Beslutningsprotokol

onsdag den 5. august 2020 kl. 15:30

Mødested: Nygade 23 C, 2. sal, Aabenraa
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Sørensen, Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft, Dorrit Knudsen, Michael Christensen, Ida Smed
Bemærkninger: Afbud: Michael Christensen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-08-2020

  Godkendt.

  Afbud: Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/13155, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  I henhold til Servicelovens § 18 uddeler Aabenraa Kommune tilskud til foreninger og

  organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde. Der er udarbejdet ”Retningslinjer for

  støtte til frivilligt socialt arbejde”, hvor principper og procedurer står beskrevet til § 18

  midlerne.

   

  Frivillighedsrådet i Aabenraa Kommune har gennemgået alle indkomne ansøgninger, og har

  fremsendt deres anbefalinger. Der er indgået i alt 11 ansøgninger.

   

  Forvaltningen foreslår, at restbeløbet fra § 18-midler 2020 bevilliges som tilskud til flytning af Aabenraa Frivilligcenter, jf. anden sag på dagsordenen.

  Økonomi og afledt drift

  Restbudgettet til uddeling i 2020 udgør ultimo juni 0,444 mio. kr. Såfremt alle ansøgninger

  imødekommes henstår der et restbeløb på 0,194 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udvalget gennemgår anbefalingerne fra Frivillighedsrådet og beslutter den endelig uddeling.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-08-2020

  Godkendt.

  Afbud: Michael Christensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/21152, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til ansøgning fra Frivilligcenter Aabenraa om tilskud til optimerings- og flytteomkostninger i forbindelse med, at frivilligcenteret flytter til Nørreport 31.

   

  Baggrunden for, at frivilligcenteret ønsker at flytte, er dels ansættelse af projektmedarbejdere og dels, at flere patient- og handicapforeninger ikke kan bruge de nuværende lokaler. Frivillig Center Aabenraa ønsker at være tilgængelig for alle foreninger og organisationer. Derfor har centeret arbejdet med at finde et nyt domicil, der opfylder krav om flere kvadratmeter, central beliggenhed og tilgængelighed for patient- og handicapforeninger. Det nye domicil opfylder kravene, og en lav husleje vil gøre flytningen økonomisk bæredygtig på sigt.

   

  For at kunne tilbyde rammer for patient- og handicapforeninger kræver det nye sted en

  ombygning; herunder bl.a. etablering af et handicaptoilet. Frivilligcenteret søger om støtte til at finansiere denne ombygning. Se budgetskemaet for nærmere information om de aktuelle udgifter.

   

  De samlede omkostninger udgør 258.231. kr.

   

  Forvaltningen har afholdt møde med frivilligcenteret om planerne og tilkendegivet, at der kan søges om midler, men at Frivilligcenteret også skal være indstillet på alternativ finansiering.

   

  Frivilligcenteret kan afholde de daglige driftsudgifter og husleje i det nye lejemål inden for rammerne af det bevilligede budget.

   

  Der er et restbeløb på 194.000. kr. efter imødekommelse af 2. runde ansøgninger efter § 18-midler. Forvaltningen foreslår, at restbeløbet bevilliges som tilskud til flytningen af Aabenraa Frivilligcenter.

   

  Beskrivelse af frivilligcenterets baggrund for flytning fremgår af bilag.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at Frivilligcenter Aabenraa bevilges 194.000 kr. som tilskud til flytning, finansieret at restbeløb af § 18-midler for 2020.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-08-2020

  Godkendt.

  Afbud: Michael Christensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/19231, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende samarbejdsaftale mellem Danske Diakonhjem og Aabenraa Kommune vedrørende det nye friplejehjem ”Egegård” i Aabenraa. Friplejehjemmet forventes at være i drift 1. februar 2021 eller snarest herefter.

   

  Samarbejdsaftalen er udarbejdet i samarbejde imellem Danske Diakonhjem og Aabenraa Kommune. Aftalen bygger i på, at friplejehjemmet vil modtage den samlet set samme afregning for en plejehjemsplads som en tilsvarende plads afregnes i Aabenraa Kommune. Der er dog omkostninger, der er nye i forhold til afregning for de kommunale plejehjem; eksempelvis hjælpemidler, sygepleje, sygeplejeartikler og træning. Disse er beregnet ud fra Aabenraa Kommunes samlede forbrug.

   

  Der er særlig fokus på omkostninger til sygepleje og genoptræning efter indlæggelse, idet disse udgifter alene påhviler opholdskommunen. I aftalen er der lagt op til, at friplejehjemmet selv leverer og er ansvarlig for al sygepleje i dagtimerne.  Friplejehjemmet skal selv levere sygeplejeartikler, hvorfor der skal fassættes et årligt honorar for dette.

   

  Der er taget udgangspunkt i, at friplejehjemmets målgruppe er beboere, der skal på plejehjem; med samme beboersammensætning som Aabenraa Kommunes plejehjem i øvrigt.

   

  Der er enighed om, at friplejehjemmet tilbydes den samme faglige sparring som Aabenraa Kommunes egne plejehjem. Det gælder eksempelvis demenskoordinatorer, uddannelse og arbejdsmiljø vejledning.

