Beslutningsprotokol

onsdag den 11. november 2020 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Sørensen, Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft, Dorrit Knudsen, Michael Christensen, Ida Smed
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-11-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35611, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2020 er årets anden bevillingskontrol og den behandles i fire sager. Denne sag indeholder omplaceringer indenfor eget udvalg/bevillingsområde (netto 0), hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage.

   

  Der er foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2020 for udvalgsområdet i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

   

  Den overordnede konklusion på bevillingskontrollen på Social- og Sundhedsudvalgets område er, at budget 2020 forventes overholdt.

   

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning opdeles bevillingskontrollen i 4 sager,

   

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg.

   

  Der er i sagens bilag en samlet oversigt over de fire bevillingskontrolsager (bilag i1) og bemærkninger til oversigten (bilag i2). Endvidere vedlægges noter til budgetomplaceringer indenfor og mellem politikområder i eget udvalg (bilag i3). Der er endvidere vedlagt en økonomisk oversigt over udvalgsområdets resultat pr. 30. september 2020.

   

  Endelig er der vedlagt en status på udvalgets igangværende afviklingsplaner (bilag i6).

  Planmæssige forhold

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at omplaceringer indenfor Social- og Sundhedsudvalgets egen bevillingsramme (netto 0) i henhold til vedlagte bilag i1 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-11-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35611, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2020 er årets anden bevillingskontrol og den behandles i fire sager. Denne sag indeholder tillægsbevillingsansøgninger drift med påvirkning af kassebeholdningen.

   

  Tillægsbevillingsansøgningen er et mindreforbrug vedr. Social- og Sundhedsudvalgets serviceudgifter, som tilføres kassebeholdningen til finansiering af en tillægsbevilling vedr. udvidelse af plejeboliger på Enggården.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at kassebeholdningen i 2020 tilføres 0,380 mio. kr.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-11-2020

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35611, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2020 er årets anden bevillingskontrol og den behandles i 4 sager. Denne sag indeholder tillægsbevillingsansøgninger drift finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0).

   

  Tillægsbevillingsansøgningen er et merforbrug på netto 0,3 mio. kr.  vedr. § 100 merudgiftsydelse på udvalgets overførselsområde, som søges finansieret af et tilsvarende mindreforbrug vedr. udvalgets serviceudgifter.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at ansøgningen om en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. vedr. §100 merudgifter finansieret af et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. Social- og Sundhedsudvalgets service udgifter (netto 0) godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-11-2020

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35611, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2020 er årets anden bevillingskontrol og den behandles i fire sager. Denne sag indeholder en statusbeskrivelse for alle anlægsprojekter i Social- og Sundhedsudvalgets regi.

   

  Der søges en kassefinansieret tillægsbevilling på 0,380 mio. kr. vedr. projektet Enggården plejeboligpladser. Tillægsbevillingen er finansieret af et tilsvarende mindreforbrug på udvalgets serviceudgifter.

   

  Som bilag er vedhæftet noter med statusbeskrivelser på alle anlægsprojekter.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at der gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 0,380 mio. kr. til projektet Enggården plejeboligpladser,

  at statusbeskrivelsen for Social- og Sundhedsudvalgets anlægsprojekter tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-11-2020

  1. at anbefales godkendt.
  2. at taget til efterretning.
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14697, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Med denne sag fremsendes Social- og Sundhedsudvalgets specielle bemærkninger til budget 2021-2024 til udvalgets orientering.

   

  Social- og Sundhedsudvalget fik den 2. september 2020 forelagt de specielle bemærkninger til orientering.

   

  I forhold til orienteringen den 2. september 2020 er indarbejdet de ændringer, som indgik i budgetforliget og dermed det godkendte budget 2021-2024 for Aabenraa Kommune.

   

  For Social- og Sundhedsudvalget vedrører det følgende ændringer,

   

  Reduktioner jf. 1% handlekatalog

  5,200 mio. kr.  Tilpasning af hjemmehjælpsbudget m.v.

  0,050 mio. kr. Borgere afhenter/afleverer hjælpemidler

  1,000 mio. kr. Harmonisering funktionsbehov

  0,526 mio. kr. Hjemmehjælp, ændring af praksis vedr. kompressionsstrømper

  0,186 mio. kr. Mad & Måltider, øgede indtægter

  0,500 mio. kr. Optimering af arbejdsgange i kvalitetsarbejdet

  0,100 mio. kr. Handicap, IT nyanskaffelse af pc’ere.

   

  Hertil kommer, at den demografiske udvikling på ældreområdet har medført at området fik tilført flere midler. Der er tale om 3,0 mio. kr. ud over de midler på ældreområdet, som Social- og Sundhedsudvalget havde prioriteret. Heraf blev der prioriteret 1,0 mio. kr. til sygeplejen og 2,0 mio. kr. til intelligente bleer samt tilbageført 5,2 mio. kr. til øget serviceniveau på ældreområdet.

