Beslutningsprotokol

onsdag den 2. december 2020 kl. 15:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Sørensen, Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft, Dorrit Knudsen, Michael Christensen, Ida Smed
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-12-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/25152, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  I henhold til Servicelovens § 18 uddeler Aabenraa Kommune tilskud til foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde.

   

  Fordelingen foregår efter ”Nye retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde”, hvori principper og procedurer står beskrevet for at foreninger og organisationer kan komme i betragtning til § 18 midlerne.

   

  Frivillighedsrådet i Aabenraa Kommune har gennemgået 41 indkomne ansøgninger fra 26 foreninger, og har fremsendt deres anbefalinger og vedhæftede kommentarer til fordeling af midlerne i 1. ansøgningsrunde for 2021.

   

  Ansøgning nr. 18, nr. 22 A., B., C., og nr. 25 forelægges særskilt for Social- og Sundhedsudvalget, med henvisning til ”Retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde”. Foreninger og organisationer, der modtager fast årlig § 18 støtte fra kommunen indgår ikke i Frivillighedsrådets indstilling, men skal forelægges direkte for Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Grundet COVID-19 har Frivillighedsrådet prioriteret, at der henstår et større beløb til senere uddeling.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2021 afsat 1,153 mio. kr. til ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde.

   

  Inden stillingtagen til ansøgninger fra Den Blå Oase, Frivilligcenter Aabenraa og Aabenraa Selvhjælp vil der restere 0,593 mio. kr. til fordeling i 2. runde, såfremt anbefalingerne fra Frivillighedsrådet imødekommes.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at udvalget gennemgår anbefalingerne fra Frivillighedsrådet, og beslutter den endelig uddeling af tilskud.

  at udvalget træffer beslutning om ansøgningerne fra Den Blå Oase, Frivilligcenter Aabenraa og Aabenraa Selvhjælp.

   

   

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-12-2020

  1. at Frivillighedsrådets anbefalinger godkendt.
  2. at ansøgninger fra Den Blå Oase, Frivilligcenter Aabenraa og Aabenraa Selvhjælp imødekommes.
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/21062, Sagsinitialer: TBJEP

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte og godkende udkast til ”Handleplan 2021 for digital sundhed og velfærdsteknologi”. Til Handleplan 2021 er bilagt en liste over konkrete initiativer i 2021.
   

  Handleplanens formål

  Formålet med Handleplan 2021 for digital sundhed og velfærdsteknologi er at konkretisere og udmønte ’Det gode liv i digitale fællesskaber – Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi 2022’, som byrådet vedtog i oktober 2018. Derudover bidrager handleplanen til at realisere målsætningerne i kommunens vækststrategi ’Sund Vækst 2018-2030’ og målene i ’Vækstplan 2022’.
   

  Handleplanens indhold

  Handleplan 2021 beskriver indsatser og handlinger, der skal løfte på visionen om ”Den digitale transformation” af opgaveløsningen med værdi og mening for borgeren og medarbejderne.

  Grundlaget for handleplanen er konkrete og specifikke mål, aktiviteter og milepæle i 2021 for samtlige centre i Social & Sundhed, der indgår i virksomhedsaftalerne. Handleplanens opbygning er, at disse indsatser og handlinger kobles til de strategiske spor og målsætninger i ’Det gode liv i digitale fællesskaber – Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi 2022’. Alle centre i Social & Sundhed indgår i arbejdet med en eller flere indsatser.

  Hver indsats beskrives med en kort tekst, hvorefter der skitseres en række handlinger, der gennemføres i 2021. Det fremgår under alle indsatser, hvilke centre der har ansvaret for gennemførelse efter princippet om central styring og decentral ledelse.
   

  Projekter og økonomi i 2021

  Bilaget ”Projekter i 2021” giver et hurtigt overblik over projekterne, der indgår i Handleplan 2021, i skemaformat. Skemaet giver informationer om hvert projekts individuelle formål, deres projektfase og –forløb samt forventet økonomiske forbrug i 2021.

