Beslutningsprotokol

onsdag den 7. april 2021 kl. 15:30

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Karsten Meyer Olesen, Bent Sørensen, Ditte Vennits Nielsen, Jens Wistoft, Dorrit Knudsen, Michael Christensen, Ida Smed
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/9456, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget udmeldte efter sit møde den 16. marts 2021 driftsrammer for budget 2022-2025. Budgetrammen for 2022-2025 tager afsæt i overslagsår 2022-2025 i det vedtagne budget 2021 korrigeret for politiske beslutninger.

   

  Der udmeldes ikke ramme til overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering, idet budgettet hertil afventer resultatet af Økonomiaftalen.

   

  I det omfang, at Social- og Sundhedsudvalget konstaterer driftsudfordringer i budgetrammerne, skal de håndteres indenfor udvalgets eget ramme og udmøntes i det bidrag, som udvalget afleverer i juni 2021. Der igangsættes jf. økonomiske procedurer ikke en proces i udvalget med udarbejdelse af nye driftsønsker.

   

  Herefter er det opgaven for det enkelte udvalg,

   

  1. Udarbejdelse af budgetbidrag svarende til den udmeldte ramme
  2. Opgøre tekniske korrektioner vedr. demografimodellerne
  3. Udarbejdelse af takstforudsætninger til budgetbidraget
  4. Udarbejdelse af bemærkninger til budgetbidraget

   

  Der udmeldes ikke rammer for anlæg, idet anlægsønskerne er prioriteret i 2022. Eventuelle forslag til akutte anlægsprojekter, der ikke er omfattet af den eksisterende investeringsoversigt, skal afleveres sammen med budgetbidraget.

   

  Social- og Sundhedsudvalgets udfordringer og forslag til omprioriteringer vil blive behandlet 1. gang på mødet den 12. maj 2021.

   

  Social- og Sundhedsudvalgets budgetbidrag afleveres efter mødet den 9. juni 2021.

  Økonomi og afledt drift

  Social- og Sundhedsudvalgets driftsramme,

   

  1.000 kr.

  2022

  2023

  2024

  2025

  Serviceudgifter

  956.694

  956.455

  954.456

  954.456

  Visitation og Understøttelse

  591.912

  591.698

  591.698

  591.698

  Ældre

  109.827

  107.644

  107.644

  107.644

  Handicap

  108.867

  108.867

  108.567

  108.567

  Sundhed

  136.171

  136.151

  134.451

  134.451

  Øvrige Sociale Udgifter

  8.131

  8.131

  8.131

  8.131

  Budgetreguleringspuljen

  1.787

  3.965

  3.965

  3.965

  Aktivitetsbestemt medfinansiering

  267.168

  267.168

  267.168

  267.168

  Overførselsudgifter

  1.413

  1.413

  1.413

  1.413

  Udvalget i alt

  1.225.276

  1.225.037

  1.223.037

  1.223.037

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at rammeudmeldingen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/6353, Sagsinitialer: TOLI

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende ”Tilsynspolitik 2021” efter servicelovens bestemmelser. Byrådet skal hvert år udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik og gennemføre tilsyn på visse sociale institutioner.

   

  Tilsynspolitik 2021 beskriver de overordnede rammer for de lovpligtige tilsyn med plejehjem, kommunale og private leverandører af personlig og praktisk hjælp, leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem, aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse.
   

  Tilsynspolitikken har kobling til visionen for Aabenraa Kommunes Handicappolitik og Ældre- og værdighedspolitik samt til den fælles Kerneopgave; Sundhed, mestring og fællesskabelse.
   

  Formålet med de kommunale tilsyn er at påse:

  • At borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven, og det serviceniveau, som Byrådet har besluttet.
  • At hjælpen eller støtten er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde.


  Tilsynet er med til at understøtte en systematisk kvalitetskontrol med henblik på læring og udvikling af tilbuddene. Herudover har Tilsynet fokus på, hvordan leverandørerne arbejder med effektmåling, og opnår resultater sammen med borgeren.
   

  Tilsynsfokus for 2021 er uændret i forhold til 2020, og udmøntet i 6 kvalitetstemaer.
   

  Temaerne vurderes fortsat at være relevante og væsentlige i forhold til løsning af kerneopgaven.

  • Trivsel & Værdighed
  • Sundhed & Rehabilitering
  • Dokumentation
  • Samarbejde med og inddragelse af pårørende
  • Ledelse og kompetencer
  • Tilbudsportal & Plejehjemsoversigt
    

  Hvert kvalitetstema er konkretiseret i dertilhørende kriterier. Der er tilføjet flere nye kriterier i forhold til Tilsynspolitik 2020.