   

  I aftalen afregner Aabenraa Kommune pr. plads, der er optaget af en borger fra Aabenraa Kommune. Tomgang vedrører således ikke Aabenraa Kommune. For budget 2021 er der forventet, at 30 borgere vil tage ophold på friplejehjemmet. Der er pt ca. 5 borgere fra Aabenraa Kommune, der har tilkendegivet interesse for at komme på det nye plejehjem. Ingen af disse borgere er dog visiteret til plejehjem på nuværende tidspunkt.

   

   

  Økonomi og afledt drift

  Den samlede pris pr. plads udgør 408.087 kr.

  Høring/udtalelse

  Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at samarbejdsaftalen godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-08-2020

  Godkendt.

  Afbud: Michael Christensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/49027, Sagsinitialer: mjh

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende tilbagemelding til Sundheds- og Ældreministeriet på tilsagnet om en udskydelse af sundhedshuset i Aabenraa by med to år.

   

  Aabenraa Kommune adspurgte i foråret 2020 Sundheds- og Ældreministeriet, om det var muligt at udskyde etableringen af et sundhedshus i Aabenraa by med minimum to år. Forespørgslen til ministeriet blev sendt som konsekvens af Corona-krisens påvirkning af det samlede byfornyelsesprojekt i den nordlige del af gågaden, hvoraf Sundhedshuset var en integreret del.

   

  Umiddelbart før sommerferien 2020 modtog Aabenraa Kommune en accept af en to-årig udskydelse af projektet under forudsætning af, at Aabenraa Kommune fremsender en revideret projekt- og tidsplan. Samt at sundhedshuset skal stå færdigt med udgangen af 2024. En revidering af projekt- og tidsplanen kræver således, at der afsættes anlægsmidler i perioden 2021-2024 svarende til minimum 30,0 mio. kr., for at kommunen kan fastholde puljemidlerne på henholdsvis ca. 6,7 mio. kr. (anlæg) og ca. 3,3 mio. kr. (udstyr).

   

  Puljemidler fra puljen for etablering af læge- og sundhedshuse kræver en kommunal medfinansiering, hvorfor de ca. 30,0 mio. kr. i anlægsmidler er en forudsætning for, at Aabenraa Kommune kan fastholde tilsagnet om puljemidlerne på samlet ca. 10,0 mio. kr.

   

  Forvaltningen foreslår derfor, at kommunen meddeler Sundheds- og Ældreministeriet, at endelig tilbagemelding på tilsagnet om udskydelse af sundhedshuset først kan ske efter vedtagelsen af budget 2021-2024.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at kommunen meddeler Sundheds- og Ældreministeriet, at endelig tilbagemelding på tilsagnet om udskydelse af sundhedshuset først kan ske efter vedtagelsen af budget 2021-2024.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-08-2020

  Godkendt.

  Afbud: Michael Christensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/22250, Sagsinitialer: mjh

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage drøfte en fælles løsning på stomi-området og tage stilling til, hvorvidt sagen skal sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

   

  Stomi-projektet er opstået som et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Odense Kommune, Region Syddanmark og Region Midtjylland. Projektet blev igangsæt med det formål at sætte borgerne i centrum ved at skabe en smidigere overgang fra sygehus til kommune for borgere med stomi igennem et fælles tværsektorielt udbud på stomi-produkter. Stomiprojektet – Den fælles stomi-løsnning – er en udløber af økonomiaftalernes opdrag til region og kommuner om at skabe en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor.

   

  Sygehus og kommune har ofte ikke samme produkt, hvorfor borgere med stomi vil opleve et produktskifte fra sygehusregi til eget hjem. Den primære årsag er, at sygehuset og kommunerne har forskellige indkøbsaftaler og produkterfaringer. I Aabenraa Kommune er man dog på baggrund af et produktspecifikt udbud lykkes med, at der kun i meget få tilfælde vil være borgere, der oplever ikke at kunne fortsætte med et produkt givet af sygehuset.

   

  Regioner og kommuner har i dag sædvanligvis indkøbsaftaler med grossister, der omfatter såvel produktkøbet som serviceydelser relateret hertil, dvs. support, bestillingssystem, levering mv. Desuden yder leverandørerne sundhedsfaglig rådgivning i relation til stomi-produkterne. En løsning borgere og medarbejdere i Aabenraa Kommune er meget tilfredse med.

   

  Den fælles stomi-løsning vil via følgende indsatser sikre et sammenhængende forløb for borgere med stomi og færre udgifter til området for regioner og kommuner i Syddanmark og Midtjylland:

   

  Et fælles udbud af stomi-produkter uden tilknyttede serviceydelser, der sikrer, at regioner og kommuner har adgang til samme sortiment.

   

  Etablering af en serviceplatform der vil sikre håndtering af lager, levering, call-center for teknisk support samt it-system til understøttelse af indkøb. Ambitionen for den fælles serviceplatform er, at den med tiden vil kunne udbredes til at understøtte andre områder, som fx urologi- eller diabetesområdet.

