Beslutningsprotokol

onsdag den 6. maj 2020 kl. 15:30

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Sørensen, Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft, Dorrit Knudsen, Michael Christensen, Ida Smed
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Økonomi og afledt drift

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

  at dagsorden godkendes.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-05-2020

  Godkendt, idet udvalget godkendte, at sag nr. 59 behandles som en tillægsdagsorden.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/24225, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 30. april 2020 godkendt skema B vedrørende plejehjemmet Ny Grønningen. Social- og Sundhedsudvalgets behandling af Skema B foregik ved skriftlig votering. Derfor gives der på dette møde en uddybende orientering om byggeriet; herunder mulighed for at stille spørgsmål til bygherrerådgiver i forhold til licitationsresultat, tegninger m.m.

   

  Ved sagens behandling deltager Henrik Drejer Hansen, projektdirektør, Kuben Management og en repræsentant fra Arkitektfirmaet Frost Larsen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-05-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14551, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2020 er årets første bevillingskontrol og den behandles i fire sager. Denne sag indeholder omplaceringer inden for eget udvalg/bevillingsområde (netto 0), hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage.

   

  Der er foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2020, for udvalgsområdet, i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

   

  Den overordnede konklusion på bevillingskontrollen på Social- og Sundhedsudvalgets område er, at budget 2020 forventes overholdt.

   

  Der forventes pr. 31. marts 2020 et merforbrug på 2,101 mio. kr., hvilket skyldes en sag, hvor Revisionen har i forbindelse med den løbende revision, konstaterede at Aabenraa Kommune uberettiget har hjemtaget 100 % statsrefusion tilbage fra 2014. Det betyder, at Aabenraa Kommune i 2020 skal tilbagebetale 2,101 mio. kr.

   

  Merforbruget finansieres inden for udvalgets øvrige driftsområder, jf. nedenfor,

   

  • Visitation og Rehabilitering, hovedårsagen til det forventede mindreforbrug på 3,504 mio. kr. er, at der fortsat afregnes markant færre timer til hjemmepleje end forudsat i budgettet.
  • Ældre, mindreforbruget vedrører læger på plejehjem, hvor Social- og Sundhedsudvalget i forbindelse med budgetlægningen 2020-2023 finansierede læger på plejehjem, men fik i forbindelse med udmøntningen af Lov og Cirkulære tilført 0,254 mio. kr. i 2020 og 2021.
  • Sundhed, samlet en afvigelse på 1,657 mio. kr. Størstedelen vedrører HjælpemiddelHuset, hvor der forventes merudgifter på samlet 1,2 mio. kr.

   

  Jf. Økonomiudvalgets tidligere beslutning opdeles bevillingskontrollen i følgende 4 sager: 

  • 1. Omplaceringer inden for eget udvalg/bevillingsområde (netto 0
  • 2. Tillægsbevillinger drift, med påvirkning af kassebeholdningen
  • 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
  • 4. Tillægsbevillinger anlæg

   

  Der er i sagens bilag en samlet oversigt over de 4 bevillingskontrolsager (bilag i1) og bemærkninger til oversigten (bilag i2). Endvidere vedlægges noter til budgetomplaceringer henholdsvis indenfor og mellem politikområder i eget udvalg (bilag i3N). Der er endvidere vedlagt en økonomisk oversigt over udvalgsområdets resultat pr. 31. marts 2020 (bilag i4).

   

  Endelig er der vedlagt en status på udvalgets igangværende afviklingsplaner (bilag i6).

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at omplaceringer indenfor Social- og Sundhedsudvalgets egen bevillingsramme (netto 0), i henhold til vedlagte bilag i1, godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-05-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14551, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører tillægsbevillingsansøgninger på driften, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0).

   

  For Social- og Sundhedsudvalget er der to tillægsbevillingsansøgninger,

   

  • Reduktion af lønbudgetterne til finansiering af barselspuljen
  • Sundhedsplejen, screeningsprojekt af småbørn

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2020 udviser følgende ansøgninger om negative tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (beløb i 1.000 kr.):

   

  Ansøgninger *)

  TB 2020

  RK 2021

  RK 2022

  RK 2023

  RK 2024

  Note

  Reduktion af lønbudgetterne

  -1.497

  0

  0

  0

  0

  1

  Sundhedsplejen, sreeningsprojkt

  -400

  0

  0

  0

  0

  2

  Ansøgninger i alt

  -1.897

  0

  0

  0

  0

  -

  *) + = budgetforhøjelse/finansieres af andre udvalg og - = budgetreduktion/omplaceres til andre udvalg 

   

  De enkelte punkter er uddybet nærmere i vedhæftede bilag B2.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at ansøgningen om negative tillægsbevillinger i 2020 på 1,897 mio. kr., jf. ovenstående og vedhæftede bilag, finansieret af andre udvalg (netto 0), godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-05-2020

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14551, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører en status pr. 31. marts 2020 for anlæg i Social- og Sundhedsudvalgets regi.

  Økonomi og afledt drift

  I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2020 er der foretaget en statusbeskrivelse for alle anlægsprojekter i Social- og Sundhedsudvalgets regi.