   

  Der foreslås følgende kriterier:

  • At tilsynene, hvor det er relevant og muligt, kan foregå gennem flere besøg og på forskellige tidspunkter af døgnet/ugen.
  • At tilsynene følges op med et læringsmøde med de respektive leverandører for at skabe tværgående læring og understøtte et bottom-up perspektiv i forhold til udvikling af områderne.
  • At der er fokus på, hvordan erfaringerne fra Covid-19 pandemien er omsat i læring og forandring.
  • At der er et særligt fokus på de atypiske borgere.
  • At der er fokus på, hvordan der arbejdes med rehabilitering og profylakse i forhold til KRAM faktorer.
  • At sammenhænge mellem observationer, handlinger og opfølgning prioriteres.
  • At der gennemføres Medicinaudits.
  • At der er fokus på specialisering og samarbejde med eksterne faggrupper.
  • At realkompetencer hos forskellige faggrupper vurderes, herunder ufaglærte.
    

  Kvalitetskriterierne udmøntes yderligere i en interviewguide og andre strukturerede dataindsamlingsmetoder, der benyttes under tilsynet og tilpasses målgruppen.
   

  Tilsynene foregår uanmeldte og/eller anmeldte i henhold til, hvad loven foreskriver.

  Tilsynene vil blive gennemført af medarbejdere tilknyttet Social & Sundhed.
   

  Under tilsynet foretages observationer, stikprøvekontrol af dokumentation, interview med borgere, pårørende, ledere og medarbejdere.

   

  Vurdering af tilbuddet sammenfattes i en tilsynsrapport for de respektive leverandører. En gang årligt modtager Social- og Sundhedsudvalget en årsredegørelse for de samlede tilsyn.
   

  Aabenraa Kommune skal i 2021 for første gang gennemføre tilsyn på friplejehjem i Aabenraa Kommune.

  Høring/udtalelse

  Forslag til Tilsynspolitik 2021 er hørt i Seniorrådet og Handicaprådet. Seniorrådet finder det positivt, at tilsyn fremover følges op med fælles læringsmøder med institution / leverandør, samt at der i 2021 er fokus på kvalitet i tilbuddene. Handicaprådet påskønner de tilføjede ændringer i Tilsynspolitik 2021, da disse ændringer er relevante og konstruktive set i et læringsperspektiv. Handicaprådet påpeger endvidere, at det bør fremgå tydeligere, at pårørende skal inddrages, medmindre borgeren ikke ønsker dette. Det er forvaltningens opfattelse, at pårørendeinddragelse er synliggjort, både i forbindelse med interview og i drøftelse med beboerråd. Forvaltningen vurderer, at formuleringen i Tilsynspolitikken er dækkende for, hvad det er muligt inden for lovgivningen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at Tilsynspolitik 2021 godkendes,

   

  at tilsynsindsatsen gennemføres af Social & Sundhed.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2021

  1. at anbefales godkendt.
  2. at anbefales godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/32840, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag træffe beslutning om fremtiden for Halvvejshuset under Center for Socialpsykiatri & Rusmiddel.

   

  Halvvejshuset er kommunens botilbud til stof- og alkoholfrie til personer over 18 år, der efter endt afrusning eller ophold i døgntilbud har brug for støtte til at få skabt en struktureret dagligdag uden stoffer og alkohol. Her modtager den unge også støtte i at tage ansvar for egen tilværelse og i den forbindelse opbygge et nyt netværk.

   

  Halvvejshuset blev grundlagt i regi af det tidligere Sønderjyllands Amt, men overgik efter kommunalreformen i 2007 til at blive drevet af de fire sønderjyske kommuner, som alle kunne henvise borgere til tilbuddet. I 2009 var der ikke længere politisk opbakning til det tværkommunale samarbejde, og Aabenraa Kommune besluttede at videreføre tilbuddet som eget tilbud. I forbindelse med dette blev Halvvejshuset koblet til Rusmiddelcenteret og flyttet til de nuværende lejede lokaler på Nygade 68 i Aabenraa. Halvvejshuset er opbygget og godkendt som et tilbud efter Servicelovens §107 om midlertidige bosteder. Loven giver kommunen mulighed for at tilbyde midlertidigt ophold til borgere, der på grund af fysiske eller psykiske funktionsevne eller særlige sociale problemer har brug for det.

   

  Siden Halvvejshusets opstart er der sket en stor udvikling i målgruppen. De unge har i stigende grad flere komplekse problematikker som f.eks. psykisk sygdom, kognitive vanskeligheder, samt stor risiko for tilbagefald i misbrug. Derfor er det vanskeligt at finde unge, der hensigtsmæssigt kan dele de fysiske rammer, som findes i de lejede lokaler i Nygade 68. Dette bekræftes af, at der opleves faldende søgning til tilbuddet. I 2018, 2019 og 2020 (indtil nedlukning) været indskrevet henholdsvis 15, 12 og 3 borgere. Borgerne bor der i gennemsnit 4-6 måneder.

   

  Udover ovenstående forhold i forbindelse med borgerne i målgruppen er der yderligere to udfordringer omkring Halvvejshuset.