   

  En samarbejdsaftale mellem kommuner og region om sundhedsfaglig rådgivning. Samarbejdsaftalen skal sikre uvildig rådgivning samt give bedre mulighed for specialisering og faglig opdatering.

   

  Ved en indgåelse i stomi-projektet mister Aabenraa Kommune den fleksibilitet, der i dag er i forhold til valg af produkter og dermed, at borgere i Aabenraa Kommune med stomi kan risikere, at skulle skifte til nye produkter. Derudover vil Aabenraa Kommune ikke længere være garanten for kvaliteten af stomi-produkter, da dette overlades til de kliniske tests og udbuddet. En lavere kvalitet af stomi-produkter eller bare produkter der ikke passer til individuelle behov, kan have afledte omkostninger i form af behov for mere hjælp fra kommunen.

   

  Aabenraa Kommune har pt. 220 borgere med en bevilling på stomi-produkter og et forbrug på ca. 4 mio. kr. årligt.

   

  Den fælles løsning skal som minimum løses inden for de samme økonomiske rammer som i dag, samlet set for regioner og kommuner. Viser det sig ikke at kunne lade sig gøre, vil løsningen blive forkastet. Økonomien i projektet er baseret på tilkendegivelser om deltagelse i den fælles løsning fra minimum 19 kommuner i Midtjylland og 13 kommuner i Syddanmark

   

  Samlet set løber engangsomkostningerne op i ca. 160.000 kr. og de årlige forventede omkostninger vil udgøre ca. 260.000 kr. for de serviceydelser, der knytter sig til købet af stomi-produkter. Ved en prisreduktion på stomi-produkter på mere end 8% vil projektet blive en økonomisk besparelse for Aabenraa Kommune set over fire år og de følgende år.

   

  Heri er ikke indregnet de lokale omkostninger, der vil være i forbindelse med konverteringen af de borgere, der skal over på nye produkter.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at forslaget om en fælles løsning på stomi-området drøftes,

  at der tages stilling til høring af sagen i Seniorrådet og Handicaprådet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-08-2020

  Et flertal bestående af Karsten Meyer Olesen (A), Dorrit Knudsen (A), Ditte Vennits Nielsen (V), Bent Sørensen (V) og Ida Smed (O) stemte for ikke at deltage i fælles udbud af stomi-produkter og dermed undlade at sende forslaget i høring.

  Imod stemte Jens Wistoft (V).

   

  Afbud: Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/61336, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende, at notatet – ’Boliger for borgere med stort plejebehov på det specialiserede område’ (25.juni 2020), sendes til høring i henholdsvis Seniorrådet og Handicaprådet. Når høringssvarerne foreligger, vil sagen igen blive forelagt udvalget til en endelig stillingtagen den 30. september 2020.

   

  En tværfaglig projektgruppe med lederrepræsentanter for de berørte centerområder samt forvaltningen har i foråret 2020 undersøgt, hvilke borgere på det specialiserede område, der med fordel kan tilbydes et andet opholdstilbud. Baggrunden er, at nogle borgere gradvis opnår et større behov for pleje end for socialpædagogisk støtte.

   

  Endvidere er det en forudsætning jf.  den vedtagene boligstrategi, at et antal borgere fra det specialiserede socialområde kan overflyttes til et tilpasset tilbud under plejehjemsområdet; bl.a. for at sikre at der kan tilvejebringes ledige pladser på det specialiserede område, hvis behovet opstår.

   

  Der er som udgangspunkt undersøgt 3 overordnede scenarier for borgere med stort plejebehov på det specialiserede område:

   

  1. De bliver boende i deres nuværende tilbud.
    
  2. De inkluderes i plejeboligerne.
    
  3. Der etableres en speciel enhed for målgruppen på et plejehjem.

   

  Projektgruppen har besøgt Fuglsangsø Centret i Herning Kommune og Plejecenter Sydtoften, Grindsted i Billund Kommune. Besøgene gav nogle gode erfaringer med, hvordan der integreret i større plejecentre kunne sameksistere et tilbud for borgere fra det specialiserede område. Bl.a. gav besøgene et indblik i, hvordan den gode proces i en flytning kunne opnås, herunder inddragelse af personale, pårørende m.fl. Der blev også sat fokus på samarbejdsmodeller mellem afgivende og modtagende enheder samt sammensætning af medarbejdergrupper. Endvidere er visitationsprocessen blevet drøftet.

  Projektgruppen har udarbejdet et screeningsværktøj, der efterfølgende er blevet benyttet til en gennemgang af alle borger på det specialiserede område, som i dag bor i et kommunalt botilbud eller bofællesskab. Formålet med dette var via samlet gennemgang at identificere, hvilke borgere på det specialiserede område, som på sigt kunne have gavn af et andet tilbud end det nuværende, herunder:

   

  - borgere med umiddelbart behov inden for de næste 1-2 år, som er meget plejekrævende, og/eller borgere hvor nuværende bolig ikke er mulig at indrette til nødvendig pleje.
   

  - borgere der på sigt – 3-5 år – med fordel kan flyttes til et andet tilbud, idet deres udviklingspotentiale vurderes begrænset, eller hvor borgerens funktionsniveau forventes at falde.

