Beslutningsprotokol

onsdag den 3. juni 2020 kl. 15:30

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Sørensen, Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft, Dorrit Knudsen, Michael Christensen, Ida Smed
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/16147, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om ændring af forudsætninger for flytning af enheder under Center for Socialpsykiatri og Udsatte (CSU) hhv. Samvær- og Aktivitetstilbud og Rusmiddelcenter til kommunalt ejede lokaler på Skolevænget 33. Udvalget skal endvidere træffe beslutning om videre proces.

   

  Udvalget godkendte den 6. maj handlekatalog i forbindelse med den igangværende budgetproces. I dette handlekatalog indgik forslag omkring flytning af Samvær- og Aktivitetstilbud og Rusmiddelcenter fra privatlejede lokaler i Reberbanen til kommunalt ejede lokaler på Skolevænget 33. Kommunale Ejendomme har anbefalet flytning til de kommunale lokaler, og en flytning vil være i tråd med kommunens strategi omkring brug af egne lokaler. Skolevænget 33 dækker over et erhvervsareal på 4.751 m2, og i forslaget vil CSU få råderet over 1.429 af disse.

   

  Målet med forslaget, udover en økonomisk besparelse, er at sikre en bedre placering for centerets aktiviteter.

   

  CSU vurderer, at der på Skolevænget er passende lokaler til det Samvær- og Aktivitetstilbud, der ligger på Reberbanen, samt yderligere udvikling af tilbuddet, herunder med et særligt fokus på den yngre aldersgruppe, for herigennem at understøtte et godt studiemiljø i campusområdet. En placering i nærhed af campusområdet giver særligt fordelagtige muligheder for inddragelse af studentermedhjælpere, hvilket er til gavn for de studerendes tilegnelse af relevant erhvervserfaring. Det vil også skabe gode rammer for at udvikle frivillighedsdimensionen i Samvær- og Aktivitetstilbuddet.

   

  CSU vurderer endvidere, at placeringen af Rusmiddelcenteret på adressen også vil være hensigtsmæssigt, da det fortsat vil være muligt at sikre borgerens anonymitet, og giver bedre muligheder i forbindelse med aktiviteter omkring forebyggelse og opsporing. Herudover forventes placeringen at give bedre mulighed for kontakt til yngre borgere med et sundhedsskadeligt forbrug af rusmidler.

   

  Forslaget var oprindeligt vurderet til at give en årlig besparelse på 0,260 mio. kr. Efter udarbejdelsen af det oprindelige forslag, har vurderingen af den årlige besparelse ændret sig. Den årlige besparelse ved en flytning vurderes at være 0,560 mio. kr. årligt.

   

  Efter yderligere tekniske undersøgelser af sagen har det dog også vist sig, at en flytning vil være forbundet med en række markante udgifter. En flytning af enhederne til Skolevænget 33 vil være en ændring i anvendelsen af af bygningerne. Det betyder, at bygningerne skal leve op til bygningsreglementet fra 2018 inkl. brandregulativ. Dette medfører en række renoverings- og ombygningsudgifter. Den tidlige vurdering fra Kommunale Ejendomme anslår, at udgifterne vil være mellem 2,800 og 4,700 mio. kr. afhængig af den konkrete indretning. Indeholdt i udgiften er også omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan for området, da dette vurderes nødvendigt for flytningen. Beløbet omfatter ikke renovering eller nedrivning af det resterende erhvervsareal på adressen.

   

  Med baggrund i udgifterne, forbundet med en flytning, vil det således ikke være muligt at indhente en kortsigtet besparelse. På denne baggrund anbefaler Social & Sundhed at forslaget udgår fra handlekataloget med henblik på yderligere belysning af sagen og økonomi forbundet med flytningen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at note 15 ”Socialpsykiatrien, reduktion af driftsudgifter” udgår af Social- og Sundhedsudvalgets forslag til 1 % handlekatalog,

  at forslaget om flytning af Samvær- og Aktivitetstilbud og Rusmiddelcenter belyses nærmere af forvaltningen.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2020

  1. + 2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14697, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Udvalget godkendte på mødet den 6. maj 2020,

   

  • forvaltningens forslag til omprioriteringer,
  • et handlekatalog på 10,689 mio. kr. årligt.