  Nederst i bilaget findes en samlet økonomi-oversigt for digital sundhed og velfærdsteknologi. Heraf fremgår det, at der planlagt resterer et ikke disponeret beløb på 1,95 mio. kr. i anlægsbevillingen, der foreslås overført til 2022 til afslutning af projekter i den aktuelle handleplan. Økonomi indgår også som en del af Statusrapporten for digital sundhed og velfærdsteknologi 2020, der vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget i januar 2021. Med statusrapporten får Social og Sundhedsudvalget mulighed for at drøfte bl.a. gevinstrealisering, fortsat finansiering af initiativer og hvordan, der skal arbejdes med ”Digital sundhed og velfærdsteknologi” i 2022 og frem set i lyset af Byrådets beslutninger om vækst og bæredygtighed.
   

  Den videre proces

  Handleplanen fungerer som et styringsværkstøj, der skal sikre sammenhæng mellem prioritering af konkrete aktiviteter og udmøntning af strategiens målsætninger. De økonomiske investeringer i indsatser finansieres af Social & Sundhedsudvalgets anlægsbevilling til velfærdsteknologi og eventuelle eksterne midler. Gennemførelsen sker som en del af driften.

  Indsatserne igangsættes i første kvartal 2021 med løbende opfølgning over året. Handleplanen følges op af en statusrapport til Social & Sundhedsudvalget i 2022.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til ”Handleplan 2021 for digital sundhed og velfærdsteknologi” godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-12-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/21062, Sagsinitialer: TBJEP

  Sagsfremstilling

  I denne sag anmodes om frigivelse af anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til velfærdsteknologi, der er placeret under Økonomiudvalget i 2021.

  På den godkendte investeringsoversigt til budget 2020-2023 er der i 2020 afsat 3,8 mio. kr. til velfærdsteknologi under Social- og Sundhedsudvalget, der er frigivet. Endvidere er der afsat 3,0 mio. kr. under Økonomiudvalget til velfærdsteknologi. Rådighedsbeløbet under Økonomiudvalget er på Byrådsmøde i november 2020 godkendt overført til anvendelse i 2021. Se også ”Budget 2020 – 2023 Skattefinansierede anlæg Projektoplysningsskemaer” side 55, hvor der står anført, at beløbet skal frigives ved enkeltsag.


  Anlægsprojekt er godkendt med det formål at investere i udvikling, afprøvning og anskaffelse af velfærdsteknologi samt forudsætningsskabende initiativer i organisationen, herunder kompetenceudvikling. Formålet beskriver også, at anlægsprojektet skal understøtte vækststrategien og samarbejdet med lokale og internationale virksomheder.

  Social- og Sundhedsudvalget har på møde den 2. december 2020 godkendt en politisk handleplan for 2021, der indeholder gennemførelse af 50 projekter med digital sundhed og velfærdsteknologi. I bilag til sagen fremgår det forventede økonomiske forbrug og oplysning om, at en række nye projekter først kender behov for finansiering i løbet af foråret.

  Indstilling


  Social & Sundhed indstiller,


  at der meddeles en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til velfærdsteknologi, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb under Økonomiudvalget i 2021 og,
   

  at anlægsbevillingen frigives.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-12-2020

  1. – 2. at anbefales godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/19526, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende et konkret forslag til udmøntning af en omprioritering på 1,646 mio. kr. i budget 2021 for dagtilbud efter § 103 og § 104 (beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud).

   

  Social & Sundhed har haft nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra alle relevante udfører områder samt forvaltningen, der i eftersommeren og efteråret har søgt at opnå en effektivisering på området.

   

  Dette er sket ved at se på, om ledig kapacitet på nogle tilbud kunne benyttes til borgere, der tidligere enten stod på venteliste, eller som var optaget på andre tilbud som overbelægning. Der har i den forbindelse været afholdt en fælles en workshop, ligesom der var været aflagt besøg i Vejle Kommune for at se og høre om løsninger, der kunne medvirke til løsning. 

  Ingen af disses tiltag har dog kunnet løse den konkret udfordring for budget 2021 på 1,646 mio. kr., hvorfor Social & Sundhed foreligger dette løsningsforslag til en effektivisering på 1,520 mio. kr.

   

  Det samlede kommunale budget på området er godt 41 mio. kr., hvorfor besparelsen svarer til ca. 3,9 %.