  Det skal bemærkes, at enhver flytning skal ske i samarbejde med og ved eventuel inddragelse af værge eller pårørende.

  I det vedhæftede notat  ’Boliger for borgere med stort plejebehov på det specialiserede område’ (25.juni 2020), er fordele og ulemper ved de forskellige scenarier gennemgået. Social & Sundhed anbefaler scenarie 3., hvor der etableres en speciel enhed for målgruppen på et plejehjem. Derfor er denne løsning undersøgt nærmere i notatet.

  Høring/udtalelse

  Notat – ’Boliger for borgere med stort plejebehov på det specialiserede område’ (25.juni 2020) sendes til høring i henholdsvis Seniorrådet og Handicaprådet.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,
   

  at udvalget drøfter sagen,
  at sagen sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet forud for en endelig stillingtagen,
  at sagen forelægges udvalget på ny den 30. september 2020.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-08-2020

  1. at drøftet.
  2. og 3. at godkendt.

  Afbud: Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/17597, Sagsinitialer: mjh

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om forvaltningens arbejde i forbindelse med udløb af kontrakt med KMD om et it-fagsystem til Social og Sundhed.

   

  Den nuværende kontrakt for KMD Nexus blev indgået i december 2013, og sidste mulige kontraktperiode udløber med udgangen af 2021. Derfor står Social & Sundhed over for at skulle træffe beslutning om et it-fagsystem inden for udbudslovgivningens rammer.
   

  På nuværende tidspunkt er der fire leverandører af fagsystemer på sundheds- og plejeområdet, hvoraf to leverandører dækker 88 kommuner. På det sociale område er der syv leverandører af it-fagsystemer. Enkelte leverandører har systemer, der kan bruges på tværs af både det sundheds- og plejefaglige område og det socialfaglige område.
   

  I forbindelse med valg af at it-fagsystem står kommunen over for beslutningen, om der ønskes ét fælles it-fagsystem eller flere fagspecifikke it-systemer. Der er fordele og ulemper ved begge valg. Ved at vælge ét fælles it-fagsystem får man bedre muligheder for at skabe overblik og sammenhæng i dokumentationen. Derimod giver man køb på at kunne designe dokumentationen i forhold til mere fagspecifikke hensyn. Denne mulighed er tilstede ved valget af to eller flere fagspecifikke it-løsninger. I forhold til systemadministration, er det billigere at drifte ét fælles it-fagsystem frem for at skulle etablere systemadministration for flere forskellige it-systemer.

   

  Uanset om Social & Sundhed vælger ét eller flere it-fagsystemer, vil der i forbindelse med valg af it-løsning være tale om indkøb af løsning i det nuværende marked med det nuværende prisniveau som bl.a. fremgår af oplysninger på den aktuelle SKI 02.19-rammeaftale. SKI står for Staten og Kommunernes Indkøbsservice, der gennemfører EU-udbud på vegne af kommunerne. Købes der en it-løsning fra en SKI-rammeaftale er udbudslovgivningen overholdt og priserne fastlagt ved udbuddet.

  Social & Sundhed har undersøgt prisniveauet for et it-fagsystem i dag. Prisen for at erhverve et nyt it-fagsystem eller fortsætte med den eksisterende udbyder via SKI-aftalen, vil medføre en årlig driftsudgift på mellem 3,5-4 mio. kr. Hertil kommer eventuelle implementeringsudgifter.
   

  Ved et udbud uden for SKI-aftalen kan det tænkes, at den økonomiske udgift vil kunne reduceres.

  Forvaltningen har i samarbejde med udbudsenheden igangsat en arbejdsproces som inden årets udgang skal levere et beslutningsrundlag for valg af it-løsning. Opgaven optages i kommunens udbudsplan for 2021. De afledte økonomiske udgifter vil skulle indarbejdes i Social og Sundhedsudvalgets driftsbudget fra 2022 og frem.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen om udløb af kontrakt vedrørende Social & Sundheds it-fagsystem og de forventede fremtidige økonomiske udgifter til it-løsning tages til efterretning.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-08-2020

  Udsat.

   

  Afbud: Michael Christensen.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-09-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Michael Christensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/30062, Sagsinitialer: TFRA

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om indsatsen målrettet pårørende til yngre demente.

   

  Udvalget besluttede den 3. april 2019, at afsætte 0,413 kr. årligt til aflastning af pårørende til yngre demente.

   

  Udvalget godkendte den 3. april 2019, etableringen af et fleksibelt aktivitetstilbud, hvor de yngre demensramte og deres pårørende selv er med til at præge aktiviteterne. Herunder at forankre en aktivitetskoordinator under Kirsebærhavens ledelse.

   

  Orientering

  Aktivitetskoordinatoren blev ansat juni 2019. I perioden juni-august 2019 har aktivitetskoordinatoren, i samarbejde med demenskoordinatorerne, været i gang med opsporing af borgere samt indledende samtaler med borger med demens og deres pårørende.