   

  For det første har ændrede driftsforhold i forbindelse med Covid-19 betydet, at personaleressourcerne, svarende til 1,5 årsværk, fra Halvvejshuset er omlagt til Rusmiddelcenteret for at leve op til skærpede hygiejnekrav. For det andet er mistanke om skimmelsvamp i Halvvejshusets lokaler blevet bekræftet. Rapport om skimmelsvamp fra Dansk Miljørådgivning A/S er vedlagt sagen. Rapporten dokumenterer, at bygningen er ramt af skimmelsvamp flere steder og at indeklimaet er påvirket af dette. Kommunale Ejendomme har gennemgået rapporten og konkluderer, at en udbedring vil kræve en omfattende renovering. Disse forhold har betydet, at der i størstedelen af 2020 ikke har været tilknyttet borgere i huset.

   

  Borgere i målgruppen er i stedet blevet henvist til Rusmiddelcenterets dagtilbud, hvor de er blevet tilbudt både individuel og gruppebehandling samt rådgivning. Den faglige vurdering er, at dette er et bedre behandlingstilbud til målgruppen end Halvvejshuset, og derfor vil det være hensigtsmæssigt at fortsætte med at henvise til dagtilbuddet.

   

  De årlige driftsudgifter til husleje, vand, varme, el mv. beløber sig til 0,532 mio. kr. Ved fuld udnyttelse af kapaciteten har der i snit været 1,5 fuldtidsstilling tilknyttet huset, svarende til ca. 0,700 mio. kr. årligt. Lejemålet kan tidligst opsiges med fraflytning 1. december 2025. Grundet skimmelsvamp er der pågående forhandlinger om en tidligere opsigelse.

  Lovgrundlag

  Serviceloven §107 og Sundhedsloven §101 og §141.

  Økonomi og afledt drift

  Der er årligt afsat 0,556 mio. kr. til drift af Halfway House, heraf udgør huslejen 0,361 mio. kr. årligt. Hertil kommer udgifter til varme, varme og el.

   

  Det bemærkes, at der ikke frigives midler til budgetlægningen før 2025 medmindre forhandlingerne om tidligere fraflytning pga. skimmelsvamp giver mulighed for en tidligere opsigelse af lejekontrakten.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at Halvvejshuset lukkes som tilbud,

   

  at borgere i målgruppen fremadrettet henvises til Rusmiddelcenterets dagtilbud,

   

  at der tages stilling til de frigjorte personaleressourcer i forbindelse med sagen om sikkerhedsnormering i Rusmiddelcentret.

   

  at frigjorte midler fra drift af Halvvejshuset med den nuværende opsigelse af lejekontrakten kan indgå i budgetlægningen for 2022-2025 med virkning fra 2025.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2021

  1. at godkendt
  2. at godkendt
  3. at godkendt
  4. at godkendt
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/9151, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag træffe beslutning om tildeling af midler til Rusmiddelcenteret for at opretholde en sikkerhedsnormering i forbindelse med personfarlige borgere.

   

  Rusmiddelcenteret under Center for Socialpsykiatri & Rusmiddel (CSR) har henover de sidste to år oplevet et stigende antal personfarlige borgere, der modtager behandling. Rusmiddelcenteret har gennemsnitligt 222 borgere tilknyttet til enten alkohol- eller stofbehandling. I årene 2018, 2019 og 2020 har der været henholdsvis 19, 23 og 26 personfarlige borgere tilknyttet behandling i Rusmiddelcenteret, ligesom det alle årene har været nødvendigt at udstede polititilhold til borgere.

   

  Stigningen kan tilskrives flere faktorer, men de tre primære faktorer er:

   

  • Rusmiddelcenteret er forpligtet tilbyde behandling til borgere fra det nyoprettede forsorgshjem, også selvom borgerne ikke har fast bopæl i Aabenraa Kommune. Det primære optag herfra er borgere fra København og resten af Sjælland. Særligt metadonbehandling har vist sig problematisk og medvirker til flere personfarlige borgere.
  • Rusmiddelcenteret oplever et stigende antal borgere med kriminel baggrund som flytter til Aabenraa Kommune og har brug for behandling.
  • Gennem de senere år er der kommet øget fokus på dobbeltdiagnosebehandlinger. Dette medfører flere ressourcekrævende forløb med borgere, der lider af en psykisk lidelse og samtidig har et misbrug.

   

  De personfarlige borgere stiller højere grad til både behandlingen og varetagelsen af personalets sikkerhed.

   

  De enkelte behandlingsforløb kræver mere intensiv opfølgning, herunder omfattende eksternt samarbejde med ikke-kommunale aktører som f.eks. lokalpsykiatrien, kriminalforsorg og forsorgshjemmet.