   

  Som bilag er Social- og Sundhedsudvalgets specielle bemærkninger til budget 2021-2024 vedlagt.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at de specielle bemærkninger tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-11-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  Økonomiafdelingen har fremsendt regnskaber og revisionsprotokollater med revisionspåtegninger vedr. nedenstående legater:

   

  • Jacob Rossen Jacobsen og Christine Jacobsens Legat.

  -         Legatregnskabet viser et mindreforbrug på 146,22 kr.

   

  I revisionsprotokollatet påpeger revisionen, at fondens værdipapirer, jfr. anvendt

  regnskabspraksis, står til nominel værdi i regnskabet. Revisionen anbefaler, at der ændres i regnskabspraksis, og at værdipapirerne fremover nedskrives til kursværdien. Dette vil pr. 31.12.2019 medføre en positiv regulering på 1.965,- kr. i resultatopgørelsen.

   

  • Henriette Marie Hansens Mindelegat.

  -         Legatregnskabet viser et merforbrug på 61.676,43 kr.

   

  Sidste værdipapirer er solgt i september 2020, og der skal derfor ikke ske ændring af den fremtidige regnskabspraksis.

   

  Formandskabet godkendte på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 28. maj 2019, at fondskapitalen nedbringes over en 5 årig periode, således at der årligt uddeles legatportioner på max. 7.000 kr. pr. ansøger.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at revisionsprotokollater godkendes iflg. underskriftsblad,

  at legatregnskaber godkendes endeligt iflg. underskriftsblad,

  at udvalget godkender ændring af regnskabspraksis vedr. Jakob Rossen Jacobsen og Christine Jacobsens legat, så værdipapirerne fremover nedskrives til gældende kursværdi.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-11-2020

  1. at godkendt.
  2. at godkendt.
  3. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  Økonomiafdelingen har fremsendt regnskab og revisionsprotokollat med revisionspåtegninger vedr. nedenstående fond:

   

  • Den Velgørende Fond.

  -         Regnskabet udviser et underskud på 34.488,- kr.

   

  I revisionsprotokollatet påpeger revisionen, at fondens værdipapirer, jfr. anvendt regnskabspraksis, står til nominel værdi i regnskabet. Revisionen anbefaler, at der ændres regnskabspraksis, og at værdipapirerne fremover nedskrives til kursværdien. Dette vil pr. 31.12.2019 medføre en negativ regulering på 123.680 kr. i resultatopgørelsen.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at revisionsprotokollatet godkendes iflg. underskriftsblad,

  at regnskabet tages til efterretning og godkendes endeligt iflg. underskriftsblad,

  at udvalget godkender ændring af regnskabspraksis, så værdipapirerne fremover nedskrives til gældende kursværdi.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-11-2020

  1. at godkendt.
  2. at godkendt.
  3. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/34932, Sagsinitialer: JKAE

  Sagsfremstilling

  Der skal i denne sag tages stilling til indfrielse af restgæld i det nuværende Grønningen i forbindelse med flytning til Ny Grønningen og overdrage bygningerne til Økonomiudvalget.

   

  Forvaltningen har i samarbejde med Kuben Management fået udarbejdet et notat om forskellige scenarier og en oversigt over de økonomiske konsekvenser.

   

  I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018 - 2021 af blev der afsat 9,0 mio. kr. til indfrielse af restgæld på lån vedr. Gl. Grønningen, restgælden vil den 31. december 2021 udgøre:

   

  Låne nr. 19725 Kommunekredit, kurs 143,25

  7.298.259,46

  Låne nr. 9721323 Kommunekredit, kurs 147,5

  3.243.370,13

  I alt

  10.541.629,59

   

   

  Ud over de afsatte midler til indfrielse af lån forventes der at stå 2,0 mio. kr. på vedligeholdelseskontoen. Disse midler foreslås anvendt til finansiering af indfrielse af restgælden på lånet.

   

  Der er forventning om, at der skal anvendes 0,300 mio. kr. af hensættelsen på 2,0 mio. kr. til flytteomkostninger af de nuværende beboere, ligesom der også må forventes udgifter til midlertidig brandsikring af plejehjemmet.

   

   Et endelig regnskab aflægges til Økonomiudvalget ved aflevering af bygningerne.