   

  Fra september 2019 – marts 2020 er der afholdt følgende 1-1 aktiviteter for målgruppen:

  • Hjemmebesøg med fokus på motivering af borgeren til at deltage i aktiviteter ud af hjemmet (relationsdannelse),
  • Hjemmebesøg hos borger med social angst med fokus på det der er meningsfuldt for borgeren fx kognitiv træning, gåture, støtte til madlavning samt hjælp til at komme ud af døren, (formålet med disse besøg er også at aflaste den pårørende),
  • Tilbud om anonym rådgivning indenfor forebyggelse og aktiviteter.

  Fra september 2019 – marts 2020 er der afholdt følgende fælles aktiviteter for målgruppen:

  • Demensvenlig svømning m/ pårørende (Arena Aabenraa 1 x ugentligt),
  • Nytårsbrunch (Aktivitetshuset Padborg),
  • Busture x 4 i 2019 ,  
  • 3 årstidsfester m/pårørende (2 i Kirsebærhaven, 1 i Tinglev), 
  • Hygge på Michelsensgård m/ pårørende (2 x årligt),
  • Foredrag om livet som pårørende,   
  • Bowling (1xmånedligt i Aabenraa),
  • Cafe for yngre borgere med demens (1 x ugentligt),
  • Udarbejdelse af brochure med demensvenlige tilbud i kommunen (bilagt).

  Fra marts til juni 2020 har aktiviteterne været lukket pga. Coronakrisen, men aktivitetskoordinatoren har været i løbende kontakt med både de yngre borgere med demens samt de pårørende.

   

  Fremadrettet aktiviteter:

  • Opstart af demensvenlig svømning m/pårørende i Tinglev i samarbejde med Tinglev Forum og den tyske efterskole,
  • Opstart af pårørendegruppe (pårørende til yngre demente) i samarbejde med demenskoordinatorerne,
  • Nye foredrag planlægges,
  • Samarbejde med frivillige foreninger i kommunen vedr. tilbud til yngre demente.

  Målgruppen:

  Målgruppen er yngre demente i eget hjem. Der er taget kontakt til 16 borgere med demens under 65 år og deres pårørende.

   

  Aktivitetskoordinatoren har fokus på borgerens behov og ud fra dette vælge meningsfulde aktiviteter. En målrettet indsats bestå typisk af et eller flere elementer, f.eks.:

  -         Aktiviteter med fokus på at give tid og frirum til pårørende.

  -         Aktiviteter, der giver pårørende tid sammen med deres nærtstående med demens, så de kan få gode oplevelser sammen.

  -         Aktiviteter med fokus på at give de yngre demente et fælleskab med andre yngre demente.

   

  Økonomi og afledt drift

  De afsatte midler på 0,413 mio. kr. er anvendt til lønomkostninger, aktiviteter og administration.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-08-2020

  Udsat.

   

  Afbud: Michael Christensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/21067, Sagsinitialer: lmhans

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om Frivilligcenter Aabenraas virke i 2019 og nye tiltag i 2020.

  Social & Sundhedsudvalget godkendte på deres møde 6. januar 2016 etablering af et frivilligcenter i Aabenraa Kommune.

   

  I 2019 blev der indgået en samarbejdsaftale mellem Aabenraa Kommune og Frivilligcenter Aabenraa. Samarbejdsaftalen er et gensidigt forpligtende dokument, der konkretiserer, hvorledes Aabenraa Kommune og frivilligcenteret samarbejder på en række centrale områder.

   

  Orienteringen om frivilligcenterets virke sker med baggrund i frivilligcenterets statusrapport for 2019 og samarbejdsaftalen med Aabenraa Kommune.

   

  Et af målene med samarbejdsaftalen er blandt andet at styrke samarbejdet mellem Aabenraa Kommune og Frivilligcenteret. Centerlederen har i 2019 været repræsenteret i Aabenraa Kommunes Frivillighedsråd. Og Frivilligcenteret har lånt lokaler ud til borgerrettede aktiviteter i Sundhedscenteret, Jobcenteret og Hjemmeplejen. Ligesom et kommunalt integrationsprojekt ’KvindeCafé’ og sekretariatet for Genforeningen 2020 har lånt lokaler.

   

  Frivilligcenteret er et naturligt samlingssted og koordinerende for det det frivillige arbejde ved at låne lokaler ud til ’økonomisk rådgivning’ og ’seniorklub for personer 60+’, som Frivilligcenteret tidligere har været med til at starte op.

   

  Frivilligcenterets medlemmer er foreninger, som er fordelt med 31 fra socialområder, 19 kulturområdet og 6 foreninger fra idrætsområdet. 59 foreninger har i 2019 været medlem hos Frivilligcenteret. Medemmerne bruger Frivilligcenterets faciliteter til møder, og i 2019 har Frivilligcenterets lokaler været udlånt 285 gange til medlemsforeninger.

   

  Frivilligcenteret har i 2019 aktivt arbejdet på at synliggøre Frivilligcenteret, blandt andet via Facebook, hvor Frivilligcenteret i december havde 993 følgere og et nyhedsbrev, der sendes ud til 413 abonnenter. Frivilligcenteret har i 2019 haft forskellige tilbud til medlemsforeninger for at styrke foreningsarbejdet. Der har været arrangeret Facebookkursus, kommunikationskursus og rådgivning omkring ansøgninger til §18 og §79.

