Beslutningsprotokol

onsdag den 3. februar 2021 kl. 15:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Sørensen, Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft, Dorrit Knudsen, Michael Christensen, Ida Smed
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-02-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2883, Sagsinitialer: ESK

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning til, der skal være truffet en afgørelse. Sidst udvalget blev forelagt en sådan sag var på møde den 6. februar 2014.

   

  Fristerne gælder også afgørelser efter serviceloven, der er blevet hjemvist af Ankestyrelsen. Hvis en frist ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren have besked om, hvornår der så kan forventes truffet en afgørelse. Uanset fristerne træffer forvaltningen afgørelser, så hurtigt det kan lade sig gøre. I sager om personlig hjælp og pleje træffes stort set alle afgørelser inden 24 timer efter modtagelsen af ansøgning.

   

  Der har igennem en årrække også været fastsat en frist for omsorgstandpleje, selvom der her er tale om hjælp efter sundhedsloven, der ikke falder ind under pligten i retssikkerhedsloven til at fastsætte en frist. Fristerne om førerhund er ny. En førerhund er et hjælpemiddel efter serviceloven, men der er specielle forhold vedrørende sagsbehandlingen, der gør det nødvendigt med en længere frist end den, der gælder for hjælpemidler i øvrigt.

   

  Fristerne for afgørelser om plejevederlag, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, samt midlertidigt og længerevarende ophold i boform er blevet kortere.

   

  Udvalget vil fremover årligt få forelagt statistik over sagsbehandlingstiden på de sager, der er fastsat frister for.

   

  Frister

   

  2 dage:

  Plejevederlag

   

  2 uger:

  Personlig hjælp og pleje

  Madservice

  Afløsning og aflastning (daghjem), ældreområdet

  Genoptræning uden sygehusindlæggelse

  Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

  Befordring

   

  4 uger:

  Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (rengøring og tøjvask)

  Omsorgstandpleje (sundhedsloven).

   

  1 måned:

  Midlertidigt ophold

   

  6 uger:

  Vedligeholdelsestræning

  Kropsbårne hjælpemidler

  Genbrugshjælpemidler

  Forbrugsgoder

   

   

  2 måneder:

  Ledsageordning

  Kontaktperson til døvblinde

  Merudgifter

  Socialpædagogisk støtte

  Beskyttet beskæftigelse

  Aktivitets- og samværstilbud

  Ældrebolig

  Plejebolig

  Friplejebolig

   

  3 måneder:

  Førerhund

  Boligindretning

  Forbrugsgode i form af el-scooter

  Aflastning (det specialiserede socialområde)

  Midlertidigt ophold i boform

  Længerevarende ophold i boform

   

  6 måneder:

  Bilsager

  Boligindretning (større ombygninger/tilbygninger)

  Lovgrundlag

  Retssikkerhedslovens § 3 og § 3 a.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at fristerne godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-02-2021

  Godkendt, idet udvalget får forelagt statistik over sagsbehandlingstiden på de sager, der er fastsat frister for, om et halvt år.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2489, Sagsinitialer: ESK

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til orientering om klagesager. En klage er en tilkendegivelse, hvor en person udtrykker sin utilfredshed med et bestemt forhold.

   

  En borger kan indgive følgende typer klager:
   

  • klage over en afgørelse i form af indholdet (realiteten) og/eller den måde en sag er behandlet på (formaliteten),

   

  • klage over udførelsen af den tildelte hjælp (faktisk forvaltningsvirksomhed),

   

  • klage over sagsbehandlingstiden eller personalets optræden, og

   

  • klage over det generelle serviceniveau inden for et område.

   

  Bedst kendt af klager er nok den type klage, hvor en borger klager over et afslag på hjælp, for eksempel afslag på et hjælpemiddel. Det er en klage over indholdet af en afgørelse. Denne type klage kræver genbehandling og eventuel oversendelse til Ankestyrelsen. Opgørelse over disse forelægges hvert år udvalget.