   

  Anlægsprojekt

  TB i 2020 *)

  Note

  Velfærdsteknologi

   

  1

  Sundheds- og Lægehus

   

  2

  Det Digitale Sundhedshus

   

  3

  Skimmelsanering og udbedring af Bjerggade 4F

   

  4

  Enggården, plejeboligpladser

   

  5

  Grønningen, servicearealer

   

  6

  Grønningen, boligdel

   

  7

  Nygade 23 B-D

   

  8

  Brandsikring af plejeboliger

   

  9

  Rhedersborg, udvidelse

   

  10

  Anlæg i alt

   

   

  *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler

   

  Som bilag er vedhæftet noter med statusbeskrivelse på alle anlægsprojekter.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at statusbeskrivelsen for Social- og Sundhedsudvalgets anlægsprojekter tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-05-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om en økonomisk prognose for forventet budgetbehov for 2021-2024. Prognosen er udarbejdet som forarbejde til udvalgets budgetlægning.

   

  Prognosen er udarbejdet på grundlag af det endelige regnskab for 2019. Således vil prognosen rette op på evt. budgetudfordringer for 2020.

   

  Princippet for prognosen er, at der med udgangspunkt i regnskab 2019 er regnet på, hvilke ændringer der er behov for til budget 2021. Ændringerne er beregnet på 2 måder.

   

  På ældreområdet, det vil sige hjemmehjælpsområdet, træningsområdet og sygeplejen, er der taget udgangspunkt i befolkningssammensætningen i 2019 og udviklingen i befolkningssammensætningen i perioden 2021 – 2024. Ligeledes er der taget højde for, at der åbner nye plejehjemspladser i 2021, hvilket forventes at nedbringe behovet for hjemmehjælp, specielt blandt de ældste borgere.

   

  På det specialiserede område, det vil sige borgere med psykiske udfordringer, personer med hjerneskade, udviklingshæmning eller autisme, er der taget udgangspunkt i kendte borgere som fylder 18 år og de seneste års kendte udvikling, som forventes at fortsætte.

   

  Alle ændringer tager udgangspunkt i et uændret serviceniveau og uændrede timepriser. Forventede eller iværksatte ændringer til prognosen foreslås udmøntet i besparelser for budget 2021.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-05-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/12914, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til balancen mellem økonomi og aktivitet ved Tandplejen.

   

  Hvis det nuværende serviceniveau skal opretholdes, forventer Tandplejen en udfordring på gennemsnitligt 1,5 mio. kr. pr. år i perioden 2021 til 2024. For at skabe et budget i balance vil det derfor være nødvendigt med en tilpasning af enten den økonomiske ramme eller driftsaktiviteten ift. forebyggelse, undersøgelser og behandling.

   

  Den økonomiske udfordring er ikke forbundet med Tandplejens aktuelle afvikling af merbrug, hvor der er igangsat en række tiltag. Til trods for de iværksatte tiltag er der dog en række forhold som gør, at Tandplejens økonomi fremadrettet ikke vil være i balance med det nuværende aktivitetsniveau, herunder:

  • Budgettet svarer ikke til den nuværende normering
  • Løbende udskiftning af forældet udstyr
  • Øgede driftsomkostninger som følge af øgede hygiejnemæssige krav
  • Omkostninger til fritvalgsordning
  • Udliciterede tandreguleringsopgaver

   

  I vedhæftede notat beskrives tilpasninger og den aktuelle situation omkring aktivitet for den almindelige tandpleje og tandreguleringen. Der opstilles to alternative scenarier med konsekvenser for den fremtidige drift hhv.:

  1. Budgettet forøges og serviceniveauet fastholdes.
  2. Budgettet forbliver uændret og serviceniveauet reduceres.

  Indstilling

  Social- & Sundhed indstiller,

   

  at nuværende serviceniveau fastholdes,

   

  at midler svarende til 1,5 mio. kr. årligt tilføres tandplejen indenfor rammerne af Social- og Sundhedsudvalgets budget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-05-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14697, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  I fortsættelse af Social- og Sundhedsudvalgets behandling af et budgetbidrag i balance, hvor lokale udfordringer blev udmøntet og håndteret, skal udvalget i denne sag drøfte og udmønte en 1 % besparelse, som besluttet af Økonomiudvalget den 3. marts 2020.

   

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 4. marts 2020 at anmode forvaltningen om at udarbejde et handlekatalog på 2 % af rammen for at løse opgaven.

   

  Til brug for dette fremsendes følgende materiale,

   

  • Oversigt over handlekatalog på 2 % af serviceudgifterne
  • Noter til handlekatalog på 2 % af serviceudgifterne.

   

  Økonomi og afledt drift

  Social- og Sundhedsudvalget serviceramme fremgår af tabeloversigten. Regnskab 2019 er i 2019-priser. Budget 2020-2024 er i 2020-priser.

   

  Der er ikke indarbejdet demografiændringer fra 2021 og frem.

   

  1.000 kr.

  2019

  2020

  2021

  2022

  2023

  2024

  Visitation & Rehabilitering

  555.169

  576.996

  574.831

  575.367

  575.367

  575.367

  Ældre

  92.448

  107.984

  110.858

  111.031

  108.877

  108.877

  Handicap

  107.817

  106.889

  106.889

  106.889

  106.889

  106.889

  Sundhed

  138.227

  136.736

  134.971

  136.328

  136.123

  136.123

  Øvrige sociale udgifter

  7.588

  7.302

  7.302

  7.048

  7.048

  7.048

  Udvalgets driftspulje

  3.830

  5.305

  5.078

  4.263

  6.417

  6.417

  I alt serviceudgifter

  905.079

  941.213

  930.293

  931.290

  931.085

  931.085

  1% rammereduktion

   

   

  -9.635

  -9.635

  -9.635

  -9.635

   

   

  Høring/udtalelse

  Forslag til handlekatalog høres i Seniorrådet, Handicaprådet og Sektorudvalget for Social & Sundhed. Høringssvar vil indgå i udvalgets behandling på mødet den 25. maj med henblik på endelig godkendelse af budgetbidrag på udvalgsmødet den 3. juni 2020.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der tages stilling til udmøntning af 1% reduktion af serviceudgifterne,

  at forslag til handlekatalog sendes i høring hos Seniorråd, Handicap og Sektorudvalg.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-05-2020

  Et flertal bestående af Karsten Meyer Olesen (A), Ditte Vennits Nielsen (V), Ida Smed (O), Bent Sørensen (V) og Jens Wistoft (V) godkendte et handlekatalog med følgende noter: 1-3-5-7-8-12-14-16-17-18-19-20-24-28-29-30 – på samlet 10,869 mio. kr. sendes i høring hos Seniorråd og Handicapråd, samt til udtalelse i sektor-MED-udvalg.