   

  I hovedtemaer vil omprioriteringerne betyde, at nogle borgere flyttes fra beskæftigelse til omsorgstilbud eller klubtilbud. Andre vil opleve at få færre dage i beskæftigelse, og i omsorgstilbuddet vil aktiviteterne skulle tilpasses normeringen i form af mindre individuel aktivitet.

   

  Der er således tale om en effektivisering af området, og udfordringen er søgt bredt fordelt på alle relevante udfører-områder. Nogle områder vil til uændret budget skulle modtage nogle få ekstra borgere i deres tilbud. Andre områder vil få nedsat det tildelte budget ved, at den udmeldte normering bliver nedsat med nogle få borgere.

   

  Besparelsen på de 1,646 mio. kr. vil alt andet lige betyde, at serviceniveauet generelt sænkes.

   

  Den samlede besparelse fremgår af nedenstående tabel:

   

   

   

   

  Tilbud

  Intern reguleringspris

  Besparelse som pladser

  Besparelse som kr.

  Flere borgere:

   

   

   

  CJU

  93.477 kr.

  4

  373.908 kr.

  Skovbogård

  162.387 kr.

  2

  324.774 kr.

  Dagcenter Møllemærsk

  150.073 kr.

  2

  300.146 kr.

   

   

   

   

  Antal pladser reduceres

   

   

   

  Seniorgruppe Møllemærsk

  26.927 kr.

  2

  53.854 kr.

  Aktivitetscenter Tinglev

  233.278 kr.

  2

  466.556 kr.

   

   

   

   

  Samlet besparelse

   

   

  1.519.238 kr.

   

  De manglende 126.000 kr. skal opnås ved besparelser på borgere, som er i beskæftigelsestilbud i tilbud, der ikke er Aabenraa Kommunes tilbud.

   

  Udmøntningen af besparelsen vil ske individuelt på hvert område, og i foråret 2021 vil en beskrivelse af det vejledende serviceniveau på § 103 og § 104 området blive udarbejdet og forelagt til politisk behandling.

   

  Forvaltningen vil i løbet af 2021 udarbejde en model, der kommer tættere på intentionen om at benytte kapaciteten på området på en mere fleksibel måde, så ledig kapacitet bedre kan udnyttes, ligesom nødvendigheden af overbelægning bliver reduceret mest muligt.

  Planmæssige forhold

   

  Økonomi og afledt drift

  I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets behandling af budget 2021-2024 den 6. maj 2020 godkendte udvalget en række omprioriteringer.

   

  Blandt de godkendte forslag indgik en årlig omprioritering vedr. beskæftigelse og samvær for borgere under 65 år. Den forventede økonomiske effekt på 1,646 mio. kr. årligt blev i første omgang placeret på Nytilgangspuljen under politikområdet Visitation og Rehabilitering med henblik på senere udmøntning.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at forslag til udmøntning af en omprioritering af budget 2021 for dagtilbud efter § 103 og § 104 godkendes.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-12-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/37924, Sagsinitialer: LHH

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte og godkende det strategiske grundlag for arbejdet med et udvidet samarbejde mellem trænings- og hjælpemiddelområdet i nye fælles rammer. I forbindelse med anlægget af de fælles rammer ved gl. Rødekro Skole skal udvalget anmode om frigivelse af et rådighedsbeløb forud for igangsættelsen af udarbejdelsen af idé- og programoplægget.

   

  Derudover skal udvalget tage stilling til den politiske deltagelse i strategiprojektet og i anlægsprojektet.

   

  Byrådet tog med vedtagelsen af budget 2021 – 2024 beslutning om at prioritere 60,0 mio. kr. til etableringen af nye fysiske rammer for dele af kommunens trænings- og hjælpemiddelindsats i Rødekro by. Det skete med udgangspunkt i Sundhedspolitikken, Handicappolitikken, kommunens Vækststrategi ’Sund Vækst’ og ’Strategi for bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune’,

   

  Social & Sundhed har på denne baggrund udarbejdet et udkast til strategi for et udvidet samarbejde mellem trænings- og hjælpemiddelområdet i nye fælles rammer i Rødekro by, der skal sætte rammen og retningen for det kommende arbejde. Visionen for strategien er, at vi vil sørge for, at vores borgere møder en rehabiliterende indsats i optimale rammer, der sikrer de bedste muligheder for, at borgerne bliver eller forbliver selvhjulpne.