   

  Der frigives ikke et driftsbudget ved fraflytning af Gl. Grønningen, da dette budget overgår til Ny Grønnigen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at de 2 lån indfries inden for det afsatte anlægsbudget samt de midler, der står på hensættelseskontoen på afleveringstidspunktet,

   

  at det afsatte rådighedsbeløb til indfrielse af lån på 5,4 mio. kr. i 2021 og 3,6 mio. kr. i 2021 frigives,

   

  at sagen jf. udviklingsplan for Tinglev i budget 2021-2024 overdrages til Økonomiudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-11-2020

  1. at godkendt.
  2. at anbefales godkendt.
  3. at anbefales godkendt, idet udvalget anbefaler at fremtidig placering af hjemmeplejelokaler indgår i overvejelserne om den fremtidige anvendelse af lokaler i Tinglev.
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/30513, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag prioritere midler tilført budget 2021 som demografimidler begrundet i flere ældre. I forbindelse med budget 2021 har Byrådet besluttet, at Social- og Sundhedsudvalget skal prioritere 5,2 mio. kr. til vedvarende fokus i ældreomsorgen.

   

  Udvalget drøftede den 30. september 2020 prioriteringen af 5,2 mio. kr. til øget værdighed til ældre. I den forbindelse prioriterede udvalget følgende emner til nærmere kvalificering:

   

  • Klippekortprincippet (eventuelt hovedrengøring) til flere borgere (eventuelt fordelt på funktionsgruppe) i eget hjem, som modtager pleje og/eller rengøring

   

  • Fællesspisning for hjemmeboende borgere + eventuelt transport dertil

   

  • Mere tid til pleje til alle (eller hver funktionsgruppe) hjemmeboende, som modtager pleje

   

  Forvaltningen har med udgangspunkt i emnerne udarbejdet forslag, der har været hørt i Seniorrådet, således at det i forbindelse med mødet for udvalget i den 4.november 2020 kan besluttes, hvor midlerne skal anvendes.

  Høring/udtalelse

  Der foreligger høringssvar for Seniorrådet til udmøntning af midlerne.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at der tages stilling til udmøntning af midler til øget værdighed til ældre.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-11-2020

  Udvalget besluttede følgende:
  Note 2 med et udgiftsniveau på 2,6 mio. kr.

  Note 4c med et udgiftsniveau på 1,6 mio. kr.

  Derudover reserveres 1,0 mio. kr. til visiterede, prioriterede massive indsatser for ensomme, herunder fællesspisningsaktiviteter.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/64163, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende kvalitetsstandarden for 2021 vedrørende forebyggende hjemmebesøg.

   

  Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau, der bliver tilbudt i Aabenraa Kommune. Kvalitetsstandarden skal godkendes politisk én gang årligt.

   

  Der vurderes på nuværende tidspunkt ikke behov for ændringer i serviceniveauet, og fastholdelse vurderes formålstjenstlig, således at der kan samles yderligere data og viden om den nuværende tilgang, da udvikling og optimering af området også i fremtiden vil være et vigtigt element i kommunens forebyggende indsats på seniorområdet.

   

  COVID-19 har betydet en nødvendig tilpasning af aktiviteten, herunder at omfanget af fysiske hjemmebesøg har været begrænset grundet nationale restriktioner og anbefalinger. I tiden umiddelbart efter genoptagelsen af aktivitet forventes det også, at antallet af afviste tilbud har været påvirket af en øget utryghed omkring besøg i hjemmet.

   

  I forbindelse med nedlukningen og den senere gradvise genåbning af aktivitet, blev det anbefalet af Sundhedsstyrelsen, at fysiske besøg kunne erstattes med telefonisk eller som videokonsultation. Det er dog ikke muligt at anvende denne aktivitet i de sædvanlige aktivitetsdata, da Sundheds- og Ældreministeriet fastholder, at ”det ikke er tilstrækkeligt at gennemføre forebyggende hjemmebesøg via en telefonsamtale, hvorfor en telefonsamtale med et forebyggende sigte heller ikke kan registreres som et forebyggende hjemmebesøg.”

   

  Vedlagt sagen er kvalitetsstandard for 2021 samt aktivitetstal for gennemførte og afviste tilbud om forebyggende hjemmebesøg pr. måned i 2019 og 2020.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at kvalitetsstandard 2021 vedrørende forebyggende hjemmebesøg godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-11-2020

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/34734, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag træffe beslutning om ansøgning til Sundhedsstyrelsen om støtte til rygestopindsats målrettet udsatte borgere.

   

  I forbindelse med pulje under Sundhedsstyrelsen til styrkelse af rygestopindsatsen overfor udsatte borgere, har Sundhedscenteret i samarbejde med Socialpsykiatrien og en række andre kommunale og eksterne samarbejdspartnere udarbejdet projektansøgningen ”Udvidet fleksibel rygestopforløb til borgere med psykiske udfordringer i Aabenraa Kommune”. Ansøgningen er sendt afsted under forudsætning af politisk godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Baggrunden for ansøgningen er, at Aabenraa Kommune har 19,2 % borgere, der ryger dagligt, samtidig med at 14 % af kommunens borgere vurderer, at de har et dårligt mentalt helbred, hvilket er højere end regions- og landsgennemsnittet.