   

  For at sikre personalets sikkerhed er det nødvendigt med en højere sikkerhedsnormering, særligt i forbindelse med udlevering af medicin og samtaler med borgere. I praksis betyder det, at der minimum skal være fire medarbejdere på samme etage af Rusmiddelcenteret som borgerne, og to af medarbejderne skal være i samme rum ved kontakt til borgerne. Endvidere opleves flere borgere der skal have medicinudlevering i eget hjem, hvor der også er påkrævet to medarbejdere. 

   

  For at imødekomme disse øgede krav til behandlingen af de enkelte borgere, har det været muligt midlertidigt at flytte medarbejderressourcer svarende til 1,5 årsværk fra Halvvejshuset der pt. er nedlukket grundet skimmel og Covid-19.

   

  CSR vurderer, at antallet af personfarlige borgere vil fortsætte med at ligge på et højt antal. Der er to mulige scenarier for at imødekomme denne udfordring. Mulighederne er:

   

  1. Personaleressourcer fra Halvvejshuset flyttes permanent til Rusmiddelcenteret. Dette vil gøre det muligt fortsat at opretholde det nuværende serviceniveau og sikre personalets sikkerhed i forbindelse med personfarlige borgere.

   

  1. For at opretholde den nødvendige sikkerhedsnormering reduceres dels i åbningstiden i Rusmiddelcenteret, hvilket vil mindske fleksibiliteten i tilbuddene for brugerne. Dels ophører tilbuddet om familieorienteret alkoholbehandling, så der i stedet kun holdes individuelle samtaler, og de pårørende inddrages ikke i forløbet.

   

  Det er ikke muligt at imødekomme efterspørgslen og problematikken vedr. personfarlige borgere ved at oprette ventelister på behandlinger af alkohol- eller stofmisbrugsbehandling. Dette skyldes, at Sundhedsloven og Serviceloven begge stiller krav om en opstart af behandlingsforløb senest 14 dage efter borgers henvendelse til Rusmiddelcenteret.

  Lovgrundlag

  Sundhedsloven §141 og Serviceloven §101

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at personaleressourcer fra Halvvejshuset flyttes permanent til Rusmiddelcenteret.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/37924, Sagsinitialer: mjh

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal idéoplægget for nye fælles fysiske rammer for CJU, Træning & Forebyggelse og HjælpemiddelHuset på Vestergade 14, Rødekro, godkendes og restrådighedsbeløbet til anlægget frigives.

   

  Social & Sundhed har i samarbejde med Plan, Teknik & Miljø udarbejdet et idéoplæg, der ifølge den aftalte tidsplan, skal behandles med henblik på en godkendelse i april 2021.

   

  I arbejdet med idéoplægget er der identificeret og analyseret de ideer og tanker, der er gjort om byggeriets form, funktionalitet, størrelse og anvendelsesperspektiv – jævnfør ’En byggeproces i Aabenraa Kommune’.

   

  Idéoplægget beskriver visionen og målsætningerne for de nye fælles fysiske rammer for CJU, Træning & Forebyggelse og HjælpemiddelHuset i Vestergade samt de indledende anlægsmæssige overvejelser.

   

  Visionen er at sørge for, at borgerne møder en rehabiliterende indsats, i optimale rammer, der sikrer de bedste muligheder for, at borgerne bliver eller forbliver selvhjulpne.

   

  Visionen er understøtte af fem overordnede målsætninger:

  1. Bedre sammenhæng for borgerne,
  2. høj faglig kvalitet,
  3. synergieffekter,
  4. social ansvarlighed og
  5. bæredygtighed

   

  Vi vil i Rødekro skabe rammerne for, at borgere, med behov på tværs af de tre områder, møder os i én samlet funktion. Eksempelvis kan der skabes sammenhængende forløb koordineret på tværs af fagområderne for borgere i apopleksiforløb. På en måde så borgerne oplever sammenhæng i både tid og sted, i de indsatser vi i Social & Sundhed leverer. Vi vil således arbejde med borgerrejsemetoden for at fastholde og udvikle borgervinklen i leverancen af vores indsatser.

   

  På baggrund af de ovenstående politiske beslutninger iværksættes arbejdet med byggeprogrammet, der vil skabe et teknisk grundlag for at kunne udarbejde et endeligt udbudsgrundlag for en totalentreprise eller totalrådgivning.

  Økonomi og afledt drift

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021-2024 blev der i 2021-2023 til Hjælpemiddeldepot, Træning & Forebyggelse og Montagen afsat et samlet rådighedsbeløb på 58,0 mio. kr. Rådighedsbeløbet er fordelt med 30,0 mio. kr. i 2021, 8,5 mio. kr. i 2022 og 24,5 mio. kr. i 2024.

   

  Hertil kommer, at der i 2023 er afsat 2,0 mio. kr. til flytning og reetablering af eksisterende lejemål. Dette rådighedsbeløb frigives ved en enkeltsag.