   

  Strategien foreslås styret af følgende fem principper:

  • Bedre sammenhæng for borgerne
  • En høj faglig kvalitet
  • Udnyttelse af synergieffekter
  • Social ansvarlighed og
  • Bæredygtighed.

   

  Målsætningen er, at etableringen af de nye fælles fysiske rammer skal medføre en højere borgeroplevet kvalitet, et tættere tværfagligt samarbejde og effektiviserings- samt kvalitetsgevinster af ét fælles hjælpemiddeldepot i Aabenraa Kommune.

  Tale Høre Syn er som en del af det fremtidige hjælpemiddelområde tænkt ind i strategiprojektet som en naturlig del af den faglige organisering med den politiske ramme, at der fortsat og fremadrettet fastholdes det nuværende antal arbejdspladser i Padborg fra hjælpemiddelområdet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2021-2024 afsat et samlet rådighedsbeløb på 58,0 mio. kr. fordelt med 30,0 mio. kr. i 2021, 8,5 mio. kr. i 2022 og 19,5 mio. kr. i 2023.

   

  Herudover er der i 2023 afsat 2,0 mio. kr. til flytning og reetablering af det eksisterende lejemål.

   

  Der søges en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til opstart, brugerinddragelse og bygherrerådgivning, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021 på 30,0 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at strategi for udvidet samarbejde mellem trænings- og hjælpemiddelområdet i nye fælles rammer godkendes,

   

  at Social- og Sundhedsudvalget indgår som referencegruppe i strategisporet og anlægsprojektet,

   

  at Social- og Sundhedsudvalget som led i arbejdet med ide- og byggeprogram indkalder til et borgermøde i foråret 2021,

   

  at der frigives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til opstart, brugerinddragelse og bygherrerådgivning finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021 på 30,0 mio. kr.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-12-2020

  1. – 3. at godkendt.

  4. at anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/37579, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til målgruppen for recovery gruppeforløb for særligt udsatte ved Center for Socialpsykiatri & Udsatte (CSU).

   

  Udvalget besluttede d. 15. januar 2020, at integrationstilbuddet ved CSU skulle ændres fra det tidsubegrænsede dagtilbud Mamma Mia til tidsafgrænsede gruppeforløb for kvinder med ikke-vestlig baggrund. Der har været succes med at integrere borgerne, der tidligere var tilknyttet dagtilbuddet i andre almene tilbud. Herudover har CSU i 2020 forsøgt at afprøve og udvikle tilgangen ift. målgruppen af unge piger og kvinder med anden etnisk baggrund. Arbejdet har dels være udfordret af COVID-19-situationen, dels har der vist sig generelle problemer i forhold til at opspore og rekruttere borgere fra målgruppen. I dialog med forskellige aktører, herunder street workere og Jobcentret, vurderes det desværre urealistisk at rekruttere borgere inden for denne målgruppe i større omfang. En samlet evaluering af ændringen fremgår af vedlagte bilag.

   

  Det fremgår af evalueringen, at der i denne borgergruppe bl.a. kan forekomme negativ social kontrol, og at der kan forekomme en lavere grad af tillid til offentlige institutioner og myndigheder. Dette kan gøre det udfordrende for målgruppen at deltage i gruppeforløb. Udfordringen skærpes yderligere ved, at der i gruppeforløbene er behov for ærlighed og åbenhed omkring egne udfordringer og problemstillinger i omgivelserne. Såfremt pigerne deltog i et sådant gruppeforløb ville det potentielt kunne have negative sociale konsekvenser for dem i deres hverdag. Da det således vurderes vanskeligt at rekruttere et større antal fra den nuværende målgruppe, foreslår forvaltningen, at målgruppen fremadrettet udvides til en større målgruppe, da der vurderes at være et betydelig antal borgere med andre baggrunde, som kan profitere af recovery gruppeforløb.

