Beslutningsprotokol

onsdag den 2. september 2020 kl. 15:00

Mødested: -
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Sørensen, Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft, Dorrit Knudsen, Michael Christensen, Ida Smed
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-09-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14697, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Med denne sag fremsendes Social- og Sundhedsudvalgets specielle bemærkninger og takster til budget 2021-2024 til udvalgets orientering.

   

  De specielle bemærkninger er udarbejdet i overensstemmelse med de omprioriteringer til budget 2021-2024, som udvalget godkendte den 6. maj 2020.

   

  Endvidere er følgende indarbejdet,

   

  • Økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL
  • Lov- og Cirkulæreændringer for budget 2021-2024
  • Tekniske korrektioner
  • Udfordringen vedr. dyre enkeltsager på voksenområdet.

   

  Følgende materiale er vedlagt,

   

  • Social- og Sundhedsudvalgets specielle bemærkninger
  • Takster 2021, brugerbetaling
  • Takster 2021, mellemkommunale afregninger

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at udkast til specielle bemærkninger tages til efterretning,

  at forslag til takster godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-09-2020

  1. at taget til efterretning.
  2. at anbefales godkendt.

   

  Afbud: Michael Christensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/43887, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

   

  Byrådet skal i denne sag godkende skema A, for byggeriet af det udvidede bosted Rhedersborg under Autismecenter Syd, med 8 boliger samt tilhørende serviceareal. Det nuværende Rhedersborg har 12 boliger, og udvides med 8 boliger således at der fremover i alt er 20 boliger. Aabenraa kommune er bygherre på hele projektet, og boligerne opføres i henhold til Lov om Almene Boliger. Byrådet skal godkende skema A i henhold til Lov om Almene Boliger.

   

  Boligdelen som har et samlet boligareal på ca. 520 m2, består af 8 stk. ældreboliger med et areal på ca. 65 m2, Herudover etableres et serviceareal på ca. 35 m2, således at det samlede areal udgør ca. 555 m2.

   

  Projektet udbydes som et ’Totalentrepriseudbud i begrænset (indbudt) licitation på baggrund af et byggeprogram og en principskitse for udformning og placering’.

  Udvidelse af Rhedersborg med 8 pladser er en konkret udmøntning af Boligstrategien, herunder forvaltningens vurdering af boligbehovet i de kommende år. Boligstrategien skal som en overordnet sektorplan sætte en retning for og sikre den nødvendige kapacitet og udvikling af kommunens boligtilbud, herunder pleje-, botilbudsboliger og midlertidige boliger. De konkrete boliger er tiltænkt borgere med autisme.

  Byggeriet er planlagt færdigt til indflytning i løbet af ca. 2 år medio 2022.

   

  Økonomi i henhold til Skema A

   

  Boligdelen:

   

  Den samlede anskaffelsessum for boligdelen er beregnet til 12,620 mio. mio. kr. inkl. moms, hvilket svarer til et beløb pr. m2 på 24.269 kr. Dette er under maksimumbeløbet inkl. energitillæg for alment boligbyggeri for ældreboliger i provinsen som er på 24.270 kr.

  Beløbet dækker alle omkostninger i forbindelse med projektering og opførelse af boligerne.

  Den samlede anskaffelsessum finansieres således:
   

   2 %  Beboerindskud

  0,252 mio. kr.

  10 % Kommunal andel til grundkapital

  1,262 mio. kr.

  88 % Kreditforeningslån

  11,106 mio. kr.

   

  Den foreløbige opgjorte månedlige husleje er beregnet til ca. 5.406 kr. pr. måned ekskl. forbrugsafgifter for ca. 65 m2 boligerne. Den endelige husleje kendes først ved fremlæggelse af skema B efter gennemført licitation. Beboernes indskud vil udgøre 31.500 kr. for den enkeltes bolig.

  Det anbefales, at der etableres en byggekredit til finansiering af boligdelen i byggeperioden. Udgiften forbundet med etablering af byggekreditten indgår i anskaffelsessummen.
   

  Servicearealer:

   

  Den samlede anskaffelsessum for servicearealet udgør 0,888 mio. kr. ekskl. moms. Hertil forventes en indtægt på 0,320 mio. kr. vedrørende servicearealtilskud. Servicearealtilskud afregnes efter godkendelse af skema C. 

