Beslutningsprotokol

onsdag den 13. januar 2021 kl. 15:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Sørensen, Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft, Dorrit Knudsen, Michael Christensen, Ida Smed
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 13-01-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/37442, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag træffe beslutning om uddeling af tilskud efter ansøgning af § 79-midler for 2021.

   

  I 2021 er der afsat 0,888 mio. kr. til uddeling til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre. Af disse foreslås 0,858 mio. kr. afsat til uddeling, mens de resterende 0,030 mio. kr. reserveres til annoncering og afholdelse af dialogmøde for kommunens foreninger. 

  Det foreslås endvidere, at de 0,300 mio. kr. fra værdighedsmidlerne i 2020, som er reserveret til § 79-området, indgår i uddelingspuljen. Såfremt dette godkendes er der 1,158 mio. kr. til uddeling.

   

  Jævnfør Aabenraa Kommunes § 79 politik skal Seniorrådet gennemgå indkomne ansøgninger og give anbefalinger til Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Seniorrådet har på deres møde 14. december 2020 behandlet 68 indkomne ansøgninger for i alt 1,225 mio. kr. og indstiller uddeling for henholdsvis 0,888 mio. kr. eller 0,985 mio. kr., afhængig af om de 0,300 mio. fra værdighedsmidlerne indgår i uddelingspuljen. Det bemærkes her, at Seniorrådet indregner de 0,030 mio. kr. til annoncering og afholdelse af dialogmøder i værdighedsmidlerne.

   

  Ved både en uddeling af 0,858 mio. kr. eller alternativt 0,985 mio. kr. anbefaler Seniorrådet at midlerne fordeles på 60 ansøgninger.

   

  Såfremt beløbet på 0,985 mio. kr. uddeles, resterer der, efter fratrækning af buffer til annoncering og dialogmøde, 0,173 mio. kr. Disse midler foreslår Seniorrådet bliver fordelt på kommunens plejehjem til musikunderholdning, fællesarrangementer og udflugter.

   

  Forvaltningen bemærker, at der efter Seniorrådets behandling er indkommet yderligere anmodninger om overførsel af midler fra 2020 til 2021 på grund af Covid-19 restriktioner, således at restmidler for 2021 udgør 0,269 mio. kr.

   

  Seniorrådet foreslår også, at særordningen omkring støtte til Rebbølcentret tages op til overvejelse, da Seniorrådet ikke mener, at centeret opfylder kriterierne for §79-støtte, da de henvender sig til en bredere målgruppe. Forvaltningen bemærker, at Rebbølcentret, foruden tilskuddet fra Social- og Sundhedsudvalget, også modtager tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget.  

   

  Seniorrådets anbefalinger og bemærkninger til ansøgningerne fremgår af bilag.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at der i budget 2021 er afsat 0,888 mio. kr. til uddeling af § 79 uddeling. Midlerne uddeles til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020 ansøges om overførsel af de 0,300 mio. kr., øremærket til § 79 området, til 2021 som en kategori 3 overførsel.

   

  Værdighedsmidlerne blev indtil 1. januar 2020 efter ansøgning udbetalt som tilskud til de enkelte kommuner. Fra 1. januar 2020 er midlerne overgået til at være en del af det kommunale bloktilskud. Dette betød, at der indtil 2020 skulle aflægges regnskab overfor Social- og Indenrigsministeriet og eventuelle mindreforbrug skulle søges overført hos ministeriet.

   

  Det betyder, at Aabenraa Kommune i forbindelse med tidligere regnskabsafslutninger har søgt om overførsel af ikke forbrugte midler hos Social- og Indenrigsministeriet. Tidligere ansøgninger om overførsel af værdighedsmidler er imødekommet, under forudsætning af at midlerne anvendes til de anførte formål inden for Ældre- og Værdighedspolitikken.