   

  Klager kan modtages både på politisk niveau, i forvaltningen og hos den enkelte udfører af hjælp, herunder en privat leverandør. I kontrakterne med hjemmeplejeleverandørerne fremgår, at klager skal kunne udleveres til forvaltningen ved behov.

   

  Uanset hvor en klage bliver modtaget, vil det blive vurderet hvilken type klage, der er tale om, og hvorledes den behandles korrekt.

   

  Der er iværksat en revidering af en ældre klagehåndbog. Denne håndbog fungerer som en procedure for, hvor i kommunen en klage skal behandles. Klagehåndbogen vil blive tilpasset ændrede lovregler og den nye organisering i forvaltningen, som er trådt i kraft den 1. januar 2021.

   

  Det forventes, at første samlede sag om borgerklager vil kunne blive fremlagt i efteråret 2021. Fremover vil sager blive fremlagt primo og medio i året for henholdsvis perioden januar-til juni og juli-december.

  Lovgrundlag

  Retssikkerhedsloven.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at udvalget fremover orienteres hvert halve år om klager, og

   

  at udvalget tager stilling til, hvilke af de fire nævnte typer klager, der ønskes orientering om og hvordan.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-02-2021

  1. at klagesager over afgørelser fortsat fremlægges én gang om året.

  2. at udvalget ud over afgørelsesklager fortsat ønsker, at forvaltningen fremlægger episoder, når de foreligger. Udvalget udtrykker tillid til, at klagesager generelt håndteres med henblik på at indhente læring af sagerne.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/38425, Sagsinitialer: OLD_SSK

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle et forslag til vejledende serviceinformation for beboere, der flytter i botilbud - enten som varigt tilbud efter § 108, alternativt § 85/105 eller som midlertidigt botilbud efter § 107 - med henblik på høring i Handicaprådet.

   

  Den overordnede tilgang til støtte for borgere med handicap eller psykiske udfordringer er, at så få borgere som muligt, men så mange som nødvendigt, flytter i døgninstitution. Dette bliver forsøgt omsat ved, så længe som muligt at fastholde borgeren i at afprøve at leve og bo i egen bolig med støtte – enten personligt og eller fra værested. Denne målsætning skal sikre, at borgeren i så høj grad som muligt oplever en selvstændig boform.

   

  Tilbud om ophold i døgninstitution kan ske på grundlag af 3 forskellige lovgivninger.

   

  • § 85 støtte, hvor borgeren lejer en lejlighed under institutionslignende vilkår. Lejemålet kan anbefales, fordi der eksempelvis er en fælles lejlighed, hvor der er personale.

   

  • Borgeren i egen bolig med støtte efter § 85 er omfattet af lejeboligloven. Tilbud efter § 85 kan være en udfordring, dels grundet huslejeudmåling og dels grundet borgerens tilknytning til lejeboligloven. Borgeren kan ikke flyttes, hvis borgeren ikke er målgruppe, med mindre borgeren selv ønsker det. Der er en del af disse opholdssteder i Aabenraa kommune.

   

  • § 107 tilbud er et midlertidigt ophold, hvor opholdet sker på en institution, og borgeren betaler husleje efter evne. Tilbuddet er en helhed, og institutionen løser de opgaver, der er aftalt imellem visiterende myndighed, borgeren og institutionen. Borgeren kan flyttes, hvis borgerens problemer ikke længere matcher målgruppen for stedet. Begrebet midlertidig er relativt, men signalerer, at der ikke er tale om et livslangt ophold. Borgere som visiteres til bolig efter § 107 har ikke ret til frit valg.

   

  • § 108 er længerevarende eller varige ophold på institution. Opholdet er efter de samme regler som ved § 107, men med forventning om at opholdet er længerevarende eller varigt. Borgere som visteres til botilbud efter § 108 har ret til Frit valg.