   

  Imod stemte Michael Christensen (F) og Dorrit Knudsen (A).

   

  Michael Christensen angav følgende begrundelse:

   

  Jeg er imod denne 1 % reduktion af serviceudgifterne på Social- og Sundhedsområdet. Specielt når Aabenraa Kommunes økonomi for 2021 endnu ikke kendes, og der derfor risikeres at spare unødvendigt. 

   

  Dorrit Knudsen angav følgende begrundelse:

   

  Jeg vil afvente Seniorrådets og Handicaprådets høringssvar. Og der er flere af forslagene i handlekataloget, som jeg ikke er enig i.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14697, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget udmeldte efter sit møde den 3. marts 2020 driftsrammer for budget 2021-2024. Den ramme der blev udmeldt for det enkelte udvalg svarer til budget 2020 overslagsår 2021-2023 korrigeret for efterfølgende byrådsbeslutninger samt 1% reduktion af serviceudgifterne.

   

  Herefter er opgaven for det enkelte udvalg frem til 5. juni 2020 at tilvejebringe et budgetbidrag i balance for det enkelte udvalg og dels at udmønte 1% reduktioner som besluttet af Økonomiudvalget.

   

  Social- og Sundhedsudvalget behandlede på sit møde den 4. marts 2020 håndteringen af rammereduktionen på 1% af serviceudgifterne.

   

  I denne sag skal udvalget tilvejebringe et budgetbidrag i balance for udvalget, som dels håndterer og udmønter lokale udfordringer.

   

  Til brug for dette fremsendes følgende materiale,

   

  • Oversigt over udvalgets udfordringer og forslag til omprioriteringer indenfor udvalget
  • Noter til udvalgets udfordringer og forslag til omprioriteringer.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at demografimidlerne er indregnet i budgetterne til Ældreområdet og Visitation & Rehabilitering, men midlerne er placeret i en central pulje under Økonomiudvalget. Beslutning om udmøntningen af puljen forventes at ske til december 2020, når resultatet af Finansloven foreligger.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forvaltningens forslag til omprioriteringer godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-05-2020

  Forslag til budget i balance sendes i høring i Seniorråd og Handicapråd, samt til udtalelse i Sektor MED i Social & Sundhed.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/49027, Sagsinitialer: mjh

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag, med baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 5. maj 2020 under punktet ’Udvikling af kommunens ejendomme ved Nørreport, Aabenraa’, tage stilling til en henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende de tilmeldte midler til sundhedshus.

   

  Det drejer sig om udsættelse af anvendelsen af de 6,78 mio. kr. for anlæg af Sundhedshuset.

  Samtidig er der et ønske om at undersøge muligheden for et ændret projekt for digitalt sundhedshus, hvor der fra ministeriet er tildelt 3,285 mio. kr.

   

  Aabenraa Kommune har som led i udviklingen af Nørreportkvarteret i Aabenraa by købt ejendommene Nørreport 5-19 samt Ramsherred 1 med planer om at gennemførelse af et byudviklingsprojekt med private investorer, hvori Sundhedshuset har været en del af planerne.

   

  Planerne for byudviklingsprojektet er blevet påvirket af den delvise nedlukning af samfundet grundet COVID-19 og de deraf følgende konsekvenser for blandt andet operatører og investorer inden for anlægsbranchen. Det vurderes af den private developer, at det ikke på nuværende tidspunkt er realistisk at tiltrække investorer og operatører til etablering af et udviklingsprojekt i området. Udviklingsprojektet er dermed sat på pause og vilkårene for etablering af et sundhedshus i området er således ændret væsentligt – særligt den forventede tidsramme for etableringen af et sundhedshus i Aabenraa by, hvor det vurderes, at være tale om en udsættelse på en kortere årrække dog minimum to år.

   

  Ovenstående giver anledning til at rette henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet med henblik på at forespørge om muligheden for en udsættelses af den ansøgte projektperiode. Der skal her gøres opmærksom på, at en henvendelse til ministeriet kan munde i en tilbagetiltrækning af de tildelte midler. Social & Sundhed har på nuværende tidspunkt ikke forbrugt, af de tildelte midler, så der vil ikke være tale om økonomiske konsekvenser for Aabenraa Kommune i tilfælde af en tilbagetrækning af midlerne.

   

  Såfremt der ikke opnås tilsagn om en udsættelse af projektperioden, er det forventningen, at de tildelte midler, bortfalder med umiddelbar virkning.

   

  En udsættelse af de oprindelige planer for sundhedshuset fra 2017 giver mulighed for en opdateret analyse af behov for funktioner i et moderne sundhedshus i en form, der forbliver tidssvarende på den anden side af en forventet reform af sundhedsvæsenet. Dette vil indebære en videre dialog med Region Syddanmark som partner i de oprindelige planer og eventuelle private aktører på sundhedsområdet. Social & Sundhed vil ved en udsættelse af projektet ligeledes skulle finde ny finansiering til anlægget af et sundhedshus i Aabenraa Kommune.