   

  Aftalegrundlaget ABT18

   

  Det følger af almenboligloven og støttebekendtgørelsen, at når kommunen meddeler tilsagn til opførelse af almene boliger og servicearealer, skal kommunen stille en række vilkår og betingelser, som er gældende for tilsagnet. Blandt andet følger det af støttebekendtgørelsens § 30, stk. 2, at bygherren i sine aftaler om teknisk rådgivning og i totalentreprise lægger ABT18 til grund uden fravigelser.

  ABT18 er Byggeriets aftalevilkår, som bliver en del af udbudsmaterialet til håndværkerne ved totalentreprise.

  Byrådet kan efter modtaget begrundelse i særlige tilfælde godkende fravigelser. En godkendelse skal således bygge på en konkret vurdering af de ønskede fravigelser i den enkelte sag.

  Social & Sundhed og Kommunale Ejendomme har udarbejdet nogle standardafvigelser fra ABT18, som ønskes godkendt. Fravigelserne til ABT18 er vedlagt sagen som bilag.

  Økonomi og afledt drift

  Anskaffelsessummen udgør for henholdsvis boligdel og servicedel,

   

  1.000 kr. inkl. moms

  Boligdelen

  Servicedelen

  Grundudgifter, tilslutningsbidrag, ekstra fundering m.m.

  1.049

  121

  Entrepriseudgifter, bygherreleverancer

  8.656

  678

  Omkostninger inkl. byggelånsrenter, finansielle udgifter, geoteknik, teknisk rådgivning, landinspektør, forsikring m.m.

   

   

  2.693

   

   

  293

  Gebyrer inkl. bidrag til Byggeskadefonden, byggetilladelse m.m.

   

  222

   

  94

  Samlet anskaffelsessum

  12.620

  1.100

  Heraf moms på servicedelen

   

  212

  Nettoanskaffelsessum for servicedelen

   

  888

   

  Byrådet godkendte den 18. december 2019, at der til grund for det videre projekteringsarbejde med udvidelse af Rhedersborg blev budgetomplaceret 1,0 mio. fra budget 2021 til 2020 af det afsatte rådighedsbeløb til boligstrategien på handicap og ældreområdet.

   

  Dermed resterer der i 2021 et rådighedsbeløb på  3,6 mio. kr. og i 2022 0,580 mio. kr. til boligstrategien på handicap og ældreområdet.

  Indstilling

   

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at Skema A for boligdelen godkendes,

  at Skema A for servicearealet godkendes,

  at der gives tilsagn om kommunal garanti,

  at der oprettes en byggekredit på 12,620 mio. kr. til finansiering af boligdelen i byggeperioden,

  at der gives en anlægsbevilling på 12,620 mio. kr. til boligdelen finansieret af den etablerede byggekredit,

  at der gives en anlægsbevilling til servicearealer på 0,888 mio. kr.,

  at anlægsbevillingen til servicearealer finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2020, som frigives,

  at der gives en bevilling på 1,262 mio. kr. til grundkapitalindskud, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2021 på 3,600 mio. kr. til boligstrategien på ældre- og handicapområdet, og

  at AB18T Byggeriets Aftalevilkår - Med tilføjelser og fravigelser for Aabenraa Kommune - finder anvendelse ved udbud.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-09-2020

  1.     – 9. at anbefales godkendt.

   

  Afbud: Michael Christensen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2020

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Lars Kristensen.

  Beslutning Byrådet den 16-09-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/26026, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til efterslæb på skolesundhedsplejens konsultationer som følge af COVID-19.

   

  I forbindelse med COVID-19 og nedlukningen af Danmark i midten af marts blev kommunens skoler lukket ned, hvilket medførte at sundhedsplejens skolesundhedsplejerskerne blev hjemsendt. Den ene af disse blev flyttet til sundhedsplejens småbørnsområde, mens de resterende indgik i kommunens rådighedsbank og herigennem løste opgaver i kommunens sygepleje.