  Høring/udtalelse

  Der er fremsendt materiale til Seniorrådet og Handicaprådet med henblik på at give input til projektet. Endvidere afholdes der et virtuelt borgermøde om projektet den 30. marts 2021.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at idéoplægget godkendes,

   

  at der gives en anlægsbevilling på 58,0 mio. kr. til nye fysiske rammer for CJU, Træning & Forebyggelse og HjælpemiddelHuset på Vestergade 14, Rødekro finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på samlet 58,0 mio. kr. som frigives.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2021

  1. at anbefales godkendt.
  2. at anbefales godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/3789, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag følge op på temamødet om det nære sundhedsvæsen, onsdag den 24. marts 2021.

   

  Formålet med temamødet var at give byrådet en kort introduktion til kommunens rolle i det nære sundhedsvæsen. Dette dels for at synliggøre at sundhedsopgaven dækker et bredt felt af forskellige opgaver både i forhold til forebyggelse og i stigende grad behandlingsopgaver. Dels for at synliggøre at specialiseringen i sygehusvæsenet medfører, at flere opgaver i fremtiden forventes at ”flytte ud” fra sygehuset til borgernes nærmiljø.

   

  Opfølgningen på sygehusbehandlingerne forventes derfor i stigende grad at blive en fælles opgave for kommunerne og de praktiserende læger. Det betyder f.eks. en stigning i omfanget mere avancerede og mere specialiserede opgaver indenfor bl.a. genoptræning, sygepleje og socialpsykiatri. Denne tendens accelereres af de kortere indlæggelsestider på både de somatiske og psykiatriske sygehuse.

   

  For at sikre de bedst mulige rammer for at kommunens sundhedsområde kan følge med udviklingen, foreslår forvaltningen, at der bliver udarbejdet en strategi for kommunens rolle i det nære sundhedsvæsen.

   

  Vedhæftet sagen er oplæg fra temamødet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at opfølgning på temamødet drøftes,

  at der udarbejdes en strategi for kommunens rolle i det nære sundhedsvæsen.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2021

  1. at drøftet.
  2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/9280, Sagsinitialer: LHH

  Sagsfremstilling

  Udvalget besluttede den 3. februar 2021, at forvaltningen til udvalgsmødet i april skal fremlægge udkast til input til inspirationskatalog til integrationspolitikken, idet udvalget ønsker, at borgere, medarbejdere og foreninger i regi af Social & Sundhed spørges.

  Forvaltningen udsendte den 4. marts 2021 mail til foreninger, som har modtaget tilskud efter Servicelovens § 18 og § 79, til Seniorråd og handicapråd og til alle fagcenterområderne i Social & Sundhed. I mailen blev modtagerne anmodet om at indsende oplysning om afholdte integrationsinitiativer og gode forslag og ideer.

  Der er indkommet 10 forslag, der kort er beskrevet i vedhæftede bilag. Alle forslag henligger i sagen.

  De 10 forslag omfatter bl.a. forslag om: Jobrettet indsats i samarbejde med Jobcenter, økonomisk tilskud til indvandrerforeninger, fokus på kulturel integration, praktikløsninger og afløserjob i hjemmeplejen, etablering af ressourceteam, mentorordning og udviklingsgruppe med mødested.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at input til inspirationskatalog til Integrationspolitikken fremsendes til Arbejdsmarkedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2021

  Et flertal godkendte indstillingen, idet udvalget opfordrer økonomiudvalget om at komme med forslag på det personalepolitiske område.

   

  Imod stemte Ida Smed, DF, med følgende begrundelse: Integration er overflødig, fordi de, som vil integration, lader sig integrere.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/37984, Sagsinitialer: jjj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om resultatet af årsopfølgningen på forvaltningens fælles effektmål for 2020.

   

  Social- & Sundhedsforvaltningen har siden efteråret 2018 arbejdet med fælles effektmål, der tager udgangspunkt i Aabenraa Kommunes mission ”Det Gode Liv” og forvaltningens dertilhørende kerneopgave ”Sundhed, Mestring og Fællesskabelse”.

   

  Udvalget orienteres to gange årligt om status på effektmålene; ved midtvejsopfølgningen efter sommerferien og igen ved årsopfølgningen i foråret.

   

  2020 har været et år præget af Corona med nedlukninger, besøgsrestriktioner og ændringer i medarbejdernes muligheder for at støtte borgerne. Årets resultater for effektmålene giver derfor et unikt indblik i, hvilken betydning det har, når støtten ikke kan have den form og det indhold, som det var tiltænkt. Med andre ord; gør de mange forskelligartede indsatser og den måde vi leverer dem på en forskel for borgerne?

   

  Ud fra resultaterne at dømme, har det en betydning. Ud af de 16 opgjorte resultater er der fem med fremgang, et med stilstand og ti med tilbagegang sammenlignet med 2019. Forvaltningen bemærker i særdeleshed et betragteligt fald i borgernes egen vurdering af livskvaliteten. Dog bør det samtidig bemærkes, at deres vurdering af samspillet med personalet stiger. Resultaterne for årsopfølgningen 2020, midtvejsopfølgningen 2020 og årsopfølgningen 2019 kan findes i bilaget. I resultaterne indgår besvarelser fra 1.957 borgere og 215 pårørende. Bemærk at indikatorerne vedrørende udgiftsniveauet ikke er opgjort denne gang. Det skyldes databrud som følge af omorganiseringen af forvaltningen. Indikatorerne forventes opgjort igen fremover.

