Beslutningsprotokol

onsdag den 30. september 2020 kl. 15:30

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Sørensen, Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft, Dorrit Knudsen, Michael Christensen, Ida Smed
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  -

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 30-09-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/13155, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til en ansøgning fra Lungeforeningen om tilskud på 12.000 kr. til perioden september 2020 til december 2020 for foreningens kor ”Pusterummet”.

   

  Lungekontoret har tidligere opnået støtte fra § 18 puljen, men på grund af sygdom har foreningen ikke fået indsendt ansøgning til 2. runde i 2020, hvor ansøgningerne blev behandlet af udvalget den 5. august 2020. Der er ikke § 18 restmidler for 2020.

   

  Lungekoret ”Pusterummet” har været i gang siden august 2018, og i et samarbejde mellem Lungeforeningen og Aabenraa Musikskole er der etableret et kor med op til 25 medlemmer. Der er konkrete tilsagn fra 16 af de nuværende medlemmer af koret om, at de ønsker at starte op igen på trods af coronasituationen, og der er flere potentielt nye medlemmer.

   

  Det fremgår af ansøgningen, at størstedelen af korets deltagere er over 60 år. Forvaltningen anbefaler, at eventuel finansiering af tilskud sker via § 79 restmidler for 2020.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at der er 0,044 mio. kr. i § 79 restmidler for 2020.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at der tages stilling til ansøgning om tilskud til lungekoret ”Pusterummet”.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 30-09-2020

  Ansøgningen godkendt. Bevillingen finansieres fra §79-restmidlerne.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/13155, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  Udvalget har bevilliget tilskud til frivillige foreninger og organisation fra ansøgningspuljerne vedrørende § 18 og § 79 til aktiviteter i 2020.

   

  Forvaltningen modtager løbende henvendelser fra foreninger og organisationer om, hvordan de skal forholde sig, hvis de ikke kan gennemføre aktiviteterne i 2020 på grund af restriktioner vedrørende Covid-19.

   

  Forvaltningen foreslår, at udvalget træffer en principiel afgørelse om, at foreninger og organisationer kan overføre de tildelte midler til 2021, hvis de beslutter at aflyse i 2020 og flytte aktiviteten til 2021. Såfremt aktiviteten ikke bliver gennemført, skal midlerne tilbageføres til kommunen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at frivillige foreninger og organisationer kan overføre ansøgningsmidler vedrørende § 18 og § 79 fra 2020 til 2021 til aktiviteter, der flyttes på grund af restriktioner vedrørende Covid-19.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 30-09-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/27574, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om lov om socialtandpleje og skal træffe afgørelse om implementeringen i Aabenraa Kommune.

   

  Loven om socialtandpleje trådte i kraft 1. juli 2020 og betyder, at kommunerne skal tilbyde vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen, til borgere med særlige sociale problemer.

   

  For at være omfattet af ordningen skal borger have et behandlingsbehov og ikke være i stand til at anvende de almindelige tandplejetilbud. Ordningen omfatter særligt socialt udsatte personer, herunder gadehjemløse og personer, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder også personer som ikke kan opholde sig i egen bolig. Målgruppen kan også udvides til borgere, der modtager sociale indsatser efter serviceloven eller er i kommunal behandling efter sundhedsloven, f.eks. alkoholbehandling eller stofmisbrugsbehandling, og som har ingen eller lille arbejdsmarkedstilknytning.

   

  Kommunen foretager vurdering af de enkelte borgeres sag ud fra ovenstående kriterier og visiterer til tilbuddet.

   

  Den kommunale tandpleje i Aabenraa Kommune har ikke tandlægeressourcer til at løfte opgaven omkring socialtandpleje, og grundet de rekrutteringsmæssige udfordringer på området vurderes det ikke realistisk at løfte opgaven de kommende år.

   

  På den baggrund anbefaler forvaltningen, at opgaven udbydes til privat leverandør. Tandplejen får i forvejen løst opgaver omkring omsorgstandpleje og dele af tandreguleringen af private leverandører. Målsætningen vil være at gennemføre et eventuelt udbud i løbet af efteråret 2020 med henblik på opstart 1. januar 2021.   

   

  I forbindelse med lovgivningen blev der i finansloven udmøntet midler til kommunerne til at løfte opgaven. Aabenraa Kommune modtager i 2020 0,382 mio. kr. og fra og med 2021 0,581 mio. kr. årligt. Et udbud vil derfor skulle udformes således, at opgaven kan løses inden for disse økonomiske rammer, ligesom rammen også skal dække øgede rengøringsudgifter i forbindelse med de fysiske rammer.

   

  Af hensyn til den begrænsede økonomiske ramme foreslår forvaltningen, at målgruppen fastholdes til særligt socialt udsatte personer, og således ikke udvides til borgere, der modtager sociale indsatser efter serviceloven eller er i kommunal behandling efter sundhedsloven.