   

  De grundlæggende principper i visitationen er at afprøve den mindst indgribende foranstaltning først. Eventuelt i form af et udredningsforløb. Et udredningsforløb kan iværksættes som et døgnophold, men det kan resultere i et andet tilbud end først forventet. Alle borgere i et udredningsforløb skal forvente, at dette medfører en flytning.

   

  Alt støtte i et botilbud gives efter de samme regler som støtte til borgere i eget hjem, men borgerens behov for afskærmning i forhold til andre eller borgerens behov for tilstedeværelse af personale hele døgnet gør, at borgeren skal have et botilbud.

   

  I botilbuddene gælder som i borgerens hjem, at der arbejdes på, at borgeren hele tiden bevarer eller udvider sine individuelle rettigheder og evner så godt som muligt.

   

  Personalet på boenhederne har på samme måde som i eget hjem mulighed for at anvende alle de teknologiske hjælpemidler, som er hensigtsmæssige i forhold til at løse opgaven hos borgeren.

   

  Der er tilføjet et afsnit om muligheden for at afholde ferie, som er fastsat til 3 dage om året.

   

  Afregning og støtte til borgere i boinstitution sker efter en individuel vurdering ud fra de fastsatte rammer.

  Økonomi og afledt drift

  Det vejledende serviceniveau forudsættes udmøntet inden for de eksisterende økonomiske rammer.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at forslag til vejledende serviceniveau for borgere i midlertidig botilbud sendes i høring i Handicaprådet med henblik på endelig godkendelse på udvalgsmødet den 3. marts 2021,

  at forslag til vejledende serviceniveau for borgere i længerevarende botilbud sendes i høring i Handicaprådet med henblik på endelig godkendelse på udvalgsmødet den 3. marts 2021.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-02-2021

  1. at godkendt.
  2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/38425, Sagsinitialer: OLD_SSK

  Sagsfremstilling

   

  Udvalget skal i denne sag behandle forslag til Vejledende serviceniveau for beskyttet beskæftigelse eller Aktivitets- og Samværstilbud med henblik på høring i Handicaprådet. Ændringer er markeret med rød tekst.

   

  Det foreslås, at der vedtages vejledende serviceniveau på servicelovens §103 og §104, som i højere grad muliggør en udvisitering fra et §103 tilbud til et §104 tilbud, når behovet og funktionsevnen hos borgeren har ændret sig. Samtidig skal vejledende serviceniveau muliggøre en nedsættelse af fremmødedage i et §103 tilbud, også afhængig af behovet og funktionsevnen hos borgeren. Det vejledende serviceniveau skal i højere grad afspejle, at borgerne har det rette tilbud efter deres aktuelle funktionsniveau og behov.

   

  Personer med nedsat funktionsevne, herunder blandt andet udviklingshæmning og psykiske udfordringer, nyder i dag godt af de tilbud om beskæftigelse og samvær i kommunen, herunder værestederne. Det giver dem et vigtigt indhold i hverdagen og er ofte deres eneste sociale netværk, som yder støtte til dem.

   

  Tilbuddene på beskæftigelsesområdet er ligeledes med til at give denne gruppe borgere en følelse af, at de bidrager til og i højere grad bliver en del af det omkringliggende samfund.

  Mange af denne gruppe borgere er tilknyttet tilbuddene i årevis og udgør en stor del af deres hverdag, ofte ved siden af et ophold i et af kommunens botilbud.

   

  Målet er i samarbejde med borgeren, at borgeren skal være i det mindst indgribende tilbud og understøttes i en retning imod højere grad af selvforsørgelse. Det kan ske efter følgende prioritering: Flexjob – løntilskuds job – beskyttet beskæftigelse – samværs og aktivitetstilbud.

   

  I dag er pladser til beskyttet beskæftigelse efter lov om social service §103 delt op i hel- og halvdagspladser. En heldagsplads er fra 24 timer om ugen, hvorimod der kræves et minimum af fremmøde på en halvdagsplads på 12 timer, nogle steder 9 timer. Pladserne afregnes for hver borger med en fast pris til hel- og halvdagspladser.