   

  Hvis Sundheds- og Ældreministeriet kan godkende et ændret projekt for digitalt sundhedshus, kan det digitale sundhedshus opføres indenfor Social & Sundheds eksisterende fysiske rammer og indenfor den oprindelige tidsplan.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at Sundheds- og Ældreministeriet forespørges om udsættelse af den ansøgte projektperiode og anvendelse af midler for anlæg af sundhedshus,

  at Sundheds- og Ældreministeriet forespørges om muligheden for at fastholde projektmidler til digitalt sundhedshus i et ændret digitalt sundhedshusprojekt.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-05-2020

  1. og 2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/50119, Sagsinitialer: OLD1_PK

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende ”Tilsynspolitik 2020” efter servicelovens bestemmelser. Byrådet skal hvert år udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik og gennemføre tilsyn på visse sociale institutioner.

   

  Forslag til Tilsynspolitik 2020 beskriver de overordnede rammer for de lovpligtige tilsyn med plejehjem, kommunale og private leverandøre af personlig og praktisk hjælp, leverandøre af pædagogisk støtte i eget hjem, aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse.

   

  Tilsynspolitikken har en kobling til visionen for Aabenraa Kommunes Handicappolitik, Sundhedspolitik, Ældre- og værdighedspolitik, samt til den fælles Kerneopgave; Sundhed, mestring og fællesskabelse.

   

  Formålet med de kommunale tilsyn er at påse at:

  -         Borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og det serviceniveau, som Byrådet har besluttet.

  -         Hjælpen eller støtten er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde.

   

  Tilsynet er med til at understøtte en systematisk kvalitetskontrol med henblik på læring og udvikling af tilbuddene.

  Herudover har Tilsynet fokus på, hvordan leverandørerne arbejder med effektmåling, og opnår resultater sammen med borgeren.

   

  Tilsynsfokus for 2020 er uændret i forhold til 2019, og udmøntet i 6 kvalitetstemaer.

  Temaerne vurderes fortsat at være relevante og væsentlige i forhold til løsning af kerneopgaven.

   

  -         Trivsel & Værdighed

  -         Sundhed & Rehabilitering

  -         Dokumentation

  -         Samarbejde med og inddragelse af pårørende

  -         Ledelse og kompetencer

  -         Tilbudsportal & Plejehjemsoversigt

   

  Hvert kvalitetstema er konkretiseret i et dertilhørende kriterier. Der er tilføjet flere nye kriterier i forhold til Tilsynspolitik 2019.

   

  Kvalitetskriterierne udmøntes yderligere i en interviewguide, der benyttes under tilsynet og tilpasses målgruppen.

   

  Tilsynene foregår uanmeldte eller anmeldte i henhold til, hvad loven foreskriver. Under tilsynet foretages observationer, stikprøvekontrol af dokumentation, interview med borgere, pårørende, ledere og medarbejdere. Vurdering af tilbuddet sammenfattes i en tilsynsrapport.

   

  En gang årligt modtager Social- og Sundhedsudvalgt en årsredegørelse for de samlede tilsyn.

   

  Handicaprådets forslag om at kommunens Sundhedspolitik også kobles til tilsynspolitikken er indarbejdet i forslaget til Tilsynspolitik 2020. Seniorrådets forslag til tilføjelse under ”Tilsynsmetode og indhold” er indarbejdet i forslaget til Tilsynspolitik 2020. Seniorrådets forslag til tilføjelser under ”Sundhed & Rehabilitering” er ikke indarbejdet.

  Høring/udtalelse

  Forslaget til Tilsynspolitik 2020 er hørt i Seniorrådet og Handicaprådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at Tilsynspolitik 2020 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-05-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/5513, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle handleplan for tobak 2020, der har fokus på at fremme rygestop gennem prioritering af kapaciteten ved Sundhedscentret.

   

  Tobak er en af de mest belastende risikofaktor for folkesundheden i Danmark, og forkorter både levetiden og forværrer helbredet. Det betyder bl.a., at borgerne der påvirkes at de skadelige effekter ved tobak har mindre mulighed for at opnå det gode liv med flere gode leveår.

   

  Beskrivelse af baggrund og motivation for handleplanen samt indsatsen på området fremgår af vedlagte handleplan for tobak 2020. På grund af en forventet stigning i antallet af henvendelser er der i 2020 fokus på, at skabe prioritering af den nødvendige kapacitet til, at alle borgere kan modtage et fleksibelt og målrettet rygestopstilbud.

   

  Udvalget blev på mødet den 2. oktober 2019 orienteret om en forventet udfordring for kapaciteten ved kommunens rygestoptilbud. Sundhedscentret har de seneste år oplevet et stigende antal henvendelser til de kommunale rygestopstilbud. Årsagen hertil er bl.a. en intensiveret indsats på området fra regionen og den nationale tobakshandleplan, der bl.a. indebærer, at tobakspriserne er forhøjet pr. 1. april 2020.

   

  Der forventes 450 henvendelser på rygestop i 2020. Denne forventning er baseret på, at der i 2018 og 2019 var hhv. 350 og 404 henvendelser. Sundhedscentrets rygestopindsats er i 2020 finansieret med et rammebudget på 0,300 mio. kr. og 0,214 mio. kr. fra Sundhedsfremmemidlerne. De 450 forventede henvendelser vil betyde en driftsomkostning på 0,728 mio. kr., hvilket giver området en udfordring på 0,214 mio. kr. i 2020. 