   

  Det foreslås endvidere, at midlerne fra 2020 benyttes til opstartsomkostninger og lignende i forbindelse med etablering af egnede lokaler til formålet, hvor der er god tilgængelighed for målgruppen.

   

  For så vidt angår visitation og henvisning til tilbuddet foreslår forvaltningen, at der bliver indgået et samarbejde med Den Blå Oase, så tandbehandlingen fysisk kan finde sted i deres lokaler. Ud over en god tilgængelighed for målgruppen, vil en placering af tilbuddet her også have den fordel, at Den Blå Oase kan være behjælpelig med at spotte, oplyse og henvise målgruppen til tilbuddet.

   

  Der er allerede en række borgere i kommunen, der modtager enkeltydelser i forbindelse med tandlægebehandling. Dette kan f.eks. være borgere på kontanthjælp, der kan få tilskud på baggrund af en tandlægefaglig begrundelse. Den kommunale udgift til disse ydelser var i 2019 på ca. 1,350 mio. kr., der også omfatter aflønning af tandlægekonsulent, der bidrager med tandlægefaglig vurdering af de enkelte sager. 

   

  Forvaltningen vil løbende evaluere på, om der er overlap mellem borgere, der modtager socialtandpleje og støtte i form af enkeltydelser til tandlægebehandling, samt om dette har konsekvenser for kommunens samlede forbrug på enkeltydelser til tandlægebehandling.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at opgaven omkring socialtandpleje sendes i udbud,

   

  at social tandpleje tilbydes lovens smalle målgruppe,

   

  at midlerne tildelt i 2020 benyttes til opstartsudgifter,

   

  at der indgås aftale med Den Blå Oase, om at tilbuddet placeres ved dem.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 30-09-2020

  1.- 4. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/61336, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage endelig stilling til den videre proces vedrørende oprettelsen af et nyt tilbud for borgere med stort plejebehov på det specialiserede område.

  Udvalget behandlede senest sagen på mødet den 5. august 2020, hvor det blev besluttet, at notatet  ’Boliger for borgere med stort plejebehov på det specialiserede område’ (25.juni 2020), blev sendt til høring i henholdsvis Seniorrådet og Handicaprådet. Både Seniorrådet og Handicaprådet har benytte sig af muligheden for at afgive et høringssvar, og disse er begge vedhæftet som bilag. Brugerrepræsentanterne i Handicaprådet har endvidere valgt at vedlægge deres høringssvar et bilag med bemærkninger fra LEV, Aabenraa.

  I notatet  ’Boliger for borgere med stort plejebehov på det specialiserede område’ (25.juni 2020), er fordele og ulemper ved forskellige scenarier gennemgået. Social & Sundhed anbefalede, at der etableres en speciel enhed for målgruppen på et plejehjem, hvilket i praksis kan ske på 3 mulige og oplagte måder:
   

  1. Boenhed på større kommunalt plejehjem.
  2. Overtage nuværende mindre plejehjem.
  3. Boenhed på privat plejehjem i Aabenraa.

   

  Ad A. Der ovetages et hus/leve-bo miljø på fx Rise eller Lergården med fx 12-14 pladser. I første omgang og til det umiddelbare behov. På sigt kan det overvejes om et yderligere hus/leve-bo miljø skal tilføjes.

   

  Ad B Der overtages et nuværende mindre plejehjem med fx 20-24 pladser.

   

  Ad C Der etableres en løsning i forbindelse med, at det kommende friplejehjemmet (Danske Diakonhjem). Plejehjemmet står klar til indflytning den 1. februar 2021 og har en kapacitet på 63 boliger og er centralt placeret på Langrode i Aabenraa.

  Såvel Seniorrådet som Handicaprådet er positivt indstillede overfor, at der etableres en speciel enhed for målgruppen på et plejehjem jf. Social & Sundheds anbefaling. LEV anbefaler omvendt, at borgerne som udgangspunkt bliver boende i forbindelse med deres nuværende tilbud. LEV peger i den forbindelse på, at der kan oprettes en ny afdeling på de eksisterende tilbud med en tværfaglig personalesammensætning. LEV har givet udtryk for bekymring for en flytning af borgerne.

   

  Seniorrådet anbefaler i prioriteret rækkefølge, at der først ses på muligheden for at der etableres en boenhed på 8-10 personer på det kommende friplejehjem, dernæst som en 2. prioritet at der etableres en boenhed på Lergården med 10-12 pladser.

  Handicaprådet finder det mest optimalt, at der etablerer en enhed på det kommende friplejehjem, hvilket kan muliggøre en helt ny begyndelse for tilbuddet - eller alternativt at der etableres til tilbud på Grønnegården eller på Lergården.

   

  Såvel Seniorrådet som Handicaprådet betoner i deres høringssvar, at en flytning af borgere altid bør foregå efter dialog, drøftelse og inddragelse af borgerne og deres pårørende.