   

  Forslagene blev herefter sendt til høring i Seniorråd og Handicapråd, samt til udtalelse i Sektor MED i Social & Sundhed. 

   

  Økonomiudvalget blev på et møde den 19. maj 2020 orienteret om ny udligningsreform og om de væsentligste ændringer for Aabenraa Kommune.

   

  På baggrund af disse ændringer besluttede Økonomiudvalget at justere budgetprocessen og meddele de stående udvalg, at de fortsat skal prioritere 1 % i reduktioner, men ikke udmønte det i de budgetbidrag, der afleveres i juni 2020. Reduktionsforslagene indgår i stedet i et prioriteringskatalog til udmøntning ved budgetseminaret, når resultatet af Økonomiaftalen i juni 2020 er godkendt.

   

  Social- og Sundhedsudvalgets budgetbidrag indeholder følgende,

   

  • Forslag til omprioriteringer
  • Forslag til 1 % handlekatalog
  • Udkast til takster.

   

  Social- og Sundhedsudvalgets budgetramme jf. Økonomiudvalgets beslutning den 19. maj 2020 fremgår af budgetnotatets tabel 4.

   

  Oversigt over ændringer, der er indarbejdet i Social- og Sundhedsudvalgets ramme, fremgår af Bilag 1 i budgetnotatet.

   

  Social- og Sundhedsudvalgets udfordringer og de godkendte forslag til omprioriteringer fremgår af særskilt Bilag A.

   

  Social- og Sundhedsudvalgets forslag til 1 % handlekatalog fremgår af særskilt Bilag B.

   

  Takster

  Takster for 2020 er i 2020-priser og vil blive fremskrevet til 2021-priser, når prisændringen er kendt. Der er ingen ændringer til taksterne.

   

  Tekniske korrektioner

  Oversigt over tekniske korrektioner fremgår af budgetnotatet.

  Høring/udtalelse

  Der er vedhæftet høringssvar fra Seniorrådet, Handicaprådet og Sektorudvalget for Social & Sundhed.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at budgetnotatet for Social- og Sundhedsudvalget godkendes,

  at forslag til omprioriteringer godkendes,

  at forslag til 1 % handlekatalog godkendes,

  at forslag til takster indgår i den videre budgetproces.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2020

  1. at godkendt.
  2. at godkendt.
  3. at godkendt, idet note 4 justeres, så det bliver et afprøvningsprojekt med et potentiale på 526.000 kr., hvor det efter en faglig individuel vurdering gennemføres som et forsøg med frivillig deltagelse. Note 15 udgår jf. beslutningen i sag 61.

  Forslagene i handlekataloget er markeret med farvekoder efter udvalgets vurdering. Grønne er oplagte driftsoptimeringer, gule er forbundet med omkostninger for driften, røde er forbundet med uenighed om omkostninger for driften.

  1. at godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/5513, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til kapacitet for rygestopforløb i Aabenraa Kommune.

   

  Udvalget blev på mødet den 2. oktober 2019 orienteret om en forventet udfordring for

  kapaciteten ved kommunens rygestoptilbud. Der forventes over de kommende år at ske en stigning i efterspørgslen på rygestopforløb. Denne efterspørgsel er primært forårsaget af, at Regionen har intensiveret indsatsen omkring henvisning fra sygehuse, og den nationale tobakshandleplan, der bl.a. indebar, at afgiften på tobak blev forhøjet pr. 1. april 2020.