   

  Situationen omkring COVID-19 forventes ikke at påvirke borgernes efterspørgsel på rygestopstilbud, og der er i marts ikke oplevet et ekstraordinært fald i antallet af henvendelser, når der sammenlignes med samme periode i 2019.

   

  For at sikre den nødvendige kapacitet foreslår Social & Sundhed følgende midlertidige tilpasninger ved Sundhedscentret i 2020:

   

  1. Tilskud til rygestopmedicin reduceres fra 1440 kr. til 900 kr. pr. borger, hvilket er minimumsanbefalingen fra Kræftplan IV. Herudover sættes loft på max 1 forløb med tilskud pr. borger.

   

  1. Træningstilbud for borgere med en kronisk sygdom vil resten af 2020 udelukkende blive udbudt ved Sundhedscenteret i Rødekro. Nuværende udbydes træning også i Padborg. Det vil betyde øget transport for berørte borgere, og kan betyde ventetid på træning.

   

  1. Overvægtsindsatsen tilpasses således, at borgere med en BMI over 40 vil blive tilbudt et personligt vejledningsforløb gennem Liva app fremfor personligt fremmøde. Ved mistanke om mulig tvangsoverspisning vil borgere blive henvist til Center for Socialpsykiatri & Udsattes rådgivningstilbud vedr. selvskade og spiseforstyrrelse.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at handleplan for tobak 2020 godkendes,

   

  at de midlertidige servicetilpasninger i 2020 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-05-2020

  1. at godkendt.
  2. at udvalget sender finansieringsforslagene retur med ønsket om at få anvist nye finansieringsforslag.
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7238, Sagsinitialer: jjj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om årsevalueringen af forvaltningens effektmål for 2019. Et resumé af evalueringen og resultaterne fremgår af bilagene.

   

  På temamøde den 20. november 2020 blev udvalget præsenteret for, hvordan Social & Sundhed arbejder med effektmål og dokumentation af effekt som udtryk for den værdi, vi skaber sammen med borgerne.

  Arbejdet med effekt er grundlaget for, at vi kan måle på, om vi når de overordnede strategiske mål tilknyttet kerneopgaven.


  Der arbejdes med tre perspektiver på værdi af en indsats; et fagligt, et økonomisk og et borgeroplevet perspektiv, og der anvendes en række værktøjer, som sammen sikrer, at der undervejs i indsatserne indsamles data for alle perspektiverne. Det betyder, at der for hver borger er tilgængelige informationer om indsatsens formål og mål, borgerens forudsætninger og udvikling, borgerens oplevelse på en række parametre og de økonomiske omkostninger. På denne måde indgår målinger af den enkelte borgers opnåede værdi i et samlet billede af forvaltningens succes med opgaven. Anvendelse af ordet effekt er i denne sammenhæng et sprogligt udtryk for summen af de parametre der indgår. Det betyder, at effekt også kan vises med forskellige kvantitative udtryk som f.eks. en talværdi eller en procentværdi.     

   

  Social & Sundhed præsenterer årsrapporten for 2019, der opsummerer den samlede succesgrad på tværs af fagområder og borgere. Det er første gang der foretages en samlet vurdering over et helt år på graden af målopfyldelse i organisationen. Rapporten danner grundlag for det videre arbejde med effekt og fastlæggelse af mål og succeskriterier.
   

  Evalueringen viser, at Social & Sundhed i vid udstrækning når målsætningerne. Ved 7 af 17 indikatorer (målepunkter) leveres der ligefrem højere niveauer end målsætningen. Ved yderligere 7 indikatorer afviger resultatet typisk med 1-2 % fra målsætningerne. Kun 3 indikatorer ender med en afvigelse på 5 %. Det vidner om stor indsigt i og realisme omkring forvaltningens udgangspunkt ved opstillingen af succeskriterierne, og det er blevet modtaget blandt ledere og medarbejdere som et velovervejet og virkelighedsnært første bud på ambitiøs effektstyring.

   

  Resultaterne fra evalueringen anvendes efterfølgende af alle ledere til at udpege særlige aktiviteter, hvor netop deres fagområde kan øge værdien samt aktiviteter, hvor det er afgørende at opretholde det eksisterende niveau. Lederne modtager desuden en månedlig opfølgning, så de har mulighed for at navigere hurtigere, hvis der opstår udsving. Hvert område fastlægger derfor i løbet af foråret 2020 egne, lokale målsætninger for 2020, som afspejler arbejdet med netop deres andel af det samlede resultat for forvaltningen.

   

  Evalueringen og de tilhørende styrings- og ledelsesopgaver bliver gentaget hvert år fremover og indgår dermed på sigt som et fast element i at arbejde med udgangspunkt i at skabe størst mulig værdi for borgeren i alle lag og hjørner af forvaltningen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-05-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/34972, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Udvalget blev den 28. maj 2019 orienteret om resultatet af en større undersøgelse hos alle landets kommuner af brandsikkerheden på plejehjem, bonheder mv. Baggrunden var en dødsbrand på et plejecenter i Allingåbro i august 2018. På baggrund af undersøgelsen bad styrelsen kommunerne om i april 2019 at redegøre for, hvornår man vil tage initiativ til at sikre, at plejeboliger, boenheder mv. lever op til den krævede brandsikkerhedsmæssige standard.

  Undersøgelsens resultat var, at der på 3 lokaliteter var ulovlige forhold som fordrede øjeblikkelig handling.