   

  På baggrund af høringssvarende vil Social & Sundhed anbefale, at der som første løsningsmulighed ses på mulighed for at der kan findes en løsning på det kommende friplejehjem, og alternativt at etableres en boenhed på Lergården med 14 pladser, når den er fuldt ibrugtaget til målgruppen. Antallet på netop 14 boliger er er valgt ud fra, at den mest hensigtsmæssige løsning af projektgruppen vurderes at være, at tilbuddet oprettes på en af de i 2015 indviede selvstændigt beliggende huse, der netop rummer 14 boliger.

  En løsning på det kommende friplejehjem vil naturligvis forudsætte, at driftsherren Danske Diakonhjem er positivt indstillede på løsningen, og det vil skulle ske i en positiv dialog med kommunen med udgangspunkt i den indgåede driftsoverenskomst. 

   

  I praksis er den største forskel på de to løsningsmuligheder det tidsmæssige perspektiv. Hvis der opnås en aftale med Danske Diakonhjem vil pladserne til et tilbud stå klar og ledige allerede fra 1. februar 2021. Omvendt vil et tilbud på Lergården kunne oprettes gradvis ved, at pladserne løbende konverteres til brug for målgruppen fra det specialiserede område. Denne model blev brugt eksempelvis ved den ændrede benyttelse af Møllemærsk i årene 2013-2014.

   

  Social & Sundhed vurderer, at begge løsningsmulighederne vil kunne håndteres, dog under hensyntagen til, at dialog med borgene og pårørende, samt den konkrete udvælgelse af borgerne, vil betyde at en indflytning af borgerne på friplejehjemmet vil kunne ske over en kortere tidsperiode - og ikke nødvendigvis alle pr. 1. februar 2021.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at der indledes dialog med Danske Diakonhjem om oprettelsen af boenhed på det kommende friplejehjem på 8-14 pladser,
   

  at der alternativt, hvis der ikke kan opnås enighed med Danske Diakonhjem, etableres en boenhed på Lergården med 14 pladser,

   

  at der indledes drøftelse med de berørte borgere og deres eventuelle pårørende om en mulig flytning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 30-09-2020

  1. at ikke godkendt.
  2. at godkendt, at 14 pladser etableres som en boenhed på Lergården.
  3. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/4796, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende ’Rammeaftalen 2021-2022’.

   

  KKR Syddanmark godkendte den 8. september 2020 Rammeaftalen for 2021-2022 og sender den til endelig godkendelse hos de syddanske kommuner og Region Syddanmark.
  Kommunerne og Region Syddanmark bedes senest den 16. november 2020 melde tilbage til Fælleskommunalt Socialsekretariat, i forhold til godkendelse af Rammeaftalen for 2021-2022.

  Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget drøftede på deres møder, hhv. den 4. marts 2020 og den 10. marts 2020, behov og udfordringer på det specialiserede område og fremsendte bidrag til rammeaftalen, som hermed fremsendes til endelig godkendelse (vedlagt som bilag).

   

  Baggrund

   

  Kommunerne bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes en rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Rammeaftalen er kommunernes og regionens redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

   

  Det overordnede fokus i Syddanmarks rammeaftale 2021-2022 er at styrke samarbejdet på tværs af kommuner og region for at sikre en koordineret indsats over for borgeren. Sigtet er at sikre den rette kapacitet, at øge kvaliteten i indsatserne, og at indsatserne hænger sammen og understøtter hinanden.

   

  Rammeaftalen består af en udviklingsdel og en styringsdel. Rammeaftalen er en toårig aftale.
  Den lovgivningsmæssige ramme er beskrevet i Bekendtgørelsen om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.
   

  Indholdet i Rammeaftalen 2021-2022

   

  Der er i Rammeaftalen 2021-2022 lagt vægt på at indhente politiske bidrag til de indsatsområder, som skal være omdrejningspunktet for kommunernes udvikling på det specialiserede socialområde i 2021 og 2022.
  På baggrund af disse politiske bidrag fra kommuner og region har Socialdirektørforum udpeget følgende tre temaer, som skal være de syddanske indsatsområder i perioden:
   

  1. Tværsektoriel kobling til andre sektorområder

  På det specialiserede socialområde opleves et behov for en koordineret og sammenhængende indsats mellem flere sektorer. Borgernes behov er ofte komplekse, og der er i flere tilfælde brug for, at indsatser på det specialiserede socialområde kobles til eksempelvis sundheds-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Socialdirektørforum forpligter sig til at udvikle det gode samarbejde med de øvrige sektorområder, så borgernes oplevelse af overgange bliver mindst mulig.

   

  1. Styring og kapacitet

  Der skal fortsat være et fokus på styring af udgifterne samt kapaciteten på det specialiserede socialområde. I Rammeaftalen 2021-22 sættes særligt fokus på vidensdeling i forhold til ’best practice’ og opnåelse af synergieffekter samt udvikling af bedre datamodeller med henblik på en øget styring, at holde udgifterne nede samt sikring af den rette kapacitet.