   

  Der har i 2020 været et lederskifte i Frivilligcenteret, og bestyrelsen har ligeledes fået ny formand i 2020. Både afgående formand og afgående leder havde været med fra opstart af Frivilligcenteret. Den nye bestyrelse har godkendt Frivilligcenterets visioner for 2020, der bygger på brobygning og udvikling.

   

  Konkrete initiativer i 2020 vil blandt andet være opstart af en støttegruppe for mænd ’Kom videre mand’ og opstart af drop-in tilbud for mødre og fædre på barsel ’Ammestue’. Trygfondens akutpulje bevilgede i marts 317.908 kr. til projekt ’telefonkaffe’, hvor telefonvenner ringer til hinanden og drikker en kop kaffe sammen på afstand. Projektet skal være med til at mindske ensomhed og manglen på kontakt til andre mennesker.

   

   

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-08-2020

  Udsat.

   

  Afbud: Michael Christensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/4647, Sagsinitialer: CSR

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status på klagesager i Visitation & Rehabilitering, der er blevet afgjort i Ankestyrelsen i 2019.

   

  Det er Ankestyrelsens opgave at afgøre klager, koordinere praksis og lave undersøgelser om udviklingen på social- og beskæftigelsesområdet.

  Ankestyrelsen er således ankeinstans for borgeren, dels for at sikre at loven er overholdt, borgeren er inddraget, og at afgørelsen er truffet på oplyst grundlag.

   

  Visitation & Rehabilitering opfatter klageinstansen hos Ankestyrelsen som en garant for borgers retssikkerhed og som en indikator for, om Aabenraa Kommunes tolkning af den sociale lovgivning er retvisende.

   

  Ankestyrelsen forholder sig ikke til det generelle serviceniveau i kommunen, men til om kommunen overholder loven, og om kommunen har indhentet de nødvendige oplysninger til at kunne træffe en afgørelse.

   

  I 2019 blev 43 sager afgjort i Ankestyrelsen.

  33 sager blev stadfæstet, 3 omgjort og 7 blev hjemvist.

  De 3 omgjorte sager (6%) omhandler en kommunal tvist om refusion, midlertidigt botilbud, samt vedr. uopsættelighed af en afgørelse.

  De 7 hjemviste sager (16 %) omhandler 3 merudgiftssager, aflastning, vurdering af huslejeniveau, bassintræning samt manglende inddragelse af brandmyndigheder i boligsag.

   

   

  Total antal klagesager: 43

  Lovområder

  Antal af Medhold

  Antal af Omgjort

  Antal af Hjemvist

  § 9,    Refusion

  1

  1

   

  § 19,  Erstatning behandling på SRC

  1

   

   

  § 54,  Ældrebolig

  2

   

   

  § 83,  Hjemmehjælp

   

   

   

  § 84,  Aflastning

  2

   

  1

  § 85,  Socialpædagogisk støtte

   

   

   

  § 86,  Træning

   

   

  1

  § 95,  Tilskud til hjælperordning

  1

   

   

  § 100, Merudgifter

  3

   

  3

  § 107, Beskyttet beskæftigelse

  1

  2

  1

  § 110, Forsorgshjem

  1

   

   

  § 112, Hjælpemidler

  12

   

   

  § 113, Forbrugsgoder

  3

   

   

  § 114, Biler

  3

   

   

  § 116, Boligændringer

  2

   

  1

  § 118, Pasningsorlov

  1

   

   

  Samlet antal

  33

  3

  7

   

  Når Ankestyrelsen hjemviser en sag, er det ofte fordi, den ikke har været tiltrækkeligt belyst. Det kan dreje sig om yderligere lægeoplysninger eller grundigere økonomi udredning.

   

   Forvaltningen har fokus på antallet af disse sager, men samtidig er det en balancegang ikke at overbelyse en sag. Visitationen tilstræber at træffe beslutninger på foreliggende grundlag, det vil sige de oplysninger, kommunen har på borgeren i forvejen, for ikke at skulle indhente for mange speciale lægeerklæringer. Det kan i en klagesag vise sig ikke at være tilstrækkeligt, men det forekommer hyppigst.

   

  I bilsager og sager om merudgifter oplever sagsbehandlerne en tendens til, at borger ikke ønsker at give samtykke til indhentelse af oplysninger. Sagerne kan derfor resultere i en hjemvisning.

   

  De 43 klagesager skal ses i relation til antallet af ansøgninger. Antallet af klager fordeler sig ikke jævnt ift. lovområderne eller proportionelt ift. antal ansøgninger. Det er kendetegnende for 2019 og de forrige år, at der forekommer et større antal klager inden for hjælpemidler og merudgifter.

   

  Der er i 2019 indgået 46 nye merudgiftsansøgninger samt 160 eksisterende sager, som revurderes årligt. Der er indgået godt 1300 ansøgninger om hjælpemidler, og over 400 ansøgninger om hjemmehjælp. Der er ingen klager vedr. hjemmehjælp trods de mange ansøgninger.