   

  Endvidere viste undersøgelsen, at der på 11 andre lokaliteter blev fundet bestående lovlige forhold (gældende ved opførslen/seneste ombygning), men som i dag vurderes uhensigtsmæssige og som ikke 100 % lever op til nuværende bestemmelser i Bygningsreglementet. Byggemyndigheden kan ikke stille krav om udbedring af alle forhold – men understreger at dette klart anbefales jf. BA 18. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020 blev der truffet beslutning om, at også disse forhold skal undersøges nærmere.

   

  De tre lokaliteter med akutte (ulovlige) forhold er:

   

  -         Bostedet Møllemærsk (kommunalt ejet)

  -         Plejecenter Grønningen (kommunalt ejet)

  -         Mejerihaven (ejet af boligselskab).

   

  Her er status, at opgaverne er iværksat på Møllemærsk og Grønningen og løst på Mejerihaven. Afhængig af valg af den endelige løsning vil omkostningerne beløbe sig til ca. 4.000.000 kr. på Møllemærsk og ca. 250.000 kr. på Grønningen. Udbedringen af de akutte forhold på Mejerihaven er gennemført, og udgiften er afholdt af boligselskabet.

   

  Grøningen

  Grøningen var sendt ud til prissætning ved håndværkerne, men det blev standset igen, da entreprenørerne ikke måtte komme ind på plejehjemmet for prissætte arbejderne grundet COVID-19 og de nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.
   

  Dette betyder, at hvis de brandmæssige forhold skal udbedres, kan det først forventes at være afsluttet omkring årsskiftet. Plejehjemmet Grønningen forventes fraflyttet i november 2021, men lovgivningen kræver stadigt de ulovlige forhold på plejecenteret udbedret.

   

  Møllemærsk

   

  Primo februar 2020 valgte byggemyndigheden, at projektet skulle tredjepartbehandles. Denne beslutning blev truffet som alternativ til at give byggetilladelse til udbedring efter ansøgning efter rådgivers forslag (Rambøll). Tredjeparts gennemgangen vil forsinke projektets afslutning, og medføre yderligere omkostninger til rådgiver (Cowi). Cowi har lige afleveret deres tredje parts gennemgang af projektet, hvilket har åbnet op for en yderligere dialog, da Cowis gennemgang blandt andet stiller nye spørgsmål.

   

  Brand & Redning Sønderjylland har oplyst, at det ny installerede ABA anlæg allerede har hjulpet en beboer under en askebægerbrand, som hurtigt blev slukket.

   

  Det er endvidere oplyst, at udvendige trapper udgår fra projektet, men at der i stedet laves en ny ændret indretning i fælles køkkenet, således at beboerne igen får mulighed for at se fjernsyn i fælles køkkenerne.

   

  Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at oplyse præcist, hvornår alle udbedringerne på Møllemærsk er afsluttet, da det grundet byggemyndighedens ønske om en tredjeparts gennemgang er uklart, hvad der kommer til at ske. Også her kan situationen omkring COVID-19, og de nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, have indflydelse på såvel tredjeparts gennemgangen som den endelige udbedring.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-05-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/43887, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om processen med en udvidelse af Rhedersborg med 8 pladser. Sagens var senest på dagsordenen i udvalget den 4. december 2019 forud for Byrådets godkendelse den 18. december 2019 af projekteringsøkonomien.

   

  Udvidelsen af Rhedersborg omhandler 8 nye boliger i tilknytning til de nuværende 12 boliger. Etableringen kan ske indenfor de rammer, der er prioriteret til udmøntning af Boligstrategien i forbindelse med budget 2018. Boligerne opføres efter almenboliglovgivning som almene ældreboliger og er en konkret udmøntning af Boligstrategien, herunder forvaltningens vurdering af boligbehovet i de kommende år. Tilbygningen planlægges at blive på ca. 560 m², fordelt på 8 lejligheder og et fællesareal, samt et mindre serviceareal.

   

  Sagen har netop været behandlet i Økonomiudvalget den 21. april 2020, efter forudgående behandling i ’Udvalg til styring af kommunale byggeprojekter’ (USB udvalget), den 3. marts 2020.

   

  Økonomiudvalget fulgte indstillingen fra USB udvalget omkring udbudsform i projektet. Indstillingen gik på ’Totalentrepriseudbud i begrænset (indbudt) licitation på baggrund af et byggeprogram og en principskitse for udformning og placering’.

   

  Totalentreprise egner sig godt til byggeprojekter, hvor kompleksiteten er lav, og hvor faserne for involvering gennem proces er enten afklaret eller begrænset i omfang. Disse forudsætninger er til stede, da man i forbindelse med byggeprogrammet udarbejder en princip skitse med placering og løsningsforslag. Projektet har også et beskedent omfang og bygherre har kun én kontrakt og dermed mindre risiko.

   

  Ved totalentrepriseudbuddet vælges økonomisk mest fordelagtige bud med det formelle tildelingskriterie beskrevet som ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Økonomiudvalget besluttede at delkriterierne ved tildeling af totalentreprisen i % skulle fordeles som det fremgår af tabellen nedenfor.

   

  Tabel. Delkriterier til tildeling af totalentreprisen for Rhedersborg udvidelse (ØU 21. april 2020).
   

  Pris

  Der lægges vægt på laveste tilbudte pris og der gives point i henhold til en target-prismodel med en max- og en minimumpris.

  Maxpris giver 0 point og minimumspris giver 10 point.