   

  Forvaltningen fastholder succeskriterierne for 2021, på trods af de seneste resultater, i håb om at hverdagen igen indfinder sig over sommeren. Dette vil give en yderligere mulighed for at undersøge, om genoptagelsen af støttens form og indhold fra 2019 gør en forskel i retning af borgernes gode liv.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/8833, Sagsinitialer: LHH

  Sagsfremstilling


  Udvalget skal i denne sag tage stilling til et forslag til studietur 2021. Under forudsætning af at der kan gennemføres en studietur inden for rammerne af de Covid-19 restriktioner, der er gældende i august 2021, foreslår forvaltningen, at der gennemføres en studietur onsdag den 11. august 2021 med fokus på det specialiserede handicapområde.

   

  Forslag til program:

   

  10.00 – 12.00  Udvalgsmøde, Rådhuset.

   

  14.00 – 14.45 Besøg ved Center Bakkehuset  https://bakkehuset.rksk.dk/

   

  Center Bakkehuset er Ringkøbing-Skjern Kommunes specialtilbud for voksne med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Målgruppen er mennesker med udtalt udviklingshæmning, autisme og eller med udad reagerende adfærd. Center Bakkehuset er specialiseret i målgruppen døvblinde, hvor der ydes en fantastisk indsat med særlige tilbud, pædagogik og aktiviteter. 

   

  15.10 – 16.00 Besøg ”Naturens Rige” Ringkøbing Skjern kommune.

   

  Mød formanden for Social- og Sundhedsudvalget og hør om det specialiserede handicapområde. Udvalget behandlede den 27. januar 2021 det politiske strateginotat for det specialiserede voksenområdet samt serviceniveaubeskrivelserne for Handicap og Psykiatri. Der henvises til bilag.                           

    

  16.25 – 17.25 Klitvandring med Karen Storgaard Larsen som guide.

   

  18.00 – 20.00 Middag på Nymindegab Kro.

   

  22.00  Hjemkomst, Rådhuset.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at forslag til program for studietur godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2489, Sagsinitialer: ESK

  Sagsfremstilling

  Under henvisning til sag nr. 15 behandlet af udvalget den 3. februar 2021 orienteres nu om den reviderede klagehåndbog, der skal fungere som en procedure for, at klager vedrørende det sociale område behandles det rette sted og hos den rette person.

   

  Det var nødvendigt at revidere klagehåndbogen i forhold til den organisationsændring i Social & Sundhed, der trådte i kraft 1. januar 2021.

   

  Klagehåndbogen er ikke udtømmende vedrørende typer af klager, men den omfatter de typer, der er langt flest af. Disse er:

  A. klage over en afgørelse i form af indholdet (realiteten) og/eller den måde en sag er behandlet på (formaliteten). Realiteten angår afgørelsens resultat (eksempel: der er ikke ret til rengøring). Formaliteten angår behandlingen af sagen for eksempel overholdelsen af de forvaltningsretlige regler (eksempel: reglen om begrundelse).

   

  B. klage over udførelsen af den tildelte hjælp (faktisk forvaltningsvirksomhed).

   

  C. klage over sagsbehandlingstiden eller personalets optræden.

   

  D. klage over det generelle serviceniveau (eksempel: at der som udgangspunkt kan forventes hjælp til rengøring hver 14. dag, hvis man er berettiget til sådan hjælp).

   

  Udvalget vil årligt modtage en oversigt over klager afgjort af Ankestyrelsen.

  Lovgrundlag

  Retssikkerhedsloven.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/608, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling


  Udvalget orienteres i denne sag om den seneste og aktuelle status på undersøgelserne om at etablere et antal udsatteboliger i Aabenraa i et samarbejde med Blå Kors, hvor det er Blå Kors, der står for den daglige drift af stedet.

   

  Senest udvalget blev orienteret i sagen var på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. marts 2021. På mødet 7. april 2021 vil forvaltningen kunne give en aktuel status om den seneste månedens udvikling mv. 

   

  I forhold til grundspørgsmålet har Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 3. marts 2021 givet udtryk for et ønske om en lejeløsning og med opførelse af bygninger, der kan flyttes. Dette vil kræve en midlertidig dispensation fra lokalplanen.
   

  Planlovens § 19 stk. 1 giver mulighed for, at der kan dispenseres midlertidigt fra anvendelsesbestemmelserne i lokalplanen, i maksimalt 3 år, til placeringen af boligerne. Denne løsning ændrer ikke ved den aktuelle lokalplan.