   

  Udvalget behandlede på mødet den 6. maj 2020 en handleplan for tobak 2020, der skulle imødekomme denne forventede udfordring mellem kapacitet og efterspørgsel på rygestopforløb. Udvalget godkendte handleplanen, men ikke finansieringen af en øget kapacitet. Grundet udviklingen af henvendelser siden nedlukningen af samfundet den 11. marts 2020, og den efterfølgende COVID-19 situation, har borgernes adfærd ændret sig markant ift. henvendelser om rygestopforløb. Det er endnu uklart hvor længe situationen og adfærdsændringen fortsætter. Derfor nedjusteres antallet af forventede henvendelser i 2020. Såfremt der er større efterspørgsel end kapacitet, da vil der opstå venteliste på rygestopforløb.

   

  Aabenraa Kommune yder tilskud til rygestopmedicin i op til 8 uger til storrygere, hvis borgeren vurderes at være socialt eller økonomisk udsat. For at øge kapaciteten for rygestopforløb i 2020 fastholder Social & Sundhed forslaget om en midlertidig reducering af tilskud til rygestopmedicin i 2020

   

  Der opstilles her 3 valgmuligheder ift. påvirkning af kapacitet til rygestopforløb i Aabenraa Kommune i 2020:

  1. Nuværende tilskud på 1440 kr. fastholdes - kapacitet til 318 forløb
  2. Tilskud sænkes midlertidigt i 2020 fra 1440 kr. til 900 kr. – kapacitet til 334 forløb
  3. Tilskud fjernes midlertidigt i 2020 - kapacitet til 360 forløb.

   

  Tilskud til rygestopmedicin er en anbefaling på grundniveau fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Hvis tilskuddet sænkes til grundniveau, opfylder Aabenraa Kommune fortsat minimumsanbefalingen fra Kræftplan IV, da der er evidens for, at effekten af tilskuddet starter ved 900 kr.

   

  Såfremt tilskuddet helt fjernes forventes en negativ påvirkning af lighed i sundhed. Der er evidens for, at et økonomisk tilskud til rygestopmedicin medfører højere sandsynlighed for at lykkes med at blive røgfri.

   

  Vedlagt sagen er en graf, der viser udviklingen i efterspørgsel på et kommunalt rygestopforløb i 2018, 2019 og 2020. Udvalget orienteres til oktober om status for efterspørgsel på rygestopforløb.

  Indstilling

  Social & Sundheds indstiller,

   

  at udvalget tager stilling til model 1, 2 eller 3 for kapacitet for rygestopforløb i 2020.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2020

  Model 1 godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/19099, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  En ny, tværgående sundhedspolitik for Aabenraa Kommune med titlen ’Sundt liv i trivsel’ samt tilhørende inspirationskatalog og informationspjece om politikken fremlægges hermed til godkendelse.

   

  Baggrund og proces

  Den nye sundhedspolitik er den tredje af sin slags i Aabenraa Kommune siden kommunalreformen i 2007 og afløser den nuværende ’Sundhedspolitik 2012-2020 - Sundhed i vækst og hverdag’.

   

  Som en del af konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021 blev nedsat et § 17, stk. 4-udvalg, der fik til opgave at udarbejde oplæg til en ny tværgående sundhedspolitik. Udvalget har i perioden juni 2018 til december 2019 holdt 10 arbejdsmøder samt gennemført et temamøde i Byrådet om sundhedspolitik og kunne afslutningsvis sende et oplæg til tværgående sundhedspolitik med anbefaling til Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Social- og Sundhedsudvalget drøftede oplægget i sit møde den 15. januar 2020 og besluttede at sende det i høring i de øvrige fagudvalg, fagforvaltninger, rådgivende organer m.v. Høringssvarene og udvalgets ønsker til justeringer af oplægget blev drøftet på et temamøde den 22. april 2020.

   

  På baggrund af input i høringssvarene og Social- og Sundhedsudvalgets tilbagemeldinger har Social & Sundhed tilrettet oplægget til sin endelige form, så det nu består i en politik, et inspirationskatalog og en informationspjece, alle vedlagt som bilag.