  Targetpris placeres på 7 point

  50

  Arkitektur, teknik samt drift- og vedligeholdelse

  Vurdering af arkitektur. Opfyldelse af byggeprogrammets funktionelle krav og vision. Byggeriet indretning, funktionalitet, logistik og fleksibilitet, herunder materialevalg og sammenhæng med eksisterende bygninger og omgivelser.

  Fagtekniske løsning ift. Kvalitet, indeklima, bæredygtighed, drift- og vedligeholdelse.

  40

  Organisation

  Bemandingsplan inkl. cv på nøglepersoner tilknyttet projektet, særlig fokus på udpegede projekt- og byggeledere og på dokumenteret erfaring med projektprocesser hvor et antal interessenter er involveret.

  10


  Den samlede økonomiske ramme udgør for boligerne ca. 13,3 mio. kr. inkl. moms og for serviceareal ca. 1,83 mio. kr. inkl. grundkapital indskud. Finansiering af boligbyggeriet på 13,3 mio. kr. er underlagt loven om almennyttig boligbyggeri, er dermed ikke en del af den kommunale finansiering. Et estimat for beboernes brutto og netto husleje ved udvidelse af Rhedersborg er vedlagt som bilag.

   

  Anskaffelsessummen for boligdelen er beregnet jævnfør gældende maksimum inkl. energitillæg for støttet byggeri/ældreboliger i provinsen for 2020.  Anskaffelsessummen vil, ved skema B, blive reguleret jf. det senest offentliggjorde maksimumbeløb for alment boligbyggeri for ældreboliger.

   

  Byggeriet forventes at være færdigt til indflytning i løbet af godt 2 år i 2. halvdel af 2022

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-05-2020

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/9977, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres i denne sag om styrket samarbejde mellem Træning & Forebyggelse (T&F) og Jobcenteret (JC).

   

  I 2014 blev der udarbejdet en samarbejdsbeskrivelse mellem T&F og JC med henblik på at styrke samarbejdet omkring sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb, der samtidig modtager genoptræning efter sundhedsloven § 140.

   

  Formålet med at indgå et nærmere samarbejde mellem enhederne, var at øge kendskabet til hinandens faglighed, arbejdsopgaver, lovgivning der arbejdes under m.v. Denne vidensdeling skulle medvirke til at sikre mere strømlinede forløb til gavn for borgerne i ovennævnte forløb.

   

  I januar 2020 udgav Social- og Indenrigsministeriet rapporten “Fastholdelse eller tilbagevenden til arbejde i forbindelse med almen genoptræning”. Rapporten redegør for, i hvor høj grad og hvor hurtigt kommunerne lykkedes med at få borgere med muskel-skeletlidelse tilbage i arbejde. Rapporten beror på data fra 2016 og 2017.

   

  Rapporten tager højde for en række kommunale rammevilkår, som f.eks. demografisk sammensætning, beskæftigelsesgrad, uddannelsesniveau, diagnoser blandt borgere m.v., der alle har indflydelse på, hvor svært det er at hjælpe borgerne til en hurtig tilbagevending til arbejdsmarkedet. Ud fra dette defineres et forventet niveau for den kommunale indsats.

   

  Rapporten viser, at Aabenraa Kommune stort set rammer det forventede resultat af indsatsen. Ud fra de opstillede rammevilkår, forventes 29,5 % af de berørte borgere at være på offentlige ydelser tre måneder efter opstart af genoptræningsforløb. Den faktiske andel er 31 %, hvorved Aabenraa Kommune ligger 1,5 procentpoint ringere end forventet.

   

  Andelen på 31 % er markant over landsgennemsnittet på 22 %, hvilket dog ikke er udtryk for en ringere indsats i Aabenraa Kommune, men derimod udtryk for sværere rammevilkår. Dette billede går igen, når der ses på andel af borgere på offentlige ydelser seks måneder efter opstart på genoptræningsforløb.

   

  Samarbejdet mellem T&F og JC forløber overordnet planmæssigt, hvilket afspejles i, at Aabenraa Kommune i vid udstrækning ligger på niveau med hvad der kan forventes. Løbende udskiftning i personale på de to institutioner har dog bevirket, at fokusset på vidensdeling er blevet mindre, og rapporten giver derfor anledning til at skærpe det lokale samarbejde. Derfor har T&F og JC har været i dialog om fremtidige optimeringer og handlemuligheder. Dette er sket med udgangspunkt i den eksisterende samarbejdsaftale.

   

  Der har i aftalen blandt andet været retningslinjer for at identificere fælles borgere, da dette er udgangspunktet for en effektiv fælles indsats. Dialogen mellem T&F og JC har vist, at der er potentiale i hurtigere at identificere disse borgere, således at den fælles indsats kan igangsættes tidligere.

   

  Derfor er samarbejdsaftalen blevet revideret, således at der nu er større fokus på netop at  identificere disse fælles borgere tidligere i forløbet. En tidlig identifikation af fælles borgere er vigtigt i forhold til at få borgere tilbage på arbejdsmarkedet, da det gør det muligt at sætte beskæftigelsesrettede mål i genoptræningen samt tidligt identificere begrænsninger i borgeres muligheder for at vende tilbage til tidligere branche.

   

  Der arbejdes endvidere med udvikling af informationsdeling mellem T&F og JC omkring borgerforløb, således at deling af informationer ikke bliver en flaskehals i det enkelte forløb.

  Der kan læses mere detaljeret om det konkrete samarbejde i vedlagte notat.

   

  Hovedkonklusioner og dataark er vedlagt sagen.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed og Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.  