   

  Fra 2020 skal kommunen ikke længere ansøge ministeriet om overførsel af midlerne, hvilket betyder at ansøgning om overførsel af ikke forbrugte midler fra 2020 til 2021 skal godkendes af Økonomiudvalget i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at værdighedsmidlerne på 0,300 mio. kr. indgår i ansøgningspuljen, med forbehold for overførsel ved regnskabsafslutningen for 2020,

   

  at udvalget gennemgår anbefalingerne fra Seniorrådet og beslutter den endelige uddeling af tilskud,

   

  at der tages stilling til anvendelse af restpuljemidler for 2021,

   

  at der tages stilling til fortsat tilskud til Rebølcentret.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 13-01-2021

  1. at godkendt.
  2. at seniorrådets anbefaling godkendt under forbehold for overførsel ved regnskabsafslutning for 2020.
  3. at restbeløbet overgår til en anden ansøgningsrunde i 2021 med ansøgningsfrist den 1. juni.
  4. at fortsat tilskud til Rebbølcentret godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/19231, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag beslutte finansiering af klippekort på plejehjemmet Egegård for 2021 og overslagsårene.

   

  I forbindelse med godkendelse af samarbejdsaftale med Danske Diakonhjem vedrørende økonomi til drift, sag 74 den 5. august 2020, godkendte udvalget også, at taksten er den samme, som er gældende for Aabenraa Kommunes plejehjem af samme størrelse.

   

  I dette beløb er indregnet tilskud til klippekort svarende til ½ time pr. uge.

   

  Der er ikke taget stilling til finansiering af klippekort ud over det beløb, der oprindeligt er tilført kommunen fra staten.

   

  En udvidelse af plejehjemspladser kræver således, at der skal tages stilling til finansiering. Dette kan dels ske ved at udvide den økonomiske ramme med en forholdsvis andel, svarende til 9.876. kr. pr. plads. Finasiering kan også ske ved, at det oprindelige beløb bliver fordelt på flere pladser.

   

  Da den oprindelige tildeling af midler til klippekort er sket på baggrund af indbyggertal og ikke antallet af plejeboliger, er det forvaltningens opfattelse, at tilskuddet til klippekort i Aabenraa Kommune er forholdsvis højt, da Aabenraa Kommune har forholdsvis få plejeboliger. Den nuværende tildeling udgør 9.876 kr. år pr. plads eller ca. 370 kr. pr time.

   

  Forvaltningen anbefaler således, at finansieringen sker ved at reducere tilskud til klippekort med en forholdsvis andel fra 2022. Det betyder, at det årlige beløb pr. plads reduceres til 8.795 kr. eller ca. 338 kr. pr time.

   

  I 2021 foreslår forvaltningen, at finansieringen sker af det beløb, der er til rådighed, fordi Egegård Plejehjem starter driften senere, end det der er budgetteret med.

  Økonomi og afledt drift

  Den samlede ramme til klippekort på plejehjem udgør 4.019.415 kr. Fra 2022 vil dette være fordelt på 457 pladser.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at finansiering af klippekort til plejehjemmet Egegård i 2021 på forventeligt 277.000 kr. dækkes af sparede omkostninger til ophold på plejehjemmet Egegård,

   

  at finansiering af klippekort til plejehjemmet Egegård fra 2022 på forventeligt 440.000 kr. ved en belægning på 50 pladser, sker ved, at tilskuddet til klippekort reduceres generelt.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 13-01-2021

  1. at godkendt.
  2. at godkendt, idet serviceniveauet på en ½ time pr. uge fastholdes med den lavere afregningspris

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/38425, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes revideret Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2021.

   

  Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v., samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens § 83 og 86.

   

  Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2021 at øge serviceniveauet for borgere, der modtager hjemmehjælp.

   

  Øgningen er sket dels i forhold til målgruppen, der modtager klippekort og dels i forhold til hjemmeplejeleverandørernes mulighed for at tilbyde individuel klippekort til aflastning af pårørende til demente, og borgere, der ikke er selvvalgt ensomme.

   

  Denne udvidelse er beskrevet i forslag til kvalitetsstandard. Ligeledes er det præciseret, hvornår der kan gives kompenserende rengøring efter eks. Covid-19 sygdom.

   

  Seniorrådets bemærkning vedrørende skærmbesøg er indarbejdet i forslaget til revideret

  kvalitetsstandard ved, at borgeren skal kunne håndtere metoden og se en mening med den.

  Økonomi og afledt drift

  Det samlede budget 2021 til hjemmehjælp udgør netto 141,107 mio. kr. Heraf udgør den kommunale leverandørs andel 115,147 mio. kr. og den private leverandørs andel 25,860 mio. kr.

   

  Kvalitetsstandarden forventes at være i overensstemmelse med den forventede efterspørgsel på ydelsen, således at visitationsrammen for hjemmehjælp overholdes.