   

  Pladserne i kommunen er fordelt på CJU, TV-Glad og Røllum Gl. Skole, og alle pladser er oprettet som tilbud efter lov om social service §103.

   

  Pladserne visiteres af Visitation & Understøttelse efter forudgående ansøgning og der træffes afgørelse om hvilken plads borgeren er tildelt.

  Samværs- og aktivitetstilbuddene efter lov om social service §104 er fordelt på socialområdets centerområder og er forskellige med hensyn til indhold og aktivitetsniveau, herunder åbningstider.

   

  Kommunens tilbud visiteres til dels af Visitation & Understøttelse efter ansøgning, men der findes også tilbud, som ikke kræver en visitering, og hvor en interesseret borger kan møde op uden forudgående ansøgning.

  Lovgrundlag

  Lovgrundlaget er lov om social service §103 og §104.

  § 103. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.
     Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer.

  § 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

  Vejledningen til loven lægger I høj grad op til, at borger har en ret til beskyttet beskæftigelse og en ændring i et sådant tilbud skal begrundes. Samtidig fremgår det, at en borger kan have mulighed for både at have et §103 og §104 tilbud samtidigt.

  Et tilbud om beskyttet beskæftigelse kan ikke nedsættes med henvisning til et aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104, medmindre borgerens behov eller funktionsevne har ændret sig i overensstemmelse hermed. Der skal i de tilfælde altid tages stilling ud fra borgerens individuelle og konkrete behov.

  Økonomi og afledt drift

  Det vejledende serviceniveau forudsættes udmøntet inden for de eksisterende økonomiske

  rammer.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

   

  at forslag til Vejledende serviceniveau for borgere, der modtager tilbud i form af beskyttet beskæftigelse eller Samværs- og Aktivitetstilbud sendes i høring i Handicaprådet med henblik på endelig godkendelse på udvalgsmødet den 3. marts 2021.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-02-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/40307, Sagsinitialer: ESK

  Sagsfremstilling

  Med hjemmel i lov om social service er der udstedt to bekendtgørelser hvoraf fremgår, at kommunalbestyrelsen fastsætter og udbetaler et beløb til personlige fornødenheder til personer med midlertidigt ophold i boformer, kvindekrisecentre og forsorgshjem indtil, personen har et indtægtsgrundlag i form af en arbejdsindtægt, pension, kontanthjælp eller anden indtægt. Der er ikke tale om nye regler, men Social & Sundhed har den første henvendelse om hjælp efter bestemmelserne.

   

  Al sagsbehandling for voksne efter lov om social service og tilhørende bekendtgørelser er organiseret i Social & Sundhed; langt hovedparten i afdelingen Visitation & Understøttelse. Sagsbehandlingen vedrørende økonomisk hjælp til forsørgelse, for eksempel kontanthjælp, er organiseret i Jobcenter og Borgerservice.

   

  Set i et borgerperspektiv så er det hensigtsmæssigt, at den sagsbehandler, der er i kontakt med borgeren på grund af borgers midlertidig ophold i boform, ophold på krisecenter eller forsorgshjem, også sikrer sagsbehandling vedrørende behov for tilskud til personlige fornødenheder.

   

  Social & Sundhed anbefaler sammen med Jobcenter & Borgerservice, at sagsbehandlingen efter de to bekendtgørelser i form af fastsættelse og udbetaling af et beløb til personlige fornødenheder varetages i Social & Sundhed. Forud for sagsbehandling af beløb til personlige fornødenheder skal der foreligge en afgørelse i Jobcenter & Borgerservice, som tager stilling til borgerens forsørgelse på anden vis for eksempel kontanthjælp.