   

   

   

  1. Kvalitet i indsatserne

  Socialdirektørforum vil løbende følge og evaluere igangsatte initiativer, som kan være med til at højne kvaliteten i indsatserne på det specialiserede socialområde. Socialdirektørforum har besluttet at etablere et fagligt netværk for ledere af botilbud og centre i Syddanmark, hvor formålet blandt andet er at bidrage til udvikling og øget kvalitet i indsatserne, og sikre at Socialdirektørforum får praksisperspektiver på dagsordenen. Et af de områder, som Socialdirektørforum derudover har et særligt fokus på, er effekt og progression. Socialdirektørforum vil arbejde med at afsøge muligheder for at arbejde mere systematisk med effekt og progression på tværs af de syddanske kommuner og regionen.

   

  Sammen med de tre indsatsområder fortsætter de aktiviteter og projekter, som allerede er aftalt og iværksat. Det drejer sig blandt andet om projekterne ”Sammen om psykiatri” og Fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien.

   

  Øvrige fokusområder i Rammeaftale 2021 – 2022
   

  -          Regulering af kapacitet: Der er fokus på at sikre sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede område. Der opleves aktuelt et særligt behov for at følge udviklingen og efterspørgslen efter tilbud til borgere med spiseforstyrrelser, borgere med autisme samt kriminelle udviklingshæmmede.

  -          Koordination på tværs af landet: Kommuner og regioner har på tværs af landet fokus på koordinering af de lands- og landsdelsdækkende tilbud samt de sikrede afdelinger.

  -          Indgåelse af aftaler: Kommunerne og regionen skal i de fremadrettede købskontrakter sikre at det, ved køb og salg uden for Syddanmark, fremgår, at der tages udgangspunkt i takstprincipperne i Styringsaftalen

  -          Mulighed for overtagelse af regionale tilbud: Kommunerne kan én gang i hver valgperiode overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen.

  -          Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen: Socialstyrelsen har kompetence til at lave centrale udmeldinger i forhold til målgrupper og særlige indsatser, hvor det vurderes, at der er behov for en øget national koordination på tværs af kommuner og regioner. Ift. Rammeaftalen 2021-2022 er der udmeldt 3 centrale udmeldinger:

  • Udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug
  • Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling
  • Borgere med svære spiseforstyrrelser

   

  Nyt i Styringsaftalen 2021 – 2022
   

  Styringsaftalen sætter rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. I Styringsaftalen fastholdes en række principper fra den tidligere rammeaftale. Der er i Styringsaftalen foretaget revideringer i forhold til principperne for lukning af tilbud. Desuden er der foretaget en justering i forhold til de tilbud, der er omfattet af Styringsaftalen. Det vil i Rammeaftalen 2021-2022 alene være tilbud, der sælger 10 pct. eller flere af pladserne til andre kommuner, der er omfattet af Styringsaftalen. Flere af takst- og beregningsprincipperne gælder dog også for tilbud, som ikke er med i Styringsaftalen, såfremt der sælges pladser til andre kommuner.

  Indstilling

  Social & sundhed indstiller,

   

  at Rammeaftalen 2021-2022 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 30-09-2020

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/21158, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget skal i denne sag godkende tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med depression.

   

  Forløbsprogrammet er en af indsatserne i Sundhedsaftalen 2015-2018, som stadig implementeres. Sundhedsstrategisk Forum (SSF) og Det Administrative Kontaktforum (DAK) har godkendt, at forløbsprogrammet sendes til politisk godkendelse i de enkelte kommuner.

   

  Forløbsprogrammet har til formål at styrke den samlede indsats for borgere i målgruppen og bidrage til borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet. Forløbsprogrammet beskriver de forskellige aktørers opgaver i forhold til forebyggelse, tidlig opsporing og det tværsektionelle forløb, der følger efter udredning af borgere med depression.

   

  Vedlagt sagen er det fulde forløbsprogram, kommunikationspakke, implementeringsplan, beskrivelse af koordinerende kontaktperson, og notat om udgifter.  

   

  Forløbsprogrammet nævner en række tiltag i indsatsen, hvor to specifikt fremhæves herunder:

   

  1) Koordinerende kontaktperson

  Den koordinerende kontaktperson skal tilbydes til de borgere, der er diagnosticeret med en depression og som samtidig har komplekse behov, herunder indsatser inden for arbejdsmarkedsområdet og øvrige kommunale områder. Konkret betyder dette, at kontaktpersonen som minimum sikrer, at der afholdes et fælles møde med relevante aktører, hvor der lægges en fælles plan for den videre indsats for den pågældende borger.

   

  Funktionen kan deles ud på flere medarbejdere, hvilket vurderes hensigtsmæssigt for at understøtte borgerens forløb bedst muligt. For borgere tilknyttet den regionale psykiatriindsats lægger funktionen i regionalt regi. For borgere uden tilknytning til den regionale psykiatri vurderes det mest hensigtsmæssigt, at funktionen ligger i Aabenraa Kommune. Funktionen udfyldes af en fuldtidsstilling, der deles mellem kommunens sundhedsområde og Jobcenteret. Jobcenteret vil være indgang for de borgere med depression, der modtager ydelser efter Aktiv-loven, mens kommunens sundhedsområde vil være indgang for øvrige borgere.