  Høring/udtalelse

  Seniorrådet er hørt om forslag til revideret kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2021 den 18. december 2020.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at revideret kvalitetsstandard for hjemmehjælp godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 13-01-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/38425, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes forslag til revideret Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse og forslag til revideret Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning.

   

  Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v., samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens § 83 og 86.

   

  Der er ændret i intervalet for forløbsvarigheden for vedligeholdende træning. Dette er dels sket med baggrund i en politisk beslutning om at reducere sagsgangen og en gennemgang af aktive sager i 2019, hvor det viser sig, at der reelt ikke afsluttes borgere efter 3 måneder, med mindre borgren selv ønsker det.

   

  Der er fortsat fokus på, at borgerne skal kunne anvende digitale løsninger for at supplere eller modtage genoptræning.

    

  I den daglige tilrettelæggelse af træningsopgaven er der fokus på, at både vedligeholdende træning og genoptræning skal have et mål og være tidsbegrænset. Borgeren kan dog godt få to eller i særlige tilfælde flere forløb i forlængelse af hinanden.

   

  Genoptræning og vedligeholdende træning skal ses i sammenhæng med den samlede rehabiliterende indsats.

   

  Fokus på målrettet indsats også i forhold til vedligeholdende træning betyder, at flere borgere får et mere målrettet tilbud og herefter overgår til et tilbud udenfor kommunalt regi. Tilbuddene har en tidsbegrænset karakter.

   

  Udredning af en borgers træningspotentiale sker typisk på anmodning fra Visitationen, da denne udredning skal anvendes i sagsbehandlingen og indgå i beslutning af, om borgeren kan visiteres til træning.

   

  Der visiteres således til en ramme i form af pakker i forhold til opgaven, og det er terapeutens opgave sammen med borgeren at tilrettelægge træningen ud fra borgerens behov og indenfor den givne ramme.

   

  Borgere på plejehjem visiteres ikke til vedligeholdende træning, idet det indgår som en del af den daglige opgave. Borgere på plejehjem bevilliges dog, på lige vilkår med borgere i eget hjem, hjælp til genoptræning.

  Økonomi og afledt drift

  Budget 2021 til visiteret træning udgør 15,577 mio. kr. fordelt med 12,211 mio. kr. til Sundhedslovens § 140 genoptræning, 1,661 mio. kr. til Servicelovens § 86, stk.1 træning, 3,352 mio. kr. til Servicelovens § 86, stk. 2 træning. Endvidere er reserveret 0,354 mio. kr. til nytilgang.

  Høring/udtalelse

  Efter aftale forelægges kvalitetsstandarderne Seniorrådet til orientering.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at kvalitetsstandard for vedligeholdende træning godkendes,

  at kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 13-01-2021

  1. – 2. at anbefales godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/38425, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes revideret kvalitetsstandard for madservice i eget hjem.

   

  Kvalitetsstandard for madservice beskriver sammensætning og kvalitet af udbragt mad til borgerens hjem. Beskrivelsen tager udgangspunkt i det nuværende serviceniveau.

   

  Kvalitetsstandard for madservice skal en gang årligt godkendes i Byrådet og skal sikre sammenhængen imellem budget og det ønskede serviceniveau.

   

  Der er kun foretaget redaktionelle rettelser i den reviderede kvalitetsstandard for madservice.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2021 afsat 0,043 mio. kr. til visiteret madservice, idet øvrige omkostninger er brugerfinansierede.

   

  Kommunens udgift til madservice i eget hjem er 1. kr. pr. portion; øvrige udgifter afholdes af borgeren.

  Høring/udtalelse

  Efter aftale forelægges Kvalitetsstandard for madservice Seniorrådet til orientering.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at kvalitetsstandard for madservice godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 13-01-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/38425, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende forslag til revideret vejledende serviceniveau for kørsel til daghjem, træning, aflastningsophold og vaccination mod Covid-19.

   

  Formålet med at bevillige tilskud til kørsel er at understøtte borgerens sociale aktiviteter og evt. genoptræningsplan.

   

  Det vejledende serviceniveau opfylder en kan-bestemmelse. Dette betyder, at egenbetaling kan besluttes fra 0 kr. til de faktiske omkostninger. I budgettet er taget højde for den hidtidige egenbetaling på 40 kr. Egenbetaling er uforandret i forhold til tidligere år og er svarende til borgerens egenbetaling for flextur.