   

  Efter bekendtgørelserne skal der fastsættes et beløb. Der foreslås vejledende beløb pr. døgn på 52 kr. til kost, 37 kr. til lommepenge og 20 kr. pr. barn. Der er taget udgangspunkt i fastsatte takster fra Odense Kommune, da vi i Aabenraa Kommune ikke har selvstændige erfaringer. Der skal dog - uanset fastsatte vejledende beløb - foretages en konkret individuel vurdering i hver sag. Beløbet kan således blive både mindre og større end det vejledende beløb.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om betaling for botilbud efter §§ 107 og 108 i lov om social service samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108 i lov om social service

  nr. 1387 af 12. december 2006, § 3, stk. 2 (indsatte bestemmelse vedrører kun midlertidigt ophold i boformer efter lov om social service § 107):

  Til beboere, der ikke har en indtægt, fastsætter og udbetaler kommunalbestyrelsen et beløb til personlige fornødenheder, indtil der foreligger et indtægtsgrundlag i form af en arbejdsindtægt, pension, kontanthjælp eller anden indtægt.

   

  Bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110 nr. 1244 af 13. november 2017, § 5, stk. 4 (indsatte bestemmelse vedrører ophold i kvindekrisecentre og forsorgshjem efter lov om social service §§ 109-110):

  Til beboere, der ikke har en indtægt, fastsætter og udbetaler kommunalbestyrelsen et beløb til personlige fornødenheder, indtil der foreligger et indtægtsgrundlag i form af en arbejdsindtægt, pension, kontanthjælp eller anden indtægt.

  Økonomi og afledt drift

  Der kan forventes en udgift til udbetaling af beløbene til personlige fornødenheder. Da Social & Sundhed ikke tidligere har haft henvendelser om beløbet, må udgiften forventes at blive lav og kan løses indenfor den nuværende økonomiske ramme.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at sagsbehandlingen vedrørende fastsættelse og udbetaling af et beløb til personlige fornødenheder varetages af Social og Sundhed, og

   

  at et vejledende beløb pr. døgn på 52 kr. til kost, 37 kr. til lommepenge og 20 kr. pr. barn, godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-02-2021

  1. at godkendt.
  2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2061, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

   

  Integrationspolitikken for Aabenraa Kommune blev godkendt i Byrådet den 25. november 2020. Med godkendelsen blev der lagt vægt på, at integrationspolitikken skal realiseres ved, at de respektive politiske udvalg, Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget skal tage et ansvar for, at der tænkes den gode integration i alle de sammenhænge, hvor Aabenraa Kommune møder borgere fra andre lande. Det være sig ved modtagelsen af de nye borgere, ved den undervisning, der tilbydes både til børn og voksne, gennem arbejde og uddannelse, i de kultur og fritidstilbud, der er, og inden for ældre og sundhedsområdet.

   

  Det er op til de respektive udvalg at beskrive initiativer og konkrete indsatser, som både har sammenhæng til integrationspolitikken og de respektive udvalgs øvrige politikker. I den forbindelse må udvalgene gerne pege på tværgående initiativer mellem forvaltningerne. Ansvaret for integrationspolitikken forankres i Arbejdsmarkedsudvalget, der også er ansvarlig for opfølgning. Der ønskes en tilbagemelding fra de ovenfor nævnte udvalg med henblik på at synliggøre ejerskabet i de enkelte stående udvalg.

   

  Arbejdsmarkedsudvalget har endvidere ansvaret for at udarbejde et inspirationskatalog om god integration på baggrund af tilbagemeldinger fra de enkelte fagudvalg, eksterne interessenter og samarbejdspartnere på integrationsområdet.

   

  Input til inspirationskataloget fra fagudvalg, udarbejdelse af inspirationskatalog og godkendelse ved Byrådet følger tidsplanen her under:

   

  26. januar 2021: Børne- og Uddannelsesudvalgsmøde

  Behandling af nærværende sag

  3. februar 2021: Kultur- og Fritidsudvalgsmøde

  3. februar 2021: Social og Sundhedsudvalgsmøde

  11. februar 2021: Arbejdsmarkedsudvalgsmøde

  April:

  Behandling i de respektive udvalg af de beskrevne initiativer og konkrete forslag og eventuelle forslag til inspirationskatalog.