   

  Indhold i politikken

  Politikken opstiller en sundhedspolitisk vision: Aabenraa Kommune vil være et sundt og aktivt fællesskab for alle, der er kendt for lighed i sundhed, en markant forbedring af den fysiske sundhedstilstand i kommunen og en markant forbedring af borgernes mentale sundhed og trivsel. De værdier og principper, som sundhedspolitikken skal bygge på, slås fast.

   

  Politikken opstiller målsætninger inden for de 9 fokuspunkter, der opstår i kombinationen af de tre spor ’fysisk sundhed’, ’mental sundhed’ og ’samarbejde om sundhed’ med de tre overordnede ambitioner om, at Aabenraa Kommune vil skabe gode rammer for sundhed, fremme at kommunens borgere lever sundt og aktivt og hjælpe dem, når de rammes af sygdom.

   

  Dernæst beskrives udgangspunktet for at arbejde med sundhed i Aabenraa Kommune:

  • De lovgivningsmæssige krav
  • Synet på sundhed som både et mål i sig selv og en ressource, der kan fremme andre gode formål såsom læring, beskæftigelse og deltagelse i kulturlivet
  • Den utilfredsstillende sundhedstilstand for borgerne i Aabenraa Kommune, som Sundhedsprofilen viser.   

   

  Politikken afsluttes af afsnittet ’Fra politik til praksis’, hvor det beskrives, at politikken skal implementeres gennem temahandleplaner, der går på tværs af politiske fagudvalg, og som skal nedbryde sundhedspolitikkens fokuspunkter til mål og indsatser og angive en tidsramme for arbejdet.

   

  Indhold i inspirationskataloget og informationspjecen

  Inspirationskataloget beskriver inden for rammen af de 9 fokuspunkter i politikken en række konkrete handlinger og indsatser, der kan medvirke til at nå politikkens målsætninger.

   

  Informationspjecen viser illustrationen ’Model for Aabenraa Kommunes sundhedspolitik’, der giver et overblik over politikkens opbygning, og på en enkelt tekstside gives et kort resumé af politikkens indhold. Det er tanken, at pjecen kan foldes og fremstå i A5-format.

  Høring/udtalelse

  I høringsbrevet stillede Social- og Sundhedsudvalget 3 spørgsmål til høringsparterne:

   

  • Hvor lang en gyldighedsperiode bør den kommende sundhedspolitik have?
  • Skal politikken alene udtrykke holdninger og ambitioner, eller skal den også beskrive mulige handlinger, og hvis ja til dette, hvor ambitiøs skal politikken så være?
  • Hvordan bør den tværgående sundhedspolitik implementeres?

   
  Flere af høringssvarene fremhæver på den ene side behovet for tid til at implementere politikkens målsætninger og på den anden side behovet for at kunne tage højde for udvikling over tid. Kultur- og Fritidsudvalget pegede specifikt på behovet for at justere politikken ved nye sundhedsprofiler. På den baggrund har Social- og Sundhedsudvalget besluttet, at sundhedspolitikken ikke skulle have en ’udløbsdato’, men at den skal opdateres og evalueres én gang i hver byrådsperiode, når der foreligger resultater fra en ny sundhedsprofil-undersøgelse.

   

  Flere af de politiske fagudvalg svarer, at politikken alene bør udtrykke holdninger og ambitioner, dog bør den være ambitiøs og række ud over de indsatser, der gennemføres i dag. Børne- og Uddannelsesudvalget pointerer, at politikken skal beskrive ‘hvorfor, men ikke hvordan’, jf. Aabenraa Kommunes princip om central styring og decentral ledelse. På den baggrund har Social- og Sundhedsudvalget besluttet, at den del af § 17, stk. 4-udvalgets oplæg til sundhedspolitik, der indeholdt konkrete forslag til handlinger og indsatser, skulle udskilles i et inspirationskatalog.