   

  Det nye i det reviderede forslag til vejledende serviceniveau er, at kørsel til vaccination mod Covid-19 er indarbejdet.

   

  Kørsel i Aabenraa Kommune sker i samarbejde med FlexTrafik og Taxa.

   

  Forvaltningen bemærker, at der er truffet en formandsbeslutning, gældende frem til udvalgets behandling af sagen, af hensyn til transport til vaccination mod Covid-19.

  Økonomi og afledt drift

  Egenbetaling pr. tur er 40 kr., hvilket svarer til minimumstaksten for en flextur ved sydtrafik.

  Kørsel til vaccination mod Covid-19 er gratis. Udgiften til dette bogføres som en Covid-19 relateret udgift.

  Høring/udtalelse

  Sagen forelægges Seniorrådet til orientering.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at forslag til revideret vejledende serviceniveau for kørsel efter Servicelovens § 117 godkendes,

  at egenbetaling på 40 kr. pr. tur godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 13-01-2021

  1. – 2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/15727, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle temahandleplan for tobak og temahandleplan for rusmidler begge gældende for 2021.

   

  Implementeringen af kommunens sundhedspolitik ”Sundt liv i trivsel” sker gennem udarbejdelse af temahandleplaner, der sætter fokus på specifikke indsatsområder for at forbedre kommunens generelle sundhedstilstand. Forvaltningen vurderer hvilke temahandleplaner, der er størst behov for i den pågældende periode, og udarbejder oplæg som efterfølgende behandles i relevante politiske fagudvalg.

   

  På baggrund af et forarbejde mellem Social & Sundhed, Børn & Kultur og Jobcenter og Borgerservice besluttede Direktionen den 18. december 2020 at indstille til relevante fagudvalg, at de godkender temahandleplan for tobak og temahandleplan for rusmidler begge gældende for 2021. Den primære årsag til at netop disse områder er udvalgt som indsatsområder er, at rygning og alkohol udgør de største folkesundhedsmæssige risikofaktorer til udviklingen af bl.a. kroniske sygdomme. Det fokus, der følger med de to temahandleplaner, skal løfte på ambitionen i sundhedspolitikken om at yde en positiv indvirkning på borgernes valg i forhold til sundhed og livsstil. Det handler om at opbygge sunde vaner hos børnene, hjælpe de unge til at undgå usunde vaner og støtte til dem, der gerne vil ændre deres vaner.

   

  Handleplanen for tobak 2021 bygger indholdsmæssigt videre på udgaven for 2020, og den beskriver udfordringsbilledet (”det ser vi”), ambitioner (”det vil vi”) og indsatsen (”det gør vi”) i Aabenraa Kommune. Erfaringen på området viser, at den største effekt af det tobaksforebyggende arbejde opleves, når der er indsatser på flere niveauer, og at der ydes en flerstrenget indsats. For at opsamle og synliggøre den aktuelle indsats i Aabenraa Kommune er handleplanen derfor inddelt i sporene: Forebyggelse af rygestart, fremme af rygestop og fremme af røgfrie miljøer. I forhold til udgaven for 2020 er handleplanen for 2021 udvidet med indsatsen omkring gode forbilleder og ambassadører på kultur- og fritidsområdet, hvor samarbejde med forældre og foreninger skal medvirke til forebyggelse af rygestart hos unge. Omdrejningspunktet i temahandleplanen er dog, at vi ”gør mere af det, vi ved virker”. Det betyder f.eks., at rygestopindsatsen fortsat prioriteres højt, så det bliver muligt at håndtere den forventede efterspørgsel efter rygestoptilbud som konsekvens af de forhøjede tobakspriser.

   

  Handleplan for rusmidler 2021 tydeliggør de nuværende indsatser på rusmiddelområdet. Aktiviteterne på misbrugsområdet har i stort omfang forebyggende sigte f.eks. vigtigheden af at prioritere den forebyggende indsats, således at især børn og unge ikke udvikler et misbrug af rusmidler. Forebyggelse forstås her som de sundhedsrelaterede aktiviteter, der søger at forhindre opståen og udvikling af sygdomme, psykosociale problemer eller ulykker og dermed fremmer folkesundheden. De behandlingsmæssige tiltag har i handleplanen særligt fokus på Rusmiddelcentret og institutionen ”Hus til unge”. Der arbejdes også behandlingsmæssigt i Social & Sundheds øvrige driftsafdelinger, om end det primære udgangspunkt for dette arbejde ofte er et andet end misbruget. Temahandleplanen bygger videre på kommunens Rusmiddelpolitik fra 2012, der senest er revideret i 2015, og har som vision, at ”borgere i Aabenraa Kommune har sunde alkoholvaner og et liv uden misbrug af rusmidler.