   

  Derfor er formålet med ansøgningen og projektet at udvikle og tilbyde udvidede fleksible rygestopforløb til borgere med psykiske udfordringer med henblik på, at borgerne opnår røgfrihed. Dette vil forebygge negative helbredskonsekvenser, fremme sundheden og mindske den sociale ulighed i sundhed.

   

  Hvis ansøgningen imødekommes, løber projektet frem til og med 2023, og projektet evalueres i løbet af 2024. Der ansøges i alt 0,872 mio. kr., hvortil der lægges 0,411 mio. kr. i egenfinansiering i form af rygestopkurser og vederlagsfri rygestopmedicin. Det samlede budget for projektet er således 1,283 mio. kr.

   

  Der forventes svar på ansøgningen inden udgangen af 2020. Ansøgningen til projektet er vedlagt sagen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at projektansøgningen godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-11-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/26436, Sagsinitialer: mjh

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag beslutte, hvilken eller hvilke grunde der skal arbejdes videre med i relation til etableringen af udsatteboliger i Aabenraa Kommune samt godkende nedsættelsen af en arbejdsgruppe med deltagelse af Blå Kors.

   

  Det fremgår af Udsattestrategien og Boligstrategien, at kommunen har en ambition om at sikre de rette tilbud og boliger til udsatte i Aabenraa Kommune. Der findes ikke i dag, i Aabenraa Kommune, et boligtilbud til målgruppen for udsatte med behov for en boligtype, der ikke er en del af den almindelig boligmasse. Formålet med boligerne er, at sikre en udsat gruppe af borgere har en passende bolig der kan danne rammen om deres liv med støtte i hverdagen.

   

  Målgruppen har behov for en bolig, der ligger i bymæssig sammenhæng samtidig med, at boligerne skal ligge for sig selv og ikke indgå i direkte naboskab med andre være det sig et villakvarter eller en opgang. Boligerne skal derudover være af en overskuelig størrelse på ca. 40-50 m2, være fritliggende med egen indgang og være en billig bolig, der er til at betale for målgruppen. Vurderingen af boligbehovet er, at der bør etableres seks til otte udsatteboliger.

   

  På temamødet i Social- og sundhedsudvalget d. 21. oktober 2020 blev udvalget præsenteret for fem mulige grunde i Aabenraa Kommune, der vurderes at kunne huse udsatteboliger. De fem grunde er:

   

  1. Rugkobbel 270-274, Aabenraa
  2. Skovgårdsvej 151, Aabenraa
  3. Lunderup Markvej 12, Rødekro
  4. Fladhøjvej 9, Rødekro
  5. Kravlundvej/Flensborglandevej (ved Ringridderpladsen), Tinglev

   

  De fem grunde er vurderet ud fra en række kriterier herunder målgruppens behov, konsekvenser for naboer, samarbejdsmuligheder, planforhold mfl. Vurderingen af de enkelte grunde fremgår af bilaget.

   

  Med udgangspunkt i en eller flere grunde er det forvaltningens anbefaling, at Social & Sundhed indgår i et samarbejde med Blå Kors med henblik på at etablere en arbejdsgruppe for etablering af udsatteboliger i Aabenraa Kommune. Arbejdsgruppen vil få til opgave at beskrive et fælles beslutningsoplæg for etableringen af udsatteboligerne. Beslutningsoplægget skal som minimum tage stilling til ejerskabsforhold, økonomi, drift, faglig indsats, målgruppe og boligforhold.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at der tages stilling til, hvilken eller hvilke grunde, der skal indgå i det videre arbejde med etableringen af udsatteboliger i Aabenraa Kommune,

   

  at der nedsættes en fælles arbejdsgruppe med deltagelse fra Blå Kors, med henblik på et fælles beslutningsoplæg for etablering og drift af udsatteboliger.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-11-2020

  1. at der arbejdes videre med en placering på Rugkobbel.
  2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/6225, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag træffe beslutning om gennemførelse af Byrådets beslutning om anvendelse af intelligente bleer på plejehjem og i hjemmeplejen.

  Baggrunden er, at der med godkendelse af budget 2021 er truffet politisk beslutning om at udbrede anvendelse af intelligente bleer.

  Der har siden 2018 været optaget mål om afprøvning af intelligente bleer i Social- og Sundhedsudvalgets handleplan vedr. Digital sundhed og velfærdsteknologi.

  For 2020 indgår der følgende mål i handleplanen på centerområdet Plejehjem: Afprøvning af den intelligente ble fortsætter på Rønshave og Kirketoftens Plejehjem. På plejehjemmet Lergården fortsætter implementeringen som udviklingscenter. I Handleplanen for 2021 er målet, at den intelligente ble udrulles til øvrige plejehjem med følgende tidsplan for opstart: 1. maj 2021 Grønnegården, Grønningen og Bovrup 1. september 2021 Rise og Birkelund. 