   

  Ingen af høringssvarene forholder sig negativt til den mulighed for tema-handleplaner, der skitseres i høringsbrevet, flere forholder sig positivt. Kultur- og Fritidsudvalget har flere konkrete forslag til temaer, bl.a. bevægelse og frivillighed og foreslår desuden, at der prioriteres økonomi til den enkelte tema-handleplan, der skal indeholde målbare mål. På den baggrund har Social- og Sundhedsudvalget besluttet, at implementering af politikken beskrives som i afsnittet ’Fra politik til praksis’.

   

  En række af høringsparterne har givet input og bemærkninger til specifikke afsnit i politikken. Social & Sundhed har så vidt muligt indarbejdet indholdet i disse høringssvar i det endelige udkast.

   

  De samlede høringssvar samt protokollen fra 17.4-udvalgets sidste møde er vedlagt som bilag.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at Sundhedspolitikken ’Sundt liv i trivsel’ samt det tilhørende inspirationskatalog og informationspjecen godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Philip Tietje (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/27437, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte og beslutte rammer for etablering af dialogforum for udsatte.

  Ønsket om et dialogforum er udsprunget af handleplan for udsatte, der blev godkendt af udvalget den 7.marts 2018 sag nr.30., hvor et af elementerne er øget dialog med udsatte og hjemløse. Ligeledes har der med mellemrum været ønsker om etablering af et Udsatteråd.

   

  Forvaltningen lægger i forslaget op til, at dialogforum bliver etableret som et projekt i 2 år. Projektet evalueres inden udløb af perioden.

   

  Et dialogforum skal ses som et alternativ til et Udsatteråd, idet der ønskes en mere åben organisering og et forsøg på en større deltagelse af de borgere, det drejer sig om.

   

  Oplægget skal ses som en ramme for et dynamisk forum, der kan tage de emner op, der er behov for, med de personer, som har et behov, eller repræsentanter for disse.

   

  Det forventes, at kommunens og organisationernes ansatte i en opstart skal hjælpe borgerne med at se mening med deltagelse og evt. ledsage en del borgere.

   

  Økonomi og afledt drift

  Udgifterne til Dialogforum forventes finansieret af Social & Sundheds andel af midler til Kommissioner, råd og nævn i Økonomiudvalgets regi.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at projektforslag om Dialogforum drøftes,

  at Dialogforum etableres som projekt i 2 år med første møde i 3. kvartal 2020.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2020

  1. at drøftet.
  2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/11523, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget orienteres i denne sag om Social & Sundheds håndtering af COVID-19 krisen, herunder om beslutninger vedr. midlertidig reduktion af serviceniveau.

   

  Baggrund

  Den 11. marts 2020 meddelte statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde, at Danmark ’lukkede ned’, i første omgang i 2 uger, men dette blev senere forlænget.

   

  Den 17. marts 2020 godkendte Folketinget en ændring til Epidemiloven.

   

  Med hjemmel i § 12 d, stk. 1 i denne udstedte Sundheds- og Ældreministeren samme dag Bekendtgørelse om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i f m håndtering af Coronavirussygdom 2019 samt Bekendtgørelse om afspærring og besøgsrestriktioner på plejehjem og sygehuse i f m håndtering af Coronavirussygdom 2019.

   

  Social- og Indenrigsministeriet udstedte Bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over for det offentlige på socialområdet som led i håndtering af COVID-19 den 17. marts 2020 og Bekendtgørelse om midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og botilbud mv. på socialområdet i f m håndtering af Coronavirussygdom 2019 den 4. april 2020.

   

  Social & Sundheds håndtering

  Den 20. marts 2020 underskrev borgmester Thomas Andresen som formand for kommunalbestyrelsen ’Revideret kvalitetsstandard” besluttet i forbindelse med COWID- 19, og denne blev offentliggjort på kommunens hjemmeside den 23. marts 2020.