   

  Sundhedsplejens tilbud på skoleområdet i Aabenraa Kommune består af indskolingsundersøgelse i 1. klasse, sundhedssamtaler med forældre i 3. klasse, sundhedssamtaler i 6. klasse og udskolingsundersøgelse i 8. klasse. Disse vil i nedenstående blive benævnt som konsultationer. Der afholdes ca. 3.250 konsultationer, inkl. behovskonsultationer årligt. Hertil kommer sundhedspædagogiske aktivitet om hygiejne i 0. klasse og om pubertet i 5. eller 6. klasse.

   

  Nedlukningen i marts medførte at en række planlagte konsultationer i Sundhedsplejens tilbud ikke kunne gennemføres som planlagt, hvilket har affødt et større efterslæb. Efter genåbningen af skolerne har Sundhedsplejen arbejdet målrettet for at indhente dette efterslæb, men det har ikke været muligt at nå samtlige berørte konsultationer. Derfor resterer der per august 2020 et efterslæb på ca. 400 konsultationer med 6-klasses-børn og 130 konsultationer med børn fra 3. klasse og deres forældre.

   

  Forvaltningen foreslår en af følgende to løsningsmodeller:

   

  A)     Midlertidig deltidsansættelse af en ekstra sundhedsplejerske på skoleområdet, der over 8-12 måneder kan gennemføre de manglende konsultationer. Denne løsningsmodel er forbundet med stor usikkerhed, da der er stor mangel på sundhedsplejersker i hele landet, hvorfor det kan være vanskeligt at rekruttere til en midlertidig stilling. Løsningen vil, såfremt det lykkedes at rekruttere, medføre en øget lønudgift i Sundhedsplejen på omkring 0,300 mio. kr. Denne udgift ligger uden for Sundhedsplejen budget, hvorfor der skal anvises finansiering hertil.

   

  B)     De manglende konsultationer anses som tabte opgaver grundet COVID-19-epidemien og afholdes således ikke. Dette vil ikke omfatte behovsundersøgelser, der vil bliver gennemført som normalt. Skolerne og forældre orienteres om beslutningen gennem brev fra Sundhedsplejens leder. Denne model vil ikke medføre øgede udgifter for Sundhedsplejen, ligesom den vil muliggøre normal drift i skoleåret 2020/2021. Konsekvensen af ikke at gennemføre konsultationerne vil medføre større tidsinterval mellem konsultationer for de berørte børn, hvorved der er risiko for, at problemstillinger hos det enkelte barn opdages senere.

   

  Det er ikke muligt at flytte medarbejderressourcer fra småbørnsområdet til skoleområdet og færre medarbejderressourcer vil gøre det umuligt at løfte på kommunens serviceniveau på småbørnsområdet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at der træffes beslutning om model for løsning af efterslæbet på skoleområdet i Sundhedsplejen.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-09-2020

  Model B godkendt.

   

  Afbud: Michael Christensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/26436, Sagsinitialer: mjh

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende et nabomøde vedrørende en mulig etablering af udsatteboliger på Skovgårdsvej 151, 6200 Aabenraa.

   

  På baggrund af udvalgets tidligere drøftelser den 7. marts 2018 (Godkendelse af handleplan for hjemløse) af etablering af udsatteboliger i Aabenraa Kommune har Social & Sundhed og Plan, Teknik & Miljø arbejdet videre med en mulig placering på Skovgårdsvej. Derudover har Social & Sundhed haft en indledende dialog med Blå Kors, der har udtrykt interesse i at indgå i et samarbejde med Aabenraa Kommune om etablering og drift af udsatteboliger.

   

  Forud for en eventuel igangsætning af lokalplanproces for projektet ønsker Social & Sundhed at invitere de nærmeste naboer til et nabomøde omhandlende placeringen af boligerne, de påtænkte målgrupper og samspillet med lokalområdet. Det er forvaltningens vurdering, at der skal sendes en invitation til ca. 200 borgere, der er umiddelbare naboer til grunden.

   

  Forvaltningen er bevidst om at placering af udsatteboliger på Høje Kolstrup ikke nødvendigvis harmonerer med udviklingsplanerne for området. Det har dog ikke været muligt at pege på anden placering af disse boliger i umiddelbar nærhed af Aabenraa/Rødekro by.