   

  CSU har udarbejdet vedhæftede indsatsbeskrivelse for recovery gruppeforløb for borgere med PTSD lignende symptomer. Denne borgergruppe har CSU erfaring med, og medarbejderne har kompetencerne til at understøtte borgerne i håndtering hverdagens udfordringer, når man skal leve med psykiske udfordringer. Målgruppen af strækker sig over en bred gruppe af borgere. Det gælder bl.a. borgere, som har været i krigszoner, voldsramte samt borgere med traumatiske oplevelser i barndommen. Målgruppen indbefatter først og fremmest borgere med dansk/vestlig baggrund men også borgere med ikke-vestlig baggrund i det omfang det lykkes at opspore og rekruttere dem til forløb.

  Økonomi og afledt drift

  Omlægningen af tilbuddet til recovery gruppetilbud for en større målgruppe kan holdes inden for den eksisterende ramme på 0,568 mio. kr. Udgifterne dækker først og fremmest medarbejdertimer fordelt på 3 medarbejdere. Disse medarbejdere varetager også andre funktioner og faglige opgaver i CSU for at øge driftssikkerheden, fleksibilitet og samspil i centrets opgaver.

  Indstilling

  Social- & Sundhed indstiller,

   

  at evaluering af omlægningen af integrationstilbuddet tages til efterretning,

  at målgruppen for gruppeforløb til særligt udsatte ændres til borgere med PTSD lignende symptomer.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-12-2020

  1. at taget til efterretning.
  2. at godkendt, idet målgruppen skal udvides til borgere, som er underlagt social kontrol. Udvalget forelægges en evaluering ultimo 2021.
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/22736, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status og skal godkende forslag om tilpasning af indsats vedr. spiseforstyrrelse og selvskade ved Center for Socialpsykiatri & Udsatte (CSU).

   

  Udvalget besluttede d. 15. januar 2020 at videreføre tilbuddet målrettet borgere med spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd i regi af CSU. Aktiviteten i 2020 har dels været præget af COVID-19, dels af den generelle udfordring at det er et tabubelagt område, hvorfor målgruppen ofte ikke selv aktivt opsøger hjælp og støtte. Derfor blev det i forbindelse med tilpasningen af indsatsen fremhævet, at CSU aktivt skal forsøge at opspore borgere med disse udfordringer. Dette skulle opnås gennem opsporing i samarbejde med skolesundhedsplejen, det specialiserede område og Tønder Kommune.

   

  Samarbejdet og sparring med Tønder Kommune har vist, at der er relativt få borgere som aktivt søger hjælp via telefonisk kontakt. Det er derfor vanskeligt at nå et større antal borgere i målgruppen på denne måde. CSU fortsætter dog samarbejdet med Tønder Kommune med særligt fokus på at opretholde relevante faglige kompetencer hos de involverede medarbejdere f.eks. gennem faglig sparring, vidensdeling og fælles uddannelsesdage. I forhold til opsporing via Sundhedsplejen er der kommet et regionalt tilbud, som skolesundhedsplejen kan henvise til ved tegn på spiseforstyrrelse eller selvskade hos børn og unge. Behovet for bistand til området i Sundhedsplejen er derfor mindre end først antaget, hvorfor CSU har prioriteret ressourcer til samarbejdet med det specialiserede område.

   

  I samarbejde med Special team Rødekro, Villa Catharina, Hjernecenter Syd og Autismecenter Syd er det i 2020 lykkedes CSU at opspore ramte borgere. Der har i særlig grad været tale om borgere med tvangsoverspisning (også kendt som BED). For at bistå med at håndtere denne udfordring har CSU planlagt opstart i december af et gruppeforløb for 6 borgere fra det specialiserede område, der vil løbe over hele 2021. Da opsporing på det specialiserede område er et relativt nyt initiativ, er det vanskeligt at estimere udfordringens samlede omfang på området. Det vurderes dog umiddelbart meget sandsynligt, at der årligt kan samles minimum 6 borgere til lignende forløb.

   

  Herudover har CSU pr. 15. november modtaget 19 henvendelse fra bekymrede borgere per telefon, som alle er blevet guidet og hjulpet videre. Det er primært pårørende, der ønsker rådgivning om, hvordan de kan hjælpe eller støtte den ramte borger, og hvordan de selv kan håndtere den svære situation. Det vurderes derfor, at der også fortsat er behov for et åbent tilbud, om end det vurderes, at antallet af henvendelser ikke vil være højere end estimeret 20-25 årligt.

   

  Forslag til fremadrettet indsats fremgår af vedlagte bilag.