   

  Den regionale arbejdsgruppe bag forløbsprogrammet, vurderer at den koordinerende kontaktperson vil bidrage til mere systematiske og effektive borgerforløb, og derfor ikke nødvendigvis vil bidrage med øgede kommunale udgifter. Social & Sundhed samt Jobcenter og Borgerservice vurderer dog, at de økonomiske gevinster ved den koordinerende kontaktperson ikke kan opnås de første år, hvorfor der må påregnes udgifter til ansættelsen. En fuldtidsstilling til funktionen svarer til en udgift på ca. 0.500 mio. kr. årligt.

   

  2) Kommunalt rehabiliteringstilbud til borgere med let til moderat depression

  Der skal tilbydes et kommunalt rehabiliteringstilbud til borgere med let til moderat depression, der ikke behandles i psykiatrien. Ansvaret for den konkrete udformning af indsatsen ligger ved kommunen, men arbejdsgruppen har beskrevet et muligt forløb, der indeholder en afklarende samtale, patientskole, holdtræning, samt en afsluttende samtale.

   

  I Region Syddanmark estimeres der, at antallet af nye tilfælde af let til moderat depression per år ligger på 2.350-2.850. Dette svarer i snit til 130 nye tilfælde årligt i Aabenraa Kommune. I forløbet udarbejdet af arbejdsgruppen er der en beregnet pris på 3.250 kr. per forløb, svarende til en årlig udgift for Aabenraa Kommune på 0,423 mio. kr., såfremt alle borgere takker ja til tilbuddet.

   

  Det bemærkes at kommunen allerede på nuværende tidspunkt har en række tilbud i henholdsvis Jobcenter-, Sundhedscenter-, og Socialpsykiatriregi, der tilbydes borgere med depression. Disse tilbud kan med fordel tænkes ind i forløbsprogrammet. Såfremt der er overlap eller mulighed for kombination af tilbud, kan dette nedbringe kommunens samlede udgifter i forbindelse med forløbsprogrammet. Tilbuddene fremgår af vedlagte bilag.

   

  Samlet set vurderes en fuld implementering af forløbsprogrammet at kunne medføre øgede kommunale udgifter på op til 0,923 mio. kr. årligt. Da en del af de borgere, der er målgruppe for forløbsprogrammet i forvejen har et kommunalt forløb, vil den fulde meromkostning ikke udgøre ovenstående beløb. Det vil dog først være muligt at estimere den kommunale meromkostning i forbindelse med udarbejdelse af en konkret implementeringsplan. Meromkostningen ligger uden for de økonomiske rammer i de to forvaltninger, hvorfor udgiften skal indgå i prioriteringen i forbindelse med Budget 2022. Af samme årsag er det ikke muligt at implementere forløbsprogrammet fuldt ud før starten af 2022. Målsætningen fra SSF og DAK er, at implementeringsperioden skal løbe fra 3. kvartal 2020 til 3. kvartal 2021, såfremt forløbsprogrammet godkendes i regionens kommuner.

   

  Forvaltningerne foreslår endvidere, at indsatsen evalueres to år efter påbegyndelse, for at se på om de økonomiske gevinster ved f.eks. den koordinerende kontaktperson opvejer udgifterne forbundet hermed. Det vil ligeledes være hensigtsmæssigt at evaluere på overlap mellem eksisterende indsatser og det kommunale rehabiliteringstilbud, for at se om der er skabt synergier til gavn for den enkelte borgers forløb og kommunens omkostninger i forbindelse med indsatsen.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed og Jobcenter og Borgerservice indstiller,

   

  at Tværsektoriel forløbsprogram for mennesker med depression godkendes,

   

  at der udarbejdes en implementeringsplan, der nærmere skal fastlægge de kommunale udgifter ved fuld eller delvis implementering af forløbsprogrammet, og at de estimerede merudgifter hertil indgår i prioriteringen i forbindelse med Budget 2022.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 30-09-2020

  1. at godkendt, idet udvalget bifalder, at der skal ske en sammenhængende indsats for den depressionsramte og angstramte borger.
  2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/27513, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om kommunen skal ansøge puljen til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen.

   

  Sundhedsstyrelsens har offentliggjort en pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen på 245 mio. kr. med ansøgningsfrist den 19. oktober 2020. Puljen tildeles i én ansøgningsrunde og udmøntes ultimo november 2020. Der forventes at blive tildelt midler til minimum 10 projekter. Ansøgte beløb til projekter skal være på minimum 5 mio. kr.

   

  Formålet med ansøgningspuljen er at udvikle og afprøve nye innovative veje til at styrke omsorg og nærvær for borgere i ældreplejen. Som en integreret del af projekterne skal der, ses på veje til at reducere unødvendige dokumentationskrav og dermed frigøre mere tid til den enkelte ældre. Projekterne skal tage afsæt i ét eller flere af de syv temaer i kommunernes værdighedspolitikker.