   

  Det foreslås, at udvalgsformanden deltager sammen med direktøren og afdelingschefen for Visitation & Rehabilitering understøttet af en konsulent.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at der afholdes et nabomøde om udsatteboliger på Skovgårdsvej 151, 6200 Aabenraa,

  at invitation udsendes umiddelbart efter udvalgsmødet,

  at der indledes et samarbejde med Blå Kors om udsatteboliger i Aabenraa Kommune.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-09-2020

  Punktet udsættes, idet forvaltningen bedes undersøge alternative placeringer frem mod genbehandlingen.

   

  Afbud: Michael Christensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/5513, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om udviklingen i henvendelser vedrørende rygestopforløb.

   

  Udvalget besluttede på mødet den 3. juni 2020 at fastholde det nuværende tilskud til rygestopmedicin, hvilket forventes at betyde et kapacitetsloft på 318 rygestopforløb i 2020. I forlængelse af denne beslutning blev der efterspurgt en opfølgning på udviklingen og forventede antal henvendelser på rygestopforløb.

   

  Der har ved udgangen af juli 2020 været 243 henvendelser om hjælp til rygestop, hvilket betyder en fortsat stigning i efterspørgsel på hjælp til rygestop sammenlignet med samme tidspunkt i 2019. En graf over udviklingen er vedlagt sagen.

   

  Borgernes henvendelser vedrørende rygestop forventes ikke umiddelbart at ændre sig resten af 2020. Dette er bl.a. pga. den nationale handleplan vedrørende tobak og samarbejdet om henvisninger fra den ambulante funktion på sygehuset. Der forventes omkring 450 henvendelser på rygestopforløb i 2020.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-09-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Michael Christensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/17597, Sagsinitialer: mjh

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om forvaltningens arbejde i forbindelse med udløb af kontrakt med KMD om et it-fagsystem til Social og Sundhed.

   

  Den nuværende kontrakt for KMD Nexus blev indgået i december 2013, og sidste mulige kontraktperiode udløber med udgangen af 2021. Derfor står Social & Sundhed over for at skulle træffe beslutning om et it-fagsystem inden for udbudslovgivningens rammer.
   

  På nuværende tidspunkt er der fire leverandører af fagsystemer på sundheds- og plejeområdet, hvoraf to leverandører dækker 88 kommuner. På det sociale område er der syv leverandører af it-fagsystemer. Enkelte leverandører har systemer, der kan bruges på tværs af både det sundheds- og plejefaglige område og det socialfaglige område.
   

  I forbindelse med valg af at it-fagsystem står kommunen over for beslutningen, om der ønskes ét fælles it-fagsystem eller flere fagspecifikke it-systemer. Der er fordele og ulemper ved begge valg. Ved at vælge ét fælles it-fagsystem får man bedre muligheder for at skabe overblik og sammenhæng i dokumentationen. Derimod giver man køb på at kunne designe dokumentationen i forhold til mere fagspecifikke hensyn. Denne mulighed er tilstede ved valget af to eller flere fagspecifikke it-løsninger. I forhold til systemadministration, er det billigere at drifte ét fælles it-fagsystem frem for at skulle etablere systemadministration for flere forskellige it-systemer.

   

  Uanset om Social & Sundhed vælger ét eller flere it-fagsystemer, vil der i forbindelse med valg af it-løsning være tale om indkøb af løsning i det nuværende marked med det nuværende prisniveau som bl.a. fremgår af oplysninger på den aktuelle SKI 02.19-rammeaftale. SKI står for Staten og Kommunernes Indkøbsservice, der gennemfører EU-udbud på vegne af kommunerne. Købes der en it-løsning fra en SKI-rammeaftale er udbudslovgivningen overholdt og priserne fastlagt ved udbuddet.

  Social & Sundhed har undersøgt prisniveauet for et it-fagsystem i dag. Prisen for at erhverve et nyt it-fagsystem eller fortsætte med den eksisterende udbyder via SKI-aftalen, vil medføre en årlig driftsudgift på mellem 3,5-4 mio. kr. Hertil kommer eventuelle implementeringsudgifter.
   

  Ved et udbud uden for SKI-aftalen kan det tænkes, at den økonomiske udgift vil kunne reduceres.

  Forvaltningen har i samarbejde med udbudsenheden igangsat en arbejdsproces som inden årets udgang skal levere et beslutningsrundlag for valg af it-løsning. Opgaven optages i kommunens udbudsplan for 2021. De afledte økonomiske udgifter vil skulle indarbejdes i Social og Sundhedsudvalgets driftsbudget fra 2022 og frem.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen om udløb af kontrakt vedrørende Social & Sundheds it-fagsystem og de forventede fremtidige økonomiske udgifter til it-løsning tages til efterretning.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-08-2020

  Udsat.