  Økonomi og afledt drift

  Jf. beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 3. april 2019 (pkt. 36) blev det godkendt at afsætte 0,123 mio. kr. årligt til tilbuddet i Center for Socialpsykiatri og Udsatte finansieret af puljen til ”Forebyggelse og Udvikling”.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen om status for indsatsen i 2020 tages til efterretning,

  at forslag om tilpasningen af den fremadrettede indsats godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-12-2020

  1. at taget til efterretning.
  2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/38066, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget om status på samarbejde mellem Træning & Forebyggelse og Jobcenter.

   

  Træning & Forebyggelse og Jobcenteret har siden 2014 haft et tættere samarbejde omkring en styrkelse af indsatsen for sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb, der samtidig modtager genoptræning efter sundhedsloven § 140.

   

  I februar 2020 revidere Træning & Forebyggelse og Jobcenteret deres arbejdsgange omkring disse tværgående borgere med henblik på en yderligere styrkelse af indsatsen og strømlinede forløb for den enkelte borger.

   

  Den reviderede samarbejdsaftale fokuserer på en tidlig identifikation af borgere tilknyttet begge institutioner. Dette muliggør at der tidligt i forløbet sættes beskæftigelsesrettede mål i genoptræningen, ligesom der identificeres begrænsninger i borgeres muligheder for at vende tilbage til tidligere branche. Disse målsætninger og identifikation af begrænsninger er vigtige faktorer i forhold til at få borgere tilbage på arbejdsmarkedet.

   

  Opstarten af den reviderede samarbejdsaftale og arbejdsgange blev forsinket i sin implementering pga. Covid-19.

   

  For at sikre implementering af arbejdsgangene er det aftalt, at alle relevante medarbejdere igen bliver informeret omkring de nye arbejdsgange, ligesom det vil være et fast punkt på teammøderne hos Træning & Forebyggelse. Forventningen er derfor at arbejdsgangene vil være fuldt implementeret ved årets udgang.

   

  Der vil fra årsskiftet blive foretaget registrering af hhv. antallet af fælles borgere og progression ift. de opstillede beskæftigelsesrettede mål, der vil blive brugt i dialog mellem Jobcenter og Træning & Forebyggelse i forbindelse med opfølgning på implementeringen og på forløbene. Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om status igen i juni 2021. 

   

  Indstilling

  Social & Sundhed og Jobcenter og Borgerservice indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2020

  Taget til orientering.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-12-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/34972, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Udvalget blev senest den 6. maj 2020 orienteret om status i Aabenraa kommune om udbedringen af forskellige forhold i relation til brandsikkerheden på kommunens plejehjem, boenheder mv. I denne sag gives udvalget en fornyet orientering i sagen.

   

  Baggrunden for de forskellige udbedringsarbejder er resultatet af en større undersøgelse hos alle landets kommuner af brandsikkerheden på plejehjem, boenheder mv. Undersøgelsen var en national opfølgning iværksat efter en dødsbrand på et plejecenter i Allingåbro i august 2018. Undersøgelsen var iværksat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

   

  Undersøgelsens resultat var, at der på 3 lokaliteter i Aabenraa kommune var ulovlige forhold, der fordrede øjeblikkelig handling. De tre lokaliteter med akutte (ulovlige) forhold var:

   

  -         Bostedet Møllemærsk (kommunalt ejet)

  -         Plejecenter Grønningen (kommunalt ejet)

  -         Mejerihaven (ejet af boligselskab).


  Møllemærsk

  Efter en del forsinkelser grundet tredje parts behandling og Covid-19 restriktioner forløber arbejdet nu planmæssigt, og alle de store arbejder forventes afsluttet inden årsskiftet, og det samlede arbejde afleveres sidst i februar 2021.

   

  De forhold, der skulle udbedres på Møllemærsk, var markant det største og økonomisk dyreste af de forskellige forhold i kommunen. Tilbage i februar 2020 valgte byggemyndigheden, at projektet skulle tredjepartbehandles. Denne beslutning blev truffet som alternativ til at give byggetilladelse til udbedring efter ansøgning efter rådgivers forslag (Rambøll). Tredjeparts gennemgangen har forsinket projektets afslutning.