  Hjemmeplejen har i handleplan for 2021 opstillet mål for afprøvning og evaluering af intelligente bleer hos borgere, der bor i eget hjem med følgende tidsplan: 1. juli har der været afholdt opstartsmøde og etableret projekt med styregruppe 1. september er der opstartet pilotafprøvning i et distrikt og 10. december er der indsamlet erfaringer og truffet beslutning om yderligere udrulning af anvendelse af intelligente bleer i Hjemmeplejen.

  Udvalget skal behandle den samlede handleplan for digital sundhed og velfærdsteknologi på mødet den 2. december 2020.  

  På baggrund af Byrådets beslutning om anvendelse af intelligente bleer har indkøb været drøftet med udbudsenheden. Social & Sundhed er blevet gjort opmærksom på, at indkøb af intelligente bleer ikke kan ske inden for rammerne af det eksisterende bleudbud. Det er derfor aftalt, at indkøb af intelligente bleer fremadrettet sker gennem et nyt udbud, der optages i kommunens udbudsplan for 2021 og forventes iværksat i 2. kvartal 2021. Der vil fortsat til udgang 2021 i afprøvningsprojekterne kunne købes intelligente bleer ind med den eksisterende aftale. 

  Social & Sundhed anbefaler, at ovennævnte implementeringsplan indarbejdes i handleplan for digital sundhed og velfærdsteknologi og godkendes endeligt med den samlede handleplan.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at ovennævnte implementeringsplan indarbejdes i og godkendes med handleplan for digital sundhed og velfærdsteknologi 2021,
   

  at udvalget i juni måned 2021 orienteres om status på indkøb ved udbud af intelligente bleer.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-11-2020

  1. at godkendt.
  2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35449, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag træffe beslutning om udmøntning af midler fra Budget 2021-2024 til sygeplejen i forbindelse med sektorovergange.

   

  I Budget 2021-2024 blev der årligt afsat 1,000 mio. kr. til Sygeplejen, der skal imødekomme den demografiske udvikling, samt sikre bedre forløb for den enkelte borger i forbindelse med sektorovergange, og herved give borgeren en større oplevelse af sammenhæng i den samlede indsats i sundhedsvæsenet.

   

  Social & Sundhed foreslår at midlerne udmøntes til at øge den afsatte tid til sygeplejefaglig udredning. Der er på nuværende tidspunkt afsat 1 time per udredning, hvilket foreslås øget til 2 timer. Udvidelsen vurderes at koste ca. 0,900 mio. kr. årligt.

   

  Den sygeplejefaglige udredning finder sted ved første kontakt med den kommunale sygepleje, når borger henvises fra f.eks. sygehus og praktiserende læge, eller hvis borger oplever væsentlig forringet eller faldene funktionsevne. Udredningen har til formål at systematisk kortlægge og analysere data om borgerens aktuelle og potentielle helbredstilstand, der efterfølgende vil danne grundlag for tildeling af sygeplejefaglige ydelser.

   

  Ved at afsætte yderligere tid til udredningen vil det være muligt at sætte fokus på borgernes eget netværk, for blandt andet at afdække om der er pårørende der har brug for at blive henvist til de tilbud, der kan hjælpe dem i deres svære rolle.

   

  Herudover foreslår forvaltningen, at den resterende andel af midlerne på 0,100 mio. kr. målrettes til at styrke den palliative indsats i Sygeplejen.

  Økonomi og afledt drift

  Sygeplejen leverer ca. 980 sygeplejefaglige udredninger årligt. Ved en samlet kommunal udgift på ca. 900 kr. per time, vil en forøgelse af den afsatte tid med en time svare til en årlig udgift på ca. 0,900 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at 0,900 mio. kr. årligt bruges til at øge tiden til sygeplejefaglig udredning fra 1 til 2 timer,

   

  at 0,100 mio. kr. årligt bruges til at styrke den palliative indsats i Sygeplejen.  

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-11-2020

  1. at godkendt.
  2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/30311, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget skal i denne sag godkende Syddanmarks svar på Socialstyrelsens centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser. Social & Sundhed og Børn & Kultur har ingen bemærkninger til udkastet til Syddanmarks svar.

   

  Baggrund

  Socialstyrelsen udsendte den 31. januar 2020 en central udmelding til landets kommunalbestyrelser og regionsråd vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser. Centrale udmeldinger er et redskab i den nationale koordinationsstruktur, der har til formål at sikre, at der eksisterer det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til borgere på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

   

  Proces

  Fælleskommunalt Socialsekretariat har på baggrund af de syddanske kommuners besvarelser af spørgeskemaer vedrørende målgruppen (et spørgeskema vedr. børn og unge og et vedr. voksne) udarbejdet vedlagte udkast til Rapport: Syddanmarks svar på central udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser, 2020.