   

  Afbud: Michael Christensen.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-09-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Michael Christensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/26615, Sagsinitialer: jjj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om Børne- og Socialministeriets danmarkskort over afgørelser

  fra Ankestyrelsen. Danmarkskortet forholder sig til udvalgte paragraffer og dækker dermed ikke hele den pallette af paragraffer, der træffes afgørelser i forhold til i Social & Sundhed. De udvalgte paragraffer, der falder under Social & Sundhed er voksenhandicapområdets § 95 (personlig hjælper), § 96 (hjælperordning), § 97 (ledsagerordning) og § 100 (merudgifter). Social & Sundhed træffer dog afgørelser i langt flere typer af sager. En gennemgang af klagesager samlet set for området præsenteres derfor i en særskilt sag til udvalget.

   

  Danmarkskortet præsenterer omgørelsesprocenterne for alle landets kommuner. Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:

   

  • Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.

   

  • Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.

   

  • Ændring: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer den.

   

  Når en afgørelse hjemvises eller ændres kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort.

  Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver

  ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist eller ændret) ud af alle sager, hvor der er truffet en afgørelse. Resultatet viser for Aabenraa Kommune, at omgørelsesprocenten ligger under landsgennemsnittet.

   

  På Socialområdet, samlet set, er der behandlet 80 klagesager. Heraf er 34 % omgjort. Omgørelserne fordeler sig på 6 % ændringer og 28 % hjemvisninger. Landsgennemsnittet for omgørelser på socialområdet samlet set er 41 %.

   

  Ses der udelukkende på voksenhandicapområdets §§ 95, 96, 97 og 100, er der behandlet 6 klagesager. Heraf er 17 % omgjort (svarende til 1 sag) med en hjemvisning. De øvrige 5 sager er stadfæstet. Landsgennemsnittet for omgørelser på voksenhandicapområdet er på 46 %.

   

  Antallet af klagesager skal ses i sammenhæng med det samlede antal afgørelser, der er truffet på området i 2019. På voksenhandicapområdets §§ 95, 96, 97 og 100 er der truffet hhv. 7, 7, 17 og 167 afgørelser. I alt 198 afgørelser. Dermed klages der i 3 % af de trufne afgørelser. Den omgjorte sag udgør således 0,5 % af alle trufne afgørelser for 2019 på de 4 paragraffer.

   

  Forvaltningen vurderer, at Aabenraa Kommune træffer afgørelser i overensstemmelse med

  lovgivningens intention, og at borgerne får den hjælp, de er berettigede til.

   

  Danmarkskortene fremgår af bilag og Børne- og Socialministeriets hjemmeside:

  https://sim.dk/danmarkskort/2020/

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-09-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Michael Christensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/4647, Sagsinitialer: CSR

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status på klagesager i Visitation & Rehabilitering, der er blevet afgjort i Ankestyrelsen i 2019.

   

  Det er Ankestyrelsens opgave at afgøre klager, koordinere praksis og lave undersøgelser om udviklingen på social- og beskæftigelsesområdet.

  Ankestyrelsen er således ankeinstans for borgeren, dels for at sikre at loven er overholdt, borgeren er inddraget, og at afgørelsen er truffet på oplyst grundlag.

   

  Visitation & Rehabilitering opfatter klageinstansen hos Ankestyrelsen som en garant for borgers retssikkerhed og som en indikator for, om Aabenraa Kommunes tolkning af den sociale lovgivning er retvisende.

   

  Ankestyrelsen forholder sig ikke til det generelle serviceniveau i kommunen, men til om kommunen overholder loven, og om kommunen har indhentet de nødvendige oplysninger til at kunne træffe en afgørelse.

   

  I 2019 blev 43 sager afgjort i Ankestyrelsen.

  33 sager blev stadfæstet, 3 omgjort og 7 blev hjemvist.

  De 3 omgjorte sager (6%) omhandler en kommunal tvist om refusion, midlertidigt botilbud, samt vedr. uopsættelighed af en afgørelse.

