Tillægsdagsorden

onsdag den 6. maj 2020 kl. 15:30

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Sørensen, Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft, Dorrit Knudsen, Michael Christensen, Ida Smed
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/15253, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om Politisk aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med Covid-19, der blev indgået 1. maj 2020.  I den forbindelse skal udvalget endvidere tage stilling til forvaltningens forslag til initiativer rettet imod hygiejne i form af ekstra rengøring.

   

  Aftalen indeholder initiativer indenfor følgende 3 spor:

   

  • Spor 1: Fastholdelse af social kontakt og livskvalitet: 100 mio. kr. udmøntes til kommunerne som et særtilskud til bl.a. til aflastning og støtte til demente og pårørende der passer demente, genoptagelse af besøg på plejehjem. Kommunerne skal sørge for, at alle plejehjem, både kommunale og private, får glæde af midlerne. Bl.a. til besøgspavilloner, udestuer m.v.

   

  • Spor 2: Øget aktivitet på serviceområdet - tilbagevenden til normalt niveau: Bekendtgørelsen om begrænsning af rettigheder mv. er anvendt af mange kommuner til ikke at levere rengøring, bad og aflastning af pårørende. Det indskærpes, at det er vigtigt, at serviceniveauet kommer op igen ved genåbning. Behov for særligt fokus på belastede pårørende og på grundig rengøring.

   

  • Spor 3: Partnerskab på ældreområdet under COVID-19 mod ensomhed. FOA og Ældresagen bliver kontaktpersoner og facilitatorer for dette. Der er afsat midler til særlig åbningstider for ældre, når kommunale fritidsaktiviteter er genåbnet og til kulturelle aktiviteter.

   

  I spor 2 er der fokus på bedre hygiejne i form af ekstra rengøring. Baggrunden er, at der er gjort mindre rent de første uger af perioden med Covid-19. Aabenraa Kommune har genåbnet for rengøring og er nu tilbage til niveauet som før Covid-19.

   

  Regeringen og dens aftaleparter har tilkendegivet flg:

   

  Kommunerne skal tilbyde berørte borgere en grundig rengøring efter en lang periode uden rengøring.

   

  Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at igangsætte initiativer om ekstra rengøring. Forvaltningen vurderer, at det mest hensigtsmæssige vil være at tilbyde samtlige borgere, der modtager rengøringshjælp, en gang ekstra rengøring. Forslaget er, at samtlige borgere, der modtager rengøring, skal tilbydes 3 timers ekstra rengøring. Det gælder både borgere i eget hjem og beboere på plejehjem.

   

  De 3 timer vurderes rimeligt i forhold til de 65 kvadratmeter, som er standard for en ældrebolig. Rengøringen vil bestå af aftørring/vask af samtlige overflader samt rengøring af køleskab og ovn/mikroovn. Samlet vil omkostningen til dette være 1,5 mio. kr.

   

  Opgaven kan iværksættes af nuværende personale ved hjemmehjælpsleverandørerne. Alternativt kan opgaven evt. sendes i udbud.

   

  Et alternativ til ekstra rengøring er generelt at øge rengøringsniveauet ved alle borgere resten af 2020. En øgning på 10 min. pr. gang i gennemsnit vil for alle borgere i eget hjem og for beboere på plejehjem koste 2 mio. kr. Dette vil betyde ændring i serviceniveau, så der fremadrettet sker aftørring af lodrette flader og rengøring af køleskab ved behov.

   

  Det fremgår ikke af regeringsaftalen, om kommunerne får tilskud til at kompensere for ekstra rengøring hos de ældre borgere. Der gøres opmærksom på, at såfremt kommunen ikke modtager tilskud, vil kommunen selv skulle finansiere ekstra rengøring. Det er forvaltningens opfattelse, at dette vil være muligt i 2020 indenfor ældrebudgettet; under forudsætning af at tilgangen af nye borgere fortsætter på nuværende lave niveau.

   

  Forvaltningen har påbegyndt et arbejde med at beskrive tiltag, som kan imødekomme  intentionerne i Spor 1. Hovedtrækkene er her, at kunne optimere forholdene for udendørs besøg på plejehjemmene ved f.eks. opsætning af midlertidige overdækkede fysiske faciliteter,  således at besøg kan gennemføres på trods af dårligt vejr. Ligeledes arbejdes der på en plan for en gradvis åbning af daghjem for demente, idet pårørende her efterhånden er meget nedslidte efter den lange isolation. Dette vil kræve en anden fysisk indretning samt ”alene” transport for nogens vedkommende.

  Økonomi og afledt drift

  Rengøring ved samtlige borgere der modtager rengøringshjælp i 3 timer ca. 1.5 mio.kr.

  Øget serviceniveau med 10 min. pr. gang i gennemsnit ca. 2 mio. kr.

   

  Midlerne er ikke indarbejdet i budget 2020.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orientering om aftale om initiativer til svækkede ældre tages til efterretning,

   

  at der iværksættes ekstra rengøring hos alle ældre, der modtager rengøring, med

  3 timer,

   

  at der tages stilling til eventuel udbud af ekstra rengøring,

   

  at udgifter til ekstra rengøring, hvis de ikke finansieres af tilskudsmidler, finansieres af Social- og Sundhedsudvalgets visitationsbudget.