   

  Den reviderede kvalitetsstandard satte rammerne for driftens konkrete prioritering i forhold til at reducere smittespredning og i tilfælde af kapacitetsproblemer grundet COVID-19 på tværs af Sundhedslovens og Servicelovens ydelser (hjemmepleje, aflastning, sygepleje, bostøtte og botilbud, træning og madservice i eget hjem).

   

  Samtidig blev en række tilbud midlertidigt lukket ned for at reducere smittespredning. Dette blev ligeledes beskrevet på kommunens hjemmeside under overskriften ’Driftsstatus over afdelinger og institutioner’, som løbende er blevet opdateret under hele krisen.

   

  Efterfølgende har Social & Sundhed foretaget en gradvis og prioriteret genåbning af tilbud og har genoptaget aktiviteterne på såvel sundheds- som socialområdet. Pr. ultimo maj 2020 udestår ophævelse af besøgsrestriktionerne på både plejehjem og botilbud, der afventer ændrede retningslinjer fra myndighederne, ligesom aktiviteten på en række områder foregår ud fra en individuel vurdering og under hensyntagen til sundhedsmæssige forholdsregler for at begrænse eventuel smittespredning.

   

  Den reviderede kvalitetsstandard er udløbet med nedlæggelsen af fuldt sundhedsberedskab pr. 10. maj 2020.

   

  Planlægning i forhold til eventuelle fremtidige beredskabssituationer

  Forvaltningen har overvejet muligheden for -som en form for rettidig omhu - at udarbejde og få politisk godkendelse af en kvalitetsstandard, der kan anvendes i tilfælde, hvor en evt. sundhedskrise er længerevarende, defineret som ud over 7 dage. Denne kvalitetsstandard ville skulle træde i kraft, når sundhedsberedskabet er aktiveret.

   

  Den juridiske rådgivning i kommunen har imidlertid frarådet beslutning om en sådan kvalitetsstandard, idet der ikke findes en gyldig hjemmel til dette. Ved en eventuel fremtidig krise skal Folketinget igen via lovgivning give hjemmel til, at regeringen kan udstede bekendtgørelser, der giver kommunerne mulighed for at fravige afgørelser og udskyde tidsfrister. Med hjemmel i disse vil kommunalbestyrelsen så i givet fald kunne godkende en ny, midlertidig kvalitetsstandard for serviceniveauet i den givne krisesituation.

   

  De politisk vedtagne kvalitetsstandarder giver mulighed for at prioritere driftsopgaver i få dage under en beredskabssituation.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/16344, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status på kontrolleret åbning af plejehjemmene og daghjemmene.

   

  Den 1. maj 2020 blev der indgået et nationalt politisk forlig på ældreområdet, som indeholder flere elementer, der skal håndtere de udfordringer, som Covid-19 medfører for de ældre og deres pårørende.

   

  I forbindelse med spor 1 i aftalen skal der åbnes for muligheden for besøg på udearealer på alle plejehjem. Der er afsat samlet 100 mio. kr. til kommunerne til implementeringen af spor 1. Midlerne fordeles efter udligningssystemets nøgle for kommunalt udgiftsbehov på ældreområdet. De skal anvendes til nye løsninger for fastholdelse af social kontakt med beboere på plejehjem under den nuværende situation med besøgsrestriktioner.

   

  Aabenraa Kommunes andel plejer at være ca. 1% efter bloktilskudsnøglen, og når det er i forhold til ældreområdet plejer kommunens andel at være lidt større. Derfor forventes det, at kommunens andel vil udgøre ca. en million kroner. Der skal ved udgangen af 2020 indsendes en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet, med angivelse af hvad midlerne er brugt til.

   

  Plejehjemmene anvender midlerne til at dække de øgede udgifter til medarbejderressourcer, som denne kontrollerede besøgsproces vil kræve. Derudover skal beløbet dække udgifter til indkøb af 19 telte, værnemidler til pårørende, etablering af mulighed for at vaske eller afspritte hænder ved ankomst og efter besøget, ekstra rengøring for at nedsættes smitterisikoen, eventuelt borde og stole, mv.