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2020

  Taget til efterretning, idet betydningen af arbejdet på tværs anerkendes.

   

  Afbud: Thomas Juhl og Carina Underbjerg Hansen.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-05-2020

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  • Status på aktivt liv med demens

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-05-2020

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/15253, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om Politisk aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med Covid-19, der blev indgået 1. maj 2020.  I den forbindelse skal udvalget endvidere tage stilling til forvaltningens forslag til initiativer rettet imod hygiejne i form af ekstra rengøring.

   

  Aftalen indeholder initiativer indenfor følgende 3 spor:

   

  • Spor 1: Fastholdelse af social kontakt og livskvalitet: 100 mio. kr. udmøntes til kommunerne som et særtilskud til bl.a. til aflastning og støtte til demente og pårørende der passer demente, genoptagelse af besøg på plejehjem. Kommunerne skal sørge for, at alle plejehjem, både kommunale og private, får glæde af midlerne. Bl.a. til besøgspavilloner, udestuer m.v.

   

  • Spor 2: Øget aktivitet på serviceområdet - tilbagevenden til normalt niveau: Bekendtgørelsen om begrænsning af rettigheder mv. er anvendt af mange kommuner til ikke at levere rengøring, bad og aflastning af pårørende. Det indskærpes, at det er vigtigt, at serviceniveauet kommer op igen ved genåbning. Behov for særligt fokus på belastede pårørende og på grundig rengøring.

   

  • Spor 3: Partnerskab på ældreområdet under COVID-19 mod ensomhed. FOA og Ældresagen bliver kontaktpersoner og facilitatorer for dette. Der er afsat midler til særlig åbningstider for ældre, når kommunale fritidsaktiviteter er genåbnet og til kulturelle aktiviteter.

   

  I spor 2 er der fokus på bedre hygiejne i form af ekstra rengøring. Baggrunden er, at der er gjort mindre rent de første uger af perioden med Covid-19. Aabenraa Kommune har genåbnet for rengøring og er nu tilbage til niveauet som før Covid-19.

   

  Regeringen og dens aftaleparter har tilkendegivet flg:

   

  Kommunerne skal tilbyde berørte borgere en grundig rengøring efter en lang periode uden rengøring.

   

  Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at igangsætte initiativer om ekstra rengøring. Forvaltningen vurderer, at det mest hensigtsmæssige vil være at tilbyde samtlige borgere, der modtager rengøringshjælp, en gang ekstra rengøring. Forslaget er, at samtlige borgere, der modtager rengøring, skal tilbydes 3 timers ekstra rengøring. Det gælder både borgere i eget hjem og beboere på plejehjem.

   

  De 3 timer vurderes rimeligt i forhold til de 65 kvadratmeter, som er standard for en ældrebolig. Rengøringen vil bestå af aftørring/vask af samtlige overflader samt rengøring af køleskab og ovn/mikroovn. Samlet vil omkostningen til dette være 1,5 mio. kr.

   

  Opgaven kan iværksættes af nuværende personale ved hjemmehjælpsleverandørerne. Alternativt kan opgaven evt. sendes i udbud.

   

  Et alternativ til ekstra rengøring er generelt at øge rengøringsniveauet ved alle borgere resten af 2020. En øgning på 10 min. pr. gang i gennemsnit vil for alle borgere i eget hjem og for beboere på plejehjem koste 2 mio. kr. Dette vil betyde ændring i serviceniveau, så der fremadrettet sker aftørring af lodrette flader og rengøring af køleskab ved behov.

   

  Det fremgår ikke af regeringsaftalen, om kommunerne får tilskud til at kompensere for ekstra rengøring hos de ældre borgere. Der gøres opmærksom på, at såfremt kommunen ikke modtager tilskud, vil kommunen selv skulle finansiere ekstra rengøring. Det er forvaltningens opfattelse, at dette vil være muligt i 2020 indenfor ældrebudgettet; under forudsætning af at tilgangen af nye borgere fortsætter på nuværende lave niveau.

   

  Forvaltningen har påbegyndt et arbejde med at beskrive tiltag, som kan imødekomme  intentionerne i Spor 1. Hovedtrækkene er her, at kunne optimere forholdene for udendørs besøg på plejehjemmene ved f.eks. opsætning af midlertidige overdækkede fysiske faciliteter,  således at besøg kan gennemføres på trods af dårligt vejr. Ligeledes arbejdes der på en plan for en gradvis åbning af daghjem for demente, idet pårørende her efterhånden er meget nedslidte efter den lange isolation. Dette vil kræve en anden fysisk indretning samt ”alene” transport for nogens vedkommende.

  Økonomi og afledt drift

  Rengøring ved samtlige borgere der modtager rengøringshjælp i 3 timer ca. 1.5 mio.kr.

  Øget serviceniveau med 10 min. pr. gang i gennemsnit ca. 2 mio. kr.

   

  Midlerne er ikke indarbejdet i budget 2020.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orientering om aftale om initiativer til svækkede ældre tages til efterretning,

   

  at der iværksættes ekstra rengøring hos alle ældre, der modtager rengøring, med

  3 timer,

   

  at der tages stilling til eventuel udbud af ekstra rengøring,

   

  at udgifter til ekstra rengøring, hvis de ikke finansieres af tilskudsmidler, finansieres af Social- og Sundhedsudvalgets visitationsbudget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-05-2020

  1. at taget til efterretning.
  2. at godkendt.
  3. at de nuværende leverandører bedes om at løse opgaven. Hvis de ikke er i stand til det, sendes opgaven helt eller delvist i udbud.
  4. at godkendt.