   

  Med innovative veje lægges der vægt på, at der i projekterne anvendes metoder og tilgange, der fokuserer på at løse udfordringer på andre og nye måder ved at inddrage borgere, pårørende og medarbejdergrupper, så der skabes positiv forandring i praksis.

   

  Det forventes, at der i ansøgningen søges om midler til den fulde periode fra 1. december 2020 til 31. december 2021 med fokus på hurtig opstart af projekterne. Det ser ikke ud til, at projektperioden vil kunne blive forlænget.

   

  ”Mit valg – Nye muligheder”

  Social & Sundhed foreslå, at forvaltningen udarbejder en projektansøgning med overskrift ”Mit valg – Nye Muligheder”. Et projekt der skal give ældre borgere en højere grad af medbestemmelse, når forskellige sociale og sundhedsmæssige ydelser, services og tilbud designes og planlægges. Et forløb med et ligeværdigt samarbejde, hvor borgeren selv tilrettelægger sit forløb med rådgivning af fagpersonale.

   

  Med projektet ”Mit valg – Nye muligheder” ønsker Social & Sundhed at radikalt ændre ældreplejen i eget hjem, og gentænke måden at gøre tingene på. Kerneopgaven i ældreplejen er allerede under forandringen, hvor bl.a. de socialt komplekse opgaver fylder mere og mere. Standardiserede ydelser, uden et valg for borgeren, tager ikke tilstrækkeligt højde for den tiltagende diversitet blandt den kommende ældrebefolkning og potentialet i borgerens netværk.

   

  Kan vi forestille os følgende i fremtiden:

  • Borgere bestemmer selv, hvad de har brug for og hvornår. Og dermed får ansvar for egen pleje.
  • Ældreplejen er rammestyret, dvs. hver borger bliver visteret til et fast budget, baseret på deres funktionsniveau, som de disponerer over i samarbejde med fagpersonalet.
  • Borgerens positive adfærd giver borgeren mere af noget andet, end det de kan få i dag. F.eks. hvis borgeren vælger at blive oplært i medicindispensering, bruger klinik, får hjælp af sit netværk, anvender hjælpemidler. Når de vælger ”det sunde valg” eller en billigere indsats, så vil de f.eks. kunne får ekstra klippekort, rengøring, ekstra træning, rygestop kursus, tryghedsbesøg, ”nærværs”-besøg. osv.
  • Hjælpen fra borgerens netværk belønnes således, at borgeren kan får mere ”af det andet”.
  • At vi kan reducere antallet af ”dårlige leveår” ved, at borgeren tager det ”sunde valg” tidligere, end de ellers vil have gjort

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at puljen til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen ansøges med projektet ”Mit valg – Nye muligheder”.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 30-09-2020

  Godkendt, idet udvalget ønsker jævnlig orientering, hvis projektet modtager støtte fra puljen og dermed igangsættes.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/30513, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte prioritering af midler tilført budget 2021 som demografimidler, begrundet af det stigende antal ældre. I forbindelse med budget 2021 har Byrådet besluttet, at Social- og Sundhedsudvalget skal prioritere 5,2 mil.kr. til vedvarende fokus på værdighed i ældreomsorgen.

   

  Udvalget skal drøfte, hvilket fokus der skal være for anvendelsen af midlerne, således at det i forbindelse med udvalgsmødet i november 2020 kan besluttes, hvor midlerne skal anvendes.

  Desuden skal udvalget beslutte, hvordan Seniorrådet skal inddrages i prioriteringen.

   

  Forvaltningen har udarbejdet nedenstående liste med emner. Listen er ikke fyldestgørende, men skal ses som en inspiration:

   

  • Mere tid til rengøring
  • Mere tid til personlig pleje på plejehjem
  • Mere tid til pleje i hjemmeplejen
  • Mere fleksibel tid til den enkelte borger, efter klippekort princippet
  • Udvidelse af åbne tilbud eks. Dagcenter på plejehjem
  • Flere daghjems pladser
  • Øget serviceniveau på bevilling af nødkald/tryghedskald
  • Flere træningstilbud
  • Bliv en del af fællesskabet mens du venter (satellitklinikker)

   

  På grundlag af udvalgets prioriteringer vil forvaltningen udarbejde forslag til udmøntning, så den endelige politiske prioritering kan besluttes på mødet i november.

   

  Der er vedlagt et notat, der kan give en pejling af de økonomiske konsekvenser ved anvendelse af 5,2 mio. kr. På samme måde vil forvaltningen udarbejde beregninger inden for de emner, som udvalget prioriterer.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at emner til udvidelse af serviceniveau prioriteres,

  at oversigt over prioriterede emner med handleforslag høres i Seniorrådet forud for endelig godkendelse af udvalgsmødet den 4. november 2020.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 30-09-2020

  1. at udvalget prioriterede følgende emner til nærmere kvalificering:
  • Klippekortprincippet (eventuelt hovedrengøring) til flere borgere (eventuelt fordelt på funktionsgruppe) i eget hjem, som modtager pleje og/eller rengøring
  • Fællesspisning for hjemmeboende borgere + eventuelt transport dertil
  • Mere tid til pleje til alle (eller hver funktionsgruppe) hjemmeboende, som modtager pleje
    
  1. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8963, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

   

  Udvalget skal i denne sag drøfte, om der skal udarbejdes en ny Handicappolitik i 2021.