   

  En midlertidig dispensation vil tidsmæssigt kunne realiseres relativt hurtigt, og den vil kunne skabe tidsmæssig rum til udarbejdelse af en eventuel permanent løsning i form af ny lokalplan for området. Ansøgningen om dispensation vil skulle forelægges for Vækstudvalget for Land og By.

   

  En ansøgning om dispensation skal endvidere indeholde tegningsmateriale, der præcist viser byggeriets omfang, placering og tilkørselsforhold. Processen med indhentning af de forskellige dispensationer vurderes af planmyndigheden i Plan, Teknik & Miljø at have en tidsmæssig horisont på 3-6 måneder fra opstarten.

   

  For at bistå forvaltningen med processen om indhentning af dispensationer mv., er der efter anbefaling fra Plan, Teknik & Miljø taget kontakt til en ekstern rådgiver. En opførelse af 8 boliger af ca. 400.000 kr. skal sendes i udbud. Den tidsmæssige udstrækning af en udbudsrunde er under vurdering hos rådgiveren, ligesom denne vil opstille en fagligt funderet tidsplan for processen frem til indflytning. Endvidere vil teknisk rådgiver på vegne af Social & Sundhed varetage opgaven med tegninger, kontakt til byggefirmaer etc. Kommunen vil modtage en første vurdering på ovenstående kort efter påske og inden Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. april 2021.


  Det kræver en konkret ansøgning fra Social & Sundhed, før planmyndigheden kan komme videre med en vurdering, herunder behandling af ansøgning om dispensation mv.
  Et evt. tilsagn om støtte fra Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen kan kun gives, hvis de byggearbejder, der omfattes af tilsagnet, ikke er påbegyndt. Et krav om skøde på ejendommen kan fraviges, hvis byggeriet bliver opført på en lejet eller lånt grund.

  Det nødvendige plangrundlag skal være tilvejebragt og registreret i Plandata.dk, før Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan meddele tilsagn om tilskud. Det er med andre ord ikke muligt at ansøge styrelsen om finansiering før plangrundlaget et tilvejebragt.

   

  Endelig kan det nævnes, at kommunen i aftalerne om hhv. teknisk rådgivning og i sine entrepriseaftaler med et byggefirma skal lægge ABR og AB (i totalentreprise ABT) til grund uden fravigelser.

  Ansøgning om tilskud til ”skæve boliger” kan efter bekendtgørelsen indsendes løbende. På hjemmesiden for statens tilskudspuljer står der, at der årligt afsættes 14 mio. kr. til formålet. Der står også, at ansøgninger bliver behandlet efter først til møllen princippet og det forventes, at styrelsen godkende ansøgningen inden for 4 uger.

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2021

  Taget til efterretning.

   

  Jens Wistoft deltog ikke i punktet på grund af inhabilitet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om faste tilskud til organisationer og foreninger som opfølgning på den seneste behandling af ansøgninger om tilskud efter Servicelovens §§ 18 og 79.

   

  Politikområdet Øvrige sociale udgifter:

   

  Organisationer og foreninger

  Budget 2021 (1.000 kr.)

  Aabenraa Frivilligcenter

  369

  Valdemarshus

  570

  Den Blå Oase

  2.145

  Sozialdienst Nordschleswig

  113

  Aabenraa Selvhjælp

  543

  Headspace

  395

   

  Fra § 79 ansøgningspuljen bevilliges endvidere et årligt tilskud på 50.000 kr. til Rebbølcentret. Forvaltningen bemærker, at Rebbølcentret, foruden tilskuddet fra Social- og Sundhedsudvalget, også modtager tilskud på 50.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/6429, Sagsinitialer: SDJE

  Sagsfremstilling

  I Aabenraa Kommune, hvor der i udgangen af 2020 var 6.424 unge, har vi haft en Ungeindsats siden 2009. Der har løbende været fokus på at justere Ungeindsatsen, bl.a. i forhold til at styrke den fælles kultur og de fælles mål på tværs af arbejdet med forskellige lovgivninger. Den nuværende organisering trådte i kraft i forbindelse med reformen på det forberedende område. Fokus for Ungeindsatsen, har været på at skabe én indgang til kommunen for de unge og styrke samarbejdet med andre aktører på ungeområdet.

   

  Ungeindsatsen er samlet i en enhed fra sommeren 2019 på Dronning Margrethes Vej 13 i Aabenraa.

  Ungeindsatsen består af alle medarbejdere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), alle medarbejdere i Ungeteamet i Børn og Familie, og den del af medarbejderne i Jobcentret, som arbejder med de unge op til 25 år på uddannelseshjælp. Visitation og Understøttelse indgår som en fuldgyldig partner med fysisk tilstedeværelse i Ungeindsatsen.

  Der arbejdes med fælles mål for de unge i Ungeindsatsen, som understøtter ungeindsatsens grundprincip: ”Som ung i Aabenraa skal jeg i job eller uddannelse”.