   

  Rapporten er godkendt af KKR Syddanmark den 8. september 2020 og kommunerne og Region Syddanmark er bedt om at melde tilbage til Fælleskommunalt Socialsekretariat senest den 16. november 2020, om de også godkender den.

   

  Indhold

  Rapporten beskriver bl.a.:

   

  Målgruppestørrelse i Syddanmark:

  Børn og unge med svære spiseforstyrrelser:  2017: 22, 2018: 32, 2019: 27.

  Voksne med svære spiseforstyrrelser:   2017: 50, 2018: 51, 2019: 63.

   

  Højt specialiserede tilbud, som kommunerne i Syddanmark anvender:

  • Team for spiseforstyrrelse i Sønderborg
  • Center for Social Rehabilitering, Vejle
  • Pomonahuset, Børkop

   

  Derudover anvendes der også højt specialiserede tilbud i andre regioner.

   

  Forslag til den fremadrettede tilrettelæggelse af indsatsen:

  • Et endnu tættere samarbejde med psykiatrien evt. samarbejdsaftaler og netværksgrupper
  • Undersøge mulighed og behov for etablering af et tværkommunalt sagsbehandlernetværk i Region Syddanmark.

   

  Kommunerne i Syddanmark vurderer, at der er det fornødne antal pladser til målgruppen.

  Indstilling

  Social & Sundhed og Børn & Kultur indstiller,

   

  at Syddanmarks svar på den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-11-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/30311, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende Syddanmarks svar på Socialstyrelsens centrale udmelding om borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse på sikret afdeling. Forvaltningen har ingen bemærkninger til udkastet til Syddanmarks svar.

   

  Baggrund

  Socialstyrelsen udsendte den 26. november 2019 en central udmelding til landets kommunalbestyrelser og regionsråd vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse på sikret afdeling. Centrale udmeldinger er et redskab i den nationale koordinationsstruktur, der har til formål at sikre, at der eksisterer det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til borgere på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

   

  Proces

  Fælleskommunalt Socialsekretariat har på baggrund af de syddanske kommuners besvarelser af et spørgeskema vedrørende målgruppen udarbejdet vedlagte udkast til Rapport: Syddanmarks svar på central udmelding om borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse på sikret afdeling, 2020.

   

  Rapporten er godkendt af KKR Syddanmark den 8. september 2020 og kommunerne og Region Syddanmark er bedt om at melde tilbage til Fælleskommunalt Socialsekretariat senest den 16. november 2020, om de også godkender den.

   

  Indhold

  Rapporten beskriver bl.a.:

   

  Målgruppestørrelse:

  Borgere m. domstype 1 anbragt på sikret afd.:     2017: 5,  2018: 5,   2019: 6.

  Borgere m. domstype 2 på både åben og sikret afd.: 2017: 16, 2018: 16, 2019: 63

  Borgere m. domstype 2 overført til Kofoedsminde:    2017: 11, 2018: 10, 2019: 9.

   

  Højt specialiserede tilbud beliggende i Syddanmark, som kommunerne i Syddanmark i perioden har anvendt til borgere med domstype 2:

  • Udviklingscenter De 2 Gårde, Vejle
  • Specialcenter Syddanmark (Kompasrosen, Midgårdhus og Østruplund), Region Syddanmark.

  Derudover anvendes der også højt specialiserede tilbud i andre regioner.

   

  Forslag til den fremadrettede tilrettelæggelse af indsatsen:

  • Muligheder for udvidelse af tilbudsviften
  • Bedre tilgang til viden/ øget kommunikation
  • Arbejde med de tidsubestemte domme
  • Lovhjemmel for delegation af kompetence ift. udgange efter deludgangsbekendtgørelsen til private botilbud
  • Ændret finansieringsform for Kofoedsminde.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at Syddanmarks svar på den centrale udmelding om borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse på sikret afdeling godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-11-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/30311, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende Syddanmarks svar på Socialstyrelsens centrale udmelding om udsatte gravide med skadeligt rusmiddelbrug. Forvaltningen har ingen bemærkninger til udkastet til Syddanmarks svar.

   

  Baggrund

  Socialstyrelsen udsendte den 26. november 2019 en central udmelding til landets kommunalbestyrelser og regionsråd vedr. udsatte gravide med skadeligt rusmiddelbrug. Centrale udmeldinger er et redskab i den nationale koordinationsstruktur, der har til formål at sikre, at der eksisterer det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til borgere på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

   

  Proces

  Fælleskommunalt Socialsekretariat har på baggrund af de syddanske kommuners besvarelser af et spørgeskema vedrørende målgruppen udarbejdet vedlagte udkast til Rapport: Syddanmarks svar på central udmelding om udsatte gravide med skadeligt rusmiddelbrug, 2020.