   

  Klager over el-scooter, - og bilafgørelser er faldende. Visitation & Rehabilitering vurderer, at dette skyldes, at man har arbejdet med kvaliteten af den mundtlige og skriftlige kommunikation samt en ændret mødeform med henblik på at understøtte en bedre dialog og øget forståelse hos borger. Det er ikke opfattelsen, at serviceniveauet er ændret.

   

  Nogle sagsområder som socialpædagogisk støtte, hvor der er indgået knap 100 ansøgninger i 2019, er kendetegnet ved, at der ingen klagesager forekommer. Dette skyldes i højere grad nedsatte ressourcer hos målgruppen end den egentlige sagsbehandling og afgørelse.

   

  Det generelle billede af klagesagerne fra Ankestyrelsen adskiller sig ikke væsentligt fra tidligere år, og sagerne har et leje, hvor det ikke giver anledning til ændret praksis i forvaltningen.

  Forvaltningen ser Ankestyrelsens behandling af sager som en god vejledning for rammerne for afgørelser i Aabenraa Kommune. Der vil således være sager, hvor det er hensigtsmæssigt og giver mening, at borgeren anker kommunens afgørelse, da en afgørelse bygger på skøn foretaget ud fra en samlet beskrivelse i forhold til borgerens udfordringer.

   

  Erfaringen viser også, at der skal være et vedvarende fokus på god kommunikation med borgerne ift. at sikre en større forståelse af forvaltningens sagsbehandling og afgørelser.

   

  Høring/udtalelse

  Sagen sendes til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-08-2020

  Udsat.

   

  Afbud: Michael Christensen.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-09-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Michael Christensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6740, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede på deres møde den 12. maj 2020  inspirationskataloget fra  §17, stk. 4 udvalget – Ung i Aabenraa.

  Udvalget besluttede at inspirationskataloget sendes til  inspiration i de andre stående udvalg.

  Det blev samtidig besluttet, at Børne- og Uddannelsesudvalget arbejder videre med inspirationskatalogets generelle anbefaling.

   

  Som en del af konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021 blev der nedsat et §17 stk. 4 udvalg, Ung i Aabenraa, som har arbejdet med emner relateret til det at være Ung i Aabenraa. Udvalget har udarbejdet et inspirationskatalog, som forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget, der er referenceudvalg for §17, stk. 4 udvalget.

   

  Aabenraa Byråd har udarbejdet en ambitiøs vækststrategi ”Sund Vækst”, der gælder frem til 2030 med den overordnede mission ”Det Gode Liv”. Et af fokuspunkterne er, at Aabenraa skal være en aktiv studie by med et stærkt ungdomsmiljø.

   

  Med Sund Opvækst, som er Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik er der formuleret en fælles tværgående politik, som sikrer generelle gode vilkår for kommunens børn, unge og familier.

  Udgangspunktet for Sund Opvækst er Aabenraa Kommunes ambition om, at skabe de bedst mulige opvækst- trivsels- og vækstmuligheder til gavn for kommunens borgere. Denne ambition udfoldes omkring en række temaer, hvoraf det ene tema er ”Unge”.

  Der sættes med temaet ”Unge” i ”Sund Opvækst”, mål op for hvad Aabenraa Kommune vil på området og hvordan disse mål skal opnås, for at skabe de bedste betingelser for unges liv og udvikling.

   

  Med Ung i Aabenraa har Byrådet i Aabenraa Kommune ønsket, at styrke forholdene for unge i Aabenraa Kommune i målgruppen 15 – 25 år.

   

  Byrådet har med nedsættelse af § 17 stk. 4 udvalget også godkendt et kommissorium, der sætter rammer og retning for udvalget.

   

  For at opnå et så bredt et perspektiv som muligt, på det at være ung i Aabenraa Kommune blev der forud for arbejdet med kommissoriet afholdt et brainstorm-møde, hvor der kom idéer til temaer til §17, stk. 4-udvalgets arbejde.

  I brainstorm-mødet deltog repræsentanter fra Det Fælles Elevråd, Campusrådet samt ungdomsmedlemmer fra de politiske partier.

  Med udgangspunkt i de foreslåede emner har §17, stk. 4 - Ung i Aabenraa behandlet følgende temaer:

  1. Nattelivet

  2. Transport/trafik

  3. Rådgivning til unge i Aabenraa

  4. Ungdomsboliger i Aabenraa Kommune

  5. Lokaler til afholdelse af møder

  6. Grænseoverskridende samarbejde

  7. Flere kultur- og sportstilbud, også mere alternative.

   

  Medlemmerne i §17, stk. 4 udvalget – Ung i Aabenraa har været unge, der er blevet udpeget af de forskellige ungdomsuddannelser i Aabenraa Kommune. Udvalget har i perioden oktober 2018 til februar 2020 afholdt 6 møder.

  Da de unge i løbet af perioden har afsluttet deres ungdomsuddannelse, har der været udskiftning af stort set alle medlemmer, således at det har været en gruppe, der har behandlet punkterne 1-5, og en anden gruppe punkterne 6-7 samt det samlede inspirationskatalog. 