   

  Grønningen

  Grøningen var sendt ud til prissætning ved håndværkerne, men det blev standset igen, da entreprenørerne ikke måtte komme ind på plejehjemmet for prissætte arbejderne grundet COVID-19 og de nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.
   

  Besøgsrestriktionerne på plejehjem er ændret i efteråret 2020, hvorfor arbejdet nu er igangsat ved Kommunale Ejendomme. Det skal bemærkes, at lejligheder på 1. sal er fraflyttet efter første henvendelse fra Boligministeriet.

   

  Mejerihaven

  Er afsluttet.

  Omkostningerne de tre steder har skønsmæssigt beløbet sig til ca. 4,0 mio. kr. på Møllemærsk og ca. 0,250 mio. kr. på Grønningen. Udbedringen af de akutte forhold på Mejerihaven er afholdt af boligselskabet.

   

  Endvidere viste undersøgelsen, at der på 11 andre lokaliteter med driftstilbud under Social & Sundhed blev fundet bestående lovlige forhold (gældende ved opførslen/seneste ombygning), men som i dag vurderes uhensigtsmæssige og som ikke 100 % lever op til nuværende bestemmelser i Bygningsreglementet. Byggemyndigheden kan ikke stille krav om udbedring af alle forhold – men understreger at dette klart anbefales jf. BA 18. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020 blev der truffet beslutning om, at også disse forhold skal undersøges nærmere. Arbejdet på disse 11 lokaliteter er startet op og forventes at være fuldt løst i løbet af 2021. De fem af lokaliteterne er i regi af boligforeninger, men arbejdet med udbedringen af forholdene bliver fulgt af kommunen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-12-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/13988, Sagsinitialer: mjh

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status på frikommuneforsøget ’Bedre styring af udgifterne  på det specialiserede område’ i Aabenraa Kommune.

   

  Aabenraa Kommune godkendte d. 15. marts 2016 deltagelse i frikommuneforsøget. Folketinget vedtog efterfølgende lov om frikommunenetværk, som trådte i kraft d. 1. juli 2017 gældende til d. 31. december 2021. Formålet var at opnå en bedre opgaveløsning til gavn for borgerne gennem effektiviseringer, regelforenklinger og bedre styring i kommunen.

   

  Frikommunenetværket fik mulighed for at iværksætte følgende forsøg:

  • Teknologi (botilbud og plejecentre)
  • Flytninger
  • Tilkøbsydelser (§83)
  • Tilkøbsydelser (§85)
  • Udslusningsboliger
  • Midlertidig BPA
  • Teknologi (hjemmeboende)
  • Særlige døråbnere
  • Teknologi (børn)
  • Psykiatriforsøg

   

  Aabenraa Kommune har valgt at deltage i tre af forsøgene; teknologi (botilbud og plejecentre), tilkøbsydelser (§83) og flytninger (af borgere med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne).

   

  De tre forsøg i Aabenraa Kommune

  Kort fortalt handler forsøget teknologi (botilbud og plejecentre) om brug af teknologiske hjælpemidler som supplement til pædagogisk støtte og omsorg i tilfælde, hvor borgeren ikke modsætter sig brugen af teknologiske hjælpemidler, men ikke er i stand til at give et informeret samtykke. Forsøget giver mulighed for at afprøve personlige alarm- eller pejlesystemer og situationsbestemt video-, audio- og bevægelsesovervågning (f.eks. trædemåtter) hos borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne - eksempelvis demente borgere.

   

  Aabenraa Kommune har frem til november 2020 afprøvet 11 teknologiske hjælpemidler i botilbud i Autismecenter Syd og Hjernecenter Syd samt på Rønshave plejehjem. De teknologiske hjælpemidler har primært været døralarmer og gulvsensorer. Det umiddelbare udbytte af forsøget har været en generel tilfredshed hos borgeren/pårørende og medarbejdere med muligheden for at anvende teknologi til at understøtte den social- eller plejefaglige indsats.