  Indstilling

  Børn og Kultur, Jobcenter og Borgerservice og Social & Sundhed indstiller,

   

  at temahandleplan for Tobak 2021 godkendes,

  at temahandleplan for Rusmidler 2021 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 13-01-2021

  1. – 2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/39360, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag beslutte, om Aabenraa Kommune skal indgå i partnerskabet ’ABC for mental sundhed’.

   

  Baggrund

  Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark godkendte den 8. december 2020 en anbefaling om, at regionen og de 22 kommuner i Syddanmark alle tilslutter sig partnerskabet.

   

  Dette skal bl.a. ses i lyset af, at mental sundhed er et politisk prioriteret visionsområde i den syddanske sundhedsaftale, hvor der er en konkret målsætning om, at andelen af unge (16-24 år) med dårlig mental trivsel skal reduceres fra 11,4 % til 8 % for mænd og fra 23,1 % til 16 % for kvinder.

   

  ABC er en forskningsbaseret indsats, der retter sig mod hele befolkningen og som stammer fra Australien. Bogstaverne står for: Act – Gør noget aktivt. Belong – Gør noget sammen. Commit – Gør noget meningsfuldt.

   

  Vision og mål for samt organisering af partnerskabet

  ABC for mental sundhed har som vision af fremme befolkningens mentale sundhed ved at styrke individuel modstandskraft og social sammenhængskraft i samfundet.

   

  Målet med ABC for mental sundhed er at tilskynde folk til at blive mere proaktive i forhold til deres egen og andres mentale sundhed samtidig med, at partnerskabet arbejder for at sikre de bedste rammer for dette.

   

  Partnerskabet består af en række forskellige foreninger, organisationer og kommuner, der deltager i projektet, der løber fra september 2018 til august 2021. Nordea-fonden har bevilget 20 mio. kr., Statens Institut for Folkesundhed er projektejer, Psykiatrifonden varetager den kommunikative del af projektet og Center for Forebyggelse i Praksis ved KL står for implementeringsstøtte til de deltagende kommuner. Pt. er 27 kommuner nævnt på oversigten over partnere, herunder bl.a. Tønder og Sønderborg kommuner.

   

  Forventninger til partneres udbytte og indsats

  Af vedlagte ’Hensigtserklæring for partnerskabet ABC for mental sundhed’ fremgår det, at man som partner bl.a. får viden og inspiration til mental sundhedsfremme gennem deltagelse i netværksmøder og samarbejde med øvrige partnere, og at man får adgang til aktivitets-, kommunikations- og kampagnematerialer, som kan tilpasses til egen organisation. Endvidere får man mulighed for at få sparring i forhold til planlægning, implementering og evaluering af lokale indsatser.

   

  Det er gratis at melde sig ind i partnerskabet, men der er en forventning om, at man deltager aktivt i netværksmøder, at man udpeger en lokal kontaktperson (ABC-koordinator) og at man udarbejder en oversigt over lokale strategier/indsatser under ABC for mental sundhed. Endvidere skal man en gang årligt sende en evalueringsrapport til Statens Institut for Folkesundhed, der eksempelvis kan omfatte en opgørelse over ABC for mental sundhed-arrangementer og –aktiviteter sammen med antal deltagere.

   

  Social & Sundhed’s anbefaling

  En aktiv deltagelse i partnerskabet ABC for mental sundhed ligger i god forlængelse af den nye, tværgående sundhedspolitiks vision om at skabe en markant forbedring af borgernes mentale sundhed og trivsel, og vil også kunne medvirke til at nå målsætningerne inden for politikkens fokuspunkter ’Rammer der fremmer trivsel og livsduelighed’, ’Mental modstandskraft og sundhed’ samt ’Samarbejde om sundhedsfremme’.

   

  Set i lyset af ambitionerne for sundhedspolitikken er det vurderingen, at det er svært at sidde opfordringen om at deltage i partnerskabet for ABC overhørig. Resultaterne og læringen fra deltagelse i partnerskabet vil desuden kunne bruges i forbindelse med udarbejdelse af en temahandleplan for mental sundhed i regi af sundhedspolitikken, der skal gælde for 2022.