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen om inspirationskataloget fra §17, stk. 4 udvalget – Ung i Aabenraa tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-08-2020

  Udsat.

   

  Afbud: Michael Christensen.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2020

  Taget til efterretning, idet der opfordres til at fastholde en struktur, hvor der er dialog med de unge.

   

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-09-2020

   

  Taget til efterretning, idet inspirationskataloget vil blive inddraget i beslutningsoplæg fremadrettet.

   

  Afbud: Michael Christensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/3178, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Som en del af budgetforliget for 2018 blev der truffet beslutning om, at disponere 1 mio. kr. af budgetrammen vedr. indsatser i KIK projektet på Arbejdsmarkedsudvalgets område i 2018 og 2019 til anonym psykologisk rådgivning til unge op til og med 25 år.

  I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. 9. 2018 er der givet 0,6 mio. kr. til således at  anonym psykologisk rådgivning kunne fortsætte i 2020. Fra 2021 er der ikke afsat budget til projektet.

  Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget godkendte i marts/april 2018, at tilbuddet om anonym psykologisk rådgivning til unge til og med 25 år blev forankret i Ungeindsatsen med organisatorisk placering under PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

   

  Tilbuddets indhold

  Målgruppen for tilbuddet er alle unge til og med 25 år, der henvender sig om psykologbistand.

  Den unge kan få op til 5 gratis rådgivende psykologsamtaler, hvis den unge:

  • Er færdig med folkeskolen.
  • Er under 26 år.
  • Har adresse i Aabenraa Kommune.
  • Har psykiske problemer, der påvirker den unges hverdag (f.eks. tristhed, bekymringer, stress, social mistrivsel, sorg efter tab, identitetsvanskeligheder, familieproblematikker og skole- og arbejdsrelaterede problemer).
  • Ikke allerede modtager psykologbistand et andet sted.

   

  Målet med tilbuddet er, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

  Information om tilbuddet er tilgængelig på kommunens hjemmeside, hos praktiserende læger, på ungdomsuddannelsesinstitutioner og lignende.

   

  Den indledende kontakt foretages via en vagttelefon, der betjenes af en ungdomspsykolog i tidsrummet kl. 9-16 mandag til fredag. Via kontakten med psykologen kan der laves konkret aftale om personlige samtaler til den unge. Den fysiske placering af samtalen aftales med den unge. Der ydes ikke samtaleforløb i private hjem.

  Samtalerne er anonyme, og psykologen har tavshedspligt. Hvis den unge er under 18 år, skal den unge orientere sine forældre om, at den unge taler med en psykolog. Forløbene foretages under reglerne for anonym rådgivning, der er organiseret af offentlige myndigheder, og er således ikke omfattet af journalpligt, jf. bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser § 1, stk. 4.

  Da tilbuddet omhandler åben anonym psykologrådgivning, henvises borgere, hvor det viser sig nødvendigt med en behandlingsindsats, til behandling i det ordinære behandlingssystem.

   

  Status

  Tilbuddet dækker et behov hos de unge om et hurtigt tilgængeligt, fleksibelt og gratis psykologisk tilbud, der understøtter den kommunale ungeindsats. Fra 1.juni 2018 til 1. februar 2020 har psykologerne været i kontakt med 223 unge og haft 592 samtaler. De primære temaer for samtalerne har været angst, belastningsreaktioner, stress, familieproblemer, depressioner, sociale problemer, tristhed og uro. Hovedparten af de unge henvises til tilbuddet af egen læge. En stor del er unge, der ligger på grænsen til at have behov et regionalt psykiatrisk behandlingstilbud, men hvis vanskeligheder endnu ikke er svære og tunge nok. Dermed taler tilbuddet også ind i projekt Fremskudt funktion fra psykiatrien, hvor PPR i Aabenraa Kommune og de øvrige 21 kommuner i Region Syddanmark indgår i et samarbejde med Regionens børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger.

  I februar 2019 blev de tre udvalg orienteret om evalueringen af tilbuddet, som blev foretaget ultimo 2018.

   

  Effekt

  Tilbuddet er af anonym karakter, hvortil der ikke er journalpligt og derfor ej heller været muligt at føre systematisk kvantitativ statistik på den indsats der er givet, og derved en viden om effekten af støtten. En kvalitativ vurdering fra Ungdomspsykologerne er, at ca. 75% af de unge, der har benyttet tilbuddet, har følt sig hjulpet indenfor rammen af de max 5 samtaler.  Ca. 25 % af de unge har haft så omfattende behov for støtte, at disse er blevet henvist videre i systemet til videre udredning og/eller behandling.

   

  Indstilling

  Børn og Kultur og Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-06-2020

  - Taget til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-08-2020

  Udsat.

   

  Afbud: Michael Christensen.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-09-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Michael Christensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  • Orientering om arbejdet med anvendelse af tidligere Rødekro Skole, Vestergade 14, Rødekro.
    
  • Status på afviklingsplaner.

   

  • Status på plejehjem.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-08-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Michael Christensen.