  De 7 hjemviste sager (16 %) omhandler 3 merudgiftssager, aflastning, vurdering af huslejeniveau, bassintræning samt manglende inddragelse af brandmyndigheder i boligsag.

   

   

  Total antal klagesager: 43

  Lovområder

  Antal af Medhold

  Antal af Omgjort

  Antal af Hjemvist

  § 9,    Refusion

  1

  1

   

  § 19,  Erstatning behandling på SRC

  1

   

   

  § 54,  Ældrebolig

  2

   

   

  § 83,  Hjemmehjælp

   

   

   

  § 84,  Aflastning

  2

   

  1

  § 85,  Socialpædagogisk støtte

   

   

   

  § 86,  Træning

   

   

  1

  § 95,  Tilskud til hjælperordning

  1

   

   

  § 100, Merudgifter

  3

   

  3

  § 107, Beskyttet beskæftigelse

  1

  2

  1

  § 110, Forsorgshjem

  1

   

   

  § 112, Hjælpemidler

  12

   

   

  § 113, Forbrugsgoder

  3

   

   

  § 114, Biler

  3

   

   

  § 116, Boligændringer

  2

   

  1

  § 118, Pasningsorlov

  1

   

   

  Samlet antal

  33

  3

  7

   

  Når Ankestyrelsen hjemviser en sag, er det ofte fordi, den ikke har været tiltrækkeligt belyst. Det kan dreje sig om yderligere lægeoplysninger eller grundigere økonomi udredning.

   

   Forvaltningen har fokus på antallet af disse sager, men samtidig er det en balancegang ikke at overbelyse en sag. Visitationen tilstræber at træffe beslutninger på foreliggende grundlag, det vil sige de oplysninger, kommunen har på borgeren i forvejen, for ikke at skulle indhente for mange speciale lægeerklæringer. Det kan i en klagesag vise sig ikke at være tilstrækkeligt, men det forekommer hyppigst.

   

  I bilsager og sager om merudgifter oplever sagsbehandlerne en tendens til, at borger ikke ønsker at give samtykke til indhentelse af oplysninger. Sagerne kan derfor resultere i en hjemvisning.

   

  De 43 klagesager skal ses i relation til antallet af ansøgninger. Antallet af klager fordeler sig ikke jævnt ift. lovområderne eller proportionelt ift. antal ansøgninger. Det er kendetegnende for 2019 og de forrige år, at der forekommer et større antal klager inden for hjælpemidler og merudgifter.

   

  Der er i 2019 indgået 46 nye merudgiftsansøgninger samt 160 eksisterende sager, som revurderes årligt. Der er indgået godt 1300 ansøgninger om hjælpemidler, og over 400 ansøgninger om hjemmehjælp. Der er ingen klager vedr. hjemmehjælp trods de mange ansøgninger.

   

  Klager over el-scooter, - og bilafgørelser er faldende. Visitation & Rehabilitering vurderer, at dette skyldes, at man har arbejdet med kvaliteten af den mundtlige og skriftlige kommunikation samt en ændret mødeform med henblik på at understøtte en bedre dialog og øget forståelse hos borger. Det er ikke opfattelsen, at serviceniveauet er ændret.

   

  Nogle sagsområder som socialpædagogisk støtte, hvor der er indgået knap 100 ansøgninger i 2019, er kendetegnet ved, at der ingen klagesager forekommer. Dette skyldes i højere grad nedsatte ressourcer hos målgruppen end den egentlige sagsbehandling og afgørelse.

   

  Det generelle billede af klagesagerne fra Ankestyrelsen adskiller sig ikke væsentligt fra tidligere år, og sagerne har et leje, hvor det ikke giver anledning til ændret praksis i forvaltningen.

  Forvaltningen ser Ankestyrelsens behandling af sager som en god vejledning for rammerne for afgørelser i Aabenraa Kommune. Der vil således være sager, hvor det er hensigtsmæssigt og giver mening, at borgeren anker kommunens afgørelse, da en afgørelse bygger på skøn foretaget ud fra en samlet beskrivelse i forhold til borgerens udfordringer.

   

  Erfaringen viser også, at der skal være et vedvarende fokus på god kommunikation med borgerne ift. at sikre en større forståelse af forvaltningens sagsbehandling og afgørelser.