  30. april 2021

  Deadline for fremsendelse af beskrevne initiativer og konkrete indsatser, samt eventuelt yderligere forslag til et inspirationskatalog

  7. juni 2021: Arbejdsmarkedsudvalgsmøde

  Behandling af det indsendte fra de respektive udvalg.

  15. juni 2021: Økonomiudvalgsmøde

  Behandling af forslag i økonomiudvalget

  23. juni 2021: Byrådsmøde

  Godkendelse af forslag til inspirationskatalog i Byrådet.

   

  For uddybning af ovenstående henvises der til det sidste afsnit i integrationspolitikken – ”Fra politik til praksis”. Integrationspolitikken er vedlagt som bilag.

  Indstilling

   

  Jobcenter og Borgerservice, Børn og Kultur og Social & Sundhed indstiller,

  at udvalgene drøfter initiativer og konkrete indsatser på integrationsområdet indenfor fagudvalgets område med henblik på at fremsende beskrivelser heraf til Arbejdsmarkedsudvalget som input til inspirationskatalog.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-02-2021

  Udvalget anmoder forvaltningen om, at fremlægge et udkast til input til inspirationskatalog på udvalgsmøde i april 2021, idet udvalget ønsker, at borgere, medarbejdere og foreninger i regi af Social & Sundhed spørges.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/12, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om indholdet i de virksomhedsaftaler, der er indgået mellem direktøren for Social & Sundhed og lederne af de aftalestyrede enheder i forvaltningen.

   

  Baggrund

  I Aabenraa Kommune er der siden 2009 indgået virksomhedsaftaler i overensstemmelse med de retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring, som senest er godkendt af Byrådet den 16. december 2020. I indledningen til retningslinjerne står der bl.a.:

   

  ’I visionen for Aabenraa Kommune og den politiske aftale indgår, at kommunen skal have en decentral struktur med en decentral styreform, og at kompetence og ansvar skal lægges så tæt på brugere, ledere, medarbejdere og institutioner som muligt. Konkret betyder det, at Aabenraa Kommune ønsker central styring og decentral ledelse.

   

  Derfor indføres aftalestyring, der bygger på, at politikerne fastlægger målene og budgettet for servicetilbuddene i kommunen, og at institutioner og forvaltningsenheder (i det efterfølgende kaldet aftalestyrede enheder) får et frit råderum indenfor dialogbaserede fastlagte mål samt økonomiske rammer.’

   

  I regi af den dialogbaserede aftalestyring er der udarbejdet fælles skabeloner til virksomhedsaftaler og til opfølgning på disse i form af A3- og A2-rapporter, som Social & Sundhed anvender.

   

  Struktur og indhold

  Virksomhedsaftalerne for 2021 for de aftalestyrede enheder i Social & Sundhed indeholder kort fortalt følgende:

   

  • en række grundoplysninger om enheden
  • kvalitets- og udviklingsmål, der er fokus på i det pågældende år
  • information om rammerne for arbejdet i form af kommunens mission, målsætninger i godkendte politikker, forvaltningens vision og borgerorienterede effektmål samt
  • budget og aktivitetsmål baseret på det godkendte budget.

   

  De fælles, chefgruppegodkendte kvalitets- og udviklingsmål fokuserer på den organisatoriske udvikling, som forvaltningsledelsen vurderer, at der er behov for på tværs af enheder og driftsafdelinger. I virksomhedsaftalerne for 2021 er der opstillet fælles kvalitets- og udviklingsmål om følgende emner:

   

  • Effektivisering og optimering af arbejdsgange
  • Fortsat arbejde med lokale handleplan for rekruttering, fastholdelse og fremmøde
  • Reduktion af sygefravær og opfølgning på Trivselsundersøgelsen 2020
  • De enkelte projekter i Handleplan for digital sundhed og velfærdsteknologi 2021
  • Datakvalitet i Nexus samt
  • Omsætning af data fra effektsporet til konkret kvalitetsudvikling.