   

  Rapporten er godkendt af KKR Syddanmark den 8. september 2020 og kommunerne og Region Syddanmark er bedt om at melde tilbage til Fælleskommunalt Socialsekretariat senest den 16. november 2020, om de også godkender den.

   

  Indhold

  Rapporten beskriver bl.a.:

   

  Målgruppestørrelse i Syddanmark:

  Udsatte gravide visiteret til en behandlingsindsats, dvs. både døgnindsatser og ambulante indsatser:                                                                           2017: 10, 2018: 8, 2019: 8.

  Udsatte gravide visiteret til en døgnbehandlingsindsats:  2017: 2, 2018: 2, 2019: 2.


  Højt specialiserede tilbud beliggende i Syddanmark:

  Der er foretaget af afdækning af de tilbud, som kommunerne anvender eller vil formode at anvende til gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug. Ingen af disse tilbyder opfylder helt eller tilnærmelsesvis Socialstyrelsens fire kriterier for højt specialiserede tilbud, jf. screeningsmodellen for højt specialiserede tilbud.

   

  Forslag til den fremadrettede tilrettelæggelse af indsatsen:

  • Opkvalificering af det nationale vidensniveau.

   

  Socialdirektørforum er medunderskrivere på et brev til Socialstyrelsen vedrørende den centrale udmelding om udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug, hvor formændene for 4 af de 5 administrative styregrupper på socialområdet i Danmark stiller spørgsmålstegn ved, om en central udmelding er et hensigtsmæssigt værktøj til at sikre koordination af indsatsen for en målgruppe, der er så lille, som tilfældet er her.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at Syddanmarks svar på den centrale udmelding om udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-11-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/33327, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om børne- og unges tandsundhed i Aabenraa Kommune.

   

  Tandsundhed i Danmark opgøres gennem Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register (SCOR), hvor kommunerne indberetter tandsundheden for forskellige aldersgrupper. Aabenraa Kommune indberetter for 2-, 5-, 7-, 12-, 15-, og 17-årige børn og unge, der modtager undersøgelser og behandling i den kommunale tandpleje. Der indberettes konkret om andel børn og unge uden karies, samt det gennemsnitlige antal tandflader der er kariessyge. Dette opgøres for både mælketænder og det permanente tandsæt. 

   

  Generelt set er tandsundheden i Aabenraa Kommune ringere for alle aldersgrupper end gennemsnittet fra Region Syddanmark, der igen har en ringere tandsundhed end landsgennemsnittet. For nogen aldersgrupper i kommunen ses der dog mindre forbedringer, f.eks. 7-, 12-, og 17-årige, mens den største negative udvikling i tandsundheden ses blandt de 15-årige i Aabenraa Kommune.

   

  Tandsundhed hænger ligesom de fleste øvrige faktorer omkring borgernes sundhedstilstand sammen med socioøkonomiske forhold. Generelt gælder det, at jo længere uddannelse og højere indkomst des bedre sundhedstilstand. Disse forhold påvirker både voksne borgere og deres børn. En af de store udfordringer i forhold til tandsundheden i Region Syddanmark og i særdeleshed Aabenraa Kommune er endvidere tilgængeligheden af sukkerholdige produkter i forbindelse med grænsehandlen. Dette medfører øget risiko for tandsygdomme, hvilket øger behandlingsbehovet og mindsker tandsundheden generelt.   

   

  I det vedlagte notat gennemgås data mere detaljeret, ligesom udviklingen over de senere år kan ses.

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning. 

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-11-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/3011, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status for brugen af sundhedsfremmemidler i 2020 og skal træffe beslutning om prioritering af ikke forbrugte midler.

   

  Sundhedsfremmemidlerne blev udmøntet på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 19. februar 2020 for perioden 2020 – 2023.

   

  I nedenstående tabel ses oversigt over midlerne og det forventede forbrug.

   

  Oversigt over prioritering og forventet forbrug 2020

  Midler (i 1.000 kr.)

  Prioritering 2020

  Forventet forbrug 2020

  Forebyggelse af overvægt, småbørn

  204

  204

  CFU-aftale

  143

  143

  TUBA

  61

  61

  Bevægelsesprojekt

  337

  314

  Digital dannelse (mental sundhed)

  387

  387

  Sundhedsprofiler for social udsatte

  221

  221

  Indsats målrettet ældres sundhed

  350

  350

  Indsats målrettet tobak

  214

  214

  Tilbud til spiseforstyrrede og selvskade

  123

  123

  I alt

  2.040

  2.017

   

  Som det ses af ovenstående forventes størstedelen af midlerne at blive brugt i løbet af 2020. Der har været visse forsinkelser i nogle af projekterne på grund af COVID-19 situationen, men en stor del af disse forsinkelser forventes at kunne indhentes inden udgangen af året.