   

  Social & Sundhed anbefaler derfor, at Aabenraa Kommune tilmelder sig.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at Aabenraa Kommune tilmelder sig partnerskabet ABC for mental sundhed.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 13-01-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/21062, Sagsinitialer: TBJEP

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status på arbejdet med velfærdsteknologi 2020.

    

  I statusrapport 2020 for digital sundhed og velfærdsteknologi beskrives resultaterne af de projekter, der er blevet gennemført i 2020. Statusrapporten er en opfølgning på Handleplan 2020 for digital sundhed og velfærdsteknologi. I 2020 er der blevet arbejdet med en samlet portefølje på 51 initiativer og projekter, der har udviklet, afprøvet og implementeret en bred vifte af digitale løsninger og velfærdsteknologier.

   

  Statusrapporten præsenterer, hvordan resultaterne bidrager til de fire strategiske bundlinjer – Borger, Medarbejder, Ressourcer og Vækst. Derudover beskrives indsatser og dertilhørende handlinger og resultater for hvert af de fem strategiske spor fra ”Strategi for digital sundhed & velfærdsteknologi 2022 – Det gode liv i digitale fællesskaber”.

   

  KL udarbejder årligt en national statusrapport for arbejdet med velfærdsteknologi. Rapporten er baseret på et spørgeskema der er udfyldt af kommunerne. Den lokale rapport for Aabenraa Kommune er vedhæftet som bilag.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orientering om ”Statusrapport 2020 for digital sundhed og velfærdsteknologi” tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 13-01-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/33327, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om driftsstatus i Tandplejen.

   

  Overordet set har Tandplejens drift været markant påvirket af nedlukning, restriktioner og skærpede hygiejnekrav i forbindelse med Covid-19. Dette har haft en negativ effekt på mulighederne for gennemførsel af undersøgelser og behandlinger, hvilket har påvirket efterslæb og ventetid på både undersøgelser og behandlinger. Af samme årsag er det uhensigtsmæssigt at drage direkte paralleller til tallene fra 2019.

   

  Antallet af forsinkede undersøgelser steg henover året fra 2.289 i marts 2020 til 3.870 i september, hvorefter der skete et fald fremmod december, hvor der var 2.686 forsinkede undersøgelser. Overordnet set har der således været en stigende tendens henover året. Endvidere steg den gennemsnitlige ventetid også henover året og toppede i sensommeren med 107 dages ventetid på undersøgelser i september. I december var tallet faldet til 68 dage, der er næsten på niveau med tallet i marts på 64 dage.

   

  Samtidig ses det, at størstedelen af de forsinkede undersøgelser ikke har en aftale booket. Dette skyldes at man i forbindelse med nedlukningen og restriktioner har måtte sætte borgerbooking ud af drift, således at borgerne ikke selv booker tid. Dette sker nu administrativt, hvilket medfører at bookingerne sker mere fleksibelt i forhold til bookinger flere måneder ud i fremtiden.

   

  For så vidt angår ventetid til behandlinger kan data før og efter nedlukningen ikke sammenlignes. Før nedlukningen lå ventetiden til behandlinger på niveau med samme periode i 2019. Reservation af tider til behandlinger bliver pt. håndteret administrativt og ikke gennem borgerbooking, og så længe dette er tilfældet, vil ventetiden være på et acceptabelt niveau.

   

  Tandplejen har dog siden august 2020 kunne gennemføre alle typer behandlinger og undersøgelser med næsten samme effektivitet som før nedlukningen. Dette sker dog fortsat uden brug af borgerbooking, således at der kan reserveres ekstra tid til rengøring og klargøring mellem de enkelte undersøgelser og behandlinger.

   

  I vedlagte notat fremstilles de enkelte elementer mere detaljeret.

   

  Tandplejens kapacitet har endvidere været udfordret gennem hele 2020 af rekrutteringsudfordringer. Der har over hele året både været tilgang og afgang af tandlæger, hvilket betyder at Tandplejen ved udgangen af 2020 har lidt færre tandlægetimer end ved årets start.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.  

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 13-01-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

   

  • Status på Covid-19
  • Status vedrørende Halvvejshuset
  • Status vedrørende klagesager

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 13-01-2021

  Taget til efterretning.