   

  De overordnede nationale målsætninger er:

  • I 2030 skal mindst 90 pct. af de 25 årige have gennemført en ungdomsuddannelse
   • Delmål 2025: 85 pct.
  • I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret (dvs. nedbragt til 24.000 unge på landsplan)
   • Delmål 2025: andelen skal være nedbragt til 38.000 unge

   

  Der arbejdes i Ungeindsatsen ud fra tre strategiske mål for de unge:

   

  1. at jeg oplever en hurtig sammenhængende og koordinerende indsats
  2. at jeg kan opnå det gode og sunde liv, for mig
  3. at jeg på en enkelt og tilgængelig måde kan finde min vej til job og uddannelse

   

  Dette har blandt andet betydet udvikling af flere tværfaglige indsatser i ungeindsatsen.

   

  Koordinationsforum

  Der er oprettet et tværfagligt koordinationsforum bestående af kontorlederne for de fire afdelinger. Formålet er, at medarbejderne kan bringe en sag vedrørende en ung op i koordinationsforum i de tilfælde, hvor der ikke kan findes en plan inde for de rammer, som medarbejderne normalt har til rådighed.

   

  Mentorprojektet

  Projektet blev startet op i 2017 og blev finansieret af Arbejdsmarkedsudvalget, Social-og Sundhedsudvalget samt Børne-og Uddannelsesudvalget.

  Formålet med projektet var at yde støtte til unge med ”ondt i livet”, og som derfor var i fare for at droppe ud af deres ungdomsuddannelse.

  For mentorprojektet var der opstillet tre resultatmål:

  • At 35 unge, der ellers ville have modtaget uddannelseshjælp i jobcentret et år efter det fyldte 18. år ikke kommer på uddannelseshjælp
  • At 16 unge, der ellers ville modtage ydelser fra Visitation og Rehabilitering i form af en støttekontaktperson i 18 års alderen, ikke får dette behov.
  • Derudover er det forventningen, at de unges generelle trivsel vil højnes af at få en mentor tilknyttet.

   

  De tre mål er nået, hvilket har bevirket til, at indsatsen er forlænget ind til videre til midt 2022.

   

  Overgangslisten

  Er en procedure, som sikrer overgang for sårbare unge mellem børn/ung til Visitation og Understøttelse. Formålet med proceduren er, at sikre at den unge får en så god og kontinuerlig overgang til den fremadrettede støtte i voksen regi som muligt.

   

  Fælles møder med unge i Jobcentret.

  Der er udviklet arbejdsgang, hvor UU deltager i første samtale med unge, der søger uddannelseshjælp. Formålet er, at der skabes viden om den unges tidligere uddannelsesforhold, og at der i Jobcentret hurtigere kan fastlægges en realistisk plan med den unge ift. at vende tilbage til uddannelse eller job.

   

  Kommunal Investeringsstrategi for Kontanthjælpsmodtagere (KIK)

  Jobcentret har som led i KIK oprettet to tilbud til de unge i Ungeindsatsens målgruppe, som løber i 2021. Begge tilbud skal tilbydes de unge, som er sårbare og ikke vil kunne honorere de krav, der er på den Forberedende Grunduddannelse (FGU).

   

  • CJU tilbud til sårbare unge: Tilbuddet er et individuel tilbud til unge, som vurderes til at have vanskeligst ved at gennemføre en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. Det er unge med komplekse problemstillinger, som vil skulle gennemføre et afklaringsforløb på en FGU institution.

   

  • VP+ (Virksomhedspraktik+) er en videreudvikling af et tilbud, der i forvejen er i Ungeindsatsen. VP+ er et håndholdt tilbud til unge, der har behov for en tæt relation, men som er klar til at starte i praktik i en virksomhed på nedsat tid.

   

  Begge tilbud arbejder med udvikling af de unges livsduelighed.

  Målet for begge tilbud er, at de unge skal komme i beskæftigelse eller uddannelse efter endt forløb.

   

  Udvikling

  I forhold til udviklingen af unge i uddannelse eller beskæftigelse har vi i Aabenraa Kommune, baseret på egen registrering, formået at få flere unge i beskæftigelse i forhold til sidste år. Der er lidt færre unge, der er afsluttet til ordinær uddannelse. Det opleves, at den resterende gruppe af unge på offentlig forsørgelse har behov for praktisk erfaring, inden de er fagligt og personligt klar til ordinær uddannelse.

   

  I forhold til udviklingen i den nationale målsætning om unge i uddannelse, har Undervisningsministeriet ikke leveret opdaterede tal. Ungeindsatsen vil derfor fremover registrere udviklingen for de unge, der er bosat i Aabenraa Kommune.

  Vedlagt som bilag er en oversigt over status på udviklingen ift. andel af unge 15-24 årige i Aabenraa Kommune.

   

  Indstilling

  Børn og Kultur og Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringer tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2021

  Taget til efterretning.