   

  Som noget nyt er der i Social & Sundheds skabelon for virksomhedsaftaler for 2021 indarbejdet nogle kvalitets- og udviklingsmål, hvor det er angivet, at den aftalestyrede enhed skal formulere et mål inden for et bestemt indsatsområde (såsom kvalitet, kompetenceudvikling og bæredygtighed). Lederen skal selv vurdere, hvilket konkret mål, der giver mest værdi og mening i deres enhed. 

   

  Virksomhedsaftalen for 2021 for Mad & Måltider er vedlagt som eksempel. Alle 13 virksomhedsaftaler kan fra tirsdag den 2. februar 2021 findes på Medarbejderportalen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-02-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/37924, Sagsinitialer: mjh

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status på projektet ”Et udvidet samarbejde mellem CJU, Trænings & Forebyggelse og HjælpemiddelHuset i nye fysiske rammer”.

   

  Udvalget godkendte den 2. december 2020 strategien for det udvidede samarbejde, og at udvalget, i såvel det faglige som anlægsmæssige arbejde, indgår som referencegruppe i projektet. I forlængelse af udvalgsbeslutningerne har Social & Sundhed iværksat arbejdet med projektet ”Et udvidet samarbejde mellem CJU, trænings- og hjælpemiddelområdet i nye fysiske rammer”. Herunder er der udarbejdet en tids- og procesplan, der beskriver hvorledes forvaltningen i samarbejde med Plan, Teknik & Miljø (PTM) kommer i mål med et idéoplæg og det efterfølgende anlæg.

   

  Tids- og procesplan i uddrag:

   

  •          Bevilling – Byrådet har d. 16. december 2020 frigivet 1,5 mio. kr. til opstart, brugerinddragelse og bygherrerådgivning finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021 på 30,0 mio. kr.

  •          Udbud af bygherrerådgivning pågår pt. - PTM forventer indgået kontrakt i uge 8

  •          Brugerproces i de fem spor pågår i februar 2021

  •          Idéoplæg – skrives, godkendes og indstilles til SSU, ØK og Byråd i marts 2021

  •          Indstilling til udbudsform til ”Udvalget til styring af kommunale byggeprojekter” (USB) d. 18. marts 2021

  •          Byggeprogram udarbejdes - herunder afvikles brugerproces med hvert ”hus” med henblik på at definere rum, funktioner og sammenhænge

  •          Udbud ultimo 2021

  •          Projektering medio 2022

  •          Entreprenørudbud + Byggeperiode ultimo 2023

  •          Aflevering og indflytning primo 2024

  •          1 års-gennemgang

  •          5 års-gennemgang

   

  I forbindelse med den udarbejdede tids- og procesplan er forvaltningen blevet opmærksom på udfordringerne med at involvere borgere og brugere i projektet grundet Covid-19-restriktionerne. Traditionelle borgermøder i plenum vurderes ikke at være tilladte eller hensigtsmæssige i forår og sommer 2021. Forvaltningen vil derfor i denne sammenhæng undersøge alternative måder at involvere brugere og borgere, enten i mindre grupper eller ved at adspørge enkeltindivider. Forvaltningen er imødeser gerne input fra udvalget til hele processen såvel som den konkrete borgerinvolvering.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-02-2021

  Taget til efterretning, idet tidsplan sendes til handicapråd, seniorråd og lokalråd med henblik på inddragelse.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  1)     Status vedrørende

  • COVID-19
  • Vaccinationer mod COVID-19

   

  2)     Invitation til KL's Rusmiddelkonference 2021

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-02-2021

  Taget til efterretning.