   

  Den nuværende Handicappolitik dækker som udgangspunkt voksne over 18 år, men ikke målgruppen under 18 år, idet denne er dækket af deres egen politik ’Sund Opvækst’.

   

  Handicaprådet drøftede på deres den 19. august 2020 et forslag fra brugerrepræsentanterne om, at den nuværende politik på området, ”Det gode og aktive hverdagsliv – Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap” blev fornyet i 2021. Den gældende politik blev udarbejdet og godkendt af byrådet tilbage i 2013 og er vedhæftet som bilag.

   

  Det blev på mødet den 19. august 2020 besluttet, at sagen tages op i det stående udvalg, bl.a. for at få fastlagt målgruppen aldersmæssigt.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at sagen drøftes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 30-09-2020

  Drøftet, idet udvalget er enige med Handicaprådet i, at politikken med fordel kan få et servicetjek.

  Udvalget vil anmode Handicaprådet om at indlede dette servicetjek i dialog med brugerorganisationer.

  Udvalget vil i forlængelse heraf bede Børne- og Uddannelsesudvalget om at tilkendegive, om der her er opbakning til at lave en sammenhængende handicappolitik.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/30062, Sagsinitialer: TFRA

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om indsatsen målrettet pårørende til yngre demente.

   

  Udvalget besluttede den 3. april 2019, at afsætte 0,413 kr. årligt til aflastning af pårørende til yngre demente.

   

  Udvalget godkendte den 3. april 2019, etableringen af et fleksibelt aktivitetstilbud, hvor de yngre demensramte og deres pårørende selv er med til at præge aktiviteterne. Herunder at forankre en aktivitetskoordinator under Kirsebærhavens ledelse.

   

  Orientering

  Aktivitetskoordinatoren blev ansat juni 2019. I perioden juni-august 2019 har aktivitetskoordinatoren, i samarbejde med demenskoordinatorerne, været i gang med opsporing af borgere samt indledende samtaler med borger med demens og deres pårørende.

   

  Fra september 2019 – marts 2020 er der afholdt følgende 1-1 aktiviteter for målgruppen:

  • Hjemmebesøg med fokus på motivering af borgeren til at deltage i aktiviteter ud af hjemmet (relationsdannelse),
  • Hjemmebesøg hos borger med social angst med fokus på det der er meningsfuldt for borgeren fx kognitiv træning, gåture, støtte til madlavning samt hjælp til at komme ud af døren, (formålet med disse besøg er også at aflaste den pårørende),
  • Tilbud om anonym rådgivning indenfor forebyggelse og aktiviteter.

  Fra september 2019 – marts 2020 er der afholdt følgende fælles aktiviteter for målgruppen:

  • Demensvenlig svømning m/ pårørende (Arena Aabenraa 1 x ugentligt),
  • Nytårsbrunch (Aktivitetshuset Padborg),
  • Busture x 4 i 2019 ,  
  • 3 årstidsfester m/pårørende (2 i Kirsebærhaven, 1 i Tinglev), 
  • Hygge på Michelsensgård m/ pårørende (2 x årligt),
  • Foredrag om livet som pårørende,   
  • Bowling (1xmånedligt i Aabenraa),
  • Cafe for yngre borgere med demens (1 x ugentligt),
  • Udarbejdelse af brochure med demensvenlige tilbud i kommunen (bilagt).

  Fra marts til juni 2020 har aktiviteterne været lukket pga. Coronakrisen, men aktivitetskoordinatoren har været i løbende kontakt med både de yngre borgere med demens samt de pårørende.

   

  Fremadrettet aktiviteter:

  • Opstart af demensvenlig svømning m/pårørende i Tinglev i samarbejde med Tinglev Forum og den tyske efterskole,
  • Opstart af pårørendegruppe (pårørende til yngre demente) i samarbejde med demenskoordinatorerne,
  • Nye foredrag planlægges,
  • Samarbejde med frivillige foreninger i kommunen vedr. tilbud til yngre demente.

  Målgruppen:

  Målgruppen er yngre demente i eget hjem. Der er taget kontakt til 16 borgere med demens under 65 år og deres pårørende.

   

  Aktivitetskoordinatoren har fokus på borgerens behov og ud fra dette vælge meningsfulde aktiviteter. En målrettet indsats bestå typisk af et eller flere elementer, f.eks.:

  -         Aktiviteter med fokus på at give tid og frirum til pårørende.

  -         Aktiviteter, der giver pårørende tid sammen med deres nærtstående med demens, så de kan få gode oplevelser sammen.