   

  Høring/udtalelse

  Sagen sendes til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-08-2020

  Udsat.

   

  Afbud: Michael Christensen.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-09-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Michael Christensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/3178, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Som en del af budgetforliget for 2018 blev der truffet beslutning om, at disponere 1 mio. kr. af budgetrammen vedr. indsatser i KIK projektet på Arbejdsmarkedsudvalgets område i 2018 og 2019 til anonym psykologisk rådgivning til unge op til og med 25 år.

  I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. 9. 2018 er der givet 0,6 mio. kr. til således at  anonym psykologisk rådgivning kunne fortsætte i 2020. Fra 2021 er der ikke afsat budget til projektet.

  Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget godkendte i marts/april 2018, at tilbuddet om anonym psykologisk rådgivning til unge til og med 25 år blev forankret i Ungeindsatsen med organisatorisk placering under PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

   

  Tilbuddets indhold

  Målgruppen for tilbuddet er alle unge til og med 25 år, der henvender sig om psykologbistand.

  Den unge kan få op til 5 gratis rådgivende psykologsamtaler, hvis den unge:

  • Er færdig med folkeskolen.
  • Er under 26 år.
  • Har adresse i Aabenraa Kommune.
  • Har psykiske problemer, der påvirker den unges hverdag (f.eks. tristhed, bekymringer, stress, social mistrivsel, sorg efter tab, identitetsvanskeligheder, familieproblematikker og skole- og arbejdsrelaterede problemer).
  • Ikke allerede modtager psykologbistand et andet sted.

   

  Målet med tilbuddet er, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

  Information om tilbuddet er tilgængelig på kommunens hjemmeside, hos praktiserende læger, på ungdomsuddannelsesinstitutioner og lignende.

   

  Den indledende kontakt foretages via en vagttelefon, der betjenes af en ungdomspsykolog i tidsrummet kl. 9-16 mandag til fredag. Via kontakten med psykologen kan der laves konkret aftale om personlige samtaler til den unge. Den fysiske placering af samtalen aftales med den unge. Der ydes ikke samtaleforløb i private hjem.

  Samtalerne er anonyme, og psykologen har tavshedspligt. Hvis den unge er under 18 år, skal den unge orientere sine forældre om, at den unge taler med en psykolog. Forløbene foretages under reglerne for anonym rådgivning, der er organiseret af offentlige myndigheder, og er således ikke omfattet af journalpligt, jf. bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser § 1, stk. 4.

  Da tilbuddet omhandler åben anonym psykologrådgivning, henvises borgere, hvor det viser sig nødvendigt med en behandlingsindsats, til behandling i det ordinære behandlingssystem.

   

  Status

  Tilbuddet dækker et behov hos de unge om et hurtigt tilgængeligt, fleksibelt og gratis psykologisk tilbud, der understøtter den kommunale ungeindsats. Fra 1.juni 2018 til 1. februar 2020 har psykologerne været i kontakt med 223 unge og haft 592 samtaler. De primære temaer for samtalerne har været angst, belastningsreaktioner, stress, familieproblemer, depressioner, sociale problemer, tristhed og uro. Hovedparten af de unge henvises til tilbuddet af egen læge. En stor del er unge, der ligger på grænsen til at have behov et regionalt psykiatrisk behandlingstilbud, men hvis vanskeligheder endnu ikke er svære og tunge nok. Dermed taler tilbuddet også ind i projekt Fremskudt funktion fra psykiatrien, hvor PPR i Aabenraa Kommune og de øvrige 21 kommuner i Region Syddanmark indgår i et samarbejde med Regionens børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger.

  I februar 2019 blev de tre udvalg orienteret om evalueringen af tilbuddet, som blev foretaget ultimo 2018.

   

  Effekt

  Tilbuddet er af anonym karakter, hvortil der ikke er journalpligt og derfor ej heller været muligt at føre systematisk kvantitativ statistik på den indsats der er givet, og derved en viden om effekten af støtten. En kvalitativ vurdering fra Ungdomspsykologerne er, at ca. 75% af de unge, der har benyttet tilbuddet, har følt sig hjulpet indenfor rammen af de max 5 samtaler.  Ca. 25 % af de unge har haft så omfattende behov for støtte, at disse er blevet henvist videre i systemet til videre udredning og/eller behandling.