   

  I aftalens spor 2, indskærpes det, at det er vigtigt, at serviceniveauet kommer op igen ved genåbning. Der er bl.a. særligt fokus på belastede pårørende, der især drager fordel af kommunens daghjem i form af aflastning.

   

  Kontrolleret genåbning af daghjemmene kræver en anden fysisk indretning og planlægning af aktiviteter samt alene transport. Daghjemmene vil i første omgang åbne på følgende betingelser:

  -                                          Mindre gruppe på maks. fem borger

  -                                          Demenskoordinatorer udarbejder faglig vurdering af, hvem der har særlige behov for aflastning af pårørende i hjemmet. Herunder med særligt fokus på borgere, som er særligt ensomme.

  -                                          Borgerne må ikke komme, hvis der er sygdomstegn eller symptomer på COVID 19

  -                                          Det vil ikke være muligt at bruge det øvrige plejehjem til aktiviteter som sædvanligt, hvorfor der vil være flere udendørs aktiviteter.

  -                                          Transport skal foregå 1-1 med pårørende eller taxa.

  -                                          Rengøring øges for at nedsættes smitterisikoen.

   

  Forvaltningen har påbegyndt kontrolleret åbning af plejehjemmene og daghjemmene.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orientering tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40240, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status for ”Rådgivning Social & Sundhed”. Sagen har senest været behandlet i udvalget den 15. januar 2020 sag nr. 14.

   

  Rådgivning Social & Sundhed åbnede den 1. marts 2020, men der har været lukket i perioden 12. marts til 27. april 2020 på grund af forhold vedrørende Covid-19.

   

  Rådgivning Social & Sundhed er åben alle hverdage fra kl. 11.00 -15.00. Borgerne kontakter primært rådgivningen mellem kl. 11.00 -12.00 og 13.00 – 14.00. Der er pr. 26. maj 2020 registreret 67 henvendelser.

   

  Henvendelserne omfatter følgende:

   

  Borgerservice – 24 henvendelser: Rejsekort, pas, kørekort, søge om diverse tillæg. Borgerne giver udtryk for, at der er langt ud til rådhuset, og at det havde været dejligt, hvis stedets personale havde kunnet hjælpe, da rådgivningen ligger centralt.

   

  Udbetaling DK – 4 henvendelser:  Søge tilskud, pension etc., hvor borger ikke formår at bruge nettet eller ikke kan komme igennem til en sagsbehandler ved Udbetaling DK. Her er borger støttet ved Borgercomputer og guidet  igennem ansøgningsskemaer.

   

  Social og Sundhedsforvaltning – 39 henvendelser: Praktisk hjælp, hjælpemidler, kropsbårne hjælpemider, træning og kørsel. Nogle borgere er blevet henvist til HjælpemiddelHuset og til frivillige tilbud i forhold til træning. Medarbejderne i Rådgivning har på stedet kunne bevillige praktisk hjælp og handicapkørsel. Der er borgere på det sociale område, der kommer forbi, og hvor en kort samtale med medarbejderne kan forebygge behov for støtte i hjemmet.

   

  I projektet er der planlagt med tilstedeværelse af en sundhedsfaglig sagsbehandler, en social faglig sagsbehandler og en udfører (forskellige faggrupper).

   

  Efter genåbningen den 27. april er der en sundhedsfaglig sagsbehandler og en socialfaglig sagsbehandler til stede i rådgivningen. Forvaltningen vurderer, at det er en tilstrækkelig personaledækning hen over sommeren. Der vil i løbet af sommeren blive udbredt yderligere information til interne og eksterne om Rådgivning Social & Sundhed.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/17289, Sagsinitialer: BEI
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

   

  • Status på studietur for udvalget
  • Status på udsatteboliger

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2020

  Taget til efterretning.