaler (til eksempelvis patientforeninger, mødregrupper, frivillige mm.)

   

  Det er således forhåbningen, at sundhedshuset med dets funktioner vil være med til at skabe liv i Aabenraa bymidte, øge tilgængeligheden for borgere i midtbyen samt skabe grundlag for nye måder at samarbejde med almen praksis på – på tværs af de sektorielle skel.

   

  Social & Sundhed vil på denne baggrund, i samarbejde med Kultur, Miljø & Erhverv, udarbejde et ideoplæg til politisk behandling i foråret 2020. Social- og sundhedsudvalget vil i denne forbindelse på et udvalgsmøde blive præsenteret for sundhedshuset i en højere detaljeringsgrad herunder organisering, placering, undersøgelser, arkitektur, økonomi, tidsplan mfl.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-03-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/64169, Sagsinitialer: OLD_mpo

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om program for studietur for Social- og

  Sundhedsudvalget i marts 2020.

   

  Studieturen gennemføres mandag den 23. og tirsdag den 24. marts 2020. De overordnede temaer for studieturen bliver socialt udsatte og mental sundhed. Udvalget bliver på turen præsenteret for:

  • Viden om og eksempler på arbejdet med socialt udsatte
  • Erfaringer fra regionale og kommunale udsatteråd
  • Nyeste viden om sundhedsfremme og forebyggelse med fokus på mental sundhed
  • Viden om socialøkonomi og rundvisning på socialøkonomisk virksomhed

   

  På studieturen besøges:

  • Region Hovedstaden, hvor udvalget mødes med bl.a. regionspolitikere og præsenteres for regionens arbejde med socialt udsatte
  • Region Hovedstadens og Københavns Kommunes udsatteråd, hvor udvalget mødes med Kira West, der er formand for regionens udsatteråd og medlem af kommunens udsatteråd
  • KLs Center for forebyggelse i praksis, hvor der vil være oplæg om og drøftelse af sundhedsfremme og forebyggelse med fokus på socialt udsatte og mental sundhed.
  • Copenhagen Dome – Videnscenter for socialøkonomi, hvor udvalget får mulighed for at drøfte socialøkonomi og får en rundvisning på stedets socialøkonomiske værksteder.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen om program for Social- og Sundhedsudvalgets studietur tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-03-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Skimmelsanering og udbedring af Bjerggade 4-F, 6200 Aabenraa
  2. Valg af temamøde ved KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum 2020
  3. COVID-19 orientering.

  Økonomi og afledt drift

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-03-2020

  Taget til efterretning.