  For størstedelen af projekterne gælder det endvidere, at midlerne er bundet op på lønninger eller kontingentbetalinger, der stadig har skullet afholdes under COVID-19-situationen.

   

  For så vidt angår bevægelsesprojektet er en del af disse midler reserveret til ansøgningspulje til bevægelsesråd på skolerne i forbindelse med SundSkole2020. Søgningen til denne pulje har været minimal i 2020. Derfor forventes der at blive brugt 0,023 mio. kr. færre midler end budgetteret på denne post.

   

  Center for Sundhedsfremme & Forebyggelse (CSF) har i 2020, særligt i første del af året, oplevet en stor søgning til rygestopforløb i Sundhedscenteret og har derfor et merforbrug på ca. 0,050 mio. kr. til disse forløb. CSF forventer at kunne dække omkring halvdelen af disse udgifter inden for egen ramme. Forvaltningen foreslår at den restende del dækkes ved at overføre mindreforbruget fra bevægelsesprojektet på 0,023 mio. kr. til CSF.

   

  Søgningen er sidst på året langt lavere end først på året, muligvis grundet COVID-19 og at de vedtagne stigninger på cigaretpriserne endnu ikke er slået igennem. På dette grundlag vurderes der ikke fremadrettet at være behov for at tilføre yderligere midler til rygestop.

   

  Der er vedlagt oversigt med beskrivelse af de enkelte projekter.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning,

   

  at mindreforbrug på 0,023 mio. kr. i 2020 overføres til Center for Sundhedsfremme & Forebyggelse til dækning af merudgifter ved rygestopforløb.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-11-2020

  1. at taget til efterretning.
  2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/31088, Sagsinitialer: lmhans

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om resultaterne af evalueringen af det aktiverede sundhedsberedskab under corona i perioden 2. marts til 4. august 2020.

   

  Evalueringsrapporten er vedhæftet som bilag, og man kan med fordel læse sammenfatningen, hvis man ønsker hurtig indsigt i evalueringens resultater.

   

  Formålet med evalueringen er at få viden, om sundhedsberedskabet løser de opgaver, der er beskrevet i sundhedsberedskabsplan 2018 – 2021, godkendt af byrådet 20. december 2017.

   

  Sundhedsberedskabet skal sikre en effektiv varetagelse af Social & Sundheds ansvar og opgaver i en ekstraordinær situation ved større beredskabshændelser ved at udvikle og omstille sin behandlings-, pleje-, og støttekapacitet ud over det daglige beredskab.

  Sundhedsberedskabet skal omstille aktiviteterne, så de tilpasses situationen, og sikre at udførslen af de daglige opgaver fortsætter så normalt som muligt.

   

  Evalueringen er sket på baggrund af dokumentgennemgang og surveybesvarelser fra krisestaben, støttefunktioner og områdeledere- og centerledere.

   

  Evalueringen omhandler følgende temaer:

   

  • Organisering af krisestaben
  • Informationshåndtering
  • Koordinering af handlinger og ressourcer
  • Kommunikation
  • Specifikt vedrørende corona: Rådighedsbanken, hygiejniske foranstaltninger, værnemidler og test

   

  Evalueringen viser, at nedenstående bør indarbejdes i den kommende sundhedsberedskabsplan 2022-2025:

   

  • Drift af beredskabet i flere niveauer
  • Aflastning af krisestaben
  • Politisk involvering
  • Støttefunktionernes ansvar og kompetencer
  • Actioncard for kommunikation udbygges
  • Informationshåndtering opprioriteres
  • Actioncard for rådighedsbank
  • Hygiejneorganisation.

   

  Uddybende beskrivelser fra krisestaben, stabsstøttefunktioner og øvrige støttefunktioner indarbejdes ligeledes i revideringen.

   

  Den reviderede sundhedsberedskabsplan 2022 – 2025 godkendes af kommunalbestyrelsen ultimo 2021.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-11-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  Udvalget godkendte den 30. september 2020 mødeplan 2021 med forbehold for møderne den 5. maj og den 1. december 2021.

   

  Forvaltningen har flyttet mødet den 5. maj til den 12. maj 2021, men det er ikke muligt at flytte mødet den 1. december, hvis der er sager, der skal behandles efterfølgende i Økonomiudvalg og Byråd.

   

  Udvalget er booket i kalendersystemet i overensstemmelse med den bilagte mødekalender.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-11-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringer tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-11-2020

  Taget til efterretning.