   

  Indstilling

  Børn og Kultur og Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-06-2020

  - Taget til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-08-2020

  Udsat.

   

  Afbud: Michael Christensen.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-09-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Michael Christensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6740, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede på deres møde den 12. maj 2020  inspirationskataloget fra  §17, stk. 4 udvalget – Ung i Aabenraa.

  Udvalget besluttede at inspirationskataloget sendes til  inspiration i de andre stående udvalg.

  Det blev samtidig besluttet, at Børne- og Uddannelsesudvalget arbejder videre med inspirationskatalogets generelle anbefaling.

   

  Som en del af konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021 blev der nedsat et §17 stk. 4 udvalg, Ung i Aabenraa, som har arbejdet med emner relateret til det at være Ung i Aabenraa. Udvalget har udarbejdet et inspirationskatalog, som forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget, der er referenceudvalg for §17, stk. 4 udvalget.

   

  Aabenraa Byråd har udarbejdet en ambitiøs vækststrategi ”Sund Vækst”, der gælder frem til 2030 med den overordnede mission ”Det Gode Liv”. Et af fokuspunkterne er, at Aabenraa skal være en aktiv studie by med et stærkt ungdomsmiljø.

   

  Med Sund Opvækst, som er Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik er der formuleret en fælles tværgående politik, som sikrer generelle gode vilkår for kommunens børn, unge og familier.

  Udgangspunktet for Sund Opvækst er Aabenraa Kommunes ambition om, at skabe de bedst mulige opvækst- trivsels- og vækstmuligheder til gavn for kommunens borgere. Denne ambition udfoldes omkring en række temaer, hvoraf det ene tema er ”Unge”.

  Der sættes med temaet ”Unge” i ”Sund Opvækst”, mål op for hvad Aabenraa Kommune vil på området og hvordan disse mål skal opnås, for at skabe de bedste betingelser for unges liv og udvikling.

   

  Med Ung i Aabenraa har Byrådet i Aabenraa Kommune ønsket, at styrke forholdene for unge i Aabenraa Kommune i målgruppen 15 – 25 år.

   

  Byrådet har med nedsættelse af § 17 stk. 4 udvalget også godkendt et kommissorium, der sætter rammer og retning for udvalget.

   

  For at opnå et så bredt et perspektiv som muligt, på det at være ung i Aabenraa Kommune blev der forud for arbejdet med kommissoriet afholdt et brainstorm-møde, hvor der kom idéer til temaer til §17, stk. 4-udvalgets arbejde.

  I brainstorm-mødet deltog repræsentanter fra Det Fælles Elevråd, Campusrådet samt ungdomsmedlemmer fra de politiske partier.

  Med udgangspunkt i de foreslåede emner har §17, stk. 4 - Ung i Aabenraa behandlet følgende temaer:

  1. Nattelivet

  2. Transport/trafik

  3. Rådgivning til unge i Aabenraa

  4. Ungdomsboliger i Aabenraa Kommune

  5. Lokaler til afholdelse af møder

  6. Grænseoverskridende samarbejde

  7. Flere kultur- og sportstilbud, også mere alternative.

   

  Medlemmerne i §17, stk. 4 udvalget – Ung i Aabenraa har været unge, der er blevet udpeget af de forskellige ungdomsuddannelser i Aabenraa Kommune. Udvalget har i perioden oktober 2018 til februar 2020 afholdt 6 møder.

  Da de unge i løbet af perioden har afsluttet deres ungdomsuddannelse, har der været udskiftning af stort set alle medlemmer, således at det har været en gruppe, der har behandlet punkterne 1-5, og en anden gruppe punkterne 6-7 samt det samlede inspirationskatalog. 

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen om inspirationskataloget fra §17, stk. 4 udvalget – Ung i Aabenraa tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-08-2020

  Udsat.

   

  Afbud: Michael Christensen.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2020

  Taget til efterretning, idet der opfordres til at fastholde en struktur, hvor der er dialog med de unge.

   

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-09-2020

   

  Taget til efterretning, idet inspirationskataloget vil blive inddraget i beslutningsoplæg fremadrettet.

   

  Afbud: Michael Christensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/26926, Sagsinitialer: BEI
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1. Orientering om formandsbeslutning

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-09-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Michael Christensen.