   

  Forsøget vedrørende tilkøbsydelser efter servicelovens § 83 (personlig og praktisk hjælp) giver mulighed for, at borgere, der er visiteret til ydelser vedrørende personlig og praktisk hjælp, kan tilkøbe ydelser. For at blive omfattet af forsøget er det en betingelse, at borgeren allerede er visiteret til en eller flere ydelser efter servicelovens § 83, samt at de tilkøbte ydelser ikke træder i stedet for ydelser, som borgeren omkostningsfrit har krav på. I Aabenraa Kommune har vi primært tilbudt udvidet praktisk hjælp som ekstra rengøring, indvendig vinduespudsning, vask af gardiner, strygning og lignende. Aabenraa Kommune har i perioden leveret tilkøbsydelser til ca. 1,5% af modtagerne af §83 svarende til en indtægt på ca. 70.000 kr. over to år. De borgere der modtager tilkøbsydelser, er generelt meget tilfredse med muligheden for tilkøbet og medarbejderne værdsætter muligheden for, at kunne tilbyde noget mere til borgerne.

   

  Det tredje forsøg gav Aabenraa Kommune mulighed for at flytte borgere med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke modsætter sig en flytning, men som mangler evnen til at give informeret samtykke, såfremt borgerens værge giver sin accept. I dette forsøg har kommunen foretaget ni flytninger – eksempelvis til Bofællesskabet Fjordbo –, i perioden 2018-2020, der alle er vurderet som en gevinst for såvel borgerne, de pårørende og de kommunale botilbud.

   

  Den videre proces

  Aabenraa Kommune har i oktober og november 2020 afleveret evalueringsmateriale til VIVE, der forestår evalueringerne i frikommuneforsøgene. Den endelige evaluering forventes at ligge klar med udgangen af 2020 eller starten af 2021. Social- og sundhedsudvalget vil i denne forbindelse blive præsenteret for forsøgenes evalueringsresultater.

   

  Forsøgene i Aabenraa Kommune fortsætter til udgangen af 2021 og fortsættes kun under forudsætning af, at den nuværende lovgivning ændres til at indeholde ovenstående muligheder inden for frikommuneforsøgene. Såfremt forsøgene ikke gøres til lov, så vil de primære konsekvenser være at muligheden for tilkøb af §83 ophører og at overvågningsteknologien for de involverede borgere skal nedtages. Flytninger der er foretaget, vil ikke blive omgjort, men eventuelle igangværende flytninger vil blive stoppet d. 31. december 2021.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-12-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40240, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres på mødet om status på Rådgivning Social & Sundhed. Udvalget modtog senest en status ved mødet i juni måned 2020.

   

  Der har siden etablering af Rådgivning Social & Sundhed været ca. 290 henvendelser. Besøgstallet og aktiviteterne er præget af restriktioner vedrørende COVID-19, idet målgruppen kun færdes i midtbyen, når de har et målrettet ærinde. Ligeledes er det en udfordring at arrangere temaer og oplysningskampagner i en tid med forsamlingsbegrænsninger.

   

  Ved sagens behandling deltager Linda Sand, Visitation & Rehabilitering, der fungerer som daglig leder for Rådgivning Social & Sundhed.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-12-2020

  Taget til efterretning, idet udvalget opfordrer Teknik- og Miljøudvalget til at overveje, om Rådgivning Social & Sundhed kan indgå i formidlingen af rejsekort.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35023, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om årsrapporten for 2019 for Aabenraa Krisecenter, som den 5. oktober 2020 er blevet fremsendt til Social & Sundhed. Årsrapporten er vedhæftet som bilag.

  I bestyrelsens beretning fremgår det, at krisecenteret har haft et turbulent år med såvel udskiftning i medarbejderstaben som ansættelsen af en ny daglig leder. Bestyrelsen noterer, at der i perioden har været en god dialog med og hjælp fra Aabenraa Kommune.

   

  Aabenraa Krisecenter har i 2019 haft en belægningsprocent på 91%. Belægningsprocenten var i 2017 og 2018 hhv. 87% og 68%. Ses der på det samlede antal af overnatninger på krisecenteret var der i 2019 i alt 3824 overnatninger. Det tilsvarende tal for 2017 og 2018 var på hhv. 3371 og 3189.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-12-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  • Status vedrørende socialtandpleje.
    
  • Status vedrørende Covid-19 i Social & Sundhed.
    
  • Status på akutventeliste til plejehjem.

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-12-2020

  Orienteringerne taget til efterretning.