  -         Aktiviteter med fokus på at give de yngre demente et fælleskab med andre yngre demente.

   

  Økonomi og afledt drift

  De afsatte midler på 0,413 mio. kr. er anvendt til lønomkostninger, aktiviteter og administration.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-08-2020

  Udsat.

   

  Afbud: Michael Christensen.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 30-09-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/30554, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om anvendelse af og venteliste til daghjem.

   

  Kommunen har 2 daghjem. Et daghjem er til aflastning af borger og dennes pårørende i forbindelse med borgerens demens.

   

  Borgeren kan bevilliges en plads fra ½ dag om ugen til 5 hele dage.

   

  Omkostninger til drift af et daghjem udgør ca. 1,2 mio. kr. Dertil kommer kørsel på ca. 0,600 mio. kr. med den nuværende kørselsordning.

   

  Ventelisten til daghjem har i 2020 været:

   

  Daghjem /år

  Jan

  Feb

  Mar

  Apr

  Maj

  Jun

  Jul

  Aug

  Sept

  Rise

  13

  12

  13

  13

  27

  30

  23

  19

   

  Rønshave

  4

  2

  0

  0

  2

  6

  3

  2

   

   

   

  I 2019 var der i gennemsnit 12 borgere på venteliste hver måned.

   

  En del af de borgere, der står på ventelisten, har allerede dage på daghjem, eller også er de lige ved at starte op. Ventelisten er således ikke nødvendigvis et udtryk for, at borgeren ikke får et tilbud, men at nogle borgere har behov for flere dage i daghjem.

   

  Det er Daghjemmene, der tilrettelægger den mest optimale belægning i samarbejde med borgerne.

   

  Daghjem ses som en god understøttelse af, at borgerne kan være længst mulig i eget hjem. Der kan ses en vis sammenhæng imellem brug af klippekort til demente og efterspørgslen på daghjem, men som hovedregel gives aflastningstilbuddet, så aflastning sker sammen med andre og ikke individuelt i hjemmet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 30-09-2020

  Taget til efterretning, idet udvalget blev orienteret om, at alle 19 +2 på ventelisten i forvejen har et daghjemstilbud.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/19945, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om et projekt vedrørende tværfaglig screening til rehabilitering.

   

  Kommunen har gennem flere år opnået gode erfaringer med rehabilitering af borgere. Det er dog opfattelsen, at indsatsen i rehabiliteringen kan styrkes ved at øge den tværfaglige tilgang til borgeren tidligere i forløbet.

   

  På baggrund af erfaringer fra bl.a. sygedagpengeteamet og ressourceforløbsteamet på arbejdsmarkedsområdet er igangsat et projekt, der skal afprøve en tværfaglig og mere systematisk screening af borgere til rehabiliteringsforløb. Formålet med projektet er flere og bedre rehabiliteringsforløb, der skal resultere i højere funktionsniveau eller bedre mestringsevne hos borgerne, så de i højere grad kan klare sig selv. Ligeledes skal projektet understøtte mål for budget 2021 om mere fokus på rehabilitering og forudsætning om begrænset vækst på handicap- og psykiatriområdet gennem øget forebyggelse.

   

  Målgruppen vil være nye ansøgninger inden for områderne:

   

  • Personlig pleje og/eller praktisk hjælp jvf. servicelovens §83a og §83
  • Socialpædagogisk støtte jvf. servicelovens §82 og §85, hvor der tænkes mulig rehabilitering

   

  Der er p.t. gennemført et screeningsmøder omfattende 7 borgere, hvoraf 3 borgere nu deltager i et tværfagligt rehabiliteringsforløb.

   

  Projektet er finansieret af værdighedsmidler i 2020 prioriteret til den rehabiliterende indsats; mere tid til rehabilitering, der er lagt ind i timeprisen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 30-09-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: NLAN

  Sagsfremstilling

  Udvalget bedes tage stilling til mødeplan for 2021. Det styrende for fagudvalgenes møder er Økonomiudvalgets kalender.

   

  Endvidere planlægges der en heldags studietur i juni måned.

   

  Forslag til mødeplan for 2021:

   

  • onsdag den 13. januar
  • onsdag den 3. februar
  • onsdag den 3. marts
  • onsdag den 7. april
  • onsdag den 21. april (temamøde)
  • onsdag den 5. maj
  • onsdag den 9. juni
  • onsdag den 11. august
  • onsdag den 1. september
  • onsdag den 8. september (temamøde)
  • onsdag den 6. oktober
  • onsdag den 3. november
  • onsdag den 1. december

   

  Alle møder starter kl 15:30

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til mødeplan for udvalgsmøder 2021 godkendes.

  at forslag til mødeplan for temamøder 2021 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 30-09-2020

  1. at godkendt med forbehold for den 5. maj og 1. december, som forvaltningen genovervejer.
  2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  -         Rejsegilde på Grønningen

  -         Aktivering af beredskab til håndtering af COVID-19 i Aabenraa Kommune

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 30-09-2020

  Taget til efterretning.